Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Αγιος (κατά τους λόγους σας) Σωτηρόπουλος, σας προτρέπει να διακόψετε τη Μνημόνευση των Οικουμενιστών, κ. Σεραφείμ!


 
 
Ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, στὸ τελευταῖο «Ἀνακοινωθέν» του (ποὺ καταφέρεται κατ’ ἐκείνων ποὺ ἀποτειχίζονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς Οἰκουμενιστές) χρησιμοποιεῖ τὰ ὀνόματα κάποιων Ἁγίων καὶ σεβαστῶν ὀνομάτων, χωρὶς νὰ ἐπεξηγεῖ, γιατί τὰ χρησιμοποιεῖ. Εἶναι φανερό, βέβαια, ὅτι τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ σκέψη-συμπέρασμα πὼς οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ δὲν μίλησαν γιὰ Ἀποτείχιση καὶ ἄρα ἦσαν ...ἐναντίον τοῦ ΙΕ΄ ἱεροῦ Κανόνα!
 
Πονηρή τακτική,
 
 
α) Γιατὶ ἡ μὴ ἐφαρμογὴ ἑνὸς Ἱ. Κανόνα, δὲν ἀκυρώνει τὸν Κανόνα, ἀλλὰ κρίνει αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸν ἐφήρμοσαν!
 
 
β) Γιατὶ ὁ Πειραιῶς ἀποκρύπτει τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχή –ἕως τὸ 1995 περίπου, ποὺ ἐκοιμήθησαν οἱ Ἅγιοι αὐτοί– δὲν ἐγίνετο συζήτηση περὶ ἀποτειχίσεως –μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ γίνεται σήμερα– ἀφοῦ σήμερα λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος: ἀποτείχιση, δηλαδή, ἀπὸ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς σύμφωνα μὲ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας.
 
 
Τότε, κάθε σκέψη ἀντίδρασης διὰ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου καὶ Ἀποτειχίσεως, ἀνεστέλλετο, διότι ἔφερε στὴν μνήμη τὰ σχίσματα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν καὶ τὶς μεταξύ τους δικαστικὲς διαμάχες κι αὐτὸ ἔβαζε φρένο σὲ κάθε σκέψη περὶ ἀποτειχίσεως.
 
 
γ) Ὅταν ἔγινε Πατριάρχης ὁ Βαρθολομαῖος ἄρχισαν σιγά-σιγὰ νὰ γίνονται γνωστὰ στοὺς πολλοὺς τὰ αἴσχη τῶν Οἰκουμενιστῶν (ποὺ πρὶν ἐκρύβοντο ἢ ἦσαν γνωστὰ σὲ λίγους). Τότε ἄρχισαν νὰ κυκλοφοροῦν εὐρέως κείμενα, ἔγχρωμες φωτογραφίες, βίντεο (κυρίως ἀπὸ τοὺς Παλαιοημερολογῖτες) μὲ τὰ αἴσχη τῆς Καμπέρας, τῆς Ραβέννας κ.λπ., ἰδίως δὲ μετὰ τὸ 2000, ποὺ τὸ Ἴντερνετ ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ περισσότερο κόσμο, κυκλοφόρησαν καὶ CD καὶ ἔτσι διαδίδονταν ταχύτατα αὐτά, οἱ εἰκόνες κυρίως, ποὺ ἀπέδιδαν πειστικὰ τὴν πραγματικότητα τῆς προδοσίας τῶν Οἰκουμενιστῶν.
 
 
δ) Καταλυτικὸ ρόλο γιὰ τὴν ἐξέγερση ἑνὸς μεγάλου μέρους τοῦ Ὀρθόδοξου Λαοῦ, ἔπαιξε ἡ πρόσκληση καὶ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα τὸ 2001, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ διεξαγωγή -πάλι στὴν Ἀθήνα- τοῦ Συνεδρίου τοῦ Π.Σ.Ε. τὸ 2005, μὲ πρωταγωνιστὴ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου.
Παρών στο Συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε. καὶ ὁ κ. Σεραφείμ, μετὰ τῶν Δημητριάδος καὶ Σύρου!
Κυρίως ὅμως ἐνόχλησε φοβερὰ τὸ «ἡμι-συλλείτουργο» στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι, τὸ 2006, ὁπότε καὶ μνημονεύτηκε ὁ Πάπας Βενέδικτος, τοῦ ἐψάλει ἡ «φήμη»-Πολυχρόνιο καὶ τροπάρια(!) ποὺ συνέθεσε ἁγιορείτης μοναχός(!), ἀπήγγειλε ὡς ὀρθόδοξος Προεστὼς τὸ «Πάτερ ἡμῶν, εὐλόγησε ἀπὸ τὴν "Ὡραία Πύλη" ὁ αἱρετικὸς Πάπας, μέσα στὸν Ὀρθοδοξο ναὸ τοὺς Ὀρθόδοξους(;), δηλαδὴ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τοὺς παρόντες Επισκόπους, τοὺς Ἱερεῖς καὶ ὑπόλοιπους παρόντες πιστούς! Τὸ θέαμα ἦταν γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους φρικτό.

 
 
Αὐτὴ περίπου τὴν χρονικὴ στιγμὴ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Καθηγούμενοι, Ἀρχιμανδρῖτες, Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ συγκεντρώθηκαν στὴ Ἱ. Μ. Μελισσοχωρίου καὶ ὑπὸ τὴν προεδρία κυρίως τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου καὶ καθηγητῆ Πανεπιστημίου π. Θεοδώρου Ζήση συζήτησαν τὰ γεγονότα. Κατὰ τὴν συζήτηση ποὺ ἔγινε, ἄκουσαν (χειροκροτοῦντες θερμά) τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Κύριλλο, νὰ προαναγγέλει τὴν Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχη.
Βεβαίως, οἱ «μεγάλες δυνάμεις» δὲν ἐπέτρεψαν τοῦτο νὰ γίνει (μὲ διαφόρων εἰδῶν ἐπεμβάσεις, ἐκβιασμούς, παραπληροφόρηση, ἐκφοβισμούς) καὶ ἔτσι ἡ ἁγιοπατερικὴ στάση τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου ἀναβλήθηκε (=ματαιώθηκε) στὸν χῶρο τῶν ἐπίσημων «ἀντι-Οἰκουμενιστῶν», στὸν ὁποῖο ἐνετάχθη ὄψιμα καὶ ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, γιὰ νὰ δώσει, μὲ τὸ Ἐπισκοπικὸ του «βάρος», κύρος στὴν ματαίωση τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές! Καὶ δυστυχῶς, δὲν αἰσχύνονται οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς καὶ ὁ Πειραιῶς νὰ ἀποκαλοῦν οἱ ἴδιοι τὸν Οἰκουμενισμὸ Παναίρεση, καὶ νὰ μὴν κάνουν ὅτι ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅταν ὑπῆρχε καὶ μία «μικρὴ» αἵρεση, ἔστω καὶ ὑποψία αἱρέσεως!
 
 
Σ’ αὐτὸ τὸ κλῖμα ἔζησε καὶ μὲ νεανικὸ πάντα ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀγωνιστικότητα (παρὰ τὶς ὅποιες ὑπερβολές) ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Μέσα στὴν σύγχυση ποὺ ἐπικρατοῦσε, καὶ ἐπικρατεῖ, καὶ ἐντείνεται (δεῖγμα τῆς περιόδου τῶν ἐσχάτων, ὅπως ἔχει προφητευθεῖ), δὲν δείλιασε, δὲν ὑποχώρησε, δὲν συμβιβάστηκε, οὔτε μπροστὰ σὲ Ἀρχιεπισκόπους, οὔτε μπροστὰ σὲ Πατριάρχες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀφορισθεῖ μὲ ἄκυρο ἀφορισμὸ ἀπὸ φαρισαϊκὸ συνέδριο.
Βλέποντας ὁ Ν. Σωτηρόπουλος τὴν κατάντια τὸν ἱερωμένων καὶ τὴν ἀπραξία τους,  μὲ ἄρθρο προέτρεπε στὴν Ἀποτείχιση,  ἔχοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι πρῶτοι αὐτοὶ ἔπρεπε νὰ Διακόψουν τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν, διότι ὁ ἁπλὸς λαός, χωρὶς ἱερεῖς θὰ ἐστερεῖτο τὴν δύναμη τῶν Μυστηρίων. Αὐτὴ ἡ θέση τὸν ἀνάγκασε –πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του– νὰ γράψει ἕνα ἄρθρο (ποὺ ἅρπαξαν κάποιοι γιὰ νὰ ποῦν ὅτι ὁ Σωτηρόπουλος ἦταν ἐναντίον τῆς Ἀποτειχίσεως), μὲ τὸ ὁποῖο κατεφέρετο μόνο ἐναντίον ἐκείνων (ὅπως διευκρίνησε), ποὺ χωρὶς νὰ ἔχουν ἱερέα, ἀποτειχίζονται. Ἀπόδειξη ὅτι πολλὲς φορὲς μετέβη στὸ Βόλο (τελευταία φορὰ τὸ 2011) ὡς ὁμιλητὴς σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργάνωναν οἱ Ἀποτειχισμένοι μὲ τὴν παρουσία τοῦ πνευματικοῦ τους π. Εὐθυμίου Τριακαμηνᾶ.
 
 
Δὲν συμφωνοῦμε, βέβαια, μὲ αὐτή του τὴν θέση, διότι ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς ἐρεύνησε ἐπισταμένως τὰ περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου καὶ μὲ τὰ βιβλία του μᾶς κάνει γνωστὴ τὴ στάση τῶν Ἁγίων. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, δηλαδή, ὅταν διέκοπταν τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ὁμολογοῦσαν Ὀρθόδοξα πίστη στὸν Χριστό καὶ τὴν Ἐκκλησία Του (τὰ ὁποῖα διέστρεφαν οἱ αἱρετικοί), ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι μάρτυρες ὅταν ὁμολογοῦσαν Χριστὸ καὶ γιὰ χρόνια ἐφυλακίζοντο, δὲν τὰ ἔκαναν αὐτά, ἀφοῦ πρῶτα ἐξασφάλιζαν τὴν Θ. Κοινωνία.
 
 
Ἐπειδὴ λοιπόν, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς ἐσέβετο καὶ εἶχε διακηρύξει ὅτι ὁ Σωτηρόπουλος «εἶναι ἕνας σύγχρονος ἅγιος», ἂς διαβάσει τὴ θέση του γιὰ τὴν Ἀποτείχιση. Λέγει τσουχτερὲς ἀλήθειες, ποὺ τὸν ἀφοροῦν ἰδιαίτερα!


"Σαθρά Επιχειρήματα"
Τοῦ ἀείμνηστου Νικολάου Σωτηρόπουλου
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν «ρθόδοξο Τύπο», φ. 1680, 2007)

 
«ΤΟ ΚΑΚΟ μ τος οκουμενιστς κκλησιαστικος γέτες παράγινε... Γι’ ατ ο εσεβες ζητον ν γίνη κατ τν οκουμενιστν κκλησιαστικν γετν κάτι σχυρότερο π τς διαμαρτυρίες. Κα σχυρότερο π τς διαμαρτυρίες ενε τ ν παύσουν ο κληρικο τ μνημόσυνο προϊσταμένων, δίως δ το ρχιοικουμενιστο Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου.
 
 
λλ' κτς τς . Μονς σφιγμένου το γίου ρους, το π. Εθυμίου Τρικαμην κα νς δύο κόμη κληρικν, θ ερεθον λλοι ρωες κληρικοί, γι ν παύσουν κα ατο τ μνημόσυνο νόχων στ ψιστο ζήτημα τς Πίστεως; πασι το μνημοσύνου δν στοιχίζει μόνο στος νόχους· στοιχίζει κα σ’ ατος πο παύουν τ μνημόσυνο, στοιχίζει πηνες διωγμούς.
 
 
 
Γι’ ατ κα κληρικοί, ο ποοι προηγουμένως ταν πρ τς παύσεως το μνημοσύνου, τώρα, κατόπιν, πως φαίνεται, καταθλιπτικν πιέσεων, κα πολογισμο συνεπειν, κόστους δηλαδ σ’ ατούς, λέγουν, τι δν πρέπει ν παυθ τ μνημόσυνο το Πατριάρχου κα λλων. Κα γι ν δικαιολογήσουν τν παλινδία τους φέρουν δύο πιχειρήματα.
 
 
Δν πρέπει, λέγουν, ν γίνη πασι το μνημοσύνου χάριν τς νότητος τς κκλησίας, κα γι ν μ καθαιρεθον ο παύοντες τ μνημόσυνο κα βρεθον κτς κκλησίας.
 
 
Σαθρ τ πιχειρήματα κα ντίθετα πρς τος Ι. Κανόνες, τν ΛΑ΄ ποστολικ κα τν ΙΕ' τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, π τ βάσει τν ποίων δύναται κληρικς ν παύση τ μνημόσυνο προϊσταμένου γι θέμα πίστεως κα δικαιοσύνης.
 
 
Κατ τν ΙΕ' Κανόνα τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ο παύοντες τ μνημόσυνο δν προσβάλλουν τν νότητα τς κκλησίας, λλ' νεργον πρ τς νότητας· δν δημιουργον σχίσμα, λλ' νεργον κατ το σχίσματος. π λεξει Κανν λέγει: “Οκ πισκόπων, λλ ψευδεπισκόπων κα ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, κα ο σχίσματι τν νωση τς κκλησίας κατέτεμαν, λλ σχισμάτων κα μερισμν τν κκλησίαν σπούδασαν ρύσασθαι”.
 
 
πίσης Κανν γι' ατος τος κληρικος λέγει, τι, χι μόνο δν πόκεινται σ πιτίμιο, λλα κα ενε ξιοι τιμς. Κα συνεπς, ν δίκως καθαιρεθον, δν ενε κτς κκλησίας, λλ' ξιώτερα μέλη τς κκλησίας. Καθαιρέθηκαν δίκως κα μεγάλοι Πατέρες κα ενε ο καθαίρετοι πύργοι τς κκλησίας.
 
 
ς παυθ λοιτν τ μνημόσυνο τν προδοτν τς Πίστεως, μήπως μετανοήσουν κα σωθον. Ατ πιβάλλει γάπη πρς τν ρθοδοξία, λλ κα πρς ατούς».
Σωτηρόπουλος Νικόλαος

2 σχόλια:

 1. Δεν θα σχολιάσω ουτε άμεσα ούτε έμμεσα . Γνωστές οι απόψεις μου .
  Απλά ψάχνω να βρώ θέσεις του και ζητώ την βοήθεια σας
  για
  α) Την μνημόνευση του Πάπα απο τον Βαρθολομαίο στην Ραββέενα το 2002
  β) την μνημόνευση του Πάπα απο τον Βαρθολομαίο και το συλλείτουργο του 2006
  και γ) ανάλυσε οτι οταν μνημονεύεις Πάπα γίνεσαι παπικός ?
  και δ) Τι οφείλουμε να κάνουμε εξ αιτίας της μνημόνευσης του Παπα ?
  Ποιες εντολές έχουμε , τι κάναμε τις 2 προηγούμενες φορές , τι επιπτώσεις έχουμε όσο αφορά τις ελπίδες μας για την μέλλουσα ζωή αν μνημονεύουμε πατριάρχη σαν τον Βέκκο ή τον Μάμμα ?
  Ψάχνω και δεν βρίσκω .
  Ενω βρίσκω πολλά για συνπροσευχές και άλλα πταίσματα και αιρεσεις γενικά για αυτό που αποτελεί "εν χρόνω και τόπω " όπως λέει ο Πειραιώς διακοινωνία και επιφέρει την άμεση εντός δευτερολέπτου έκπτωση απο την εκκλησία δεν βρίσκω τίποτα .
  Ουτε εγώ δεν το πιστεύω αλλά δεν βρίσκω τίποτα μα τίποτα
  Σίγουρα λάθος θα κάνω και ζητώ την βοήθεια σας
  Δεν είναι δυνατόν να μην το έχει σχολιάσει .
  Καλό θα ήταν αν υπάρχουν να τις ανεβάσετε
  Κατι τέτοιο και τον καλό αγώνα θα βοηθούσε
  και την μνήμη του θα τιμούσε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η άποψη μου είναι οτι ο Πειραιώς έχει πείσει εαυτόν οτι έκανε και κάνει το σωστό

  Οτι είναι "εν δίκαιω" γιατί και τα επίσημα διαβήματα του έχει κάνει και πρός την Ι Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και πρός το Πατριαρχείο
  Και στην Κυριακή της Ορθοδοξίας αναθεματίσε ονομαστικά τον Πάπα και τις αιρέσεις κατανομάζοντας τες ώστε να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση οτι άμεσα κοινωνοί με αυτές
  Και με επιστολές το ξεκαθάρισε προς πχ τους Παπικούς και δημόσια στο τύπο .

  Απο οτι μαθαίνω στον Πειραιά δεν υπάρχουν κοινά μυστήρια με αιρετικούς , παπικοί δεν στεφανώνουν σαν κουμπάροι , δεν βαπτίζουν σαν νονοί , δεν παραχορούνται οι εκκλησίες σε άλλα δόγματα για τελετές ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ .,

  Επίσης δεν έχει ακουστεί τίποτα για ιερείς να μετέχουν στον κλύδωνα ή σε καρνάβαλο ή να συχνάζουν σε δραστηριότητες ή συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν σε ιερείς .

  Οσο για την συμμετοχή του στο ΠΣΕ δεν έκανε συνπροσευχές κτλ και δεν απέκλινε απο τις ορθόδοξες Θέσεις .

  Αν είχαμε τέτοιους εκπροσώπους που με αυτό το τρόπο να εκπροσωπούν την εκκλησία σύμφωνα με τους κανόνες ακόμα και όσοι διαμαρτυρόμαστε για το ΠΣΕ και τα παρατράγουδα του δεν βλέπω τι θα είχαμε να πούμε

  Ομως Επίσκοπος = σκοπός , φρουρός , ο οφθαλμός που βλέπει
  όταν δεν βλέπει την εν τόπω και χρόνω διακοινωνία του Βαρθολομαίου με την αίρεση όταν εν παντί τόπω και χρόνω ο Βαρθολομαίος και τα επισκοπίδια του ΜΑΝΙΩΔΩΣ ευκαίρως και ακαίρως μνημονεύουν παπικούς , παρίστανται στις χειροτονίες τους , τελούν μαζί τους τελετές , παραχωρούν ναούς ...
  Η Θ ευχαριστία στούς παπικούς δεν είναι ένα γεγονός που "ξέφυγε" ουτε είναι μόνο πχ στην Σύρο αλλά και στα άλλα νησιά στην Κρήτη μου .

  Τι επίσκοπος είσαι αν δεν τα βλέπεις ? Επι ΣΚΟΤΟΣ είσαι Σεραφείμ . Σκότος επι σκότους !
  Νύσταξες ο οφθαλμός σου και κοιμάσαι τον ύπνο της αυτο δικαίωσης ?
  Σαν την στρουθοκάμηλο έθαψες την μούρη σου στα χαρτιά και δεν βλέπεις ?

  Οσο κοινωνείς τον μνημονεύοντα ΠΑΠΑ πατριάρχη υπάγεσαι στους ακοινώνητους
  Μετανόησε .

  Αλλά το φταίξιμο δεν είναι μονο δικό σου αλλά και των άλλων σκοπών που εθελοτυφλούν και περί άλλα τυρβάζουν . Του Ζήση λέω και των 39 κλεφτών του .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου