Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας: “Τό πνευματικόν τέκνον» τοῦ πλανεμένου Σωφρονίου Σαχάρωφ τοῦ Ἔσσεξ”Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας: “Τό πνευματικόν τέκνον» τοῦ πλανεμένου Σωφρονίου Σαχάρωφ τοῦ Ἔσσεξ”

του Βυζαντινολογου κ. Μαριου ΠηλαβακηΟ Ζηζιουλας ασπαζομενος περιπαθως την χειρα του Παπα.


 Πολλοί “συντηρητικοί” θεολόγοι καί ὁμότιμοι πρωτοπρεσβύτεροι ἀσκοῦν δριμυτάτην κριτικήν κατά τοῦ κ.Ζηζιουλα, ἀλλά κανείς δέν τολμᾷ νά κριτικάρῃ καί τόν “γέροντα του” καί τήν πλανεμένην μονήν τοῦ Ἔσσεξ ἡ ὁποία, μέχρι σήμερον,τόν τιμᾱ ὡς “μέγαν ἱεράρχην” καί δέχεται τάς εὐλογίας του.
     Ὁ ἴδιος ὁ κ.Ζηζιουλας λέγει διά τόν πλανεμένον Σ.Σαχαρωφ ὅτι «εἶχε προσωπικά τό προνόμιο νά γνωρίσει τή μεγάλη ὀσιακή μορφή, νά καθοδηγηθεῖ πνευματικά ἀπό τίς συμβουλές του, νά σκύψει κάτω ἀπό τό ἐπιτραχήλιό του καί νά λάβει τίς πιό δύσκολες καί μεγάλες ἀποφάσεις τῆς ζωῆς του μέ τή βοήθειά του» (Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Γέροντας Σωφρόνιος ὁ θεολόγος τοἀκτίστου φωτός. Πρακτικά διορθοδόξου ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου. Ἅγιον Ὄρος : Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, 2008, σ.253).
 

      Μάλιστα ὁ πλανεμένος Σ.Σαχαρωφ ἔδωσε συμμαρτυρίαν διά νά χειροτονηθεῖ ἐντός μίας ἑβδομάδος, ἀπό λαϊκός εἰς ἀρχιερέαν ὁ ἰδιόρρυθμος ἀρχιοικουμενιστής “θεολόγος” κ. Ζηζιουλας.
 Ὁ δέ κ.Ζηζιουλας ἐφρόντισε νά ἁγιοποιηθῆ ὁ δεινῶς ὑβριζόμενος ἀπό τόν Σ.Σαχαρωφ γέροντας Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε ἐξῆλθεν τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί βεβαίως οὐδέποτε ἠσκήθη μέ “ὡραιοτάτας παρθένους” ὡς ὁ Σωφρονιος Σαχαρωφ.
      Ἀλλά καί τόν κυρίως ναόν τῆς ἰδιορρύθμου μονῆς τοῦ Ἔσσεξ ἐγκαινίασεν ὁ κ. Ζηζιουλας τήν 17ην Σεπτεμβρίου 1988. Καί ἐνῷ ὁ ναός ἦτο εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος τόν μετωνόμασεν τήν τελευταία στιγμήν εἰς Ἅγιον Σιλουανόν! (Σημειωτέον ὅτι συνέψαλλαν οἱ Σιμωνοπετρίτες πατέρες Ἀθανάσιος, Γρηγόριος, Νεῖλος πού ἤσαν παρόντες μετά τοῦ γέροντος των Αἰμιλιανοῦ).
 

       Εἰς τόν “Ὀρθόδοξον Τύπον” τῆς 18ης Μαρτίου 2011, προφανῶς κατόπιν «ἀπροσεξίας» τῆς συντάξεως δημοσιεύεται μία καταπληκτική ἐπιστολή τῆς κ. Κυριακῆς Παπαστυλιανοῦ Μαστοροπούλου, διά τόν κ. Ζηζιουλα, τμῆμα τῆς ὁποίας δημοσιεύομε ἐν συνέχειᾳ.

   «Ἀφορμή γιά τό παρόν σχόλιό μοῦ ἔδωσε ἄρθρο τοῦ γνωστοῦ θεολόγου κ. Ἀθαν. Σακαρέλλου στόν «Ο.Τ.» τῆς 10/12/10 μέ τίτλο «Αἵ ἔσχαται ἡμέραι». Στό ἄρθρο αὐτό ἀνέγνωσα μέ κομμένη τήν ἀνάσα καί ὀδύνη πολλή βλάσφημες πλάνες τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα.
    Διάβαζα καί ξαναδιάβαζα καί δέν πίστευα στά μάτια μου! Σατανικές ὄντως θεωρίες!
    Ἄς ἐπαναλάβω ὅμως αὐτολεξεί τό κείμενο τό ἀναφερόμενο στήν κακοδοξία του. Σίγουρα θά νιώσετε κι ἐσεῖς τήν ἴδια ἐσωτερική διαμαρτυρία: 


«Αὐτό μας ἐπιτρέπει νά ποῦμε ὅτι εἶναι καλύτερα, πού ὁ Ἀδάμ ἔπεσε διατηρώντας τό δικαίωμά του στήν ἀπόλυτη ἐλευθερία, παρά ἄν εἶχε παραμείνει ἄπτωτος ἀρνούμενος αὐτό τό δικαίωμα πρᾶγμα πού θά τόν ὑποβίβαζε στή θέση τοῦ ζώου» (Μητρ. Περγάμου Ἰωάν. Ζηζιούλα:Ἡ κτίση ὡς εὐχαριστία. Θεολογική προσέγγιση στό πρόβλημα τῆς Θεολογίας. Ἀθῆνα, Δεκέμβριος 1992).
 

    Τό βιβλίο, τό ὁποῖο ἐμπεριέχει τή βλασφημία αὐτή, ἐκδόθηκε τό 1992! Ἀπό τότε ὅμως μέχρι σήμερα συνεχίζει ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης νά…. ἱερουργεῖ! Ἀλλά τό γεγονός ἴσως δέν πρέπει νά μᾶς ξενίζει καί πολύ. Διότι ὁ κ. Ζηζιούλας ὑπάγεται στό Οἴκ. Πατριαρχεῖο. Ὡς γνωστόν δέ στό σεβαστό μας κατά τά ἄλλα Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑπάρχει μεγάλη ἔκπτωσις πίστεως καί παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας.
     Διαβάζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ἰωάννης εἶναι καί Πρόεδρος! Μάλιστα πρόεδρος τοῦ «Ὀρθοδόξου Διαλόγου»! Ποιά ἀποτελέσματα λοιπόν νά περιμένουμε ἔπειτα ἀπό αὐτό;
 

    Ὁ Παναγιώτατος κ. Βαρθολομαῖος τί τόν ἔχει καί τόν καμαρώνει; Ἀλήθεια τί Θεό πιστεύει ὁ κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας;  Ἄν ὁ Ἀδάμ, ὅπως λέει θά ἦταν «ζῷο», ἄν δέν ἔκανε τήν ἀνυπακοή, ὁ Κύριος Ἰησοῦς μας, πού «ἔγινε ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ», ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τί εἶναι; Φρίκη! Φρίκη! 

Κύριε Ζηζιούλα!
    Γιά ἕνα ἰῶτα τοῦ Ἀρείου (πού εἶχε βέβαια οὐσιαστική σημασία) συνεκλήθη Οἰκουμενική Σύνοδος. Ὁ Παναγιώτατος (ἀλήθεια ὁ Θεός εἶναι Ἅγιος, γιατί ὁ Πατριάρχης παναγιώτατος;) μέ ποιά Ὀρθόδοξη κριτική παραβλέπει καί ἀνέχεται τόν ὀγκόλιθο αὐτό τῆς παρανομίας καί τῆς πλάνης το κ. Ζηζιούλα καί προκαλεῖ τόν πιστό λαό, ἐνῷ ἀντιθέτως καταδικάζει ἀναίτια τόν ὀρθόδοξο ὁμολογητή κ. Νίκ. Σωτηρόπουλο;
      Ἄμ γι’αὐτό θά μᾶς εὕρει ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ!
      Ὁ κ. Ζηζιούλας ἀπ’ὅτι μαθαίνω εἶναι καί Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας! Τί ἄλλο μένει; Νά ἀνοίξει ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης νά τόν βάλουνε κι ἐκεῖ Πρόεδρο καί δάσκαλο!
     Καλύτερα, ναί καλύτερα εἶναι ἡ Σχολή νά μείνει κλειστή, παρά νά γίνει φυτώριο Οἰκουμενισμοῦ. 

 Ὁ ἐν λόγῳ Ἐπίσκοπος συμπεραίνω πώς καί στήν ἰδιωτική του ζωή θά κάνει χρήση τῆς ἐλευθερίας του. Ἔμ, πώς δέν εἶναι δά ζῷο. Ἔτσι, τούς νόμους τοῦ Θεοῦ θά τούς γράφει στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του !
     Ποιός μᾶς βεβαιώνει πώς δέν θά εἶναι καί συνήγορος τοἑτοιμαζομένου νομοσχεδίου περί γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀφοῦ τί ἄλλο κάνουν οἱ διαστροφεῖς αὐτοί παρά νά βιώνουν ἀνυπακοή στό Δημιουργό καί νά θέλουν νά μήν ὑπάγονται, ὑπακούοντας στό ζωικό βασίλειο, κατά τόν κ. Ζηζιούλα;
    Ὡς Ὀρθόδοξη, πού πονῶ γιά τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, θλίβομαι. Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ Ἕνωση Θεολόγων, ἕως πότε θά ἔχουν τά μάτια κλειστά καί θά σιωποῦν;Ὁ Πατριάρχης ὡς πότε θά μᾶς κάνει διαλέξεις γιά τά χόρτα καί τά ποτάμια; Γι’αὐτά θά ἀπολογηθεῖ;»


     Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ καθηγητής Μέγας Α. Φαράντος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν ἔγραψε εἰς τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον», 30 Ἰουλίου 1993, ὅτι :
 

   «Ἡ θεολογία τοῦ κ. Ζηζιούλα, ὅπως ἀναπτύσσεται εἰς τό βιβλίον του:’’ Ἡ κτίση ὡς εὐχαριστία’’, παρουσιάζει ἀντιστοιχίας πρός τήν θεολογίαν τοῦ Βαρλαάμ, τοῦ λατίνου ἐκείνου μοναχοῦ καί θεολόγου, ὅστις ἐλθών εἰς τήν Ἀνατολήν (14ος αἰών) προέβαλε τήν δυτικήν καί τήν προσωπικήν του θεολογίαν εἰς βάρος τῆς θεολογίας τῶν Ὀρθοδόξων. Τοῦτον δέ ἀντιμετώπισε θεολογικῶς ὁ μεγάλος δογματικός θεολόγος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅστις καί ἀπέδειξεν, ὅτι ἡ θεολογία τοῦ Βαρλαάμ εἶναι, κατ’οὐσίαν, οὐχί χριστιανική, ἀλλά φυσική, τ.ε. φιλοσοφική, ἀφοῦ εἰς τόν στοχασμόν καί εἰς τήν προβληματικήν της δέν ἔχει ὡς ἀφετηρίαν καί κέντρον τήν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ θείαν ἀποκάλυψιν.
     Ἐν γένει ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Ζ. εἶναι αἰσθητή ἡ ἀπουσία τοῦ θείου παράγοντος, τοῦ παράγοντος «Θεός».


    Ἄς χαίρωνται οἱ ὀπαδοί τοῦ ἀρχιπλανεμένου Σωφρονιου Σαχαρωφ διότι ἐκληροδότησεν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί δαρβινιστήν Μητροπολίτην τον  κ. Ζηζιουλαν  ὁ ὁποῖος «ἁγιάζει» μέχρι σήμερον μέ τάς λειτουργίας του τήν μεικτήν μονήν τοῦ Essex.

Ἀλήθεια διατί ἀρνεῖται ἐπιμόνως, ὁ ἐκ Κύπρου αὐστηρός κριτής τῶν «οἰκουμενιστῶν» καί τῶν «παλαιοημερολογιτῶν» κ. Παναγιώτης Τελεβάντος, νά άσκήση κριτικήν διά τόν πνευματικόν πατέρα τοῦ κ. Ζηζιουλα, Σωφρονιον Σαχαρωφ, καί τήν μονήν του, ἡ ὁποία φορτίζει «τάς πνευματικᾶς μπαταρίας» τοῦ κ.Ζηζιουλα,διά νά ξεπουλήση αὐτός τήν Ὀρθόδοξον Πίστην μας εἰς τόν Ἀντίχριστον τῆς Ρώμης Πάπαν;

  
Σήμ.Ὅλοι οἱ ἅγιορεῖται ἠγούμενοι ἀρνοῦνται ἐπιμόνως νά πάρουν θέσιν κατά τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν τοῦ Σωφρονιου Σαχαρωφ.
Ὁ δέ σκανδαλοποιός Βατοπαιδινός ἡγούμενος  Εφραιμ (Σημ. Ομολογιας: Ο κοτοπουλας ηγουμενος) καί ὁ γ.Μωϋσής ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικῶς τήν προώθησιν τῆς ἁγιοποιήσεως τοῦ Σωφρονιου Σαχαρωφ.

1 σχόλιο:

  1. Η Βατοπαιδίου φαίνεται είναι το ορμητήριο των κατά παπικό τρόπο αγιοποιήσεων, που θέλει να προωθήσει το Οικουμενιστικό Πατριαρχείο (βλ. Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, Σωφρόνιος Σαχάρωφ).

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου