Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Ὅθεν, ἀδήριτος καὶ ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ ἀνάγκη, ὅπως τὸ Πατριαρχεῖον ἀποφασίσῃ καὶ ἐνεργήσῃ διὰ τὸν ἄμεσον χωρισμὸν Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς.ΕΚΤΕΝΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Προσβολ κα ετελισμς 
 λων τν γίων

του Παλαιμαχου Αγωνιστου 
π. Ιωαννου Διωτη
 

 
Μὲ ὅσα ἐξοργιστικά, ὑπερβολικά, ἐξωπραγματικά, ὑμνολογικά, δοξολογικά, σκανδαλώδη καὶ φαντασιώδη γράφει καὶ κηρύσσει, ἐπὶ πολλὰ ἔτη, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου περὶ τοῦ περιβοήτου Σωφρονίου Σαχάρωφ, ἐγένετο αἰτία νὰ παρασυρθοῦν μερικοὶ Καθηγηταὶ Θεολογικῶν Σχολῶν, Ἀρχιερεῖς τινες καὶ ἄλλοι Κληρικοί, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προβληθῇ διεθνῶς ὁ αἱρετικὸς καταφρονητὴς τῶν ἱερῶν Κανόνων, τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ τῶν ἱερῶν κειμένων τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ Ὁσίων τῆς Ὀρθοδοξίας Σωφρόνιος Σαχάρωφ ὡς κορυφαῖος σύγχρονος θεολόγος καὶ «γιασμένη» ἀσκητικὴ μορφή, ὑπερέχουσα εἰς ἁγιότητα καὶ αὐτῶν τῆς ἐποχῆς μας θαυματουργῶν ἐν ζωῇ ἁγίου Πορφυρίου καὶ ἁγίου Παϊσίου. 
Ἀκόμη, ὁ προβληματικὸς Ἱερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ ἔχει ἁγιογραφηθῆ εἰς παρεκκλήσιον μὲ φωτοστέφανον ἁγίου μεταξὺ ἀνεγνωρισμένων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας.  
 Ἐπίσης διωργανώθη καὶ ἐπίσημον Διορθόδοξον Συνέδριον πρὸς τιμὴν τοῦ Σωφρονίου Σαχάρωφ, εἰς τὸ ὁποῖον ὡμίλησαν μὲ ὑπερβάλλουσαν τιμητικὴν ἔξαρσιν Ἀρχιερεῖς, Καθηγηταὶ Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἄλλοι. 
Ὁ δὲ Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ὡς εἴδομεν, ἀνεκήρυξε καὶ ἀνεγνώρισεν ὡς «γιον» αὐτὸν τὸν Ἱερομόναχον καὶ κατατάσσει αὐτόν, ἀφρόνως, ἀθεολογήτως καὶ ἀντεκκλησιολογικῶς, μεταξὺ τῶν μεγάλων Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου. 
Εἶναι πρωτοφανὲς καὶ ἄκρως προκλητικὸν τὸ σκάνδαλον τοῦτο τοῦ Ἀρχιερέως Ἱεροθέου Βλάχου, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ ἐπιβληθοῦν αἱ δέουσαι κυρώσεις καὶ διὰ πλῆθος ἄλλων ἀνομημάτων αὐτοῦ.
Τί συμβαίνει λοιπόν; 
Ὑπάρχει πλάνη εἰς τοὺς θεολογικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἐκείνους παράγοντας οἱ ὁποῖοι ἐνεργοῦν διὰ τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Σωφρονίου Σαχάρωφ ἢ μόνον σκοπιμότης διὰ νὰ ἀναγνωρισθῇ ἐπισήμως ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ ὡς διεθνς γιος πρὸς ἐξυπηρέτησιν ἀδήλων σκοπῶν;
Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχει πλανηθῆ, διότι ἡ κοινὴ συνείδησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος οὐδέποτε ἐδέχθη ὡς γιον τὸν ἐν λόγῳ προβληματικὸν καὶ ἀντιλεγόμενον Ἱερομόναχον.
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ἐγένετο ὑπαίτιος προσβολῆς τῶν Προφητῶν, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, τοὺς ὁποίους ἐξομοιώνει, σαφῶς καὶ ῥητῶς, μὲ ἕνα δεινὸν παραβάτην τῶν ἱερῶν Κανόνων, κακόδοξον, φαντασιόπληκτον καὶ ἀκατάστατον ἐν τῷ βίῳ αὐτοῦ Ἱερομόναχον.
 Ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλους τοὺς ἄλλους Ἁγίους ἀσεβεῖ ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἱερόθεος Βλάχος, ἐπειδὴ κατατάσσει μεταξὺ αὐτῶν τὸν Σωφρόνιον Σαχάρωφ ὡς Μέγαν Ἅγιον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπειδὴ ἐξεφράσθη, ὡς προεξετέθη, ὅτι: «Ἐὰν π. Σωφρόνιος δν εναι γιος, τότε δν πάρχουν γιοι». 
Ἐμείναμεν λοιπὸν ἀπὸ Ἁγίους, κατὰ τὸν Ἀρχιερέα Ἱερόθεον Βλάχον, ἀφοῦ ὀ Σωφρόνιος Σαχάρωφ δὲν πρόκειται νὰ ἀναγνωρισθῇ ὡς ἅγιος.
Τὸ σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τίθεται ἐνώπιον τῆς μεγάλης καὶ ἱστορικῆς εὐθύνης Αὐτοῦ. 
Κατόπιν τῶν ἀποκαλυφθέντων, εἶναι ἀπολύτως βέβαιον ὅτι δὲν θὰ ἀποφασίσῃ τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Σωφρονίου Σαχάρωφ.
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνον αὐτὸ διὰ τὴν παροῦσαν ἐκρηκτικὴν περίπτωσιν. 
Ἡ ἀντικανονικὴ καὶ σκανδαλώδης μικτ Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τὸ Essex τῆς Ἀγγλίας, τὴν ὁποίαν ἵδρυσεν ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ἀνήκει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. 
Ὁ δὲ καθαιρετέος ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς αὐτῆς, διὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν τῆς παντάπασιν ἀπαραδέκτου Μονῆς του, εἰς τὴν ἀπὸ 20 Ἰουλίου 1989 ἀπαντητικὴν ἐπιστολήν του πρὸς τὸν ἱδρυτὴν καὶ ὑπεύθυνον τῆς ἐν Λονδίνῳ Ἀδελφότητος «ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» κ. Μάριον Ἰ. Πηλαβάκην, γράφει καὶ τὰ ἑξῆς:  
«μες δν ζμεν ν κρυπτ, οδπολελυμένως. Μητέρα χομεν τν μεγάλην το Χριστο κκλησίαν, τις γινώσκει τ μν κα γινώσκεται φμν κα τς φωνς ατς μες κούομεν».
Ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ λοιπὸν τὴν ὅλην εὐθύνην αὐτῆς τῆς συνταρακτικῆς καταστάσεως ἐπιρρίπτει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. 
Ὅθεν, ἀδήριτος καὶ ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ ἀνάγκη, ὅπως τὸ Πατριαρχεῖον ἀποφασίσῃ καὶ ἐνεργήσῃ διὰ τὸν ἄμεσον χωρισμὸν Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς. 
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ θεματοφύλαξ τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ ἀπαραδέκτως ἀνέχεται ἐπὶ σειρὰν δεκαετιῶν καταπάτησιν καὶ περιφρόνησιν ὑπὸ τοῦ Σωφρονίου Σαχάρωφ τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ἐλκκλησιαστικῶν Παραδόσεων.

5 σχόλια:

 1. Σας περιποιείται και πάλι ο Αμέθυστος
  ===============
  Ανώνυμος
  Τι σχέση έχουν ο Α. Γιέφτιτς, ο μ. Αρτέμιος, ο Π. Βαρθολομαίος κτλ.. με το θέμα; ΔΕΝ μας ενδιαφέρει τι είναι ο καθένας ούτε αν αναφέρεται ως υποστηριχτής ή όχι του Γέροντος Σωφρονίου. Καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει θετικό ή αρνητικό. ΔΕΝ θα διαμορφωθεί η γνώμη κανενός από αυτό. Βλέπουμε να αρχίζει ένας εκφυλισμός λόγω έλλειψης επιχειρημάτων. Να μπαίνουμε σε άλλο πεδίο και σε μια ιδιότυπη "λογική" και μέθοδο.. "θαψίματος" των "υποστηρικτών" που αναφέρει ο π.Θ.Β. (κατά την γνώμη μου, χωρίς να υπάρχει λόγος αφού είχε απαντήσει με πλήρη επάρκεια σε όλα), για να δικαιωθεί (υποτίθεται) ο π.Ι.Δ. και ο Μ.Πηλαβάκης!
  Αυτά είναι αστεία! Όποιος νομίζει ότι θα διαμορφώσει γνώμη με τέτοιο τρόπο κάνει μεγάλο λάθος! Αυτά είναι μόνο για δημιουργία εντυπώσεων. Κλασσική μέθοδος λασπολογίας..
  Να πούμε λοιπόν για πολλοστή φορά ότι Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ. Είναι ανθρώπινες και έστω "κατανοητές" ως ένα βαθμό οι αμφιβολίες ή οι πειρασμοί του διαβόλου, για διάφορους Γέροντες του τελευταίου αιώνα επειδή "οι μέρες είναι πονηρές" ΟΧΙ ΟΜΩΣ Η ΕΠΑΡΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΠΑΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΙ ΒΑΛΕ)! ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!
  Δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης αυτή η συνεχιζόμενη μακροχρόνια επίθεση σε έναν Γέροντα της Ορθοδοξίας που έχει βοηθήσει ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, και εξακολουθεί να βοηθάει μέσα από τα βιβλία του, και να ερμηνεύει εσωτερικές καταστάσεις της πνευματικής ζωής σε όλους μας, με το πρόσχημα της μονής Έσσεξ, ενώ έχουν απαντηθεί και καταρριφθεί όλα!
  Εκτός αν θέλουν να μας πουν ότι όλοι οι Ορθόδοξοι, κληρικοί θεολόγοι και απλοί άνθρωποι που νιώθουμε αγάπη και ευλάβεια για τον Γέροντα και διαβάζουμε τα βιβλία του είμαστε πλανεμένοι και δαιμονισμένοι (σύμφωνα με τα λόγια π.Ι.Δ. ΚΑΙ Μ.Π. για τον Γ.Σ.). Έτσι κι αλλιώς ήδη λένε ότι είμαστε όλοι "αιρετικοί και μολυσμένοι".Ευχαριστούμε. Τι άλλο να πούμε; Καλή μετάνοια σε όλους.. Και καλή Φώτιση!

  9/1/16 8:07 μ.μ.

  Ο/Η amethystos είπε...

  Είναι μιά ομάδα συκοφάντες καί καφενόβιοι πορνόγεροι. Τό έργο τους, καθαρά εωσφορικό, στοχεύει στήν δημιουργία ταραχής. Χρησιμοποιούν όλα τους τά όπλα γι' αυτόν τόν σκοπό. Επανεμφάνισαν ακόμη καί έναν αισχρό συκοφάντη τού Αγιου Παίσιου σέ αναζήτηση κύρους. Δυσφημιστές τού ανθρώπινου είδους. Αλλά οι στενοί τους συνεργάτες δυστυχώς νίπτουν τάς χείρας τους. Μεγάλη πληγή, η οποία ξεκίνησε από τόν Καντιώτη καί ολοκληρώθηκε μέ τόν Μυτιληναίο. Η Πατρίδα μας πάντοτε βασανίστηκε από τόν φθόνο καί τήν συκοφαντία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν σκοπευουμε να απαντησουμε στο γελοιο υποκειμενο τον αραγμενο χασομερη της Κιναιδοχωρας Αγγλιας και στην αξιοθρηνητη παρεα του στην Ελλαδα, που καθημερινα βριζει και χυδαιολογει κατα των Ιερων Κανονων, κατα των Αγιων Πατερων και κατα της Πατρωας ευσεβειας των Ορθοδοξων, και που διδασκει δικες του θεωριες που μοιαζει μαλλον περισσοτερο και ειναι, το "ευαγγελιο" των ανθρωπων του Εωσφορου.
  Το μονο που εχουμε να σας προειδοποιησουμε ειναι να Φυγετε μακρυα του ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ.
  Παψετε να τον διαβαζετε.
  Διαφθειρει και μολυνει και πανουκλιαζει.
  Σκορπα ευλογιά, την γνωστη ασθενεια, λεπρα και καρκινο.
  Ειναι ενα πραγματικο φιδι που δαγκωνει θανατηφορα και δολοφονει την καθαρη πιστι και το Αγιο Ευαγγελιο μας και τον κατατασσει καθως και σε οσους τον διαβαζουν ή σιγονταρουν τις αποψεις του ή και τον ακολουθουν, στους ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ και ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΥΣ εχθρους του Χριστου.
  ===============
  Οσον αφορα τον σχολιαστη.
  Ωστε δεν εχουν σχεσι οι εγκωμιαστες του Οικουμενιστου Σωφρονιου, Γιεφτιτς, Βαρθολομαιος, κλπ Παραφρονες;
  Ο δεσποτοπαρακοιμωμενος διαστρεβλωτης ωραιολογος Βαμβινης τους εφερε για υποστηρικτες του και οχι εμεις.
  Λεει η παροιμια, πες μου τον φιλο σου για να σου πω ποιος εισαι.
  Ετσι δεν ειναι;
  Εχουν επομενως την αξια τους και οι μαρτυριες αυτων των Σατανανθρωπων που τους αναγνωριζεις εσυ, Θεος φυλαξει, οχι εμεις, ως ποιμενες σου.
  Λεει πολλες ωραιολογικες βλακειες ο παρακοιμωμενος ...θεοφωτιστος Βαμβινης.
  Ο εκφυλισμος επιχειρηματων προερχεται απο τους υποστηρικτες του Σωφρονιου που τον αμνηστευουν πληρως απο τα λογια και απο τις πραξεις του.
  Δεν κρινεται ο οιοσδηποτε, ακομα και ο αγιος, απο τις θεολογικες ωραιολογιες του που σαν δεξιοτεχνης τεχνιτης μπορει να μαζεψε απο αλλους και να τις σερβιρει για δικες του, οπως συμβαινει με τον ...θεοφωτιστο βουδιστη σας.
  Ολοι οι αιρετικοι δεν κριθηκαν απο τις αρετες τους που αυτες τις βλεπει ο Θεος, αλλα απο τα λογια και απο τις πραξεις τους.
  Ο ...θεοφωτιστος Βαμβινης μας λεει, κρινονται μονο απο τις αρετες τους.

  Με καμμια επαρκεια δεν απαντησε ο αυλοκολακας Βαμβινης.
  Αυτα ειναι φαντασιες δικες σου και μπουρδουκλωσιες δικες σου και τις καταλαβαινουμε εμεις γιατι κατανοουμε που το πας και ποιος εισαι.
  Ειναι ανεπαρκη τα επιχειρηματα του Βαμβινη που δεν πειθουν οσους εχουν νουν Χριστου.
  Εσυ ως φαινεται μαγευτηκες απο τα ....θεοπτικα πυροτεχνηματα του Σωφρονιου και του Ναυπακτου.
  Ολοδικοι σου, σου τους χαριζουμε μετα χαρας και ...λυπης.
  Σου χαριζουμε και τον Αιρεσιαρχη Βαρθολομαιο και τον Σατανασιο Γιεφτιτς.
  Να ζησεις μαζι τους και να ...ευτυχησεις!!!

  Ωστε υποκριτα σχολιαστη οσα γραφουμε ειναι λασπολογιες που παρουσιαζουμε και με φωτογραφιες το συλλειτουργο του Σωφρονιου με τον Ιμαμη Αθηναγορα και τον Προτεσταντη Αγγλικανο;
  Αληθεια;
  Και ηταν αραγε μονο αυτη η συλλειτουργια και καμμια αλλη;
  ΄Η ακολουθησαν και πολλες αλλες, αλλα δεν τις παρακολουθησαμε;
  Αν δουμε οτι πριν τον θανατο του εδωσε συμμαρτυρια στον Αιρετικο και ...Διαφορετικο, γνωστο σε ολους απο την νεοτητα του, ΖΗΖΙΟΥΛΑ, απο τον οποιο λογω του ΠΑΘΟΥΣ ΤΟΥ, υποφερει σημερα ολη η Ορθοδοξια, θα επρεπε ο Σαχαρωφ να καθαιρεθει ακομα και μετα θανατον.
  Αλλα ποιος θα τον καθαιρεσει;
  Ο Αρχιαιρεσιαρχης Βαρθολομαιος;
  ΄Η τα κοπελια του του Αιρετικου Φαναριου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Λασπολογιες ειναι Δουρειε Ιππε το μικτο μοναστηρι του που μας αφησε σαν πεσκεσι και σαν κακο προηγουμενο που αρχισαν να τον μιμουνται και αλλοι ...θεοφωτιστοι;
  Δημοσιευσαμε ηδη το νεο ΜΙΚΤΟ μοναστηρι της Αμερικης που οπως δηλωσαν οι μοναχες και οι μοναχοι ΣΥΝΕΙΣΑΚΤΟΙ, θελουν να ....ανακαινισουν ολη την Αμερικη.
  Με ποιανου την ευλογια, του Θεου, ή την καταρα του Διαβολου τον οποιο υπηρετουν αφου ξεκινησαν τον δρομο τους με την καταπατησι των Ιερων Κανονων;
  Μολις χθες μαθαμε απο ηγουμενο Ελλαδικης Μονης οτι στο Πανοραμα Θεσσαλονικης, ο προσφατα κοιμηθεις αρχιμανδριτης Συμεων Κραγιοπουλος ετοιμαστηκε να οργανωση ΜΙΚΤΟ Μοναστηρι κατ' απομιμησι του ευφανταστου οραματιστου Σαχαρωφ αλλα ξεσηκωθηκαν οι χριστιανοι και ευτυχως απετρεψαν αυτην την αιωνια ΣΑΧΑΡΩΦΕΙΑ ΑΣΕΒΕΙΑ.

  Γιατι αφελη σχολιαστα αποτελει η περιγραφη των Σωφρονιων ΑΣΧΗΜΙΩΝ ...βλασφημια του Αγιου Πνευματος;
  Βλασφημια αποτελει η λυσσαλεα προσπαθεια η δικη σας να αγιοποιησετε εναν Οικουμενιστη οπως πραξατε και με τον Χρυσοστομο Σμυρνης που ειναι ο πρωτος "αγιος" των Οικουμενιστων και προσπαθουν με περισση ΜΑΝΙΑ οι Σατανικοι σημερινοι Οικουμενιστες που ως φαινεται, και εσυ ανηκεις σε αυτους.
  Αφησε λοιπον υποκριτα σχολιαστη τα γελοια σου φληναφηματα.
  Αλαλα και μπαλαλα ειναι τα περισσοτερα γραπτα του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ.
  Φαντασιες και ανοησιες.
  Δεν εχει απαντηθει τιποτα απο τον αυλοκολακα Βαμβινη του εμπαθους και δικομανους Ιεροθεου.
  Ναι, δυστυχως, το Αγιο Ευαγγελιο μας προειδοποιει αλλα εσεις το γραφεται στα υποδηματα σας.
  ΠΟΝΗΡΟΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΣ, προκοψουσιν επι τα χειρων, πλανωντες και πλανωμενοι, βροντοφωναζει.
  Και αυτο γινεται κυριως στην θλιβερη εποχη μας.
  Ενας τοιουτος ειναι και ο Σωφρονιος Σαχαρωφ.
  ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΝΗΡΟΣ ΚΑΙ ΓΟΗΤΑΣ.
  Μεγαλος ΓΟΗΤΑΣ.
  Και εσυ ο αφελης εγινες δουρειος ιππος του και γοητευτηκες απο αυτον γιατι εχεις κανει καποιες αβαριες στη ζωη σου και ο Θεος επιτρεπει να πλανηθεις απο τις θεολογικες ωραιολογιες του Σωφρονιου.
  ΄Η εισαι ενας υπερμετρος ΕΓΩΪΣΤΗΣ.
  Και αυτο εξακριβωνουμε για σενα.

  Ο Παλαιμαχος Αγωνιστης πατηρ Ιωαννης Διωτης εχει ετοιμη την απαντησι του στον επιστρατευμενο αυλοκολακα που μονο και γι αυτη του την αυλοκολακευτικη πραξι να υπεραμυνθει με νυχια και με δοντια και με συσσωρευμενες πολλες γελοιοτητες τον δεσποτη του, ειναι ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ.
  Χρειαζεται ναχη κανενας καθαρο και ανεπηρεαστο μυαλο και καθαρη σκεψι για να μπορει να ξεχωριση τον πλανο και ψευδοπροφητη της σημερινης εποχης.
  Ο καθενας κρινεται απο τα λογια του και κυριως απο τις πραξεις του που μενουν σαν Σατανικες πρακτικες και κακες υποθηκες στους επιγενομενους.
  Ο Θεος να μας φυλαξη απο αυτους γιατι οδηγουν στην Κολασι.

  Ακομα, τον ΜΟΛΥΣΜΟ ταλαιπωρε ψευτη, δεν σου τον προσαπτουμε εμεις αλλα οι Αγιοι Πατερες και ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ εν ενι στοματι.
  Αυτοι τα γραφουν αυτα και δυστυχως ειναι αληθεια.
  Και εμεις μετα την Αγια Γραφη εχουμε τους ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ.
  Φαινεται αφησες τους Αγιους Πατερες και επεσες με τα μουτρα στους αμφισβητουμενους "αγιους" γερονταδες, οπως επαθε και ο Κιναιδοϊστολογος ΣΟΥ, που λατρευει και περιπαθως χαϊδευει καποιους γερονταδες και τις πρακτικες τους που δεν ειναι παρομοιες με τις πρακτικες των Αγιων Πατερων.
  Και δεν λεμε στις προσευχες μας Δι ευχων των γερονταδων ημων ή των δεσποταδων ημων, οπως συνιστα ο Σωφρονιος "Κυριε Ιησου Χριστε, ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΟΥ, ελεησον με", αλλα ΔΙ ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ.
  Αυτων την ευχη επικαλουμαστε οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ και οχι εσεις οι κακοδοξοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εχω μία υπόνοια ποιός μπορεί να είναι ο συγγραφέας του παραπάνω σχολίου..σάς λέει κάτι;
  δείτε το παρακάτω:

  Αρχιμ. Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, εκδ. Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ, Αγγλία
  paterikiparadosi.
  0
  Αναρτήθηκε από amethystos στις 3:02 π.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οχι δεν μου λεει τιποτα. Μπορεις να μας το κανης ...λιανωτερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου