Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ                  Ὁ Οκος
Τράνωσόν μου τὴν γλῶτταν Σωτήρ μου, πλάτυνόν μου τὸ στόμα, καὶ πληρώσας αὐτό, κατάνυξον τὴν καρδίαν μου, ἵνα ος λγω κολουθσω, καὶ διδσκω, ποισω πρτος, πᾶς γὰρ ποιῶν καὶ διδάσκων, φησίν, οὗτος μέγας ἐστίν, ἐὰν γρ λγω, κα μ πρττω, ὡς χαλκὸς ἠχῶν λογισθήσομαι, Διὸ λαλεῖν μοι τὰ δέοντα, καὶ ποιεῖν τὰ συμφέροντα δρησαι, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.


φῶς ὑπάρχων πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,
ὅτε κατηξίωσας πρὸς με τὸν ἄνθρωπον,
ἐπιδημῆσαι δι' ἄφατον, φιλανθρωπίαν,
καὶ σάρξ γενέσθαι δι' ἀγαθότητα,
τότε φῶτα δεύτερα τῆς σῆς λαμπρότητος,
καὶ ἀστραπῆς ἀποστίλβοντα,
τοὺς   Ἀποστόλους,
καὶ μαθητάς σου Σῷτερ ἀνέδειξας,
οἳ καὶ πεμφθέντες κτίσιν ἅπασαν,
τῷ φωτί σου τῷ θείῳ κατηύγασαν,
δυσωποῦντές σε σῶσαι,
καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου