Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Τι έλεγε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για το κάπνισμα;
Oι Αρχιερείς, και ιερωμένοι, και , δεν πρέπει να βάλουν .

Εδώ ενθυμήθηκα να την υπομνήσω, δια την κακήν μεταχείρισην, όπου κάμνουν την σήμερον, όχι μόνον λαϊκοί, αλλά και Ιερωμένοι και Αρχιερείς, εις το χόρτον το καλούμενον Νικοτιανήν, το οποίο ευρεθέν εις μίαν επαρχίαν της Βορείου Αμερικής, καλουμένην Ανθέαν, και προσφερθέν από τον πρέσβυν του Πορτογάλλου, ως ένα θαύμα του νέου Κόσμου, προς την Αικατερίνην Βασίλισσαν της Γαλλίας, ονομάσθη από αυτήν με τούτον τον υψηλόν τίτλον «Χόρτον Βασιλικόν».
Έστι δε τούτο, ο κοινώς παρά πάντων λεγόμενος Καπνός.Παρακαλώ λοιπόν τον Πανιερώτατόν μου Δεσπότην, να μη μιμηθεί τους κακώς μεταχειριζομένους το χόρτον τούτο, και εις κάθε καιρόν, και εμπρός εις κάθε πρόσωπον, βάλλοντας τούτο εις το στόμα, και εις τους μυκτήρας, διατί
Α) αυτή η μεταχείρησις είναι ενάντια εις την χρηστοήθειαν, η οποία είναι μία εξαίρετος αρετή από τας ηθικάς.
Β) διατί αυτή είναι ανοίκειος εις τον υψηλόν χαρακτήρα της Ιερωσύνης, και Αρχιερωσύνης, και
Γ) διατί είναι ενάντια εις την υγείαν του σώματος.
Είναι ενάντια εις την χρηστοήθειαν, διατί αν ο όρος της χρηστοήθειας ο αληθινός είναι, κατά την διδασκαλίαν του Γαλατείου κάθε πράγμα όπου ημπορεί φυσικώς να βλάψει τας αισθήσεις, ή την φαντασίαν των ευγενών και να προξενήσει αηδίαν.
Ποιος δεν βλέπει, ότι η μεταχείρησις του καπνού, αναιρεί τούτον τον όρον της χρηστοηθείας, και αντεισάγει ήθη βάρβαρα, ήθη αγροίκα, και ήθη αηδή και εις τους βλέποντας και εις τους ακούοντας και εις τους φανταζομένους;Η χρηστοήθεια διδάσκει τον άνθρωπον, όταν καθαρίζει τας ακαθαρσίας της ρινός του, να γυρίζει το πρόσωπον από το άλλο μέρος, ώστε όπου να μην βλέπει τινάς άλλος, ούτε αυτός ο ίδιος εκείνην την ακαθαρσίαν όπου εκβάλει εις το μανδηλιόν του. Ο δε καπνός αναρροφώμενος από τους ρυπαρούς μυκτήρας, κάμνει να σταλάζει από την ρίνα, η χυδαία λάσπη εκείνη και να δέχεται εις πλατέα και ρυπαρώτερα μανδήλια έμπροσθεν εις τα πρόσωπα των άλλων.Η χρηστοήθεια διδάσκει, όταν έχει τινάς να πτερνισθή έμπροσθεν εις συντροφίαν άλλων, να πολεμή να εμποδίζει το πτέρνισμα, η να το καταθλίβη με το μανδήλιον, δια να μην ηχήση, ωσάν Σάλπιγξ κεράτινη η ρίνα του, και να προξενήση αηδίαν και ταραχήν.
Αλλα οι βάλλοντες και σπρώχνοντες με τα δάκτυλα εις την μύτην την σεσαθρωμένην κόνιν, και κνίζοντες το τετριχωμένον όργανον της οσφρησεώς των, προσκαλούσι, δια να ειπώ έτσι, μόνοι των, και κινούσι το πτέρνισμα, το οποίον είναι ένα σάλευμα του εγκεφάλου, τόσον βίαιον, και φοβερόν, ώστε οπού προσκαλεί την ουράνιον βοήθειαν και κάμνει τους ακροατάς να επιφωνούν τα λόγια ταύτα: υγιαίνοις! Σωθείης! Ο Θεός να σοι βοηθήση!
Το φρικωδέστερον όμως θέαμα είναι, το να βάλλη τινάς εις το στόμα του, το στόμα ενός τορνευμένου και βρωμερού κέρατος, ή καλαμίου, και ξύλου τρυπημένου, και από εκείνο το λαυρώδες και καπνισμένον ξύλον, να καταρροφά την ταρταρώδη αναθυμίασιν του καπνού, δια μέσου του λάρυγγος του, και εξατμίζοντας αυτήν, να εκβάλλη, ωσάν από αναμμένον καμίνι, καπνόν από το στόμα, και από τους μυκτήρας, καθώς και οι ίπποι του Διομήδους, και οι ταύροι του Ιάσωνος, εξερνούσαν από το στόμα, και την μύτην, καπνόν, και σπινθήρας. Και ημπορεί να ευρεθή κακαοθεστέρα, ή αηδηεστέρα, και βδελυρωτέρα πράξη από αυτήν;
Β) Η μεταχείρησις του καπνού είναι ανοίκειος εις τον υψηλόν χαρακτήρα των Αρχιερέων, και Ιερέων. Διατί ο Αρχιερεύς είναι τύπος Θεού, και Εικών του Ιησού Χριστού όθεν και όλα του τα ήθη πρέπει να είναι Χριστομίμητα, σεμνά και πρόξενα, όχι σκανδάλου, αλλά ωφελείας εις τον λαόν. Ποίαν δε σεμνότητα έχει η άσεμνος μεταχείρησις του βρωμερωτάτου χόρτου; Ή ποίαν ωφέλειαν, μάλλον δε ποίον σκάνδαλον δεν προξενεί εις τους Χριστιανούς, το να βλέπουν τον Αρχιερέα, και Ιερέα των, να βαστάζη με τους οδόντας του μίαν μακριάν Βέργαν τρυπημένην; Να ανάπτη ένα χοάνηρα εις την άκραν; Να ευγάνη από την μύτην και από το στόμα καπνόν δυσωδέστατον; Και να είναι γεμάτος ο οίκος του, από ένα παχύ και μαύρον σύννεφον μιάς συγχαμεράς αναθυμιάσεως;
Οι Αρχιερείς, και οι Ιερείς, έχουν χρέος να πνέουν ευωδίαν Πνευματικήν από όλας τας αισθήσεις, εις τρόπον όπου να ευωδιάζουν όλους τους πλησιάζοντας εις αυτούς. Τόσον τους Χριστιανούς, όσον και τους εθνικούς, καθώς λέγει ο Παύλος: «ότι Χριστού ευωδία εσμrν τω Θεώ εν τοις σωζομένοις καv εν τοις απολλυμένοις» (Β” Κορινθ. 2:15).Όταν δε αυτό και διά της ρινός, και διά του στόματος ροφώσι, και πίνωσι την δυσωδεστάτην αποφορά του καπνού, την οποία πολλοί μη υποφέροντες, λειποθυμούσι,, πώς έπειτα έχουν να είναι, κατά το επαγγελμάτων, ευωδία, και οσμή ζωής εις τους πλησιάζοντας; Διά τούτον και εις όλον το ευσεβέστατον Βασίλειον της Ρωσσίας, είναι νόμος απαράβατος, το να μη μεταχειρίζονται όλως έμπροσθεν των ανθρώπων καπνόν, όλα τα τάγματα των Ιερωμένων, και Κληρικών, ούτε διά της ρινός, ούτε διά του στόματος, και όποιος τούτο ποιήση, νομίζεται από τους πολλούς, τόσον παράνομος, ωσάν σχεδόν να επόρνευσε.
Γ) δε και τελευταίον η κακή και υπερβολική μεταχείρησις του καπνού, είναι και εναντία και εις αυτήν ακόμη την υγείαν του σώματος. Διατί πολλοί τους τούτον συνεχώς μεταχειριζομένους, ευρέθησαν μετά θάνατον, έχοντες τα σπλάχνα κεκαυμένα, και τον εγκέφαλον εξηραμένον, και καπνισμένον. Διατί ο εγκέφαλος, συνεχώς αναρροφώντας τον καπνόν, όχι μόνον καταδαπανά τον περιττόν χυμόν, αλλά και τον φυσικόν ακόμη και συστατικόν του. Όθεν δεν είναι τινάς σχεδόν από εκείνους τους ιδίους όπου μεταχειρίζονται συνεχώς το χόρτον τούτο, όπου να μην ομολογή, ότι η χρήσις αυτού είναι περισσότερον μία κακία, παρά χρεία, και να μην καταδικάζει διά τούτο τον εαυτόν του.
Αλλά και οι Ηθικοί Φιλόσοφοι όλοι κοινώς κατηγορούσι την συνεχή, και έμπροσθεν εις τους άλλους μεταχείρισιν του καπνού, ως χυδαίαν και αγροίκον.Πλήν εάν τινάς, Αρχιερεύς, ή Ιερεύς, θέλει να μεταχειρισθή το χόρτον του καπνού, μόνον και μόνον διά υγείαν του σώματος, (Ιατρικόν γαρ τούτο γίνεται, κατά τους Ιατρούς, εις τους δακρύοντας οφθαλμούς, και εις τας πονεμένας πληγάς, και εις τους πυρετούς) ας το μεταχειρίζεται, είτε διά της ρινός, είτε διά του στόματος. Ουχί όμως έμπροσθεν άλλων, αλλά κατ” ιδίαν και προς ιατρείαν μόνην, ουχί δε προς ηδονήν και ευχαριστίαν.
Περί καπνίσματος, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, από το βιβλίο «Εγχειρίδιο συμβουλευτικόν. Περί φυλακής των πέντε αισθήσεων"..

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΑΓΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΟΥ ΣΦΑΓΙΑΣΑΝ ΟΙ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ 1942-1949. Moναχου ΜωυσεωςΓνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς. Ιωαν.8,32
Όσο και να ενοχλούνται ορισμένοι, η γνώση της ιστορίας, όχι μόνο βαθαίνει την εθνική αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία μας, αλλά και μας βοηθά να μην επαναλαμβάνουμε ή να εμποδίσουμε να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.
«Όλβιος όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν». (Ευριπίδης-Σαλαμίνα). Δηλαδή, ευτυχισμένοι όσοι από την ιστορία τους έχουν μάθει.
Γνωρίζουμε ότι το μαρτύριο για την Ορθόδοξη πίστη μας, κατατάσσει απ΄ευθείας στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας τον μάρτυρα. Πόσο μάλλον όταν αυτός είναι Ιερέας ή μοναχός.
Η ρωσική Εκκλησία το 1991, αγιοποίησε όλους τους  μάρτυρες ρασοφόρους που εκτελέστηκαν ή σφαγιάστηκαν ή απεβίωσαν στην αχανή γη της Ρωσίας και στο στρατόπεδα της Σιβηρίας. Επώνυμους και ανώνυμους, στα 70 χρόνια του Κουμμουνισμού.
Οι δικοί μας μάρτυρες όμως δεν αγιοποιήθηκαν από την διοικούσα Εκκλησία. Ουδείς λόγος για τους πλέον των 400 μαρτύρων Ιερέων και μοναχών, μόνο από τους κουμουνιστές. Γιατί δεν τους αγιοποιεί η κρατούσα Εκκλησία;
Αν θα ρωτήσετε τους ταγούς της, ακόμα και ένα απλό παπά, αν γνωρίζει την ιστορία, θα σας πουν όλος διόλου ψευδώς:  «Για να μην ανάψουν πάλι τα μίση».
Η αλήθεια είναι η εξής: Η απόκρυψη της αληθούς ιστορίας να επιφέρει παρόμοιες καταστάσεις, καθώς θα καλλιεργούνται ανάλογες ιδεολογίες, από τους ίδιους που επινόησαν και κατασκεύασαν τον Κουμμουνισμό. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Εβραίους Σιωνιστές.

ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ, ΠΑΤΗΡ ΙΟΑΝ Όποιος αρνείται τον Χριστό, δεν μπορεί να συνεργάζεται πια με τη Χάρη, ακόμα κι’ αν είναι απόστολος, και τούτο προ κάθε συνοδικής καταδίκης.

Απανταχού αδέλφια, υπερασπιστές της ορθής πίστης ημών:
Η Χάρις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών! Αμήν.
Αδέλφια μου, «ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾿ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β Τιμ. 1,13), όντας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμοι να αναφωνάζετε μαζί με τον Απόστολο: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.»(Γαλ. 1,8) και θα λάβετε την μετάβαση μετά Σάλπιγγος του Αγίου Πνεύματος [τουτέστιν] ο Απόστολος Παύλος, στην Βασιλεία των Ουρανών.
Δείτε πως ο εχθρός αδυνατώντας να βουλιάξει την ομολογιακή Κιβωτό του Κυρίου, δια τας περιβαλλούσας τρικυμίας που μετά μανίας έχει στρέψει κατ’ αυτής, επινόησε μια καινούργια ψυχοκτόνο παγίδα, πειράζοντας τους ναύτες της αυτής Κιβωτού ώστε να κάνουν σφάλματα πορείας και τοιουτοτρόπως να οδηγήσουν μόνοι τους την Κιβωτό, με όσους έχουν τρέξει να προστατευτούν μέσα σ’ αυτήν, στα βράχια. Ένα μόνο δεν έχει λογαριάσει ο πονηρός, το ότι ο Κύριος δεν κοιμάται όπως άλλοτε, στη πλώρη, αλλά κρατά ο Ίδιος το τιμόνι της Κιβωτού Του με χέρι δυνατό και άμεμπτο, καθιστώντας αδύνατο για οποιονδήποτε, ανεξαρτήτου προελεύσεως, να του αρπάξει το τιμόνι και να απολέσει την τόσο αγαπητή Του Κιβωτό.  

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Ο ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΒΙΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣΙΩΑΝΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ … ΟΙ «ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ» ΠΕΡΙ ΧΑΡΠ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ, ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!!


0 Ολοι γνωριζουμε τους λυσσασμενους ψεκασμους εδω και χρονια!
Ολοι εχουμε δει τα δολοφονικα και χωρις διακριτικα αεροπλανα να ψεκαζουν σαν κατσαριδες τους ανθρωπους σε ολες τις περιοχες της γης,αλλα ειδικα την Ελλαδα!
Ολοι βεβαιως εχουμε <<σκουπισει>> στα σπιτια μας,τις μαυριλες που πεφτουν απο τον ουρανο!
Αρα οι οποιοι μιλουσαν για ψεκασμους με μεταλλα,τελικα ειχαν δικαιο!
Γιατι ομως μεταλλα?
Γιατι ηταν ενας τροπος να μπορεσουν να ενεργοποιησουν το Χαρπ!

Το ΧΑΡΠ ειναι ενα <<μηχανημα>> που μπορει με καταλληλες συνθηκες να αλλαξει προσωρινα βεβαιως την ατμοσφαιρα,αρα και τον καιρο σε μια περιοχη!
Ειναι μια μηχανη που εφηυρε ο Τεσλα,η Θεσσαλος,Ελληνας εφευρετης των αρχων του περασμενου αιωνα!
Επεμβαινει στην ιονοσφαιρα αν ξερω καλα!

Δεν γνωριζω τον τροπο που γινεται αυτο!Σιγουρα ομως χρησιμοποιηθηκε ευρεως απο τα νεοταξιτικα περιττωματα για να <<αποδειξουν>> οτι η γη διανυει εποχη αυξησης της θερμοκρασιας,ενω απο οτι λενε οι ανεξαρτητοι επιστημονες,βρισκομαστε στις αρχες εποχης παγετωνων!
Η γη κρυωνει και δεν ζεσταινεται οπως ελεγαν τα δολοφονικα επιστημονικα νεοταξιτικα αποβρασματα!
Οι ανηλεεις ψεκασμοι της Αττικης κυριως,που γινοταν σε εικοσιτετραωρη βαση και για ολοκληρο το καλοκαιρι αλλα και την Ανοιξη,ειχε σαν αποτελεσμα τα καιρικα φαινομενα που πληττουν την Αττικη και οχι μονο,εδω και μερες!
Φευγει το συστημα <<Ευρυδικη>> λεει και ερχεται αλλο!!
Λοιπον οι νεκροι της Μανδρας,δεν χρεωνονται μονο στην νεοταξιτικη λαιλαπα των πυρκαγιων της μη αναδασωσης,και των μπαζωμενων ρεματων,για να πλουτισουν μερικα νεοταξιτικα αποβρασματα,αλλα και στην αλητεια των ψεκασμων και της επεμβασης του Χαρπ εναντιον της Ελληνικης κοινωνιας!
Εδω και χρονια θυμαμαι ΧΑΡΠΙΚΕΣ πλημμυρες με θανατους αθωων ανθρωπων!
Εδω και χρονια επισης γινονται οι δολοφονικοι ψεκασμοι!!
Εδω και χρονια οι εντελως υγιεις Ελληνες μαστιζονται απο την <<γριπη>> του καρκινου!!
Οι δολοφονοι ομως τελειωσαν!

Τωρα θα αντιμετωπισουν τις κατηγοριες για τις εν ψυχρω δολοφονιες τους με καθε μεσον!
Ηρθε η ωρα της ΝΕΜΕΣΙΣ!
Αργα αλλα σταθερα τα πραγματα αλλαζουν στην πατριδα μας κι ας προσπαθουν καποια νεοταξιτικα υπουργακια της κακιας συμφορας και της αγραμματοσυνης,να συνεχισουν το <<θεαρεστο>> εργο τους της καταστροφης των ηθων,εθιμων και παιδειας των Ελληνων,αλλα και της Ορθοδοξιας!
Τελικα το μονο που κανουν,ειναι να στρεφουν τους Ελληνες εναντιον τους και να μοιαζουν σαν την μυγα μες το γαλα στην Ελληνικη κοινωνια!

Αν βρε ηλιθια υπουργακια της κακιας συμφορας γνωριζατε τι σημαινουν τα ηθη και τα εθιμα,τι σημαινει παιδεια και τι Ορθοδοξια βρε σατανιστικα αποβρασματα,δεν θα βαζατε το δαχτυλο να βγαλετε τα ματια σας!
Αλλα απο ηλιθιους,τι να περιμενει κανεις?
Που δεν ξερουν να ξεχωριζουν τους ομοφυλοφιλους(γκευ) απο τα πορνιδια των δηθεν γκευ-πραιντς?

Που δεν γνωριζουν τα ζωα,ποιοι ειναι οι προσφυγες,ποιοι οι μεταναστες και ποιοι οι λαθροεισβολεις!!
Ειπαμε….αγραμματοι και αναλφαβητοι!
Ολη ομως αυτη η κοπρος του Αυγειου,παιρνει την σειρα της για να καθαριστει και να ξεβρωμισουμε επιτελους!
Γιατι αρκετες χιλιετηριδες εμειναν και σκουλικιασαμε πια!
Στην Μογγολια ρε μογγολα!!Αν και τι φταινε και οι Μογγολοι να ανεχτουν τα αποβρασματα του πλανητη,που καποιοι τους <<φυτεψαν>> στην χωρα αυτη για να ταλαιπωρισουν τον λαο της!
Τα πραγματα εχουν παγκοσμιως μπει σε μια σειρα πλεον!
Και ειναι σειρα ΕΙΡΗΝΙΚΗ!

Μην ακουτε και μην πιστευετε πια τους κατατρομοκρατημενους απο την Ερηνη πρωην τρομοκρατες!
Αλλωστε αυτα που γινονται πισω απο τις κλειστες πορτες,ειναι χαρα Θεου πια!!
Περιμενετε να δειτε τι θα σκασει για τα τραπεζικα εξαμβλωματα!
Και για τις απατες των τραπεζικων αληταριων!
Κι ερχονται και αλλα πολλα!!
Και θυμηθειτε φιλες και φιλοι,οτι:
<<Αγαλι αγαλι γινεται η αγουριδα μελι>>
Και μην ξεχνατε οτι ειμαστε <<καταδικασμενοι>> να προσφερουμε ως εθνος μια καινουργια αρχη και μια καινουργια κοσμοθεαση μα και εναν καινουργιο πολιτισμο,στην ρημαγμενη Γαια! Ειμαστε ετοιμοι?
Ιωαννα Βαφειαδου
vafianna@gmail.com

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ… «ΝΟΥΜΕΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ»! (βίντεο)

Εκλεγμένος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Για άλλη μια φορά δείχνει τα ανθελληνικά του αισθήματα παραδίδοντας το όνομα Μακεδονία, για το οποίο έχουν γίνει τόσοι αγώνες τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια, στους Σκοπιανούς. Καιρός να απαλλαγούμε από τα «νούμερα» του που όμως στοιχίζουν πολύ ακριβά στα εθνικά θέματα.
«Μακεδονία» αποκάλεσε εκ νέου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, την ΠΓΔΜ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους, μετά από συνάντηση που είχε στη γειτονική χώρα με τον πρόεδρο, Γκεόργκι Ιβάνοφ.

Η απαντησι του πατρος Νικολαου Μανωλη στις κατηγοριες εναντιον του


ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ του κ. Ιωαννου Καρδαση, Χημικου - Οικονομολογου             Ένα ζήτημα, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Εκκλησία μετά τις νέες συνθήκες, που δημιούργησε το υποχρεωτικό της ιερολογίας του γάμου ήταν η δευτερογαμία, αλλά ακόμη και η τριτογαμία. Η δευτερογαμία επετρέπετο και ήταν συγχωρητέα πράξη από την Εκκλησία, η δε τριτογαμία επετρέπετο μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις.

            Όσον αφορά την Πολιτεία, αυτή δεν κόλαζε τη διγαμία ή την πολυγαμία γενικώς: «Ο πολιτικός νόμος ου κολάζει την δευτερογαμίαν ή πολυγαμίαν» (Φωτίου, Νομοκάνων, Ρ-Π, Σύνταγμα, τ. Α΄, σελ. 275).

            Η αναφορά αυτή στις θέσεις της Εκκλησίας για τους άθεσμους γάμους και κυρίως για τις διαφυλικές μίξεις και τη διγαμία έγινε, για να γίνει αντιληπτό το πόσο δύσκολο ήταν για την Εκκλησία να αποδεχθεί την τέλεση του γάμου σε παρόμοιες περιπτώσεις μαζί με τη θεία ευχαριστία. Για να εφαρμόσει όμως και την απαίτηση του νόμου, η μόνη λύση ήταν να αναπτύξει μια ιερολογία ξεκομμένη από τη θεία ευχαριστία.

            Έτσι πλέον βλέπουμε, ότι από την εποχή που κατ’ ανάγκη μπορούσε ο γάμος να γίνει και εκτός θείας λειτουργίας, ήταν δυνατόν η Εκκλησία να φανεί περισσότερο επιεικής και να εφαρμόσει το πνεύμα της οικονομίας, κρίνοντας την αναξιότητα των μελλονύμφων ανάλογα με το βαθμό του αμαρτήματος ή στεφανώνοντας κάποιον σε ένα δεύτερο ή τρίτο γάμο, ενώ διατηρούσε τους κανόνες που αφορούσαν τη θεία μετάληψη.

            Η βαθμιαία αυτή «απομυστηριοποίηση» του γάμου, που ξεκίνησε αφ’ ης στιγμής η ιερολογία ως προϋπόθεση εγκυρότητας και νομιμότητας του γάμου γενικεύθηκε με τις σχετικές αυτοκρατορικές διατάξεις, κορυφώθηκε δε την περίοδο της Τουρκοκρατίας εξ αιτίας των νέων ιστορικών συνθηκών και πνευματικών αντιλήψεων.

            ΣΥΓΧΩΡΗΤΕΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ

            Στην παράδοση της Εκκλησίας δεν θεωρείται παράνομος ο εν Κυρίω δεύτερος γάμος:

            Απόστολος Παύλος: (Ρωμ. 7. 3): «άρα ζώντος του ανδρός μοιχαλίς χρηματίσει εάν γένηται ανδρί ετέρω. Εάν δε αποθάνη ο ανήρ, ελευθέρα εστίν από του νόμου, του μη είναι αυτήν μοιχαλίδα γενομένην ανδρί ετέρω».
(Κορ. Α΄ 7. 8-9): «Λέγω δε τοις αγάμοις και ταις χήραις, καλόν αυτοίς εστίν εάν μείνωσιν ως καγώ. Ει δε ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν».
(Κορ. Α΄ 7. 39-40): «Γυνή δέδεται νόμω εφ’ όσον χρόνον ζη ο ανήρ αυτής. εάν δε κοιμηθή ο ανήρ αυτής, ελευθέρα εστίν ω θέλει γαμηθήναι, μόνον εν Κυρίω. Μακαριωτέρα δε εστιν εάν ούτω μείνη, κατά την εμήν γνώμην. Δοκώ δε καγώ Πνεύμα Θεού έχειν».

            Κλήμης Ρώμης: (Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων, 3, 3, PG 1, 764Α): Συγχωρείται μόνο (ο δεύτερος γάμος) «ίνα μη εις κρίμα του διαβόλου εμπέσωσι, και παγίδας πολλάς, και επιθυμίας ανοήτους, και επιζημίους ψυχαίς, αίτινες κόλασιν προξενούσι μάλλον ή άνεσιν».

            Κλήμης Αλεξανδρέας: (Στρωματείς): «Ο δευτερογαμήσας, ουχ αμαρτάνει μεν κατά την Διαθήκην, ου πληροί δε την Ευαγγελικήν τελειότητα».

            Κύριλλος Ιεροσολύμων: (Κατήχησις Δ΄, 26, PG 33, 487Β): «Το πρώτον νόμος, το δεύτερον συγχώρησις, το τρίτον παρανομία».

«Ουκ εν παρέργω τίθεσθε τα των Εκκλησιών» (Μ. Βασίλειος – Επιστολή (228) προς Αξιωματούχους Κολωνίας)Πράγματι σπουδαία Εκκλησιολογική παρατήρηση-φράση, βγαλμένη από την καρδιά και την γραφίδα του Μ. Βασιλείου.
Η φράση αυτή ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο εσώτερο βάθος, στην αληθινή φύση της Εκκλησίας, στην οργανική – πνευματική συγκρότησή της.
Επαινεί ο Ι. Πατήρ την πιστότητα των πολιτικών – αξιωματούχων της Κολωνίας στην Αποστολική, Αγιοπνευματική αντίληψη της Εκκλησίας, παρ’ όλα τα προβλήματα της εναλλασσόμενης επικαιρότητας που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Γράφει εγκωμιαστικά, επαινετικά, για την φροντίδα τους υπέρ των Ορθοδόξων Εκκλησιών:
«Εδεξάμην τα γράμματα της κοσμιότητος υμών και ηυχαρίστησα τω Παναγίω Θεώ, ότι, άσχολοι όντες περί την μέριμναν των δημοσίων, ουκ εν παρέργω τίθεσθε τα των Εκκλησιών, αλλ’ έκαστος, ως υπέρ ιδίου πράγματος και συνέχοντος αυτού την ζωήν, ούτως εμερίμνησε» δηλ. «έλαβα το γράμμα της τιμιότητάς σας και ευχαρίστησα τον πανάγαθον Θεόν που, ενώ είσθε απησχολημένοι με την υπέρ των δημοσίων φροντίδα, δεν θεωρείτε πάρεργον την ενασχόλησιν με τας υποθέσεις των Εκκλησιών· αντιθέτως ο καθένας σας εφρόντισε τόσον πολύ δι’ αυτάς, σαν να ήτο ιδική του υπόθεσις και σαν να εξηρτάτο από αυτάς η ζωή του».

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017


AΦΩΝΟΙ, ΑΝΑΥΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΡΟΥΝΤΕΣ, δημοσιευουμε τα παρακατω Καταγγελτικα κειμενα απο τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ και ζητουμε απαντησεις. Αν ολα αυτα ειναι αληθεια, οφειλουμε να παρουμε εφ΄οπλου την λογχην. Οσο πιο γρηγορα ξυπνησουμε τοσο το καλυτερο για εμας και τα παιδια μας, αλλα και για την Εκκλησια του Χριστου μας.

Βουλωμένη μύτη, βήχας, κόπωση, γενική κατάπτωση. OXI, δεν είναι γρίπη. Είναι κάτι άλλο…ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ! ΧΤΙΣΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ .

«Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι προβληματισμός. Εάν διαβάζατε τους κορυφαίους αναλυτές στρατιωτικών πολέμων, και την ‘Αναφορά από το Σιδερένιο Βουνό’ (Iron Mountain), η οικογένεια Ρόκεφέλερ είναι απ’τους κύριους παίκτες σ’αυτή την συνωμοσία. Είναι κύριοι παίκτες στην παγκόσμια γενοκτονία, και την μείωση του πληθυσμού. Αυτό δεν είναι πια μυστήριο ή άγνωστο.»

"Και μετά μπορείς να προχωρήσεις φέρνοντας το στρατολογικό-ιατρικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα και το διεθνή ιατρο-φαρμακευτικό σου καρτέλ. 

Και στη συνέχεια, πουλάς σ’αυτές τις νικημένες χώρες όλα τα φάρμακα και χημικά που χρειάζονται για να διατηρήσουν όποια εμφάνιση υγιούς λειτουργίας.

Είναι εντελώς νικημένοι. 

Δεν μπορούν να συντονίσουν τον στρατό. 

Δημιουργείς μια εξάρτηση κι έτσι αποδυναμώνεις τον κόσμο, κι ο αποδυναμωμένος λαός είναι εύκολος να τον ελέγξεις. 

Έχεις λοιπόν τον έλεγχο του πληθυσμού, και κερδίζεις απίστευτα χρηματικά ποσά στην πορεία, αντί του να καταστρέψεις τις ίδιες σου υποδομές με κάποιο πυρηνικό όπλο. 

Ανήκει σε σένα και τα φιλαράκια σου αυτή η υποδομή. Θες να ξεφορτωθείς τους ανθρώπους. Δε θες να ξεφορτωθείς την υποδομή σου."


Είσαι άρρωστος. Η μύτη σου τρέχει. Το σώμα σου πονάει, Ιδρώνεις, βήχεις, φτερνίζεσαι και δεν έχεις την ενέργεια νασηκωθείς απ’το κρεβάτι σου. Δεν έχεις γρίπη.

Είναι συνωμοσία, απ’ ότι λέει ο Δρ. Λέν Χόρογουιτς. 
Η γνώμη του δεν είναι βασισμένη σε Θεωρίες Συνωμοσίας, αλλά σε Δεδομένα της Συνωμοσίας.

Μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, ο Χόρογουτις έχει γίνει η πιο αμφιλεγόμενη ιατρική αρχή. 

Εκπαιδεύτηκε ως πανεπιστημιακός ερευνητής, και τώρα στα 48 του χρόνια, ο Χόρογουιτς χρεώνει πως στοιχεία της Αμερικανικής Κυβέρνησης συνωμοτούν με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες για να αρρωστήσουν μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού.
Τα ΜΜΕ αναφέρουν πως οι εντατικές πτέρυγες στα νοσοκομεία είναι γεμάτα από ασθενείς με μια περίεργη μόλυνση του άνω αναπνευστικού που δεν δείχνει να είναι ίωση. Το αναφέρουν ως ‘η γρίπη μυστήριο’ και πως το εμβόλιο της γρίπης είναι αναποτελεσματικό.
«Αυτά είναι ανοησίες», λέει ο Δρ. Χόρογουτς. «Η πραγματικότητα είναι πως βλέπουμε αυτή την επιδημία απ΄τα τέλη του 1998 και τις αρχές του 1999. Οι άνθρωποι βήχουν και ξαναβήχουν απ’αυτή την περίεργη αρρώστια η οποία δε δείχνει να προέρχεται από καμία λογική ιογενή ή βακτηριακή επίθεση και μεταβατική περίοδο.
Εάν ήταν πραγματικά ιογενής ή βακτηριακή μόλυνση θα είχε δημιουργηθεί πυρετός, αλλά δεν είχε. Παραμένει για βδομάδες, αν όχι μήνες. Βουλωμένη μύτη, μύτη που τρέχει, βήχας, κόπωση, γενική κατάπτωση. Οι άνθρωποι γενικά νοιώθουν σαν να είναι ‘απενεργοποιημένοι’.

Δεν ήταν αιφνίδιος θάνατος Από τι πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος

Από τι πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος
Τα περί δηλητηρίασης με στρυχνίνη, που στην εποχή του ήταν άγνωστη, από τη γυναίκα του, τη Ρωξάννη, επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις τάχα με τον Ηφαιστίωνα, ανήκουν στον χώρο της φαντασίας.  

Αμερικανοί επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τον θάνατό του διεξοδικά αναφέρουν πως οφειλόταν σε αλκοολική ηπατοπάθεια, δηλητηρίαση με αρσενικό ή στρυχνίνη, ηπατίτιδα, περιτονίτιδα, σαλμονέλωση, τραυματισμό και φλεγμονή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης», ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Ρόμπιν Λέιν-Φοξ, που υπήρξε σύμβουλος του Ολιβερ Στόουν σε θέματα ιστορίας της ταινίας του, αναφέρει πως δεν είναι γνωστά τα αίτια του θανάτου του Αλέξανδρου.

Ο Δημήτρης Τσουτσούλης, Senior registrar του Νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου, αποδίδει τον θάνατο πιθανότατα σε τυφοειδή πυρετό, σύμφωνα με αμερικανούς ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ οι οποίοι διατύπωσαν τις απόψεις τους σε τεύχος της επιθεώρησης «New England Journal Medicin» στις 11 Ιουνίου 1998.

Τα περί δηλητηρίασης με στρυχνίνη, που στην εποχή του ήταν άγνωστη, από τη γυναίκα του, τη Ρωξάννη, επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις τάχα με τον Ηφαιστίωνα, ανήκουν στον χώρο της φαντασίας. Επίσης από την αρχαιότητα ακόμη υποστηρίχθηκε η άποψη ότι ο Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε είτε από τον Μήδιο είτε από τον γιο του Αντίπατρου, τον Ιόλα, ο οποίος ήταν αρχιοινοχόος του. Ακόμη, ότι σε αυτή τη συνωμοσία έλαβε μέρος και ο Αντίπατρος και πως το δηλητήριο το έστειλε ο Αριστοτέλης, ο δάσκαλός του, επειδή φοβήθηκε για τον εαυτό του μετά την εκτέλεση του Καλλισθένη, που ήταν μαθητής του.

«Από προσωπική έρευνα και με την πολύτιμη συμβολή του αείμνηστου καθηγητή της Χειρουργικής Χαράλαμπου Σμπαρούνη επάνω στα συμπτώματα της πάθησης που προκάλεσε τον θάνατο του Αλέξανδρου οδηγηθήκαμε στην πιθανότερη αιτία που τον προκάλεσε. Ξέρουμε ότι αυτά κράτησαν 14 ημέρες γιατί ο θάνατός του δεν ήταν αιφνίδιος. Ας τα παρακολουθήσουμε», αναφέρει ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Νίκος Παπανικολάου.

Την πρώτη ημέρα, 31 Μαΐου (15 Δαισίου) 323 π.X., ύστερα από βαρύ φαγητό και οινοποσία, αισθάνθηκε έντονο πόνο στην κοιλιά και στον θώρακα, που τον ακολούθησε εμετός, ρίγος και πυρετός. Τη δεύτερη ημέρα αισθάνθηκε εξάντληση, που δεν τον δυσκόλεψε το βράδυ να φάει και να πιει ώσπου να μεθύσει. Ο πόνος στην κοιλιά συνεχίστηκε με αντανάκλαση στον ώμο. Ο πυρετός και το ρίγος εξακολούθησαν. Την τρίτη ημέρα ο πυρετός παρέμεινε υψηλός και συνοδεύτηκε από ιδρώτα, ρίγος και σωματική κατάπτωση. Την τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη ημέρα η κατάσταση επιδεινώθηκε και, άρρωστος, δεν είχε καλή επικοινωνία. Την όγδοη έφτασε σε προκωματώδη κατάσταση που κράτησε ως τη δωδεκάτη ημέρα.

Παρ' όλα αυτά όρισε διάδοχός του να είναι ο «κράτιστος». Τη δέκατη τρίτη ημέρα η αναπνοή του δυσχεραίνεται και η όψη του παίρνει το χαρακτηριστικό περιτονιδικό προσωπείο, το «ιπποκράτειο προσωπείο», όπως χαρακτηριστικά λέγεται στην Ιατρική, γιατί πρώτος το περιέγραψε ο πατέρας της Ιατρικής. Τη δέκατη τέταρτη ημέρα, 13 Ιουνίου, πέθανε.

H συμπτωματολογία της πάθησης του βασιλιά της Μακεδονίας, με τα σημερινά δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πέθανε από χολολιθίαση, η οποία του προκαλούσε συχνές κρίσεις.

Είναι γνωστό ότι η χολολιθίαση οδηγεί σε οξεία πυώδη ή σηπτική χολοκυστίτιδα και χολαγγειίτιδα και σε οξεία νεκρωτική ή σηπτική παγκρεατίτιδα. Ετσι γίνεται φανερό ότι αυτή πρέπει να οδήγησε στον θάνατο τον Μέγα Αλέξανδρο γιατί της αρρώστιας προηγήθηκε βαρύ γεύμα και κατάχρηση οινοπνεύματος και γιατί η εξέλιξή της είχε την τυπική εικόνα της οξείας παγκρεατίτιδας, δηλαδή διαξιφιστικό πόνο στην κοιλιά με αντανάκλαση στον θώρακα, συνοδευόμενο από εμετό, από ρίγος και πυρετό, κολλώδεις ιδρώτες, ωχρότητα, συγχυτική κατάσταση, παραλήρημα και «ιπποκράτειο προσωπείο». Στη ληξιαρχική πράξη θανάτου θα μπορούσαμε σήμερα να αναφέρουμε ως αιτία: οξεία παγκρεατίτιδα.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

αρχιμανδριτης Επιφανιος Θεοδωροπουλος ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. Eμεις τον γνωρισαμε και απο κοντα και μας κατηυθυνε σε πολλα. Επικοινωνουσαμε τηλεφωνικα και μας συμβουλευε . Εχουμε και ιδιοχειρες επιστολες του. Γιγαντιος ανθρωπος. Ανεπαναληπτος. Σημερα υπαρχει καποιος παρομοιος; ΤΙΠΟΤΑ............. ΤΣΟΦΛΙΑ...

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Αφού η αποτείχιση πήρε τον δύσκολο αλλά και τον αληθινό της δρόμο και ρόλο. Αφού σκεσκεπάστηκαν όχι μόνο οι Οικουμενιστές αλλά και οι οικουμενίζοντες και έγινε φανερό ότι ο πραγματικός αγώνας θα προχωρήσει μόνο με φρόνημα μαρτυρίου και, βέβαια, με όσους είναι αποφασισμένοι να τα βάλουν με το Θηρίο που κυριαρχεί στην «Νέα Τάξη», αποκαλύφθηκε επιπλέον ότι δεν ήταν όλοι μεθ’ ημών. Ο Απόστολος και Ευαγγελιτής της αγάπης ρητώς μας λέγει: «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον,  ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾿ ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν»(Α’ Ιω.2,18-19).
Αυτή την ώρα που χρειάζεται να ενωθούμε με την δύναμη του Πνεύματος για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και -εν τη Αληθεία- μεταξύ μας, εγείρουν ζητήματα μόνο και μόνο για να διασπάσουν τους πιστούς σαν τα τσακάλια που τραβούν το καθένα από την πλευρά του και για λογαριασμό του το θύμα ξεσκίζοντάς το στην ζούγκλα. Τακτική ζούγκλας και δεν καταλαβαίνουν ότι σκίζουν τον άραφο χιτώνα του Χριστού με το να διασπούν το σώμα των αγωνιζομένων χριστιανών που διέκοψαν κοινωνία με την αίρεση του Βαρθολομαίου. Στην πιο κρίσημη καμπή της εκκλησιαστικής ιστορίας οι μεν περιμένουν θαύμα για να βγουν στην αποτείχιση, οι δε με γηπεδικό ύφος και ήθος προσπαθούν να διαλύσουν ότι έμεινε! Λησμονούν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου: «...τό Πνεῦμα μή σβέννυτε» (Α' Θεσ. 5,19). Και οι μεν και οι δε επιτελούν έργο διαβόλου. Διότι, στην μία περίπτωση με το να μην βγαίνουν “οι συνετοί”στον αγώνα εναντίον της αίρεσης δεν μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό αφού στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Κύριος δεν ενεργεί ως «απομηχανής Θεός» αλλά συνεργεί με την ελεύθερη βούλησή του και ο άνθρωπος. Και τότε, αφού κάνει κάποιος το ανθρώπινο ενεργεί και ο Θεός εκείνο που δεν δύναται να κάνει η πεπερασμένη και πεπτωκυία ανθρώπινη φύση μας, ενώ στην άλλη περίπτωση προσπαθούν άνθρωποι της αποτείχισης (ή της απόσχισης;) τόσο δαιμονικά να δαλύσουν την αποτείχιση που δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν τίποτε περισσότερο οι Οικουμενιστές. Έτσι λοιπόν δεν είχαν που δεν είχαν την ανδρεία “οι συνετοί” να βγουν στον αγώνα βλέπουν και το χάλι των αποτειχιζομένων όντως σχισματικών του.....οπότε γιατί να βγουν στον αγώνα; Οποία κατάντια!  Προσωπικά με θλίβει η όλη κατάσταση και θα επιτρέψει ο Θεός πράγματα που και οι μεν και οι δε θα τρίβουν τα μάτια τους.
 Έμειναν “οι σοφοί” έξω από τον αγώνα και σηκώνουν πέντε άνθρωποι όλη την συκοφαντία και τον εκκλησιαστικό διωγμό. Κυριολεκτικά ντρέπομαι! Αφήσατε με την αποχή σας να αλωνίζουν οι άσχετοι του...στον αντιοικουμενιστικό αγώνα. Διότι, δυστυχώς με την γηπεδική αλητεία τους οι Αγιορείτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα πολύ απλά για να μην ρίξουν το επίπεδο του αγώνα και οι τάχα αντιοικουμενιστές κάνετε χάζι. Εύγε! Τέτοιους χριαστιανούς είχα γνωρίσει πολλούς στο πολεμικό ναυτικό όταν υπηρετούσα, οι οποίοι ενώ άκουγαν να βλασφημείται ο Χριστός και η Παναγία και δεν μιλούσαν , «μόκο»!  Οποία πνευματικότητα! Θεέ μου σ’ ευχαριστώ που δεν πήγα κοντά σε τέτοιους Γέροντες να μονάσω!
Πάντως πληροφορούμαστε  τις ραδιουργίες ορισμένων και Αγιορειτών που εξωθούν τα πράγματα στο να διαλυθεί ο αγώνας. Έννοια σας, όταν έρθει ο καιρός θα τους πούμε το ποίημα!Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΕΞΙΔΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΖΗΣΕ ΜΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣΚαλα θα κανουν καποιοι που πολεμουν τους Παλαιοημερολογιτες ή και το παληο ημερολογιο, να σκεφτουν ολα οσα συμβαινουν γυρω μας και ακομα και οσα αναφερει η Βασιλικη Πλεξιδα με το θαυμα που η ιδια εζησε.
Και ιδιαιτερα οι ανελεητοι ...πολεμιστες του συγχρονοι ..."γερονταδες", που ειναι ανελεητοι και στους συνανθρωπους τους, παριστανοντες τους πολυξερους.
Μηπως κατασκευασαν ενα δικο τους θεο και μια δικη τους ηθικη;

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

NEA ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εδω ασπαζεται την χειρα του Οικουμενιστη μητροπολιτη του Φαναριου Μαξιμου.

Ο ....βιγλατορας της Αστορια Παναγιωτης Τελεβαντος που δεν μας αποκαλυπτει γιατι εφυγε απο την Κυπρο και ποιοι ειναι οι λογοι που δεν τολμαει να επιστρεψη, καταδικαστηκε σημερα σε πολυμηνη φυλακισι για συκοφαντικη δυσφημησι δευτερου κληρικου της Ελληνικης εκκλησιας.
Καταδικαστηκε και παλι ΕΡΗΜΗΝ, αφου αρνειται να εμφανισθη στο δικαστηριο για να αντιμετωπιση τις κατηγοριες που τον βαρυνουν.
Η σημερινη καταδικη του σε 1,5 χρονο φυλακισι για συκοφαντικη δυσφημησι ειναι η δευτερη.
Προηγηθηκε ως γνωστον η καταδικη του σε 12μηνη φυλακισι για συκοφαντικη δυσφημησι του πατρος Βασιλειου Βολουδακη, ενω ειναι και παλι υποδικος στα ασφαλιστικα μετρα απο τον π. Βασιλειο Βολουδακη.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ


 H Xαρα Νικοπουλου ειναι αληθεια οτι αιφνιδιασε τους παντες με τις θεοσοφιστικες της θεσεις. Μας τρελλανε με την Ειμαρμενη της και για το ελλανιο φως, διαπλεκοντας μεσα σε αυτα τα απαραδεκτα αρχαιοελληνικα και καποιες χριστιανικες λεξεις.
Εφτιαξε ενα πραγματικο αχταρμα με τα λεγομενα της.
Δεν διαβασε ποτε το τι Χριστος προς Βελιαρ;
Οσοι την ακουσαν επεσαν απο τα συννεφα.
Το γραψαμε πολλες φορες και καυχωμαστε γι αυτο, οτι σε πολλα ζητηματα ειμαστε παντοτε αποκλειστικοι.
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ειναι το μοναδικο ιστολογιο που εχει την πρωτια στις αποκαλυψεις του και για το ζητημα Χαρα Νικοπουλου.
Ολα τα αλλα ιστολογια ή σιωπησαν ή την επηνεσαν απαραδεκτως.
Θελαμε να ξεραμε αν ο πατερας της, γνωστος σε μας απο πολλων χρονων, γνωριζει την αληθεια για την κορη της.
Ενας που πιστευει και διακηρυττει οσα εκεινη εξεφρασε στο βιντεο που αναρτησαμε ειναι αδυνατον να χαρακτηρισθη πιστος ορθοδοξος χριστιανος.
Και εμεις που την γνωριζαμε απο μικρο κοριτσακι πεσαμε απο τα συννεφα.
Δεν εχουμε τιποτα μαζι της που αναφερομαστε στην Χαρα Νικοπουλου. 
Με τα πεπραγμενα της διαφωνουμε ριζικα και οφειλει να αποδοκιμαση το ταχυτερο δυνατον και να αποκηρυξη τα θεοσοφιστικα της κηρυγματα. 
Αλλοιως δεν την σωζει τιποτα.
Σημερα αποκαλυπτουμε και αλλα πεπραγμενα της Χαρουλας Νικοπουλου. 
Ακουστε το νεο βιντεο και προσπαθηστε να καταλαβετε τι μπορει να συμβαινει με την Χαρα και σε ποιους δρομους ...βοσκει και τρεφεται...

ΕΙΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΦΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:::Περιμενουμε απαντησεις .


Οι Οικουμενιστές Ψευδεπίσκοποι της Ληστρικής Συνόδου τής Κρήτης δεν είναι Αιρετικοί;
Οι Βούλγαροι δέν έχουν ενωθεί με του Οικουμενιστές Ψευδοεπισκόπους της Ληστρικής Συνόδου τής Κρήτης Αιρετικούς δια της μνημονεύσεως της Θείας Λειτουργίας;
Δεν κάνουν "ΚΟΙΝΟ  ΠΟΤΗΡΙΟ" δια της μνημονεύσεως της Θείας Λειτουργίας με τους Αιρετικούς Οικουμενιστές Ψευδοεπισκόπους της Ληστρικής Συνόδου τής Κρήτης;
Πώς παραμένουν Ορθόδοξοι;
Με τα λόγια είναι Ορθόδοξοι και με τα έργα είναι Αιρετικοί.
Οι Αγιορείτες Οσιομαρτυρες εχυσαν το αίμα τους  γιά τόν Χριστό γιατί δεν μνημόνευαν τον Αιρετικο Πατριάρχη Βεκκο διότι έκανε ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ με τους Αιρετικούς Παπικούς.
Έκτος αν για κάποιους τελικά, οι Αιρετικοί Οικουμενιστές Ψευδοεπίσκοποι της Ληστρικής Συνόδου τής Κρήτης δεν είναι Αιρετικοί.
Αν είναι όμως, ας μιμηθούν τους Οσιομαρτυρες και Ομολογητές της Εκκλησίας και να αφήσουν τον εαυτό τους.
Μακαριος μοναχος

Η ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;;;;;;;;;«Ἐπειδή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τούτους τούς καιρούς πολλά παράδοξα καί περίεργα παρουσιάζονται ἀπό τήν νέαν τάξιν πραγμάτων, τήν παγκοσμιοποίησιν, ὅπως βλέπετε ὁδεύομεν –καί σχετικά συνέδρια ἔχουν γίνει– καί πρός τήν πανθρησκείαν. Προσπαθοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους καί τίς θρησκεῖες νά τίς κάνουν ἕναν ἀχταρμά, ἕνα κουρκούτι, μιά ρώσικη σαλάτα, πῶς νά τό πῆ κανείς;
Ἀλλά ποιός τούς ἔχει πεῖ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Χριστιανισμός εἶναι θρησκεία; Καί ἐμεῖς πού τό λέμε καμμιά φορά, «ἡ θρησκεία μου», κάνουμε λάθος. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε θρησκεία, τίς θρησκεῖες τίς φτιάχνουν οἱ ἄνθρωποι: ὁ Μωάμεθ, ὁ Βούδας, ὁ Ζωροάστρης, ὁ Ζαρατούστρας, ὁ Κομφούκιος, ὁ Σαλαμούστρας καί δέν ξέρω ποιός. Ἐμᾶς εἶναι ἡ ἐξ ἀποκαλύψεως διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος σάν ἐμᾶς καί μᾶς ἀπεκάλυψε τήν ἀλήθεια περί τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Οὔτε κἄν μέ τίς ἄλλες δύο μονοθεϊστικές, πού τίς λένε, θρησκεῖες, τόν Ἰουδαϊσμόν καί τόν Μουσουλμανισμόν, δέν συγγενεύομεν, διότι αὐτοί δέν παραδέχονται τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὔτε τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἰδικός μας Θεός, λοιπόν, εἶναι Τριαδικός, ὁ Θεός Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Πνεῦμα. Ἄρα ὑπάρχει διαφορά. Ὡσαύτως καί ὁ Μουσουλμανισμός τό ἴδιο κάθε ἄλλο, παρά παραδέχεται τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Συνεπῶς διαφέρει ἡ ἰδική μας πίστις.
Θά παρακαλέσω, λοιπόν, τό κάνουμε σέ ὅλους τούς ναούς, ἐδῶ εἰς τήν Μάνην μας, ἡ ὁποία πάντοτε βροντοφωνοῦσε τήν ἀλήθειαν. Αὐτό βλέπω πάλι σήμερα διά πολλοστήν φοράν καί αὐτός ὁ Ναός ἐδῶ τῆς Ἀρεοπόλεως ἔχει μίαν ἰδιαιτέραν μυστικοπάθειαν καί χάριν, ἴσως γιά ὅλα αὐτά τά φοβερά τά ὁποῖα τελεσιουργήθηκαν. Πού ἀπό δῶ, ὅπως ξέρετε οἱ πατέρες μας –καί προχθές ὁ Δήμαρχός μας ἦταν εἰς τήν Κρήτην– καί ἐκεῖ ὑπάρχουν λείψανα καί κόκκαλα Μανιατῶν, γιατί δέν ἔλειψαν ἀπό κανένα πόλεμον, ὁ ὁποῖος διεξήχθη καθ’ ἅπασαν τήν Ἑλλάδα, ἔτρεχαν πρῶτοι νά δώσουν τό «παρών» καί ἐνεψύχωναν καί τούς ἄλλους. Σήμερα μοῦ τά διηγεῖτο ὁ κ. Κυριάκος ὁ ἱεροψάλτης πού εἶχε πάει μαζί ἀκολουθώντας καί μοῦ ἔλεγε ἐκεῖ καί μέ πῆραν τά δάκρυα ἀπό αὐτά πού μοῦ ἐδιηγεῖτο, ὅτι σώζονται τά λείψανα τῶν πολεμιστῶν μας. Γι’ αὐτό αὐτός ὁ ναός ἔχει μίαν ἰδιαιτέραν χάριν, διότι ἐδῶ ἦρθαν καί κάνανε τήν δοξολογία καί ἀπό ἐδῶ ξεκίνησαν καί τόν κάναν τόν Ἰμπραήμ κι ἀκόμα τρέχει καί ἀπό κεῖ πού βρίσκεται, ὅπου καί νά βρίσκεται.
Λοιπόν, θέλω καί τό ἔχω εἰσαγάγει καί τό λέμε ὅλοι καί τό βροντοφωνοῦμε, ὅλοι μαζί τό Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας: "Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν..."».

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

OΜΟΛΟΓΙΑ: Σεβασμιωτατε κ. Αμβροσιε. Σας παρακαλουμε συνεχιστε να αγωνιζεστε συνεχεια και αδιαλλειπτα εναντιον της Παναιρεσης του Οικουμενισμου, οπως το εκανε μολις προχθες ο μητροπολιτης Μανης Χρυσοστομος που κατεστησε τον εαυτον του ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΝ τις τελευταιες στιγμες της ζωης του. Το ιδιο ευχομεθα και για σας. Μην σταματατε να πολεματε και να σφυροκοπειτε την Αντιχριστη αυτη Παναιρεσι που ταλαιπωρει την Εκκλησια και την απειλει με αφανισμον. Ελπιζουμε πολυ σε σας σεβασμιωτατε πατερ που συνεχεια στελνετε τα πυρα σας εναντιον των οργανων του Λυσσαλεου Διαβολου.

Καλαβρύτων Αμβρόσιος: ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

Kalabrytwn_Ambr.jpg

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ = Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!
ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ,
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ προσέγγιση επιχειρείται τόσο στον εκκλησιαστικό, όσο και στον πολιτικό χώρο.
Όσον αφορά τον χώρο του πολιτικού στίβου, μας το ομολόγησε λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής, ο οποίος (για να δικαιολογήσει τούς τρελλο-Νόμους, τους οποίους λαμβάνει συνέχεια η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτός περί τών έμφυλων ταυτοτήτων), είπεν, ότι «είχαμε Διεθνείς δεσμεύσεις»! Ως 'Ελληνας Πολίτης, λοιπόν, αρνούμαι να μας διοικούν οι Ξένοι, δηλ. οι Μασσώνοι, οι Άθεοι, οι Έκφυλοι, οι Ομοφυλόφιλοι, οι Σιωνιστές, κάποιοι σαν τον κ. Σώρο με τα πολλά χρήματα και τις ύποπτες Μ.ΚΥ.Ο, η Παγκοσμιοποίηση, η Globalization, η Λέσχη Bilderberg και όποιοι άλλοι σκοτεινοί παράγοντες οι οποίοι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, ενώ συγχρόνως  υπηρετούν τον εκφυλισμό και τελικά τον αφανισμό της Ελλάδος!
Τώρα όσον αφορά τον εκκλησιαστικό χώρο είμαι ακόμη πιο κάθετος! Η Ορθοδοξία μας, η ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας, είναι ο θησαυρός μας! Δεν έχουμε δικαίωμα να τον θέτουμε σε ίση μοίρα με όλες τις άλλες θρησκευτικές παραλλαγές. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής, σαφέστατος: «Μή δώτε το άγιον τοις κυσί, μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν υμάς», (Ματθ. 7, 6). Δηλ. μη δίνετε  τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας στα σκυλιά και μή ρίχνετε μπροστά στους χοίρους τα μαργαριτάρια σας, μή τυχόν τα καταπατήσουν μετα πόδια τους καί έπειτα στραφούν εναντίον σας και σας ξεσχίσουν!
Ώστε όχι μόνον με τους Μουσουλμάνους, με τους Ινδουϊστές, με τους Σατανιστές, και όποιους άλλους πεπλανημένους μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική σχέση και επικοινωνία! Ντρέπομαι π.χ., όταν ψάχνω με το μικροσκόπιο, για να ανακαλύψω το πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου στην επίσημη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της προσφάτου Διαθρησκειακής Διασκέψεως, που έγινε στην Αθήνα. Τελικά στη φωτογραφία ο Πατριάρχης μας, είναι κρυμμένος κάπου στη δεύτερη σειρά των Συνέδρων και προς την αριστερή άκρη! Ποιος; Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο Οποίος συνεχώς ισχυρίζεται και επαναλαμβάνει, ότι είναι ο Πρώτος, ο Μοναδικός και ο Παγκόσμιος Ηγέτης των Ορθοδόξων επάνω στον πλανήτη μας! Ο Πρώτος ΧΩΡΙΣ ίσους, παρά το γεγονός, ότι η Ορθοδοξία αναγνωρίζει τον Οικουμενικόν μας Πατριάρχην ως ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ! «Primus inter pares». Πως, λοιπόν, Αυτός ο Ηγέτης των Ορθοδόξων, ο Οποίος δεν εκπέμπει μετριοφροσύνην, πως, επαναλαμβάνω, καταδέχεται να χάνεται κάπου μέσα στο πλήθος των Μουφτήδων και των άλλων μη χριστιανών θρησκευτικών Ηγετών  της Μέσης Ανατολής;
Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι όχι μόνον με τους Μουσουλμάνους, με τους Ινδουϊστές, με τους Σατανιστές, και όποιους άλλους πεπλανημμένους μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική σχέση και επικοινωνίαΑΛΛ΄ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ!
Δηλ. ούτε με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ούτε με τους Προστεστάντες, ούτε και με τους Αγγλικανούς, οι οποίοι αποτελούν μεν Χριστιανικές Ομολογίες, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ αυτό που εμείς ονομάζουμε και εννοούμε ΕΚΚΛΗΣΙΑ!  Δεν χρειάζεται να έχουμε Θρησκευτικούς Διαλόγους με όλους αυτούς! Εάν θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία μας,  ή πολύ περισσότερον, εάν θέλουν να επανέλθουν στους κόλπους της Ορθοδοξίας, δηλ. της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τότε αυτοί οφείλουν να μας προσεγγίσουν παρακλητικώς και τότε εμείς να τους δεχθούμε με αγάπη και να τους εξηγήσουμε την πλάνη τους! Διότι στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόσουμε τους λόγους του Σωτήρος ημών Χριστού:«τον ερχόμενον πρός με ου μη εκβάλω έξω»! (Ιωάνν, 6,37)!
Πως μπορώ π.χ. να επικοινωνώ με τον Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκο, ο Οποίος τολμά να σηκώνει το χέρι του και με τα  δάκτυλά του να σχηματίζει -και μάλιστα με περίσσειο κομπασμό και με πλατύ χαμόγελο-το σήμα του Αντιχρίστου, το σήμα του Διαβόλου;
'Οταν βλέπω το σήμα αυτό στο χέρι της κας Κλίντον, δεν με πειράζει! Αντιθέτως την ταξινομώ στους οπαδούς του Διαβόλου. Σ' αυτούς δηλ. που ανεβάζουν θεατρικά έργα, όπως το γνωστό «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ» στη Θεσσαλονίκη, (για το οποίον η Ιερά Σύνοδος δεν είπε λέξη), ή και παρέχουν το «ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ»!!!! (βλ. Το Βήμα της Κυριακής, 12.11.2017, σελ. 25/9).
Μετά Την «Ώρα Του Διαβόλου», «Δείπνο Με Τον Σατανά» – Πανδαισία «Κουλτούρας»!!!
Δεν είναι μόνη «η Ώρα του Διαβόλου» αλλά και το «Δείπνο με τον Σατανά» που παίζεται στα ελληνικά θέατρα, καθώς φαίνεται πως ο Σατανάς έχει πέραση στους κύκλους «κουλτούρας και σύγχρονου πολιτισμού».
Πως μπορώ να επικοινωνώ με τους Παπικούς, οι οποίοι - στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τους πιστούς- έχουν ξεπεράσει κάθε όριο λογικής; Στη συνέχεια θα διαβάσετε - και θα εκπλαγείτε- «σκηνές απείρου Οικουμενιστικού κάλλους σε παπικό Ναό της Γερμανίας», το οποίον αντιγράφουμε από το site:  http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/
Μικρό δείγμα αυτής της εκκοσμίκευσης στο χώρο της  Ορθοδοξίας είναι ένα πρόσφατο περιστατικό εδώ στην Ελλάδα μας, όπου κάποιος «μοντέρνος» ιερεύς κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας, επιχείρησε να διδάξει τις νοικοκυρές της Ενορίας του πως να καθαρίζουν το ρόδι. Ντυμένος, λοιπόν, με τα άμφιά του, κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας, κατά την ώρα του «Κοινωνικού», επρόβαλε από την Ωραία Πύλη, επήρε και εκαθάρισε ένα ρόδι μπροστά στο έκπληκτο εκκλησίασμα!!!!!!!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μερικοί θα εκπλήττωνται, καθώς σήμερα θα διαβάζουν τα σκληρά αυτά λόγια μου, διότι με θεωρούν «Οικουμενιστή», «φιλοπαπικό», «υποκριτή», «ανειλικρινή», «ασυνεπή» κλπ.!
Δυστυχώς έχουν παρεξηγήσει κάποια λόγια μου. Ως πρόσωπο, ως άτομο, έχω τήν πεποίθηση, ότι οι Παπικοί είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! Πλην όμως ως Επίσκοπος δεν έχω αυτό το δικαίωμα, αφού η Εκκλησία γενικώς, και η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώτερον, ΔΕΝ ΕΧΕΙ κατατάξει τους Ρωμαιοκαθολικούς στην κατηγορία των Αιρετικών!
Απόδειξις;  Ένας Ορθόδοξος χριστιανός νέος μπορεί να τελέσει τον γάμον του με μια Ρωμαιοκαθολική κοπέλα! Και μάλιστα ο Γάμος γίνεται
  • στον Ορθόδοξο Ναό για τον γαμβρό,
  • και εν συνεχεία
  •  στο Ναό των Καθολικών για την νύμφη.
Εκεί, δηλ. στον Ναό των Ρωμαιοκαθολικών, εισέρχεται και παρίσταται (δηλ. εμμέσως συμμετέχει) και ο Ορθόδοξος γαμβρός! Και αντιστρόφως, Η καθολική ως προς το Θρήσκευμα νύμφη εισέρχεται και παρίσταται (δηλ. εμμέσως συμμετέχει) στην τέλεση του Μυστηρίου κατά το Ορθόδοξο τυπικό!  Αυτά όμως ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, εάν ο γαμβρός είναι Ορθόδοξος, η δέ νύμφη ανήκει στην Αίρεση «Μάρτυρες του Ιεχωβά», δηλ. στους Χιλιαστές!  Άρα ως Επίσκοπος είμαι υποχρεωμένος να εκδώσω την Άδεια Γάμου για τον Ορθόδοξο γαμβρό και την Ρωμαιο-Καθολική νύμφη, αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ να εκδώσω Άδεια, όταν η νύμφη είναι Χιλιάστρια, δηλ. Αιρετική!
Επί πλέον: Δύναμαι να κηδεύσω ένα Ρωμαιοκαθολικό ή Πριστεστάντη, όταν και εφ' όσον στον τόπο του ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ιερεύς του ιδικού του Δόγματος (βλ. την υπ' αριθμ. 1621/343/15 Μαρτίου 1891 Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου), ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΗΔΕΥΣΩ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΣΤΗ, δηλ. ένα Αιρετικό!
Αυτή, λοιπόν, είναι η εξήγηση, όταν ως Επίσκοπος, ερωτηθείς σχετικώς, απήντησα, ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ!
Χίλιες φορές έχω δηλώσει την απαρέσκειά μου για τους Καθολικούς! Οι κακόπιστοι δεν πείθονται!
Πολύ πρίν συγκληθή η «δήθεν» Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης είχα δηλώσει εγγράφως, ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί κλπ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΘΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Αποτελούν απλώς Χριστιανικές Ομολογίες! Είναι μεν Χριστιανοί, αλλά ευρίσκονται στην πλάνη! Αυστηρώς κρινόμενοι, κατατάσσονται στην κατηγορία των ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ!    
Αίγιον, 13 Νοεμβρίου 2017
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΩΣ ΑΠΑΞΙΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (βίντεο)

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Αλήθεια από πότε έχετε να δείτε Έλληνα πολιτικό να… μεταλαμβάνει σε ελληνορθόδοξο ναό ???
Ένας από τους μεγάλους σύγχρονους ηγέτες που έχει συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη γεωπολιτική και όχι μόνο δύναμη έχει η Ορθοδοξία, είναι αδιαμφισβήτητα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαδιμήρ Πούτιν.
Αυτό το γνωρίσαμε πολύ έντονα κατά την επίσκεψη του στο Άγιο Όρος, όπου ήρθε σαν ένας προσκυνητής στο Περιβόλι της Παναγιάς και πρόβαλλε την επίσκεψη του αυτή σε μεγάλη έκταση.
Δυστυχώς όμως εμείς που διδάξαμε την Ορθοδοξία στους Ρώσους και όχι μόνο, σήμερα αυτό το «Περιβόλι» το έχουμε καταντήσει «στήλη άλατος», ενώ το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει απορρίψει μετά βδελυγμίας την Ορθοδοξία σαν κάτι το αναχρονιστικό και… οπισθοδρομικό.
Έφταναν στο σημείο να στέλνουν στα δικαστήρια μητροπολίτη γιατί τόλμησε να επικρίνει το πολιτικό σύστημα, καθώς αυτό δεν… αρμόζει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, (όπου όπως φαίνεται δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να μιλούν), και ακόμα πιο άσχημα, τόλμησε να εκφωνήσει την απαγορευμένη λέξη : «λαθρομετανάστες» και να επικρίνει το νόμο για τους ομοφυλόφιλους!
Το κατάντημα μας γίνεται ακόμα πιο θλιβερό και σε αυτό μεγάλη ευθύνη έχει και η διοικούσα εκκλησία, βλέπονταν αυτές τις παρακάτω εικόνες από μια υπερδύναμη παγκόσμιας κυριαρχίας.
Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφτηκε την μονή Valaam στην χερσόνησο της Καρελίας, τιμώντας τους αγίους Σέργιο και Herman, κοινώνησε και ασπάστηκε την άγια εικόνα της μονής. Ανεξάρτητα αν είναι ειλικρινής στις προθέσεις του, ήξερε πολύ καλά τι έκανε και ας πάρουν μάθημα και οι… Ελληνόφωνοι πολιτικοί μας.


ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

ΜΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΙ

Καθηγούμενος Γέροντας Γρηγόριος: «ἀπ᾽ ὅ,τι πληροφοροῦμαι, διαβουλεύεται πάλι μιὰ καινούργια προσπάθεια ἐπισκέψεως τοῦ ἄθεου» Χαρακτηρισμοὶ ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Χριστός, ὄχι ἀσφαλῶς στὸν πονεμένο λαό, ἀλλὰ στὴν βουλὴ τῶν Ἑβραίων, πού, ἂν καὶ ὄχι καλλιεπεῖς, δὲν θεώρησαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ὅτι πρέπει νὰ τοὺς ἀπαλείψουν ἢ νὰ τοὺς παραλλάξουν, ὅπως κάνουν οἱ σημερινοὶ ἀναγνῶστες τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ μετατρέπουν τὸ ἐγάμησε σὲ ἔγημε, γιὰ νὰ μὴ φανοῦν κακόγλωσσοι. Ὅταν ἡ ἁγία μας Ἑλένη, στὴν ἀπόγνωσή της νὰ βρῆ τὸν τίμιο Σταυρό, ἱκέτευσε τὴν Παναγία νὰ τῆς δείξη σημεῖο, ἡ Θεοτόκος τῆς παρουσίασε ἕνα πρωτόγνωρο φυτό, τὸν μοσχομυρισμένο βασιλικό. Δὲν ξαναμύρισε τόσο εὐωδιαστὸ βότανο. Μάζεψε τοὺς ἀνθρώπους της καὶ τοὺς ὑπέδειξε: «Σκάψετε στὸν τόπο αὐτόν, καὶ θὰ εὕρουμε τὸ πολυπόθητο ξύλο, νὰ σταματήσουν οἱ κόποι μας». Πράγματι, ἔτσι ἔγινε. Ὁ ἁγιασμένος Σταυρὸς ἐμφανίστηκε καὶ μύρισαν τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ οἱ καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων εὐχαριστήθηκαν τὸ εὐλογημένο ξύλο. Βρῆκαν καὶ τοὺς ἥλους καὶ ἴσως καὶ κάποια ἄλλα ἀπὸ τὰ σύμβολα τοῦ λυτρωτικοῦ πάθους. Τότε, μήπως ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἔβγαλε κανένα αὐτοκρατορικὸ διάταγμα νὰ φυτευθῆ αὐτὸ τὸ εὐλογημένο φυτὸ σὲ ὅλους τοὺς προαύλειους χώρους κάθε σπιτιοῦ, εἴτε μικροῦ εἴτε μεγάλου; Βεβαίως ὄχι. Καὶ ὅμως, αὐτὸ ἁπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν γῆ καὶ μοσχομυρίζει μέχρι καὶ σήμερα τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, μέχρι τοῦ σημείου ποὺ νὰ τραγουδᾶ ἡ λαϊκὴ μοῦσα «ὁ βασιλικὸς κι ἂν ξεραθῆ, τὴν μυρωδιὰ τὴν ἔχει». Τὸ φυτὸ ὅμως ποὺ λέγεται χασὶς καὶ θεσπίζεται νόμος ἀπὸ τοὺς μωροὺς καὶ τυφλοὺς κρατοῦντες νὰ φυτευθῆ παντοῦ, δὲν εἶναι τὸ φυτὸ τῆς σωτηρίας ἀλλὰ τῆς καταστροφῆς τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ διὰ νόμου νὰ προστατεύεται καὶ νὰ καλλιεργῆται τὸ φυτὸ αὐτό; Πολὺ ψηλὰ σήκωσε ὁ διάβολος τὴν παντιέρα του καὶ δὲν εἶναι ἀπὸ κάποιους πετυχημένους, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς τροπαιούχους τῆς ἁμαρτίας, ἀπὸ κείνους ποὺ κάνουν τὰ πάθη τους σημαιάκι. Αὐτοὶ εἶναι τὸ ἐστιλβωμένο κέρατο τοῦ διαβόλου. Καὶ ἔχουν τὴν ἀπαίτηση οἱ κρατοῦντες καὶ σ᾽ αὐτὴν τὴν ἁπλοχωριὰ τοῦ διαβόλου νὰ σιωπήσουμε. Φρικῶδες τὸ πρᾶγμα καὶ μοναδικὸ στὴν ἱστορία ἡ καλλιέργεια τοῦ φυτοῦ τοῦ θανάτου. Καὶ κρατοῦν καὶ δικαιολογίες στὰ χέρια τους: «Γιὰ νὰ μὴ γίνεται –λένε– ἡ διακίνηση αὐτοῦ τοῦ θανατηφόρου φυτοῦ μυστικὰ ἀπὸ ὑπουργούς» (ὄχι βέβαια μὲ βαρκάκια καὶ λέμβους, ἀλλὰ μὲ τρικάταρτα καράβια). Σίγουρα μ᾽ αὐτὸ τὸ φυτὸ θὰ φτιάχνετε στέφανα καὶ μπουμπουνιέρες στὶς χαρὲς τῶν παιδιῶν σας. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐκφράζουν τάχατες πόθο καὶ ἐπιθυμία νὰ ἐπισκεφθοῦν αὐτὸν τὸν ἅγιο τόπο. Γιατὶ, ἀπ᾽ ὅ,τι πληροφοροῦμαι, διαβουλεύεται πάλι μιὰ καινούργια προσπάθεια ἐπισκέψεως τοῦ ἄθεου. Καὶ μάλιστα μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Κοινότητος καὶ συναγωνιστὴ τὸν γνωστὸ ὑπουργό, ποὺ καὶ στὴν πρώτη προσπάθεια ἔβαλαν τὰ ροῦχα στὸν μούσκιο, γιὰ νὰ τὰ πλύνη ἡ πεθερά… Κι ἐσεῖς, ἅγιοι πατέρες τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Κοινότητος, δὲν τοῦ ἑτοιμάζετε τὰ μπαγάζια του καὶ τὸν κρατᾶτε στὰ ὄπα-ὄπα. Τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, ὦ ἀνόητοι Γαλάτες; Νὰ ἑτοιμάζουμε ὑποδοχὲς στοὺς ἄθεους καὶ ἀντίχριστους; Ὄχι ἄλλες ἀνοσιουργίες. Ἂς σταματήσουμε κι ἂς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ ἐξολοθρεύση ὅσους μισοῦν τὴν νέα Σιών. Πῦρ νὰ κατακαύση αὐτούς. Ἀνασκουμπωθῆτε, ὅσοι ἀγαποῦμε τῆς Παναγιᾶς τὸ περιβόλι. Βέβαια, ἡ πολιτικὴ δὲν πιστεύει πουθενά, παρὰ μόνον στοὺς ψήφους, καί, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἔχουμε κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἕνα ψηφάκο σ᾽ αὐτὸ τὸ κράτος. Δὲν πιστεύω ὅτι θὰ ἐπαναλάβουν ὅσοι πιστεύουν στὸν Τριαδικὸ Θεὸ αὐτὸ τὸ λάθος. Τότε, θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας. Προσέχετε ὅμως καὶ αὐτὸν ποὺ προβάλλουν ὑποψήφιο γιὰ τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας, νὰ μὴ γίνη ὁρμητικώτερος ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Διπλὸ εἶναι τὸ κακό. Τὸ νόμισμα ἔχει δύο ὄψεις. Δὲν μποροῦμε σήμερα νὰ ποῦμε αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν οἱ πατέρες μας «ἡμάρτομεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπέστημεν ἀπὸ σοῦ». Φοβοῦμαι ὅτι τὸ νόμισμα τοῦ ἄπιστου καὶ ἁμαρτωλοῦ θὰ κυκλοφορήση σὲ καινούργια ἔκδοση. Λαέ, πρόσεχε. Οὔτε ἡ ἀποχὴ σὲ βοηθάει, οὔτε τὸ δὲν βαριέσαι. «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς». Ἀμήν. 

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου