Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Χριστιανοι, οσοι χριστιανοι υπαρχουν και εχουν απομεινει, αυτοι οι ελαχιστοι οι κατω του ΜΙΣΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ, ξυπνειστε, ξυπνειστε. Οι Ποιμενες σας μετατραπηκαν σε ΛΥΚΟΥΣ. Εκδιωξτε τους απο την Αγια Μαντρα της Εκκλησιας του Χριστου. Σεις ειστε η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ο λαος του Θεου, το μικρον ποιμνιον. Σας οδηγουν στην Παναιρεσι του Οικουμενισμου, στην Σατανικη Πανθρησκεια των Εσχατων.

   

==============

Θα εορτάσουμε μαζί με τους αιρετικούς Λουθηρανούς τον "Άγιο" Λούθηρο!

Ο ΑΡΧΙ-ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ» ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;
 
Ἡ Γ. Γραμματεύς τῶν Λουθηρανῶν δήλωσε: «Πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ οἰκουμενικὸ
μήνυμα, δηλ. ὅτι Λουθηρανοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι
θὰ ἑορτάσουν τὴ Μεταρρύθμιση μαζί… Εἶναι καλὸ ποὺ εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἑορτάσουμε τὴν ἐπέτειο τῆς Μεταρρύθμισης μαζί»!
ν προσέξει ὁ ἀναγνώστης τὸ κείμενο τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» ποὺ παραθέτουμε, θὰ ἐπισημάνει ὅτι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ὁμιλοῦν γιὰ ὀργανωμένη οἰκουμενιστικὴ αἵρεση, ποὺ χρησιμοποιεῖ διπλωματικοὺς ἐλιγμούς, τακτικισμό, ἀπόκρυψη τῶν ἀποφάσεων, δολιότητα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς αἱρέσεώς, παράβαση Ἱ. Κανόνων, συμπροσευχὲς κ.λπ.
Ὅμως, παρόλα αὐτά, θεωροῦν αὐτοὺς τοὺς Οἰκουμενιστὲς ψευδοποιμένες, ὡς ποιμένες τους τυφλωμένοι, ἕνεκα τῆς ἐγκατάλειψης τῆς ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως περὶ τῆς Ὀρθοδόξου στάσεως ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἐνῶ πρόκειται γιὰ αἱρετικοὺς ποὺ διοργανώνουν τὴν νέα Ἐκκλησία στὴν ὁποία καὶ ἀνήκουν! Ἡ ἔκφραση ὅτι ἀποτελοῦν "νέα Ἐκκλησία", ἀσφαλῶς καὶ δὲν εἶναι δική μας. Εἶναι ἔκφραση ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ μαθητὴς τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἰησὴφ Καλόθετος, γιὰ τὸν νόμιμο Πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα, ποὺ αἱρέτιζε, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀκόμα καθαιρεθεῖ. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ μὲ τὸν ἅγιο Μάξιμο, τὸν ἅγιο Κύριλλο, ποὺ θεωροῦσαν ψευδεπισκόπους τοὺς ἀντίστοιχους Πατριάρχες ποὺ στὴν ἐποχή τους αἱρετιζαν, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀκόμα καθαιρεθεῖ, ὅπως σήμερα ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Εἰρηναῖος, ὁ Θεόδωρος κ.λπ.

 Ἡ συνάντησις ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν εἰς Ρόδον ἀπεφάνθη
Ο ΑΡΧΙ-ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ» ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;
 
Ἐν ὄψει τῆς λεγομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, τὴν ὁποίαν προετοιμάζουν πυρετωδῶς διὰ τὸ 2016, ἀποκαθιστοῦν μὲ τὴν ἀποφασισμένην ἐπέτειον τῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ τὴν μνήμην τοῦ Μεγάλου αἱρεσιάρχου Λουθήρου ὡς νὰ ἦτο Ἅγιος!
 
 
Λόγοι ἐπικαιρότητος, σχετικὰ μὲ ὅσα ἀφοροῦσαν εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς, μᾶς ὑπεχρέωσαν νὰ παρακάμψουμε τὰ «σπουδαῖα» γεγονότα τῆς προσφάτου διασκέψεως Ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε εἰς τὸ προηγούμενον φύλλον μὲ τὰ παρασκηνιακὰ σχέδια μεταξὺ Κωνσταντινουπόλεως, Ἀθηνῶν καὶ Ἀμερικῆς. Ὡστόσο, ὁ «Ο.Τ.» εἶναι γνωστὸν ὅτι οὐδέποτε λησμονεῖ…
 
 
Ὁ ἀτελείωτος διάλογος…
 
 
Τὸν διάλογον μὲ τοὺς Λουθηρανοὺς εἶχε ἀρχίσει ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας ὁ Β ́ μὲ καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυββίγγης τὸν 16ο  αἰῶνα, εἰς μίαν προσπάθειαν νὰ τοὺς ὁδηγήση καὶ πάλιν εἰς
τοὺς κόλπους τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀλληλογραφία τότε ἔπεσε τελικὰ εἰς τὸ κενόν… Οἱ σχέσεις μὲ τοὺς Λουθηρανοὺς ἀνεθερμάνθησαν ἀπὸ τὸ 1967 ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ὁ ὁποῖος ἐφρόντισε νὰ θεμελιώση τὴν ἀπαρχὴν ὅλων τῶν δεινῶν, τὰ ὁποῖα ταλανίζουν σήμερον τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπὸ τὸ 1981 καὶ ἐντεῦθεν οἱ Οἰκουμενισταὶ προωθοῦσαν δυναμικὰ τὸ πλησίασμα μὲ τοὺς Λουθηρανοὺς μὲ ἔκδοσι κοινῶν κειμένων εἰς τὶς 15 συναντήσεις ποὺ ἐμεσολάβησαν μέχρι τῆς ἐφετινῆς. Τὴν 16ην Μαΐου εἰς Ρόδον πρὶν τρεῖς ἑβδομάδες ἀνεμένετο ἡ ὁλοκλήρωσις, ὅμως ἡ Ὀρθόδοξος πλευρὰ τὴν ἄφησε εἰς ἀναμονήν… Σκοπίμως;
 
 
Ἀπὸ Ρόδον… «βγαίνει» ἀγκάθι!
 
 
Ἀπὸ τῆς 29ης Ἀπριλίου ἕως καὶ τῆς 5ης Μαΐου 2015 ἔλαβε χώραν εἰς Ρόδον ἡ 16η συνάντησις τῆς Ὁλομελείας τοῦ ἐπισήμου Θεολογικοῦ ∆ιαλόγου μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας. Ἡ Διάσκεψις ἠσχολήθη μὲ τὰ κείμενα ποὺ παρήχθησαν κατὰ τὶς συναντήσεις τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Λονδίνου (2012), τοῦ Σιμπίου Ρουμανίας (2013) καὶ τοῦ Ταλλὶν (2014) σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης καὶ πιὸ συγκεκριμένα: α) τὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ τὸ τυπικὸν τῆς χειροτονίας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον καὶ τὴν Λουθηρανικὴν Παράδοσιν καὶ β) ἡ Λουθηρανικὴ ἀντίληψις διὰ τὴν χειροτονίαν τῶν Γυναικῶν καὶ ἡ Ὀρθόδοξος κατανόησις διὰ τὸν ρόλον καὶ τὴν θέσιν τῆς γυναίκας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ ζήτημα τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν εἰς τὸν Ὀρθόδοξον κόσμον.
Προφανῶς, οἱ πρόσφατες πιέσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς ἔχοντες τὶς πρωτοβουλίες εἰς τὰ Οἰκουμενιστικὰ ζητήματα, μεταξὺ ἄλλων, ὡδήγησαν εἰς τὸ νὰ ἀποφευχθῆ μία ὁποιαδήποτε συμφωνία, δι’ αὐτὸ καὶ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει: «Ἡ συνεδρίασις τῆς Ὁλομελείας διετύπωσε μίαν νέαν προσωρινὴν δήλωσιν, ἡ ὁποία θὰ ἀναπτυχθῆ περαιτέρω εἰς τὰς προσεχεῖς συνεδριάσεις εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον».
Ἡ δήλωσις αὐτὴ φαίνεται ὡς νὰ ὑποσημαίνη ὅτι ὑφίσταται ἀσυμφωνία μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, ἡ ὁποία τοὺς ὁδηγεῖ εἰς περαιτέρω διάλογον. Εἰς τὴν πραγματικότητα πρόκειται δι’ ἕνα διπλωματικότατον ἑλιγμό, καθὼς ἡ Οἰκουμενιστικὴ τακτικὴ ἔχει μεταλλαχθῆ καὶ ὡς τοιαύτη ἐπέτυχε νὰ βελτιώση τὶς πονηρὲς μεθόδους της.
 
Ἡ νέα τακτικὴ
 
Πρῶτον, τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν ἐξεδόθη καὶ ἐδημοσιεύθη μόνον εἰς τὴν ἀγγλικήν, ὥστε ἀφενὸς νὰ μὴ ἔχη πρόσβασιν τὸ πλῆθος τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, διὰ νὰ περάσουν κάποια ζητήματα ἀπαρατήρητα, καὶ ἀφετέρου νὰ ὑπάρχη τὸ περιθώριον τῆς δημιουργικῆς ἀσαφείας, ὡς εἴθισται νὰ λέγεται εἰς τὶς ἡμέρες μας.
Κατὰ τὴν ἀσάφειαν, δύναται καθεὶς νὰ ἑρμηνεύη ὡς ἐπιθυμεῖ τὰ γραφόμενα καὶ εἰς περίπτωσιν ἐντοπισμοῦ ὑπαναχωρήσεων ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον γραμμήν, οἱ Οἰκουμενισταὶ νὰ διαβεβαιώνουν ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ φαίνεται ἀλλὰ πρόκειται περὶ παρερμηνείας.
∆εύτερον καὶ σπουδαιότερον: ἡ στροφὴ ἀπὸ τὶς διατυπώσεις εἰς τὶς ἐντυπώσεις. Τί σημαίνει αὐτό; Ἀντελήφθησαν καλῶς ὅτι ὅσον παρήγαγαν «θεολογικὰ» κείμενα, τόσον ὑπῆρχαν καὶ ἀντιδράσεις, δι’ αὐτὸ τώρα ἐπιδίδονται κυρίως εἴτε διὰ τῆς σιωπῆς εἴτε διὰ τῆς συνεχοῦς συναναστροφῆς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἰς τό νά μεταπείσουν τούς πιστούς ὅτι ὅλοι (Ὀρθόδοξοι καὶ Λουθηρανοὶ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν) εἴμεθα τὸ ἴδιον! Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρξε σωρία συμπροσευχῶν! Εἰς τὴν ὑποδοχὴν ὑπῆρξε δοξολογία εἰς τὴν Ἱ. Μ. Παναγίας Φανερωμένης! Εὐφραίνεται ὁ Θεὸς διὰ τὴν ἄφιξιν τῶν αἱρετικῶν, ὥστε νὰ ἀναπέμπωμεν δοξολογίαν ὡς καὶ εἰς ἐπισήμους ἑορτάς; Τὴν ἑπομένην ἡμέραν ἐτελέσθη συμπροσευχὴ διὰ τὰ θύματα τοῦ Νεπάλ, τῆς Μ. Ἀνατολῆς καὶ τῆς Οὐκρανίας! Προσευχὲς ἀνεπέμφθησαν καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν Κοινότητα τῆς Ρόδου ἀπὸ τὸν τοπικὸν πάστορα! Ἐπιστέγασμα ὅλων ἀπετέλεσεν ἡ συμμετοχὴ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου! Ὁποία ἄμβλυνσις τῶν συνειδήσεων, ὥστε νὰ παρουσιαζώμεθα ὡς μὴ ἔχοντες διαφορές!
 
 
Ἑορταὶ διὰ τὸν αἱρεσιάρχην Λούθηρον!
 
 
Ὑπῆρξαν ὅμως καὶ ἀποφάσεις, μία φανερὰ καὶ μία ἀφανής. Ἡ μία καὶ μοναδικὴ ἐπίσημος φανερὰ ἀπόφασις, ἦτο ἡ ἀπόφασις νὰ τιμηθῆ ὁ Λούθηρος! Τέτοια ἐπαίσχυντος ἀπόφασις εἶναι πρωτοφανὴς ἀκόμη καὶ διὰ ὁλόκληρον τὴν ἱστορίαν τῆς Οἰκουμενιστικῆς κατηφόρας! Τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ Ἐπιτροπή, πρὶν ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς της, εἶχε μίαν ἐκτεταμένην καὶ εἰς βάθος συζήτησιν διὰ τὸ ὁρόσημον τῆς 500ῆς ἐπετείου τῆς Προτεσταντικῆς Μεταρρυθμίσεως, ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν θεολογίαν τοῦ Μαρτίνου Λουθήρου, καὶ ἡ ὁποία θὰ ἑορτασθῆ πανηγυρικὰ τὸ 2017. Ἐπιπλέον, ἀπεφασίσθη ὅτι κατάλληλοι ἐκδηλώσεις θὰ πρέπη νὰ λάβουν χώραν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑπομένης Κοινῆς Ὁλομελείας, ἡ ὁποία θὰ φιλοξενηθῆ τὸ 2017 ἀπὸ τὴν Παγκόσμιον Λουθηρανικὴν Ὁμοσπονδίαν». Ὀρθόδοξοι θὰ τιμήσουν τὸν διαλύσαντα τὴν Χριστιανοσύνην! Ἂν τὸ ἀνακοινωθὲν εἶναι κάπως μεθοδευμένα μετριοπαθές, ἡ Λουθηρανικὴ πλευρά εἶπε τὴν ἀλήθειαν, ἀφοῦ δὲν εἶχε τὸ φόβον τῶν ἀντιδράσεων. Ἡ Γ. Γραμματεύς τῶν Λουθηρανῶν ἐδήλωσε: «Πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ οἰκουμενικὸ μήνυμα, δηλ. ὅτι Λουθηρανοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι θὰ ἑορτάσουν τὴ Μεταρρύθμιση μαζί…». Σημείωσε ὅτι οἱ θεολογικὲς ἐπιδράσεις τῆς Μεταρρυθμίσεως ἔχουν ἐπίσης ἐπηρεάσει τὸν ἀνατολικὸν Χριστιανισμὸν καὶ ἀναμορφώσει τὶς κοινωνίες, τόσον εἰς τὰ ἀνατολικὰ ὅσον καὶ εἰς τὰ δυτικὰ καὶ ὅτι «Εἶναι καλὸ ποὺ εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἀναγνωρίσουμε αὐτὲς τὶς ἐπιρροὲς καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὴν ἐπέτειο τῆς Μεταρρύθμισης μαζί»!
Ἂν προβληματίζη τοὺς ἀναγνώστας τί σημαίνει μαζί, τότε παραπέμπομεν εἰς μίαν ἀκόμη διαφωτιστικὴν δήλωσιν τῆς Γ. Γραμματέως, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τὸ θεολογικὸν ὑπόβαθρον ὅτι: «οἱ συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἔχουν γίνει ἕνας σημαντικὸς τόπος, διὰ νὰ μοιραζώμαστε καὶ νὰ στοχαζώμαστε ἀπὸ κοινοῦ «ὡς μέλη τοῦ ἑνὸς σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, παρὰ τὴν πολυμορφίαν μας» σὲ θεολογικὲς καὶ ἱστορικὲς  προοπτικές»!  Βεβαίως,  οἱ Οἰκουμενισταὶ θὰ ἰσχυρισθοῦν ὅτι ἐκφράζει προσωπικάς της ἀπόψεις. Ὅμως, ὅταν συμπροσεύχωνται μαζί τους δὲν ἀποδεικνύουν ὅτι ἀποδέχονται αὐτάς; Ὅταν συναποφασίζουν διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Μεταρρυθμίσεως δὲν υἱοθετοῦν τὴν ἄποψιν ὅτι ὁ Προτεσταντισμὸς καλῶς ἔγινε καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸν τιμοῦμε; ∆ὲν προπαγανδίζεται δι’ ἀμφοτέρων ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Προτεστάντες ἀποτελοῦν μίαν Ἐκκλησίαν;
Ἡ Πανορθόδοξος τοῦ 2016 θὰ διακηρύξη τὴν ἕνωσιν μὲ τοὺς Λουθηρανούς;
Ἀφελῶς νομίζει κανεὶς ὅτι τὰ ὅσα διημείφθησαν εἰς Ρόδον ἀποτελοῦν ἕνα ἀσύνδετον μὲ τὴν ἐπιχειρουμένην διὰ τὸ 2016 Πανορθόδοξον Σύνοδον  περιστατικόν.  Ἐγράψαμεν ἀνωτέρω ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος πλευρὰ τὴν ἄφησε εἰς ἀναμονήν… Σκοπίμως;». Ναι! Ἄφησε τὴν τελικὴν θεωρητικὴν διακήρυξιν (ἑνώσεως;) διὰ τὴν Πανορθόδοξον, ἐν ὅσῳ προετοιμάζει τὴν πρακτικὴν ἕνωσιν διὰ τῆς καλλιεργείας τοῦ κλίματος ὅτι ὅλοι ἀποτελοῦμε μίαν Παγκόσμιον Ἐκκλησίαν! Τί μᾶς ὁδηγεῖ εἰς ἕνα τέτοιο συμπέρασμα;
Πρῶτον, ἡ ἀφανὴς ἀπόφασις τῆς Ρόδου. Ἡ Γ. Γραμματεύς τῶν Λουθηρανῶν ἐδήλωσε ὅτι «Συζητήσεις ἐκτὸς τῶν συνεδριάσεων τῆς ὁλομελείας ὡδήγησαν εἰς ὁρισμένες δυνητικὰ συγκεκριμένες ἰδέες διὰ τὴν πρακτικὴν συνεργασίαν μεταξὺ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Λουθηρανικῶν». Εἰς αὐτὲς τὶς συζητήσεις, ποὺ δὲν κατεγράφησαν εἰς κανένα ἐπίσημον ἀνακοινωθέν, ἀπουσίαζαν οἱ ἐνστάσεις -πιθανῶς- κάποιων Ὀρθοδόξων, δι’ αὐτὸ καὶ συνεζητήθη ἡ «πρακτικὴ συνεργασία»… Τι εἴδους; Ἂν εἶναι τόσον ἀθώα ἡ συνεργασία, γιατί δὲν μᾶς ἐνημερώνουν;
∆εύτερον, τόσον εἰς τὰ ἐπίσημα ἀνακοινωθέντα ὅσον καὶ εἰς ἐπίσημες δηλώσεις Λουθηρανῶν χρησιμοποιεῖται συνεχῶς ὁ ὅρος «Ἐκκλησίες», τόσον διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ὅσον καὶ γιὰ τοὺς Λουθηρανούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καλλιεργῆται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ὅλοι ἀποτελοῦν ἰσότιμες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες κατὰ λογικὴν ἀκολουθίαν «μαζὶ» ἀποτελοῦν τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν! Ἆραγε, μετὰ ἀπὸ τόσα ἔτη διαλόγου, γιατί δὲν ἔχουν πείσει τοὺς Λουθηρανοὺς ὅτι εἴμεθα ἡ Μία Ἐκκλησία καὶ προβαίνουν εἰς τέτοια χρῆσιν τῶν ὅρων; Προφανῶς, διὰ νὰ παρουσιάζεται ἡ Ὀρθοδοξία ὡς ἀκριβῶς τὸ μωσαϊκὸν τοῦ Προτεσταντισμοῦ! Μήπως δι’ αὐτὸ τονίζεται συνεχῶς ἀπὸ Φαναριώτικα χείλη ὅτι ἀπαιτεῖται -δῆθεν- ἡ μέλλουσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, διὰ νὰ διατρανώση «τὴν ἑνότητα» τῆς Ἐκκλησίας;
Τρίτον, ὁ Σεβ. Μητρ. Σασίμων Γεννάδιος, συμφώνως πρὸς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν, ἐνημέρωσε τὴν Ὁλομέλειαν διὰ «τὴν ἐντατικὴν διαδικασίαν προετοιμασίας τῆς συγκλήσεως» τῆς Μεγάλης Συνόδου τὸ 2016. Ποῖος ὁ λόγος νὰ προβῆ εἰς ἐνημέρωσιν τῶν Λουθηρανῶν διὰ τὰ Ὀρθόδοξα ἐσωτερικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας; Ὑπάρχει κάτι τὸ ὁποῖον ἔχει ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον δι’ αὐτοὺς σχετικῶς μὲ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον; Μήπως ἡ θεσμοθέτησις ζητημάτων, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν χειροτονίαν τοῦ κλήρου;
Τέταρτον, σχετικῶς μὲ τὴν ἐπιλογὴν τῆς τελευταίας Θ. Λειτουργίας τῆς Ὁλομελείας εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὸ εἰδησεογραφικὸν ἱστολόγιον news room κατέγραψε τὸ ἑξῆς: «Αὐτὸ ἔχει ἀπὸ μόνο του ἰδιαίτερη σημασία, ἀφοῦ ὁ διαχριστιανικὸς διάλογος ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ρόδο καὶ θὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ 2016 μὲ τὴν σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ποὺ θὰ γίνη στὴν Κωνσταντινούπολη, σημείωναν κληρικοὶ μὲ δηλώσεις τους».
Αὐτοὶ οἱ ἀνώνυμοι κληρικοὶ πῶς γνωρίζουν διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ διαλόγου εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον τοῦ 2016;
Τὸ μέλλον προδιαγεγραμμένον;
Ἡ ἐπιδίωξις ἔχει κοινοποιηθῆ: Ἡ ἑπομένη προπαρασκευαστικὴ συνάντησις τῆς Ὁλομελείας ἔχει προγραμματισθῆ διὰ τὸ 2016 καὶ θὰ φιλοξενηθῆ καὶ πάλιν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μὲ σκοπὸν νὰ ὑπάρξη μία τελικὴ ἔκθεσις σχετικὰ μὲ τὸ Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης καὶ τὴν Χειροτονίαν εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὸ 2017 εἰς τὴν 17ην Ὁλομέλειαν καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, νὰ γίνη ἀποδεκτὴ καὶ νὰ προωθηθῆ εἰς τὴν Παγκόσμιον Ὁμοσπονδίαν Λουθηρανῶν διὰ υἱοθέτησιν. Νὰ πῶς συνδέεται ἡ Πανορθόδοξος μὲ τὸν Οἰκουμενισμόν!
Ὡστόσο, προβλέπουμε ὅτι καὶ ὁ διάλογος αὐτὸς θὰ καταλήξη εἰς τὸ κενόν, ὄχι ἐπειδὴ ἀποτελεῖ ἰδικήν μας ἐκτίμησιν, ἀλλὰ διότι, πρῶτον, τὸ ἐδήλωσε ἐπίσημον πρόσωπον τῆς Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας εἰς περσινὴν συνέντευξίν του. Εἰς τὴν συνέντευξιν ἐξέφρασε τὸν σκεπτικισμὸν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν σχετικῶς μὲ τὴν πιθανότητα νὰ ὑπάρξη «ὁποιαδήποτε πρόοδος», προφανῶς ἐπειδὴ οἱ ἑλιγμοὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν δημιουργοῦν ἀγκάθια καὶ κάνουν καὶ τοὺς Λουθηρανοὺς νὰ δυσανασχετοῦν. ∆εύτερον, ἐπειδὴ μὲ τὴν λέξιν «πρόοδον» ἐννοεῖται ἡ προσχώρησις τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὴν ἀποδοχὴν τῆς χειροτονίας τῶν Γυναικῶν, ἀλλὰ εἰς περίπτωσιν κατά τὴν ὁποίαν κάτι τέτοιο ἐμφανισθῆ εἰς τὸν ὁρίζοντα, ὁ πιστὸς λαὸς θὰ ἀντιδράση. Τέλος, ὡς εἶπε ὁ Κλεόβουλος ὁ Ρόδιος «Λόγων τε πλῆθος. Ἀλλ’ ὁ καιρὸς ἀρκέσει».
Ν.Σ.
«Ὀρθόδοξος Τύπος», 29/5/2015
 
Σχόλιο «Π.Π.»
 
Ποιός πιστὸς λαός; Αὐτὸν ποὺ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς καὶ ἡ ἐφημερίδα σας τὸν ἔχει εὐνουχίσει, ὥστε νὰ μὴν ἀντιδρᾶ; 
Τί νομίσατε, ἔχετε ἕνα μαγικὸ κουμπάκι, ποὺ ἅμα τὸ πατήσετε θὰ ξεσηκωθεῖ ὁ λαός, ποὺ δεκαετίες τὸν μάθατε νὰ ὑπακούει στοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους;
 

4 σχόλια:

 1. Ἡ Γ. Γραμματεύς τῶν Λουθηρανῶν ἐδήλωσε: «Πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ οἰκουμενικὸ μήνυμα, δηλ. ὅτι Λουθηρανοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι θὰ ἑορτάσουν τὴ Μεταρρύθμιση μαζί…». Σημείωσε ὅτι οἱ θεολογικὲς ἐπιδράσεις τῆς Μεταρρυθμίσεως ἔχουν ἐπίσης ἐπηρεάσει τὸν ἀνατολικὸν Χριστιανισμὸν καὶ ἀναμορφώσει τὶς κοινωνίες, τόσον εἰς τὰ ἀνατολικὰ ὅσον καὶ εἰς τὰ δυτικὰ... ΝΑΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ Η` ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΕΠΗΡΕΑΣΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με ποιο τρόπο θα τους εκδιώξουμε κυρ Οδυσσέα; Εμείς είμαστε ελάχιστοι και αυτοί έχουν τα ΜΑΤ και τα ΡΟΠΑΛΑ όπως το λες και εσύ. Πώς θα τους εκδιώξουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν γνωριζεις αγαπητε μου πως θα εκδιωχθουν οι ΒΑΡΕΙΣ ΛΥΚΟΙ που εισηλασαν στην Εκκλησια;
  Με αυτα που επιτασσουν οι Ιεροι Κανονες και με αυτα που τροχιοδρομουν οι Αγιοι Πατερες.
  ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ απο τους ΒΑΡΕΙΣ αυτους ΛΥΚΟΥΣ.
  Μη μνημονευοντες αυτους και μη επικοινωνουντες μαζι τους.
  Ειναι το μονο που φοβουνται: την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ.
  Μονον ετσι ενωνομαστε με τον Θεο και με τους Αγιους.
  Μονον τοτε μενουμε μεσα στην Εκκλησια και οχι με την Ψευτοεκκλησια των Αιρετικων επισκοπων.
  Οταν τους προσκυνας σε εχουν μαζι τους και κυριαρχουν επανω σου.
  Απαξιωνοντας τους, αυτους τους εχθρους του Θεου τους ΜΟΥΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ και απομακρυνομενοι απο αυτους εντασσεις τον εαυτο σου στην Πατερικη Γραμμη και μενεις μαζι με τους Αγιους Του.
  Ειναι γνωστη η Πατερικη Γραμμη φιλε.
  Καμμια επικοινωνια με τους Αιρετικους και με τους ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ μαζι τους γιατι αποτελουν ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ και ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΟΥΝ.
  Εν μια φωνη ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ - αφου ειμαστε Εκκλησια των Πατερων, Δι ευχων των Αγιων Πατερων - μας φωναζουν για να τους ακουσουμε καλα: ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ.
  Τι σημαινει αυτο;
  Αυτο ακριβως που κανουμε οταν μας πλησιαζει ενα ΦΙΔΙ.
  Το πλησιαζουμε;
  Το χαϊδευουμε;
  Ερωτοτροπουμε μαζι του;
  ΟΧΙ, αλλα αποκμακρυνομαστε ΑΜΕΣΑ και δεν επικοινωνουμε μαζι του.
  ΑΜΕΣΑ.
  ΕΞ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ.
  Το βλεπουμε απλα και ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΖΟΥΜΕ.
  Κιτρινιζουμε γιατι αποτελει ΘΑΝΑΤΟΝ το πλησιασμα του.
  Δεν απορεις γιατι ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΣ χρησιμοποιουν την ιδια εικονα, την εικονα του ΟΦΕΩΣ;
  Δεν εντυπωσιαζεσαι απο αυτο;
  Γιατι ΟΛΟΙ χρησιμοποιουν τον ΟΦΙ;
  Για να ξυπνησουμε γιατι δεν ξυπναμε με τιποτα.
  ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.
  Μην φοβασαι να το πραξης και ακους καποιους ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΣ.
  Ειναι παλνοι και ψευδοπροφητες αυτοι.
  ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ή ειναι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ή ειναι ΚΡΥΦΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ή ειναι ...ΗΛΙΘΙΟΙ.
  ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου