Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

†Ἐπισκόπου Ὠρεῶν Κυπριανοῦ Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Τὸ «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 κατὰ «τοῦ καινοτομηθέντος καλενταρίου παρὰ Λατίνων» Μῦθος ἢ πραγματικότης; Α. Ἡ τριπλῆ συνοδικὴ ἀποβολὴ τοῦ νέου Καλενταρίου Β. Οἱ Τόμοι τῶν συνοδικῶν ἀποβολῶν Γ. Τὰ Αγιορειτικὰ ἀντίγραφα τοῦ Μοναχοῦ Ιακώβου Δ. Μία ἄσκοπος διαμάχη Ε. Παράρτημα α. Τὸ πλαστὸ «Σιγγίλιον» β. Ὁ «Τόμος» Κυρίλλου Λουκάρεως

 

Πρός τό ιστολόγιο «Εν Τούτω Νίκα»: Ερωτήσεις σχετικές μέ δημοσιευθέντα κείμενα.
Πρὸς τὸ ἱστολόγιο «Ἐν Τούτῳ Νίκα»:
Ἐρωτήσεις σχετικές μέ δημοσιευθέντα κείμενα.
   Ἀγαπητοί ἀδελφοί τοῦ ἱστολογίου «Ἐν Τούτῳ Νίκα»,
          Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Ἐζήτησα νά μοῦ ἀποσταλοῦν ἀπό τούς ἀδελφούς τά κείμενα τά ὁποῖα δημοσιεύσατε εἰς ἀπάντησι δικῶν μου δημοσιεύσεων πρός τόν κ. Μάννη καί  τό ἱστολόγιο «Κρυφό Σχολειό» καί ἀφοῦ τά ἐμελέτησα ἔχω νά σᾶς προτείνω τό ἑξῆς. Ἀντί νά πελαγοδρομοῦμε μέ ἀτέλειωτες συζητήσεις καί κείμενα, εἰς τά ὁποῖα θά ἠδυνάμην καί ἐγώ νά ἀπαντήσω λεπτομερῶς μέ ἄλλα τόσα κείμενα, ἔχω νά σᾶς προτείνω αὐτό τό ὁποῖο ἐπρότεινα καί στόν κ. Μάννη, καί ὁ ὁποῖος τελικά ἀρνήθηκε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τόν διάλογο καί θέλησε νά τόν σταματήση. Νά γίνεται δηλαδή ὁ διάλογος βάσει συγκεκριμένων ἐρωτήσεων, τίς ὁποῖες θά θέτη ἡ κάθε πλευρά καί ἡ ἄλλη θά εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἀπαντήση. Δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου θά συζητοῦμε καί θά ἀπαντοῦμε ὄχι ἐκεῖ ὅπου μᾶς ἐξυπηρετεῖ, ἀλλά ἐκεῖ ὅπου θά μᾶς κατευθύνη ἡ ἐρώτησις τοῦ ἄλλου. Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις νομίζω ὅτι πρέπει νά εἶναι τίς ἐρωτήσεις καί ἀπαντήσεις ἑκάστης πλευρᾶς νά τίς δημοσιεύουν καί τά δύο ἱστολόγια, δηλαδή τό «Ἐν Τούτῳ Νίκα» καί ἡ «Πατερική Παράδοσις», μέ την γραμμή τοῦ ὁποίου ἔχω δηλώσει ὅτι συμφωνῶ ἀπολύτως καί ἔχω πνευματική ἐπικοινωνία μέ τούς διαχειριστές του.
   Μέ βάσι τά ἀνωτέρω θά σᾶς ὑποβάλλω λοιπόν τρεῖς ἐρωτήσεις, στηριζόμενος μάλιστα στά γραφόμενά σας. Φυσικά, ἄν δέν δέχεσθε καί ἐσεῖς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τόν διάλογο, δύνασθε νά μήν ἀπαντήσετε στίς ὑποβληθεῖσες ἐρωτήσεις, πλήν ὅμως εἰς αὐτήν τήν περίπτωσι δέν δύναμαι ἐγώ νά ἀσχοληθῶ μέ διαλόγους ἀπέραντους, οἱ ὁποῖοι κατ’ οὐσίαν δέν ἔχουν κανένα ἀποτέλεσμα καί οὔτε φυσικά ἐξυπηρετοῦν τήν ἀναζήτησι τῆς ἀληθείας, ἐφ’ ὅσον ὁμιλοῦμε, κατά τό δή λεγόμενο, «περί ἀνέμων καί ὑδάτων» καί ἀναμασοῦμε αὐτά τά ὁποῖα πολλάκις ἔχουν εἰπωθῆ.

   1. Θέλουμε νά μᾶς πῆτε ἄν, τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ», τό ὁποῖο προϋποθέτει τήν ἐνέργεια τῆς Συνόδου διά νά ἰσχύση μία ποινή καί εἶχε πρωτοεισηγηθῆ, διά τούς νεοημερολογίτες Ἐπισκόπους καί τά μυστήριά των, ὁ νεοανακηρυχθείς ἀπό τούς Γ.Ο.Χ. ἅγιος πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἰσχύει καί διά τα θέματα τῆς πίστεως.
Σᾶς ἐφιστοῦμε τήν προσοχή διά τήν ἀπάντησί σας, διότι ἐπισυνάπτομε,  ἄν τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» ἰσχύει καί διά τά θέματα τῆς πίστεως, τότε δέν ἰσχύει τίποτε ἀπό αὐτά τά ὁποῖα γράφετε στά κείμενά σας περί ἀναθεμάτων ἀπό τό Σιγγίλιο τοῦ 1583 τοῦ Νεοσκητιώτου μοναχοῦ Ἰακώβου, ἔστω καί ἄν αὐτό δέν ἦταν πλαστό· δέν ἰσχύει ἡ ἀπόφασις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 1848 διά τούς «νεωτερίζοντας ἤ αἱρέσει ἤ σχίσματι» και, βεβαίως, δέν ἰσχύουν τά ἀναθέματα, διά θέματα πίστεως, τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί ὅλων τῶν Συνόδων, ἐφ’ ὅσον πρέπει νά ἐνεργοποιηθοῦν τρόπον τινα ὑπό τῆς Συνόδου διά τά συγκεκριμένα πρόσωπα καί τό συγκεκριμένο θέμα τῆς πίστεως (στήν προκειμένη περίπτωσι τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου).
   Ἄν ἐκ τοῦ ἀντιθέτου δέν ἰσχύει τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» διά τά θέματα τῆς πίστεως, τότε μέ τό νά ἀποδεχθῆ ὁ πρώην Φλωρίνης καί ὅλοι οἱ Παλαιοημερολογίτες (πλήν τῶν Ματθαιϊκῶν) ὅτι ἰσχύει, ἀπεδέχθησαν ἐν τῇ πράξει ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου τό 1924 δέν ἦτο θέμα πίστεως. Ἄν τώρα ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου δέν εἶναι θέμα πίστεως, ἐφ’ ὅσον διά τούς ὑπευθύνους ἰσχύει τό περιβόητο «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» σημαίνει, ὅπως καταλαβαίνετε, ὅτι ἡ ἀποτείχισις διά τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου δέν δικαιολογεῖται, πολύ δε περισσότερο ἡ δημιουργία Συνόδων κλπ.
   Παραδόξως στά κείμενά σας, τά ὁποῖα μοῦ ἀπεστάλησαν καί ἐμελέτησα, φαίνεται ὅτι ἀποδέχεσθε τήν περίπτωσι ὅτι τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» δέν ἰσχύει διά τά θέματα τῆς πίστεως.  Σᾶς ἐπισυνάπτω κάποια ἀπό τά λόγια σας τοῦ τετάρτου τμήματος τῶν ἀπαντήσεών σας:
«Σέ ὅλους τούς καινοτόμους Νεοημερολογίτες ἀπευθύνεται ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τοῦ 1848 στήν Κωνσταντινούπολη, ὅταν σφραγίζει τήν Πίστιν καί τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καί ἀναθεματίζει τούς νεωτεριστές καί τούς ἀποστάτες».  Καί ἐπίσης: «2. Στή Σύνοδο τοῦ 1583 ἀναθεματίσθηκε ὅποιος τολμήσει νά   ἀκολουθήσει   τό   Νέον   Πασχάλιον   καί   τό νέον Μηνολόγιον, πού εἰσήγαγε ἡ παπική ἐκκλησία τό 1582. Ὅπου οἱ Σύνοδοι μιλᾶνε γιά Καλενδάριον ἤ Γρηγοριανόν Ἡμερολόγιον, ὅπως εἶναι αὐτονόητο, δέν ἐννοοῦν μόνον τό Πασχάλιον, ὅπως διαστρεβλώνουν τά πράγματα οἱ Νεοημερολογίτες καί οἱ Θεόκλητοι Διονυσιάτες».
Αὐτό, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, ἔρχεται σέ ὀξεία ἀντίθεσι μέ τόν νεοκηρυχθέντα ἅγιο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο καί τήν πλειοψηφία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος ὅμως τοῦ 1848, τήν ὁποία ἀναφέρετε στά κείμενά σας, ὄντως ἀπροκάλυπτα καί ξεκάθαρα ἀποδέχεται ὅτι γιά τά θέματα τῆς πίστεως δέν ἰσχύει τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ», ἐφ’ ὅσον ἀναφέρει ὅτι ὁ τολμῶν ἤ πρᾶξαι, ἤ συμβουλεῦσαι, ἤ διανοηθῆναι νεωτερισμό ἤ ἀλλοίωσι τῆς πίστεως «ἤδη ἠρνήθη τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τό αἰώνιον ἀνάθεμα κλπ.», χωρίς δηλαδή τήν ἐπιπρόσθετη συγκεκριμένη ἀπόφασι κάποιας Συνόδου  καί ἐπί πλέον ἐφ’ ὅσον «Ἅπαντες οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἱρέσει ἤ σχίσματι, ἑκουσίως ἐνεδύθησαν κατάραν ὡς ἱμάτιον, κἄν τε Πάπαι κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ».  Ὁ ἀόριστος δηλαδή χρόνος «ἐνεδύθησαν» σημαίνει κάτι τετελεσμένο (π.χ. ἔφαγαν, ἐφόνευσαν, ἐφυλακίσθηκαν κλπ.) καί τό «ἐκουσίως» τό ὁποῖο ὡς ἐπιρρηματικός προσδιορισμός συνοδεύει τό «ἐνεδύθησαν κατάραν ὡς ἱμάτιον» σημαίνει ὅτι καταδικάζονται ἀπό τήν ἴδια τήν πρᾶξι των, χωρίς δηλαδή περαιτέρω ἀπόφασι Συνόδου.
   Τελειώνοντας μέ τήν πρώτη ἐρώτησι σᾶς ἐπισημαίνομε ὅτι ἡ ὑπ’ ἀριθμ. (1) παράγραφος ἀποτελεῖ τήν ἐρώτησι καί τά ὑπόλοιπα εἶναι ἐπεξηγηματικά καί ἄν θέλετε τά λαμβάνετε ὑπ’ ὄψιν σας, διά νά μήν βγῆτε ἐκτός θέματος.
   
2. Πῶς ἰσχυρίζεσθε ὅτι τό Σιγγίλιο τοῦ Νεοσκητιώτου μοναχοῦ Ἰακώβου εἶναι γνήσιο, ὅτι οἱ Νεοημερολογίτες ὑπεστήριξαν ὅτι εἶναι πλαστό καί ὅτι κανείς δέν ἐτεκμηρίωσε τήν  περί πλαστότητος κατηγορία σέ σοβαρή πηγή κλπ., τήν στιγμή κατά τήν ὁποία οἱ ἴδιοι οἱ Γ.Ο.Χ. στήν μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, ὄχι μόνο ἀμφισβητοῦν τήν ἐγκυρότητα αὐτοῦ τοῦ Σιγγιλίου, ἀλλά καί μέ εἰδική μελέτη ἀποδεικνύουν τήν πλαστότητά του καί τήν περί αὐτοῦ ἀπάτη;
   Γράφετε στό τέταρτο τμῆμα τῶν ἀπαντήσεών σας τά ἑξῆς:
«Προσπαθώντας νά ἀποφύγουν τήν βαρειά ἀπειλή τοῦ ἀναθέματος οἱ Νεοημερολογίτες ὑποστήριξαν ὅτι τά Σιγγίλια τοῦ 1583 καί 1593 πού ἀναφέρονται στόν ἀναθεματισμό ὅσων ἀκολουθήσουν Νέον Καλεντάριον καί Πασχάλιον εἶναι τάχα πλαστά!
Τά λεγόμενα περί πλαστογραφίας μέ βάση ὅσα ἔχουν σημειωθεῖ ἀνωτέρω εἶναι ἕνας ἄχαρος μῦθος, πού προσφέρεται ὡς παυσίπονο σέ ὅσους τρέμουν τά ἐκκλησιαστικό αὐτό ἀνάθεμα»· καί ἐπίσης κατωτέρω: «Κανένας δέν ἔνιωσε τήν ἀνάγκη νά τεκμηριώσει τήν κατηγορία σέ σοβαρή ἱστορική πηγή. Ποῦ νά βρεθεῖ ὅμως τέτοια σοβαρή μαρτυρία!».
   Πρός  ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων σᾶς προσκομίζομε τήν εἰδική αὐτή μελέτη τῶν Ἐνισταμένων τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου ἀπό τήν περιοδική ἔκδοσί τους «Ὀρθόδοξος Μαρτυρία καί Ἔνστασις» τοῦ μηνός Δεκεμβρίου του ἔτους 2011, ἀρ. 5, κάποια τμήματα τῆς ὁποίας θά παρακαλοῦσα τούς ἀδελφούς πού διαχειρίζονται τό ἱστολόγιο «Πατερική Παράδοσις» νά δημοσιεύσουν πρός ἐνημέρωσι τῶν ἐνδιαφερομένων Ὀρθοδόξων. (Δημοσιεύεται στὸ τέλος τῆς ἀνάρτησης). Νομίζω ὅτι ἡ ἄποψις αὐτή, περί τῆς πλαστότητος τοῦ Σιγγιλίου αὐτοῦ, θά εἶναι ἀποδεκτή καί ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Καλλινίκου, ἐπειδή ἑνώθηκαν τώρα οἱ δύο αὐτοί Σύνοδοι καί ἀσφαλῶς στήν δεκατετράμηνη πορεία τῶν συζητήσεων διά τήν ἕνωσι αὐτή τῶν δύο Συνόδων θά συζητήθηκε  αὐτό τό σοβαρό ζήτημα.
   Μία σημαντική θέσις τῶν Ἐνισταμένων τοῦ Π. Ἡμερολογίου εἶναι καί αὐτή πού καταγράφουν στήν 6η σελίδα τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ:
«2. Στήν ἱεράν ἔνστασιν κατά τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει τὸ Ἡμερολογιακόν, τὸ δῆθεν «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 οὐδὲν οὐσιαστικῶς προσφέρει, ἐφ’ ὅσον καὶ ἐὰν ἀκόμη ἦταν γνήσιο, δὲν θὰ ἐνεργοῦσε αὐτομάτως καὶ ἀκαριαίως, ἐκβάλον πάραυτα τοὺς Καινοτόμους ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, διότι τὸ ἀνάθεμα, προκειμένου νὰ ἐνεργοποιηθῆ, ἀπαιτεῖ εἰδικὴν συνοδικὴν κρίσιν, βάσει τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς τάξεως».
Οἱ πατέρες λοιπόν οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στους Ἐνισταμένους τοῦ Π. Ἡμερολογίου δέχονται ὅτι διά τά θέματα τῆς πίστεως ἰσχύει τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί φέρνουν ὡς συνήγορο καί ὑπερασπιστή αὐτῆς τῆς θεωρίας στήν ὑποσημείωσι καί τόν μεγάλο θεολόγο τῆς ἐποχῆς μας, Ἀριστ. Δελήμπαση.
   Οἱ Ἐνιστάμενοι πατέρες τοῦ Π. Ἡμερολογίου ἀναφέρουν ἐπίσης ὅτι τό Γρηγοριανό (Νέο) Ἡμερολόγιο κατεδικάσθη ἀπό τίς Συνόδους τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος λόγῳ τοῦ Πασχαλίου ὡς ἀντιπίπτον δηλαδή εἰς τόν Ζ΄ Ἀποστολικό Κανόνα.
   Τέλος σᾶς μεταφέρομε ἀπό τόν Δοσίθεο Ἱεροσολύμων καί ὁλόκληρον τόν Η΄ Κανόνα τῆς Συνόδου τοῦ 1593 διά νά ἐπιβεβαιωθῆ καί ὁ κάθε δύσπιστος ὅτι ὁ Κανών ὁμιλεῖ καί καταδικάζει τήν ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου τῶν Δυτικῶν καί οὐδέν ἕτερον:
«Κανών ὄγδοος: Ἀσάλευτον διαμένειν βουλόμεθα τό τοῖς Πατράσι διορισθέν περί τοῦ ἁγίου καί σωτηρίου Πάσχα, ἔχει καί οὕτως. ἅπαντας τούς τολμῶντας παραλύειν τούς ὅρους τῆς ἁγίας καί οἰκουμενικῆς μεγάλης Συνόδου, τῆς ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσης, ἐπί παρουσίᾳ τῆς εὐσεβείας τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου περί τῆς ἁγίας ἑορτῆς τοῦ σωτηριώδους πάσχα ἀκοινωνήτους καί ἀποβλήτους εἶναι τῆς ἐκκλησίας ἐπιμένοιεν φιλονεικότερον ἐνισταμένους πρός τά καλῶς δεδιδαγμένα, καί ταῦτα εἰρήσθω περί τῶν λαϊκῶν. εἰ δέ τις τῶν προεστώτων τῆς ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, μετά τόν ὅρον τοῦτον τολμήσειεν ἐπί διαστροφῇ τῶν λαῶν καί ταραχῇ τῶν ἐκκλησιῶν ἰδιάζειν, καί μετά τῶν Ἰουδαίων ἐπιτελεῖν τό Πάσχα, τοῦτον ἡ ἁγία Σύνοδος ἐντεῦθεν ἤδη ἀλλότριον ἔκρινε τῆς ἐκκλησίας. δεῖ    στοιχεῖν τῷ τῶν πατέρων κανόνι μέχρι καί σήμερον Θεοῦ χάριτι, ὅ,  καθ’ ὅ δή καί τά λοιπά ἡ Θεοῦ ἐκκλησία διαφυλάττει» (Τόμος Ἀγάπης κατά Λατίνων σελ. 547).
Σημειώνομε καί ἐδῶ, δοθείσης τῆς εὐκαιρίας, ὅτι καί ὁ Κανόνας τῆς Ἀντιοχείας, τόν ὁποῖο ἐπικαλοῦνται οἱ πατέρες τῆς Συνόδου τοῦ 1593 καί αὐτολεξεί ἀναφέρουν, καταδικάζει μέ τήν ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ καί τούς μετά ταῦτα παραβάτας τοῦ Κανόνος, χωρίς δηλαδή ἄλλη διαδικασία καί ἀπόφασι Συνόδου, ἐνάντια δηλαδή στόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο, στούς Ἐνισταμένους τοῦ Π. Ἡμερολογίου καί φυσικά στόν Ἀριστ. Δελήμπαση.
   Ἀπό τά ἀνωτέρω μόνο ἡ ὑπ’ ἀριθμ. (2) παράγραφος ἀποτελεῖ τήν ἐρώτησι, τά δε ὑπόλοιπα ἐτέθησαν πρός ἐνημέρωσι καί διευκρίνησι καί προκειμένου νά μήν ἀπαντήσετε ἐκτός θέματος.

   3. Θέλουμε νά μᾶς ἀναφέρετε ἀδελφοί, διατί οἱ τρεῖς αὐτές Σύνοδοι τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος, οἱ ὁποῖες εἶχαν τόσο σημαντικές ἀποφάσεις καί ἀναθέματα κατά τήν ἄποψί σας, δέν ἀναφέρονται οὔτε ἔστω ἀκροθιγῶς, οὔτε κἄν ὑπονοοῦνται στό Πηδάλιο ἀπό τόν Ἅγ. Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη; Ἐφ’ ὅσον δηλαδή διά ἐσᾶς ἔχουν τόσο μεγάλη σημασία, παρουσιάζετε τό Πηδάλιο ὡς ἐλλιπές καί ἐπί πλέον δημιουργεῖτε ἕνα νέο «Πηδάλιο» διευρημένο καί τρόπον τινά πληρέστερο.
   Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγ. Νικόδημος ἔζησε δύο αἰῶνες μετά τίς Συνόδους τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος, ἦταν γνώστης ὅλων τῶν Κανονικῶν Διατάξεων, εἶχε μελετήσει τόν Δοσίθεο Ἱεροσολύμων, ὅπως φαίνεται ἀπό ἀναφορές του στό Πηδάλιο καί εἶναι, κατά κοινή ὁμολογία, ὁ ἄριστος ἑρμηνευτής τῶν ἱερῶν Κανόνων. Εἶναι ἐντυπωσιακό ὡς ἐκ τούτου ὅτι, ὄχι μόνον δέν ἀναφέρει ἀπολύτως τίποτα διά τίς Συνόδους αὐτές, τούς Κανόνες καί τά ἀναθέματά των, ὥστε νά προστατεύση τούς Ὀρθοδόξους, ἀλλά καί ἀντιθέτως πρός τίς ἰδέες καί ἀντιλήψεις τῶν σημερινῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἀναφέρει τό περίφημο καί καταλυτικό διά τό θέμα αὐτό, τό ὁποῖο στίς ἀναφορές τους πάντοτε τό παρακάμπτουν τεχνηέντως μέ τά ἀποσιωπητικά (τελίτσες) οἱ ἀκολουθοῦντες τό Π. Ἡμερολόγιο. Ὅτι, δηλαδή, δέν εἶναι ἁμαρτία τό νά ἑορτάση κανείς τό Πάσχα αὐτόν τόν καιρό ἤ ἐκεῖνο, σύμφωνα μέ τόν ὀρθόδοξο ὁρισμό ἤ μέ τόν παπικό, ἀλλά εἶναι μεγίστη ἁμαρτία καί ἀσυγχώρητη τό νά κάνη σχίσμα δι’ αὐτόν τόν λόγο τῶν ἑορτῶν, νά φιλονικῆ κάι νά ἀποκοπῆ ἀπό τή Σύνοδο (ὑποσημ. εἰς Ζ΄ Ἀποστ. Κανόνα). Φυσικό εἶναι, ἀδελφοί, ὅλα αὐτά νά ἔρχωνται σέ ὀξεία ἀντίθεσι μέ τίς ἀποφάσεις τῶν ἐν λόγῳ Συνόδων καί νά παρουσιάζετε ἔτσι τόν Ἅγ. Νικόδημο ὡς διδάσκαλο τῆς παρανομίας καί μάλιστα μεγίστης παρανομίας, σέ θέματα πίστεως καί μέ ἐπιτίμιο τό ἀνάθεμα.
   Σημειώνω καί ἐδῶ τελειώντας, ὅτι τήν τρίτη ἐρώτησι τήν ἀποτελεῖ ἡ ὑπ’ αριθμ. (3) παράγραφος μόνο καί τά ὑπόλοιπα ἐτέθησαν πρός διευκρίνησι διά τούς ἰδίους ὡς ἄνω λόγους.
   Ἀναμένοντας τίς ἀπαντήσεις καί φυσικά τίς ἰδικές σας ἐρωτήσεις, ἐφ’ ὅσον θελήσετε νά διεξαχθῆ δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ὁ μεταξύ μας διάλογος καί εὐχόμενος τά βέλτιστα διά τήν κατ’ ἄμφω ὑγεία, σᾶς χαιρετῶ μέ τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη.
                                           
  20/1/2017                                    
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς
  
______________________________________________________________________________________________†Ἐπισκόπου Ὠρεῶν Κυπριανοῦ
Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Τὸ «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 κατὰ «τοῦ καινοτομηθέντος καλενταρίου παρὰ Λατίνων»

Μῦθος ἢ πραγματικότης;

Α. Ἡ τριπλῆ συνοδικὴ ἀποβολὴ τοῦ νέου Καλενταρίου
Β. Οἱ Τόμοι τῶν συνοδικῶν ἀποβολῶν
Γ. Τὰ Αγιορειτικὰ ἀντίγραφα τοῦ Μοναχοῦ Ιακώβου
Δ. Μία ἄσκοπος διαμάχη
Ε. Παράρτημα
α. Τὸ πλαστὸ «Σιγγίλιον»
β. Ὁ «Τόμος» Κυρίλλου Λουκάρεως


Φυλὴ Ἀττικῆς 13η Μαΐου 2011 ἐκ.ἡμ.Τὸ «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 κατὰ «τοῦ καινοτομηθέντος καλενταρίου παρὰ Λατίνων»*

Μῦθος ἢ πραγματικότης;


Α. Ἡ τριπλῆ συνοδικὴ ἀποβολὴ τοῦ νέου Καλενταρίου
 1. Ὁ πάπας Γρηγόριος ΙΓ (1502-1585) μετερρύθμισε τὸ Εκκλησιαστικὸ Ημερολόγιο καὶ εἰσήγαγε τὸν ἐπικληθὲν Γρηγοριανὸ Ημερολόγιο τὴν 5η Οκτωβρίου 1582, ἡ ὁποία ἀριθμήθηκε ὡς 15η Οκτωβρίου.
2. ν συνεχείᾳ, ὁ πάπας Γρηγόριος παρεκάλεσε, μέσῳ τριῶν εἰδικῶν Αντιπροσωπειῶν, τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β τὸν Τρανὸν
(1536-1595) νὰ ἀποδεχθῆ τὸ Νέο Ημερολόγιο.
3. Ὁ Ἱερεμίας ἀπέκρουσε τὸ «λατινικὸν καλενδάριον» καὶ ἐπανειλημμένως κατέκρινε αὐτό, τόσον δι Επιστολῶν, ὅσον καὶ διὰ Συνοδικῶν Αποφάσεων κατὰ τὰ ἔτη 1583, 1587 καὶ 1593.
 4. α. «Πατριαρχεύοντος τούτου τοῦ Ἱερεμίου, Σύνοδος Μητροπολιτῶν συνήχθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ αφπγ (1583), ἐπιδημήσαντος καὶ Σιλβέστρου τοῦ Ἀλεξανδρείας, ἥτις κατακρίνασα τὸ καινοτομηθὲν ὑπὸ Γρηγορίου τοῦ Ρώμης Καλενδάριον, δὲν τὸ ἐδέχθη, κατὰ τὴν αἴτησιν τῶν Λατίνων»1.
β. «Ο Ιερεμίας συνεκάλεσεν ἐν ἔτει 1583 Σύνοδον ἐν Κωνσταντινουπόλει, εἰς ἣν ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αλεξανδρείας Σίλβεστρος. Η Σύνοδος αὕτη ἐξέδωκε Τόμον κατὰ τοῦ Γρηγοριανοῦ Ημερολογίου καταδικάσασα οὕτω τὴν παπικὴν καινοτομίαν. Αλλὰ καὶ ὁ Μελέτιος [Πηγᾶς, , ὡς Πρωτοσύγκελλος], εὐκαιρίας δοθείσης, κατεπολέμησε τὴν παπικὴν ἐνέργειαν, συγγράψας, τῇ προτροπῇ τοῦ Πατριάρχου Σιλβέστρου, εἰδικὴν μελέτην, ἐπονομάσας ταύτην ἕτερον Τόμον Αλεξανδρινὸν κατ ἀντιδιαστολὴν πρὸς τὸν διαληφθέντα Τόμον τῆς Κωνσταντινουπόλεως»2.
γ. «Οἱ οὖν ἀνατολικοὶ Πατέρες, Σύνοδον ἐν Κωνσταντινουπόλει συγκροτήσαντες [ἐν ἔτει 1583], ὅτε πρῶτον ἐξεφωνήθη ἡ τοῦ Πάσχα παρὰ τῆς Ρωμαϊκῆς Εκκλησίας ἐξερευνηθεῖσα λεγομένη διόρθωσις, τὸν ἐνόντα γε τρόπον, τὴν τῶν Πατέρων Παράδοσιν διωρίσατο κρατεῖν. Επεδήμει δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει ὁ ἀοίδιμος πρῴην Αλεξανδρείας Σίλβεστρος ἡμᾶς τοῦ Θρόνου καταλιπὼν κυβερνήτας. Εκεῖθεν δὲ εἰς ἡμᾶς ἀναζεύξας ἠξίωσε καὶ παρ ἡμῶν περὶ τούτου τι γραφῆναι. Υπήρχομεν δὲ ἡμεῖς καὶ πρὶν εἰς Ρώμην ἐπιστείλαντες, δεικνῦντες μὲν ὑγιῶς ἔχειν τελούμενον τὸ Πάσχα κατὰ τὸ τῶν Πατέρων Κανόνιον, παρακαλοῦντες δὲ μὴ αὔξειν τὰς τῶν Εκκλησιῶν διαφωνίας. Επειδὴ δὲ ἀντεπέστειλαν μὲν ἐκεῖθεν, ὡς οὐκ ἀσυνέτως διεσκέψαντο Ρωμαῖοι περὶ τοῦ Πάσχα, καὶ οἷον ἀπόδειξιν ἀναντίρρητον, τό, οὐκ ἀσυνέτως ἐσκέψαντο Ρωμαῖοι περὶ τοῦ Πάσχα προτείνοντες ὀρθῶς ὁ δὲ Γέρων, ἔγραφον, ἐζήτει παρ ἡμῶν τῆς ὑποθέσεως ἔνδειξιν, ὑπακούσαμεν εἰκότως καὶ Τόμον ἐγράψαμεν Αλεξανδρινὸν ἐπωνυμίαν εἰς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως συντεθέντος Τόμου Συνοδικοῦ»3.
5. Εν «ἔτει σωτηρίῳ 1587» «γίνεται καὶ δευτέρα Σύνοδος ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει, παρόντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τοῦδε τοῦ Ιερεμίου, τοῦ Αλεξανδρείας Μελετίου τοῦ Πηγᾶ καὶ τοῦ Ιεροσολύμων Σωφρονίου, καὶ ἀπέβαλον συνοδικῶς τὴν ὑπὸ τοῦ πάπα Γρηγορίου τοῦ ΙΓ γενομένην διόρθωσιν τοῦ Αγίου Πάσχα, ὡς ἐπισφαλῆ, ὡς μὴ ἀναγκαίαν, ὡς πρόξενον πολλῶν σκανδάλων εἰς πάντα τὰ χριστιανικὰ ἔθνη»4.
 6α. «Τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 1593», «συνεκροτήθη ἐνδημοῦσα [Ἁγία καὶ Μεγάλη, “πληρεστάτη”] Σύνοδος [ἐν Κωνσταντινουπόλει] ἐν τῷ αὐτόθι ναῷ τῆς “Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς Παμμακαρίστου, τῆς καὶ Παραμυθίας ἐπωνομαζομένης”, καθ ἣν παρῆσαν ἐκτὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ [Πατριάρχου Ιερεμίου Β ], οἱ Πατριάρχαι Αλεξανδρείας Μελέτιος, ἐπέχων καὶ τὴν θέσιν τοῦ Αντιοχείας Ιωακείμ, καὶ Ιεροσολύμων Σωφρόνιος, καθὼς καὶ οἱ πανιερώτατοι Αρχιερεῖς ἐκ πάσης Επαρχίας τῆς Ανατολικῆς Εκκλησίας τῶν Ορθοδόξων», προκειμένου νὰ ἐπικυρώση τὸ Αὐτοκέφαλον τῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας καὶ περὶ τῶν ἀποφάσεων Αὐτῆς ἐδημοσιεύθη «Πρᾶξις συνοδική, ἐν ᾗ καὶ ἀποβολὴ τοῦ νέου καλενταρίου, ἤτοι τῆς περὶ τὸ Πάσχα λατίνων καινοτομίας»5.
β. Η Αγία καὶ Ιερὰ Μεγάλη Σύνοδος αὐτὴ «ἀκολούθως ἐξέδωκε κανόνας εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν ἀφορῶντας», ὁ ὄγδοος ἐκ τῶν ὁποίων ἀναφέρεται στὴν βούλησι τῶν Αρχιερέων «ἀσάλευτον διαμένειν τὸ τοῖς Πατράσι διορισθὲν περὶ τοῦ ἁγίου καὶ σωτηρίου Πάσχα», τὸ δὲ «διορισθὲν» εἶναι ὁ Ιερὸς Κανὼν Α τῆς ἐν Αντιοχείᾳ Συνόδου (341), τὸν ὁποῖον ἐπαναλαμβάνει αὐτολεξεὶ ἡ Σύνοδος τοῦ γ. Ο Ιερὸς Δοσίθεος Ιεροσολύμων, στὰ Παραλειπόμενα τοῦ ΙΑ Βιβλίου τῆς Δωδεκαβίβλου (Κεφάλαιον ΙΑ, ιη΄), ἐπαναλαμβάνει συνοπτικά, ὅτι ἡ «πληρεστάτη» Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ 1593 ἀπεφάσισε «ἵνα τὸ Πάσχα γίνηται καθὼς τὸ ἐδιώρισεν ἡ Πρώτη Σύνοδος καὶ τὸ νέον καλαντάριον τὸ ἐπινοηθὲν παρὰ τῶν Λατίνων νὰ ἀναθεματίζεται»7.
Β. Οἱ Τόμοι τῶν συνοδικῶν ἀποβολῶν
1. «Τόμοι», δηλαδὴ Συνοδικὰ Ἔγγραφα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιλύονται σοβαρὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ ἐκτίθενται τὰ ἐν Συνόδῳ πραχθέντα καὶ ἀποφασισθέντα, τῶν Ιερῶν Συνόδων 1583, 1587 καὶ 1593 δὲν σώζονται, μόνος δὲ σωζόμενος εἶναι ὁ προμνημονευθεὶς «Τόμος Αλεξανδρινὸς περὶ τοῦ Πασχαλίου», ὁ ὁποῖος συνετάγη, μὲ χαρακτῆρα ὅμως ἀντιρρητικόν, ὑπὸ τοῦ «μακαριωτάτου καὶ παναγιωτάτου πάπα Αλεξανδρείας κυροῦ Μελετίου περὶ τοῦ Πάσχα»8.
2. Εν τούτοις, δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὑπὸ εὐρεῖαν ἔννοιαν ὡς Τόμοι τῶν Συνόδων 1583 καὶ 1593 τὰ σωζόμενα κείμενα, διὰ μὲν τὴν τοῦ 1593 ἡ «Πρᾶξις Συνοδική»9, διὰ δὲ τὴν τοῦ 1583 ἡ κοινὴ Επιστολὴ πρὸς Αρμενίους τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίου Β΄ καὶ Ἀλεξανδρείας Σιλβέστρου ὑπὸ ἡμερομηνίαν 20ὴ Νοεμβρίου 1583, ἐφ ὅσον «ἡ ἐπιστολὴ αὕτη ἐγράφη συνεπείᾳ τῆς κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο συγκροτηθείσης ἐν Κων/λει συνόδου, ἥτις κυρίως καταδικάζει τὸ γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον, διότι κατ αὐτὸ συμβαίνει νὰ συνεορτάζωμεν τοῖς Ιουδαίοις, ὅπερ ἐναντίον τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου»10.
3. Η θεώρησις αὐτή, ὅτι ἡ κοινὴ Επιστολὴ τῶν Ιερεμίου καὶ Σιλβέστρου πρὸς Αρμενίους, δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ὁ Τόμος τῆς Συνόδου τοῦ 1583, ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ ὅτι χαρακτηρίζεται ὡς ἐκδοθεῖσα «συνοδικὴ ἀπόφασις» καὶ «ὡς ἐπίσημος πρᾶξις τῆς ὀρθοδόξου Καθολικῆς ἐν τῇ Ανατολῇ Εκκλησίας», ἐπίσης δὲ ὅτι καὶ σὲ ἄλλες πηγὲς «πρὸς ταῖς ὑπογραφαῖς τοῦ Ιερεμίου καὶ Σιλβέστρου εὕρηνται καὶ αἱ τοῦ Ιωακεὶμ Αντιοχείας καὶ Γαβριὴλ Αχριδῶν»11.
Γ. Τὰ Αγιορειτικὰ ἀντίγραφα τοῦ Μοναχοῦ Ιακώβου
 1. Ο Αγιορείτης Μοναχὸς Ιάκωβος Νεασκητιώτης ἀντέγραψε τὸ 1858 διάφορα κείμενα ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων περὶ τῆς ἀποβολῆς καὶ κατακρίσεως τοῦ Γρηγοριανοῦ Ημερολογίου, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται στὸν ὑπ ἀριθ. 258 Κώδικα τῆς Βιβλιοθήκης Καυσοκαλυβίων, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐν συνεχείᾳ καταρτίσθηκε ὁ ὑπ ἀριθ. 722 Κῶδιξ τῆς Μονῆς Αγίου Παντελεήμονος12.
2. Τὰ κείμενα τοῦ Μοναχοῦ Ιακώβου πρωτογενῶς καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ προελθόντα στοὺς Κώδικες ἀποτελοῦν μίαν κραυγαλέως αὐθαίρετον ἀνάμειξιν ἑτεροκλίτων καὶ ἑτεροχρονισμένων κειμένων, στὰ ὁποῖα μάλιστα ἔχουν ἐπενεχθῆ ἐπίσης ἀλλοιώσεις καὶ προσθῆκες, ὥστε νὰ ἀπορῆ τις ποία τελικὰ ἦταν ἡ πρόθεσις τοῦ πλαστογράφου, παραποιητοῦ καὶ διαστροφέως Ιακώβου.
3. Τὸ οἰκτρὸν ὄντως σύμφυρμα τοῦ Νεασκητιώτου Μοναχοῦ χαρακτηρίσθηκε αὐθαιρέτως ὡς «Σιγγίλιον Πατριαρχικὸν καὶ Συνοδικὸν» «μετ ἐπιτιμίου καὶ ἀναθέματος», κατὰ δὲ τὴν πορείαν τῆς ἰδιοτελοῦς πλέον χρήσεώς του, 1924 καὶ ἑξῆς, ἐμφανίσθηκε σὲ πολλὲς παραλλαγές 13, ἡ μία χειροτέρα τῆς ἄλλης, ἐν τέλει δὲ ἐπεκράτησε ἕνας τύπος μὲ τίτλον, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀμάρτυρος στὰ πρωτογενῆ κείμενα τοῦ ΙΣΤ καὶ ΙΖ αἰῶνος: «Σιγγίλιον πατριαρχικῆς διατυπώσεως ἐγκυκλίου... μετ ἐπιτιμίου καὶ ἀναθέματος»14.
4. Στοὺς προαναφερθέντας Αγιορειτικοὺς Κώδικας ἔχει γίνει ἀνάμειξις καὶ συγκόλλησις τῶν ἑξῆς τριῶν κειμένων, ἀσχέτων μεταξύ των, στὰ ὁποῖα ὡς προελέχθη ἔχουν ἐπενεχθῆ ἀλλοιώσεις καὶ προσθῆκες:
α. τῆς κοινῆς Επιστολῆς πρὸς Αρμενίους τῶν Πατριαρχῶν Ιερεμίου καὶ Σιλβέστρου, 20.11.158315.
β. τῆς «Πράξεως Συνοδικῆς», τοῦ 159316.
γ. τοῦ γ. τοῦ «Τόμου» Κυρίλλου Λουκάρεως, Πατριάρχου Αλεξανδρείας (1570-1638), ἐν Τριγοβύστῳ τῆς Μολδοβλαχίας 161617.
 5. Στὸν ἐπικρατήσαντα τύπον τοῦ «Σιγγιλίου» πέντε εἶναι οἱ κραυγαλέες αὐθαιρεσίες τοῦ συμπιλητοῦ:
α. Ο τίτλος. Καθαρὸ ἐπινόημα τοῦ πλαστογράφου.
β. Η ἡμερομηνία. Φέρεται ὅτι συνετάγη τὴν 20.11.1583, παραπέμπουσα στὴν κοινὴ Επιστολὴ τῶν Ιερεμίου καὶ Σιλβέστρου τοῦ ἔτους 1583, ἐνῶ τὸ παρατειθέμενο κείμενο συνετάγη τὸ ἔτος 1616.
γ. Οἱ ὑπογραφές. Οἱ ὑπογράφοντες Πατριάρχες Ιερεμίας († 1595) καὶ Σίλβεστρος († 1590) δὲν εὑρίσκοντο ἐν ζωῇ τὸ ἔτος 1616, ὁ δὲ Σωφρόνιος εἶχε ἤδη παραιτηθῆ ἀπὸ τοῦ 1608.
δ. Τὸ κείμενο. Εἶναι τοῦ Λουκάρεως (1616) καὶ ὄχι τῆς Συνόδου τοῦ 1583, τὸ δὲ περιεχόμενό του εἶναι ὄχι μόνον τελείως ἄσχετο μὲ τὸ Ημερολογιακὸ Ζήτημα, ἀλλὰ καὶ δεινῶς παραπεποιημένο.
ε. Τὸ ἀνάθεμα. Στὸ κείμενο τοῦ Λουκάρεως ὑπάρχουν ἕξι (6) ἀναθέματα, ἀφορῶντα παπικὲς διδασκαλίες, στὸ δὲ «Σιγγίλιο» ἔχει προστεθῆ ὑπὸ τοῦ πλαστογράφου ἕνας ἕβδομος ἀναθεματισμὸς γιὰ ὅσους ἀκολουθοῦν «τὸ νεοφεύρετον Πασχάλιον καὶ ΝΕΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ τῶν ἀθέων Αστρονόμων τοῦ Πάπα» (sic)18.
6. Τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι δῆθεν τὸ περιεχόμενο τῶν δύο προαναφερθέντων Αγιορειτικῶν Κωδίκων ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ χειρόγραφον Κώδικα τοῦ Σινᾶ, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐδημοσιεύθη τὸ «Σιγγίλιον» ἐν Ρουμανίᾳ ὑπὸ τοῦ Αρχιμανδρίτου Οὐσπένσκυ, ἐπισκεφθέντα τὸ Σινᾶ ἐν ἔτει 1850, δὲν τεκμηριώνεται, διότι βάσει τῶν ρουμανικῶν πηγῶν μας, ὁ Πορφύριος ἐδημοσίευσε ἐν μεταφράσει μόνο τὸν «Τόμον Αλεξανδρινὸν» τοῦ Μελετίου Πηγᾶ, ὡς καὶ τὴν Επιστολὴν αὐτοῦ πρὸς τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας Θεόδωρον Ιωάννοβιτς, 2.9.159419.
Δ. Μία ἄσκοπος διαμάχη
1. Μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας ἐν ἔτει 1924, ὡς τοῦ πρώτου βήματος γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου προσεγγίσεως τῶν διηρημένων Χριστιανῶν, συμφώνως πρὸς τὴν οἰκουμενιστικὴ Εγκύκλιο τοῦ 1920 τῆς Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τὸ λεγόμενον «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 ἀνεδείχθη σὲ «πέτρα σκανδάλου» μεταξὺ Οἰκουμενιστῶν καὶ Αντι-οικουμενιστῶν, Καινοτόμων καὶ Ακαινοτομήτων, οἱ ὁποῖοι ἀναλίσκονται σὲ μίαν ἄσκοπον διαμάχην καὶ μεταθέτουν, ἀκουσίως ἢ ἑκουσίως, τὴν προσοχὴ σὲ ἕνα ἀσήμαντο σχεδὸν ζήτημα.
2. Στὴν ἱερὰν Ενστασιν κατὰ τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει τὸ Ημερολογιακόν, τὸ δῆθεν «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 οὐδὲν οὐσιαστικῶς προσφέρει, ἐφ ὅσον καὶ ἐὰν ἀκόμη ἦταν γνήσιο, δὲν θὰ ἐνεργοῦσε αὐτομάτως καὶ ἀκαριαίως, ἐκβάλλον πάραυτα τοὺς Καινοτόμους ἐκ τῆς Εκκλησίας, διότι τὸ ἀνάθεμα, προκειμένου νὰ ἐνεργοποιηθῆ, ἀπαιτεῖ εἰδικὴν συνοδικὴν κρίσιν, βάσει τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς τάξεως20.
3. Οὕτως ἢ ἄλλως, ἡ Ορθόδοξος Ἔνστασις καὶ Ἀποτείχισις δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ χαλκευμένο «Σιγγίλιον» τοῦ 1583, οὔτε κἂν ἀπὸ τὶς συνοδικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΙΣΤ αἰ., διότι ἂν καὶ εἶναι αὐτὲς ἀξιοσέβαστες καὶ ὁδηγητικές, δὲν ἀφοροῦν ἄμεσα τὴν σύγχρονη μορφὴ τοῦ Ημερολογιακοῦ Ζητήματος, ἐφαρμοσθείσης τὸ 1924 ἐν μέρει τῆς παπικῆς καινοτομίας τοῦ Γρηγορίου ΙΓ, ἐνῶ τὸ Ορθόδοξο Πασχάλιο περέμεινε ἄθικτον.
4. Αὐτὴ ἡ ἐν μέρει ἀποδοχὴ τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου ἀπαιτεῖ μία νέα εἰδικὴ κρίσιν τοῦ ζητήματος ὑπὸ Πανορθοδόξου Συνόδου, ὡς λίαν εὐστόχως ὑπεστήριζε ὁ Ὁμολογητὴς Ιεράρχης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος (Καβουρίδης, 1955), κατακρίνων αὐστηρότατα τὴν ἄποψι, ὅτι δῆθεν «παρέλκει καὶ περιττεύει ἡ συγκρότησις Πανορθοδόξου Συνόδου ἢ Μεγάλης Τοπικῆς Συνόδου, διὰ τὴν ἔγκυρον καὶ τελεσίδικον καταδίκην τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας», «ἀφοῦ (δῆθεν) αἱ Πανορθόδοξοι Σύνοδοι 1583, 1587, 1593 κατεδίκασαν τὸ Γρηγοριανὸν Ημερολόγιον» ἡ Καινοτομία τοῦ 1924, ἐφαρμόσασα «τὸ Γρηγοριανὸν Ημερολόγιον μόνον διὰ τὰς ἀκινήτους ἑορτὰς καὶ οὐχὶ διὰ τὸ Πάσχα, δι ὃ κυρίως κατεδικάσθη τὸ Γρηγοριανὸν Ημερολόγιον, ὡς ἀντιπίπτον πρὸς τὸν Ζ Αποστολικὸν Κανόνα, ἀποτελεῖ ζήτημα, ὅπερ πρώτην φορὰν ἐμφανίζεται εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνεπῶς ἡ σύγκλησις Πανορθοδόξου Συνόδου οὐ μόνον δὲν περιττεύει, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλεται, διὰ τὴν κανονικὴν καὶ ἔγκυρον καταδίκην τοῦ ζητήματος τούτου»21.
† Ὁ Ὠρεῶν Κυπριανὸς
Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος
Φυλὴ Αττικῆς
13η Μαΐου 2011 ἐκ.ἡμ.
Ἁγίας Μάρτυρος Γλυκερίας
______________________
(*) Στὴν παροῦσα περιληπτικὴ ἐργασία δὲν χρησιμοποιεῖται ἡ πλήρης σχετικὴ βιβλιογραφία, προκειμένου νὰ ἑστιασθῆ ἡ προσοχὴ κυρίως στὴν ὑπόθεσι τοῦ «Σιγγιλίου».
1. Μελετίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τ. Γ, σελ. 402, 9, ἐν Βιέννῃ 1784· Ἀθανασίου Κομνηνοῦ Ὑψηλάντου, Τὰ Μετὰ τὴν Ἅλωσιν, σελ 88, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1870.
2. Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, σελ. 88, ἐν Αθήναις 1971.
3. Μελετίου Πηγᾶ, Επιστολαί, ΚΓ, περιοδ. «Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος», τόμ. ΝΓ 1971, IV, σελ. 611.
4. Ἀθανασίου Κομνηνοῦ Ὑψηλάντου, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 113· Δοσιθέου Ἱεροσολύμων, Δωδεκάβιβλος, σελ. 1.169, ἐν Βουκουρεστίῳ 1715.
5. Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 113 ἑ. καὶ Δοσιθέου Ἱεροσολύμων, Τόμος Ἀγάπης κατὰ Λατίνων, σελ. 541-547, ἐν ἔτει 698.
6. Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, αὐτόθι.
7. Δωδεκάβιβλος, τ. 6, σελ. 232, ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη Émile Legrand, Lettres de Mélétius Pigas, σελ. 138-1155, Paris 1902· ὑπάρχουν καὶ δύο νεώτερες ἐκδόσεις ἐν Ελλάδι: 1924 καὶ 1984.
9. Βλ. ἀνωτέρω, Α, 6α.
10. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Φιλαρέτου Βαφείδου, Ἐκκλησιαστικῃ Ἱστορία, τ. Γ, Μέρος Α΄, σελ. 125 ἡ κοινὴ Ἐπιστολὴ στὸ Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Τόμος Ἀγάπης κατὰ Λατίνων, σελ. 538-540, ἐν ἔτει 1678: «Επειδὴ καὶ πάλιν ἡ ἐκκλησία τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης...».
11. Ἀρχιμανδρίτου Γ. Καραβαγγέλη, Ἐπιστημονικὴ διατριβὴ περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, σελ. 121, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1894· Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον ἐν τῇ Ανατολῇ, μέρος Β, περιοδ. «Εκκλησιαστικὸς Κήρυξ» Αθηνῶν, ἀριθ. 147/14.4.1918, σελ. 172 καὶ 173, ὡς καὶ ὑποσημ. 1.
12. Εὐλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, Κατάλογος τῶν Κωδίκων τῆς Ιερᾶς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων καὶ τῶν Καλυβῶν Αὐτῆς, σελ. 29-130, Κῶδιξ 258: «Βίβλος ἱερὰ ψυχωφελεστάτη περιέχουσα... συνήχθησαν ἐκ παλαιῶν χειρογράφων... καὶ μετεφράσθησαν εἰς... ἁπλῆν φράσιν... πόνῳ καὶ σπουδῇ καὶ δαπάνῃ Ιακώβου μοναχοῦ... ἐν ἔτει 1858 ἐν τῷ ὄρει τοῦ Αθω», 1930.
Σημείωμα: Ὁ ἀναφερόμενος ἐνταῦθα ὑπ ἀριθ. 722 Κῶδιξ τῆς Μονῆς Αγίου Παντελεήμονος πιθανὸν εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ρωσικῆς μεταφράσεως, μὲ τίτλο «Σιγγίλιον τῆς Τοπικῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους 1583», ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ ἐπίσημο περιοδικὸ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, «Εκκλησιαστικαὶ Εἰδήσεις» [Βελιγράδι], ἀριθ. 15 καὶ 16, 1924, σελ. 18.
* Ὁ Μητροπολίτης πρώην Κιέβου Αντώνιος, διαπρεπὴς Ἱεράρχης καὶ Πρωθιεράρχης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, «ἐπίστευσεν ὡς γνήσιον τὸ περίφημον πλαστὸν Σιγγίλιον τοῦ Ιερεμίου, ὅπερ ὑπεδείχθη αὐτῷ ἐν Αγίῳ Ορει» (Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου, Ἡ Διόρθωσις τοῦ Ἰουλιανοῦ Ημερολογίου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος, σελ. 35, Αθήνησι 1933).
13. Εὐλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, αὐτόθι, σελ. 130, Κῶδιξ 258, 27: «καὶ ἰδιαιτέρως τὰ πρακτικὰ τῆς Συνόδου [1593] ἐδημοσιεύθησαν λίαν παραπεποιημένα παρὰ φανατικῶν ζηλωτῶν (!)».
14. Βλ. τὸ πλῆρες κείμενο στὸ Γρηγορίου Εὐστρατιάδου, Η πραγματικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, σελ. 119-22, Ἀθῆναι 1929.
15. Βλ. ἀνωτ., Β΄, § 2.
16. Βλ. ἀνωτ., Α, §6α.
17. Βλ. Δοσιθέου Ἱεροσολύμων, Τόμος Αγάπης κατὰ Λατίνων, σελ 552-554, ἐν ἔτει 1698,
18. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτον, ὅτι ὁ ἕβδομος ἀναθεματισμὸς τοῦ «Σιγγιλίου» ἐλλείπει καὶ ἀπὸ τὸ κείμενο τῶν Λατίνων, οἱ ὁποῖοι προσεπάθησαν νὰ ἀναιρέσουν τὸν Τόμον τοῦ Λουκαρέως. Βλ. «Αποδοκιμασία καὶ Κατάκρισις... καὶ ἡ τῶν Αναθεματισμῶν παρ αὐτοῦ δὴ τοῦ Κυρίλλου [Λουκάρεως] πάλαι ἐκφωνηθέντων Απόρριψις», σελ. 119-1156, Ρώμη 1671.
19. Βλ. Γρηγορίου Εὐστρατιάδου, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 208-209· Ἐπισκόπου Μελχισεδέκ, «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Ἡμερολόγιον», περιοδ. «Ρουμανικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία», τ. Ε, 1880-1881, σελ. Μελετίου Πηγᾶ, Επιστολαί, «ΚΓ, Θεοδώρῳ τῷ εὐσεβεστάτῳ καὶ ὀρθοδοξοτάτῳ Βασιλεῖ Μοσκόβου καὶ Αὐτοκράτορι πάσης Ρωσίας...», περιοδ. «Εκκλησιαστικὸς Φάρος», τόμ. ΝΓ 1971, IV, σελ. 611.
20. Βλ. Ἀριστοτέλους Δ. Δελήμπαση, Πάσχα Κυρίου, σελ. 793-795, Ἀθῆναι 1985.
21. Θεοδωρήτου Μοναχοῦ Ἁγιορείτου, Τὸ Ἡμερολογιακὸν Σχίσμα: Δυνάμει ἢ Ενεργείᾳ; Ἅγιον Ὄρος- Ἀθῆναι 1973, σελ. 22-29.
9 Ε. Παράρτημα
α. Τὸ πλαστὸ «Σιγγίλιον»(*)
«Σιγγίλιον
 Πατριαρχικῆς διατυπώσεως ἐγκυκλίου τῆς ἀπανταχοῦ Ορθοδόξοις Χριστιανοῖς εἰς τὸ μὴ παραδέχεσθαι τὸ νεώτερον Πασχάλιον ἢ καλενδάριον τοῦ καινοτομηθέντος μηνολογίου ἀλλ ἐμμένειν τοῖς ἅπαξ καὶ καλῶς διατυπωθεῖσι παρὰ τῖς Αγίοις (318) τριακοσίοις δέκα ὀκτὼ Θεοφόρα ς Πατράσι τῆς Αγ. Οἰκουμενικῆς πρώτης Συνόδου μετ ἐπιτιμίου καὶ ἀναθέματος.
Πάσι τοῖς ἐν Τριγοβύστι καὶ ἁπανταχοῦ Χριστιανικοῖς γνησίοις τέκνοις τῆς Αγίας τοῦ Χριστοῦ Καθολικῆς καὶ Αποστολικῆς Εκκλησίας τῆς Ανατολικῆς χάρις εἴη καὶ εἰρήνη καὶ ἔλεος παρὰ Θεοῦ Παντοκράτορος.
Οὐ μικρά τε ζάλη τὴν παλαιὰν ἐκείνην Κιβωτὸν κατέλαβε, ὅτε σφοδρῶς κλυδωνιζομένη ἐφέρετο ἐπὶ τῶν ὑδάτων καὶ εἰ μὴ Κύριος ὁ Θεὸς μνησθεὶς τοῦ Νῶε εὐδοκήσειε κοπᾶσαι τὸ ὕδωρ, οὐδεμία ἐλπὶς σωτηρίας αὐτῇ ἧν Οὕτω καὶ τὴν Κέαν Κιβωτὸν τῆς καθ ἡμᾶς Εκκλησίας, ἐπὶ ἄσπονδον πόλεμον οἱ κακόδοξοι ἤγειραν καθ ἡμῶν, κατὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τὸν παρόντα τόμον ἐγκαταλιπεῖν ἔγνωμεν, ὅπως τοῖς ἐν τούτῳ γεγραμμένοις ἔχετε κατὰ τῶν τοιούτων ἀσφαλεστέρως τὴν ὑμετέραν ὀρθοδοξίαν συνηγορεῖν. Αλλ ἵνα μὴ τοῖς ἁπλουστέροις φορτηκὸν εἴη τὸ σύγγραμμα, ἁπλῇ δαλέκτῳ πᾶσαν ὑμῖν τὴν ὑπόθεσιν καταρτῆσαι ἔγνωμεν, ἥτις ἔχει οὑτωσί.
Εἰς ἁπλῆν διάλεκτον
Απὸ τὴν Παλαιὰν Ρώμην ἤλθασι τινές, ὁποῦ ἔμαθον ἐκεῖ νὰ λατινοφρονοῦσι καὶ τὸ κακὸν εἶναι πῶς ἀπὸ Ρωμαῖοι τῆς Ρούμελης γεννήματα καὶ θρέμματα ὄντες, ὄχι μόνον ἤλλαξαν τὴν πίστιν τους, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦσι τὰ Ορθόδοξα δόγματα καὶ ἀληθινὰ τῆς Ανατολικῆς Εκκλησίας ὅπου μᾶς ἐπαρέδωκεν αὐτὸς ὁ Χριστὸς καὶ οἱ θεῖοι Απόστολοι, καὶ αἱ ἅγιαι Σύνοδοι τῶν Αγίων Πατέρων. Οθεν τούτους ὡς σεσηπότα μέλη ἀποκόπτοντες ὁρίζομεν
Α΄) Οποιος δὲν ὁμολογεῖ καρδίᾳ καὶ στόματι ὅτι εἶνε τέκνον τῆς Ανατολικῆς Εκκλησίας Ορθοδόξως βαπτισμένος, καὶ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνον, οὐσιωδῶς καὶ ὑποτακτικῶς, καθὼς λέγει ὁ Χριστὸς εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, χρονικῶς δὲ ἐκ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ, ὁ τοιοῦτος ἂς εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Εκκλησίαν μας καὶ ἔστω ἀναθεματισμένος.
Β΄) Οποιος δὲν ὁμολογεῖ ὅτι εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Αγίας Κοινωνίας πρέπει καὶ οἱ Κοσμικοὶ νὰ μεταλαμβάνουν καὶ ἀπὸ τὰ δύο εἴδη τοῦ Σώματος τοῦ Τιμίου καὶ Αἵματος, ἀμὴ λέγουν πῶς μόνον ἀπὸ τὸ Σῶμα καὶ ἀρκεῖ μόνον νὰ μεταλάβῃ τὴν Σάρκα, ὅτι εἶναι ἐκεῖ καὶ τὸ Αἷμα, εἰς καιρὸν ὅπου ὁ Χριστὸς εἶπε, καὶ ἔδωκε ξεχωριστὰ κάθε ἕνα, καὶ αὐτοὶ δὲν τὰ φυλάττουν, οἱ τοιοῦτοι ἔστωσαν ἀναθεματισμένοι.
Γ΄) Οποιος λέγει ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ιησοῦς Χριστὸς εἰς τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον εἶχεν ἄζυμον (λειψὸν) καθὼς οἱ Εβραῖοι, καὶ ὄχι ἄρτον εὔζυμον, ἤγουν ψωμὶ ἀναβατόν, ἂς ἦγε μακρὰν ἀπὸ ἡμᾶς καὶ ἔστω εἰς τὸ ἀνάθεμα ὡς Ιουδαϊκὰ φρονῶν καὶ τὰ τοῦ Απαλιναρίου, καὶ τῶν Αρμενίων δόγματαπροσφέρων εἰς τὴν Εκκλησίαν μας, διὰ τοῦτο καὶ ἐκ δευτέρου ἂς ἔχει τὸ ἀνάθεμα.
Δ΄) Οποιος λέγει ὅτι ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ὑμῶν, ὅταν ἔλθῃ νὰ κρίνῃ, δὲν ἔρχεται νὰ κρίνῃ ψυχὰς ὁμοῦ καὶ σώματα, ἀμὴ ἔρχεται διὰ νὰ ἀποφασίσῃ μόνον τὰ σώματα, ἀνάθεμα ἔστω εἰς αὐτόν.
Ε΄) Οποιος λέγει πῶς καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν Χριστιανῶν ὅπου ἐμετανόησαν εἰς τὸν κόσμον, ἀφὴ δὲν ἔκαμαν τὸν κανόνα τους, πηγαίνουν εἰς τὸ καθαρτήριον πῦρ ὅταν ἀποθάνουν, ὅπου εἶναι φωτιὰ καὶ κόλασις καὶ καθορίζονται τὸ ὁ- ὁποῖον εἶνε μῦθος ἑλληνικὸς καὶ φρονοῦν πῶς δὲν κόλασις αἰώνιος ὡς ὁ Ωριγένης καὶ δίδουν ἀφορμὴν μὲ αὐτὸ ἐλευθερίας εἰς τὸ νὰ ἁμαρτάνουν, ἀνάθεμα ἔστω.
ΣΤ΄) Οποιος λέγει πῶς ὁ Πάπας εἶνε κεφαλὴ τῆς Εκκλησίας καὶ οὐχὶ ὁ Χριστὸς καὶ ὅτι ἔχει Εξουσίαν νὰ ἐμβάζῃ εἰς τὸν Παράδεισον μὲ τὰ γραμματά του, καὶ συγχωρεῖ καὶ τὰ ὅσα ἁμαρτήματα ἔχει νὰ πράξῃ ὅποιος μὲ χρήματα λάβῃ ἀπὸ αὐτὸν ἰνδουλγειεντζιῶνα (συγχωροχάρτι) ἀνάθεμα ἐχετω ὁ τοιοῦτος.
Ζ΄) Οποιος δὲν ἀκολουθεῖ τὰ ἔθιμα τῆς Εκκλησίας καθὼς αἱ Επτὰ Αγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδος ἐθέσπισαν καὶ τὸ Αγιον Πάσχα, καὶ τὸ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ καλῶς ἐνομοθέτησαν νὰ ἀκολουθῶμεν, καὶ θέλει νὰ ἀκολουθᾶ τὸ νεοφεύρετον Πασχάλιον καὶ ΝΕΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ τῶν ἀθέων Ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καὶ ἐναντιώνεται εἰς αὐτὰ ὅλα, καὶ θέλει νὰ ἀνατρέψῃ καὶ νὰ χαλάσῃ τὰ πατροπαράδοτα δόγματα καὶ ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἂς ἔχῃ τὸ ἀνάθεμα καὶ ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τῆς τῶν Πιστῶν Ὁμηγύρεως ἂς ἦνε.
Η΄) Ἐσεῖς δὲ οἱ Εὐσεβεῖς καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μένετε ἐν οἷς ἐμάθατε καὶ ἐγεννήθητε ἀνετράφητε καὶ ὅταν τὸ καλέση ὁ καιρὸς καὶ ἡ χρεία αὐτὸ τὸ αἷμα σας νὰ χύνεται διὰ νὰ φυλάξετε τὴν Πατροπαράδοτον Πίστιν καὶ ὁμολογίαν σας καὶ φυλάγεσθε ἀπὸ τῶν τοιούτων καὶ προσέχετε, ἵνα καὶ ὁ Κύριος ὑμῶν Ιησοῦς Χριστὸς σᾶς βοηθᾶ ἅμα καὶ ἡ εὐχὴ τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴτε μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν.
 Ετους ἀπὸ Θεανθρώπου αφπγ΄. (1583). Ινδιτιῶνος ιβ΄. Νοεμβρ. Κ΄.
Ο Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας
Ο Αλεξανδρείας Σίλβεστρος.
Ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος Καὶ οἱ λοιποὶ Αρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».
(*) Γρηγορίου Εὐστρατιάδου, Η πραγματικὴ ἀλήθεια περὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, σελ. 119-122, Ἀθῆναι 1929. * Τὸ κείμενο δημοσιεύεται ἀκριβῶς ὡς ἔχει, τ.ἔ. μὲ ὅλα τὰ τυπογραφικὰ καὶ συντακτικὰ ἀβλεπτήματα.
β. Ὁ «Τόμος» Κυρίλλου Λουκάρεως,
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας,
ἐν Τριγοβύστῳ τῆς Μολδαβίας 1616
Κύριλλος ἐλέῳ Θεοῦ πάπας
καὶ Πατριάρχης
τῆς μεγάλης πόλεως ἀλεξανδρείας καὶ κριτὴς τῆς Οἰκουμένης (*).
Πᾶσι τοῖς ἐν τῷ Τριγοβύστῳ ὀρθοδόξοις χριστιανοῖς, τοῦ τε ἱεροῦ καταλόγου. καὶ τῆς κοσμικῆς τάξεως, γνησίοις τέκνοις τῆς ἁγίας τοῦ χριστοῦ καθολικῆς καὶ Αποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς. τοῖς δικαίως πᾶσαν κενὴν φωνὴν καὶ προσθήκην τῶν τε αἱρετικῶν καὶ τῶν λατίνων τῶν ὑπούλως τὴν ἡμετέραν ὀρθοδοξίαν πολεμούντων, ἀποστρεφομένοις καὶ ἀποβάλλουσι διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν εὐαγγελικήν. χάρις εἴη καὶ εἰρήνη, καὶ ἔλεος παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. Οὐ μικρά τις ζάλη τὴν παλαιὰν κιβωτὸν ἐκείνην κατέλαβεν, ὅτε σφοδρῶς κλυδωνιζομένη καὶ κυμαινομένη ἐπὶ τῶν ὑδάτων ἐφέρετο. τῶν καταρρακτῶν διὰ παραχώρησιν θείαν, ῥαγδαίους ὑετοὺς καταπεμπόντων, καὶ οἷον ἀπειλούντων καὶ τοῖς ἐν τῇ κιβωτῷ. καὶ ἧν ἐλπὶς οὐδεμία τοῖς ἐν αὐτῇ κεκλεισμένοις εὑρήσειν ἀπαλλαγήν, εἰ μὴ μνησθεὶς τοῦ πηδαλιουχοῦντος Νῶε ὁ Θεὸς εὐδοκήσειε κοπᾶσαι τὸ ὕδωρ. τύποι ὡς οἶμαι, ταῦτ ἦσαν τῶν κατεχόντων τό γε νῦν δεινῶν, τὴν νέαν κιβωτόν, τὴν καθ ἡμᾶς δηλαδὴ ἐκκλησίαν. ἅτινα δεινὰ οὐ παύσεσθαι προσδοκῶμεν, εἰ μὴ Θεὸς τοὺς πονηροὺς καταρράκτας τούτους, τῶν ἀκαιρεοτέρων ψυχῶν λυμεῶνας κατασιγάσειε καὶ καταστρέψειε. ἐπεὶ ἄσπονδον πόλεμον, τὴν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ βαθεῖαν εἰρήνην τῆς ἐκκλησίας φθονήσαντες, ἤγειραν καθ ἡμῶν καὶ ταράξαι συνέσχοντο τὴν ἐνταῦθα γαλήνην. κατὰ τούτων οὖν σκοπὸν ἔχοντες τὸν παρόντα τόμον ἐγκαταλιπεῖν. ὡς εἴη πᾶσιν ὑμῖν πανοπλία, καὶ τοῖς ἐν τούτῳ γεγραμμένοις ἔχετε κατὰ τῶν τοιούτων ἀσφαλεστέρως τὴν ὑμετέραν ὀρθοδοξίαν συνηγορεῖν. ὠήθημεν, ἵνα μὴ τοῖς ἁπλουστέροις φορτικὸν εἴη τὸ σύγγραμμα, ἁπλῇ διαλέκτῳ πᾶσαν ὑμῖν τὴν ὑπόθεσιν καταστρῶσαι ἥτις ἔχει οὑτωσεί.
πὸ τὴν παλαιὰν ῥώμην ἤλθασί τινες ὁποῦ ἔμαθαν ἐκεῖ νὰ λατινοφρονοῦσι. καὶ εἶναι τὸ κακὸν πῶς ἀπὸ ῥωμαῖοι τῆς ῥούμελης γέννημα καὶ θρέμμα, ὁποῦ οἱ γονεῖς τους ἠμπορῶ νὰ εἰπῶ φράγγον ποτὲ δὲν ἴδαν. μὲ τὸ νὰ διαβοῦν εἰς τὴν ῥώμην, ὄχι μόνον ἄλλαξαν τὴν πίστιν τους. ἀλλὰ καὶ πολεμοῦσι τὰ δόγματα τὰ ἀληθινὰ καὶ ὀρθόδοξα τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας ὁποῦ μᾶς ἐπαράδωκεν αὐτὸς ὁ Χριστός, οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, καὶ αἱ σύνοδοι τῶν ἁγίων Πατέρων. ἐπειδὴ μέλλομεν λοιπὸν ἡμεῖς νὰ λείψωμεν ἀπ ἐδῶ, παραγγέλλομεν τῇ ὑμετέρᾳ ἀγάπῃ νὰ στέκεσθε στερεοὶ εἰς τὴν εὐσέβειάν σας καὶ ὀρθοδοξίαν σας. καὶ οἱ τοιοῦτοι λατινόφρονες καὶ φθορεῖς τῶν ὑμετέρων συνειδήσεων νὰ μὴν ἔχουν ποσῶς ἀκρόασιν ἀπὸ λόγου σας, ἀλλ ὡς αἱρετικοὺς καὶ ἐχθροὺς τῆς σωτηρίας σας νὰ τοὺς ἀποβάλλετε, ὅσαις φοραῖς σᾶς συντυχένουν ἐνάντια ἀπὸ τοῦτα ὁποῦ γράφομεν ἐδῶ κάτω, ἀλλὰ νὰ φρονῆτε οὕτως.
Καὶ πρῶτον. ὅποιος ἐκεῖνος δὲν ὁμολογεῖ καρδίᾳ καὶ στόματι, μάλιστα ὅποιος λέγεται ῥωμαῖος καὶ τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας παιδί, καὶ εἶναι βαπτισμένος ρωμάϊκα χριστιανικὰ ὡς ἡμεῖς, ἔπειτα νὰ μὴν ὁμολογῇ ὅτι τὸ πανάγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνου, οὐσιωδῶς καὶ ὑποστατικῶς. καὶ ὅτι χρονικῶς ἐκ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ. ὅστις δὲν ὁμολογεῖ οὕτως, ἀλλὰ λέγει ἐκ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα. ἐκεῖνος ἄς εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν μας, καὶ νὰ μὴν ἔχῃ μαζί μας κοινωνίαν, καὶ ἔστω ἀνάθεμα.
Δεύτερον. ὅποιος δὲν ὁμολογεῖ ὅτι εἰς τὸ μυστήριον τῆς κοινωνίας πρέπει καὶ οἱ κοσμικοὶ νὰ μεταλαμβάνουν τὸ τίμιον καὶ ἄχραντον σῶμα καὶ τὸ αἷμα. ἀμὴ λέγουν πῶς τὸ ἄχραντον σῶμα μόνον πρέπει νὰ κοινωνοῦσι. καὶ ὄχι καὶ τὸ αἷμα, ἔστω ἔξω τῆς ἐκκλησίας καὶ ἀνάθεμα. Καὶ σιμὰ εἰς αὐτὸ ὅποιος λέγει, πῶς ἀρκεῖ νὰ μεταλάβῃ μοναχὴν τὴν σάρκα, ὅτι εἶναι ἐκεῖ καὶ τὸ αἷμα, ὅπου ὁ Χριστὸς, χωριστὰ, χωριστὰ, ἔδωκε κάθε ἕνα, καὶ αὐτοὶ δὲν τὸ φυλάγουν, ἀνάθεμα.
Τρίτον. ὅποιος λέγει ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ιησοῦς Χριστὸς εἰς τὸν μυστικὸν δεῖπνον εἶχεν ἄζυμον, σἄν τοὺς ἰουδαίους, καὶ ὄχι ἄρτον ἔνζυμον, ἤγουν ψωμὶ ἀνεβατόν, ἐκεῖνος ἄς εἶναι μακρὰν ἀπὸ λόγου μας, καὶ ἔστω ἀνάθεμα αὐτῷ ὡς ἰουδαϊκὰ φρονοῦντι καὶ τοῦ Απολιναρίου, καὶ τῶν ἀρμένιδων δόγματα παρεισφέροντι εἰς τὴν ἐκκλησίαν μας. διὰ τοῦτο καὶ ἐκ δευτέρου ἀνάθεμα.
Τέταρτον. ὅποιος λέγει ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ιησοῦς Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ νὰ κρίνῃ δὲν ἔρχεται διὰ τὰς ψυχάς, ἀλλ ἔρχεται νὰ ἀποφασίσῃ τὰ κορμία. ἀνάθεμα.
Πέμπτον, ὅποιος λέγει πῶς αἱ ψυχαὶ τῶν χριστιανῶν ὁποῦ ἐμετανόησαν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἀμὴ δὲν ἔκαμαν τὸν κανόνα τους παγένουν σἂν χωριστοῦν ἀπὸ τὸ κορμὶ εἰς καθαρτήριον πῦρ ὅπου εἶναι φωτία καὶ κόλασις καὶ τιμωρία, ὁποῦ εἶναι μῦθος ἑλληνικός, ἀνάθεμα. ἐπειδὴ δίδουν ἐλευθερίαν εἰς τὸ ἁμαρτάνειν τοῖς Χριστιανοῖς.
Εκτον. ὅποιος λέγει πῶς ὁ πάπας τῆς ῥώμης εἶναι κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας καὶ ὄχι ὁ Χριστός. ἀνάθεμα. Οποιος ἐναντιώνεται εἰς ταῦτα διὰ νὰ τὰ ἀνατρέψῃ καὶ νὰ τὰ χαλάσῃ. ἀνάθεμα.
Εσεῖς χριστιανοί μου, σᾶς παρακαλῶ διὰ τὸν Κύριον καὶ διὰ τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς σας, νὰ φυλάγεσθε ἀπὸ τοὺς λύκους τούτους, ὅποιοι καὶ ἄν εἶναι, καὶ τοῦτον τὸν τόμον συχνὰ νὰ τὸν διαβάζετε εἰς τὴν ἐκκλησίαν διὰ νὰ γνωρίζετε τὰ κεφάλαια εἰς τὰ ὁποῖα ἔχουν νὰ σᾶς πολεμοῦν οἱ τοιοῦτοι. οἱ ὁποῖοι ὅλην τους τὴν ζωὴν δὲν ἔμαθαν ἄλλο παρὰ πῶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἐμᾶς νὰ ἐναντιοῦνται. διὰ νὰ γίνεται πάλιν ἡ φθορὰ καὶ ἡ κακοσύνη εἰς τό γένος μας ἀπὸ ῥωμαίους. ἀλλ ἡμεῖς δὲν ἀκούοντάς τους ἂς στέκωμεν στεροὶ κατὰ τὸ δυνατόν μας, καὶ παρακαλεῖτε τὸν Θεὸν νὰ μήν εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν διὰ τὴν πίστιν. ἀλλ ὅταν εἶναι χρεία πολλὰ γλυκὺ εἶναι νὰ χύσῃ ὁ ἄνθρωπος τὸ αἷμα του διὰ τὴν εὐσέβειάν του. ὅμως εἰς τόσον πρᾶγμα δὲν θέλει τὸ παραχωρήσῃ ὁ Θεός, διὰ νὰ εἶναι οἱ ἐναντίοι οὐδέ τι ποτένιοι. καὶ χάριτι Χριστοῦ ἀμαθεῖς καὶ τυφλοί. πλὴν φυλάγεσθε, καὶ προσέχετε ἀπὸ τῶν τοιούτων. καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ιησοῦς Χριστὸς νὰ σᾶς βοηθᾷ, νὰ σᾶς εὐλογᾷ καὶ νὰ σᾶς χαρίσῃ εἰρηναίαν κατάστασιν. ἅμα καὶ ἡ εὐχὴ τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν, ἀμήν.
________________
(*) Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Τόμος Αγάπης κατὰ Λατίνων, σελ. 552-554, ἐν ἔτει 1698. * Τὸ κείμενο δημοσιεύεται ἀκριβῶς ὡς ἔχει καὶ μόνον μερικὰ τυπογραφικὰ ἀβλεπτήματα ἔχουν διορθωθῆ σιωπηλῶς.

70 σχόλια:

 1. Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις απαντήσεις στις εκκλησίολογικές απορίες σας :

  http://www.hsir.org/SynodNews_el/SynodEcclesiology.html

  Επειδή προσωπικά αμφιβάλλω αν ο σεβαστός πατερας Ευθύμιος έγραψε ένα τέτοιο κείμενο, καλό θα ήταν να έβαζε την υπογραφή του και μετα να το κάνατε upload με scribd.

  ΥΓ: Η εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών δεν ετεροπροσδιορίζεται σε σχέση με την εγκυρότητα ή όχι των μυστηρίων του νέου ημερολογίου και ούτε πρόκειται να το κάνει ποτέ.

  Με εκτίμηση,

  Κυριάκος Βαρβέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Κυριάκο Βαρβέρη πήγα μεν ... αλλά δεν βρήκα τις απαντήσεις αν υπάρχει ευρύτερη παραδοχή για την πλαστότητα του Σιγγίλιου ,στο οποίο βασικά ως γνωστό θεμελιώνεται ο παλαιοημερολογιτισμός ,και πως αν δεν υπάρχει έγινε η ένωση σας .. αν και μελέτησα για ώρες . Μήπως θα μπορούσατε , αν έχετε την καλοσύνη, να γίνεται ποιό συγκεκριμένος και να μου υποδείξετε σε ποιό η ποιά απο τα πολλά ντοκουμέντα είναι η απάντηση και σε ποιά σημεία ?

   Διαγραφή
  2. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις αγαπητέ αδελφέ ότι η αχρείαστη και άχρηστη καινοτομία του εορτολογίου, την οποία την εισήγαγε μασώνος και την οποία δυστυχώς ακολουθείς, ήταν το πρώτο βήμα του πρακτικού οικουμενισμού? Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι το εορτολόγιο υπήρξε ως ένα φυσικός φραγμός για την αποτροπή οικουμενιστικών συλλείτουργων που σήμερα είναι κοινός τόπος? Δηλαδή οι Πατέρες που ακολουθούσαν το πατριό εορτολόγιο πριν το 1924 έκαναν λάθος?

   Κυριάκος Βαρβέρης

   Διαγραφή
  3. Κύριε και και αχρείαστη και άχρηστη και εισηγμένη απο μασώνους με σκοπό το ΣΧΙΣΜΑ Μα μασόνοι είναι και απο την άλλη πλευρά και κάνουν μια διαφορά 13 ημερών ψευδώς δογματικό θέμα και ρίχνουν αναθέματα για να μεγαλώσει το χάσμα
   Εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε κάτι εδω http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fanemi-portal%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fattached-metadata-39-0000123%2F79689.pdf&rec=%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fmetadata-39-0000123.tkl&do=79689.pdf&width=790&height=562&pagestart=1&maxpage=504&lang=el&pageno=4&pagenotop=4&pagenobottom=3 θα δείς μια αφιέρωση της ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ σε ένα βιβλίο ενός που αγιοκατάταξε ο Αθηναγόρας Μήπως έχετε ματια να δείτε και νουν να καταλάβετε ?

   http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fanemi-portal%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fattached-metadata-39-0000123%2F79689.pdf&rec=%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fmetadata-39-0000123.tkl&do=79689.pdf&width=790&height=562&pagestart=1&maxpage=504&lang=el&pageno=4&pagenotop=4&pagenobottom=3

   Διαγραφή
 2. +Ι.Γ.Ζ.
  Ο Φλωρίνης Αποκήρυξε τον εσφαλμένο επιστημονικό όρο Δυνάμει κι ενεργεία
  Αλλά αυτό το κρύβουν όλοι επιμελώς, για πολλούς λόγους ( δεν είναι της παρούσης)

  Ἐγκύκλιος 1950
  Ἀρ. Ἐγκυκλίου :13
  Ἐν Ἀθήναις τῇ 26 Μαΐου 1950
  ……………..
  Κατὰ τὸ Σωτήριον ἔτος 1935 ἐκηρύξαμεν τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Καινοτόμων Νεοημερολογιτῶν Σχισματικήν• ἐπαναλαμβάνομεν καὶ αὔθις τὴν τοιαύτην διακήρυξιν καὶ κατὰ συνέπειαν ἐντελλόμεθα τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Α´ Κανόνος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δεδομένου ὅτι τὰ ὑπὸ τῶν Νεοημερολογιτῶν τελούμενα Μυστήρια, ὡς σχισματικῶν ὄντων τούτων, στεροῦνται τῆς Ἁγιαστικῆς χάριτος
  Ὡσαύτως οὐδένα Νεοημερολογίτην δέον νὰ δέχεσθε εἰς τοὺς Κόλπους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καὶ κατὰ συνέπειαν νὰ ἐξυπηρετεῖτε τοῦτον, ἄνευ προηγουμένης ὁμολογίας δι̉ ἧς νὰ καταδικάζη οὗτος τὴν καινοτομίαν τῶν Νεοημερολογιτῶν καὶ νὰ κηρύσση τὴν Ἐκκλησίαν τούτων σχισματικήν.
  Προκειμένου δὲ περὶ βαπτισθέντων ὑπὸ τῶν καινοτόμων νὰ Μυρώνωνται διὰ Ἁγίου Μύρου ὀρθοδόξου προελεύσεως, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ἐν ἀφθονίᾳ παρ’ ἡμῖν. Ἐπὶ ταύτη δὲ τῇ εὐκαιρίᾳ ἀπευθύνομεν πρὸς πάντας τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὑστάτην ἔκκλησιν καλοῦντες αὐτοὺς Πατρικῶς, ὅπως προσέλθωσιν εἰς Ἕνωσιν μεθ’ ἡμῶν, ἣν ἐπιβάλλει τὸ συμφέρον τοῦ Ἱεροῦ ὑπὲρ τῆς Πατρώας εὐσεβείας ἡμῶν ἀγῶνος καὶ ἀποτελεῖ τὸν διακαῆ πόθον πάντων ἡμῶν.


  Προσκαλοῦντες δὲ ὑμᾶς, αἵρωμεν τὰ ἐξ ὑπαιτιότητος ἡμῶν δημιουργηθέντα σκάνδαλα καὶ πρὸς τοῦτο ἀνακαλοῦμεν καὶ ἀποκηρύσσωμεν πᾶν ὅ,τι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1937 ἕως σήμερον ἐγράφη καὶ ἐλέχθη ὑφ’ ἡμῶν, διὰ κηρυγμάτων, διασαφήσεων δημοσιευμάτων καὶ ἐγκυκλίων, ἀπᾶδον καὶ ἀντιστρατευόμενον πρὸς τὰς Ἀρχὰς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ὑφ’ ἡμῶν διεξαγομένου Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας οὗτινος τὸ κήρυγμα περιλαμβάνεται ἐν τῇ ἐκδοθείσῃ ἐγκυκλίῳ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὸ ἔτος 1935 ἄνευ οὐδεμιᾶς προσθήκης καὶ ἀφαιρέσεως
  καὶ αὐτόν ἀκόμη τόν ἐπιστημονικόν ὅρον «Δυνάμει καὶ ἐνεργεία».
  Ταῦτα πάντα δηλοῦμεν δι̉ ὑστάτην φοράν, χάριν τῶν σκανδαλισθέντων Χριστιανῶν ὧν ἐπιθυμοῦμεν τὴν ψυχικὴν σωτηρίαν καὶ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ διακηρύσσομεν ὅτι πάντες ἡμεῖς δέον νὰ φυλάσσωμεν τὴν ὑφ’ ἠμῶν δοθεῖσαν ὁμολογίαν ἐν ἔτει 1935 ἀκεραίαν μέχρι τέλους τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐπικαλούμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διὰ πάσαν παρέκκλισιν.
  Στῶμεν ὅθεν καλῶς.
  Μετ’ Εὐχῶν Διαπύρων
  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
  Ὁ Πρόεδρος Τὰ Μέλη
  † Ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος † Ὁ Κυκλάδων Γερμανός
  † Ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος
  † Ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. +Ι.Γ.Ζ.
  Αυτή είναι η παραδοθείσα πίστι των ΓΟΧ

  Ἐγκύκλιος 1974
  Ἀριθ. Πρωττ. 1191
  Έν Ἀθήναις τῇ 5ῃ Ἰουνίου 1974
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας……

  ………………………………
  Ἡ τέλεσις μυστηρίου τινὸς καὶ ἡ θεία μετάδοσις εἰς νεοημερολογίτας ἔχει ἀπαγορευθῇ ἀπ’ ἀρχῆς τῆς δημιουργίας τοῦ σχίσματος ὑπὸ τῆς Κρατούσης Ἐκκλησίας· δέον δὲ ὅπως τηρῆτε ἀπαρεγκλίτως τήν γραμμήν ταύτην πειθαρχοῦντες εἰς τὸ φρόνημα καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικῶς παραδεδομένα. Προκειμένου δὲ νὰ εἰσέλθῃ τις ἐκ τοῦ νέου ἡμερολογίου εἰς τάς τάξεις μας, ἀπαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει ὁμολογία πίστεως εἰς τὰ ὑπὸ τῶν Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν παραδεδομένα ἡμῖν, ἀποκήρυξις δὲ καὶ καταδίκη πάσης αἱρέσεως καὶ καινοτομίας ἐν οἷς καὶ τὸ νέον ἡμερολόγιον ἐν τῇ Ἑλλαδικῇ Ἐκκλησίᾳ ἥτις δεχθεῖσα τοῦτο κατέστη σχισματική ἀπό τοῦ 1924 καὶ ἐντεῦθεν κατὰ τὴν ἰδίαν ὁμολογίαν τοῦ μεταρρυθμιστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ μυστήριά της στεροῦνται Ἁγιαστικῆς Χάριτος.

  Προκειμένου ὡσαύτως περὶ βαπτισθέντων ἐν τῇ ὡς ἄνω Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐπιστρεφόντων εἰς τὴν εὐσέβειαν δέον ὅπως ἀναμυρώνονται οὗτοι δι’ Ἁγίου Μύρου κανονικῆς προελεύσεως συμφώνως πρὸς τὸν Α´ Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου.
  Συνεπείᾳ τῶν ἀνωτέρῳ ἐντελλόμεθα, ὅπως τοῦ λοιπῦ παύσητε τὴν τυχοῦσαν μέχρι σήμερον μυστηριακὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκ τῆς Νεοημερολογητικῆς Ἐκκλησίας προσερχομένων ἄνευ τῆς προμνησθείσης διαδικασίας συνωδᾷ πρὸς τοὺς Ἁγίους καὶ Ἱεροῦς Κανόνας, καθ’ ὅσον ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θέλουν ἐπιβληθῇ κατὰ τῶν παραβατῶν αἱ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
  † Ὁ Ἀθηνῶν Αὐξέντιος, Πρόεδρος
  † Ὁ Διαυλείας καί Ἀττικῆς Ἀκάκιος
  † Ὁ Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος Γερόντιος
  † Ὁ Εὐρίπου καί Εὐβοίας Παΐσιος
  † Ὁ Θεσ/νίκης Χρυσόστομος
  † Ὁ Θαυμακοῦ Καλλίνικος
  † Ὁ Κυκλάδων Γαβριήλ
  † Ὁ Μεγαρίδος Ἀντώνιος


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. +Ι.Γ.Ζ.


  Καταδίκη τοῦ Οἱκουμενισμοῦ 1998
  ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ
  τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
  Ἀθῆναι, 29-9-1998

  Τοῖς λέγουσιν ὅτι ἡ Μία ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὑπάρχουσα ὡς Ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς, καὶ καταστᾶσα σῶμα Χριστοῦ κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, ἐξέλιπεν ἐκ τοῦ κόσμου, ὡς κατατμηθεῖσα εἰς πολλοὺς κλάδους, ἕκαστος τῶν ὁποίων κατέχει μέρος τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας καὶ χάριν μυστηρίων, καθ΄ἃ οἱ καινοφανεῖς οἰκουμενισταὶ διδάσκουσι, δι’ ὁ καὶ πρέπει αὕτη νὰ ἐπανιδρυθῇ ἐκ νέου ἐξ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, διὰ τῆς συνενώσεως πάντων τῶν κλάδων εἰς ἑνιαῖον δένδρον, ἤτοι διὰ τῆς ἀφομοιώσεως εἰς ἕν ὅλον πασῶν τῶν αἱρέσεων καὶ σχισμάτων μετὰ τῆς ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν συνεχείᾳ δὲ καὶ πασῶν αὐτῶν μετὰ τῶν ἄλλων θρησκειῶν, πρὸς ἀπαρτισμὸν μιᾶς πανθρησκείας, ἡ ὁποία οὕτω θ’ ἀποτελεῖ τὴν «ἐκκλησίαν» τοῦ Ἀντιχρίστου.
  Ἀνάθεμα
  Ἰωακεὶμ τῷ Γ’, Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως, Μελετίῳ Μεταξάκῃ, καὶ Χρυσοστόμῳ Παπαδοπούλῳ, τοῖς πρωτεργάταις τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
  Ἀνάθεμα
  Τοῖς φρυαξαμένοις συνεδρίοις κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1923 καὶ ἐν Ἁγίῳ Ὅρει, ἐν ἔτει 1930
  Ἀνάθεμα
  Τοῖς λέγουσι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶχε δύο ἁγιότητας, θείαν τε καὶ ἀνθρωπίνην, καὶ ὅτι προέκοπτε ἡ ἀνθρωπίνη ἁγιότης Αὐτοῦ,
  Ἀνάθεμα
  Τοῖς ἀγωνισαμένοις ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Ἱερεμίᾳ τῷ Τρανῷ, Σιλβέστρῳ Ἀλεξανδρείας, Σωφρονίῳ Ἱεροσολύμων καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς τοῖς μετασχοῦσι ταῖς Πανορθοδόξοις Συνόδοις ἐν ἔτεσιν 1583, 1587 καὶ 1593, αἱ ὁποῖαι κατεδίκασαν τὴν ἡμερολογιακὴν καινοτομίαν καὶ ἀπέκοψαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς δεχθέντας καὶ δεχθησομένους ταύτην,
  Αἰωνία ἡ μνήμη
  Ἀνθίμω τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ καὶ τοῖς μετασχοῦσι τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου τοῦ ἔτους 1848
  Αἰωνία ἡ μνήμη
  Πᾶσι τοῖς ἀγωνισαμένοις, ἔργοις καὶ λόγοις, ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ κατὰ τῶν καινοτομιῶν τοῦ νέου Καλενδαρίου καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμού,
  Αἰωνία ἡ μνήμη
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
  † Ὁ Ἀθηνῶν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  † Ὁ Θεσσαλονίκης ΜΑΞΙΜΟΣ
  † Ὁ Ἀχαΐας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
  † Ὁ Οἰνόης ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  † Ὁ Χίου ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  † Ὁ Ἀχαρνῶν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  † Ὁ Εὐρίπου ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
  † Ὁ Ἀμερικῆς ΠΑΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εγκύκλιος 2002
  Ἀθήναι 28-6-2002
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ
  ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Πανοσιώτατοι καί Αἰδεσιμωτατοι Λειτουργοί του Ὑψίστου……..
  ………………….
  Προσοχή μή συγκοινωνεῖτε ἀλλοτρίαις ἁμαρτίαις, οὐδέν δικαίωμα ἔλαβετε παραλόγου συγχωρήσεως βαρέων ἁμαρτιῶν. Δέν εἶναι διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας τοῦτο, ἀλλά τοῦ διαβόλου.
  Ἐπί τούτοις, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν εἰς πάντας τους ἱερεῖς ὅπως μή μεταλαμβάνετε νεοημερολογίτας.
  Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ἡ μετάδοσις τῶν ἀχράντων μυστηρίων εἰς τους μή ἔχοντας ἀληθές ὀρθόδοξον φρόνημα. Δέν δύναται ὅ νεοημερολογίτης, ὅστις ἀνήκει εἰς τήν οἰκουμενιστικὴν ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία διαθρησκευτικῶς συμπροσεύχεται μετά αἱρετικῶν, παπικῶν προτεσταντῶν, διαμαρτυρομένων ἀκόμη καί ἐξωχριστιανῶν ποὺ μεταδίδει «τά ἅγια» προκλητικῶς καί ἐπισήμως εἰς παπικούς καί ἀθέους, ὁ τοιοῦτος προσερχόμενος νά μετέχη καί τῆς τραπέζης τοῦ Κυρίου!

  Βαρέως ἁμαρτάνουν οἱ ἐλαστικοί ἱερεῖς κοινωνοῦντες τούτους καί ἐπισύρουν εἰς ἑαυτούς τό κρίμα τῆς Θεομπαιξίας καί τόν σκανδαλισμόν τῶν ἀγωνιστῶν τῆς πίστεως, διά τόν ὁποῖον σκανδαλισμόν ὁ Κύριος εἶπεν, «οὐαὶ τῷ σκανδάλω».

  Διά τήν εἰσδοχὴν δέ νεοημερολογιτῶν εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀπαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει, ὁμολογία πίστεως καί χρίσις διά ἁγίου μύρου, συμφώνως πρός τόν Α’ Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου διά τούς σχισματικούς καί πολλῶ μᾶλλον διά τούς αἱρετικούς οἰκουμενιστας.
  Οἱ μή συμμορφούμενοι πρός τάς ἀνωτέρω ἐντολάς των Πατέρων ἀλλά κατά τό δοκοῦν αὐτοῖς πράσσοντες, οὗτοι δέν εἶναι ἐνσωματωμένοι εἰς τόν περί ὀρθοδοξίας ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι δέν ἰδεολογοῦν, ἀλλ’ ἰδιορυθμοῦν καί συνεπῶς εἶναι ξένοι πρός τό πνεῦμα καί τό γράμμα τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος μας, ἀπορρίπτοντες τήν ὁμολογίαν καί τάς προϋποθέσεις του ὡς τάς διεχάραξαν οἱ πρῶτοι Ἀρχιερεῖς μας ἐν ἔτει 1935 καί ἀκολούθως εἰς ἄλλας χρονολογίας καί ἡ Ἱ. ἡμῶν Σύνοδος ἐπανέλαβεν ἐν ἔτει 1974 δι’ Ἐγκυκλίου της.

  Διά ταῦτα:
  ……….. Δηλοῦται ἔτι ἅπαξ ὅτι ἡ αὐτή ἰδεολογία ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ ἱεροῦ ἠμῶν ἀγῶνος καί εἰς τὸ διηνεκές διαμένει καί δέον νά ἐφαρμόζεται, διά τήν πληρότητά της καί τήν ὁμοιομορφίαν τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων συμφώνως πρός τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1974 «Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν».
  Οὐδεμία συγκατάβασις χωρεῖ εἰς τὰ τῆς πίστεως, καθ’ ἅ καί αὐτό τό βάπτισμα τῶν νεοημερολογιτῶν θεωρεῖται ἄκυρον, διότι πέραν τοῦ οἰκουμενιστικοῦ μανδύου ποῦ περιεβλήθη ἡ Ἐκκλησία των, οὔτε ὁ τύπος τῶν τριῶν καταδύσεων ἐπί τό πλεῖστον τηρεῖται, ἀντικατασταθεὶς διά τῆς ἐπιχύσεως τοῦ ὕδατος τῆς κολυμβήθρας εἰς τόν βαπτιζόμενον…….
  ………………….. …….
  Μετ’ εὐχῶν διαπύρων
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
  † Ὁ Ἀθηνῶν Χρυσόστομος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παρακαλώ τον Ι.Γ.Ζ. να απαντήσει στην ερώτηση νούμερο τρία(3) του Πατρός Ευθυμίου Τρικαμηνά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +Ι.Γ.Ζ.
   H ερώτηση Ν3 του Πατρός Ευθυμίου μόνον με εικασίες μπορεί ν’ απαντηθεί. ( ούτε δηλώνω και παντογνώστης )

   Ισως ο άγιος να θεωρούσε αυτονόητο ότι δεν μπορεί να αλλάξει το ημερολόγιο, από την στιγμή που δεν το άλλαξαν οι 9 Οικουμενικές Σύνοδοι, σας φαίνεται παράξενος αυτός ο συλλογισμός;
   Τότε δείξτε μου κι εσείς, που γράφει στο Πηδαλιο, για το Αβατο του Αγίου Ορους.

   Να είστε όλοι καλά

   Διαγραφή
  2. Αν θες απαντήσεις να ψάξεις τις Συνοδικες Αποφάσεις των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών και θα τις βρεις. Εμείς έχουμε Ορθόδοξη Σύνοδο και απαντάμε με βάση τις αποφάσεις της.

   Διαγραφή
 7. Προσωπικά έχω να πω λίγα, αλλά ουσιαστικά πράγματα:

  Όσοι ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο, τους αποκαλώ διορθωτές του Δημιουργού του σύμπαντος κόσμου, διότι:

  1/ Τον διορθώνουν, ως προς την ισημερία, την οποίαν τοποθετούν 13 ημέρες αργότερα, απ' ότι πράγματι συμβαίνει.
  2/ Τον διορθώνουν, ως προς την πανσέληνο, την οποίαν τοποθετούν 5 ημέρες αργότερα, απ' ότι πράγματι συμβαίνει.
  3/ Τον διορθώνουν, ως προς τη δύση του Ήλιου, την οποίαν τοποθετούν 18 λεπτά αργότερα, απ' ότι πράγματι συμβαίνει.

  Όλα τα υπόλοιπα είναι φλυαρίες, για να βρισκόμαστε σε δουλειά.

  Όσοι αμφισβητούν τα ανωτέρω σαφή γεγονότα, ας απαντήσουν με τα, κατά τη γνώμη τους, σωστά. Και τους παρακαλώ, να μην απαντήσουν με Συγγίλια και άλλα τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα ή ανακοινώσεις Ι. Συνόδων, αλλά μόνον επί των αναφερθέντων συγκεκριμένων γεγονότων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +Ι.Γ.Ζ.

   Απο το 325μχ της Α'Οικουμενικής μέχρι το 1924 η Εκκλησία παγκοσμίως είχε πέσει στην Βλασφημία της Διόρθωσης;

   Να είστε όλοι καλά

   Διαγραφή
  2. Ο Απόστολος Παύλος λέει στηκετε και κρατητε τα παραδόσεις. Το εορτολόγιο είναι κι αυτό μια παράδοση που μας άφησαν οι πατέρες τις εκκλησίας και γι'αυτό την σεβόμαστε (δεν τη λατρεύουμε) και δεν τη αλλαζουμε. Δεν είμαστε ημερολατρες για να ασχοληθούμε με το πότε έχει πανσέληνο ή ισημερία και τα δευτερόλεπτα που λες, ούτε ακολουθούμε την τρεπτη επιστήμη. Και να σου κάνω μια ερώτηση αδερφέ : Τι χρήσιμο προσέφερε σε πνευματικό επίπεδο η εισαγωγή του νέου ημερολόγιου στην εκκλησία? Το μόνο που προσέφερε είναι ένα σχισμα που δημιούργησαν οι καινοτομοι. Επιπλέον μην ξεχνάς ότι με το νέο ημερολόγιο συνεορταζεις πολλές εορτές την ίδια ημέρα με τους αιρετικούς παπικους. Επιπλέον ισχυρίζεσαι ότι ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία, πριν το 1924, είχε την ασέβεια να διορθώνει τον Δημιουργό ?

   Κυριάκος Βαρβέρης - πρώην Νεοημερογίτης - ΝΥΝ Γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός

   Διαγραφή
  3. Αν και εορτάζω με το νέο ημερολόγιο όταν πάω στην Γερμανία,αν και εορτάζω με το παλαιό ημερολόγιο όταν πάω στο Άγιο Όρος,άν και εορτάζω με το Περσικό ημερολόγιο όταν πάω στο Ιράν,έχω να πω τα εξείς:

   α) Ο Άγιος Νικόδημος διορθώνει τον Θεό(ήταν με το παλαιό ημερολόγιο και δεν ακολούθησε το Γρηγοριανό);
   β) Ο Άγιος Νεκτάριος διορθώνει τον Δημιουργό(ήταν με το Ιουλιανό ημερολόγιο και ακολούθησε το ημερολόγιο της τοπικής του Εκκλησίας);;
   γ) Ο Άγιος Παΐσιος διορθώνει τον Κύριο( ήταν και με τα δυο ημερολόγια);;;

   Και μια ερώτηση στον π.Ευθύμιο και στον κ.Ανωνυμο:

   Αν ένας Ο.Χριστιανός είναι στην Εσθονία, μπορεί να διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με τους κληρικούς που εορτάζουν Πάσχα με το νέο Πασχάλιο της Εκκλησίας της Εσθονίας ή ΟΧΙ;Οι Ορθόδοξοι Φινλανδοί έχουν το ανάθεμα της Ζ'Οικ.Συνόδου ή ΌΧΙ;;Η αλλαγή του Πασχαλίου είναι νόμιμος αιτία αποτειχίσεως ή ΟΧΙ;;;
   Δηλαδή,αν οι τοπικές Εκκλησίες ήταν Ορθόδοξες( χωρίς κοινωνία με αιρέσεις,Π.Σ.Ε. κλπ.) και άλλαζαν το Πασχάλιο, θα μπορούσαν οι Ορθόδοξοι να διακόψουν την κοινωνία λόγο αλλαγής Πασχαλίου ή ΟΧΙ;;;

   Διαγραφή
  4. Έθεσα 3 ερωτήσεις και δεν πήρα απάντηση.
   Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες, ενώ οι απαντήσεις ήταν αφηρημένες.
   Ο Δημιουργός μας λέει, ότι τότε έχουμε ισημερία, τότε έχουμε πανσέληνο και τότε έχουμε δύση του Ήλιου. Η επιστήμη απλώς τα ανακαλύπτει.
   Εσείς απαντάτε με αοριστίες, γιατί προφανώς δεν τα γνωρίζετε αυτά και σας κακοφαίνετε. Μάθετέ τα λοιπόν και μετά απαντάτε.
   Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

   Διαγραφή
  5. Αδέρφια, ειρήνη υμίν.

   Ο Κύριος πιο ημερολόγιο ακολούθησε?
   Αυτό μόνο αρκεί.

   Διαγραφή
  6. Το Ισραηλιτικό, που είναι σεληνοηλιακό, δηλ. τα έτη είναι ηλιακά και οι μήνες σεληνιακοί.
   Κάθε ώρα υποδιαιρείται σε 1080 χαλακίμ, κάθε χαλακίμ σε χέλεκ (= 3 και 1/3 δευτερόλεπτα) και κάθε χέλεκ σε 76 ρεγκαίμ.
   Ο συνοδικός μήνας είναι κατά μέσο όρο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο μέσες συνόδους του Ήλιου και της Σελήνης, όταν δηλ. τα δύο αυτά ουράνια σώματα βρίσκονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα το ένα προς το άλλο στον ουρανό και είναι ίσος προς 29 ημέρες, 12 ώρες, 44 λεπτά και 3 και 1/3 δευτερόλεπτα.
   Επειδή όμως οι ημερολογιακοί μήνες πρέπει να περιλαμβάνουν ακέραιο αριθμό ημερών, το Ισραηλιτικό ημερολόγιο απαρτίζεται από πλήρεις (30 ημερών) και ελλιπείς (29 ημερών) μήνες. Οι κανονικοί μήνες του 12μηνου έτους είναι:
   1.- Σεβάτ, 2.- Αντάρ, 3.- Νισάν, 4.- Ιγιάρ, 5.-Σιβάν, 6.- Ταμμούζ
   7.- Αβ, 8.- Ελούλ, 9.- Τισρί, 10.-Χεσβάν, 11.- Κισλέβ, 12.- Τεβέτ
   Στο 13μηνο έτος προστίθεται ο μήνας ΒεΑντάρ.
   Οι μήνες: Σεβάτ, Αντάρ (στα εμβόλιμα έτη), Νισάν, Σιβάν, Αβ και Τισρί έχουν 30 ημέρες. Οι μήνες: Αντάρ (στα κοινά έτη), Ιγιάρ, Ταμμούζ, Ελούλ, Τεβέτ και ΒεΑντάρ (στα εμβόλιμα έτη) έχουν 29 ημέρες. Οι μήνες Χεσβάν και Κισλέβ έχουν 30 ή 29 ημέρες.

   Διαγραφή
  7. Λέτε :" Έθεσα 3 ερωτήσεις και δεν πήρα απάντηση." Οτι απάντηση και να δοθεί πως κατά την άποψη σας συμβάλει στην συγκεκριμένη συζήτηση ? Μπορούμε να ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα και να βάζουμε οτι άσχετη ερώτηση θέλουμε .Το σημαντικό στο παλαιοημερολογίτικο είναι πρώτον ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και δεύτερον ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΆΣΤΗΚΕ το συγκεκριμένο σιγίλιο και φυσικά αν η παραβίαση αυτή δικαιολογεί αποτείχιση και θεώρηση των παραβατών ως εκτός αυτόματα εκτός εκκλησίας η χρειάζεται σύνοδος που να κρίνει την παράβαση και επιβάλει τις ποινές ?

   Τα ερωτήματα που βάζει ο π Τρικαμηνάς είναι 3
   1) Θέλουμε νά μᾶς πῆτε ἄν, τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ», τό ὁποῖο προϋποθέτει τήν ἐνέργεια τῆς Συνόδου διά νά ἰσχύση μία ποινή καί εἶχε πρωτοεισηγηθῆ, διά τούς νεοημερολογίτες Ἐπισκόπους καί τά μυστήριά των, ὁ νεοανακηρυχθείς ἀπό τούς Γ.Ο.Χ. ἅγιος πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἰσχύει καί διά τα θέματα τῆς πίστεως.
   Το δεύτερο ερώτημα είναι "2. Στήν ἱεράν ἔνστασιν κατά τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει τὸ Ἡμερολογιακόν, τὸ δῆθεν «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 οὐδὲν οὐσιαστικῶς προσφέρει, ἐφ’ ὅσον καὶ ἐὰν ἀκόμη ἦταν γνήσιο, δὲν θὰ ἐνεργοῦσε αὐτομάτως καὶ ἀκαριαίως, ἐκβάλον πάραυτα τοὺς Καινοτόμους ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, διότι τὸ ἀνάθεμα, προκειμένου νὰ ἐνεργοποιηθῆ, ἀπαιτεῖ εἰδικὴν συνοδικὴν κρίσιν, βάσει τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς τάξεως»."

   και το 3 ερώτημα λέει "Θέλουμε νά μᾶς ἀναφέρετε ἀδελφοί, διατί οἱ τρεῖς αὐτές Σύνοδοι τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος, οἱ ὁποῖες εἶχαν τόσο σημαντικές ἀποφάσεις καί ἀναθέματα κατά τήν ἄποψί σας, δέν ἀναφέρονται οὔτε ἔστω ἀκροθιγῶς, οὔτε κἄν ὑπονοοῦνται στό Πηδάλιο ἀπό τόν Ἅγ. Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη; Ἐφ’ ὅσον δηλαδή διά ἐσᾶς ἔχουν τόσο μεγάλη σημασία, παρουσιάζετε τό Πηδάλιο ὡς ἐλλιπές καί ἐπί πλέον δημιουργεῖτε ἕνα νέο «Πηδάλιο» διευρημένο καί τρόπον τινά πληρέστερο.
   Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγ. Νικόδημος ἔζησε δύο αἰῶνες μετά τίς Συνόδους τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος, ἦταν γνώστης ὅλων τῶν Κανονικῶν Διατάξεων, εἶχε μελετήσει τόν Δοσίθεο Ἱεροσολύμων, ὅπως φαίνεται ἀπό ἀναφορές του στό Πηδάλιο καί εἶναι, κατά κοινή ὁμολογία, ὁ ἄριστος ἑρμηνευτής τῶν ἱερῶν Κανόνων. Εἶναι ἐντυπωσιακό ὡς ἐκ τούτου ὅτι, ὄχι μόνον δέν ἀναφέρει ἀπολύτως τίποτα διά τίς Συνόδους αὐτές, τούς Κανόνες καί τά ἀναθέματά των, ὥστε νά προστατεύση τούς Ὀρθοδόξους, ἀλλά καί ἀντιθέτως πρός τίς ἰδέες καί ἀντιλήψεις τῶν σημερινῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἀναφέρει τό περίφημο καί καταλυτικό διά τό θέμα αὐτό, τό ὁποῖο στίς ἀναφορές τους πάντοτε τό παρακάμπτουν τεχνηέντως μέ τά ἀποσιωπητικά (τελίτσες) οἱ ἀκολουθοῦντες τό Π. Ἡμερολόγιο. Ὅτι, δηλαδή, δέν εἶναι ἁμαρτία τό νά ἑορτάση κανείς τό Πάσχα αὐτόν τόν καιρό ἤ ἐκεῖνο, σύμφωνα μέ τόν ὀρθόδοξο ὁρισμό ἤ μέ τόν παπικό, ἀλλά εἶναι μεγίστη ἁμαρτία καί ἀσυγχώρητη τό νά κάνη σχίσμα δι’ αὐτόν τόν λόγο τῶν ἑορτῶν, νά φιλονικῆ κάι νά ἀποκοπῆ ἀπό τή Σύνοδο (ὑποσημ. εἰς Ζ΄ Ἀποστ. Κανόνα). Φυσικό εἶναι, ἀδελφοί, ὅλα αὐτά νά ἔρχωνται σέ ὀξεία ἀντίθεσι μέ τίς ἀποφάσεις τῶν ἐν λόγῳ Συνόδων καί νά παρουσιάζετε ἔτσι τόν Ἅγ. Νικόδημο ὡς διδάσκαλο τῆς παρανομίας καί μάλιστα μεγίστης παρανομίας, σέ θέματα πίστεως καί μέ ἐπιτίμιο τό ἀνάθεμα."

   Διαγραφή
  8. Ο π Τρικαμηνάς χρησιμοποιεί την "μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη " και σας φέρνει μπροστά στις ίδιες τις δικές σας παραδοχές . Σας δείχνει οτι εσείς οι ίδιοι με όσα λέτε καταρρίπτεται τους ΘΕΜΕΛΙΑΚΟΎΣ λόγους που σας οδήγησαν στο σχίσμα .

   Αλλά θα ήταν ΘΑΥΜΑ να πάρει τίμια και ειλικρινή ευθεία απάντηση . Πάλι θα μιλάτε περί παντός επιστητού αλλά περί της "ταμπακέρας " ουδέν . Γιατί ?
   Γιατί μόνο με επιφοίτηση ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ διαλύεται το σκότος της πλάνης σας πράγμα που απαιτεί νηστεία και προσευχή δια την έξωση της λεγεώνας που σας καταδυναστεύει και όχι λογικές εξηγήσεις . Αν δεν βγουν τα παραμορφωτικά γυαλιά του σατανά που φοράτε άλλα θα γράφει ο π Τρικαμηνάς άλλα θα διαβάζεται εσείς και σε άλλα θα απαντάτε ... μπάχαλο να γίνεται ...

   Διαγραφή
  9. Αν δεν το έχετε καταλάβει 1) ΤΟΣΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟ όσο και το ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ είναι κοινά και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΠΙΚΑ όπως μα καταμαρτυρήσατε και μας καταμαρτυρήτε ...
   Και αν και η βία απαγορεύεται δια ροπάλου και αν και το να δίνουμε ιερα βιβλία επίσης .... προσωπικά ο αμαρτωλός κρίνω οτι αυτά τα ΚΟΙΝΑ , δηλαδή το κοινό Πασχάλιο και το κοινό Μηνολόγιο ότι ποιό εποικοδομητικό είναι να τους τα δίνουμε να τα κτυπάνε στο κεφάλι τους οι παλαιοημερολογήτες μπας και καταλάβουν οτι ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ
   Μπας και καταλάβουν λέγω ότι όταν τα λένε παπικά τα ίδια τους τα βιβλία κατηγορούν ....

   Διαγραφή
  10. "Ο π Τρικαμηνάς χρησιμοποιεί την "μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη " " ???

   Χρησιμοποιεί δηλαδή μία ορθολογιστική μέθοδο για να βγάλει συμπέρασματα που άπτονται της Ορθοδόξου Πίστεως και Παραδόσεως ? Σας φαίνεται λογικό? Μάλλον με προσευχή έπρεπε να αναζητά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του.

   Διαγραφή
  11. Στο Ορθόδοξο Πηδάλιο, ο άγιος Νικόδημος λέει, ότι όταν έχουμε πανώλη κοινωνάμε τους αρρώστους με λαβίδα από άλλο ιερό αγγείο και μετά πλένουμε τη λαβίδα και το αγγείο με ξύδι. Τότε ήταν η πανώλης, τώρα είναι το AIDS. Θα πρέπει να ρωτάμε τους κοινωνούντας, αν πάσχουν από AIDS; Είναι ορθόδοξος τρόπος αυτός της κοινωνίας; (σελ. 243).
   Πάλι στο Ορθόδοξο Πηδάλιο, αναφέρει ο άγιος Νικόδημος, ότι ιερεύς γίνεται όποιος "εδέχθη την ρεύσιν του σπέρματος μόνον εις τα μηρία του", ενώ δεν γίνεται ιερεύς, όταν "έμβη ο καυλός εις τον αφεδρώνα του". Αυτό δεν είναι αρκετά νομικίστικο; (σελ. 710).

   Διαγραφή
  12. Δεν το λέει τουλάχιστον στην έκδοση που έχω υπ όψιν μου http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fanemi-portal%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fattached-metadata-39-0000123%2F79689.pdf&rec=%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fmetadata-39-0000123.tkl&do=79689.pdf&width=790&height=562&pagestart=1&maxpage=504&lang=el&pageno=4&pagenotop=4&pagenobottom=3 όσο για την ορθοδοξία του θα την παραδεχτώ όταν μου υποδειχθούν οι σελίδες που αναφέρονται στο συνοδοικό που διαβάζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας . Που κάνει το βιβλίο αυτό αναφορά στην 8 και 9 οικουμενική ? Η μήπως κάνει αναφορά για να πεί οτι δεν είναι η 8 ή ογδόη .... όπως επικαλείτο ένας οικουμενιστής φίλος μου που στηριζόταν σε αυτό για να ονομάσει την ληστρική του Βαρθολομαίου ογδόη ...

   Διαγραφή
  13. Το Πηδάλιο στο οποίον αναφέρομαι είναι από τον εκδοτικό οίκο: "ΑΣΤΗΡ", 1990. Δεν γνωρίζω, αν άλλη έκδοση του Πηδαλίου αναφέρει διαφορετικά πράγματα.

   Διαγραφή
  14. Στο "Το Πηδάλιο στο οποίον αναφέρομαι είναι από τον εκδοτικό οίκο: "ΑΣΤΗΡ", 1990. Δεν γνωρίζω, αν άλλη έκδοση του Πηδαλίου αναφέρει διαφορετικά πράγματα." Η απάντηση είναι :
   Φίλε μου η ΑΛΗΘΕΙΑ μερικές φορές είναι ΣΤΑΥΡΟΣ δυσβάσταχτος και προσπαθούμε να την βάλουμε στην άκρη γιατί μας πονάει το γκρέμισμα του ψέματος που κατά κάποιο τρόπο "μας βολεύει "

   Η έκδοση του Πηδαλίου που σας παραπέμπω είναι 1841

   Και η αφιέρωση που διαβάζεται στο

   http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fanemi-portal%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fattached-metadata-39-0000123%2F79689.pdf&rec=%2Fmetadata%2F3%2F0%2Fa%2Fmetadata-39-0000123.tkl&do=79689.pdf&width=790&height=562&pagestart=1&maxpage=504&lang=el&pageno=4&pagenotop=4&pagenobottom=3

   αποδεικνύει τι είναι .

   Η ΤΕΤΡΑΚΤΙΣ είναι ΜΑΣΌΝΟΙ

   Το βιβλίο αυτό ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ του ιδίου συγγραφέα δεν είναι τυχαία . Τα πριμοδότησαν οι μασόνοι και γράφτηκαν για να εξυπηρετήσουν αυτό ακριβώς που εξυπηρέτησαν

   Είναι μια αλήθεια που είναι δύσκολο να την αποδεχθεί ο καθένας που τον μεγάλωσαν και τον διαπαιδαγώγησαν με αυτά ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ , ΤΑ ΜΑΣΩΝΙΚΑ , τα ιησουίτικα βιβλία . Αλλοίωσαν την ουσία και τις εν ΧΡΙΣΤΩ σχέσεις παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου για να ελέγχουν τους πάντες .

   Και μόλις έρθει σε επαφή με το ντοκουμέντο που ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ τα θεμέλια πολλών απο αυτά που πιστεύει και υποστηρίζει η αντίδραση του σπάνια είναι να ακολουθήσει την ΑΛΗΘΕΙΑ

   Βλέπεις το ψέμα έχει βαθιές ρίζες και είναι δύσκολο να ξεπατωθεί .

   Καλά λένε ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ αγιασμένοι πατέρες .. ο τάδε και ο δείνα ΑΓΙΟΣ του θεού κάνει αναφορά στο ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ και εσύ τολμάς να λές να η ΣΦΡΑΓΙΔΑ είναι των μασόνων ?

   Και όμως είναι των μασόνων ...
   Οπως και το τρίγωνο με το μάτι ο παντεποπτης οφθαλμος στις εκκλησιες είναι των μασόνων ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ . (Κάτι που καυτηριάζει και οι πανορθόδοξες της Μόσχας μαζί με άλλες αντίχριστες απεικονήσεις και σύμβολα .. "

   Την Κυριακή της Ορθοδοξίας διαβαζόταν ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ γιατί δεν τις περιέχει το Πηδάλιο ? Δεν τις ήξερε ?
   Τις ήξερε και τις παρα ήξερε όπως και εκείνες της εποχής του της Μόσχας .... Απλά τις υπονόμευε ...

   Οπως υπονομεύει με μεγάλη μαεστρία και την 8 και 9 οικουμενική ...
   Πως να μην τον αγιοποιήσει τον συγγραφέα ο Αθηναγόρας ?


   Σήμερα μια παπική στην ουσία της πυραμίδα βασισμένη σε παπική νοοτροπία έχει επιβληθεί με βάση και αυτά τα βιβλία.
   Πάπας είναι το χαϊδευτικό του πατέρα , του πνευματικού πατέρα = γέροντα .Είναι η παπική νοοτροπία : Ο Τάδε είναι υποτακτικός του π Μανώλη που είναι υποτακτικός του π Αγάθωνα που είναι υποτακτικός του π Εφραίμ που ...

   Στην ορθοδοξία ο πνευματικός πατέρας σε οδηγεί σαν παιδαγωγός στον Θεό ΠΑΤΕΡΑ στην πνευματική ενηλικίωση και σε χειραφετεί . Ο Χριστιανός έχει τον ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ και κανένα άλλο επι γής . Τον Κύριο μας Ιησού Χριστό Δάσκαλο και κανένα άλλο επι γής ...
   Δεν σε κρατά ο ορθόδοξος ισόβια σαν νήπιο σε υπακοή στο άτομο του .
   ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΙΣΟΒΙΟ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟ Και όσο είναι κάποιος υποτακτικός δεν μπορεί φυσικά να είναι και πνευματικός πατήρ ....
   Ολα αυτά βέβαια ξεχαστήκανε και πέρασε το παπικό πρότυπο .


   Στο το παπικό πρότυπο σχηματίζεται μια πυραμίδα τυφλής υπακοής , ο γέροντας του γέροντα ώ γέροντα και στη κεφαλή ο αρχι γέροντας ΠΑΠΑΣ

   Στην βάση των αιρέσεων κατ σχισμάτων είναι αυτή η νοοτροπία ...
   Διαφωνεί ο τάδε απο την Ορθοδοξία ? Την κοπανάει με τους υποτακτικούς του ...
   Και οι υποτακτικοί ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΤΙΑ να δουν ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΙΑ να ακούσουν ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΥ να κρίνουν εξαιτίας της " υπακοής "

   Λοιπόν αυτό διαμόρφωσαν οι Ιησουίτες . Αλλοίωσαν την ουσία και τις σχέσεις παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου για να ελέγχουν τους πάντες .
   Και αυτό ισχύει και για τους Παλαιοημερολογήτες . Να μην σου πώ μάλιστα ότι εκεί ισχύει ακόμα ποιό πολύ μιά που σέβονται ακόμα ποιο πολύ τις μασονικές ανοησίες .

   Διαγραφή
  15. Κύριε Ζουρίδη είσαι ένας αγιομάχος,ένας εχθρός του Θεού,ένα οικουμενιστικό κάθαρμα.Τι είναι αυτά που γράφεις;Έχεις χαζέψει;;Θα μας ζουρλάνεις;;;
   Αν δεν είναι Άγιος ο Νικόδημος ΔΕΝ υπάρχουν Άγιοι!Αίσχος!!Αιδώς!!!

   Διαγραφή
  16. Κύριε Παυλίδη είμαι αποτειχισμένος και ενάντια στους οικουμενιστές και είμαι του Αληθινού Θεού που είναι της Αλήθειας και σέβομαι και τιμώ τους Αγίους Του
   Ναι είμαι εχθρός του Ψεύτικου Θεού που αγαπά το ψεύδος και δεν σέβομαι ούτε τιμώ τους "αγίους" του .
   Αν η αλήθεια είναι Ζούρλα ναι είμαι ζουρλός .
   Ο Θεός μου λέει :" 22 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ρακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. "
   Ο δικός σου τι λέει ?
   Αν έχεις επιχειρήματα ενάντια σε αυτά που σου λέω γιατί δεν τα προβάλεις ? Εγω σε παραπέμπω σε ένα σύνδεσμο όπου μια απο τις αρχικές εκδόσεις του πηδαλίου αποκαλύπτει ποιός είναι απο πίσω . Είναι η Τέτρακτις . Επάνω σε αυτό έχεις να πείς τίποτα περισότερο απο το " είσαι ένας αγιομάχος,ένας εχθρός του Θεού,ένα οικουμενιστικό κάθαρμα.Τι είναι αυτά που γράφεις;Έχεις χαζέψει;;Θα μας ζουρλάνεις;;;"

   Διαγραφή
  17. Πώς να το κάνουμε ? Συγγραφεύς του «Αοράτου Πολέμου» ,τίτλος στα ιταλικά «Combattimento Spirituale» είναι ο μοναχός Lorenzo Scupoli, του τάγματος των Θηατίνων, γεννημένος το 1530 στο Οτράντο του Βασιλείου της Νεαπολέως
   Τα «Πνευματικά Γυμνάσματα» είναι έργο του Ιταλού επίσης J. P. Pinamonti, με τίτλο «Exercizi Spirituali» και η διδασκαλίες τους απλώθηκαν ταχύτατα σα λοιμική νόσος στην ποιμαντική πρακτική της Ελλαδικής Εκκλησίας και φρόντισε η Τετρακτύς , οι "πεφωτισμένοι " του " παντεποπτη οφθαλμού" και του "φιλιόκβε" της παπικής απεικόνισης της Αγίας Τριάδας ΠΟΥ ΠΡΟΒΆΛΕΤΕ κατα κόρον στο Πηδάλιο. ΕΙΚΟΝΑΣ που ΑΝ ΚΑΙ ΕΊΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ απο συνόδους τόσο την τοπική της Κωνσταντινούπολης όσο και τις 2 πανορθόδοξες της Μόσχας σφραγίζει με την παρουσία της τα έργα του μαζί με άλλες καταδικασμένες εικόνες ...
   Δεν έχω χαζέψει κύριε . Απλώς τα πράγματα ούτως έχουν .
   Για βρές μου μέσα στο Πηδάλιο , και στις επανεκδόσεις του αναφορές στην 8η επί Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (879-880), στίς επί αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Μεγάλες Σύνοδοι (1341, 1351, 1368), και στις εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλες και Αγίες Σύνοδοι για την αποκήρυξη της ενωτικής Συνόδου της Φλωρεντίας (1438-1439), των προτεσταντικών δοξασιών (1638, 1642, 1672, 1691) ...
   Υπάρχουν ?
   Το ΣΥΝΟΔΙΚΟ που διαβαζόταν την Κυριακή της Ορθοδοξίας υπάρχει ?
   Επάνω σε αυτά έχεις να πείς τίποτα περισότερο απο το " είσαι ένας αγιομάχος,ένας εχθρός του Θεού,ένα οικουμενιστικό κάθαρμα.Τι είναι αυτά που γράφεις;Έχεις χαζέψει;;Θα μας ζουρλάνεις;;;"

   Βγάλε πρώτα από το μάτι το δικό σου το δοκάρι Κύριε Παυλίδη , και τότε θα δεις καθαρά, για να βγάλεις την αγκίδα από το δικό μου το μάτι ....
   Μου λένε οι παλαιοημερολογήτες για τους μασόνους που κάνανε το ημερολόγιο και ότι και να τους πούν τις ίδιες ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΛΕΝΕ ότι δηλαδή πήραμε το πασχάλιο και το ημερολόγιο του Πάπα που δεν τα πήραμε ... Τα ίδια με σας έχουμε με μια διαφορά 13 ημερών . Μας λένε το λοιπόν για τους μασόνους αλλά για τους μασόνους που τους καβάλησαν αμα πείς κουβέντα είσαι και εχθρός του Θεού ... Αφρίζουν !

   Διαγραφή
  18. Δεν ξέρω αν οι Μάγιας ή οι Ινκας είχανε σαν βάση της θρησκείας τους το ημερολόγιο . Τι λένε οι παλαιοημερολογίτες ? " .... ἀποκήρυξις δὲ καὶ καταδίκη πάσης αἱρέσεως καὶ καινοτομίας ἐν οἷς καὶ τὸ νέον ἡμερολόγιον ἐν τῇ Ἑλλαδικῇ Ἐκκλησίᾳ ἥτις δεχθεῖσα τοῦτο κατέστη σχισματική ἀπό τοῦ 1924 καὶ ἐντεῦθεν κατὰ τὴν ἰδίαν ὁμολογίαν τοῦ μεταρρυθμιστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ μυστήριά της στεροῦνται Ἁγιαστικῆς Χάριτος...."
   Δεν βάζετε ούτε θέματα οικουμενισμού ούτε άλλα ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ . Λοιπόν μη μα το παίζετε αντιοικουμενιστές γιατί είστε εξ αυτών χειρότεροι γιατί βάζετε σαν θεμέλιο ,σαν κοινό παρανομαστή σας το ημερολόγιο . Ο παναιρετικός Βαρθολομαίος βάζει το κοινό βάπτισμα ... εσείς το ημερολόγιο !!! Σας υπνώτισε ο " παντεποπτης οφθαλμος" σας και δεν βλέπουν τα ματάκια σας , σας κουτσούλισε στο αυτάκι το περιστεράκι του "φιλιοκβε" της παπικής "Αγιας Τριάδας " και δεν ακούτε ... και το μιαλουδάκι σας το κάψατε με μασωνικά πηδάλια και πλαστογραφόντας πατριαρχικές απανταχούσες με άρες και αναθέματα ...

   Διαγραφή
  19. Αν έγιναν πλαστογραφήσεις στο ΠΗΔΑΛΙΟ, ποιός μας εγγυάται, ότι δεν έγιναν και στην Κ. Διαθήκη; Δυο κείμενα βγάζουν κυριολεκτικά μάτι:
   1/ Στο Ματθαίο (28. 19-20) διαβάζουμε: "πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.....". Στην Κ.Δ. έχουμε 7 βαπτίσεις, 2 στις Πράξεις και 5 στον Παύλο. Όλες έγιναν στο όνομα Ιησού Χριστού. Επομένως ή ο Χριστός δεν το είπε ή οι Απόστολοι δεν πειθάρχησαν. Ακόμη και σήμερα, όταν γίνονται βαπτίσεις, ο Απόστολος λέει: "Όσοι εις Χριστόν εβατίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε". Δεν λέει: Όσοι εις αγία Τριάδα εβαπτίσθητε.
   2/ Στην Α΄ επιστολή Ιωάννου (4. 7) γράφεται: "ότι τρείς εισίν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα". Αν ήταν έτσι, γιατί δόθηκαν τόσες μάχες στις Α΄ και Β΄ Οικ. Συνόδους και τελικά να επιβληθεί το Σύμβολο Πίστης το 381;
   Αλλά και ο Ματθαίος κάνει (;) λάθος, όταν λέει (27. 9): "το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου". Όσο και να ψάξετε στον Ιερεμία δεν θα το βρείτε. Δεν υπάρχει στον Ιερεμία, αλλά στον Ζαχαρία (11. 12).
   Αλλά και στο Μάρκο βρίσκουμε μια προσθήκη, που βρίσκεται μόνο σε λίγα χειρόγραφα. Είναι το κείμενο 16. 9-20, στο τέλος του Ευαγγελίου.
   Μήπως λοιπόν κάποιο ευσεβές (;) χέρι, άλλαξε ή πλαστογράφησε κείμενα της Κ.Δ. και δεν μπορούμε τελικά να γωρίζουμε την αλήθεια;

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμε 7 και 11 και Παντογνώστη! Ας αλλάξουν λοιπόν και στο Άγιο Όρος και όλοι οι υπόλοιποι, γιατι λοιπόν δεν τους παροτρύνεις; Ανώνυμε και όλοι οι Αστροθεάμονες τρέξτε πίσω από τα Άστρα και τα Σιγγίλια και τις Παποδοξασίες σας και αφήστε όσους θέλουν να μείνουν Κολλημένοι στη Παράδοση. Σε τι σε ενοχλούμε αν θέλουμε να μείνουμε Πιστοί στη Παράδοση! Τόσο Μένος! Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε τοποθετηθεί για το Ομοδοξάζειν είπε και όχι για την ακρίβεια των ημερών! Τον έξυπνο κάνεις: Τρέξε μόνος σου και βγες τελευταίος! Αμαν, ο καθείς έγινε και Αστρονόμος! Έλεος, είσαι και απληροφόρητος και πουλάς και Πνεύμα Γνώσης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ούτε τον έξυπνο κάνω, ούτε πνεύμα πουλάω.
   Ξέρεις πόσα αγιορείτικα μοναστήρια υπέγραψαν την προδοτική ένωση της συνόδου της Φλωρεντίας το 1439; Αν δεν ξέρεις μάθε. Ξέρεις πόσοι αγιορείτες μοναχοί φοιτούσαν στην λατινική σχολή του Ρώσση, στις Καρυές τον 17ο αι; Αν δεν ξέρεις μάθε.
   Αν δεν ήξεραν τι τους γινόταν δεν θα έκαναν αυτά τα αίσχη.
   Αλλά και τώρα ξέρουν τι τους γίνεται; Ήξερε ο άγιος Νικόδημος από τέτοιες λεπτομέρειες; Μήπως ήταν παντογνώστης;
   Ο άγιος Νεκτάριος συνέθεσε πασχάλιο επί τη βάσει του Γρηγοριανού ημερολογίου και συνεργάστηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Μελέτιο Μεταξάκη (που υπήρξε μέλος της Μασονικής Στοάς ΑΡΜΟΝΙΑ), υπέρ της εισαγωγής του νέου ημερολογίου (Μοναχός Αρσένιος Κοττέας, Δακτυλοδείκτης, σελ. 34).
   Μήπως θέλεις και άλλα;

   Διαγραφή
 9. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ21 Ιανουαρίου 2017 - 10:26 μ.μ.

  Αγαπητέ π. Ευθύμιε ο διάλογος και μάλιστα σε σοβαρά θέματα που αφορούν την Πίστη μας και Την Εκκλησία είναι χρήσιμος και ευκταίος για όλους μας, αρκεί να αποβλέπουμε στην Ενότητα των αληθινών Ορθοδόξων, εν αληθεία, και όχι στην αντιπαράθεση, πιθανόν προς δημιουργία εντυπώσεων και μάλιστα σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τώρα ειδικά μετά την Κολυμπάριο Σύνοδο η Ενότητα των αληθινών Ορθοδόξων είναι όχι απλά χρήσιμη , αλλά κάτι περισσότερο από αναγκαία και δεν υπάρχει η πολυτέλεια να ερίζουν μεταξύ τους οι Ορθόδοξοι και μάλιστα δημοσίως, διότι κάτι τέτοιο στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή μόνο τους φιλοοικουμενιστές βοηθά και διευκολύνει. Προτείνω λοιπόν ας αναμείνουμε όλοι οι αληθινοί Αντιοικουμενιστές το επόμενο δίμηνο την εξέλιξη των γεγονότων να δούμε, εάν ή όχι πραγματοποιηθούν οι ήδη εξαγγελθείσες δημόσια Αποτειχίσεις. Εάν γίνουν είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μία ευρύτερη ομάδα νεοαποτειχισμένων, στην οποία πιθανόν να ενταχθείτε και Σείς. Τότε και αφού θα έχουν ξεκαθαρισθεί οι Θεολογικές απόψεις της προσπάθειας αυτής θα υπάρξει πιθανόν γόνιμο έδαφος αμοιβαίου πλησιάσματος και ίσως, ακόμη και ανεπίσημου διαλόγου, μεταξύ των αληθινών Ορθοδόξων με στόχο όχι την αντιπαράθεση, που θα συνιστούσε την χειρότερη υπηρεσία για Την Εκκλησία, αλλά την Ενότητα. Μέσω μίας τέτοιας διαδικασίας θα μπορούσαν να απαντηθούν όχι τρία αλλά πολλαπλά ερωτήματα και να βρεθούν λύσεις, εάν υπάρχει η καλή πρόθεση από όλους, σε πολλά θέματα που μας έφεραν στο παρελθόν σε αντιπαράθεση. Οι διάλογοι μέσω διδυκτίου και μάλιστα ερωτήματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν δηλώσει σαφώς στο παρελθόν, ότι τα όσα γράφουν εκφράζουν τους ιδίους μόνο και όχι την Ηγεσία Της Εκκλησίας που ανήκουν, και ανήκω και εγώ, δεν γνωρίζω πόσο χρήσιμα και ωφέλημα θα είναι στον παρόντα χρόνο. Καλή και ευλογημένη Χρονιά, Ο Κύριος να Ευλογήσει την Ενότητα των αληθινών Τέκνων Του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβάζω όσα γράφει ο ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ναι μεν επικροτώ το πνεύμα ενότητας στον αντι οικουμενιστικό αγώνα πλήν όμως στην ΠΊΣΤΗ και την ΣΩΤΗΡΊΑ δεν ισχύει το " Προς γαρ το τελευταίον εκβάν έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται "

   Εάν είναι όντως πλαστὸ το «Σιγγίλιον» είς το οποίο θεμελιώσατε τον παλαιοημερολογιτισμο να με συμπαθάτε αλλά πως τα έχετε καλά με την συνείδηση σας ?
   Πάντως ακόμα και αν είναι γνήσιο το «Σιγγίλιον» οι όροι του δεν εκπληρώνονται γιατί ούτε το Πασχάλιον άλλαξε και κοινό με εσάς τους παλαιοημερολογίτες πασχάλιον έχουμε , ούτε το παπικό αγιολόγιο πήραμε και εκ των πραγμάτων διαφορετικούς αγίους με τους Παπικούς ( αλλά όχι και με σας ) σε διαφορετικές
   ημέρες εορτάζουμε .

   Αλλά αν είναι ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟ εεεεε! Έλεος !!!
   Εκεί δεν πρέπει να μετανοήσετε ?

   Εκτός αν δεν θέλετε να καταλαβαίνετε τι λέει το κείμενο του Ἐπισκόπου Ὠρεῶν Κυπριανοῦ ...

   Διαγραφή
  2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ22 Ιανουαρίου 2017 - 6:42 μ.μ.

   Αδελφέ Σωτήριε το θέμα αυτό που θέτετε και άλλα θέματα επίσης, που έχουν γίνει αντικείμενο αντεκλήσεων μεταξύ των αληθινών Ορθοδόξων, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να συζητηθούν με ειρήνη μεταξύ μας, χωρίς βιασύνες, από ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα αυτά επαρκώς και παράλληλα είναι αληθινοί Ορθόδοξοι, μακριά από την Αίρεση του Φιλοοικουμενισμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν καλύτερο να γίνει αφού πρώτα κατασταλλάξουν οι αντιδρώντες στην Σύνοδο της Κρήτης και διαπιστώσουμε ποίοι και πόσοι τελικά δεν θα δεχθούν, με την Αποτείχιση, το γεγονός αυτό, διότι οι υπόλοιποι που αντιδρούν μεν αλλά ανήκουν Εκκλησιαστικά σε εκείνους που καταγγέλουν θα έχουν ανεχθεί την Σύνοδο της Κρήτης διά της Εκκλησιαστικής Συγκοινωνίας προβάλοντας βέβαια κάποια δικά τους επιχειρήματα. Όσοι είτε αποδεχθούν, είτε σιωπήσουν, είτε ανεχθούν τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης δεν νομίζω ότι θα έχουν θέση σε ένα τέτοιο, έστω ανεπίσημο, πιθανό μελλοντικό διάλογο, που από την φύση του θα αποβλέπει στήν ενότητα των αληθινών Ορθοδόξων. Αυτός ο διάλογος κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, άλλως μην περιμένουμε κανένα αξιόλογο καρπό από τον αγώνα μας, εάν παραμείνουν ή και πολλαπλασιαστούν οι διαιρέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων και καταλαβαίνετε, ότι η σοβαρότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος για Ολόκληρη Την Ορθόδοξη Εκκλησία επιβάλλει, τα όποια θέματα μας κραττούν διαιρεμένους να μελετηθούν και συζητηθούν προσωπικά και όχι μέσω διαδυκτίου και βέβαια στον κατάλληλο χρόνο, ο οποίος κατά την γνώμη μου πλησιάζει, αλλά δεν είναι σήμερα. Αγαπητέ τα όσα γράφω δεν είναι επικοινωνιακό παιγχνίδι, αλλά το πιστεύω μου προς πάσα κατεύθυνση, θα ήταν λανθασμένο να αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια για το συμφέρον Της Εκκλησίας μας και συγχρόνως να μην προσπαθούμε με κάθε πρόσφορο μέσον να βγεί αυτός ο καλός καρπός. Ευλογείτε, Ο Κύριος να ενώσει τους αληθινούς δούλους Του

   Διαγραφή
  3. Θα σας απαντήσω με δικά σας λόγια
   ".. Οι αληθινοί Ορθόδοξοι, όχι οι δήθεν αληθινοί Ορθόδοξοι, σε όποια μερίδα και αν ευρίσκονται σήμερα πολύ γρήγορα μέσα στη θύελλα των γεγονότων που έρχονται θα καταλάβουν ότι η μεταξύ τους διάσταση είναι πολυτέλεια και η ενότητά τους αναγκαιότητα .."

   Αυτό όμως θα προσθέσω δεν είναι ζήτημα συγκλισης των " ηγετών " μεταξύ τους ή τουλάχιστον μόνο των ηγετών ...
   αλλά συγκλιση όλων προς την ΑΛΗΘΕΙΑ = Κύριος Ιησούς Χριστός .
   Λοιπόν όσο εθελοτυφλούν οι αδελφοί και λένε αν και έχουμε κοινό πασχάλιο και μηνολόγιο ότι τάχα πήραμε τα παπικά ...όσο κάνουν την τρίχα ΤΡΙΧΙΑ ... τόσο η ανάγκη ΔΗΜΟΣΙΆΣ ΣΥΖΗΤΗΤΉΣ που θα προωθεί την ενότητα ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ είναι αναγκαία . Και αυτή η ΒΑΣΗ είναι ο Ιησούς και όχι οι " δεσποτικές κορφές "...

   Διαγραφή
 10. Προς κ.Βαρβερη

  Ξέρεις κ.Κυριάκο ότι οι Γνήσιοι Χριστιανοί έχουν κοινωνία με τους Οικουμενιστές(οι Γνήσιοι έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με Νεοημερολογίτες-Οικουμενιστές ψευδεπισκόπους-Πάπα-αντίχριστο Οικουμενισμό;Αν θέλεις να μάθεις ρώτα τον π.Γρηγόριο Ζ.(Ι.Γ.Ζ.) και τον κ.Σταύρο(Παλαιοημερολογίτης που θα αποτειχιστεί από τους Γ.Ο.Χ.).Είναι ανοησία να νομίζεις ότι έχεις φύγει από την αίρεση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι δεν το ξέρω και δεν το πιστεύω. Αν έχεις αποδείξεις να τις στείλεις στο e-mail μου : kyriakosvar@hotmail.com και επώνυμα χωρίς να κρύβεσαι !!!

   Κυριάκος Βαρβέρης

   Διαγραφή
 11. H Ζ’ οικουμενική Αναθεματίζει όποιον αλλάξει γραπτή η άγραφο παράδοση της Εκκλησίας

  Τι παράδοση έχει η Εκκλησία 1600 χρόνια; (μετραω απο το 325μχ)

  Ολοι οι προηγούμενοι άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες Οικουμενικών Συνόδων γιατί δεν άλλαξαν το εορτολόγιο;
  Επειδή η φερόμενη ως λύση είναι στην πραγματικότητα κυκεώνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ημερολόγιο,πάτερ,δεν είναι παράδοση γιατί ο Μέγας Αθανάσιος και η Οσία Μαρία από την Αίγυπτο ακολουθούσαν το Αιγυπτιακό ημερολόγιο(μετά το 325 και την Α'Οικ.Σύνοδο).Το Πασχάλιο είναι Πάτριο όχι το ημερολόγιο.Έχεις μπερδέψει το ημερολογιο με το εορτολόγιο λόγο άγνοιας.Αν ήταν παράδοση το Ιουλιανό ημερολόγιο ΤΟΤΕ ο Μέγας Αθανάσιος δεν ήταν ούτε Μέγας ούτε και Άγιος( γιατί έχει αλλάξει γραπτή παράδοση και έχειι το ανάθεμα απο την Ζ'Οικ.Σύνοδο.
   Η προδότες δεν άλλαξαν το εορτολόγιο,το 1924,άλλαξαν το ημερολογιο(γιαυτό και λέμε νέο ημερολόγιο και οχι νέο εορτολόγιο,γιαυτό και μας λέτε νεοημερολογίτες και όχι νεοεορτολογίτες).Απλά ΕΛΛΗΝΙΚΑ!Φύγε από αυτούς γιατί έχουν κοινωνία με τους Οικουμενιστές( Κοινωνούν νεοημερολογίτες κλπ)!

   Διαγραφή
 12. Με αφορμή τους παραπάνω εριστικούς διαλόγους,μεταξύ ορθοδόξων αδελφών, που πυροδοτήσε, δυστυχώς, το κείμενο του πατρός Ευθυμίου, το μόνο που επετεύχθει είναι ότι δώσαμε αφάνταστη χαρά στους απανταχού οικουμενιστές. Λυπάμαι πολύ. Περίμενα, ως αδαής μάλλον, ένα διάλογο με αγάπη και αλήθεια μεταξύ ορθοδόξων και αντί γι'αυτό διαπιστώνω αλληλοκαρφώματα. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ώριμα τα πράγματα ακόμη για μια γενική αντεπίθεση ενάντια στον οικουμενισμό. Ως Γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός έχω να πω κάτι τελευταίο στον σεβαστό πατέρα Ευθύμιο και παρακαλώ τον κύριο Οδυσσέα να δημοσιεύσει το σχόλιό μου : Σεβαστέ μου πατέρα Ευθύμιε , αν θέλετε ένα ουσιαστικό διάλογο, και όχι ένα γενικευμένο αλληλοσπαραγμό, όπως τον παραπάνω, παρακαλώ κάντε προσπάθειες να αρχίσει ο διάλογος σε επίσημο και ανώτατο επίπεδο με την αρμόδια Σύνοδο των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών υπό τον Σεβ. Καλλίνικο και όχι μεταξύ ιστολογίων όπου όπως είναι φυσικό η προσωπική εμπάθεια του καθενός, σκοτώνει την αγάπη και στρεβλώνει την Αλήθεια.

  Κυριάκος Βαρβέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και μια τελευταία ερώτηση προς τους αδελφούς αποτειχισμένους :

  Αν έρθει κάποιος ετερόδοξος σε εσάς και ζητήσει να βαπτιστεί, που θα τον στείλετε? Ο πατήρ Ευθύμιος έχει την εξουσία να καθαγιάσει μύρο ? Πως θα γίνει το χρίσμα ? Μήπως θα τον στείλετε στους οικουμενιστές να βαπτιστεί και μετά θα του πείτε να κάνει αποτείχιση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά απο πότε το μύρο των αιρετικών είναι άγιο ?
   Και πατριάρχη έχουμε και επισκόπους και ιερείς εεεε δεν θα μας δώσει και μυρεψούς ο Κύριος ???

   Διαγραφή
  2. Θα κάνει λίγο υπομονή( 60 -70 ημέρες ) και όταν θα αποτειχιστή ο π.Θ.Ζήσης,ο π.Νικόλαος Μ.,ο π.Κωνσταντίνος Π. και υπάρχουν αποτειχισμένοι κληρικοί,θα πάει σ'αυτούς.Υπάρχουν και αποτειχισμένοι Επίσκοποι( Λογγίνος,Αρτέμιος κλπ.).

   Διαγραφή
  3. Οι αποτειχισμένοι Επίσκοποι δεν ανήκουν στην Εκκλησία της ΚΠολης, ούτε στην Εκκλησία της Ελλάδος και επομένως δεν έχουν αρμοδιότητα σ' αυτές, αλλιώς ποιούν επιπήδηση.

   Διαγραφή
  4. Οι επίσκοποι που λέτε (Λογγίνος, Αρτέμιος) ποια σχέση ακριβώς έχουν με τον π.Ευθύμιο ? Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι Επίσκοποι που έχουν αναγνωρίσει τον π.Ευθύμιο, τότε γιατί μνημονεύει υπέρ πάσης επισκοπής ορθοδόξων και δεν μνημονεύει τους παραπάνω επισκόπους ???

   Διαγραφή
  5. Κύριε Σωτήριε αφού για σας είναι οριστικά και αμετάκλητα αιρετικοί οι οικουμενιστές, ποια η λογική να γίνει μια Πραγματική Ορθόδοξη Σύνοδος που θα τους καταδικάσει? Αφού εσείς έχετε πάρει την απόφαση ως Ανωτάτη Αρχή, όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά.

   Διαγραφή
  6. Λες " Αφού εσείς έχετε πάρει την απόφαση ως Ανωτάτη Αρχή, όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά."

   Ο Θεός πήρε την απόφαση ... μου τόπε και σας το λέω .. το λέει και σε άλλους και το λένε και μια μέρα θα το πει και σε μια σύνοδο και θα πει Ήμουν και είμαι αμαρτωλός και τρισάθλιος πάσας αμαρτίας μέτοχος και κάθε αρετής ξένος και δεν ξέρω το γιατί πλήν . ομως τέλη 2002 αρχές 2003 με τή βεβαιότητα καί τήν πληροφορία και την παρρησία πού μου παρείχε τό Αγιο Πνεύμα και με τις ευλογίες 1 του πνευματικού, με τις ευλογίες 2 ενός επισκόπου γειτονικής περιοχής και με τις ευλογίες 3 του τότε επισκόπου μου των Χανίων( και νυν Κρήτης) τους αναθεμάτισα και ἀποτειχίστικα ἀπό τήν κοινωνία τῶν αἱρετικῶν ἐπί τῇ βάσει τῆς διδασκαλίας τῶν Αγίων Πατέρων όπως οι ίδιοι μου την δίδαξαν . Ποιό ιεροκανονική αποτείχιση δεν έχει ξαναγίνει !!!
   Απόφαση Θεού ... Εκ Θεού και όχι απο δικού μου ...
   Είναι το "πρωτείον της Αληθείας " και μη βιαστής να το πείς εωσφορικό γιατί τζάμπα θα κολαστής.
   Απο τότε ,όχι επειδή εγώ έκανα κήρυγμα , αλλά γιατί ο θεός του φώτισε αποτειχίζονται και άλλοι . Κάποτε ήμουνα ένας με τον Θεό μου και με δουλεύανε ... και τώρα θα μου πείς με δουλεύουνε αλλά ήρθανε με μας και άλλοι .... Κάπου ο Θεός μας οικονόμησε ιερείς ... αρχιερείς .. εεε θα οικονομήσει και σύνοδο που θα ανακοινώσει το ΘΈΛΗΜΑ ΤΟΥ .

   Διαγραφή
  7. Καλά, δεν σε λένε τυχαία Ζουρλίδη εσένα!
   Το Άγιο Πνεύμα με τις ευλογίες του πνευματικού σου (που ήταν αιρετικός οικουμενιστής), του γειτονικού επισκόπου (που ήταν αιρετικός οικουμενιστής) και του οικείου σου επισκόπου (που επίσης ήταν αιρετικός οικουμενιστής) σε φώτισε για να αναθεματίσεις τους... αιρετικούς οικουμενιστές με πρώτους αυτούς ... που σου έδωσαν ευλογία;;!;!!
   Και θεωρείς ότι είσαι ο πρώτος αποτειχισμένος επί της γης; Μα καλά που ζεις; Ξέρεις πόσοι πριν από σένα αποτειχίστηκαν;
   Λοιπόν επειδή πιστεύω ότι είσαι πράκτορας, σε ένα μήνα που θα κατέβω στην Ελλάδα και θα έρθω και στην Κρήτηα θα περάσω από το ιατρείο σου στα Χανιά και θα σου ρίξω τόσο ξύλο που θα δεις αν ξαναγράψεις βλακείες, ζουρλέ, ε ζουρλέ.

   Διαγραφή
  8. Ήταν μόνος στην Κρήτη λέει ,όχι στην γη.Εσύ με το Πάτριο ή με το Πέρσικο;;Από Περσία θα έλθεις στην Κρήτη;;;Θα φας τόσο ξύλο για τα χαζά σου,αν έλθεις,που θα φύγεις με κολύμπη από το Κολυμπάρι στο Ιράν.

   Διαγραφή
  9. Τι θέλεις να πεις; Ο μασώνος δεν μπορεί να κάνει κάτι σωστό; Εξ άλλου οι Πατέρες δέχτηκαν το ημερολόγιο ενός ειδωλολάτρη, του Ιουλίου Καίσαρα. Μήπως και αυτό δεν είναι σωστό, αφού το έφτιαξε ένας ειδωλολάτρης;

   Διαγραφή
  10. Φίλτατε παλαιοημερολογίτη ...η αποτείχιση σας εκφράζεται απο τους δικούς σας θεολόγους πχ τον Σακαρέλο που την ορίζει σαν έξοδο απο το τείχος και φέρνει σαν παράδειγμα την έξοδο του Μεσολογγίου .Εσείς βγήκατε από τα τείχη επειδή οι εντός των τειχών κατά την άποψη σας καινοτόμησαν υιοθετώντας άλλο ημερολόγιο ...Στο Ευαγγέλιο και γενικά στην Αγία Γραφή χρησιμοποιούν το σεληνιακό ημερολόγιο των Εβραίων και καμία ΜΑ ΚΑΜΊΑ σύνοδος δεν προσδιόρισε το Ιουλιανό σαν επίσημο ημερολόγιο μας ώστε η υιοθέτηση άλλου ημερολογίου να αποτελεί δογματική παρεκτροπή
   Και μέσα στο ίδιο το ευαγγέλιο άλλωστε ξεκαθαρίζετε οτι δεν ήμαστε ημερολογιολάτρες . Δες τι λέει για τις νουμηνίες αλλά και τις νηστείες ο Απ Παύλος .
   Αλλά τελος πάντως . Εσείς αποτειχίζεστε γιατί ΑΛΛΟ το ημερολόγιο σας και άλλο το ημερολόγιο εκείνων απο τους οποίους αποτειχίζεστε .


   Η αποτείχιση μας αντίθετα είναι οχύρωση στο τείχος της Πίστης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και χωρισμός με αυτό το τείχος της Πίστης απο τους αιρετικούς του Σατανά .
   Αλλος ο δικός μας Θεός και άλλος ο Θεός εκείνων απο τους οποίους αποτειχιζόμαστε .

   Άλλο πράγμα (έξοδος απο το τείχος) και για άλλο λόγο (ημερολόγιο) κάνατε εσείς και άλλο εμείς .

   Διαγραφή
 14. Γιατί βρε παιδιά τόσο μένος με τους αδελφούς Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς ??? Αλλά βέβαια, το δέντρο που έχει καρπούς αυτό χτυπάμε !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το τερατούργημα του Παλαιοημερολογιτισμού( Άγιος Σεραφείμ Ρόουζ ) έχει σάπιους καρπούς(σχίσματα,καινοτομίες,πλάνες,αγιομαχίες,ψέματα,λάσπη,γνήσιες κακοδοξίες( άγιος Φ.Ζερβάκος ),χρονολατρία,εγωΐσμο και κακό.Για 13 ημέρες χάλασαν τον κόσμο σαν τους αιρετικούς Πρωτοπασχίτες( που δεν ακολούθησαν την εντολή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικ.Συνόδου ).Οι Παλαιοημερολογίτες ήταν 3.000.000 το 1924 και τώρα είναι 80.000.000.Γιατί; Γιατί ο καρπός τους ήταν σκάρτος!

   Διαγραφή
 15. Εμένα πάντως μου φαίνεται παράλογο να έχεις κάνεις αποτειχιση λόγω οικουμενισμού και ταυτόχρονα να ακολουθείς το πρακτικό εργαλείο του οικουμενισμού που είναι η καινοτομία του νέου ημερολόγιου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εργαλείο του Οικουμενισμού είναι η αλλαγή του Πασχαλίου.Το νέο ημερολόγιο δεν είναι καινοτομία λέει ο Μέγας Φώτιος.Καινοτομία είναι οι παρατάξεις των Γ.Ο.Χ.κλπ.Δεν ενδιαφέρει τους Οικουμενιστές το πότε θα εορτάσεις( οι Σέρβοι και οι Ρώσοι Επίσκοποι είναι με το παλαιό ημερολόγιο και είναι Οικουμενιστές ).Ο Οικουμενισμός δεν έχει σχέσει με ημερολόγια και βλακείες.Η αίρεση αυτή δεν ειναι ημερολογιακή,είναι εκκλησιολογική.

   Διαγραφή
  2. Η αλλαγή του Πασχαλίου είναι αυτούσιος οικουμενισμός. Το άμεσο μέσο όμως που χρειαζόταν για να γίνει η αλλαγή αυτή σχετικά ανώδυνα ήταν η αλλαγή του εορτολογίου (οικουμενισμός αρχικού σταδίου- άρση του φυσικού εμποδιου του εορτολογίου)

   Με αυτά που λέτε είναι ως να ισχυριζεστε ότι το κοινό ποτηριο είναι μόνο οικουμενισμός αλλά οι συμπροσευχές δεν είναι ( Αν δεν υπήρχε το κοινό οικουμενιστικό εορτολόγιο πως θα μπορούσαν να κάνουν τις κοινές συμπροσευχές που κάνουν σήμερα ???)

   Διαγραφή
  3. Ξέρεις ότι στο άγιο Όρος κάνουν συμπροσευχές αγιορείτες με Νεοημερολογίτες;Ξέρεις ότι το ημερολόγιο του Μ. Αθανασίου ήταν το Αιγυπτιακό και ο Μέγας Άγιος έκανε συμπροσευχές με Αγίους που εόρταζαν με το Ιουλιανό ημερολόγιο;;Ξέρεις ότι το εορτολόγιο δεν είναι το ίδιο με το ημερολόγιο;;;
   Η αλλαγής του εορτολογίου(στις ακίνητες εορτές)δεν είναι Οικουμενισμός!Είναι μια ωραία ιδέα για εορταστική ένωση Ελλήνων και Ρώσων,Ελλήνων και αγιορειτών, Ελλήνων και Σέρβων,Παλαιοημερολογιτών και Νεοημερολογιτών

   Διαγραφή
  4. Ξέρεις ότι όλοι στο Άγιο Όρος, πλην φυσικά της Ιερας Μονής Εσφιγμένου και κάποιων ελαχίστων μεμονωμένων αγωνιστών, έχουν άμεση επαφή με τον οικουμενισμό ?

   Διαγραφή
  5. Ελαχίστων;50 Μοναχοί είναι αποτειχισμένοι από τους Οικουμενιστές ΜΟΝΟ από μια Σκήτη.Ένας στους δεκα δεν μνημονεύει Βαρθολομαίο.
   Η παλαιά Εσφιγμένου έχει κοινωνία με το σχίσμα των Γ.Ο.Χ( αν και θα χωρίσου σε λίγο).Η καινοτομίες των Γ.Ο.Χ. είναι αίρεση( λέει σε μια ομηλία ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς).Δηλαδή,η παλαιά Εσφιγμένου δεν διαφέρει από την νέα Εσφιγμένου γιατί κοινωνάει με καινοτόμους!
   Να διαβάζεις και να ακούς τον Ιερομόναχο Ε.Τρικαμηνά γιατί είναι μοναδικός σε τούτα τα θέματα.Φεύγεις από τους Γ.Ο.Χ. και ακολουθείς την οδό των Αγίων Πατέρων.Οι Κανόνες της Εκκλησίας δεν απαγορεύουν αλλαγές ημερολογίων και εορτολογίων.Σου πάσαραν ένα ψεμα και εσύ το έφαγες( όπως λέει και ο κ.Ζουρίδης ).Ξύπνα αδελφέ!

   Διαγραφή
  6. Σας παρακαλώ είναι δυνατόν να μιλάτε εσείς για καινοτομία στους ΓΟΧ? Εσείς που ακολουθείτε την καινοτομία που εισήγαγε ένας Μασωνος ???

   Διαγραφή


 16. Οι αποτειχισμένοι αντιοικουμενιστές που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο (π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς) έχουν εκκλησιαστκη κοινωνία και επικοινωνίας με τους αποτειχισμένους αντιοικουμενιστές που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο (π. Βαιος)???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θέλουν να έχουν αλλά αυτοί είναι λίγο αφελείς και δεν μας κοινωνούν λόγο ημερολογίου.Πρέπει λέει να ακολουθείς το Άγιο ημερολόγιο των Αγίων Πατέρων γιατί διαφορετικά κοινωνάς με τους Οικουμενιστές( !?! ).Δεν φτάνει η αποτείχιση σε τούτες τις δαιμονικές ημέρες,θέλουν να μας κάνουν και χρονολάτρες και ότι θέλουν τα χοντρά τους τα κεφάλια!

   Διαγραφή
 17. Απο οτι ξέρω ο π Βαίος ναι ακολουθεί το ιουλιανό και όχι το διορθωμένο ιουλιανό αλλά δεν είναι παλαιοημερολογίτης .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Νικόλαε σχολιαστή ψεύδεσε ασυστόλως και χρησιμοποιείς και απρεπείς λέξεις, θα έπρεπε να ντρέπεσε! Όσον αφορά τον σεβαστό Κ. Sotirio το Παλαιοημερολογίτης έγινε η ανακάλυψη απο τότε που φάνηκε και στον Αττικό Ουρανό ο Σταυρός το 1925 και όχι μόνο βέβαια. Οι άνθρωποι σφάλλουν, στη προκειμένη περίπτωση οι Αδελφοί Ξεροκέφαλοι Εμμένοντες στη Παράδοση, αλλά εσείς που κατηγορείτε και την Παράδοση; Έλεος πιά φτάνει! Καταντήσαμε περίγελος των δαιμόνων! Λίγο Σεβασμό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ερώτηση προς τους αδελφούς αποτειχισμένους του νέου + παλαιού ημερολογίου :

  Στην Ελλάδα εντάξει υπάρχει ο π.Ευθύμιος. Για τους ορθοδόξους του εξωτερικού (πχ Γερμανίας, Βελγίου κτλ) ποια είναι η πρότασή σας ??? Μήπως κατ'οικονομία θα τους στείλετε στους οικουμενιστές ??? εεεε????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Στην Αλάσκα για 30 έτη δεν υπήρχαν κληρικοί Ορθόδοξοι.Ήρθαν παπικοί και έφυγαν γιατί τους έδιωξαν οι Ορθόδοξοι.£Ήταν 30 έτη χωρίς Μυστήρια.Μπράβο τους,αυτοί είναι γνήσιοι Ορθόδοξοι.Η Ι.Κανόνες δεν αφήνουν να υπάρχει εκκλησιαστική κοινωνία Ορθ.και σχισματικών.

   Διαγραφή
  3. Οσο ο Θεός βλέπει κάποιους να Τον αρνούνται και με την θέληση τους να ακολουθούν αιρετικούς ή σχισματικούς ποιμένες γιατί να στείλει δικούς Του ποιμένες ?

   Αν μετανοιώσουν και αποταχθούν τον σατανά και ομολογήσουν τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και μάλιστα αν πράξουν και έργα μετανοίας .... ο Αληθινός Θεός δεν θα στείλει ποιμένες ?

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου