Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

OMOΛΟΓΙΑ: Προς καθε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΗΝ και εις εκεινον που πιστευει κακοδοξως οτι το ημερολογιο ειναι ζητημα ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ και καθενα που αρνειται την ενωσι των Αντιοικουμενιστων Παλαιου και Νεου Ημερολογιου.

Η ενότητα όσων εναντιώνονται στον Οικουμενισμό, δεν μπορεί να στηρίζεται σε Ημερολόγια, αλλά ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ στην Ορθόδοξη Πίστη.


   

    σον ἀφορᾶ τὴν λειτουργικὴ ἑνότητα, νομίζω ὅτι αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα, τουλάχιστον σοβαρό, δεδομένου ὅτι ποτὲ δὲν προετάθη σὰν πρότυπο ἑνότητας ἡ λεγόμενη λειτουργικὴ ἑνότητα, ἀλλὰ ἡ δογματική, δηλαδὴ ἡ ἑνότητα πίστεως. Ὡς ἐκ τούτου στὴν πρώτη π.χ. Οἰκουμενικὴ Σύνοδο κατ’ οὐσίαν ἐκλήθησαν νὰ πολεμήσουν καὶ νὰ καταδικάσουν τὴν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου, Πατέρες, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν μεταξύ των λειτουργικὴ ἑνότητα, καὶ μάλιστα στὸ σοβαρότατο θέμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Ἀσφαλῶς, σὰν δευτερεῦον θέμα ἐτέθη τὸ νὰ συμφωνήσουν στὸν ταυτόχρονο ἑορτασμὸ τῆς μεγίστης τῶν ἑορτῶν καὶ νομίζω ὅτι, ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου, οὔτε τότε θὰ εἶχε τὸ θέμα αὐτὸ λυθῆ. Ἄν ὅμως ἦτο θέμα πίστεως, νομίζω ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε λυθῆ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου, δηλαδὴ μόλις ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τοὺς Πατέρες.
     Δεδομένου τοῦ ὅτι τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ἐπεκράτησε τελικὰ ὄχι για κάποιον ἐκκλησιαστικὸ λόγο, ἀλλὰ διότι αὐτὸ ἀκολουθοῦσε ἡ πολιτεία (κατ’ ἀκρίβεια καὶ ἡ Κων/πολις καὶ ἡ Ρώμη), εἶναι τουλάχιστον ἄτοπο σήμερα νὰ τοῦ προσδίδωμε αὐτὴν τὴν ἱερότητα καὶ μάλιστα νὰ τὸ θεωροῦμε ὡς μέσον ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος. Κατ’ οὐσίαν δηλαδή, ὑποβαθμίζομε τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ προτάσσομε τὴν ἡμερολογιακὴ ἑνότητα καί, ἀθέλητα ἴσως, πέφτουμε στὴν ἴδια παγίδα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.
   Τρανὴ ἀπόδειξις τοῦ ὅτι τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ἐπεκράτησε λόγῳ τοῦ ὅτι αὐτὸ ἀνέκαθεν ἐχρησιμοποιοῦσε ἡ πολιτεία καὶ ὄχι, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Παλαιοημερολογίτες, ἐπειδὴ δῆθεν τὸ ἐθέσπισε ἡ Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶναι ἐν συντομίᾳ τὰ ἑξῆς:
     Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κατ’ ἀρχὰς ἐχρησιμοποίουν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο τὸ Μακεδονικὸ ἡμερολόγιο, ἐνῶ ὑπῆρχε στὴν ἐποχή των καὶ τὸ Ἰουλιανό. Μετὰ τὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο οἱ ἅγιοι Ἀθανάσιος καὶ Κύριλλος ἐχρησιμοποίουν τὸ Αἰγυπτιακὸ ἡμερολόγιο καί, ἐπὶ αἰῶνες μετά, τὸ Αἰγυπτιακὸ ἡμερολόγιο ἐχρησιμοποίει ὅλη ἡ Ἀφρική. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἑκατὸ ἔτη μετὰ τὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἐχρησιμοποίει ἀνεξάρτητα πότε τὸ Μακεδονικὸ καὶ πότε τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.

 
    Ὁ χρονογράφος τοῦ Πασχαλίου Χρονικοῦ, ὅταν δὲν πρόκειται
γιὰ ἀναφορὲς σὲ αὐτοκράτορες καὶ γεγονότα τῆς πολιτείας ἐχρησιμοποίει τὸν ἕβδομο αἰῶνα τὸ Μακεδονικὸ ἡμερολόγιο ὡς πρῶτο καὶ τὸ μετέφραζε στὴν ἀντίστοιχη ἡμερομηνία τοῦ Ἰουλιανοῦ. Πολλὲς φορὲς ὁ χρονογράφος αὐτὸς δὲν κάνει κἂν τὴν μεταφορὰ τῆς ἡμερομηνίας στὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο καὶ ἀφήνει μόνο τὸ Μακεδονικό. Ὁ ἴδιος ὁ χρονογράφος τοῦ Πασχαλίου Χρονικοῦ ἔχει πίνακα, ὁ ὁποῖος δείχνει τὴν ἀντιστοιχία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στὸ Ἰουλιανό, τὸ Αἰγυπτιακὸ καὶ τὸ Μακεδονικὸ ἡμερολόγιο, δεῖγμα ὅτι στὴν ἐποχή του ἐχρησιμοποιοῦντο ὅλα αὐτὰ τὰ ἡμερόγια.
   Ἀναφορὲς στὸ Μακεδονικὸ ἡμερολόγιο κάνει καὶ ὁ ἅγιος Θεοφάνης στὴν Χρονογραφία του, τὸν ἔνατο αἰῶνα, ἂν καὶ εἶναι σαφῶς λιγότερες, δεῖγμα τοῦ ὅτι αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἐπεκράτησε τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.
   Τέλος ὁ Γ. Παχυμέρης τὸν 13ο αἰῶνα δίδει χρονολογίες γιὰ ἱστορικὰ γεγονότα, ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ μὲ ἕνα ἀκόμα ἀρχαιότερο ἡμερολόγιο, τὸ λεγόμενο Ἀττικό, χωρὶς μάλιστα τὴν ἀντιπαραβολή των ἀπὸ τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀναφέρω διὰ νὰ ἀποδειχθῆ τὸ ὅτι τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ἐπεκράτησε λόγῳ τῆς πολιτείας καὶ ὄχι λόγῳ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ἀρκετοὺς αἰῶνες ἀργότερα ἀπὸ τὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.
   Πρακτικά, τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο εἶναι ἀτελές, διότι δὲν προβλέπει τὴν διόρθωσι τοῦ φυσικοῦ λάθους, ἐνῶ τὸ Ν.Η. εἶναι ἀνθρωπίνως τέλειο, διότι μὲ τὴν συμπλήρωσι τῶν ἑκατονταεντηρίδων διορθώνει τὸ λάθος του, καθιστώντας ἕνα δίσεκτο ἔτος ὡς μὴ δίσκετο καὶ ἐπὶ πλέον τὴν ἐλαχίστη παρέκκλισι, κατὰ τὴν ὁποία μετὰ 2500 καὶ πλέον χιλιάδες ἔτη συμποσοῦται σὲ μία ἡμέρα, δύναται νὰ τὴν διορθώνη, μετατρέποντας καὶ τότε ἓν ἐπὶ πλέον δίσεκτο ἔτος σὲ μὴ δίσεκτο. Ἔτσι τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ὀλίγο κατ’ ὀλίγο χάνει τὶς ἰσημερίες, καὶ ὡς ἐκ τούτου τὶς ἐποχές, ἐνῶ τὸ Νέο τὶς διατηρεῖ.
     Πρακτικὰ ἐπίσης τὸ Ν. Η. ἀποφεύγει τὴν σύγχυση τοῦ Τυπικοῦ καὶ τοῦ νὰ ἑορτάζωνται τὰ χαρμόσυνα γεγονότα ταυτοχρόνως, τὰ ὁποῖα συμβαίνουν στὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο. Αὐτὸ συμβαίνει ὅταν π.χ. συμπέση ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὴν μεγάλη Παρασκευὴ καὶ τὸ Μ. Σάββατο, ὁπότε συμψάλομε τὸ «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου» μὲ τὸ «Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια». Ἐπίσης τὸ ἴδιο συμβαίνει ὅταν μὲ τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο συμπέση ἡ Καθαρὴ Δευτέρα μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Ἐδῶ ἔχουμε πέρα τῆς ὅλης ἀνωμαλίας τοῦ Τυπικοῦ, τῆς νηστείας κλπ. καὶ τὴν μείωση τῶν μεθεόρτων τῶν Φώτων, λόγῳ ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου καὶ φυσικὰ τὴν πλήρη κατάργησι τῶν μεθεόρτων τῆς Ὑπαπαντῆς. Ὅλα αὐτὰ δὲν συμβαίνουν μὲ τὸ Ν. Η., διότι ποτὲ δὲν συμπίπτουν αὐτὲς οἱ ἑορτές, ἀλλὰ αὐτὸ ποτὲ δὲν εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς Παλαιοημερολογίτες. Ἡ παράνομος μετάθεσις τῆς ἑορτης τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν αὐτὴ συμπέση τὴν μεγάλη Παρασκευὴ ἢ τὸ μεγάλο Σάββατο, ἔγινε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κων/λεως πολὺ πρὶν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου. Εἶναι δὲ παράνομος αὐτὴ ἡ μετάθεσις, ἐπειδὴ ἀπαγορεύετα αὐτό, διὰ νὰ καταδεικνύεται ἡ ἐννεάμηνος κυοφορία τῆς Θεοτόκου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ κατ’ ἀλήθεια ἐνανθρώπησι τοῦ Κυρίου.
    Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα συντόμως ἐξέθεσα ἡ ἄποψίς μου εἶναι (ὅτι μπορεῖ) νὰ ὑπάρξη ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία τῶν Ἀποτειχισμένων Νεοημερολογιτῶν, λόγῳ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ τῶν Ἀποτειχισμένων Παλαιοημερολογητῶν, λόγῳ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὶς Συνόδους. Νομίζω ὅτι ἔτσι μόνο ἀκολουθοῦμε τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων. Διότι εἶναι τουλάχιστον ἄτοπο νὰ προβάλλεται ὡς πρότυπο ἑνότητος σήμερα τὸ ἡμερολόγιο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπὶ δεκαπέντε (15) καὶ πλέον αἰῶνες δὲν εἰπώθηκε τίποτα (ἀπολύτως τίποτα) ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες. Μᾶλλον, κατ’ ἀκρίβεια εἰπώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους τὰ ἀντίθετα, δηλαδὴ νὰ μὴν ἀποσχιζώμεθα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Σύνοδο γιὰ ζητήματα ἑορτῶν καὶ χρόνου. (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης).

30 σχόλια:

 1. Θλιβερή ἡ τοποθέτηση αὐτή τοῦ π. Εὐθυμίου Τ.! Ἀντί νά θεολογεῖ αὐτός ἀστρονομεῖ ὡς ἐκκοσμικευμένος δυτικός χριστιανός. Φαίνεται ὅτι δέν κατανοεῖ κἄν τήν ἔννοια λειτουργικός χρόνος ἐνῶ δυστυχῶς καταντᾶ καί ἀσεβής ὅταν φθάνει στό σημεῖο ἀπό τήν προκατάληψη καί τήν "ἐμπαθή" ὁπτική τοῦ πράγματος νά κατακρίνει τά λάθη πού ἀκολουθοῦσαν στό ἑορτολογικό οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐπειδή δέν ἦταν φωτισμένοι καί ἐκσυγχρονισμένοι ὅπως ὁ π. Ε. Τ. γιά νά ἀποφασίσουν νά ἀκολουθήσουν τόν πρῶτο διδάξαντα πανοῦργο Πάπα τῆς παλαιᾶς καί πεπτωκυίας Ρώμης. Αὐτή εἰδικά ἡ τοποθέτηση τοῦ π. Εὐθυμίου ὄζει σχολαστικισμοῦ καί προτεσταντικῆς περιφρονήσεως τῶν Παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Οἰκουμενιστικῆς Καινοτομίας τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ πετάει καί φθάνει στήν πρό τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περίοδο καί γιά τήν ἄχαρι πολεμική του κατά τῶν "παλαιοημερολογιτῶν" κάνει τό ἅλμα στήν νέα ἐποχή τῆς Ἀστρονομίας, ἰσχυριζόμενος μάλιστα ὅπως ἦταν ἑπόμενο καί ἐπιστημονικές ἀνακρίβειες περί δῆθεν ἐπιστημονικῆς ἀκριβείας τοῦ νέου ἡμερολογίου. Μία ἐπίσκεψή του στό διάσημο ἀστρονομικό κέντρο τῆς Ἐλβετίας ὅπου ἐργαζόταν καί ὁ μακαρίτης καί ἀλησμόνητος σοφός ἀπολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας Βασίλειος Σακκᾶς θά τόν πληροφοροῦσε γιά τό ἀντίθετο, ἄν καί δέν θά τόν ἔπειθε διότι ..... οὐκ οἷδε προτιμᾶν τό συμφέρον οὔτε καί τό ἀληθές. Δυστυχῶς ὁ π. Εὐθύμιος ἔκοψε τίς γέφυρες μέ τούς "παλαιοημερολογίτες" καί πορεύεται σέ ἀδιέξοδα! Δ. Ἰωάννου, Κύπρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή, τι θέλεις να μας πεις αδελφέ;
   Ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο είναι μεγαλύτερης ακρίβειας, από το διορθωμένο Ιουλιανό; Ούτε το CERN το λέει, ούτε κανένας αστρονόμος το λέει. Όλοι λένε το αντίθετο (Σ. Θεοδοσίου-Μ. Δανέζης, Η οδύσσεια των ημερολογίων, τ. 2, εκδόσεις Δίαυλος).

   Διαγραφή
  2. Θαρρώ (και εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου) ότι αξιοθρήνητη και θλιβερή ΕΙΝΑΙ μόνο η τοποθέτηση του "ΑΝΩΝΥΜΟΥ" ημερολάτρη που θεωρεί μάλιστα ότι εκπροσωπεί (ανώνυμα;) τους Παλαιοημερολογίτες λέγοντας ότι έκοψε ο Π. Τρικαμηνάς τις γέφυρες μαζί τους επειδή ο συγκεκριμένος ανώνυμος ημερολάτρης-ειδωλολάτρης δεν θέλει να κατανοήσει ότι ο "λειτουργικός χρόνος" αγιάζεται μόνο από τον Άγιο Θεό και την Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία του και όχι το αντίστροφο!

   Γιατί σώζει την αθάνατη ψυχή μας μόνο η Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας και όχι τα ημερολόγια, νέο ή παλαιό, εφόσον είμαστε αποτειχισμένοι από τους αιρετικούς Οικουμενιστές του νέου και παλαιού ημερολογίου των πολλών παρασυναγωγών.

   Το κοσμικό ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλιανού δεν αποτελεί μέρος της Εκκλησιαστικής Παράδοσης γιατί καμιά Οικουμενική Σύνοδος δεν μας παρέδωσε κανένα "άγιο - πάτριο, μόνιμο και αμετάβλητο κοσμικό ημερολόγιο", (όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι "ημερολάτρες-ειδολωλάτρες" που το δογματοποιούν στην ουσία ακόμα και όταν λένε ότι δεν αποτελεί δόγμα!). Μόνο τον Πασχάλιο Κανόνα για τον προσδιορισμό χρονικά της εορτής του Αγίου Πάσχα μας παρέδωσε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος.

   Υπήρχε η ανάγκη για δημιουργία νέας τοπικής "Ιεράς Συνόδου" λόγω αλλαγής του ημερολογίου;
   Υπήρχε η ανάγκη για δημιουργία νέας τοπικής "Ιεράς Συνόδου" γιατί άλλαξε "τὸ πάτριον ἑορτολόγιον, ὅπερ ἐθέσπισεν ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος..." όπως γράφει στα κείμενά του "ο Ηγέτης του Αγώνος των Παλαιοημερολογιτών, Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος (Τὸ ἡμερολόγιον ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν – 31/3/1938)", χωρίς να λέγει ούτε μια κουβέντα τότε για την Παναίρεση του Οικουμενισμού. Ωστόσο, ΔΕΝ ΘΕΣΠΙΣΕ ΚΑΝΕΝΑ "ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ" Η Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΕ ΩΣ, "όρο" της, ΗΤΑΝ Ο "ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ" για τον κοινό χρονικό προσδιορισμό της Εορτής του Αγίου Πάσχα από όλους τους ορθοδόξους ο οποίος εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε οποίο κοσμικό ημερολόγιο και αν χρησιμοποιούμε και δεν ασχολήθηκε γενικά με το εορτολόγιο η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος και προκαλώ τον οποιονδήποτε "ημερολάτρη" να παραθέσει το κείμενο της Συνόδου που σας διαψεύδει πανηγυρικά! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΘΕΣΠΙΣΗ "ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΠΑΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ".
   Συνεχίζεται το κείμενο...

   Διαγραφή
  3. Η συνέχεια του ανωτέρω κειμένου...
   "Χωρίς την Αλήθεια του Χριστού δεν υπάρχει Ενότητα της Πίστεως" και φυσικά η "Αποτείχιση" δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το "άγιο μέσο" που δίνει με εντολή του ο Αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός και όλοι οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας για να είμαστε αληθινά εντός της διαχρονικής Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας Του για την Σωτηρία της Αθάνατης ψυχής μας. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ αποτειχισμένους, δηλαδή, απομακρυσμένους απο την παναίρεση του Οικουμενισμού ότι πορεύονται σύμφωνα με την σαφέστατη εντολή του Χριστού ("ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, Β' Κορ. 6, 17). "Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;" (Λουκ. 18, 8).

   Οι "Ρώσοι της Διασποράς" ενώθηκαν με το Πατριαρχείο της Ρωσίας και έχουν πλέον Εκκλησιαστική Κοινωνία με την παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού και τους αιρετικούς Οικουμενιστές Πατριάρχες και Επισκόπους και με τον αντίχριστο "αλάθητο" αιρετικό Πάπα της Ρώμης... Προφανώς οι ΥΠΕΡΟΡΙΕΣ (ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ) ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ με πρόσχημα μάλιστα την αλλαγή του κοσμικού ημερολογίου στην Ελλάδα δεν είναι νόμιμες...

   Αναγκάζομαι να επαναλαμβάνω "ότι μόνιμα δεν θέλουν να δουν" οι αιρετικοί οικουμενιστές του νέου και παλαιού ημερολογίου των αμέτρητων παρασυναγωγών οι οποίοι παραβλέπουν σκόπιμα ότι είμαστε στα Έσχατα Χρόνια με την Παγκοσμιοποίηση και την Παναίρεση Πανθρησκεία του Οικουμενισμού και ενώ το νέο κράτος του Ισραήλ από το 1948 έχει ιδρυθεί και αναμένουν οι Σιωνιστές τον αντίχριστο ψευδομεσσία τους και "ξεχνώντας" πάλι σκόπιμα οι οικουμενιστές ότι επί 120 ολόκληρα χρόνια οι αληθινοί ορθόδοξοι αγωνίζονταν αποτειχισμένοι ενάντια στην αίρεση της Εικονομαχίας χωρίς να ιδρύσουν παράνομες παράλληλες παρασυναγωγές-ψευδοσυνόδους και αναμένοντας την Οικουμενική Σύνοδο που προκάλεσαν τελικά ΕΝΩΜΕΝΟΙ με τον ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ… 120 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

   ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ "ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ;;;
   ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ "Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

   Διαγραφή
  4. Ούτε το Πασχάλιο θέσπισε η Α΄ Οικουμενική:
   Η Α΄ Σύνοδος: 1/ Καθόριαε 4 όρους στην απόφασή της για τον εορτασμού του Πάσχα, 2/ Διόρθωσε την ισημερία του 33 κατά 2 ημέρες, σύμφωνα με τον 19ετή κύκλο του Μέτωνα, 3/ Δεν απαγόρευσε περαιτέρω διόρθωση και πράγματι αυτή συνέβη αργότερα, όταν αντί του κύκλου του Μέτωνα χρησιμοποιήθηκε ο πολύ ακριβέστερος κύκλος του Καλίππου, 4/ Δεν καθόρισε σταθερή ημερομηνία εαρινής ισημερίας, 5/ Ανάθεσε στον Επίσκοπο Αλεξανδρείας να καθορίζει την ημέρα της εορτής βάσει σχετικών μετρήσεων των αλεξανδρινών αστρονόμων, 6/ Ανάθεσε στον Αλεξανδρείας να αναγγέλει στις Εκκλησίες της Ανατολής, καθώς και στην Εκκλησία της Ρώμης την ημερομηνία της εορτής, 7/ Δεν συνέταξε κανένα Πασχάλιο Πίνακα, ούτε ενέκρινε κανένα τέτοιο Πίνακα, καθότι τέτοιοι Πίνακες άρχισαν να οργανώνονται περίπου 4 αιώνες αργότερα.
   Η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας ανέλαβε λοιπόν να υλοποιήσει την εντολή της Συνόδου και έτσι ο Επίσκοπος Αλεξανδρείας άρχισε να συντάσσει τα λεγόμενα Πασχάλια Γράμματα, τα οποία άρχισε να αποστέλλει από τις αρχές του 326 στην Εκκλησία της Ρώμης, καθώς και στις Εκκλησίες της Ανατολής. Πολύ αργότερα, οι Πασχάλιοι Πίνακες αντικατέστησαν τα Πασχάλια Γράμματα, με τα οποία ο Αλεξανδρείας ανήγγειλε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία εξέδωσε την απόφαση με την οποίαν θα έπρεπε να εορτάζεται το Πάσχα, ανέθεσε στον Αλεξανδρείας, όπως δια γράμματος αυτού καθιστά γνωστόν, κάθε έτος, στις άλλες Εκκλησίες, την ημέρα εορτασμού του Πάσχα και τούτο διότι, στην Αλεξάνδρεια άκμαζαν, οι μαθηματικές και αστρονομικές επιστήμες. Τα γράμματα αυτά ονομάσθηκαν «Πασχάλια Γράμματα» και δι’ αυτών ο Αλεξανδρείας ανήγγειλε στις άλλες Εκκλησίες Ανατολής και Δύσης την ημερομηνία εορτής του Πάσχα, βάσει των αστρονομικών μετρήσεων των επιστημόνων της Αλεξάνδρειας. Η αναγγελία της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα εγένετο κάθε έτος από του άμβωνος των Ναών, την ημέρα των Θεοφανείων. Τέτοια «πασχάλια γράμματα» διασώθηκαν λίγα, όπως εκείνα του Μ. Αθανασίου, ακόμη και από την εξορία αποσταλέντα (PG 26. 1339-1444). Η αποστολή των «πασχαλίων γραμμάτων» από τον Αλεξανδρείας σταμάτησε μετά την Δ΄ Οικουμενική, επειδή στην Αλεξάνδρεια επικράτησαν Μονοφυσίτες Επίσκοποι και έτσι διακόπηκαν οι σχέσεις Ορθοδόξων Εκκλησιών και Μονοφυσίτικων.
   Μετά το τα τέλος της Πενθέκτης Οικουμενικής (αρχές 8ου αι), πολλοί λόγιοι χριστιανοί άρχισαν να συντάσσουν Πίνακες, που εμφάνιζαν κάθε έτος από Κτίσεως Κόσμου, την ημέρα ή την ημερομηνία των κινητών εορτών, που συνδέονται με την εορτή του Πάσχα. Κάθε τέτοιος Πίνακας ονομάσθηκε Πασχάλιος. Σε κάθε Πασχάλιο Πίνακα, μετά την αναγραφή του έτους από Κτίσεως Κόσμου, σημειώνεται το κανόνιο του Πάσχα, δηλ. οι Ινδικτιώνες, οι κύκλοι Ηλίου, Σελήνης και το θεμέλιο αυτής. Το έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και αναγράφεται ευθύς αμέσως η παραμονή των Χριστουγέννων, ο αριθμός ημερών κρεωφαγίας, η ημερομηνία έναρξης του Τριωδίου, και η Κυριακή της Απόκρεω. Ακολουθεί η ημερομηνία του Ευαγγελισμού, το Νομικό πάσχα και ακολούθως το χριστιανικό Πάσχα και η νηστεία των αγίων Αποστόλων. Αργότερα (δηλ. μετά το 1582) προστέθηκε η ημερομηνία του Πάσχα των Λατίνων, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή, η εορτή των αγίων Πάντων και ακόμη αργότερα προστέθηκε η ημέρα μνήμης των αγίων Αποστόλων. Για τη σύνταξη του Πασχαλίου χρησιμοποιήθηκε αρχικά η Μετώνεια επακτή, η οποία αργότερα διορθώθηκε (με την πιο ακριβή Καλλίπεια επακτή), όπως επίσης διορθώθηκε (μετά το 1628, επί Πατριαρχίας Κύριλλου Α΄ Λούκαρι) η μέτρηση από Κτίσεως Κόσμου, σε μέτρηση από Χριστού γεννήσεως (Θ.Η.Ε. τ. Ι΄, σελ. 118). Όλα αυτά, οι προσθήκες και οι διορθώσεις έγιναν χωρίς συνοδική απόφαση, αλλά με συνεννοήσεις μεταξύ των Εκκλησιών.

   Διαγραφή
  5. Όταν αναγράφω ανωτέρω ότι η Οικουμενική Σύνοδος όρισε τον "Πασχάλιο Κανόνα" εννοώ τις βασικές προϋποθέσεις και τους όρους που "έδωσε" η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για τον καθορισμό της ημερομηνίας της εορτής του Πάσχα και όχι γενικά για τον "Πασχάλιο Πίνακα" που αναφέρετε εσείς...

   Διαγραφή
  6. Αρα, ερίζουμε "περί όνου σκιάς";

   Διαγραφή
  7. Κύριε Αναστάσιε-Ε.Μοσχ.- μια ερώτηση

   Το Πασχάλιο είναι Πάτριο ή όχι;
   Αν αλλάξει από Σύνοδο Ορθόδοξη,μπορεί ο λαός του Θεού να κάνει αποτείχιση για χάρη του ή όχι( όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος );;
   Δηλαδή,αν αύριο αλλάξουν το Πασχάλιο στην Ελλάδα,μπορεί να κάνει αποτείχιση ο π.Παπαδόπουλος από το Ρέθυμνο( αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει αίρεση )για αυτή την αλλαγή;;;

   Διαγραφή
  8. Αξιότιμοι, "Κύριε Στάθη", κύριε Οδυσ. Τσολ., και Ε.Μ.!… Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ… γιατί το κοσμικό παλαιό ημερολόγιο δεν μας το παρέδωσε καμία Οικουμενική Σύνοδος αλλά μόνο τον "Πασχάλιο Κανόνα" μας παρέδωσε ως "όρο" της και δεν μεταβάλλεται ώστε να μην εορτάζεται το Άγιο Πάσχα πριν το "Πάσχα των Εβραίων" ή την ίδια ημερομηνία με το Πάσχα των Εβραίων αλλά έπειτα από το "Πάσχα των Εβραίων" και δεν μιλώ γενικά για τον "Πασχάλιο Πίνακα"... Γιατί πράγματι η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε καταδικάσει το νέο Γρηγοριανό Ημερολόγιο όταν εφαρμόστηκε από τον ΑΙΡΕΤΙΚΌ Πάπα και το οποίο δεν τηρούσε τον "Πασχάλιο Κανόνα" που απαιτεί ουσιαστικά να εορτάζεται το "Άγιο Πάσχα" μετά τον Πάσχα των εβραίων, δηλαδή, προϋπόθεση που σεβάστηκε και δεν μετάβαλλε το νέο διορθωμένο Ιουλιανό Ημερολόγιο.

   Ο "Πασχάλιος Κανόνας" λοιπόν δεν μπορεί να μεταβληθεί από μια αληθινή νέα Οικουμενική Σύνοδο και δεν εννοώ την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου που αναγνώρισε όλες τις αιρέσεις ως "εκκλησίες" ακόμη και αν θα ήθελε να συνεορτάζουμε το Άγιο Πάσχα με τους αμετανόητους αιρετικούς, παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες και άλλους αιρετικούς του "Παγκοσμίου Συμβουλίου Παναιρετικών εκκλησιών του αντιχρίστου", αφού ήδη οι οικουμενιστές δήθεν ορθόδοξοι τους μνημονεύουν και έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους πολλά χρόνια και το διαλαλούν δημόσια... και για αυτό άλλωστε είμαστε αποτειχισμενοι και απομακρυσμένοι και από την Ψευδοσύνοδο που έγινε στο Κολυμπάρι.

   Αν γινόταν το "θαύμα" αύριο να απομακρυνθεί οριστικά η "Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος" από το παναιρετικό σατανικό πανθρησκειακό "Παγκόσμιο Συμβούλιο εκκλησιών", να αναθεματίσει και τον αιρετικό "αλάθητο" Πάπα σταματώντας να τον μνημονεύει ως "αγιότατο" ο παναιρετικός Βαρθολομαίος ή να αναθεματίσουμε τον Βαρθολομαίο αν συνεχίσει την ανίερη μνημόνευση και γενικά να αποτειχιστεί η Ιεραρχία της Ελλάδος από κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με την Παναίρεση του Οικουμενισμού δεν θα ενδιέφερε κανέναν αν χρησιμοποιεί το παλαιό ή το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο… και δεν θα είχε φυσικά και κανένα λόγο να θέλει να αλλάξει τον "Πασχάλιο Κανόνα" τότε η Εκκλησία της Ελλάδος!!! Αλλά για να γίνει αυτό το "θαύμα" με την Χάρη του Θεού θα έπρεπε όλοι οι αληθινοί Ορθόδοξοι Έλληνες να ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την Σωτηρία της Αθάνατης Ψυχής μας και να αποτειχιστούμε όλοι μαζί άμεσα από την Παναίρεση του Οικουμενισμού και να μην πατάει ούτε ένας στις "Εκκλησίες που βρίσκονται και λειτουργούν, "ανιερουργούν" και βεβηλώνουν οι αιρετικοί οικουμενιστές, δήθεν ορθόδοξοι μέχρι να διακόψουν κάθε εκκλησιαστική επικοινωνία με την σιωνιστική αντίχριστη παναίρεση πανθρησκεία του Οικουμενισμού.- ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ;

   Διαγραφή
  9. Αγαπητέ Ευστάθιε

   Τον αιρετικό όμως πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ τον προσεφώνησε ο ΚΠόλεως Ιερεμίας Β΄, ως μακαριώτατο πατέρα και δεσπότη:
   Πράγματι, το 1583 ο πάπας Ρώμης Γρηγόριος ΙΓ΄ απέστειλε επιστολή προς τον ΚΠόλεως Ιερεμία Β΄ (τον Τρανό), για την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου, με την εξής προσφώνηση: "τω μακαριωτάτω αδελφό Πατριάρχη ΚΠόλεως κ. Ιερεμία.....". Και η απάντηση:
   "τω μακαριωτάτω πατρί και δεσπότη κ. Γρηγορίω, άκρω αρχιερεί αξιωτάτω.....".
   Δηλαδή, ο Γρηγόριος ήταν πατέρας της Εκκλησίας ή του Ιερεμία; Και ήταν αξιώτατος αρχιερέας; Γιατί τέτοιο γλείψιμο; Γιατί ο ένας αποκαλεί τον άλλο αδελφό και ο άλλος τον αποκαλεί πατέρα; Αυτή είναι προσφώνηση σε αιρετικό ή σε προϊστάμενο του Ιερεμία, που ανήκει στην Ορθοδοξία;

   Διαγραφή
 2. Την πολλή ορθή τοποθέτηση του π. Ευθύμιου συμπληρώνουμε με τις παρακάτω αναφορές:
  Α/
  1/ Η απόφαση δεν αναφέρεται σε Όρο πίστεως, ούτε σε Κανόνα από τους 20 που εξέδωσε η Σύνοδος: «Παυσαμένη τε της περί τα δογματικά συζητήσως, έδοξε τη Συνόδω και την Πασχάλιον εορτήν…..» (Σωζομενού, Εκκλ. Ιστορία Α΄). (Ο Σωζομενός είναι εκκλησιαστικός ιστορικός, 400-450, συνέγραψε εκκλησιαστική ιστορία, ειδικά της περιόδου από την Α΄ Σύνοδο και μετά, η αξιοπιστία του είναι αναμφισβήτητη, το δε έργο του, Εκκλησιαστική Ιστορία, από εννέα βιβλία ευρίσκεται στην Ελληνική Πατρολογία). Επισημαίνεται, ότι στην απόφαση αυτή αναφέρεται, ότι η εορτή εορτάζεται μετά την εαρινή ισημερία. Ουδαμού αναφέρεται η λέξη: Δύστρου κα΄ (21 Μαρτίου) στην απόφαση των Πατέρων. Όλες οι καταγραφές αναφέρουν, ότι στην εποχή της Α΄ Συνόδου η εαρινή ισημερία ήταν 21 Μαρτίου, αλλά χωρίς να υπάρχει τέτοιος όρος στην απόφαση. Και φαίνεται λογικό το ότι οι Πατέρες δεν έθεσαν συγκεκριμένη ημερομηνία για την ισημερία. Αν έθεταν, θα έθεταν την ημερομηνία της εαρινής ισημερίας του μεγάλου γεγονότος της Αναστάσεως το 33, δηλ. την 23η Μαρτίου. Αντίθετα διόρθωσαν την ανωτέρω ημερομηνία κατά 2 ημέρες, επιπλέον δε, δεν απαγόρευσαν μελλοντική διόρθωση. Οι μεταγενέστεροι Πατέρες φοβούμενοι σύγχυση και σκανδαλισμό περισσότερο των «ασθενών τη πίστη αδελφών» δεν προχώρησαν σε διόρθωση, παρά τις πάμπολλες προσπάθειες ανά τους αιώνες.
  2/ Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διεξαχθείσα συζήτηση δεν υπάρχουν, το μόνο γνωστό ότι διεξήχθη με ηρεμία και ομοφωνία: «Περί του Πάσχα ομοφωνήσαντες» (Σωκράτους Εκκλ. Ιστορία Ε΄). (Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός είναι εκκλησιαστικός ιστορικός, 380-450, έγραψε αξιόλογη Εκκλησιαστική Ιστορία σε 7 βιβλία, από το 305-439. Το έργο του είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την Ιστορία της Εκκλησίας του 4-5ου αιώνα, ευρίσκεται δε στην Ελληνική Πατρολογία). Πληροφορίες για την απόφαση έχουμε από την εγκύκλια επιστολή της Συνόδου, που κοινοποιήθηκε στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και σε όλες τις λοιπές Εκκλησίες με ειδικούς Συνοδικούς Έξαρχους, αλλά και από την επιστολή του βασιλέως Κωνσταντίνου προς τους Επισκόπους και τους λαούς (Σωκράτους. Εκκλ. Ιστ. Ε΄). Επίσης και ο Κύπρου Επιφάνιος το αναφέρει στο βιβλίο του: Περί αιρέσεων, 7).

  Ν.Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Β/
  3/ Ο Αλεξανδρείας Κύριλλος στον Πασχάλιο Πρόλογό του, προσθέτει: «Η Οικουμενική Σύνοδος ομοφώνως εψηφίσατο ότι η Εκκλησία της Αλεξανδρείας ένθα ήσαν έμπειροι περί τας γνώσεις ταύτης θα ήγγελε τη Ρωμαίων Εκκλησία ετησίως την ημέραν του Πάσχα, ήτις θα ανεκοινούτο τούτο» (Σωκράτους, Εκκλ. Ιστ. Ε΄). Επίσης, ο Μεδιολάνων Αμβρόσιος μας πληροφορεί, ότι η εν Νικαία Σύνοδος επί τη βάσει γνωμοδοτήσεως πολλών μαθηματικών απεδέξατο τον Αλεξανδρινόν κύκλον των 19 ετών Μέτωνος, του Ηλίου (Αμβροσίου, Επιστολή προς τους Επισκόπους Εμιλίας).
  4/ Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος άρχισε στις 19 Ιουνίου 325 και έληξε στις 25 Αυγούστου: «Εν υπατεία Παυλίνου και Ιουλιανού των λαμπροτάτων, έτους από Αλεξάνδρου χλς΄, εν μηνί Δεσίω ιθ΄ τη προ ιγ΄ καλανδών Ιουλίων εν Νικαία τη Μητροπόλει Βιθυνίας» (Μήλια Σπ. Πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων, Β’ πράξη της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου) έληξε δε «Εν μηνί Λώω, προ ζ΄ καλανδών Γορπιαίω». Άραγε, με ποια απόφαση, ποιάς Οικουμενικής ή άλλης Τοπικής Συνόδου, τα ονόματα των μηνών του Μακεδονικού ημερολογίου άλλαξαν με εκείνα του Λατινικού ημερολογίου, τα έτη από Αλεξάνδρου, σε κτίσεως κόσμου και από το 1628 επί Πατριάρχου Κύριλλου Λούκαρι σε έτη από Χριστού γεννήσεως, ενώ η Δύση το χρησιμοποιούσε ήδη από το 525;
  5/ Ο Επίσκοπος Αλεξανδρείας κατ’ επιταγήν της Συνόδου, ανακοίνωνε την απόφαση περί εορτασμού του Πάσχα από άμβωνος την ημέρα των Θεοφανείων. Στη Ρωμαϊκή Αφρική, η Τοπική Σύνοδος, που συνερχόταν κάθε χρόνο τον Αύγουστο, ανακοίνωνε την ημέρα εορτασμού (ΝΑ΄ κανόνας Συνόδου Καρθαγένης).

  Ν.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γ/
  6/ Ενώ η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος ανέθετε στον Επίσκοπο Αλεξανδρείας να αναγγέλλει την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα στις Εκκλησίες της Ανατολής και την Εκκλησία της Ρώμης για τις Εκκλησίες της Δύσης, η Τοπική Σύνοδος της Σαρδικής του 347 ανέτρεψε την απόφαση αυτή. Έτσι, η απόφαση της Συνόδου αυτής δεν ευρίσκεται στους 21 κανόνες που εξέδωσε, αλλά σε μια από τις πέντε αποφάσεις της: α/ αποκηρύχθηκαν οι παρανόμως τοποθετηθέντες Επίσκοποι Αλεξανδρείας, Αγκύρας και Γάζας, β/ καταδικάστηκαν οι προβιβασμοί αρειανών Επισκόπων, γ/αποκαταστάθηκαν οι διωχθέντες από αρειανούς, δ/ καθαιρέθηκαν οι εκβιαστές αρειανοί και ε/ ενέκρινε περί του Πάσχα: «όπως επί 50 έτη οι Επίσκοποι Ρώμης και Αλεξανδρείας αγγέλωσιν απανταχού ως έθος την ημέραν της εορτής του Πάσχα» (εόρτιος επιστολή Αλεξανδρείας Αθανασίου. Προοίμιον) ο μεν Ρώμης εις τας Εκκλησίας της Δύσεως, ο δε Αλεξανδρείας εις τας της Ανατολής. Με την απόφαση αυτή ανατρέπεται η προηγούμενη της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και εξ αυτού, αλλά και εκ του λόγου του διαφορετικού υπολογισμού της εαρινής ισημερίας στις 18 Μαρτίου, αντί της 21ης.
  7/ Στη Ρώμη, ο Επίσκοπος Ωστίας και μετέπειτα Ρώμης Ιππόλυτος, μαθηματικός, είχε καθορίσει πολύ πριν από την Α΄ Σύνοδο Πασχάλιο κανόνα, με ισημερία στις 18 Μαρτίου. Η Ρώμη ουδέποτε αναγνώρισε τον αλεξανδρινό κανόνα, μέχρις ότου της επεβλήθη τελικά από τον Καρλομάγνο! Η ανυπακοή αυτή διήρκεσε επί 5 αιώνες με ένα ελάχιστο διάλυμα 17 ετών, καθότι ο πάπας Λέων Α΄ το 444 ήλθε σε συνεννόηση με τον Αλεξανδρείας Κύριλλο και αποδέχτηκε τον αλεξανδρινό κανόνα, αλλά αυτό μέχρι το 461, οπότε ο νέος πάπας Ιλάριος και οι μετά αυτόν πάπες επανήλθαν στον κανόνα του Ιππόλυτου. Έκτοτε υπήρξαν προσπάθειες από τον Σεβίλλης Ισίδωρο, τον Διονύσιο το Μικρό, ηγούμενο μονής της Ρώμης, τον άγγλο μοναχό Βέδα το Σεβαστό (675-735) και τελικά τον Καρλομάγνο (742-814), ο οποίος και επέβαλε τον Αλεξανδρινό κανόνα στη Δύση και έτσι επιτεύχθηκε ενότητα στην Εκκλησία στο θέμα αυτό μέχρι το 1582 (Δελικάνη Κ. Η πρώτη εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος).
  Το ερώτημα παραμένει: Στις Οικουμενικές Συνόδους Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ (δηλ. σε όλες πλην της Δ΄), οι Πατέρες Ανατολής και Δύσης παρακάθονταν και συναποφάσιζαν, ενώ εόρταζαν τη μεγάλη εορτή του Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες. Άραγε, το Άγιο Πνεύμα επευλογούσε αυτή τη διαφοροποίηση; Πως οι Πατέρες δεν αλληλοκατηγορήθηκαν λόγω αυτής της διαφοροποίησης και γιατί συμβαίνει σήμερα αυτό μεταξύ παλαιο- και νεο- ημερολογητών και εκ του ζητήματος τούτου;

  Ν.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δ/
  8/ Επισημαίνεται, ότι οι Πατέρες της Α΄ Συνόδου διόρθωσαν την ισημερία κατά 2 ημέρες, χωρίς να διατυπώσουν όρο μη μελλοντικής διόρθωσης. Τότε έγινε χωρίς κραδασμούς (άραγε ήταν λίγοι οι «ασθενείς τη πίστη» ή η διόρθωση αφορούσε λίγες ημέρες;). Οι επόμενοι Πατέρες δεν διόρθωσαν την απόφαση, όχι γιατί δεν έπρεπε να διορθωθεί, αλλά γιατί φοβόντουσαν την αναταραχή των απλοϊκών πιστών («των ασθενών τη πίστη») και δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ, όσο δυστυχώς αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία οι «χρείαν έχοντες γάλακτος», πράγμα που ο Απόστολος θεωρεί «βραδύτητα στην κατανόηση» και «κατάντημα» (Εβρ. 5. 12).
  9/ Η κανονικότητα της απόφασης κοινοποίησης από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας της εορτής του Πάσχα, αναφέρθηκε πολλάκις με παραπομπές άμεσες στη βιβλιογραφία (π.χ. ΛΘ΄ Πασχάλιος επιστολή Μ. Αθανασίου), αλλά και έμμεσες (π.χ. ΝΑ΄ κανόνας Καρθαγένης), ώστε να θεωρείται γεγονός άνευ πάσης αμφιβολίας.

  Ν.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου τοποθετείται ως προς το ημερολογιακό θέμα ο π. Ευθύμιος, πολύ σωστά και ο Ν.Κ., διαλλακτικός όμως ήταν και ο αείμνηστος Β.Σακκάς (ή π.Βασίλειος Σακκάς) ο οποίος εντόπιζε την ουσία του ημερολογιακού προβλήματος όχι στις μέρες και στις ημερομηνίες αλλά στην αντιοικουμενιστική ουσία. Έγραφε κάπου αυτοκριτικώς (για τους Γ.Ο.Χ.) ο σώφρων και νουνεχής Βασίλειος Σακκάς : "ἐὰν ἡ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων ἦταν στὸ ὕψος της, ποτὲ δὲν θὰ τολμοῦσε ὁ ἀνεκδιήγητος Βαρθολομαῖος καὶ Σία, νὰ ποῦν καὶ νὰ κάνουν τὶς βλασφημίες καὶ τὰ ἀνουσιουργήματά τους! Ποιὸς φταίει βρὲ, γιὰ τὴν ἀποστασία, τὸν νεωτερισμὸ καὶ τὸν οἰκουμενισμό; Δὲν εἴμαστε τάχα ἐμεῖς οἱ πρῶτοι ἔνοχοι; Ἀφοῦ ἐξ αἰτίας μας βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι ἡ Τρισαγία τῶν Ὀρθοδόξων Πίστις, τὸ ὑπερῶον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς τὶ νὰ τὶς κάνουμε τὶς 13 ἡμέρες; Ἐὰν γιὰ μέρες ὁ ἀγὼν, εἴμαστε ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων!"

  Αλλίμονό μας συνεπώς αν εξαρτούμε την Πίστι μας από κάποιο ημερολόγιο, αγαπητέ πρώτε σχολιαστά Δ. Ιωάννου. Οι εκ των αγαπητών ΓΟΧ υπερασπιζόμενοι τις ημερολογιακές παραδοχές του "πατρίου" μέν, των Αποστόλων όμως και των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας ὀχι, ήτοι υπερασπιζόμενοι ... νεοτερισμόν όπως αναφέρει κι ο π. Ευθύμιος και άλλοι, δεν ενοχλούνται όχι μόνο διότι το "δόγμα" τους, το "πάτριό" τους ως ημερολόγιο (και ως εορτολόγιο θα προσθέθετε κάποιος εριστικός) δεν συμπίπτει με το ημερολόγιο (και εορτολόγιο) της αρχαίας εκκλησίας η οποία βίωνε υπό 4 τουλάχιστον διαφορετικά ημερολόγια, ούτε άλλες εορτολογικές εκτροπές που και στο πάτριο και εξ αυτού στο Νέο υπάρχουν, π.χ. το ότι η εορτή των Χριστουγέννων τοποθετήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, από τις 5 και 6 Ιανουαρίου, όχι βέβαια με το νέο ημερολόγιο, για να συμπίπτει με την ειδωλολατρική εορτή του ειδωλολατρικού θεού Ήλιου, του ειδωλολατρικού θεού Μίθρα και τα αντίστοιχα ειδωλολατρικά έθιμα, και άλλα πολλά που δεν είναι μεντου παρόντος, είναι δε εκ των ειδωλολατρικών και αποκρύφων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Ανωνυμίδη

   Το Πασχάλιο είναι ΠΑΡΑΔΟΣΗ ή όχι;
   Η Εκκλησία της Φινλανδίας έκανε καλά που άλλαξε το Πασχάλιο και εορτάζει Πάσχα με τους Λατίνους ή όχι;;
   Ο κ.Παπαδόπουλος ήταν προδότης ή όχι,όταν άλλαξε το ημερολόγιο το 1924(οι "χρείαν έχοντες γάλακτος" ήταν 3.000.000);;;

   Διαγραφή
  2. Κύριε Ερωτηματίδη

   Βέβαια, το Πασχάλιο δεν αποτελεί παράδοση. Κάτι που έχει αλλάξει μέχρι σήμερα 5 φορές αποτελεί παράδοση; Σήμερα το Πασχάλιο λέγει, ότι έχουμε ,βιζ΄ έτη από Χριστού γεννήσεως. Αλλά μέχρι το 1628 έλεγε από Κτίσεως Κόσμου και το άλλαξε ένας Οικ. Πατριάρχης (προτεσταντίζων και καταδικασθείς) ο Κύριλλος Α΄ Λούκαρις, από μόνος του, χωρίς Συνοδική απόφαση, έστω Τοπικής Συνόδου. Ξαναρωτάμε, κάτι που αλλάζει (και έχει αλλάξει άλλες 4 φορές) αποτελεί παράδοση; Βέβαια, ο Λούκαρις δεν ήταν προδότης, αφού αυθαίρετα άλλαξε τα έτη χρονολόγησης!
   Όταν έγινε η διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου το 1923, υπήρχε στις διατάξεις και αλλαγή του Πασχαλίου, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος παρεκάλεσε να μην ισχύσουν αυτές οι διατάξεις περί Πασχαλίου άχρι καιρού, καθότι υπήρχε ο μισός ελληνικός πληθυσμός, που ακριβώς είχε "χρείαν γάλακτος" και "όχι στερεάς τροφής".
   Η Εκκλησία της Φινλανδίας παρεκάλεσε να κρατήσει το διορθ. Πασχάλιο και της εδόθη άδεια.
   Σημειώνεται, ότι το διορθ. Ιουλιανό δεν έχει καμία σχέση με το Γρηγοριανό, γιατί έχει άλλη βάση υπολογισμού και η πρώτη διαφορά θα εμφανιστεί το 2800, όπου θα υπάρξει 1 ημέρα διαφορά μεταξύ διορθ. Ιουλιανού και Γρηγοριανού. Το 2800 δεν θα είναι δίσεκτο κατά το διορθ. Ιουλιανό, αλλά θα είναι δίσεκτο κατά το Γρηγοριανό και έτσι δεν θα συνεορτάζεται το Πάσχα μετά των Λατίνων, όπως συνεορτάζεται φέτος.
   Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος δεν είναι καθόλου προδότης, καθότι πρότεινε να μην αλλάξει το Πασχάλιο και συμφώνησε μαζί με τις άλλες 9 εκκλ. δικαιοδοσίες, που ακολουθούν το διορθ. Ιουλιανό. Μόνον 4 από τις 14 εκκλ. δικαιοδοσίες ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Όλοι αυτοί είναι προδότες;
   Βέβαια, το να ακολουθεί κανείς 2 ημερολόγια, δηλ. το Ιουλιανό (για τις κινητές εορτές) και το διορθ. Ιουλιανό (για τις ακίνητες) έχει κάποιο κόστος. Π.χ. το 15000 η εορτή του Πάσχα θα πέφτει μετά την εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), οπότε τότε τι γίνεται;
   Η πιο απλή απάντηση είναι, ότι μέχρι τότε θα έχει γίνει η β΄ παρουσία (εξ άλλου είμαστε απολύτως βέβαιοι περί τούτου), οπότε θα γλιτώσουμε από αυτό το δίλημμα.

   Διαγραφή
  3. Δερβίσης Ιωάννης26 Ιανουαρίου 2017 - 2:56 μ.μ.

   Κύριε ''Καραγιαννόπουλε''

   Αν δεν ήταν προδότης ο Παπαδόπουλος τότε δεν είναι και ο Βαρθολομαίος.
   Η Β'Παρουσία του Χριστού θα γίνει μέχρι το 2500(εγώ λέω σε λίγα έτη γιατί ο Κατέχων έχει φύγει από το Ισραήλ( Χρυσόστομος ).
   Γιατί οι Ορθόδοξοι Σύνοδοι του ΙΣΤ' αιώνος καταδίκασαν την αλλαγή του Πασχαλίου από τους Λατίνους(αν δεν είναι Παράδοση);

   Διαγραφή
  4. 1/ Δεν είμαι ο Καραγιαννόπουλος.
   2/ Επί Χρυσόστομου Παπαδόπουλου δεν υπήρχε Βαρθολομαίος, αλλά Μελέτιος. Δεν βλέπω, πως συνδέονται αυτοί οι δύο πρώτοι;
   3/ Η απόφαση της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος (την οποίαν κατέχω) της 1.3.24 λέγει, ότι εισάγει το διορθ. Ιουλιανό και όχι το Γρηγοριανό. Σημειώνεται, ότι η Ελληνική Πολιτεία είχε ήδη εισάγει το Γρηγοριανό. Έτσι, σήμερα η Πολιτεία έχει το Γρηγοριανό και η Εκκλησία το διορ. Ιουλιανό, δύο ημερολόγια, που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους (αν βέβαια το γνωρίζετε αυτό).
   4/ Ο Χριστός, όταν ρωτήθηκε πότε θα γίνει η β΄ Παρουσία είπε, ότι δεν γνωρίζει αυτός, αλλά μόνον ο Πατέρας γνωρίζει. Μήπως ο Χρυσόστομος είχε πληροφόρηση κατευθείαν από τον Πατέρα και έτσι προσδιορίζει τη β΄ Παρουσία το 2500;
   5/ Ο Η΄ κανόνας της Πανορθοδόξου Συνόδου του 1593 αποβάλλει από την Εκκλησία, όσους δέχονται το Γρηγοριανό, διότι αλλάζει το Πασχάλιο. Συγκεκριμένα, το Πάσχα εορτάζεται πριν ή μαζί με το Ιουδαϊκό. Το διορθ. Ιουλιανό όμως δεν αλλάζει το Πασχάλιο και εξακολουθεί να εορτάζει το Πάσχα, μετά το Ιουδαϊκό.

   Διαγραφή
 7. Κρίμα και πάλι κρίμα.
  Που και πότε είδατε να αναφέρουμε ότι το παλιό ημερολόγιο είναι δόγμα πίστεως ή ότι μόνο αυτό σώζει;
  Πως θέλετε να μετά να γίνει ειλικρινής και νουνεχής διάλογος κλπ. όταν ξεκινάτε από λάθος βάση στηριζόμενοι σε ψέμματα;
  Το μόνο που λέμε ξεκάθαρα είναι ότι αν η αλλαγή του ημερολογίου είχε γίνει με Πανορθόδοξη απόφαση και για κάποιον συγκεκριμένο ποιμαντικό λόγο δεν θα την είχαμε αρνηθεί.
  Αν ο παραπάνω κύριος Ν.Κ. έχει να μας δείξει Πανορθόδοξη απόφαση και συγκεκριμένη αιτίαση (ποιμαντικός λόγος) τότε να πούμε το ευλόγησον.
  Αντίθετα εμείς παρατηρούμε ότι όλα έγιναν πραξικοπηματικά με δεδομένη την άρνηση των υπολοίπων πατριαρχείων ενώ οι επίσημες δικαιολογίες τους ήταν λόγοι αστρονομικής ακρίβειας χωρίς καμία θεολογική υπόσταση.
  Επίσης - κάτι που είναι το σημαντικότερο - 4 χρόνια νωρίτερα δηλ. το 1920 το Πατριαρχείο απέστειλε την γνωστή εγκύκλιο προς τις αιρετικές εκκλησίες δηλώνοντας τους ότι έφτασε η ώρα της προσέγγισης όλων των χριστιανών αρχής γενομένης από την ημερολογιακή ταύτιση, ώστε να συνεορτάζουν όλοι μαζί της μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης!
  Δηλαδή τα πραγματικά αίτια (τα οποία προσπάθησαν να κρατήσουν κρυφά για κάποια χρόνια) ήταν καθαρά οικουμενιστικά κάτι που πολλοί πιστοί τα είχαν αντιληφθεί και τα διακύρηξαν, ασχέτως του ότι δεν υπήρχε από την πρώτη στιγμή η ορολογία περί Οικουμενισμού.
  Σε αυτά να τοποθετηθήτε και όχι να μας μιλάτε ακόμη για την υπεροχή και την ακρίβεια του γρηγοριανού σας ημερολογίου έναντι του ιουλιανού που ουδόλως μας απασχολεί ούτε εμάς ούτε τους προ ημών Αγίους Πατέρες.
  Γιάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αλλαγή του ημερολογίου δεν έγινε με Πανορθόδοξη απόφαση, αλλά από Πανορθόδοξο Συνέδριο. Την απόφαση αυτή δέχτηκαν τα 3 από τα 4 Πατριαρχεία της Ανατολής. Τα υπόλοιπα λεγόμενα "Πατριαρχεία" δεν έγιναν με Οικουμενική Σύνοδο, αλλά έγιναν, κατόπιν αδείας του Οικ. Πατριαρχείου με Τόμο.
   Η αστρονομική ακρίβεια έπειξε ρόλο και στην απόφαση της Α΄ Οικουμενικής, γιατί ζήτησαν από τους αστρονόμους της Αλεξάνδρειας να γνωματεύσουν, δεν ζήτησαν από θεολόγους.
   Κάθε χρόνο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ανήγγειλε την εορτή του Πάσχα, από του άμβωνος, την ημέρα των Θεοφανείων. Γιατί αυτή η παράδοση σταμάτησε; Ποιά Σύνοδος την σταμάτησε;
   Τίποτε δεν είναι κρυφό στη βιβλιογραφία και μη συνδέετε τα πρόσφατα αίσχη του Οικουμενισμού και θέλετε να τα συνδέσετε με κάποια παράδοση 100 ετών.

   Διαγραφή
  2. Από την στιγμή που η κοινωνία με την Σύνοδο της Ελλάδος δεν έπαψε(και άλλαξαν και αυτές το ημερολόγιο)γιατί θέλεις Σύνοδο για να έλθουν οι του παλαιού στο νέο άριστο ημερολόγιο;Γράψε αυτές τις ερωτήσεις στο ιστολόγιο του κ. Ιωάννη Παπαρρήγα και θα απαντήσει ο Πάτερ(όχι όμως ανώνυμα).Η καινοτομία-αίρεσις των Γ. Ο. Χ. έχει πατέρα της τον διάβολο.

   Διαγραφή
  3. Εσύ που μιλάς έτσι ανώνυμα και μας υβρίζεις ως αιρετικούς σου ανταποδίδω τον χαρακτηρισμό του αιρετικού.
   Αγαπητέ ΦΙΛΕ Οδυσσέα αν εξακολουθείς από την μια να με θεωρείς φίλο σου και να διατείνεσαι ότι έχουμε κοινό αγώνα και από την άλλη να ανεβάζεις τέτοια άρθρα που μας βρίζουν ως αιρετικούς, λυπάμαι πολύ αλλά δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ.
   Γιάννης Κ.

   Διαγραφή
  4. Ειπα και παντα λεω οτι ειμαι κατα της ανωνυμιας, εκτος αν αυτος ειναι κληρικος γιατι οι κληρικοι καρατομουνται ευκολα απο την Δεσποτοκρατια που υπαρχει σημερα.
   Δειτε τι γινεται αυτες τις μερες στην Κρητη.
   Βεβαια εδω μεσα μπαινει ο καθενας και γραφει ελευθερα και μεχρι εκει που δεν πρεπει αλλο, αλλα και καποιοι το παρακανουν ως ανευθυνοι που ειναι και επιπλεον λογω της ανωνυμιας γινονται και θρασεις.
   Οι Παλαιοημερολογιτες ουδεις, μα ουδεις, μπορει να ισχυρισθη οτι ειναι Αιρετικοι.
   Αιρετικοι ειναι οι Οικουμενιστες και αυτους ολους τους γνωριζουμε οτι κατεχουν τους πατριαρχικους και τους επισκοπικους θρονους.
   Καποιοι αναφερονται σε σχισματικους, αλλα οποιαδηποτε υπερβασι γινη και ελθη καποια κανονικη εκκλησια (οπως εν προκειμενω οι Ρωσσοι της Διασπορας) και αναγνωριση τους ...σχισματικους οτι οι υπερβασεις εγιναν απο ζηλον και αγαπη προς την Εκκλησια και τα θεσφατα της και δεν υπηρχε κανενας αλλος δολος ή καποια αλλη σκοπιμοτητα, δεν υπολογιζονται αυτς οι πραξεις ως σχισματικες και θεραπευονται με την συλλειτουργια.
   Ετσι πιστευω οτι θα το εκλαβη και ο Κυριος μας.
   Μια αποψι εκφραζω με ολη την σχετικη πειρα μου, χωρις να εχω μελετησει βαθυτερα το ζητημα του ημερολογιου.
   Αλλα οτι και να ειναι, πιστευω οτι ενα τετοιο σκεπτικο θα σκεπτοταν ενας νουνεχης και ακριβοδικαιος δικαστικος.
   Την αυστηροτητα να μην την αποδιδουμε απεναντι στους αδελφους μας Παλαιοημερολογιτες, αλλα να την επικεντρωνουμε στα αμαρτηματα μας και στις δολιες και σκοτεινες σκοπιμοτηες, οπως ειναι αυτες των Παναθλιων Αντιχριστων Οικουμενιστων που σημερα συνταρασσουν την Εκκλησια.

   Διαγραφή
 8. Ρωτάει ο π.Γρηγόριος Ζ.:"Η Εκκλησία για 1600 χρόνια ήταν στην πλάνη'';

  Εδώ,πάτερ,υπάχουν οι απαντήσεις απο τον Πατέρα Ευθύμιο.
  Συνφωνείς,π.Γρηγόριε, με αυτά που λέει ο Ιερομόναχος;
  Έχεις εκκλησιαστικη κοινωνία με τον αποτειχισμένο από τους Οικουμενιστές Πατερα Ε.Τρικαμηνά;Αν όχι,γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ένα μόνο θά πώ. Ότι ο Θεός μέ τακτικές Θεοσημίες στον Ιορδάνη ποταμό καί Άγιο Όρος Θαβώρ επισφραγίζει το ατελές Πάτριο εορτολόγιο.
  Επιπλέον και το 1924 εμφάνισε ο Θεός τον Τίμιο Σταυρό άνωθεν τού Υμηττού επί τής εορτής της Υψωσεως του Τιμίου Σταυρού καί εμψύχωσε όλους τότε αγωνιζομενους Ορθοδόξους οι οποίοι μόνο και μόνο για την εορτολογική καινοτομία, άνευ τότε τής ορατής εμφανίσεως του θηρίου του οικουμενισμού , δέν συμφώνησαν καθώς το θεώρησαν φραγκιά. Θέλουν νά μάς φραγκεψουν φώναζαν γιά τούς φραγκοαναθρεμμένους.
  Το πάτριο εορτολόγιο είναι παράδοση της Αγίας Εκκλησίας, τελεία και παύλα, η δε εισαγωγή του επέφερε μεγάλες αναταραχές. Ο διάβολος φέρνει ταραχές, πώς δύναται να το αθωώσουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΠΑΤΡΙΟ";

   ΠΟΙΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ή ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ;

   ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Η Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο "ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΠΩΣ ΗΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ...

   ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ο ΗΛΙΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥΣ, ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΑ ΤΟΥΣ.-

   Διαγραφή
  2. Ναι, αλλά ο Ήλιος δεν ανατέλλει την ίδια στιγμή για όλους. Για τους νεοημερολογίτες ανατέλλει τη στιγμή που ανατέλλει, αλλά για τους παλαιοημερολογίτες ανατέλλει 18 λεπτά αργότερα!

   Διαγραφή
  3. Οι θεοσημείες, που αναφέρετε είναι δυο: του ποταμού Ιορδάνη, που στρέφεται προς τα οπίσω και της νεφέλης στο Θαβώρ. Και οι δυο είναι φυσικά φαινόμενα:
   1/ Ο Ιορδάνης πηγάζει από δυο πηγές την Ιορ και την Δαν, οι οποίες δεν έχουν και οι δύο την αυτή ποσότητα νερού. Ορισμένες φορές η μία από αυτές στερεύει. Τότε το νερό από από την μια στρέφεται προς την άλλη και έτσι φαίνεται σαν ο Ιορδάνης να ρέει ανάποδα.
   2/ Βρέθηκα στο Θαβώρ στις 6 Αυγούστου με το νέο και καλύφθηκε από νεφέλη. Το ίδιο καλύπτεται από νεφέλη και πολλές άλλες φορές του χρόνου και όχι αποκλειστικά στις 6 Αυγούστου με το παλαιό.
   3/ Δεν είχα γεννηθεί το 1924, όπως και ο καλός φίλος και επομένως δεν γνωρίζω για την εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού στον Υμηττό. Έκτοτε δεν ξαναπαρουσιάστηκε;

   Διαγραφή
 10. Αναστάσιε ονομάστηκε πάτριο από τον ίδιο το λαό για να διαχωριστεί από τον νεοημερολογιτισμό, και είναι παράδοση τής Αγίας Εκκλησίας. Όλες οι Θεομητορικές καί Δεσποτικές εορτές "τοποθετήθηκαν" στον ενιαυτο κατά τίς εργασίες τής Αγίας Α Οικουμενικής Συνόδου, επειδή υπήρχε αταξία στον κόσμο αφού κατά τόπους εόρταζαν τις εορτές, σε διαφορετικές ημερομηνίες.
  Τέλος το νά θέλει κάποιος νά κρατήσει το "ιώτα", καί την "κεραία", τής Αγίας Πίστεως δηλαδή την ακρίβεια, δεν τον καθιστά ημερολάτρη.
  Το Πάτριο εορτολόγιο είναι παράδοση της Αγίας Εκκλησίας, λειτουργεί ενωτικά ώς πρός την Αγία Στρατευόμενη Εκκλησία γιά νά είναι ενωμένη μέ την Αγία Θριαμβεύουσα Εκκλησία καί το επουρανιο Άγιο Θυσιαστήριο. Την αυτή ημέρα οι Χριστιανοί ανά τον κόσμο νά εορτάζουμε την ίδια εορτή, την αυτή ημέρα να καταλυουμε, την αυτή ημέρα να νηστεύουμε.
  Αυτή είναι η τάξη της Αγίας Εκκλησίας, καί λειτουργούσε ενωτικά πριν το 1924. Άρα γιά νά επανέρθουμε στην ενότητα θα πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή προ 1924. Δηλαδή πριν την οικουμενιστική μεταρρύθμιση τού εορτολογίου.
  Τέλος νά σού πώ ότι η "ημερολατρεία" πού αναφέρεις δήθεν για νά δημιουργήσεις φουτουριστικά εφέ στην κουβέντα, σημαίνει λατρεία τού ημερολογίου καί όχι του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ας είμαστε λιγάκι σοβαροί καί όχι σαν τα πούπουλα του αέρα πού πληθαίνουν στον ανεμοστρόβιλο καί απλώνονται παντού καί φαίνονται από μακριά σαν μάζα.
  Δέν επανέρχομαι. Όποιος έχει νού...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου