Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Σε ολους τους ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΙΣ που ανακηρυττουν το ημερολογιο ως ΔΟΓΜΑ. Η τρικυμια φρενων, δυστυχως, διακατεχει επικινδυνα τα κεφαλια των σημερινων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΩΝ.


     

῾Η ἀρχαία ἐκκλησία, ξέροντας ὅτι τὰ ἡμερολόγια δὲν ἔχουν καμμία σχέσι μὲ τὴ Χριστιανικὴ πίστι καὶ λατρεία, πήγαινε ταυτόχρονα μὲ τρία ἡμερολόγια, πολὺ διαφορετικὰ μεταξύ τους. 
ἕνα ἦταν τὸ μακεδονικὸ ποὺ ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Μ.᾿Αλεξάνδρου ἴσχυε στὴν ῾Ελλάδα καὶ στὴ λοιπὴ ᾿Ανατολή· 
ἕνα τὸ ῥωμαϊκὸ (τὸ σημερινὸ παλιὸ) ποὺ ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ ᾿Ιουλίου Καίσαρος ἴσχυε στὴ ῾Ρώμη καὶ στὴ λοιπὴ Δύσι· 
κι ἕνα τὸ αἰγυπτιακὸ ποὺ ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν φαραὼ ἴσχυε στὴν Αἴγυπτο. 
οἱ μεταξύ τους διαφορὲς τόσο στὴν ποσότητα τῶν ἡμερῶν τοῦ ἔτους ὅσο καὶ στὴν ποσότητα τῶν ἡμερῶν τοῦ κάθε μηνός, καὶ στὴν ἀφετηρία τῶν μηνῶν καὶ τοῦ ἔτους (πρωτομηνιὲς καὶ πρωτοχρονιές), ἦταν ἀπὸ 15 μέχρι 100 φορὲς πιὸ μεγάλες ἀπὸ τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουν σήμερα τὸ παλιὸ καὶ τὸ νέο, ἰουλιανὸ καὶ γρηγοριανό, ἡμερολόγιο. 
ἡ Α΄ οἰκουμενικὴ σύνοδος ἀνέθεσε στὸν ἐπίσκοπο ᾿Αλεξανδρείας νὰ προσδιορίζῃ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀστρονόμων τῆς πόλεώς του τὴν ἡμερομηνία τοῦ πάσχα καὶ νὰ ἐνημερώνῃ κάθε χρόνο ὅλες τὶς ἐκκλησίες τῆς γῆς μὲ μιὰ ἐνιαύσια ἐγκύκλια ἑορταστικὴ ἐπιστολή του. 
ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ λεγόταν ἑορταστική, ἐπειδὴ τότε οἱ Χριστιανοὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς Κυριακὲς εἶχαν μία μόνο ἑορτή, τὸ πάσχα, καὶ τὸ ἔλεγαν ἔτσι, ἡ ἑορτή. 
ὅταν ἀργότερα ὡρίστηκαν κι ἄλλες τρεῖς ἑορτές (Χριστούγεννα, Βάπτισι, Πεντηκοστή), ἡ ἑορταστικὴ ἐπιστολὴ ὠνομάστηκε πασχάλιος ἐπιστολή. 
ἔτσι ὁ Μ. ᾿Αθανάσιος, ὁ ὁποῖος στὰ χρόνια τῆς ἐπισκοπείας του (328-373) ἔγραψε κι ἔστειλε 45 ἑορταστικὲς ἐπιστολές, ἔχοντας νὰ κάνῃ μὲ τρία διαφορετικὰ ἡμερολόγια, ὁρίζει σ᾿ αὐτὲς τὸν ἑορτασμὸ τοῦ πάσχα ὡς ἑξῆς· 
«᾿Εσεῖς ποὺ εἶστε στὴν ᾿Ανατολὴ θὰ ἑορτάζετε τὸ πάσχα στὶς τόσες τοῦ μηνὸς Ξανθικοῦ τοῦ δικοῦ σας ἡμερολογίου· ἐσεῖς ποὺ εἶστε στὴ Δύσι θὰ τὸ ἑορτάζετε στὶς τόσες τοῦ μηνὸς ᾿Απριλίου τοῦ δικοῦ σας ἡμερολογίου· κι ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε στὴν Αἴγυπτο, ἐπειδὴ πᾶμε μὲ δυὸ ἡμερολόγια, ὅσοι εἴμαστε ἑλληνόγλωσσοι θὰ τὸ ἑορτάζουμε στὶς τόσες τοῦ Ξανθικοῦ, κι ὅσοι εἴμαστε Αἰγύπτιοι θὰ τὸ ἑορτάζουμε στὶς τόσες τοῦ μηνὸς Φαμενὼθ τοῦ ἐδῶ ἡμερολογίου». αὐτὸ συνεχίστηκε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες, χωρὶς ποτὲ κανεὶς νὰ δημιουργήσῃ πρόβλημα.
   
 ῾Η Α΄ οἰκουμενικὴ σύνοδος οὐδέποτε ὥρισε κάποιο ἡμερολόγιο ἢ ἡμερομηνία ἢ πινάκιο ἡμερομηνιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ πάσχα. 
τέτοιος προσδιορισμός της δὲν ὑπάρχει οὔτε σὲ κανέναν κανόνα της οὔτε σὲ πρακτικά της οὔτε σὲ κανένα ἄλλο κείμενο σχετικὸ μ᾿ αὐτή.
    Μέσα στὴ Βίβλο ὑπάρχει ἡ ἑξῆς νοοτροπία καὶ πρακτική. 
ὁ Μωϋσῆς στὸ Νόμο κανονίζει πότε καὶ πῶς θὰ ἑορτασθῇ τὸ πάσχα τοῦ ἀρχαίου ᾿Ισραήλ, ποὺ διαρκοῦσε 7 ἡμέρες. κι ἔπειτα λέει· «῞Οσοι γιὰ κάποιο λόγο δὲν μπόρεσαν νὰ ἑορτάσουν τὸ πάσχα, θὰ τὸ ἑορτάζουν τὴν ἴδια μέρα τοῦ ἑπομένου μηνός» (᾿Αρ 9,6-12). στὴν Παραλειπομένη ἱστορεῖται ὅτι, ὅταν μετὰ ἀπὸ χωρισμὸ 2,5 αἰώνων βορείου καὶ νοτίου βασιλείου τοῦ ᾿Ισραὴλ τὸ βόρειο κατέρρευσε καὶ ὑποτάχθηκε στοὺς ᾿Ασσυρίους, τὶς 10 φυλὲς ἐκείνου τὶς φρόντισε πνευματικῶς ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς τοῦ νοτίου βασιλείου ᾿Εζεκίας, ποὺ μέχρι τότε δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς βοηθήσῃ, ἐπειδὴ εἶχαν τὸ δικό τους ᾿Ισραηλίτη βασιλέα. καὶ τοὺς κάλεσε στὴν ᾿Ιερουσαλὴμ νὰ ἑορτάσουν μαζὶ τὸ πάσχα. ἐπειδὴ καὶ οἱ ἑτοιμασίες τῶν νοτίων καὶ ἡ προσέλευσι τῶν βορείων καθυστέρησαν, ἀποφάσισαν ὅλοι ὁμοφώνως κι ἑώρτασαν τὸ πάσχα τὸν ἑπόμενο μῆνα ἀπὸ τὸν κανονικό. καὶ χάρηκαν κι εὐχαριστήθηκαν ὅλοι τόσο πολύ, ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ χωρίσουν καὶ νὰ πᾶν στὰ σπίτια τους. καὶ τὴν τελευταία μέρα κάποιοι εἶπαν· «᾿Αφοῦ μᾶς ἄρεσε τόσο πολὺ καὶ δὲν λέμε νὰ χωρίσουμε, δὲν τὸ ἑορτάζουμε ἄλλη μιὰ φορά ; » καὶ χάρηκαν τόσο πολὺ γι᾿ αὐτὴ τὴν πρότασι, ποὺ ὅλοι μαζί, βασιλεὺς ἱερατεῖο καὶ λαός, ἀποφάσισαν, κι ἀρχίζοντας πάλι ἀπὸ τὴν ἑπόμενη μέρα, ἑώρτασαν τὸ πάσχα ἄλλη μιὰ φορά. κι ὁ Κύριος τοὺς ἐπῄνεσε γι᾿ αὐτὸ ποὺ ἔκαναν (Β΄ Πα 30,1-27).

Συμβολὴ 12 (2006)

19 σχόλια:

 1. κ. Τσολογιάννη σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τα επιχειρήματά μας για την μελλοντική αλλαγή του Πασχαλίου. Έχετε τις θερμές μας ευχαριστίες!

  Υ.Γ. Εάν οι ''ομολογητές'' έχουν τέτοιους φίλους που δημοσιεύουν τοιαύτα άρθρα τι τους θέλουν τους εχθρούς;

  ''Ένας «Οικουμενιστής''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι το να εορτάσουν οι Ορθόδοξοι το Πάσχα με το Πάσχα των Λατίνων,αυτό δεν είναι έγκλημα(είναι πτέσμα και δεν είναι αιτία αποτειχίσεως).Φίλος μας είναι και ο Άγιος Νικόδημος και εχθρός των γνησίων κακοδόξων.

   Διαγραφή
  2. Επιτελους θα καταλαβετε καμμια φορα;
   Ομως τι να καταλαβετε;
   Εδω δεν καταλαβαινετε τα απλα.
   Δεν ειναι κακο να βλεπουμε απο επιστημονες διαφορες θεσεις για τα διαφορα θεματα.
   Γιατι αντιδρατε γι αυτο;

   Εγω προσωπικα κακισα καποιους που θεωρουν ως Δογμα το ημερολογιο.
   Αυτοι ειναι ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ και πρεπει να αποβληθουν απο την Εκκλησια.
   Οσοι τους θωπευουν ή τους προστατευουν ειναι συνενοχοι, οποιοι και ναναι αυτοι.
   Μακαρι να συμβαινει με τους παλαιοημερολογιτες αυτο που διευκρινιζει ο παρακατω ανωνυμος, αλλα δυστυχως δεν συμβαινει με ολους.
   Πητε την αληθεια.
   Εμενα δεν με κοινωνουν καποιοι γιατι δεν ειμαι με το παληο.
   Αρα, τι θεωρουν το παληο ημερολογιο αυτοι, οχι δογμα;
   Τοτε γιατι δεν με κοινωνουν και γιατι δεν ερχονται να συλλειτουργηθουμε εστω και αν εμεις δεχομαστε να εφαρμοσουμε το παληο ημερολογιο;
   Ετσι δεν εκαναν οι πρωτοι χριστιανοι που ειχαν ο καθενας διαφορετικο ημερολογιο;
   Οι σημερινοι τι ψευτοχριστιανοι ειναι;
   Εστω καποιοι μας χωρισαν, αλλα αν και μας χωρισαν με την ημερολογιακη διαφορετικοτητα γιατι δεν τους αποδεικνυουμε οτι αυτο δεν μας χωριζει, αλλα τα δογματα και οι αιρεσεις;
   Λυπουμαι αλλα καπου αλλου προσβλεπουν.
   Στο ...κοπαδακι τους και στα αργυρια....
   Και εμεις αυτο επισημαινουμε.
   Διαφωνουμε με τον χωρισμο και τον τροπο χωρισμου.
   Αλλα γιατι δεν δειχνουμε ανωτεροτητα χριστιανικη για να αποδειξουμε οτι αλλα μας χωριζουν και οχι το ημερολογιο;
   Θα απαντηση καποιος συνετα;

   Διαγραφή
  3. Σε ότι ερωτάτε δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, αλλά είναι δικό σας πρόβλημα και των παλαιοημερολογιτών, Προσωπικά οφείλω να σας ξαναευχαριστήσω για την δημοσίευση αυτή η οποία εμπλουτίζει τα επιχειρήματά μας δια την αλλαγή του πασχαλίου. Να είσθε καλά!

   Ένας «Οικουμενιστής''.

   Διαγραφή
  4. Τι εννοεις προβληματικε ανωνυμε "Οικουμενιστη" αλλαγη του Πασχαλιου και ...εντος εισαγωγικων που αλλα λεει και αλλα εννοει.
   Το κουμπι ειναι το Πασχαλιο, θεσπισθηκε για να μην γιορταζεται με τους Εβραιους.
   Αυτο θα περαμεινη εις τους αιωνες.
   Πως λετε να αλλαξη και ποιος θα το αλλαξη, με ποιο δικαιωμα;
   Οι γριφοι σου σε οδηγουν σε παραλογισμο.
   Δεν απαντατε, απλα προκαλειτε και μαλιστα αγενως και με υπονοουμενα πολλα.

   Διαγραφή
  5. «το να εορτάσουν οι Ορθόδοξοι το Πάσχα με το Πάσχα των Λατίνων,αυτό δεν είναι έγκλημα» λέει ο Άγιος Νικόδημος έγραψε ο αγαπητός ΑΙΠ. Οπότε τι μας λες για το Πασχάλιο; Ανάγνωσε και πάλιν το κείμενο που δημοσίευσες και θα αντιληφθείς τι εννοώ. Εκτός εάν δεν διαβάζεις ότι δημοσιεύεις.

   Ένας «Οικουμενιστής''.

   Διαγραφή
  6. Εγω παντως καμαρωνω για τον φιλο και καθηγητη μου τον Κων. Σιαμακη.
   Εαν εσενα σε πιανει αναγουλα...προβλημα σου, θελεις γιατρο.
   Θα μας πητε και ποιους θα εχουμε φιλους, αυτο μας ελειπε.
   Εκεινο που εχω να σου πω ειναι οτι εσενα με τους ...γριφους, δεν θα σε ηθελα για φιλο μου.
   Το σοφον σαφες.
   Το ασοφον ...γριφος!!!

   Διαγραφή
  7. Δεν είμαστε παπικοί. Δεν πρέπει να φρονούμε ότι έχει το αλάθητο επί παντός κάποιος άνθρωπος ακόμα και άγιος όπως π.χ. ο Νικόδημος ο αγιορείτης.
   Το άρθρο, δεν διατυπώνει απόψεις αλλά παραθέτει ιστορικά γεγονότα: Οι εορταστικές (μετέπειτα πασχάλιες) επιστολές των επισκόπων Αλεξανδρείας, των και Παπών (εκ των οποίων λιγουρεύτηκε και υπέκλεψε μετέπειτα τον τίτλο "πάπας" ο επίσκοπος Ρώμης, όπως αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας σε παλαιότερο άρθρο του στην "ομολογία")είχαν τη σκοπιμότητα ώστε να συνεορτάζουν Πάσχα την ίδια μέρα όλες οι ανά την οικουμένη τοπικές Εκκλησίες που χρησιμοποιούσαν διαφορετικά ημερολόγια - και δεν τους ένοιαζε το ημερολογιακό. Αυτό άλλωστε ισχύει και σήμερα, ως προς το Πάσχα. δηλ.παρά το ότι άλλο ημερολόγιο έχουν οι Νεοημερολογίτες της Ελλάδος και άλλο ακολουθούν οι του Πατρίου και κάποια Πατριαρχεία και το εν Ελλάδι αγιώνυμο όρος, εορτάζουμε Πάσχα την ίδια μέρα όλοι οι Ορθόδοξοι. Διαφοροποιούμαστε όμως επιδεικτικά και εγωϊστικά στις άλλες εορτές, αν και θα ήταν απλό, το εορτολόγιο σε μεγάλες εορτές, Χριστουγέννων, Θεοφανείων, να ταυτίζεται, παρά τη διαφορά του ημερολογίου, προς δόξα Θεού.

   Αντίθετα, διαβάζουμε σε σχόλιο εκλεκτού και καταρτισμένου θεολόγου πως ... Ορθόδοξη τοπική Εκκλησία αποφάσισε να εορτάζει Πάσχα όχι με τους άλλους Ορθοδόξους αλλά με τους παπικούς!!! Υποψιαζόμαστε ότι αυτή είναι η διακαής επιθυμία των παπόφιλων οικουμενιστών, που αντί να βρουν κάποιο κοινό τόπο ενώσεως με τους του Πατρίου, επιθυμούν να ...συνεορτάζουν Πάσχα (ή και να συνενωθούν) με τους παπικούς.

   Διαγραφή
  8. Δηλαδή ,κ.Γνήσιε Ανωνυμίδη, ο Άγιος Νικόδημος και ο Άγιος Χρυσόστομος έκαναν λάθος!Μπράβο!Γιατί δεν το είπατε νωρίτερα όταν σας ρωτούσε ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς;Για να δούμε αν συμφωνεί και ο κ. Κάτσουρας και ο κ.Χριστοδουλίδης.

   Διαγραφή
  9. κ. Ν.Τ. (κε Ανωνυμόπουλε) δεν διαφωνούμε, πλην άλλα έγραψα κι άλλα κατανοήσατε. Παρά την σαφώς διατυπωθείσα εκτίμησή μου προς τον κο Κάτσουρα ( "διαβάζουμε σε σχόλιο εκλεκτού και καταρτισμένου θεολόγου" ) δεν φρονώ ότι ο κος Κάτσουρας κατέχει το αλάθητο, όπως δεν φρονώ ότι κατέχουν το αλάθητο ο π.Ευθύμιος, ο κ. Χριστοδουλίδης, εσείς, εγώ, ο κ. Σιαμάκης, ο κ. Τσολογιάννης, ο αγ.Ιωάννης Χρυσόστομος, ο αγ.Νικόδημος ο Αγιορείτης κ.α. Λάθη έκαμαν και κάνουν ως άτομα και ως προς μη δογματικά θέματα. Να σας αναφέρω ότι, από λάθος του Νικοδήμου του αγιορείτου τον νεομάρτυρα Μιχαήλ τον εκ Γρανίτσης Ευρυτανίας που μαρτύρησε διά πυρός στη Θεσσαλονίκη όλα τα συναξάρια τον ταυτίζουν με άλλον νεομάρτυρα, τον Μιχαήλ τον Μαυρουδή που μαρτύρησε σε άλλη εποχή και άλλη πόλη (Ανδριανούπολη;). Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν επικοινωνίες, εύκολα ταξίδια για μελέτες σε βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, τα λάθη τέτοιου τύπου, όχι δογματικά, ήταν πολλά.

   Διαγραφή
  10. Συμπληρωματικό σχόλιο: Προς κ. Ν.Τ. (ανωνυμόπουλο). Από σχολιαστή 26 Αυγούστου 2016 9:32 (Ανωνυμίδη). Ως προς το αλάθητο, δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες παραπομπές του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αναφέρομαι γενικά σε λάθη και φυσικά όχι επί δογματικών θεμάτων. Αν ο Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν θεωρούσε την Αποκάλυψι ως γνήσιο βιβλίο της Κ.Δ. ή αν αμφέβαλλε για την κανονικότητά του ή αν τη θεωρούσε γνήσιο βιβλίο αλλά δεν το φανέρωνε δημοσίως διότι ήταν αρνητική η περιρρέουσα ατμόσφαιρα των αιρετικών, πιθανώς να έσφαλε. Πιθανώς όχι. Αυτά τα αναφέρω με βάση και τα επίκαιρα δημοσιεύματα για τους δήθεν αλαθήτους και δήθεν απλανείς γεροντάδες που καθοδηγούν τους οπαδούς τους οι οποίοι ως γνήσιοι ευσεβομπεμπέδες δεν πάνε ούτε για κατούρημα αν δεν πάρουν την έγκριση του γέροντα.

   Θα θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Άν από του χρόνου οι παπικοί πουν ότι με δέκρετον του "αλαθήτου" πάπα τους αποφασίζουν στο εξής να εορτάζουν το πάσχα στην ίδια ημερομηνία που κάθε έτος εορτάζουν οι Ορθόδοξοι. Τι θα κάνουμε οι Ορθόδοξοι; θα αλλάξουμε ημερομηνία για να μη συνεορτάζουμε με τους παπικούς;

   Διαγραφή
 2. Ξαναζεσταμένο φαγητό. Ἐάν ὁ ἐκλεκτός κατά τά ἄλλα συγγραφέας θεωρεῖ ὅτι μέ τό ἐν λόγῳ ἄρθρο του ἀδυνατίζει τίς θέσεις τῶν λεγομένων "παλαιοημερολογιτῶν" τότε δυστυχῶς ἀποδεικνύεται ἀφελής καί ἐκτός θέματος. Ἄς τό κατανοήσει καί αὐτός καί ὅσοι ἄλλοι καταφεύγουν στά ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι εἰς βάρος τῶν θέσεων τῶν νεοημερολογιτῶν ἐφ' ὅσον βεβαίως ὁμιλοῦμε γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου στήν Ἐκκλησία. Διότι οἱ παλαιοημερολογίτες ΠΟΤΕ δέν διεκήρυξαν τήν ἐπιστημονική ἀνωτερότητα κανενός ἡμερολογίου γιατί ἁπλά δέν τούς ἐνδιαφέρει τό ζήτημα! Ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία ἐπί αἰῶνες πορευόταν μέ τό λεγόμενο παλαιό ἡμερολόγιο καί εἶχε ἐπιτευχθεῖ λειτουργική καί ἑορτολογική ὁμόνοια καί ἑνότης, γι' αὐτό ἡ ἀλλαγή του μέ ἀπόφαση ὄχι τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τῆς Μασωνίας καί τοῦ σιωνιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν ἔγινε δεκτή καί ΔΕΝ θά γίνει δεκτή ΠΟΤΕ ἀπό τούς ὀρθοδόξους! Ὁ σκοπός τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου δέν ἦταν ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι ἡ σωτηρία τῶν πιστῶν ἀλλά ἡ διαίρεσή των καί ὁ συνεορτασμός μέ τούς αἱρετικούς μέ σκοπό ἀπώτερο τήν οἰκουμενιστική ἕνωση. Αὐτά εἶναι ἁπολύτως τεκμηριωμένα μέ ντοκουμέντα ἀδιάψευστα. Ἑπομένως ὅποιος λέει καί θέλει νά μήν ἐξυπηρετεῖ καί κοινωνεῖ εὐθέως ἤ ἐμμέσως μέ τόν Οἰκουμενισμό πρέπει νά τηρεῖ καί τήν ἑορτολογική παράδοση τήν ὁποία μέ ζῆλο καί ἐπιμονή ὑπερασπίστηκαν δύο ὄντως Ἅγιοι Πατριάρχες:ὁ Ἱερεμίας ὁ Τρανός καί ὁ πολύς Μελέτιος ὁ Πηγᾶς! Ὅλα τά ἄλλα εἶναι γιά νά διαιωνίζεται ὁ χωρισμός καί νά διατηρεῖται ἡ ἡμερολογιακή Καινοτομία τήν ὁποία μέ πάμπολλα θαύματα ἀπεδοκίμασε ὁ Θεός καί κατέκριναν πολλοί σύγχρονοι πραγματικοί Ἅγιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἄν δέν κάνω λάθος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας, ἡ ὁποία μάλιστα συμμετεῖχε καί στή Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἔχει ἀποδεχθεῖ πλήρη την ἡμερολογιακή Καινοτομία τῶν Παπικῶν ἀλλάζοντας καί τό Πασχάλιο. Ἑπομένως ὅλοι οἱ νεοημερολογίσαντες όρθόδοξοι διατηροῦντες κοινωνία μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας συναποδέχονται καί τήν ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου, τήν ὁποία ἐν τω μεταξύ προετοιμάζουν Πάπας καί Βαρθολομαῖος γιά νά ὑλοποιηθεῖ ὁσονούπω, ὅπως συνεζήτησαν στά Ἱεροσόλυμα κατά τήν ἐκεῖ τελευταία συνάντησή των, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα τά ὁποῖα δέ διεψεύσθησαν. Μήπως, λοιπόν, καί ὁ σχετικός Ὅρος τῆς Ἁγίας Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἔχει ἤδη παραβιασθεῖ καί ἑπομένως οἱ παραβιάσαντες καί οἱ τούτοις κοινωνοῦντες ἤδη εὑρίσκονται ὑπό τά ἀναθέματα τῶν Ἁγίων Πατέρων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Εσθονία και η Φινλανδία έχουν το ίδιο Πασχάλιο με τους Παπικούς.
   Για 588 χρόνια(1054-1582) οι Ορθόδοξοι εόρταζαν το Πάσχα τημ ίδια ημέρα με τους Λατίνους.
   Για τον παρόντα αιώνα θα υπάρξουν 31 έτη με κοινό εορτασμό του Πάσχα για Παπικούς και Ματθαιϊκούς Παλαοημερολογίτες.
   Λέει,κ.Δ.Κάτσουρα,ο μεγαλύτερος Πατέρας της Εκκλησίας:"Ότι δε τω δεινι μηνί και τω δεινι εποίησε το Πάσχα,ΟΥΔΕΙΣ εκολάσθη ποτέ ουδέ ενεκλήθη.Και τι λέγω περί ημών των απηλλαγμένων πάσης τοιαύτης ανάγκης,και άνω πολιτευομένων εν τοις ουρανοίς,ένθα μήνες,και ήλιος,και σελήνη,και ενιαυτών περίοδος ουκ έστιν;"(ΕΠΕ 34,180,σελ.242).
   Ο ΑΓΙΟΣ Νικόδημος παρουσιάζει ως παράδειγμα πρός κατανόησι των λόγων του Χρυσοστόμου το Πασχάλιο των Οριοδόξων και των Λατίνων.Αναφέρει ότι:"Το να εορτάση κανείς το Πάσχα με το Πασχάλιο των Ορθοδόξων ή με το Πασχάλιο των Λατίνων,αυτό ΔΕΝ είναι έγκλημα".
   Εσύ τώρα,κ.Δ.Κάτσουρα,συμφωνείς με την διδασκαλία αυτή του ΑΓΙΟΥ Νικοδήμου ΚΑΙ του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου(ο π.Γρηγόριος Ζιώγας μας είπε ότι ο Νικόδημος(δεν είπε ο Άγιος Νικόδημος) κάνει λάθος);;;;;;;

   Διαγραφή
  2. "...την ημερολογιακή Καινοτομία των Παπικών".

   Η καινοτομία των Παπικών ήταν η αλλαγή του Πασχαλίου ΟΧΙ του ημερολογίου.Ο Μέγας Αθανάσιος χρησιμοποιούσε το Αιγυπτιακό ημερολόγιο μετά την Α' Οικουμενική Σύνοδο,στην οποία ήταν παρόν.

   Διαγραφή
 4. Το άρθρο παρουσιάζει ιστορικά τεκμήρια του τι ίσχυε στην Εκκλησία τουλάχιστον επί 400 πρώτα χρόνια μετά Χριστόν ως προς την ημερολογιακή και εορτολογική Ιερά Παράδοση. Την όντως Ιερά Παράδοση που παρεδόθη εκ των Αποστόλων.

  Ιωάννης Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η εντολη της Α΄Οικουμενικης Συνοδου ειναι να μην εορταζουν οι χριστιανοι το Πασχα με τους Εβραιους.
  Αλλα μετα το Εβραϊκο πασχα.
  Αυτο οφειλουμε να το κραταμε αιωνια, τελεια και παυλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Χωρίς καμμία διάθεση ἀντεγκλήσεως, ἀπαντῶ στόν ἄγνωστό μοι κ.Α.Ι.Π. πού εἶχε τό θάρρος καί τήν εὐγένεια νά ἀπαντήσει στό σχόλιό μου περί τῶν νεοπασχαλιτῶν τῆς ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας. Χαίρομαι διότι καλῶς εἶχον ὑπ' ὄψιν μου ὅτι ἔτσι συμβαίνει. Γιά 588 χρόνια συνεόρταζαν ἀκόμη χρονικῶς οἱ Παπικοί μέ τούς ὀρθοδόξους! Μή κάνουμε λογοπαίγνια. Δηλαδή, οἱ παπικοί τηροῦσαν ἀκόμη ἐπ' αὐτοῦ τήν ἑορτολογική Παράδοση. Βεβαιώτατα ἀποδέχομαι τούς λόγους καί τά διδάγματα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ὅμως δέν εἶμαι ἀφελής νά ἀποδέχομαι τήν παρερμηνεία των καί τό σύνηθες λάθος νά μεταφέρωμε τίς τοποθετήσεις Ἁγίων μέ ἀφορμή συγκεκριμένα θέματα σέ ἄλλα ζητήματα. Διότι ἐάν ἤμουν ἀφελής μέ βάση τίς ἑρμηνεῖες σας θά δεχόμουν ὅτι οἱ Ἅγιοι οἰκουμενίζουν καί ὅτι ἐάν σήμερον ζοῦσαν θά δικαίωναν τόν Μασῶνο Μεταξάκη καί ὄχι τόν εὐσεβή λαό πού βροντοφώναξε τό 1924 "ΜΑΣ ΦΡΑΓΚΕΥΟΥΝΕ"! Τῶν φρονίμων ὀλίγα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αναξαγόρας.Ι. Π.27 Αυγούστου 2016 - 5:32 μ.μ.

   Δεν έχει σημασία η χρήσις διαφορετικών ημερολογίων και καλώς έπραξαν το 1924 ο Μελέτιος Μεταξάκης και ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος που το άλλαξαν,απλώς θα έπρεπε να αλλάξουν και το εορτολόγιο κατά τις ακίνητες εορτές,ώστε να υπάρχη πλήρης συμφωνία των εορτών και με το παλαιό ημερολόγιο,ή να το ακολουθούσαν όλες οι τοπικές Εκκλησίες,οπότε ούτε αυτό θα εχρειάζετο,διότι θα επήρχετο μόνη της η συμφωνία.
   Θα ηδύνατο οι αρχηγοί της αλλαγής του ημερολογίου Μ. Μ. και Χ. Π. να είναι και ομολογητές,αν είχαν βεβαίως τέτοιο φρόνημα,γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επετύγχανον και την πλήρη εορτολογική απομάκρυνση από τους Λατίνους,δεδομένης της υφισταμένης από δέκα αιώνες εκκλησιαστικής.
   Αυτό δεν θα προσέκρουε σε κάποιο Ιερό Κανόνα,διότι οι Ιεροί Κανόνες ομιλούν για τις κινητές εορτές,τις οποίες άλλαξαν οι Λατίνοι και έτσι εορτολογικά απομακρυνθήκαμε από αυτούς ως πρός τις κινητές εορτές.Επί πλέον ο σκοπός της αλλαγής των ακινήτων εορτών θα ήταν άγιος και ομολογιακός,εφ'όσον θα αποσκοπούσε στην εορτολογική απομάκρυνση από τους αιρετικούς και, μάλιστα,τους πλέον επικίνδυνους όλων των αιώνων,και βαβαίως όλες οι εορτές κινητές και ακίνητες θα συνέπιπταν με το Ιουλιανό ημερολόγιο και θα υπήρχε στην Ορθοδοξία εορτολογική ταύτισι και με τις τοπικές Εκκλησίες οι οποίες κράτησαν το Ιουλιανό ημερολόγιο.Επί πλέον θα είχαμε ταύτιση και με την πολιτεία,η οποία ακολουθούσε το νέο ημερολόγιο,επίεζε δέ και την Εκκλησία να το ακολουθήση, σύμφωνα δέ με τον ΜΕΓΑ Φώτιο η συνήθεια είναι τα εκκλησιαστικά να συμμεταβάλλωνται με τα πολιτικά(εκτός βεβαίως των θεμάτων της πίστεως).
   Δεν είναι νόμιμος αιτία αποτειχίσεως η αλλαγή του ημερολογίου και κακός οι Παλαιοημερολογίτες βροντοφώναξαν,έκαναν διχοστασίας και διαιρέσεις,χώρισαν τον εαυτό τους από την κοινήν σύνοδον και έσχισαν την Εκκλησίαν(το 1924).
   Είναι αρκετή η αποτείχισις από τους Οικουμενιστές για να ανήκη κάποιος εις την Εκκλησία(ή ακόμη και το να ακολουθή κάποιος το Π. Η. ) ή χρειάζεται επιπροσθέτος και να ενταχθεί στην παράταξη των Ματθαιϊκών;Ο εκτροχιασμός των Παλαιοημερολογιτών οφείλεται στο ότι ξεπέρασαν κατά πολύ τα εσκαμμένα και τα όρια που έθετον, στο σημείο αυτό οι Πατέρες και οι Ιεροί Κανόνες.Ο λαός των Παλαιοημερολογιτών δημιούργησε σχίσμα ΟΧΙ για θέμα δογματικό,άλλά για κάποια ζητήματα εκκλησιαστικά και ευκολοϊάτρευτα.Αν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζούσε το 1924,θα έλεγε τα εξής:"Διά τούτο διαμαρτύρομαι ότι του εις αίρεσιν εμπεσείν το την Εκκλησίαν(για το ημερολόγιο)σχίσαι ουκ έλαττον εστί κακόν"(P. G. 62,87).
   Είναι δόγμα ΠΙΣΤΕΩΣ,κ. Δ. Κάτσουρα,το ημερολόγιο(ΝΑΙ ή ΟΧΙ);

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου