Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Με αφορμή συμμετοχή σε εκπομπή ιταλικοῦ τηλεοπτικού σταθμούἊν γονατίσει ἡ Ἑλλάδα, θὰ γονατίσει
ἡ Εὐρώπη καὶ ὁ κόσμος
«Ἡ Ρωμηοσύνη θὰ χαθεῖ, ὄντας ὁ κόσμος λείψει»
(Νικολαΐδης)
Γράφει ὁ Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο
25 Ἰουλίου 2015

1. Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας εἶναι πρόβλημα εὐρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιο, γιατὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Παγκοσμιοποίησης, ποὺ δὲν ἔχει μόνον στόχους οἰκονομικοὺς καὶ πολιτικούς, ἀλλὰ ―θὰ ἔλεγα ὅτι κυρίως στοχεύει καί― ἀποσκοπεῖ στὴν ὁμογενοποίηση λαῶν, ἐθνῶν καὶ πολιτισμῶν στὴν ἀ-πολιτικὴ καὶ ἀποκρυφιστικὴ χοάνη τῆς Νέας Ἐποχῆς.
2. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο τὸ σιωνιστικὸ τραπεζικὸ καὶ χρηματιστηριακὸ κεφάλαιο μὲ τὴ σύγχρονη μορφή του, τὰ «ἄϋλα» προϊόντα του μὲ τὶς ὀλέθριες ὑλικὲς συνέπειές τους εἰς βάρος Κρατῶν καὶ Λαῶν, ἐντάσσεται καὶ τὸ λεγόμενο «ἑλληνικὸ πρόβλημα».
3. Μὲ αὐτὰ τὰ οἰκονομικὰ ὅπλα ―καὶ τὴν εὐρείας κλίμακας χρήση τῆς διαφθορᾶς στὶς διάφορες χῶρες-στόχους του, ὅπως ἡ Ἑλλάδα― ἀναγεννήθηκε ὁ ἀκόρεστος γερμανικὸς ἰμπεριαλισμός, δημιουργώντας τὸ «ἄτυπο» ἀλλὰ δραστήριο 4ο Ράϊχ, ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἐπιβάλλει τὴ ναζιστικὴ πολιτική του μέσω τοῦ «ὑπερόπλου» του: τοῦ εὐρώ. Καὶ εἶναι πλέον ὁρατό· ὅ,τι δὲν κατάφερε νὰ πετύχει τὸ 3ο Ράϊχ τοῦ ναζισμοῦ καὶ τοῦ Χίτλερ στὸν β΄ παγκόσμιο πόλεμο, τὸ ἐπιβάλλει σήμερα τὸ 4ο Ράϊχ τοῦ νεο-ναζισμοῦ καὶ τοῦ Σόϊμπλε καὶ τῆς Μέρκελ!...
4. Ἀλλὰ γιατί αὐτὴ βαρβαρότητα κατὰ τῆς Ἑλλάδας; Διότι ὁ ναζιστικὸς γερμανικὸς ἰμπεριαλισμὸς ἔχει ἱστορικοὺς λογαριασμοὺς ἀνοιχτοὺς μὲ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς ―ἐπειδὴ ἀντιστάθηκαν στὴν ἐπικράτηση τοῦ 3ου Ράϊχ― καὶ κυρίως μὲ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίστασή της ὑπῆρξε καθοριστικὴ γιὰ τὴν ἧττα του. 
 
 
Θυμηθεῖτε πῶς ἡ Γερμανία ὑποδαύλισε, ξεκίνησε καὶ ἐπέβαλε τὴ διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας μὲ τοὺς ἀπάνθρωπους νατοϊκοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ τὴν ἰσοπέδωση μιᾶς μεγάλης χώρας!... Ἀλλὰ καὶ ὁ γιουγκοσλαβικὸς λαὸς εἶχε ἀντισταθεῖ καὶ συνετέλεσε στὴ συντριβὴ τοῦ ναζισμοῦ.
Ἀπὸ τότε ἐκτιμοῦσα ὅτι τὸ ἑπόμενο βῆμα τοῦ ναζισμοῦ θὰ ἦταν ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ἐνδεχομένως νὰ μὴ βομβαρδιζόταν ―τουλάχιστον ὅσο θὰ μποροῦσαν νὰ τῆς ἐπιβληθοῦν ἄλλοι ὅροι κατοχῆς καὶ ἐλέγχου― ἀλλὰ θὰ κατακτᾶτο μὲ οἰκονομικὸ πόλεμο. Κι ἔτσι ἔγινε· δεῖτε ὅτι μετὰ τὴ γιουγκοσλαβικὴ τραγωδία ὁ ἐπιβαλλόμενος ἀπὸ τοὺς ἰμπεριαλιστὲς-ληστὲς δανεισμὸς τῆς Ἑλλάδας αὐξάνεται γεωμετρικά, μὲ σκοπὸ τὴν ὑπερχρέωσή της καὶ τὰ ὅσα ἐξ αὐτῆς ἀκολούθησαν!...
Βεβαίως ἡ διαχρονικὴ ἀδηφαγία τοῦ γερμανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ ἔχει βάλει στὸ μάτι τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ τὴν μοναδικὴ γεωπολιτικὴ-γεωστρατηγικὴ θέση της.
5. Νά, λοιπόν, γιατί αὐτὴ ἡ βαρβαρότητα κατὰ τῆς Ἑλλάδας: Πρέπει τὸ ὑπερήφανο Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ―ποὺ τίποτα δὲν χρωστάει σὲ κανέναν, ἀλλὰ οἱ πάντες τοῦ χρωστᾶνε τὰ πάντα― τὸ ἔθνος ποὺ ἐνέπνευσε τὴν Ἀντίσταση κατὰ τοῦ ναζισμοῦ πρέπει νὰ ἐξουδετερωθεῖ· πρέπει νὰ γονατίσει· πρέπει νὰ ἡττηθεῖ!... Ἀλλὰ «ἐὰν μωρανθεῖ τὸ ἅλας τῆς γῆς, τίς ἡμᾶς [καὶ ὑμᾶς] ἁλισθήσεται»; Πρέπει νὰ ἡττηθεῖ ἡ κοιτίδα τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Δημοκρατίας, τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Τέχνης καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ρωμηοσύνης· ὄχι μόνον γιὰ λόγους ρεβανσισμοῦ/ἐκδικήσεως τοῦ ναζιστικοῦ γερμανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ σταλεῖ τὸ τρομοκρατικὸ μήνυμα φόβου καὶ ἀπειλῆς πρὸς τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης ―ίδιαιτέρως τοὺς λαοὺς τοῦ Νότου― καὶ τοὺς λαοὺς ὅλου τοῦ κόσμου, ὅτι ὁ ναζισμὸς εἶναι ἐδῶ· εἶναι παντοδύναμος καὶ ἀνίκητος, ὅπως φαντασιώνονται οἱ γερμανοὶ ἰμπεριαλιστές...
Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Γερμανία οὐδέποτε ἐπέστρεψε στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος τὸ ἀναγκαστικὸ κατοχικὸ δάνειο ποὺ τοῦ ἅρπαξε στὴν κατοχὴ (1941-44), οὔτε κατέβαλε τὶς πολεμικὲς ἀποζημειώσεις ποὺ τῆς καταλογίστηκαν. Ἡ ἄρνηση αὐτὴ τῆς μεταπολεμικῆς Γερμανίας σημαίνει ὅτι ἀποδέχεται καὶ υἱοθετεῖ εἰς τὸ ἀκέραιον, ἀλλὰ καὶ ὑπερηφανεύεται γιὰ τὰ ναζιστικὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς θηριωδίες, τὶς καταστροφὲς καὶ τὶς ἁρπαγὲς ποὺ διέπραξε ὁ ναζισμὸς στὴν Ἑλλάδα!!!
Δύο φορὲς ὁ γερμανικὸς ἰμπεριαλισμὸς ὁδήγησε τὴν ἀνθρωπότητα σὲ παγκοσμίους πολέμους. Καὶ τὶς δύο φορὲς τῆς χαρίστηκαν οἱ πολεμικὲς ἀποζημειώσεις ποὺ ἔπρεπε νὰ καταβάλει: Μὲ τὶς πολεμικὲς ἀποζημειώσεις τοῦ α΄ παγκ. Πολέμου ἑτοίμασε τὸν β΄ παγκ. Πόλεμο· καὶ μὲ τὶς πολεμικὲς ἀποζημειώσεις τοῦ β΄ παγκ. Πολέμου ἑτοίμασε τὸν γ΄ παγκ. Πόλεμο!... Γιατί παίζει αὐτὸν τὸν ὀλέθριο ρόλο ἡ Γερμανία στὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιο πολιτικὸ γίγνεσθαι;  Γιατὶ ὁ ἀκόρεστος γερμανικὸς ἰμπεριαλισμὸς εἶναι τὸ ἀγαπημένο παιδὶ τοῦ σιωνιστῶν τραπεζιτῶν καὶ τοκογλύφων, ποὺ τὸν χρηματοδοτοῦν καὶ τὸν στηρίζουν!!!
6. Βρισκόμαστε ἐν μέσῳ τοῦ γ΄ παγκοσμίου πολέμου. Κάθε στιγμὴ αὐτὸς ὁ ἀνελέητος οἰκονομικὸς πόλεμος μπορεῖ νὰ γίνει θερμὴ βαρβαρότητα καὶ μάλιστα πυρηνικὴ καταστροφή! Ἡ Ἐλευθερία καὶ ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία καὶ ἡ Αὐτοδιάθεση τῶν Λαῶν, ἡ Ἐδαφικὴ Ἀκεραιότητα τῶν Κρατῶν στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο, ἀλλοῦ ἔχουν ἤδη λίγο-πολὺ καταργηθεῖ καὶ ἀλλοῦ βρίσκονται σὲ ἄμεσο κίνδυνο. Ἐὰν γονατίσει ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, ἐὰν πετύχει τὸ «ἑλληνικὸ πείραμα» τῶν σιωνιστῶν τοκογλύφων καὶ τῶν ναζιστῶν γερμανῶν ἰμπεριαλιστῶν, θὰ ἀκολουθήσουν ἄμεσα καὶ ἄλλες χῶρες· ἡ Ἰταλία ἴσως νὰ εἶναι ἡ πρώτη μεταξὺ αὐτῶν.
Ὁ πόλεμος τοῦ νεο-ναζισμοῦ κατὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν εἶναι ἑνιαῖος· γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀντίσταση τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν κατὰ τοῦ νεο-ναζισμοῦ σήμερα πρέπει νὰ εἶναι ἐπίσης ἑνιαῖος. Σήμερα εἶναι ἡ Ἑλλάδα, αὔριο θὰ εἶναι ἡ Ἰταλία, μεθαύριο θὰ εἶναι οἱ ἄλλοι Νοτιοευρωπαῖοι. Ἡ ἐγρήγορση δὲν ἀρκεῖ πλέον· χρειάζεται δράση...
7. Οὔτε λίγοι, οὔτε ἀδύναμοι εἴμαστε· ἀλλὰ ἡ δύναμή μας βρίσκεται στὴν ἑνότητά μας καὶ στὸν ἀγῶνα μας. Οἱ λαοί μας εἶναι ἡ ἀκατάλυτη δύναμη τοῦ κόσμου τούτου! Ἡ δύναμη τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν ναζιστῶν βρίσκεται στὴν ἀπελπισία καὶ στὸν φόβο μας· ἡ δύναμη τῶν λαῶν μας βρίσκεται στὴν ἐλπίδα μας, στὸ θάρρος μας, στὴν ὑπέρβαση τοῦ φόβου, στὴν ἀγωνιστικότητά μας! Μόνον ἔτσι θὰ νικήσουμε... Καὶ θὰ νικήσουμε!!!
Λαυρεντιος Ντετζιορτζιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου