Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Το "γνώθι σαυτόν" του κ. Ιγνάτιου: "Όταν οι αιρετικοί γυρνούν από πόρτα σε πόρτα, ως πατέρες πνευματικοί, ποῦ είμαστε;»!Ἀντιφατικὴ ἡ αὐτοκριτικὴ τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος διὰ τὰς αἱρέσεις


                                         Πηγή: «Ὀρθόδοξος Τύπος», 30/10/2015, ἀρ. φ. 2090

Αἱ φετιναὶ συνάξεις τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος εἶναι ἀφιερωμέναι εἰς τὰς αἱρέσεις, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἐχαιρετήσαμεν εἰς προηγούμενον φύλλον.
Εἰς τὴν πρώτην σύναξιν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προέβη εἰς αὐτοκριτικὴν λέγων: «Ἔχουμε σκεφθεῖ τί λόγο θὰ δώσουμε γιὰ τὶς ἀστήρικτες αὐτὲς ψυχές;», ἐννοῶν ὅσους παρασύρονται ἀπὸ τὰς αἱρέσεις.
Παρακαλοῦμεν τὸν Σεβασμιώτατον νὰ διευκρινήση, πῶς δύναται νὰ ὑποστηρίζη αὐτὸ καὶ τὴν ἰδίαν ὥραν νὰ ἐναγκαλίζεται μὲ Παπικοὺς καὶ Προτεστάντας; Αὐτοὶ δὲν εἶναι αἱρετικοί; Τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ π. Κυριακὸς Τσουρὸς ἀνεφέρθη εἰς τὸ πλῆθος τῶν Πεντηκοστιανῶν ὁ Σεβασμιώτατος διεφώνησε; Ἀποροῦμεν ἐπίσης πῶς ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Κολλᾶς ἐπισημαίνει ὅτι πρῶτος κίνδυνος εἶναι οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καὶ δὲν ἀνεφέρθη οὐδόλως εἰς ὅσους αἱρετικοὺς προσκαλοῦνται ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Βόλου. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ top7news.gr τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 2015:
«Ἡ 1η Σύναξη πραγματοποιήθηκε σήμερα στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας, μὲ τὸν Ἁγιασμὸ τῆς ἐνάρξεως ποὺ τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ∆ημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος στὸν Χαιρετισμό του ἐξήγησε ὅτι “…ἡ ἐξάπλωση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρησκείας καὶ ἡ καμουφλαρισμένη προπαγάνδα της θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυχήσει ποιμαντικά. Χωρίς, βέβαια, ἐκδηλώσεις καὶ ἐνέργειες ὑστερικὲς καὶ μισαλλόδοξες, ἀλλὰ ἐνεργοποιώντας τὴν ποιμαντική μας ἀγωνία, νὰ νοιαστοῦμε γιὰ τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ ἀγωνία αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ γεννᾶ μέσα στὶς καρδιές μας τὴν Παύλεια ἀγωνία μὲ τὸ “τὶς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ” (Β Κορ. 11,29). “Τί λόγο θὰ δώσουμε γιὰ τὶς ἀστήρικτες ψυχές;”».
Σὲ ἄλλο σημεῖο, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου καὶ τῆς ἀνέχειας τῶν συμπολιτῶν μας, προκειμένου νὰ στρατολογήσουν ὀπαδοὺς καὶ ἀναρωτήθηκε, «ὅταν οἱ ὁποιοιδήποτε αἱρετικοὶ γυρνοῦν ἀπὸ πόρτα σὲ πόρτα, γιὰ νὰ μιλήσουν δῆθεν γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς ὡς ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, ὡς πατέρες πνευματικοί, ποῦ εἴμαστε; Ἀσχοληθήκαμε μὲ ποιμαντικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη, ἐπισκεφθήκαμε ὅταν ἔπρεπε αὐτὰ τὰ σπίτια; Ἔχουμε σκεφθεῖ τί λόγο θὰ δώσουμε γιὰ τὶς ἀστήρικτες αὐτὲς ψυχές;...».
Ἀκολούθησε ἡ 1η εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Πρωτ. Κυριακὸ Τσουρό, Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρησκείας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις ὡς ποιμαντικὸ πρόβλημα»… ὁ π. Κυριακὸς κατάγραψε τὰ ἑξῆς συμπεράσματα:
1. Ἂς δοῦμε τὴν πρόκληση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, ὄχι μόνον ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὸ Ὀρθόδοξο Ποίμνιο, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐκαιρία γιὰ μία ὀρθότερη ποιμαντική. Ὀφείλουμε νὰ βροῦμε τὰ πνευματικά–ποιμαντικὰ ἀντισώματα, τὰ ἀντίδοτα, ποὺ θὰ καταστήσουν τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τὸ «ἐμπεπιστευμένον ἡμῖν ποίμνιον» (Πράξ. κ ́ 28), ἄτρωτους στὰ βέλη τῆς πλάνης καὶ τὶς μεθοδεύσεις τοῦ «πατρὸς τοῦ ψεύδους», ἀνίκανες νὰ βλάψουν καὶ νὰ ἀπωλέσουν ψυχές.
2. Στὸ πλαίσιο μιᾶς παγκοσμιοποιημένης Οἰκουμένης ἰσοπεδώνονται συγκριτικὰ τὰ πάντα, ἰδιαιτέρως στὸν θρησκευτικὸ τομέα, στὸν ὁποῖο ἐπιδιώκεται νὰ πληγεῖ τὸ κύριο στοιχεῖο τῆς ταυτότητας ἑνὸς ἔθνους. Μὲ ἰδιαίτερη σφοδρότητα βάλλεται ἡ Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μὲ συντονισμένα πυρὰ ἀπὸ πολλὲς πλευρές.
3. Κάθε διαφοροποίηση ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν διδασκαλία τῆς ἱστορικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ αἵρεση. Αὐτό, ὅμως, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει καμία μισαλλοδοξία ἢ φανατισμὸ ἀπέναντι στοὺς ἄλλους.
4. Καλούμαστε, ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ ποιμένες, ἀφ’ ἑνὸς μέν, νὰ μείνουμε ἑδραιωμένοι στὴν πατροπαράδοτη Ὀρθόδοξη πίστη μας καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε στὸν ὁδοστρωτήρα τῆς χωρὶς Θεὸ «Νέας Ἐποχῆς» καί, ἀφ’ ἑτέρου, νὰ εἴμαστε «ἕτοιμοι πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος, μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου» (Α ́ Πέτρ. γ ́, 15).
5. Ἡ μελέτη τοῦ προβλήματος τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν στὸ κέντρο τῆς σημερινῆς ποιμαντικῆς  μέριμνας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἑπόμενος ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Κολλᾶς, Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ∆ημητριάδος, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα «Τὸ ἀντιαιρετικὸ ἔργο στὴν Τοπική μας Ἐκκλησία»… Καταλήγοντας, ὁ π. Ἀθανάσιος ἐπεσήμανε: «Ἡ διαπίστωση, σχετικὰ μὲ τὴν παρουσία τῶν αἱρετικῶν ὁμάδων καὶ κινημάτων παραθρησκείας τῆς σύγχρονης θρησκείας τῆς «Νέας Ἐποχῆς» στὴν Ἱερά μας Μητρόπολη, εἶναι φανερή. Τὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὸν ὀρθόδοξο λαό μας, γιὰ τοὺς πιστούς μας σὲ κάθε Ἐνορία, κυρίως ἀπὸ τοὺς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ποὺ εἶναι ὁ φοβερότερος ἐχθρὸς τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι μεγάλο καὶ ἀνησυχητικό…».
Ἐνῶ συνεζητοῦντο αὐτὰ εἶχε ἤδη προγραμματισθῆ νέα συναυλία δυτικῆς θρησκευτικῆς μουσικῆς εἰς Ὀρθόδοξον Ἱ. Ναόν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Μαγνησία» τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 2015:
«Μία συναυλία Γρηγοριανοῦ μέλους σπάνιας ποιότητας, μὲ τὸ διεθνοῦς φήμης φωνητικὸ συγκρότημα Κονσόρτιουμ Βοκάλε Ὄσλο, θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Πέμπτη 22 Ὀκτωβρίου, στὶς 7.30μ.μ.,στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου. Ὅπως ἀναφέρεται ἀπὸ τὴ Μητρόπολη, «…ἡ συναυλία αὐτὴ θὰ φέρει τὸ κοινό, μέσῳ τῆς μουσικῆς, σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Χριστιανικὴ πνευματικότητα…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου