Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Μετά το Α.Π.Θ. και η Θεολογική Ακαδημία Βόλου τίμησε

Τον παρελθόντα Ἰούνιο τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. ἀνακήρυξε ἐπίτιμον διδάκτορά του τὸν Μητροπολίτην Διοκλείας Κάλλιστον Ware. Λίγο πρίν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀναγόρευση αὐτὴ ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις καὶ καταγγελίες γιὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ὡς ἄνω Μητροπολίτη.
Μάλιστα τὸ ἱστολόγιο «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός», ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ μητροπολίτης Κάλλιστος Γουέαρ ἦταν ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος  «που έδωσε τα Άχραντα Μυστήρια εις τους αιρετικωτάτους Κόπτας»! Παρέπεμπε δὲ στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (δεκαετία τοῦ ’80), στὸν ὁποῖον δημοσιεύτηκε ἡ σχετικὴ καταγγελία καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Καλλίστου Γουέαρ.
Δυστυχῶς μὲ ἔκπληξη διαβάσαμε (στὴν ἴδια ἐφημερίδα) ὅτι ὁ μητροπολίτης Κάλλιστος …ψεύδεται γιὰ νὰ συγκαλύψει τὸ γεγονὸς τῆς καταγγελλομένης πράξεώς του! (ὅπως ἐξάγεται ἀπὸ τὴν σύγκριση τῶν δημοσιευομένων ἐκεῖ δύο ἐπιστολῶν του). Ἴσως γιατὶ τότε τὸ κλίμα, δὲν «σήκωνε» ἀκόμα τέτοιες οἰκουμενιστικὲς πρωτοτυπίες!
 
Καὶ νά, ποὺ σήμερα δὲν ὑπάρχουν τέτοιες εὐαισθησίες καὶ ἀναστολές (ἀφοῦ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν πιστῶν, μὲ τὴν σκανδαλωδῶς ἔνοχη ἀνοχὴ τῶν Ποιμένων –καὶ δὴ τῶν λεγομένων Οἰκουμενιστῶν– ἁλώθηκε) καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ Οἰκουμενιστὲς ἀλωνίζουν καὶ ἀλληλοβραβεύονται!
Ἔτσι, μετὰ τὸν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. ἀκολούθησε τὸ παράδειγμά του καὶ ἡ Θεολογικὴ Ἀκαδημία Βόλου. Διοργάνωσε  «Διεθνές Συνέδριο και τιμητική εκδήλωση με θέμα “Ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware και η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στη Δύση”».
Τὸ Συνέδριο στέφθηκε (κατὰ τὴν ἐκτίμηση τῶν διοργανωτῶν) «με μεγάλη επιτυχία» καὶ πραγματοποιήθηκε «από 20 έως 22 Νοεμβρίου, 2015» στὸ Βόλο μὲ τὴν παρουσία τῆς ἀφρόκρεμας τοῦ θεολογικοῦ μας κόσμου!
Τὴ δημοσίευση γιὰ τὸ Συνέδριο μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε ἐδῶ
Ἐμεῖς παρουσιάζουμε τὶς σχετικὲς δημοσιεύσεις τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» στὶς ὁποῖες:
1. Ὁ μητροπολίτης Κάλλιστος Γουέαρ δηλώνει ἀνακριβῶς (δηλαδὴ ψευδόμενος) ὅτι ἀπὸ τὸν Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Μονοφυσιτῶν προέκυψε ὅτι «οἱ Μονοφυσῖται δὲν εἶναι πράγματι αἱρετικοί» καὶ ὡς ἐκ τούτου «γίνονται δεκτοὶ εἰς τὴν Θ. Κοινωνίαν»!!!
2.  Συμπροσεύχεται μετὰ Ἀγγλικανῶν καὶ ἄλλων αἱρετικῶν!
3. α) Στέλνει ἐπιστολὴ τὸ 1981 διὰ τῆς ὁποίας δηλώνει ὅτι μετέδωσε μὲν τὴν Θ. Κοινωνίαν εἰς τοὺς Κόπτας, ἀλλ’ ὄχι ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας· τὴν μετέδωσε «εἰς τὸ παρελθόν κατ’ ἐντολὴν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας Ἀθηναγόρου… Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν ἔδωσα τὰ Ἄχραντα Μυστήρια εἰς Κόπτας ἀλλὰ μόνον εἰς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς».
β) Ὅμως ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» δημοσιεύει καὶ μιὰ μεταγενέστερη ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτου Καλλίστου, διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος διαψεύδει ἑαυτόν, γράφων ἕνα χρόνον μετά, ὅτι: «Ἔχομεν Κόπτας εἰς τὴν Ὀξφόρδην, εἰς τοὺς ὁποίους μεταδίδω τακτικῶς τὴν θείαν Κοινωνίαν»!!!
Εν συνεχεία παραθέτουμε τα σχετικά δημοσιεύματα του «Ορθοδόξου Τύπου» (10-2-1984, φ. 593 & 2-3-1984, φ. 597).
 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΓΟΥΕΑΡ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΠΤΕΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου