Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ:Ωστε ετοιμαζονται να αγιοκαταταξουν εναν νεο, μετα τον Οικουμενιστη Χρυσοστομο Σμυρνης, "αγιο"; Εναν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ "αγιο" που παρα τους Ιερους Κανονες κατασκευασε ενα ......μοναστηρι ΜΙΚΤΟ; Τι σημαινει ΜΙΚΤΟ; Αποτελουμενο απο γυναικες και ανδρες, εχοντες κοινη αυλη, κοινη τραπεζα, κοινη κουζινα, ...μηπως εχουν και τους αλλους χωρους ΚΟΙΝΟΥΣ; Δεν το γνωριζουμε. Αυτον τον εμπνευστη γεροντα ΚΟΙΝΩΝ ...χωρων. μοναχων και μοναζουσων ετοιμαζονται να ανακηρυξουν για "ΑΓΙΟ". Απο ενα Οικουμενιστικο Αιρετικο πατριαρχειο και εναν Αρχιαιρεσιαρχη πατριαρχη σαν τον Βαρθολομαιο, ολα να τα περιμενουμε. Κατασκευαζουν οι ...απανθρωποι την ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ. Εξελθετε εκ μεσου αυτων και αφορισθητε (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΤΕ), λεγει Κυριος.
 
                     Πρὸς

Τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Παναγιώτατε Πρόεδρε καὶ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς, εὐλογητὸς ὁ Θεός.

Μετὰ ἐκπλήξεως καὶ καταπλήξεως ἐπληροφορήθην ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος Βλάχος ἔκαμε πρότασιν δι’ ἁγιοκατάταξιν τοῦ ἐν κοιμήσει Ἱερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ. Ἐδημοσιεύθη δὲ καὶ εἰς τὸ Διαδίκτυον ὅτι ἀναμένεται αὐτὴ ἡ ἁγιοκατάταξις.

Ἡ κατάταξις τοῦ Ἱερομονάχου τούτου μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας θὰ ἀποτελέσῃ εὐτελισμὸν τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ τοὺς ἑξῆς βασικοὺς λόγους:

1)     Ὁ Ἱερομόναχος οὗτος, κατὰ περιφρονητικὴν παράβασιν αὐστηροτάτων ἱερῶν Κανόνων καὶ μάλιστα Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἵδρυσε μικτὴν Μονὴν εἰς τὸ Essex τῆς Ἀγγλίας μὲ Μοναχοὺς καὶ Μοναχάς. Καὶ μόνον διὰ τὴν ἐνέργειάν του αὐτὴν εἶναι καθαιρετέος ὁ π. Σωφρόνιος. Ἡ Ἐκκλησία δύναται καὶ μετὰ θάνατον νὰ καθαιρέσῃ αὐτόν.

2)     Ἐπειδὴ ἡ ἀνδρογυναικεία αὐτὴ Μονὴ δὲν κατεδικάσθη ἐπισήμως ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων, τὸ ἀνοσιούργημα αὐτὸ τοῦ Ἱερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ ἀποτελεῖ ἀπαρχὴν εἰσαγωγῆς εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν συνεισάκτου Μοναχισμοῦ.

3)     Τὸ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Μονὴ εἶναι πράγματι μικτὴ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸν ἴδιον Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεον, ὁ ὁποῖος ἔγραψεν ὅτι εἰς τὴν Μονὴν αὐτὴν ὑπάρχει «κοιν προσευχ» καὶ «κοιν τράπεζα». Ἐπίσης, διὰ τὴν Μονὴν αὐτήν, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, πιστοποιεῖ καὶ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας ὅτι ποτελεται π Μοναχος κα Μοναχάς.

4)     Ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ εἶναι περιφρονητὴς καὶ πλήθους διδαγμάτων ὁσίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας σχετικῶν μὲ τὴν ἵδρυσιν ὑπ’ αὐτοῦ τῆς ὡς ἄνω σκανδαλώδους μικτῆς Μονῆς.

5)     Ὁ δυστυχὴς οὗτος Ἱερομόναχος ἐξελάμβανε διάφορα δαιμονοφαντάσματα ὡς θείας ἀποκαλύψεις πρὸς αὐτόν, ὡς νὰ μὴ εἶναι τελεία ἡ Θεία Ἀποκάλυψις καὶ πρέπει νὰ συμπληρωθῇ μὲ τὰ ψευδοοράματα τοῦ Σαχάρωφ. Ἡ τοιαύτη ἀντίληψις εἶναι αἱρετική.

6)     Ὁ βίος τοῦ Ἱερομονάχου τούτου ὑπῆρξεν ἄστατος καὶ ἀκατάστατος, ὅπως καταγράφεται εἰς κείμενά μου, τὰ ὁποῖα θὰ ἐκδοθοῦν προσεχῶς.

7)     Κατὰ τὴν κρίσιν μου, ὁ ἐν λόγῳ Ἱερομόναχος διεκρίνετο εἰς τὰ κείμενά του ὅτι εἶχε μίαν πρωτοτυπομανίαν διὰ νὰ φανῇ ὅτι εἰσάγει εἰς τὴν Θεολογίαν πρωτοτύπους γνώσεις καὶ θεοπτικὰ διδάγματα, ἐνῷ οὐδὲν οὐσιαστικὸν ἔγραψε, τὸ ὁποῖον νὰ μὴ περιέχηται εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, εἰς τοὺς δογματικοὺς Ὅρους, εἰς τοὺς ἱεροὺς Κανόνας καὶ εἰς τὰ κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἀντιθέτως, ἔγραψε καὶ εἶπεν ἀρκετὰ τὰ ὁποῖα ἀντιτίθενται εἰς τὴν γενικὴν Διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.

8)     Οὐδεμία ἔνδειξις ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει ὅτι ὁ προτεινόμενος δι’ ἐπίσημον ἀναγνώρισιν ὡς Ἁγίου εἶχε θαυματοποιητικήν τινα χάριν.

9)     Ἔχομεν τὴν παπικὴν βιομηχανίαν παραγωγῆς «γίων» (ἐντὸς εἰσαγωγικῶν). Πρέπει νὰ διαφυλαχθῇ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τοιαῦτα ὀλισθήματα.

10) Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ἑκατομμύρια πραγματικν γίων ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων καὶ πάντοτε ὁ Θεὸς ἀναδεικνύει ἀληθινοὺς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι πρῶτον ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴν κοινὴν συνείδησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσημος ἁγιοκατάταξίς των. Οὐδεμία ἀνάγκη ὑπάρχει νὰ καταταχθῇ μεταξὺ τῶν Ἁγίων μας ἓν ἀμφιλεγόμενον καὶ ἀντιλεγόμενον πρόσωπον.

11) Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ὁποίου δὲν ἐκάθισεν ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ ὡς γιος, ὅπως ὁ ἅγιος π. Πορφύριος, ὁ π. Παΐσιος καὶ ἄλλοι, οὐδέποτε θὰ ἀναγνωρίσῃ καὶ θὰ τιμήσῃ αὐτὸν ὡς Ἅγιον. Ἀκόμη εἶναι καὶ ἐντελῶς ἄγνωστος ὁ ἐν λόγῳ Ἱερομόναχος εἰς τὴν πλειονότητα τοῦ πιστοῦ Λαοῦ. Διὰ πρώτην δὲ φορὰν παρατηρεῖται τὸ φαινόμενον τῆς κινήσεως ἐκ τῶν ἄνω, ἐκ τοῦ χώρου δηλαδὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων, διὰ μίαν μὴ ἀναμενομένην ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν Λαὸν ἁγιοκατάταξιν. Δημιουργοῦνται λοιπὸν βάσιμοι ὑποψίαι ὅτι ἐπιδιώκονται σκοπιμότητες τινές.

12) Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου, μὲ ἀπροκάλυπτον ἐπιπολαιότητα καὶ ἀσύγγνωστον ἀνευθυνότητα, προσεπάθησε νὰ δημιουργήσῃ μίαν ὁμιχλώδη, τυφλωτικὴν καὶ νοσηρὰν κατάστασιν, ὅτι ὁ καταπατητὴς ἱερῶν Κανόνων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ παραδοξολόγος Ἱερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ εἶναι ἰσάξιος τοῦ Μωϋσέως, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, τοῦ Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου καὶ ἄλλων μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ὡς ἄλλος Πάπας, ἀνεκήρυξεν ἀτομικῶς καὶ αὐθαιρέτως τὸν ἐν λόγῳ Ἱερομόναχον ὡς γιον, κατὰ περιφρόνησιν ὁλοκλήρου τῆς ἁγιοκατατακτικῆς πράξεως τῆς Ἐκκλησίας.

13) Ὁ προτείνων τὴν συναρίθμησιν μετὰ τῶν Ἁγίων τοῦ Ἱερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος Βλάχος δὲν εἶναι εὐυπόληπτον καὶ ἀδιάβλητον πρόσωπον, ὡς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ βιβλίον μου: « πομυθοποίησις νς πισκόπου - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ – Ν φύγ Δεσπότης τς Ναυπάκτου». Ὁ Ἀρχιερεὺς οὗτος, ὡς «ψευδολόγος» (αἱ ἀποδείξεις εἰς τὸ βιβλίον μου), δὲν εἶναι ἀξιόπιστος. Δὲν ὑπάρχουν δὲ ἀντικειμενικαὶ ἐνδείξεις περὶ τῆς «γιότητος» τοῦ ὑπὸ ἐξέτασιν Ἱερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ. Ὑπάρχουν μόνον αἱ παιδαριώδεις καὶ γελοιοποιητικαὶ ὑπερβολαὶ τοῦ Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου καὶ αἱ ἐκτὸς πάσης σοβαρότητος φαντασιώσεις αὐτοῦ τοῦ περιέργου Ἱερομονάχου.

14) Πρὸς ἀποτροπὴν ἐνδεχομένης πραγματοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καταγγελλομένης σκανδαλώδους ἐπιδιώξεως, προετοιμάζεται σχετικὴ δημοσία συζήτησις.

Ὡς ἀποδεικτικὰ παραστατικὰ τῶν ἐνταῦθα καταγγελλομένων, ἐπισυνάπτω ἀποσπάσματα τοῦ εὑρισκομένου εἰς τὸ τελευταῖον διορθωτικὸν στάδιον ὑπὸ ἔκδοσιν βιβλίου μου «ΤΑ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ». Τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ ἀναφέρονται εἰς τὸ κακόδοξον καὶ θεολογικῶς ἀνερμάτιστον βιβλίον τοῦ Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου «ΟΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤ» (Βίος κα Πολιτεία το Γέροντος Σωφρονίου το συχαστο κα θεολόγου, β΄ κδοσις 2007). Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος Βλάχος, μὲ τὰς θεολογικὰς πλάνας του εἰς τὸ βιβλίον αὐτὸ καὶ εἰς τὸ ἕτερον βιβλίον του «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» (αὐτὰ ἔχω ἐλέγξει), τὰ ὁποῖα μετεφράσθησαν καὶ εἰς ξένας γλώσσας, ἐγένετο τρόπον τινὰ εἷς Δούρειος Ἵππος ἐξαγωγῆς κακοδοξιῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος.

 Ἐν Ἀθήναις τῇ 8ῃ Αὐγούστου 2014
                Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ

 Πρωτοπρεσβύτερος ωάννης Κ. Διώτης

θεολόγος καὶ δημοσιογράφος

Πλατεῖα Βικτωρίας 9 - 104 34 Ἀθῆναι (Hellas)

Τηλ.: 00302108222284 – 00306938566716

2 σχόλια:

  1. Πολύ καλό άρθρο, με σημαντικές πληροφορίες και πολύ ωραίο, σοβαρό τρόπο έκφρασης, τεκμηριωμένα επιχειρήματα, χωρίς βρισιές και ήθος ποδοσφαιρικού γηπέδου. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστούμε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σύμφωνα με έγκυρες αγιορείτικες πληροφορίες, ο ανωτέρω μοναχός ευρισκόμενος στον Άγιον Όρος διεξήγαγε κατασκοπίαν υπέρ της Ρωσικής Εκκλησίας, διαθέτοντας ασύρματο.

    Κατασκοπίαν διεξάγουν και σήμερα ρώσοι μοναχοί σε απομονωμένα ασκηταριά τα οποία κατά καιρούς επισκέπτεται ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας. Τέτοιους μοναχούς γνώρισα προσωπικά στο άγιον Όρος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου