Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Σχίσμα κάνουν οι αιρετικοί, κι όχι όσοι απομακρύνονται απ' αυτούς (π. Ευθ. Τρικαμηνά)

Σχίσμα κάνουν οι αιρετικοί, κι όχι όσοι απομακρύνονται απ' αυτούς (π. Ευθ. Τρικαμηνά)

   παντώντας εἰς αὐτό τό ἐπιχείρημα ἀναφέρομε τά ἑξῆς:

1. Εἶναι ἐξόφθαλμο καί αὐτονόητο ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν καταδικάζει τήν ἀποτείχισι (ἀφοῦ αὐτή τήν ἔχει θεσμοθετήσει, καί φυσικά, ἐφ’ ὅσον πραγματοποιεῖται μέ τούς ὅρους πού ἡ ἴδια -ἡ Ἐκκλησία- ἔχει διδάξει), ἀλλά καταδικάζει τό σχίσμα, τό ὁποῖον ὄντως εἶναι μεγίστη ἁμαρτία. Καταδικάζει δηλαδή τήν ἀπόσχισι, τήν ἀπομάκρυνσι πιστῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅταν αὐτή ἡ ἀπόσχισις (σχίσμα) δέν πραγματοποιεῖται γιά θέματα πίστεως, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἄλλων ἀφορμῶν, (θέματα διοικητικά δηλαδή, τάξεως, πνευματικά κλπ.).  Εἰς αὐτό εἶναι ἀρκετά σαφής ὁ πρῶτος Κανών τοῦ Μ. Βασιλείου, τόν ὁποῖο ἀναφέραμε στήν σελίδα 61.  Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀποτείχισις εἶναι μέν ἀπόσχισις (ἀπομάκρυνσις), πλήν ὅμως ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἀπό κάτι πού ἔχει τό ὄνομα Ἐκκλησία, ἀλλά εἶναι στήν πραγματικότητα κάτι νεκρό ἤ νεκρούμενο καί  κάτι μολυσματικό, τό ὁποῖο ἔχει τή δύναμι νά μολύνη καί τούς ὑγειῶς φρονοῦντας καί πράττοντας. Ἔτσι, τό σχίσμα τό ὁποῖον καταδικάζουν οἱ Πατέρες προϋποθέτει ὅτι δέν γίνεται διά λόγους πίστεως καί αἱρέσεως, ἀλλά ἀπεναντίας ἡ ἐφάμαρτος αὐτή ἀπόσχισις γίνεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ἔχει μέν ὀρθόδοξο πίστι καί εὐσέβεια, ἀλλά πιθανόν σφάλλει σέ διάφορα ἄλλα ἐκκλησιαστικά καί εὐκολοϊάτρευτα θέματα.  Ὡς ἐκ τούτου ἡ ταύτισις τοῦ σχίσματος μέ τήν ἀποτείχισι γίνεται ὑπό τήν καθοδήγησι τοῦ δαιμονικοῦ πνεύματος τῆς πλάνης, μέ σκοπό  τὴν σύγχυσι τῶν ὀρθοδόξων ἀνησυχούντων καί τὴν καταστολή τῶν περαιτέρω ἐνεργειῶν των.  Οἱ δέ προβάλλοντες αὐτό ὡς ἀποτρεπτικό τῆς ἀποτειχίσεως, ἀσφαλῶς βοηθοῦν τούς Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους καί μάλιστα πρέπει, ἄν θέλωμε νά ἀξιολογήσωμε τήν προσφορά τῶν ὑπερμάχων τῆς θεωρίας τοῦ σχίσματος, νά ἀναφέρωμε ὅτι εἶναι οἱ πρῶτοι βοηθοί, συμπαραστάτες καί συνοδοιπόροι των εἰς τήν προώθησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
2. Ἡ θεωρία αὐτή ὅτι ἡ ἀποτείχισις εἶναι σχίσμα καὶ ἄρα μή ἀποτειχιζόμενοι ἀποφεύγουμε τὸ σχίσμα, ἔρχεται ὀφθαλμοφανῶς καί ἀπ’ εὐθείας σέ ἀντίθεσι μέ τόν ἴδιο τόν 15ον ἱερό Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ὁ ὁποῖος διαβεβαιώνει τούς ἀποτειχισθέντας διά θέματα πίστεως ὅτι αὐτοί «οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι». Καί ἀπορεῖ κανείς, πῶς Ἐπίσκοποι καὶ θεολόγοι  περιωπῆς, ἀδυνατοῦν νά τό ἀντιληφθοῦν.
Εἶναι λυπηρό καί δεῖγμα τῆς σημερινῆς μας καταστάσεως τό ὅτι κατώρθωσε ὁ διάβολος νά μᾶς φοβίση καί διά τοῦ φόβου νά μᾶς χειραγωγήση, στό σημεῖο τό ὁποῖο οἱ Πατέρες μᾶς καθησυχάζουν καί μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα σχίσματος, ἀλλά ἀπεναντίας ὅσοι ἀποτειχισθοῦν ἀπό τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο λυτρώνουν τήν Ἐκκλησία ἀπό τό σχίσμα.  Ἐμεῖς βεβαίως σήμερα δέν ὑπακούομε στούς Πατέρες καί στίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά στούς αὐτοαναγορευμένους ἀρχηγούς καί προστάτες μας, προφανῶς ἐπειδή ταυτιζόμεθα μέ αὐτούς εἰς αὐτό τό σημεῖο, δηλαδή καί αὐτοί καί ἐμεῖς μέ αὐτή τήν θεωρία βολευόμεθα καί δικαιολογοῦμε τόν ἐφησυχασμό καί τήν ἀπραξία μας.
Ἀπό αὐτό ἐπίσης τό σημεῖο τοῦ Κανόνος, πού ὁμιλεῖ διά τήν ἀποφυγή τοῦ σχίσματος γίνεται φανερό καί κάτι ἄλλο, ἄκρως σημαντικό, τό ὁποῖο οὐδόλως ἀναφέρουν οἱ σημερινοί πρωτοστάτες τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος καί οἱ ὑπόλοιποι ἀνησυχοῦντες πνευματικοί, ἡγούμενοι κλπ. Ὅτι δηλαδή πλήν τοῦ ἐφαμάρτου σχίσματος, τό ὁποῖο γίνεται, ὅπως ἀναφέραμε, ὄχι διά λόγους πίστεως, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο σχίσμα, ἀπό τό ὁποῖο λυτρούμεθα διά τῆς ἀποτειχίσεως καί μόνον δι’ αὐτῆς. Εἶναι ἡ ἀπόσχισις ἀπό τήν διαχρονική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία. Δηλαδή ὁ ἱερός Κανόνας ἐδῶ ἐννοεῖ ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος καί οἱ ἀκολουθοῦντες καί μνημονεύοντες αὐτόν εὑρίσκονται, διά τῆς αἱρέσεως, σέ σχίσμα ἀπό τήν διαχρονική (Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική) Ἐκκλησία, οἱ δέ ἀποτειχιζόμενοι θεραπεύουν τό σχίσμα μέ τό νά ἀποτειχίζωνται ἀπό τούς αἱρετικούς καί δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά παραμένουν ἑνωμένοι μέ τήν διαχρονική Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξο Παράδοσι. Δι’ αὐτό προφανῶς «καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται». Τώρα βεβαίως πῶς κατώρθωσε ἡ θεωρία αὐτή καί ὁ φόβος τοῦ σχίσματος νά ἐπικρατήση, αὐτό μόνον ἡ σύγχυσις τῶν ἐσχάτων καιρῶν καί ἡ ἰδική μας ἄγνοια καί ἀδιαφορία μποροῦν νά δικαιολογήσουν.
3. Ἡ θεωρία αὐτή τοῦ φόβου τῆς δημιουργίας σχίσματος ἐξαιτίας τῆς ἀποτειχίσεως προσκρούει ἀπ’ εὐθείας εἰς αὐτήν ταύτην τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία προφανῶς ἀντιλαμβάνονται οἱ ὑπέρμαχοι τῆς θεωρίας αὐτῆς διεστραμμένως καί κακοβούλως. Διότι τί εἴδους ἑνότητα εἶναι αὐτή εἰς τήν ὁποία πρέπει νά εἴμεθα ἐνσωματωμένοι, τήν στιγμή πού ὑπάρχει ἡ αἵρεσις, ἡ ὁποία προσβάλλει αὐτόν τοῦτον τό θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας; Καί ποῦ εἴδαμε ὡς πρότυπο καί μοντέλο μία τέτοια ἑνότητα στήν (διαχρονική) ἱστορία καί Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία νά μᾶς ἑνώνη μέν μέ τόν Ἐπίσκοπο, μᾶς διασπᾶ ὅμως ἀπό τήν ἀληθινή πίστι; Πῶς ἐπίσης θά δείξωμε ὅτι δέν εἴμεθα ὑπέρμαχοι τῆς εἰδωλοποιήσεως τοῦ Ἐπισκόπου, διά τῆς ἐξοστρακίσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀντικαταστάσεώς του ἀπό τόν Ἐπίσκοπο;  Δέν σημαίνουν, ἀκόμη αὐτά ὅτι εἴμεθα ὑπέρμαχοι μιᾶς ἀνθρωποκεντρικοῦ χαρακτῆρος Ἐκκλησίας, ὅταν φοβούμεθα νά ἀποσχισθοῦμε ἀπό δεδηλωμένους αἱρετικούς, ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς σάπιας καί ἐπισφαλοῦς ἑνότητος; Περιττό νά ἀναφέρωμε ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἑνότης εἶναι τό πρότυπο, τό γνώρισμα καί ἡ καρδιά τοῦ Παπισμοῦ, ἡ δέ Ὀρθοδοξία γνωρίζει μόνον τήν ἑνότητα τῆς ἀληθινῆς πίστεως καί τήν ὑποταγή μόνο στούς ἀληθινά Ὀρθοδόξους ποιμένες.

4. Ἐν τέλει δέ πρέπει νά ἀναφερθῆ ὅτι, ἔστω καί κατά φαντασία νά ὑπάρχη φόβος σχίσματος, πρέπει πάλι νά προτιμήσωμε τό σχίσμα διά τῆς ἀποτειχίσεως, ἀπό τήν ὑπαγωγή μας στήν αἵρεσι, διά μέσου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος μέ τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο. Διότι ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τό σχίσμα εἶναι ἀσυγκρίτως μικρότερο κακό (καί μάλιστα ὅταν γίνεται μέ ἀγαθή προαίρεσι, μέ διάθεσι θυσίας καί ὄχι βολέματος καί μέ ἅγιο σκοπό τήν ἐμμονή δηλαδή καί παραμονή εἰς τήν ἀληθινή πίστι) ἀπό τήν αἵρεσι ἡ ὁποία, κατά τούς Πατέρας, μᾶς χωρίζει ἀμέσως ἀπό τόν Θεό.
  Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ Ἱερομονάχου, Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΟΣ ΕΠ’ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙΡΕΣΙ, σελ. 281-285.

18 σχόλια:

 1. Αίρεση κατεγνωσμένη. Ο Οικουμενισμός, που έχει ιστορία 2000 ετών, είναι αίρεση κατεγνωσμένη και από ποιά Σύνοδο έχει καταδικαστεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιους κυριως περιλαμβανει και απο ποιους κατευθυνεται η Παναιρεσι του Οικουμενισμου;
   Οχι απο τους Παπικους;
   Τους Μονοφυσιτες δεν τους καταδικασε η Εκκλησια;
   Και ολους τους αλλους, μεχρι και τους ειδωλολατρες. Ολοι αυτοι και αλλοι πολλοι δεν θαναι μεσα στην Παναιρεσι;
   Η Εκκλησια και οι Αγιοι Πατερες ολους αυτους δεν τους καταδικασαν;
   Τοση αγνοια εχεις;
   Ως ποτε θα παραμενης υπναλεος και φαλτσος;
   Τι ρωτας ανθρωπε μου, ειναι δυνατον ακομα να ρωτας, τοσα γραφουμε καθε μερα και ακομα ρωτας;
   Εισαι αξιος εσυ να παραμεινης μεσα στην αιρεσι αυτη που σαν ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΣ που εισαι απο αυτην δεν μπορεις να αντιληφθης ακομα και βασικα πραγματα.
   Διαβασε καλα και προσεκτικα το κειμενο του π. Ευθυμιου και αρχινα να σκεφτεσαι σαν ορθοδοξος, παρακαλεσε τον Θεο να σε απαλλαξη απο τον ΜΟΛΥΣΜΟ που υπεστης.
   Να αυτο ειναι ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ.
   Σκοτεισμος νοος,
   τρικυμια φρενων,
   ανηκεστος ψυχικη βλαβη,
   διαστροφη σκεψεως και
   στρεβλοτητα του Ψυχισμου.

   Διαγραφή
  2. Δεν πήρα απάντηση. Από ποιά Σύνοδο έχει καταδικαστεί ο Οικουμενισμός;

   Διαγραφή
  3. Καπου τα εχεις χαμενα μου φαινεται.Στο γιατρο γρηγορα.

   Διαγραφή
  4. Δεν ξέρω ποιός τα έχει χαμένα.
   Εγώ ο μολυσμένος, ο τρισκατάρατος, ο αμαρτωλός και τρισάθλιος έκανα μια απλή ερώτηση.
   Η απάντηση θα ήταν, ότι έγινε τότε και καταδίκασε τον Οικουμενισμό ή δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τον καταδικάζουν κάποιοι ιερείς και θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε.
   Οφείλω να δηλώσω, ότι είμαι κατά του Οικουμενισμού και τις σαχλαμάρες της Κρήτης.
   Επομένως, το ποιός θα πρέπει να επισκεφθεί γιατρό το αφήνω στα χέρια του Θεού.
   Την απάντηση όμως την περιμένω, αλλά αμφιβάλω αν υπάρξει. Το μόνο που θα υπάρξει είναι χαρακτηρισμοί, όπως μολυσμός, σκοτεισμός, τρικυμία εν κρανίω, ψυχική βλάβη, διαστροφή, στρεβλότητα ψυχισμού και παρόμοια κοσμητικά επίθετα.
   Έτσι απαντάτε σ΄ έναν αντι-οικουμενιστή, που ρωτάει κάτι απλό;

   Διαγραφή
  5. Κοιταξε αγαπητε.
   Καθε μερα τα γραφουμε αλλα εσυ μυαλο δεν βαζεις και μαλλον ζητας να λες και να σε θαυμαζουμε στα οσα αστηρικτα λες και γραφεις.
   Ο Ιερος Κανονας δεν μιλαει ακομα και για συνοδο ΜΟΝΟ , αλλα και υπο ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗΝ ΑΙΡΕΣΙ.
   Ενταξει;
   Δεν ειναι αναγκη να αποφευγουμε την οποια Αιρεσι εμφανιζεται μετα απο αποφασι συνοδου για να την κρινουμε ως ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ.
   Αλλα και ΟΠΟΙΑ ΑΙΡΕΣΙ υπο ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗΝ και χωρις να συνελθη συνοδος.
   Σου εξηγησα οτι ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανει ολες τις Αιρεσεις και αυτες που ηδη καταδικαστηκαν απο ΣΥΝΟΔΟΥΣ.
   Ο πρωτοστατων Παπας δε καταδικαστηκε Ποτε απο καμμια συνοδο;
   Επιτελους θα σταματησης να ρωτας με ασκεφτες και ανοητες ερωτησεις;
   Καποιοι μας κουρασατε αφανταστα.
   Και ο πιο κατω αδελφος καλα σε απανταει.
   ΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΥΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΙΕΧΩΒΑ και οφειλουμε να τους αποφευγουμε, ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ, οπως επιτασσει σωρεια ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, και να διακοπτουμε καθε επικοινωνια μαζι τους;
   Διαβασε και το αρθρο του κ. Τσακιρογλου για την βραβευσι του δημαρχου της Νεας Υορκης απο τους Φαναριωτες ΗΛΙΘΙΟΥΣ και θελω μετα την γνωμη σου.
   Αντε να δουμε και εμεις τι θα απαντησης.
   ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΒΡΗΣ.
   Μεινε εκει που εισαι αγαπητε.
   ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΕ τον ΒΑΑΛ.
   Δικη σου ειναι η επιλογη.
   Εμεις δεν θα παρουμε, ας ειμαστε και δυο.

   Διαγραφή
  6. 1/ Ποιοί άγιοι Πατέρες καταδίκασαν, και είναι επομένως κατεγνωσμένη, τον Οικουμενισμό; Ο άγιος Ιουστίνος και ποιός άλλος;
   2/ Ο πρωτοστατών Πάπας καταδικάστηκε από Πανορθοδόξους, όχι από Οικουμενική. Αντίθετα 10 Σύνοδοι υποστήριξαν το πρωτείο εξουσίας σ΄ όλη την Εκκλησία και 21 άγιοι.
   3/ Ποιός άγιος Πατέρας της Εκκλησίας αποφαίνεται, ότι ο Οικουμενισμός συμπεριλαμβάνει όλες τις αιρέσεις; Πάλι ο άγιος Ιουστίνος;
   4/ Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν ήδη καταδικαστεί από την Α΄ Οικουμενική, γιατί ο Άρειος πίστευε, ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Το ίδιο πιστεύουν και αυτοί.
   5/ Για κατεγνωσμένη αίρεση μιλάνε και οι Πατέρες και όχι για υφέρπουσα.
   6/ Η αίρεση του Φιλιόκβε αναπτύχθηκε στη Σύνοδο του Τολέδο το 589 και έφτασε να καταδικαστεί μετά από 3 αι. στην Η΄ Οικουμενική του 879. Έτσι η αίρεση αυτή ήταν υφέρπουσα επί 3 αι. αλλά στο διάστημα αυτό δεν έχουμε διακοπές μνημοσύνων.
   7/ Ακόμη και ο Κύριλλος Αλεξανδρείας δηλώνει για το Φιλιόκβε:
   Το άγιον Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού: «Και μολονότι βρίσκει τρόπους να εξηγεί ότι το Πνεύμα υπάρχει «ιδιαζόντως» (PG 74, 33B) και «εν υποστάσει ιδική», δηλαδή ιδιαίτερη (PG 77, 117C), αναφέρει την προέλευση του Πνεύματος στην κοινή θεία ουσία και την εξειδικεύει περισσότερο. Υποστηρίζει ότι το Πνεύμα όχι μόνο είναι της ουσίας του Πατέρα, αλλά αυτό «πρόεισι», προέρχεται, εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό: Το Πνεύμα «.....πρόεισι δε και εκ του Πατρός και Υιού, πρόδηλον ότι της θείας εστίν ουσίας, ουσιωδώς εν αυτή και εξ αυτής προϊόν» (Βίβλος των θησαυρών ΛΔ΄: PG 75, 585A). Ο τρόπος προέλευσης-εκπόρευσης («πρόεισι»)του Πνεύματος από τον Πατέρα είναι ο ίδιος («ίσος») με αυτόν, με το οποίο το Πνεύμα προέρχεται από τον Υιό: «Ώσπερ γαρ πρόεισιν εκ του Πατρός το Πνεύμα το άγιον αυτού κατά φύσιν υπάρχον και κατά τον ίσον τούτω τρόπον και δι' αυτού του Υιού φυσικώς αυτού και ομοούσιον αυτώ» (Κατά Νεστορίου Δ΄3: PG 76, 148D).. Και με λίγο διαφορετική ορολογία δηλώνεται η ίδια άποψη: «..... Πρόεισι δε δι' αμφοίν (=από τα δυο, τον Πατέρα και τον Υιό) και το Πνεύμα το ζωοποιούν (Προς τας Βασιλίσσας περί ορθής πίστεως ΝΑ΄: PG 76, 1408B). «.....είπερ εστί του Θεού και Πατρός και μην και του Υιού, το ουσιωδώς εξ αμφοίν, ήγουν εκ του Πατρός και δι' Υιού, προερχόμενον Πνεύμα» (Περί της αληθούς λατρείας Α΄, PG 68, 148A).
   8/ Όταν ο Πατριάρχης Άνθιμος, επί Ιουστινιανού, ήταν μονοφυσίτης, κανείς δεν διέκοψε το μνημόσυνό του, γιατί όλοι τρέμανε τον φοβερό και τρομερό αυτοκράτορα.
   9/ Ο Αθηναγόρας ήταν μεγάλος Οικουμενιστής και κακώς καθιερώθηκε βραβείο.
   10/ Το Τριαδικό θεό λατρεύω και κανένα Βάαλ, ούτε τις ιδέες μου λατρεύω, όπως εσύ.
   11/ Βρες τα στηρικτά στα αστήρικτα που γράφω.

   Αυτές είναι οι δικές μου βλακείες. Να ακούσω τις δικές σου.

   Διαγραφή
  7. Συνεχιζεις τις αυθαιρετες βλακειες σου και τα ερμηνευεις ολα με την τασι σου να κατηγορεις τους ορθοδοξους.
   Η συνοδος της Φεραρας Φλωρεντιας τι ηταν που ταφτιαξε με τους Παπες και συνηλθε ορθοδοξος συνοδος και την καταδικασε;
   Η συνοδος του Γρηγ. Παλαμα τι ηταν;
   Η συνοδος του Μεγαγ. Φωτιου τι ηταν;
   Στρεβλο μυαλο κουβαλας.
   Το ....υφερπουσα, το γεννησε το μυαλουδακι σου;
   Τι θα πη ο ορος ...υφερπουσα;
   Ακου ...υφερπουσα.
   Μια κραυγαλεα Παναιρεσι που συμπεριλαμβανει ολες τις αιρεσει;ς ειναι υφερπουσα;
   Ειναι οχι απλα κατεγνωσμενη αλλα ΚΡΑΖΟΥΣΑ.
   Μας εχει παρει και αυτα τα αυτια μας και ειναι υφερπουσα;
   Εισαι καλα;
   Οσον αφορα τα αλλα θελουν ερευνα τι αληθευει απο αυτα που μας λες, γιατι σε βλεπουμε προβληματικο και δεν μας πειθεις με τις βατολογιες σου και δεν σκοπευουμε να επανερχομαστε στις αστοχιες σου και στις αναληθειες σου.
   Εαν συνεχισεις τις πεισματαρηκες αρλουμπες σου θα σε σταματησουμε.
   Σε συστησαμε αφου δεν πειθεσαι με τιποτα αλλα σε αρεσει εδω που εισαι και αρεσκεσαι να εισαΙ ΓΚΕΜΙΑΣΜΕΝΟΣ με τους Αιρετικους Οικουμενιστες, μεινε, δεν αξιζεις την ΙΕΡΑ Αποτειχισι, εισαι για να εισαι Οικουμενιστης.
   Ο θεος να σε ελεηση.
   Εσυ ποτε δεν θα αποτειχισθης, ουτε και αν γινη ανατολη η δυσι, ολο και καποιο εμποδιο θα σοφιζεσαι.

   Διαγραφή
  8. Εισαι ψευδολογος.
   Δεν καταδικασε την σημερινη Παναιρεσι μονο ο Αγιος Ιουστινος και ο πατηρ Παισιος και αλλοι πολλοι, αλλα ολοκληρη η Ελευθερα και Ζωσα Εκκλησια η σημερινη.
   Ο λαος ολοκληρος βρισκεται σε αναβρασμο απο μια κακοδοξια της Ληστρικης του Κολυμπαριου και εσυ μιλας για εναν αγιο;
   Εισαι ισσοροπημενος;
   Απο ακρο σε ακρο του πλανητη μας αντιδρουν καιεσυ μιλας για ενα αγιο;
   ΟΛΟΥ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.
   Ολοι λοιππον οι ΑΓΙΟΙ αποκηρυττουν την ΠΑΝΑΙΡΕΣΙ.
   Εκτος απο σενα.

   Διαγραφή
  9. Μελετώντας κανείς τις θεωρείες από τις οποίες οικοδομείται ο Οικουμενισμός,θα διαπιστώσει ότι συναντά παλιές και νέες κακοδοξίες που είναι καταδικασμένες ήδη από Συνόδους.Ο Προτεσταντισμός είναι ένα συνονθύλευμα κακοδοξιών που περιλαμβάνει τμήματα των θεωριών των αφορισμένων από τις πρώτες Συνόδους Μοντανιστών,Μαρασλιανών, Μεσιτείανών(αναθεματισμένων από την Γ' Οικουμενική),και των Εικόνισάχων(καταδικασμένων από την Ζ' Οικουμενική).Η "θεωρία των κλάδων"που υιοθετήθηκε από τον αιρετικό Βαρθολομαίο και την αυλή του,είναι η συνέχεια του καταδικασμένου από την Εκκλησία"άθεου δόγματος του Απελλούς"(130 μ.Χ.).Η θεωρία αυτή έλεγε ότι ο καθένας μπορεί να παραμείνει στις πεποιθήσεις του αρκεί να πιστεύει στον Χριστό και θα σωθεί με τα έργα(αγάπης).Οι Μονοφυσίτες είναι θιασώτες των βλάσφημων Αρειανών,καταδικασμένων από την Β' Οικουμενική.Οι Πεντηκοστιανοί με τα παρακλάδια τους είναι συνεχιστές των κακοδοξιών των Μοντανιστών και "χορευτών".Ο Παπισμός είναι καταδικασμένη αίρεση.Ο Αγγλικανισμός είναι αίρεση του Παπισμού.
   Η κυρίαρχη διδασκαλία του Οικουμενισμού περί αγάπης με βάση την οποία δικαιώνονται και αθωώνονται αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι δεν είναι άλλη από την καταδικασμένη και αφορισμένη διδασκαλία του Ωριγένη περί της δικαιώσεως των πάντων. Όταν λοιπόν ο Οικουμενισμός απαρτίζεται από Συνοδικά κατεγνωσμένες αιρετικές και κακόδοξες ομάδες ποιά η ανάγκη να καταδικαστεί ο ίδιος ώς αίρεση(πότε ακούστηκε άλλωστε οι αιρετικοί να κάνουν σύνοδο για να καταδικάσουν τους εαυτούς τους);

   Διαγραφή
 2. Δηλαδή,όλες οι τοπικές Εκκλησίες(15)είναι αιρετικές.
  Γιατί η Εκκλησία της Βουλγαρίας είναι αιρετική;Ούτε στο Π. Σ. Ε. ανήκει ούτε αιρετικό μνημονεύουν οι Βούλγαροι Επίσκοποι(ούτε στην Σύνοδο του Κολυμπαρίου ήταν).
  Γιατί έχει κοινωνία με τις τοπικές Εκκλησίες που ανήκουν στο Π.Σ.Ε. ;
  Δηλαδή,ο λαός του Θεού πρέπει να αποτειχιστή από τις δεκαπέντε(15)τοπικές Εκκλησίες για να είναι εντός της Εκκλησίας του Χριστού και ένα Σώμα με τους Αγίους της Εκκλησίας;
  Δηλαδή,η Εκκλησία είναι στην έρημο;
  Γιατί ο Θεός αφήνει αυτούς τους αλήτες να ποιμένουν τον λαό Του εδώ και 25000 ημέρες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα ερωτηματα σου, ας τα απαντηση ο καθενας οπως αντιλαμβανεται την θεσι του μεσα στην Εκκλησια.
   Ας παρακαλεση τον Θεο να τον φωτιση.
   Ειπαμε και λεμε πολλα καθημερινα.
   Μεχρι και η μνημονευσι του Αιρετικου σε αποβαλει απο την Εκκλησια.
   Και εσυ που εκκλησιαζεσαι σε ναους που μνημονευεται ο Αιρετικος σαν τον Βαρθολομαιο και τον Ζηζιουλα και ολη την ομοφρονα Συνωμοταξια τους, ασφαλως καποιον αλλο δρομο βαδιζεις και οχι της Ορθοδοξιας μας.

   Διαγραφή
  2. Γιατι ο Θεος αν επενεβαινε καθε φορα με τις ανοησιες των ανθρωπων, θα επρεπε να μην ειχε μεινει κανενας επι της γης.
   Γιατι ειναι Θεος της αγαπης και της ανοχης και μας επιτρεπει ακομα και να τον βριζουμε και μεχρις οτου ξυπνησουμε και μετανοησουμε.
   Ουτε αυτο το καταλαβες ακομα;
   Ακατηχητος τελειως εισαι.
   Ξερεις, οταν εχεις μπροστα σου εναν χοντροκεφαλο, φθανεις τελικα και στην ..μαγκουρα.

   Διαγραφή
 3. Ο Οικουμενισμός έχει καταδικασθεί και από τη Σύνοδο των Ρώσων της Διασποράς (P.O.C.O.R.) επί Πρωθιεράρχου Φιλαρέτου το 1983 στον Καναδά, πριν ακόμη ενωθούν οι Ρώσοι της Διασποράς με το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Eπίσης ήθελα να ρωτήσω τον αδελφό που έθεσε το ερώτημα, καλοπροαίρετα πιστεύω, τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ποιά Σύνοδος τους κατεδίκασε, ώστε εμείς σήμερα να τους αποφεύγουμε ως αιρετικούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δηλαδή από τους Παλαιοημερολογίτες, δηλ. τους διορθωτές του Θεού.

  Τους ξέρω τους Ρώσους της Διασποράς, από το φίλο μου Β. Σακκά, που αυτός πρώτος μίλησε για Οικουμενισμό, σε γράμμα του στον Μητροπολίτη Μόντρεαλ. Ξέρεις γιατί έφυγε και πέταξε τα ράσα; Οι Επίσκοποι φορούσαν χειρόκτια και δακτυλίδια στο χέρι, είχε ενορίες και με το παλαιό και το νέο και ανακάλυψε, ότι ο Επίσκοπος που τον χειροτόνησε, είχε χειροτονηθεί από δυο Επισκόπους, έναν με το Παλαιό και έναν Ρουμάνο με το Νέο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Άγιος Φιλάρετος δεν σου γεμίζει το μάτι ,κ..Ιωάννη,ούτε ο Άγιος Ιουστίνος( ούτε ο Πατέρας Σεραφείμ Ρόουζ,ούτε ο Πατέρας Ευθύμιος Τρικαμηνάς);

   Διαγραφή
  2. Τώρα μου αναφέρεις τους διορθωτές του Θεού, εκτός του τελευταίου, που εύχομαι να ανακηρυχθεί άγιος.
   Ο μη Ιωάννης

   Διαγραφή
  3. Ποίος είναι ο τελευταίος,κ. μη Ιωάννη;

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου