Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ο Θεός δεν εμπαίζεται!

 

Τοῦ Ἀδαμάντιου ΤσακίρογλουΤὸ πρόσφατο κείμενο τοῦ ἀρχιμανδρίτη κ. Σεβαστιανοῦ Τοπάλη (ἐδῶ) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀθεολόγητα, ἀντι- καὶ μεταπατερικὰ κείμενα Ἐπισκόπων, ἱερέων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, τὰ ὁποῖα ἐμπαίζουν καὶ χαρακτηρίζουν, ὅσους ἀντιδροῦν στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὶς παρακαταθῆκες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς φανατικούς, μισαλλόδοξους, σχισματικούς, πλανεμένους, ἀνόητους, ἀγύρτες, τιποτένιους κλπ..
Πρόκειται γιὰ ἕνα κουτσομπολίστικο κείμενο, ἕνα συκοφαντικὸ


λίβελλο, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἀρχιμανδρίτης συγγραφέας του (καὶ ὁ προσυπογράψας Ἐπίσκοπος, ἀφοῦ ὁ ἀρχιμανδρίτης δὲν κάνει τίποτα χωρὶς τὴν γνώμη τοῦ Ἐπισκόπου!), ἁρπάζοντας αὐθαίρετα ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ παντογνώστη, διαβάζει σὰν καρδιογνώστης τὶς καρδιὲς τῶν θυμάτων του, καὶ τοὺς ἀποδίδει τοὺς παραπάνω χαρακτηρισμούς, τοὺς ψυχαναλύει μὲ τὴν διατεταγμένη φαντασία του μὲ σκοπὸ νὰ δικαιώσει τὴν «αὐτοκατάκριτη» ἐμμονὴ τοῦ Ἐπισκόπου του στὴν κοινωνία μὲ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Αὐτοί, ποὺ κρίνει καὶ κατακρίνει, ἔχουν (ὅπως παρακολουθοῦμε) μὲ Πατερικὰ κείμενα καὶ μὲ ἁγιογραφικὴ «λογικὴ» καταδείξει τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων καὶ πράξεών τους, ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν· αὐτὸς ὅμως, μὲ μιὰ ψυχαναλυτικὴ ἀσύδοτη παρα-λογική, μένει στὴν κατάκριση προσώπων, χωρὶς καμιὰ θεολογικὴ συνεισφορὰ στὸ πρόβλημα. Ἔτσι, ἡ ὅποια ἐνασχόληση μὲ τὸ κείμενό του εἶναι ματαία, γιατὶ οἱ ἀλλοπρόσαλλοι συλλογισμοί του ἀντίκεινται ἀνατριχιαστικὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν δισχιλιόχρονη ἁγιοπατερικὴ Παράδοση –τὴν ποτισμένη μὲ τὸ αἷμα τῶν ὁμολογητῶν Ἁγίων. Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ κονιορτοποιοῦν τὸν ἐμπαθῆ καὶ κατευθυνόμενο λόγο του, ἔχουν γραφεῖ καὶ εἶναι πολλὲς καί, πιθανόν, ὑπάρχουν στὴν βιβλιοθήκη του. Ἂς τὶς ξαναδιαβάσει κι ὄχι μὲ πνεῦμα ὑποστηρίξεως τοῦ Δεσπότη του Ἐπίσκοπου, ἀλλὰ μὲ πνεῦμα Θεοῦ καὶ τότε θὰ «δεῖ» τὴν ἀλήθεια. Ἐδῶ θὰ τονισθεῖ σὲ ὅλους μόνο τὸ ἑξῆς!

“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ

ἔκλεισαν τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ στὴν φυλακή, ἐπειδή ἀνέδειξε τὴν κακοδοξία τοῦ Πατριάρχη Καλέκα.

    “Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐξόρισαν τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, ἐπειδὴ δὲν ὑπόγραψε τὴν ψευδοένωση μὲ τοὺς Παπικούς.

“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ κατεδίκασαν, ἐξόρισαν 4 φορὲς καὶ κυνήγησαν τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, ἐπειδὴ δὲν συμβιβαζόταν μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Λόγου του.

“Ὀρθόδοξοι“ ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐξόρισαν καὶ ἔστειλαν στὸν θάνατό του τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ἐπειδὴ δὲν ἔκλεινε τὰ μάτια του καὶ τὸ στόμα του στὸν Φαρισαϊσμὸ καὶ στὴν ἀδικία.


“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ βασάνισαν καὶ ἐξόρισαν τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή καὶ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, ἐπειδὴ ὁμολογοῦσαν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀπέρριπταν τὴν αἵρεση.

“Ὀρθόδοξοι“ ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συκοφάντησαν, λοιδώρησαν, ὑποτίμησαν τὸν ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως καὶ προσπάθησαν να κλείσουν τὴν μονὴ ποὺ ἵδρυσε στὴν Αἴγινα, ἐπειδὴ δὲν ἄντεχαν τὴν ὀρθόδοξη στάση του, ἡ ὁποία τοὺς ἤλεγχε.

“Ὀρθόδοξος“ Πατριάρχης καὶ “ὀρθόδοξοι“ Ἡγούμενοι ἐκδίωξαν τοὺς Κολλυβάδες Ἁγίους ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ κατεδίκασαν τὸ βιβλίο τους «περὶ τῆς συνεχοῦς Θείας Μεταλήψεως» γιατὶ δῆθεν προκαλοῦσαν σκάνδαλα καὶ διχόνοιες.

“Ὀρθόδοξοι“ ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐκδίωξαν, συκοφάντησαν καὶ συνέλαβαν τὸν Παπουλᾶκο, ἐπειδὴ κήρυττε τὴν Ὀρθοδοξία στὸν ἀκατήχητο λαό, ἐνῶ αὐτοὶ ὑποστηρίζοντας τὸν ἐκδυτικισμὸ τῆς Ἐκκλησίας σιωποῦσαν.

“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐξόρισαν, βασάνισαν, φυλάκισαν, χλεύσαν ἀκόμα καὶ φόνευσαν πλῆθος ἁγίων Μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν.

Τὸ ἔγκλημά τους; Δὲν ἔκαναν καμία συγκατάβαση μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὴν ἀδικία, δὲν δέχθηκαν καμία ἀλλαγή στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τους. Ὁ ἀριθμός τους μέσα στο ποίμνιο; Λίγοι ἦταν ἢ ἀκόμα καὶ ἕνας καὶ μοναδικός σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία.

Ο Θεὸς ὅμως, ποὺ Αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι, ἀνέδειξε καὶ ἀνακήρυξε αὐτοὺς τοὺς διωγμένους, ἐξορισμένους, βασανισμένους, κατηγορουμένους Ἁγίους, ἐνῶ τοὺς “Ὀρθοδόξους“ Πατριάρχες, ἐπισκόπους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς διῶχτες, δικαστὲς καὶ κατηγόρους τοὺς ἐξέμεσε. Ξέχασαν οἱ Οἰκουμενιστές, ὅτι ἐμπαίζοντας τοὺς ἐνάντια στὸν Οἰκουμενισμὸ ἀγωνιστὲς Χριστιανούς, ἐμπαίζουν τοὺς ἁγίους τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁποίων τὶς ἐντολὲς ἀκολουθοῦν αὐτοὶ οἱ Χριστιανοί. Ξέχασαν, ὅτι ἔτσι ἐμπαίζουν τὸν Θεὸ τὸν ἴδιο καὶ τὶς ἐντολές Του. Καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο δὲν θὰ δικαιωθοῦν.

Γιατὶ ὁ Θεός δὲν ἐμπαίζεται.

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

8 σχόλια:

 1. "Ορθόδοξοι"Επίσκοποι έκαναν τον Ιερομόναχο Ευθύμιο Μοναχό γιατί δεν άντεξαν την Ομολογία του.
  "Ορθόδοξοι"Επίσκοποι θα εκδιώξουν και τον Πατέρα Παΐσιο σε λίγο.
  Ένα νέο Εσφιγμένου είναι και η Ι.Μ Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Αμυνταίου.
  Αυτοί είναι οι κληρικοί που λέει ο Άγιος Απόστολος Κοσμάς.Τα έσχατα χρόνια είναι ΤΩΡΑ.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα έσχατα χρόνια είναι από την εποχή του αποστόλου Παύλου.

   Διαγραφή
  2. Στην εποχή του Απ.Παύλου η συκιά μόλις είχε ρίξει τα φύλλα της.
   Δεν ακούς τον προφήτη Δανιήλ και τον Όσιο Νείλο;Δεν ακούς τον Πατέρα Ευθύμιο Τρικαμηνά;Δεν ακούς τα αεροπλάνα;

   Διαγραφή
  3. Βεβαίως. « Ορθόδοξοι» Ιεράρχες καθήρεσαν τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά. Μεταξύ αυτών κι Μεσογαίας Νικόλαος. Παρεπιπτόντως αύριο ο συγκεκριμένος Ιεράρχης θα συνεορτάσει αύριο την εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και θα χοροστατήσει μετά του Οικουμενιστού μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου!!!

   Διαγραφή
  4. Δεν ακούω κανέναν. Ακούω τον Παύλο, που καθησύχαζε τους Θεσσααλονικείς, που φοβόντουσαν τη β΄ παρουσία του Κυρίου.
   Στη β΄ παρουσία γίνεται η τελική κρίση με σφραγίδες και υπογραφές. Να φοβάσαι περισσότερο την μερική κρίση, που γίνεται με την κοίμηση, όπου εκεί έχεις πρόγευση του τι μέλλει γενέσθαι.

   Διαγραφή
  5. Δηλαδή, ο Υιός του Ανθρώπου που είπε στον ληστή ότι από σήμερα θα είναι στον Παράδεισο μαζί Του,με σφραγίδα και υπογραφή δεν τα είπε αυτά;
   Δεν ακούς κανέναν,ούτε τον Χρυσόστομο(όχι τον Σαββάτο);;Ακούς τον Παύλο και δεν διαβάζεις τον Δανιήλ (όχι τον Αεράκη) και τον Ιωάννη(όχι τον Καρδάση);;;
   Η συκιά,φίλος,έχει βγάλει τα φύλλα της ΤΩΡΑ!

   Διαγραφή
  6. Ο Υιός του ανθρώπου έβαλε το ληστή στον Παράδεισο, όχι στη Βασιλεία των Ουρανών.
   Και όπως λένε οι Πατέρες, οι κεκοιμημένοι βρίσκονται ή στον Παράδεισο ή στον Άδη. Μετά την β΄παρουσία, με σφραγίδα και υπογραφή, θα βρίσκονται ή στην Βασιλεία των Ουρανών ή στην Κόλαση. Αυτά δεν τα λένε κανένας Σαββάτος, κανένας Αεράκης και κανένας Καρδάσης, αλλά οι Πατέρες.
   Όσον αφορά τη συκιά θα περιμένεις δισεκατομμύρια χρόνια για να ξεραθεί. Ως τότε καλή μετάνοια.

   Διαγραφή
  7. Λέει ο Υιός του Ανθρώπου:"Από δε τη συκιά μάθατε την παραβολή.Όταν πλέον τα κλαδιά της γίνουν απαλά και βλαστήσουν τα φύλλα,καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι.Έτσι και σείς,όταν δείτε όλα αυτά να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος,ότι βρίσκεται πολύ κοντά"(Ματθ. ,κεφ. κδ',32-33).

   Και άκουσα φωνή μεγάλη στον ουρανό να λέει:"ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ πλέον τώρα η σωτηρία και η δύναμη και ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του, γιατί ρίχθηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας, αυτός που τους κατηγορούσε μπροστά στο Θεό μας μέρα και νύχτα.
   Και αυτοί τον νίκησαν χάρις στο αίμα του Αρνίου και χάρις στη μαρτυρία που έδωσαν και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι και του μαρτυρικού ακόμη θανάτου.Γι'αυτό ευφρανθείτε ουρανοί και όσοι κατοικούν σ'αυτούς.Αλίμονο όμως στη γη και στη θάλασσα,γιατί κατέβηκε ο διάβολος σε σας,έχοντας μεγάλο θυμό και ξέροντας καλά ότι λίγος είναι ο καιρός του"(Αποκάλυψη,κεφ. ιβ',στίχ. 10-12).

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου