Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

"Φοβερόν κρίμα της σιωπής εν τη ...κωφεύσει των αιρετιζόντων"!


"Φοβερόν κρίμα της σιωπής εν τη ...κωφεύσει των αιρετιζόντων"!


  Εἶναι γεγονός ὅτι κατ' ἀρχάς οἱ Πατέρες ἐθεώρησαν καί ὡμολόγησαν τήν σιωπή ὡς μεγάλη ἀρετή. Τήν ἐθεώρησαν ὡς ἀντίδοτο τῆς πολυλογίας καί ἀργολογίας ἀπό τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἀποφύγη τήν ἁμαρτία. Στά γεροντικά καί τίς διηγήσεις τῶν πατέρων, ἐκθειάζεται καί ἐπαινεῖται ἡ σιωπή ὡς συνήγορος καί πρόξενος πολλῶν ἀρετῶν. Εἰδικά γιά τόν μοναχό, ὁ ὁποῖος διδάσκει μέ τό βουβό κήρυγμα, τή ζωή του καί τό παράδειγμά του, ἡ σιωπή εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία τόν προστατεύει ἀπό τόν ἐγωϊσμό, περιφρουρεῖ τήν προσευχή, ἀσφαλίζει τόν νοῦ ἀπό τόν σκορπισμό, βοηθάει στήν μνήμη τοῦ θανάτου καί ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές. Αὐτήν λοιπόν τήν σιωπή, ἡ ὁποία γίνεται ὡς ἀντίδρασι στήν πολυλογία καί ἀργολογία, καί ὡς πολέμιος ἐγωϊσμοῦ εἶναι ἐπαινετή ἀπό τούς πατέρες καί ἀξιόμισθος ἀπό τόν Θεό.
    Ὑπάρχει ὅμως καί ἄλλη σιωπή ἔνοχος καί πρόξενος πολλῶν κακῶν, ἐπίβουλος δέ καί αὐτῆς τῆς σωτηρίας μας. Αὐτή ἡ σιωπή γίνεται ἐξ αἰτίας τοῦ πάθους τῆς δειλίας καί ἀνανδρείας, μέ σκοπό τόν συμβιβασμό καί τήν φιλαυτία. Εἶναι ἡ σιωπή ἡ ὁποία ἀφήνει ἀνυπεράσπιστη τήν ἀλήθεια καί καταργεῖ τήν ἀρετή τῆς ὁμολογίας, χωρίς τήν ὁποία δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά σωθῆ. Ἡ σιωπή αὐτή ἐπιβάλλεται πολλές φορές διά τῆς ὑπακοῆς ἐκ μέρους τῶν ἀνωτέρων, ἡ δέ ὁμολογία περιθωριοποιεῖται διά λόγους δῆθεν διακρίσεως, προσευχῆς κλπ. ἤ συκοφαντεῖται ὡς ἔχουσα κίνητρο τόν ἐγωϊσμό, τήν αὐτοπροβολή κ.λ.π. Συμβαίνει λοιπόν σήμερα νά βλέπουμε τούς ποιμένες καί δή τούς ἐπισκόπους λαλίστατους γιά διάφορα θέματα, ἐνῶ διά τά θέματα τῆς πίστεως νά τηροῦν σιγῇ ἰχθύος. Εἶναι ὄντως ὕψιστο ἀγαθό νά μάθη ὁ ἄνθρωπος πότε πρέπει νά ὁμιλῆ καί πότε νά σιωπᾶ, πότε ἡ σιωπή γίνεται αἰτία σωτηρίας καί πότε κολάσεως.
     Ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης θά μᾶς ὁμιλήση διά τήν ἔνοχο σιωπή, (εἶναι ὄντως ἀλήθεια ὅτι ἀπό αὐτό τό πάθος πάσχουμε ὅλοι σήμερα) καί θά ξεκαθαρίση μέσα μας αὐτή ἡ τόσο δύσκολη στίς ἡμέρες μας καί ἁγιάτρευτη ἀσθένεια, τό μικρόβιο τῆς ὁποίας ὅλους μᾶς ἔχει προσβάλλει, οἱ δέ ἐκκλησιολογικές του διαστάσεις εἶναι ὀλέθριες.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙ ΣΙΩΠΗΣ ΘΕΜΑ
1. Ἡ σιωπή στά θέματα τῆς πίστεως σημαίνει ἐπικύρωσι τῆς κατηγορίας.2. Ἡ σιωπή εἶναι μέρος συγκαταθέσεως μέ τό κακό (σιωπηλή συγκατάθεσις).3. Μέ τήν σιωπή τῶν ὀρθοδόξων ἐπικρατεῖ καί ἑδραιώνεται ἡ πλάνη καί αἵρεσις.4. Ὅταν κινδυνεύη ἡ πίστις ὅλοι ἀνεξαρτήτως μέχρι τοῦ τελευταίου καί ἀσήμου χριστιανοῦ, ὑποχρεοῦνται νά ὁμολογοῦν τήν ἀλήθεια καί νά μή σιωποῦν.5. Ἡ φίμωσις τοῦ λόγου στούς ὀρθοδόξους εἶναι ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῶν αἱρετικῶν.6. Καί μόνη ἡ σιωπή εἶναι ἱκανή νά κολάση ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως.7. Ὁ σιωπῶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως λογίζεται διά τήν ἐκκλησία ὡς νεκρός.8. Σέ περίπτωσι συνηγορίας διά τήν πίστι κάποιου, ἀπαιτεῖται ἀπό αὐτόν ὁμολογία προφορική καί γραπτή προκειμένου νά ἀποκατασταθῆ στή συνείδησι τῆς ἐκκλησίας.9. Ἡ σιωπή στήν ἀνωτέρω περίπτωσι σημαίνει ταύτισι μέ τήν αἵρεσι καί ἀνάλογος ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ὀρθοδόξων. 
1. ΚΕ. Νικηφόρῳ Πατριάρχῃ (ΜΘ). ΡG 99, 988 C.
       
Ἑρμηνεία.
   Διότι τώρα πλέον μᾶς ἀνήγγειλε ὁ Ἰωάννης, ὁ σύνδουλος ἐν Χριστῷ καί μοναχός μας, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νά πάρη τήν εὐλογία σου, ὅτι ἄκουσε ἀπό τά ἀρχιερατικά σου χείλη, κάποια παράξενα καί ἀνεπιθύμητα πράγματα (λόγια). Εἶστε, εἶπες ἀποσχισμένοι ἀπό τήν Ἐκκλησία. Πόσο φυσικό λοιπόν εἶναι δι' αὐτά τά λόγια, μακαριώτατε, ἡ ψυχή μας νά λυπηθῆ ὑπερβολικά; Ἐπιπλέον πῶς νά μήν ὁμιλήσουμε καί ἀπολογηθοῦμε στήν ἁγιωσύνη σου, ὥστε νά μή ἐπικυρώσουμε διά τῆς σιωπῆς αὐτήν τήν κατηγορία; Πρίν ὅμως ἀρχίσω τήν ἀπολογία, θέλω ἐπιπροσθέτως νά ἀναφέρω, ὅτι δέν πρέπει νά ἀκούμε μέ εὐκολία τόν καθένα, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖ κάποιον, οὔτε ἐπίσης νά σχηματίζουμε εὔκολα καί ἀβίαστα γνώμη, διά κάποιο πρόσωπο τό ὁποῖο κατηγορεῖται.
Κείμενο.
    Ἤδη γάρ τό παρόν ἀπήγγειλεν ἡμῖν Ἰωάννης ὁ σύνδουλος καί μαθητής ἡμῶν, ὡς ἀξιωθείς τῆς σεπτῆς σου προσκυνήσεως, ἀκήκοε παρ' αὐτῆς ξένα τινά καί ἀπευκταῖα. Ἀποσχισταί γάρ, φησίν, ἐστέ τῆς Ἐκκλησίας. Πόσον οὖν ἐπί τούτοις, ὦ μακαριώτατε, οὐκ εἰκότως ἦν ἡμῶν διατεθῆναι τήν ψυχήν λυπηρῶς; πῶς δέ οὐκ ἐκλαλῆσαι ἀπολογητικῶς τῇ ἁγιωσύνῃ σου καί μή τῇ σιωπῇ κυρῶσαι τήν κατηγορίαν; Ἐγώ δέ πρό τῆς ἀπολογίας, ἐκεῖνο μετ' αἰδοῦς προσαναφέρω, ὅτι οὐχ ὡς ἔτυχε δεῖ τά ὦτα ἀνοίγειν παντί τῷ βουλομένῳ κατά τινός τι λέγειν, οὐδ' οὐ μήν ἀποφαίνειν ἀκρίτως τό διαβληθέν πρόσωπον.
2. ΜΓ. Ἰωσήφ ἀδελφῷ καί ἀρχιεπισκόπῳ (ΡΛΑ'). ΡG 99, 1065 Α.
Ἑρμηνεία.
    Ἀφ' ἑνός μέν, ὅταν τήν πρώτη φορά ἐγίνετο ἡ ἀθώωσις τοῦ μοιχοζεύκτου, ἐγώ παρευρισκόμουν ἐκεῖ, καί σιωπήσαμε πρός στιγμή ἔπειτα ἀπό κοινή συμφωνία. σιωπή ὅμως ἀποτελεῖ μία μερική συγκατάθεσι μέ τό κακό. Αὐτήν τήν σιωπή μας τήν ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ ἀντίθετοι, ὅπως γνωρίζεις καί προσπάθησαν νά μᾶς ἀποκλείσουν ἀπό τό νά κάνουμε ἔνστασι. Αὐτό δέν ἔγινε ὅταν συγκροτήθηκε γιά δεύτερη φορά σύνοδος καί ἀπεφασίσθη πάλι ἡ ἀθώωσίς τους, ἀπό αὐτούς οἱ ὁποῖοι κατεπάτησαν τούς νόμους τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγαν λοιπόν ἐκεῖνοι πρός ἐμᾶς: Νά ἀποκλεισθῆ μόνον ἀπό τό νά ἱερουργῆ, νά ἔχη ὅμως τήν ὑπόλοιπη ἐξωτερική τιμή, σύμφωνα μέ τόν κανόνα τοῦ Μεγ. Βασιλείου. Ἤδη ὅμως τά δύο αὐτά χρόνια συλλειτουργοῦσε αὐτός μέ τόν πατριάρχη. Αὐτό ἦτο φοβερό καί πέρα ἀπό κάθε οἰκονομία.
  
Κείμενο.
   … Τοῦ μέν ἡνίκα τό πρότερον ἠθώουν τόν μοιχοζεύκτην, παρόντος μου ἐκεῖ, καί καθά συνεβουλευσάμεθα, ἀποσιωπήσαντες· ἡ δέ σιωπή μέρος συγκαταθέσεως· ἧς καί δραξάμενοι οἱ ἐξ ἐναντίας, ὡς οἶσθα, ἀποκλείειν ἡμᾶς ἐπειρῶντο ἡ δευτέρα ἀθώωσις αὐτοῦ παρά τῶν πατησάντων τούς νόμους τοῦ Θεοῦ, λεγόντων ἡμῶν· ὅτι στήτω μόνον τῆς ἱερουργίας ἀπολαύων τῆς τιμῆς, κατά τόν κανόνα τοῦ ἁγίου Βασιλείου· ἤδη συλλειτουργήσαντος αὐτοῦ ἐν τοῖς δυσίν ἔτεσι τῷ πατριάρχῃ· ὅ ἦν φοβερόν, καί ὑπέρ οἰκονομίαν.
3.  ΜΗ. Ἀθανασίῳ τέκνῳ. ΡG 99, 1076C.
Ἑρμηνεία.
    Πῶς λοιπόν λέγουν, ὅτι χωρίς νά ἀντισταθῆ κανείς καί νά κηρύξη τήν πλάνη των θά τούς ὀνομάσωμε αἱρετικούς; Εἶναι φαντασία ὅσα προαναφέρθησαν δι' αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν καί ἐκήρυξαν ἤ ἀλήθεια; Ἐπειδή εἶναι ὁπωσδήποτε ἀληθινά, διατί δέν τά κηρύττουν αὐτά καί δέν τά διδάσκουν μέ ἔργα καί μέ λόγια; Ἤ πῶς γίνεται ἐσεῖς νά πείθεσθε ἀπό αὐτούς, σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε παρά λίγο νά στέκεσθε καί νά συνοδοιπορῆτε μαζί των (διότι καί αὐτό εἶναι ἀλήθεια καί ἄν ἐμεῖς τό κρύψωμε θά τό διακηρύξουν τά πέρατα τῆς οἰκουμένης). Ἔτσι μέ αὐτή τή στάσι σας ἔχετε ἀποκομίσει γιά τούς ἑαυτούς σας τήν φοβερή τῆς σιωπῆς κατάκρισι. Δι' αὐτήν ἀκριβῶς τήν αἰτία ἐγώ ὁ ταπεινός, ἀναγκάζομαι νά μή σιωπῶ, ἀλλά προφορικῶς καί γραπτῶς, κατά τή δύναμί μου, νά κηρύττω τήν ἀλήθεια, μέ τό φόβο καί τόν τρόμο τῶν διωκτῶν μας καί μέ τήν ἀπειλή τοῦ θανάτου. Καί αὐτό τό κάνω ἔστω καί ἄν κάποιος νομίζη ὅτι ὅλες αὐτές οἱ ἐνέργειές μου δέν εἶναι ἀναγκαῖες ἀλλά περιττές.
Κείμενο.
    Πῶς οὖν φασίν, ὅτι μηδενός ἀνθισταμένου καί διδάσκοντος καλέσομεν αὐτούς αἱρετικούς; Φαντασία τά προλεχθέντα καί ὄνειροι, ἤ ἀληθῆ; Ἐπειδή δέ ἀληθῆ, πῶς οὐχί διδάσκουσιν ἑκάστοτε καί κηρύττουσιν ἔργῳ καί λόγῳ; ἤ πῶς οὐχ ὑμεῖς πειθόμενοι αὐτοῖς, μικροῦ δεῖν μετ' αὐτῶν τῶν λεγόντων ἵστασθε (ἀλλά καί ἐάν ἡμεῖς σιωπῶμεν, τά πέρατα βοᾷ τήν ἀλήθειαν), τό φοβερόν τῆς σιωπῆς κρῖμα ἐφ' ἑαυτούς ἐπισπώμενοι; Δι' ἥν αἰτίαν ἐγώ ὁ ταπεινός τοῦ μή σιγᾷν ἀναγκάζομαι ἐγγράφως τε καί ἀγράφως, κατά τήν ἐνοῦσαν μοι δύναμιν, μετά φόβου κάι τρόμου, μετά παρασκευῆς θανάτου· κἄν τις ὑμῶν ἴσως οὐκ ἀναγκαίως, εἴπω δι' ὅτι καί περιττολόγως οἴεται ταῦτα ἐνεργεῖν με.
4. Β' Μονάζουσιν. (ΣΘ'). ΡG 99, 1120 Β.
Ἑρμηνεία.
    Κατ' αὐτόν τόν καιρόν, κατά τόν ὁποῖον ὁ Χριστός διώκεται διά μέσου τῆς διώξεως τῆς εἰκόνος του, δέν ἔχει ὑποχρέωσι νά ἀγωνίζεται στό κήρυγμα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ὅσον ἀφορᾶ τίς ἅγιες εἰκόνες, μόνον αὐτός ὁ ὁποῖος ἔχει κάποια γνώσι ἤ κάποιο ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα, ἀλλά ἀπεναντίας καί αὐτός πού εὑρίσκεται στή θέσι τοῦ πιό ἁπλοῦ χριστιανοῦ, ἔχει χρέος μέ παρρησία νά κηρύττη τήν ἀλήθεια καί μέ ἐλευθερία νά καυτηριάζη τήν πλάνη. Αὐτά τά ὁποῖα λέγω δέν εἶναι λόγια δικά μου, πού εἶμαι ἁμαρτωλός, ἀλλά τοῦ θείου καί ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀκόμη δέ καί ἄλλων ἁγίων Πατέρων. Τό ὅτι δέ τούς πλέον διάσημους ἀπό τούς ἡγουμένους ἐπεριώρισε ὁ βασιλεύς, ὥστε νά μήν κάνουν αὐτά τά καθήκοντά των, τά ὁποῖα προανέφερα. Καί αὐτοί βέβαια ὑπερεῖχαν, καί ὡς πρός τόν βαθμό καί τή γνώσι, ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ἡγουμένους τῆς περιοχῆς αὐτῆς, καί ὡς ἐκ τούτου ἔπρεπε νά εἶναι οἱ πρῶτοι οἱ ὁποῖοι θά ὡμιλοῦσαν. Ἀπεναντίας ὅμως αὐτοῖ ἐσιώπησαν. Καί δέν σταμάτησαν μόνο στήν σιωπή, τό ὁποῖο καί ἀποτελεῖ μία συμφορά, ἀλλά ἐπιπλέον, ὑπέγραψαν ἰδιοχείρως, νά μήν ἔχουν σχέσεις καί ἐπικοινωνία μέ ἄλλους, οὔτε νά διδάσκουν τά ὀρθόδοξα δόγματα. Αὐτό ἀποτελεῖ προδοσία τῆς ἀληθείας, καί ἄρνησι τῆς ἡγουμενικῆς προστασίας τῶν ἀδελῶν, καί κατάλυσι τῆς πνευματικῆς σχέσεως μέ τούς ὑποτακτικούς καί ὡς ἐκ τούτου ἔκπτωσι ἀπό τούς ὁμοταγεῖς ἡγουμένους.

ΑΠΟΡΙΑ!, του ιστολογιου Πατερικη Παραδοσι. ΒΗΞ!!! του ΒΗΧΟΣ....ω βηχα;;;...εμεις!!!! Mεγαλη και βαρεια ασθενεια ο ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ και μπορει να καταστη ακομα και ...ανιατη.

ΑΠΟΡΙΑ!, του ιστολογιου Πατερικη Παραδοσι.

ΒΗΞ!!! του ΒΗΧΟΣ....ω βηχα;;;...εμεις!!!!

Mεγαλη και βαρεια ασθενεια ο ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ και μπορει να καταστη ακομα και ...ανιατη.

«Εντολή Κυρίου να μη σιωπούμε κάθε φορά που κινδυνεύει η πίστις». Αλοίμονο σ' αυτούς πού σιωπούν με πρόφαση ότι τάχα δεν είναι αρμόδιοι!

Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτη
Ἐπιστολὴ ΠΑ'. Πανταλέοντι Λογοθέτη. (ΦΗ')  ΡG 99, 1321 Α.
(Ἀπὸ ἀνέκδοτο ἔργο τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ)
Ἑρμηνεία.
    Αὐτά λέγει ὁ Κύριος.  Ἄνοιξε τό στόμα σου διά νά ὁμιλήσης κι ἐγώ θά τό γεμίσω ἀπό τή χάρι μου. Ἐπειδή ἔκανες ὑπακοή στήν ἐντολή μου.  Διότι εἶναι ἐντολή τοῦ Κυρίου νά μή σιωποῦμε κάθε φορά πού κινδυνεύει ἡ πίστις. Ἐπειδή λέγει νά ὁμιλῆς καί νά μή σιωπαίνης.  Καί λέγει ἐπίσης ἡ Γραφή· ἐάν ὑποχωρήσης ἀπό φόβο, δέν ἀναπαύεται τό πνεῦμα μου σέ σένα.  Καί σέ ἄλλο σημεῖο λέγει· ἐάν σιωπήσετε ἐσεῖς θά φωνάξουν δυνατά οἱ πέτρες.
  Ὥστε ὅταν πρόκειται διά ζητήματα πίστεως δέν ἐπιτρέπεται κάποιος νά πῆ.  Ἐγώ ποιός εἶμαι διά νά ὁμιλήσω; Εἶμαι ἱερεύς; φυσικά ὄχι.  Μήπως εἶμαι ἀξιωματοῦχος; οὔτε κι αὐτό βέβαια.  Στρατιώτης; ἀπό ποῦ; Μήπως εἶμαι γεωργός; οὔτε καί αὐτό τό τελευταῖο.  Εἶμαι ἕνας πτωχός πού μέ δυσκολία βγάζω τήν καθημερινή τροφή μου. Ἄρα λοιπόν δέν ὑπάρχει λόγος νά φροντίσω ἐγώ δι' αὐτήν τήν ὑπόθεσι.
    Ἀλοίμονο σέ σένα πού σκέπτεσαι ἔτσι. Οἱ πέτρες θά φωνάξουν δυνατά καί σύ μένεις σιωπηλός καί ἀμέριμνος; Ἡ  ἀναίσθητος φύσις  ὑπάκουσε στόν Θεό καί σύ γίνεσαι φυγάς; Αὐτή ἡ φύσις, ἡ ὁποία δέν ἔχει ζωή, οὔτε θά κριθῆ ἀπό τόν Θεό, σάν νά φοβῆται τό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ φωνάζει δυνατά, καί σύ ἄνθρωπε, ὁ ὁποῖος φέρεις εὐθύνη καί θά κριθῆς κατά τήν δευτέρα παρουσία καί δι' ἕνα ἀργό λόγο, ἔστω καί ἄν εἶσαι ζητιάνος λέγεις μέ παραλογισμό. Ποιά φροντίδα πρέπει νά ἔχω ἐγώ δι' αὐτό τό θέμα;
    Αὐτά  δέσποτά μου, λέγει ὁ Παῦλος, τά μετέφερα στόν ἑαυτό μου καί στόν Ἀπολλώ γιά χάρι σας, ὥστε ἀπό ἐμᾶς νά μάθετε νά μήν ἔχετε φρόνημα διαφορετικό ἀπό αὐτό πού ἔχει γραφῆ.  Ὥστε καί αὐτός ὁ πτωχός θά εἶναι ἀναπολόγητος κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, ἐάν τώρα δέν ὁμιλεῖ διά τά θέματα τῆς πίστεως, καί μάλιστα θά κατακριθῆ καί μόνο δι' αὐτό.  Καί βέβαια δέν θά ξεφύγη ἀπό τήν κρίσι καθένας ἀπό τούς ἀνωτέρους στά ἀξιώματα, μέχρι καί αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. Σ' αὐτόν βέβαια θά εἶναι πολύ αὐστηρότερη ἡ κρίσις.  Ἐπειδή ἔχει γραφῆ ὅτι οἱ ἄρχοντες θά ἐξετασθοῦν αὐστηρότερα.  Καί ἀλλοῦ πάλι. Κρίσις αὐστηρά θά γίνη στούς ἰσχυρούς.
    Νά ὁμιλῆς λοιπόν, κύριέ μου, νά ὁμιλῆς.  Δι' αὐτόν τόν λόγο καί ἐγώ ὁ ταλαίπωρος ἐπειδή φοβοῦμαι τήν κρίσι ὁμιλῶ. Ὡμίλησε δέ τόσο ὥστε νά σέ ἀκούση καί ὁ βασιλεύς, ἐπειδή ἀκριβῶς ἀνήκεις σ' αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀξιώματα.
       
ΚΕΙΜΕΝΟ:
     Τάδε λέγει Κύριος·  Ἄνοιξον τό στόμα σου, καί πληρώσω αὐτό· ἀνθ' ὧν ὑπήκουσας φωνῆς μου.  Ἐντολή γάρ Κυρίου μή σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως.  Λάλει γάρ, φησί, καί μή σιώπα.  Καί· Ἐάν ὑποστέλληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.  Καί·  Ἐάν  οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται.  Ὥστε
ὅτε περί πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, Ἐγώ τίς εἰμί; Ἱερεύς; ἀλλ'οὐδαμοῦ.  Ἄρχων; καί οὐδ' οὕτως.  Στρατιώτης; καί ποῦ; Γεωργός; καί  οὐδ' αὐτό τοῦτο. Πένης, μόνον τήν ἐφήμερον τροφήν ποριζόμενος.  Οὐδείς μοι λόγος καί φροντίς περί τοῦ προκειμένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι, καί σύ σιωπηλός καί ἄφροντις; ἡ ἀναίσθητος φύσις Θεοῦ ἐπακήκοε, καί αὐτός λαιλαπιστής; ὅ μή ἐψύχωται, μηδέ ἐν κριτηρίῳ λελογοθέτηται, δεδοικός οἱονεί τό πρόσταγμα φωνοβολεῖ· καί σύ ὁ μέλλων εὐθύνεσθαι ὑπό Θεοῦ ἐν καιρῷ ἐτάσεως, καί περί ἀργοῦ ῥήματος, κἄν ἐπαίτης εἶ, διδόναι λόγον· λέγεις ἀλογῶν· Τίς μοι ἐν τούτῳ φροντίς;  Ταῦτα, ὦ δέσποτα, φησίν ὁ Παῦλος, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτόν· καί Ἀπολλώ δι' ὑμᾶς· ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό μή ὑπέρ ὅ γέγραπται φρονεῖν.  Ὥστε καί αὐτός ὁ πένης πάσης ἀπολογίας ἐστέρηται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, μή τανῦν λαλῶν ὡς κριθησόμενος καί διά τοῦτο μόνον· μή ὅτι γέ τις τῶν ἐφεξῆς καθ'ὑπεροχήν, μέχρις αὐτοῦ τοῦ τό διάδημα περικειμένου· ᾧ καί ἀνυπέρβλητον τό κρῖμα· Δυνατοί γάρ δυνατῶς ἐτασθήσονται, φησί.  Καί· Κρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπερέχουσι.  Λάλει οὖν κύριέ μου, λάλει.  Διά τοῦτο κἀγώ ὁ τάλας δεδοικώς τό κριτήριον λαλῶ.  Φθέγξαι ἕως τῶν θεοηχῶν ὤτων τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν βασιλέως· ἐπείπερ εἶ τῶν ὑπερεχόντων.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Μακρυα, μακρυα, μακρυα απο τους Κυπριους Σιγονταροοικουμενιστες. ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ.

Kαμια συστολη απο τους Ψευτοαντιοικουμενιστες ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ Σταυροβουνιωτες μοναχους της Κυπρου απο την επισκεψι του Βετερανου Οικουμενιστου Πανθρησκειαστου ....Ξυλενιου ΛΗΣΤΑΡΧΟΥ πατριαρχου Σερβιας αστοιχειωτου Ειρηναιου.
τις φωτογραφιες τις πηραμε απο το ιστολογιο του Κυπριομιλουντος Νουνη
Μακρυα, μακρυα, μακρυα απο τους Κυπριους Σιγονταροοικουμενιστες. ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ.

Διακοπή του Μνημοσύνου Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση

Διακοπή του Μνημοσύνου

Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση


Ἡ Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου Ἐπισκόπων
-ΙΕ΄ Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου
(Εἰσαγωγή)
   Ἀπομαγνητοφωνήσαμε τὴν ὁμιλία τοῦ π. Θεοδώρου, γιατὶ πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ κείμενο ποὺ ἀσφαλῶς θὰ προβληματίσει καὶ ἐκείνους ποὺ στέκονται μὲ δισταγμὸ στὸ πρόβλημα τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν.
Τὸ βίντεο τῆς ὁμιλίας ἐδῶ.

    Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον σᾶς διένειμα αὐτὲς τὶς φωτοτυπίες ἀπὸ Κανόνες (ἀπὸ τὸ Πηδάλιον εἶναι), εἶναι διότι οἱ κανόνες αὐτοὶ ἔχουν σχέση μὲ τὸ θέμα τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπασχολεῖ ὅλους τελευταῖα, μὲ τὸ θέμα τῆς διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων. Εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ θέμα καὶ πολὺ σοβαρὸ θέμα τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπασχολεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο γίνεται λόγος γιὰ τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τῶν Ἐπισκόπων· τί σημαίνει; Σημαίνει ὅτι μέσα στὴν Θ. Λειτουργία πολλὲς φορὲς καὶ στὰ Εἰρηνικά, ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν Θ. Λειτουργία μνημονεύουμε τὸ ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου, ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν Θ. Λειτουργία “ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ἀνθίμου”, αὐτὸ λέγεται τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου· μνημονεύουμε τὸν Ἐπίσκοπο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἱ. ἀκολουθιῶν. Καὶ γιατί γίνεται ὁ λόγος γιὰ τὴν διακοπὴ αὐτὴ τοῦ μνημοσύνου, δηλαδὴ νὰ μὴ μνημονεύουμε τὸν Ἐπίσκοπο μέσα στὴν Θ. Λειτουργία; —Παρακαλῶ, τὰ πράγματα εἶναι σοβαρά, δὲν εἶναι ἀστεῖα. Δὲν σηκώνουν συζητήσεις καί… Εἶναι πολὺ σοβαρὰ τὰ πράγματα. Ἔχουν σχέση μὲ τὴν σωτηρία μας τὰ θέματα αὐτὰ καὶ μὲ τὴν αἵρεση—. Ὁ λόγος, λοιπόν, γιὰ τὸν ὁποῖον συζητοῦμε γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τῶν Ἐπισκόπων εἶναι διότι ὑπάρχει ἕνας Κανόνας, ὁ ὁποῖος μὲ βάση τὴν ἐμπειρία τὴν προηγουμένη τῆς Ἐκκλησίας μας, λέει ὅτι ὅταν ὁ Πατριάρχης, ὁ Μητροπολίτης ἢ ὁ Ἐπίσκοπος κηρύσσει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τὴν αἵρεση, κι ὁ Κανόνας αὐτὸς εἶναι ὁ 15ος, ἂν γυρίστε τὴν σελίδα στὴν φωτοτυπία, λέει τῆς Α΄ καὶ Β΄ λεγομένης Συνόδο, τῆς Πρωτοδευτέρας… -δὲν θὰ τὸν ἀναλύσουμε, κάνουμε εἰσαγωγὴ στὸ μάθημα σήμερα-, αὐτὴ λοιπόν, ἡ Α΄ καὶ Β΄ Σύνοδος δηλ. ἡ Πρωτοδευτέρα Σύνοδος, ποὺ δὲν ἔχει σχέση οὔτε μὲ τὴν Α΄ Οἰκουμενική, οὔτε μὲ τὴν Β΄ Οἰκουμενική· ὀνομάστηκε αὐτὴ Πρωτοδευτέρα, διότι συνῆλθε τὸ 861, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μ. Φωτίου, συνῆλθε σὲ δύο περιόδους. Αὐτὴ ἡ Σύνοδος ἐξέδωσε 17 Κανόνες κι ἀνάμεσα στοὺς 17 Κανόνες εἶναι κι αὐτὸς ὁ περίφημος, ὁ διαβόητος -ἔχει γίνει διαβόητος αὐτὸς ὁ Κανόνας τὸν τελευταῖο καιρὸ μὲ πολλὴ βιβλιογραφία. Ὅλοι γράφουν γιὰ τὸν Κανόνα αὐτό, ὁ καθένας τὸν ἑρμηνεύει, ὅπως τὸν καταλαβαίνει καὶ νὰ δοῦμε ποιά ἑρμηνεία εἶναι σωστή. Ἔχουν γραφτεῖ βιβλία ὁλόκληρα γι’ αὐτὸν τὸν Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου καὶ τὸ κύριο θέμα στὸ ὁποῖο ἐρίζουν οἱ ἑρμηνευτὲς αὐτοῦ τοῦ Κανόνος (σᾶς τὸ λέω εἰσαγωγικὰ τώρα -θὰ τὸ δοῦμε- γιὰ νὰ σᾶς κινήσω τὸ ἐνδιαφέρον σας) εἶναι, ἂν αὐτὸ ποὺ λέει αὐτὸς ὁ Κανόνας, δηλ. ἡ Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τοῦ κηρύσσοντος αἵρεση Ἐπισκόπου (ὁ Κανόνας αὐτὸς λέει πώς, ἂν κάποιος Πατριάρχης, Μητροπολίτης ἢ Ἐπίσκοπος κηρύσσει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» -δηλ. παρρησία, φανερά, ξεδιάντροπα, ἀπὸ ἄμβωνος- κηρύσσει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τὴν αἵρεση, αὐτοῦ τοῦ Πατριάρχου, Μητροπολίτου, Ἐπισκόπου μποροῦμε νὰ διακόψουμε τὸ Μνημόσυνο. Δέστε, λοιπόν, νὰ πάρετε μία ἰδέα, αὐτὸν τὸν Κανόνα, τὸν 15ο. Λέει:]
   Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, [αὐτὰ εἶναι στοὺς προηγουμένους Κανόνας] πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, [Μᾶς λέει λοιπόν ἐδῶ, στὴν ἀρχή, στὸ πρῶτο μέρος τοῦ Κανόνος, ὅτι ὅποιος πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσει νὰ μὴ ἔχει κοινωνία, νὰ πάρει ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν Πατριάρχη του καὶ δὲν ἀναφέρει τὸ ὄνομά του στὴ Θ. Λειτουργία, πρὶν ἐπισήμως νὰ καταδικαστεῖ, τότε αὐτὸς ὁ πρεσβύτερος, ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ μητροπολίτης, ποὺ δὲν μνημονεύει, δὲν ἀναφέρει τὸ ὄνομα τοῦ Πατριάρχου, πρὶν ὁ Πατριάρχης καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο, αὐτὸς εἶναι σχισματικός, αὐτὸς κάνει σχίσμα.
   Ἑπομένως, δέστε ἐδῶ, στὸ πρῶτο μέρος τοῦ Κανόνος ἔχουμε κάτι πολὺ φοβερό· δηλ. λέμε περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου, ἀλλὰ μπορεῖ αὐτὴ ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου νὰ σημαίνει σχίσμα. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο μέρος τοῦ Κανόνος ποὺ δὲν μᾶς ἀφορᾶ. Θὰ τὰ δοῦμε λεπτομερῶς στὰ μαθήματά μας.
   Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνα δεύτερο μέρος τὸ ὁποῖον μᾶς ἀφορᾶ. Τί λέει τὸ δεύτερο μέρος;] τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. [Αὐτὸν λοιπόν, ποὺ δὲν μνημονεύει τὸν Πατριάρχη κ.τ.λπ., αὐτὸν ἡ Ἁγία Σύνοδος –αὐτὴ ἡ ΑΒ- ὥρισε νὰ εἶναι ξένος πρὸς τὴν ἱερωσύνη, δηλ. καθαιρεῖται· πρέπει γι’ αὐτὸ νὰ ἐλεγχθεῖ, νὰ τὸν καλέσουν σὲ δίκη καὶ νὰ τὸν ἐλέγξουν· μὴν τὸν καθαιρέσουν χωρὶς νὰ τὸν ἀκούσουν. Πρέπει νὰ γίνει ἔλεγχος, πρέπει νὰ γίνει ἀνάκρισις, νὰ τὸν καλέσει ἡ Σύνοδος νὰ ἀπολογηθεῖ καὶ νὰ ἐλεγχεῖ. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο μέρος.
   Τὸ δεύτερο μέρος ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει κυρίως ἐμᾶς]. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. [Αὐτά, ὅμως, τὰ ὁρίζουμε, ὅτι δηλ. εἶναι σχισματικοὶ καὶ καθαιροῦνται, γι’ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μὲ πρόφαση κάποια ἁμαρτήματα τῶν Ἐπισκόπων δημιουργοῦν σχίσμα. Δηλ. ἂν νομίσουμε ὅτι ὁ Δεσπότης εἶναι κλέφτης, ἢ πόρνος, ἢ μοιχός, ἢ ἄδικος, γιὰ τέτοια ἁμαρτήματα ἠθικά, ἂν κάποιος δὲν μνημονεύει τὸν Πατριάρχη πρὶν νὰ καταδικαστεῖ, αὐτὸς κάνει σχίσμα.  Καὶ λέει στὴν συνέχεια]. Οἱ γὰρ [τώρα κάνει τὴν ἐξαίρεση· ὑπάρχει κι ἄλλη περίπτωση γιὰ Διακοπὴ Μνημοσύνου· ποιά;] δι᾿ αἵρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, [αὐτὸ μᾶς ἐνδιαφέρει] τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, [νά, καὶ ἡ λέξη ἀποτείχιση ποὺ τὴν λένε συχνά, ἀπὸ ἐδῶ τὴν παίρνουν] ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. [Τὸ πρῶτο, λοπόν, μέρος τοῦ Κανόνος τοῦ 15ου λέει, ὅσοι διακόπτουν τὸ ὄνομα, τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου…, γιὰ κάποια ἐγκλήματα, ἁμαρτίες, αὐτοὶ κάνουν σχίσμα καὶ καθαιροῦνται. Δὲν ἰσχύει ὅμως αὐτὸ καὶ γιὰ κείνους ποὺ γιὰ κάποια αἵρεση, ποὺ εἶναι καταδικασμένη ἀπὸ Συνόδους ἢ ἀπὸ Ἁγίους Πατέρες, αὐτοὶ δηλ. ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἐπίσκοπο, ὅταν αὐτὸς ὁ Πρόεδρος κηρύσσει, γράφει δημόσια γιὰ τὴν αἵρεση καὶ τὴν διδάσκει μέσα στὴν Ἐκκλησία μὲ παρρησία, αὐτοὶ δὲν ὑπάγονται στὸν προηγούμενο Κανόνα ποὺ καθαιροῦνται.
   Δηλ. ἐδῶ δὲν περιμένουμε νὰ ἔρθει Σύνοδος καὶ νὰ καταδικάσει τὸν Ἐπίσκοπο γιὰ τὴν αἵρεση, ἀλλὰ ἂν διαπιστώσουμε ὅτι ἔχει αἵρεση ὁ Ἐπίσκοπος καὶ πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως, πρὶν ἡ Σύνοδος τὸν καταδικάσει, μποροῦμε νὰ διακόψουμε τὸ μνημόσυνό του. Καὶ  αὐτοὶ  ὄχι μόνο δὲν τιμωροῦνται καὶ δὲν καθαιροῦνται ὡς σχισματικοί, ἀλλὰ ἀντίθετα αὐτοὶ πρέπει νὰ τιμοῦνται, αὐτοὶ ποὺ κάνουν Διακοπὴ Μνημοσύνου. Καὶ δικαιολογεῖ γιατί πρέπει νὰ τιμοῦνται καὶ νὰ μὴν τιμωροῦνται]. Οὐ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι. [Γιατὶ δὲν κατεδίκασαν Ἐπισκόπους ἀληθινούς -αὐτὸς ποὺ κηρύττει αἵρεση δὲν εἶναι Ἐπίσκοπος, ἀλλ’ εἶναι ψευδεπίσκοπος καὶ ψευτοδιδάσκαλος, ἑπομένως καλὰ κάνουν καὶ διακόπτουν τὸ Μνημόσυνο. Αὐτοὶ δὲν ἔκαναν σχίσμα μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ φρόντισαν νὰ γλυτώσουν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ σχίσματα, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν αὐτοὶ ποὺ κηρύσσουν αἵρεση. Αὐτὸς ποὺ κηρύσσει αἵρεση, αὐτὸς κάνει σχίσμα στὴν Ἐκκλησία. Ἑπομένως αὐτὸς ποὺ διακόπτει τὸ μνημόσυνο τοῦ κηρύσσοντος αἵρεση, ὄχι μόνον δὲν κάνει σχίσμα, ἀλλὰ ἀντίθετα γλυτώνει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ σχίματα.
   Αὐτὸς εἶναι ὁ περίφημος 15ος Κανών. Ἔγινε μία πρώτη του ἀνάγνωση. Θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ μερικὰ μαθήματα μὲ τὸν Κανόνα αὐτόν, γιατὶ γίνεται χαμός. Καὶ νὰ σᾶς πῶ, ἐπειδὴ γίνεται χαμός, ὁ καθένας λέει ὅ,τι θέλει. Πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια –και νιώθω ἔνοχος– μὲ παρεκάλεσε ὁ Γέροντας Γαβριὴλ ὁ Ἁγιορείτης –ποὺ τάχουν χάσει ὅλοι, ἄλλος λέει αὐτό, ἄλλος λέει ἐκεῖνο–   πάτερ Θεόδωρε, σᾶς παρακαλῶ δέστε τὸν Κανόνα, πάρτε τί λέει ὁ ἕνας καὶ τί λέει ὁ ἄλλος καὶ κάντε μας μιὰ μελέτη, γράψτε, τελικῶς τί ἰσχύει γύρω ἀπὸ τὸν Κανόνα αὐτό. Ποιός ἔχει δίκιο; Ἔχει δίκιο ὁ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος δίνει μιὰ κάποια ἑρμηνεία στὸν Κανόνα αὐτόν; Ἔχει δίκιο ὁ Ἱερομόναχος Θεοδώρητος, λόγιος μοναχὸς τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, ὁ ὁποῖος ἀντέκρουσε τὶς θέσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου; Ἔχει δίκιο ὁ π. Τρικαμηνᾶς ὁ Εὐθύμιος, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει κι αὐτὸς ἕνα βιβλίο; Ἔχει δίκιο ἕνας Ἱερομόναχος Βασίλειος Παπαδάκης ποὺ ἔχει γράψει κι αὐτὸς ἕνα τεράστιο βιβλίο; Κι ἔχουν γράψει τοῦ κόσμου οἱ ἄνθρωποι ἑρμηνεύοντας τὸν Κανόνα αὐτόν. Καθῆστε π. Θεόδωρε, καὶ κάντε μας μία μελέτη νὰ δοῦμε τελικῶς τί ἰσχύει, τί πρέπει νὰ κάνουμε; Ἔχουμε προβλήματα μέσα στὴν Ἐκκλησία, νὰ μὴν κάνουμε κανένα λάθος.
    Ἀλλὰ ἐγώ, λόγῳ τοῦ ὅτι ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα ἑνάμισι μὲ δύο χρόνια ἦταν πολὺ φορτωμένα μὲ τὴ Σύνοδο, δὲν μοῦ ἔμενε καιρὸς νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ θέμα αὐτό, κι ἀκόμα κι ἐγώ, ἔβλεπα ἐδῶ, ἔβλεπα ἐκεῖ κι ἀποφάσισα τώρα μὲ τὴν εὐκαιρία ποὺ θὰ κάνουμε τὰ μαθήματα αὐτά, νὰ ξαναδῶ κι ἐγὼ ὅλη τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία καὶ νὰ ξαναδῶ τὰ κείμενα. Θὰ τὰ δοῦμε τὰ κείμενα ἐδῶ μαζί, καὶ θὰ δοῦμε τὶς βασικὲς θέσεις κι αὐτῶν τῶν πατέρων· τοῦ γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, μακαριστοῦ πλέον, ἑνὸς πολὺ λογίου καὶ ἐναρέτου κληρικοῦ, τοῦ γέροντος Θεοδωρήτου Ἱερομονάχου, ἁγιορείτης ζηλωτὴς μοναχός, ὁ ὁποῖος προσεχώρησε στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, λογιώτατος μοναχὸς καὶ πολὺ καλὸς γνώστης τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καὶ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς δικούς μας σήμερα· ἔγιναν καὶ συνέδρια γιὰ τὸ θέμα αὐτό, οἱ ὁποῖοι γράφουν γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτό.
   Γιὰ νὰ καταλάβετε τώρα πόσο σημαντικὰ εἶναι τὰ θέματα αὐτά, ἔχω φέρει σήμερα μαζί μου ἐδῶ νὰ σᾶς διαβάσω δύο κείμενα, δύο Μητροπολιτῶν γνωστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν Διακοπὴ Μνημοσύνου παλαιότερα τοῦ Ἀθηναγόρα τὸ 1970. Νὰ δεῖτε πὼς τὸ τοποθετοῦν. Τώρα ἔχετε ἀκούσει τὸν Κανόνα, τὸν ἐπικαλοῦνται κι αὐτοὶ τὸν Κανόνα. Ἀκοῦστε λοιπὸν τί λένε. Πρόκειται περὶ τῶν Μητροπολιτῶν, μακαριστῶν, Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἔκοψε τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα μὲ βάση τὸν Κανόνα αὐτόν, καὶ τοῦ Μητροπολίτη, ἐπίσης, Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἀκολουθώντας τὸν Ἐλευθερουπόλεως ἔκοψε κι αὐτὸς τὸ Μνημόσυνο, καὶ στὴν συνέχεια ἀκολούθησε (μακαριστὸς καὶ αὐτός) ὁ Παραμυθίας Παῦλος καὶ σχεδὸν ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος. 1969 μὲ 1972-73 ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μαζί καὶ ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα.
     Δὲν εἶναι τὰ πράγματα ἁπλά. Καὶ τώρα ἀναλογικά, ἔπρεπε νὰ τὸ εἴχαμε κόψει χίλιες φορές, διότι αὐτὰ ποὺ κάνει ὁ Βαρθολομαῖος τώρα καὶ οἱ ἄλλοι εἶναι πολὺ χειρότερα ἀπ’ ἐκεῖνα ποὺ ἔκανε τότε ὁ Ἀθηναγόρας καὶ πιὸ τολμηρά. Ἀλλὰ ποιός ξέρει; Ποιός ἐνημερώνεται γιὰ ὅλα αὐτά; Καὶ πῶς ἐμεῖς σήμερα ἐξακολουθοῦμε νὰ μὴν ἔχουμε τὴν εὐαισθησία ποὺ εἶχαν αὐτοί, οἱ Ἁγιορεῖτες τότε (καὶ λυπᾶται καὶ γιὰ τοὺς σημερινοὺς Ἁγιορεῖτες) οἱ ὁποῖοι ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα μὲ μικρότερα ἐκκλησιαστικὰ ἀνοίγματα καὶ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα.
  Ἀκοῦστε λοιπόν, τί γράφει τὸ ἱστορικὸ τηλεγράφημα τοῦ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου γιὰ τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Ἀθηναγόρα. Γράφει λοιπόν πρὸς τὴν Σύνοδο, ἡ ὁποία Σύνοδος δὲν τόλμησε νὰ τοὺς τιμωρήσει. Γιατί τώρα μᾶς φοβίζουν ὅλους πὼς ἂν διακόψετε τὸ μνημόσυνο θὰ σᾶς καθαιρέσουν, εἶστε σχισματικοί, θὰ σᾶς διώξουνε! Γιατί δὲν καθαιρέσανε τότε κι αὐτούς; Γιατί δὲν ὑπάρχει Κανονικὸ ἔρεισμα, δὲν ὑπάρχει Κανονικὴ βάσις, καὶ πρέπει νὰ βροῦνε κατηγορίες ἄλλες ἀσύστατες γιὰ νὰ καθαιρέσουν. Ἀπειλοῦν καὶ τώρα τὸν Ἀρχιμανδρίτη τὸν Παΐσιο Παπαδόπουλο, ποὺ διέκοψε τὸ Μνημόσυνο (τοῦ Φλωρίνης Θεόκλητου), τὸν ἀπειλοῦν μὲ καθαίρεση. Γιατί δὲν τοὺς καθαίρεσαν τότε; Καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες ὅλους οἱ ὁποῖοι διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο; Καὶ φωνάζουν σχισματικοὶ εἶστε κ.τ.λπ. Ἀκοῦστε λοιπὸν τὸ τηλεγράφημα τοῦ Ἀμβροσίου.
           Πρὸς τὴν Σύνοδο.
   «Μετὰ πικρίας ἀνέγνωμεν βλασφήμους δηλώσεις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα καταχωρησθείσας εἰς ἀπογευματινὴν ἐφημερίδα Ἀθηνῶν δι ὧν ἐδονήθησαν θεμέλια Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως. [Ἔνιωσε ὁ Ἐπίσκοπος πὼς δονοῦνται τὰ θεμέλια. Τώρα, σεισμὸς γίνεται, χαμπάρι δὲν παίρνουμε!]. Ἡ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπίθεσις καὶ δὴ ἀκριβῶς μίαν ἑβδομάδα πρὸ τῆς πρώτης Κυριακῆς νηστειῶν, καθ’ ἣν τὰ πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων ἑορτάζουν τὸν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων, ὑπῆρξε καθ’ ὅλας τὰς ἐνδείξεις προμελετημένη καὶ ἐπίβουλος.
    Τὸ Φανάριον, ὅπερ μέχρι καὶ τῆς προχθὲς [τὄχω πεῖ αὐτὸ χιλιάδες φορὲς αὐτὸ καὶ τὄχω ἀποδείξει] ἀπετέλει ἔνδοξον ἔπαλξιν τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀτρύτων ἀγώνων, οἱ ἡγέται τοῦ ὁποίου σθεναρῶς ἠγωνίσθησαν καὶ ἐθυσιάσθησαν ὑπὲρ τῆς πανσέπτου Ὀρθοδοξίας, [μέχρι καὶ τοῦ 19ου αἰῶνος] σήμερον μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ τίνας εὐαρίθμους ὁμόφρονας αὐτῷ κληρικούς, ἐξεστράτευσε διὰ νὰ τὴν πλήξη θανασίμως. [Τὸ Φανάρι πλήττει θανασίμως τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἐπὶ Ἀθηναγόρα·  τώρα χειρότερα].

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ἐπιτέλους ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἀποφάσισε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (ὅπως χρόνια παρακαλούσαμε). Τὴν ἀνάλυση τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνα τὴν ἐνέταξε στὰ μαθήματα ποὺ κάνει στοὺς πιστοὺς τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης.

Oι ...κοαζοντες ...ως μεθυσμενοι βατραχοι Τελεβαντος, Κυριακου και Αμεθυστος ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ τω ...χαρισματι..., χειρονες των Οικουμενιστων,  συνεχιζουν τα κακοηχα κοασματα τους...ο μεν πρωτος βατραχος εκ της Αστορια, ο δε εκ Κυπρου, ο δε τριτος και χειροτερος βατραχος εκ της Αλβιωνιας Κιναιδοχωρας.

Ομως ...εσπευσε  ο πατηρ Θεοδωρος Ζησης και ριπτει στο τριποδον συμπλεγμα, τους ....λιθους του αναθεματος ινα παυσωσι τα ασταματητα βραχνωδη κοασματα τους που μας ξεκουφαναν.....

 =====================================

 

Η Διακοπή του Μνημοσύνου (Βίντεο)

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Η Διακοπή του Μνημοσύνου Επισκόπων-ΙΕ΄ Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου
.
(Εισαγωγή) [ΒΙΝΤΕΟ 2016]

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ - Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016


 Σχόλιο:  Ἐπιτέλους ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἀποφάσισε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (ὅπως χρόνια παρακαλούσαμε). Τὴν ἀνάλυση τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνα τὴν ἐνέταξε στὰ μαθήματα ποὺ κάνει στοὺς πιστοὺς τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης.
    Στὸ πρῶτο εἰσαγωγικὸ μάθημα, λοιπόν, ἀναφέρεται στοὺς σύγχρονους Ἐπισκόπους (Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο καὶ Φλωρίνης Αὐγουστῖνο Καντιώτη) ποὺ προχώρησαν σὲ Διακοπὴ μνημοσύνου  τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες, ὅπως ὁ ἅγιος Παΐσιος ποὺ πρωτοστάτησε στὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀθηναγόρα.
    Δηλώνει δέ, ὅτι σήμερα ἔπρεπε δέκα φορὲς νὰ εἴχαμε κόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Βαρθολομαίου, ἀφοῦ αὐτὰ ποὺ κάνει εἶναι πολὺ χειρότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔκανε ὁ Ἀθηναγόρας.
  Ἀναφέρεται ἐπίσης καὶ στοὺς συγχρόνους κληρικοὺς ποὺ συνέγραψαν βιβλία καὶ ἀναλύουν τὸν ΙΕ΄ Κανόνα, ὅπως τὸν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τὸν π. Θεοδώρητο Μαῦρο, τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ τὸν π. Βασίλειο Παπαδάκη.
    Ἐλπίζουμε ὁ π. Θεόδωρος (ὡς Πατρολόγος καθηγητής), ὁ ὁποῖος ἤδη στὴν εἰσαγωγὴ ἐπεσήμανε τὴν δυσκολία τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ, νὰ παρουσιάσει τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ διαφέρει ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῆς ἴδιας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν πιστῶν ἀπὸ κάθε εἴδους αἱρετικό.
  Εὐχόμαστε νὰ τὸν φωτίσει ὁ Θεός, ὥστε νὰ ὀρθοτομήσει τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας στὰ ἑπόμενα μαθήματα.

"Πατερικὴ Παράδοση"

Η εξομολόγηση του πατρ. Βαρθολομαίου στον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη!

 

     Στὸ «Ἐξομολογητάριον» τοῦ ἁγ. Νικοδήμου, ὑπάρχουν συμβουλὲς πρὸς τὸν Πνευματικό, πῶς νὰ βοηθεῖ τὸν ἐξομολογούμενο γιὰ μιὰ σωστὴ καὶ εἰλικρινῆ, ἀληθινὴ δηλαδὴ ἐξομολόγηση.
   Οἱ ἐρωτήσεις, λοιπόν, τοῦ ἁγίου Νικοδήμου πρὸς τὸν ἐξομολογούμενο πατρ. Βαρθολομαῖο (ἐὰν εἶχε τὴν τιμὴ νὰ ἐξομολογηθεῖ στὸν Ἅγιο) θὰ ἦταν καὶ οἱ παρακάτω, σύμφωνα μὲ ὅσα γράφει στὸ βιβλίο του «Εξομολογητάριον», ἰδιαίτερα στὶς σελίδες 61-62:
     Ὁ Πνευματικὸς ἐρωτᾶ:
   Ἀλήθεια, τί θὰ ἀπαντοῦσε ὁ Πατριάρχης; Πῶς θὰ δικαιολογοῦσε στὸν ἅγιο Νικόδημο (καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους) τὴν κακοδοξία του περὶ “ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν”, περὶ “διηρημένης Ἐκκλησίας”, περὶ “δύο πνευμόνων”, περὶ τῆς ἀποδοχῆς καὶ τῶν “βαπτισμάτων” τῶν αἱρέσεων ὡς κανονικῶν;
   Καὶ τί ἐπιτίμιο θὰ τοῦ ἔβαζε ὁ Ἅγιος; Σὲ αὐτὸν καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ πρεσβεύουν τὰ ὅμοια μὲ αὐτὸν ἢ κοινωνοῦν μαζί του;

Ἀπὸ τὸ "Ἐξομολογητάριον" σελ. 61-62:

O MEΓΑΛΟΣ ΕΝΟΧΟΣ

           O MEΓΑΛΟΣ ΕΝΟΧΟΣ
 
Ο μακαριτης αρχιεπισκοπος Χριστοδουλος ειναι και παραμενει ενοχος απεναντι στον Θεο και στην Αγια Του Εκκλησια, γιατι ηταν ο πρωτος αρχιεπισκοπος που μας εφερε τον Παπα.
Ηρθε ο παπας στην Ελλαδα, δυστυχως, για να μεινη.
Ο Ελληνικος λαος ενστικτωδως απεχθανονταν παντοτε και τον Παπα και τους Φραγκολατινους, διοτι παντοτε μισουσαν και κακουργουσαν στην Αγια μας Εκκλησια και στο Εθνος.
Περαν των ανα τους αιωνας βλεψεων του να υποταξη την Ορθοδοξια για να αποδεχθη τις Σατανικες κακοδοξιες του, μαλλον δε την ολοκληρωτικη υποταγη της Ορθοδοξιας, οφειλουμε παντοτε να θυμομαστε την αποστολη των σταυροφορων στην Πολι και την ολοκληρωτικη σχεδον λεηλασια της και την αποδυναμωσι της για να μεινη ανοικτο το εδαφος κατακτησης και πτωσης της το 1453 απο τους Μογγολοτουρκους.
Μην ξεχναμε, λοιπον,  οτι ειναι οι κυριως υπαιτιοι της Πτωσης της, αφου οταν κινδυνευε τον εσχατον κινδυνον, εξαπατησε τον αυτοκρατορα που του υποσχεθηκε στρατιωτικη βοηθεια, ενω ουδεποτε την εστειλε.
Ο αρχιεπισκοπος Χριστοδουλος διεπραξε αμαρτια θανασιμη στο Σωμα της Εκκλησιας της Ελλαδος.
Οι εποχες που ζουμε ειναι εποχες αποχριστιανισμου του λαου. 
Τα πνευματα των Ελληνων διεφθαρησαν σφοδρα και αλλοιωθηκαν.
Εστι, λοιπον, και οι αντιδρασεις με την ελευσι του Παπισμου ειναι σχεδον μηδαμηνες.
Εμεις αντιδρασαμε και τοτε και δημοσιευσαμε αρκετα κειμενα και καταγγειλαμε τον αρχιεπισκοπο Χριστοδουλο, σαν ενοχο εσχατης προδοσιας της Εκκλησιας, αφου ο Παπας ηρθε και παρεμεινε και δεν φευγει. Και αυτο θαναι και η αρχη του τελους μιας αποχρωματισμενης Εκκλησιας.
Ο Θεος σωζει την Εκκλησιαν Του.
Δημοσιευουμε ενα απο τα κειμενα αυτα.Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

 
 
Μέ βαθειά θλίψη καί ἔντονη ἀπογοήτευση γιά τό κατάντημα μέρους τῆς ἑλληνικῆς δημοσιογραφίας καί τοῦ λεγομένου πνευματικοῦ κόσμου παρακαλουθοῦμε πλῆθος δημοσιεύσεων γιά τήν μή συμμετοχή στήν ἀνασχηματισθεῖσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τοῦ ἀγαπητοῦ τέως Ὑπουργοῦ κ. Νικολάου Φίλη. Χαρακτηρίστηκε ὁ λόγος του κατά τήν τελετή παράδοσης παραλαβῆς ἀπό τόν νέο Ὑπουργό ὡς «πολιτική τοποθέτηση δημοκρατικῶν ἀρχῶν» καί ὡς δῆθεν  «μανιφέστο πολιτικῆς συνέπειας». Ὁ ἴδιος μάλιστα χαρακτήρισε τήν συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου στόν ΣΚΑΙ «σχέδιο πολιτικοῦ θανάτου σέ βάρος του». Ὅλα αὐτά θά προκαλοῦσαν θυμηδία γιά τόν «μεγαλοϊδεατισμό» τῶν ἀνωτέρω,ἄν δέν γνώριζε ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός τά γεγονότα ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει βαθύτατος παραπικρασμός διότι στήν Ἑλλάδα τοῦ 2016 ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι βαθιά ἰδεοληπτικοί σέ σημεῖο ἐμμονῆς πού ὑψώνουν κατεγνωσμένα ἱστορικά ἰδεολογήματα πού ἐπί 72 χρόνια δοκιμάστηκαν καί οἰκτρά ἀπέτυχαν ἀφήνοντας πίσω τους ἑκατόμβες θυμάτων, ὀλιγάρχες καί πόρνες. Πρός ἀπόδειξη ἀρκεῖ ἁπλή θέασι τῆς πρ. Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καί τῶν «ἐπιτευγμάτων» τοῦ λεγομένου ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ. Εἶναι τραγικό στίς χῶρες τῆς πρ. ΕΣΣΔ καί τῶν τέως δορυφόρων της, ἡ συγκεκριμένη ἰδεοληψία νά ἀποτελεῖ ἔγκλημα καθοσιώσεως εἰς βάρος τῆς κοινωνίας καί στήν ταλαίπωρη Ἑλλάδα «πανάκεια» διά πᾶσαν νόσον!!!

Ὅλοι οἱ «μυξοκλαίοντες» διαστρεβλώνουν τήν ἀδυσώπητη πραγματικότητα ὅτι ὁ τ. Ὑπουργός κ. Φίλης τήν ἴδια στιγμή πού ἐπέβαλε πανελληνίως ἕνα ἀποτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα θρησκευτικῶν μόνο γιά τά ὀρθόδοξα Ἑλληνόπαιδα νομοθετοῦσε τό ἀσφαλῶς ἔννομο δικαίωμα τῶν Ἑβραίων καί Ρωμαιοκαθολικῶν  Ἑλληνοπαίδων νά ἐπιλέγεται ἀπό τήν πνευματική τους θρησκευτική ἡγεσία τό περιεχόμενο τοῦ δικοῦ τους μαθήματος θρησκευτικῶν καί νά διορίζονται κατά παρέκκλιση τοῦ ΑΣΕΠ καί τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγηταί πού θά προτείνωνται ἀπό τήνἴδια. Καί βέβαια τήν ἴδια στιγμή ὁ ἀγαπητός κ. Φίλης διόριζε τούς «ἱεροδιδασκάλους» τοῦ Ἰσλάμ.Καί αὐτό ὅλο τό «ἀνόσιο παίγνιο» εἰς βάρος μόνον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὁ κ. Φίλης καί οἱ ἰδεολογικοί του συνοδοιπόροι, τό χαρακτηρίζουν ὡς ἰσονομία καί ὡς δημοκρατική εὐαισθησία !!!
Θά ἔπρεπε νά ρωτήσει κάποιος τόν κ. Φίλη νά μᾶς πληροφορήσει σέ ποιό συρτάρι τοῦ τ. ὑπουργικοῦ του γραφείου ἔχει «καταχωνιάσει» τίς θέσεις Ἐφημερίων γιά τό ἔτος 2016 πού λήγει σέ ἑνάμιση μῆνα παραβιάζοντας σχετικές πρακτικές τῶν τελευταίων χρόνων,μετά τήν ἄθλια παραβίαση ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τῆς ὑποχρέωσή της γιά τό 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πού διάρπασε νά μισθοδοτεῖ καί τούς νέους Κληρικούς πού καλύπτουν τίς ὑφιστάμενες Ἐφημεριακές ἀνάγκες. Ἐμεῖς μόνο στήν Μητρόπολη Πειραιῶς ἔχουμε ἤδη ἀδιορίστους ἕξι νέους οἰκογενειάρχες Κληρικούς. Δέν ἀποτελεῖ αὐτή ἡ ἐνέργεια ἀπόλυτη ἀπόδειξη τῆς ἐμπάθειας τοῦ κ. Φίλη πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί μέ τέτοιες ἐμπάθειες ἤθελε νά συνεχίσει; Νά ἐρωτηθεῖ ἀκόμη ἄν διαχειριζόταν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων τό προσωπικό του τιμάριο γιά νά ἐνεργεῖ μέ τόν τρόπο τοῦ «καταχωνιάσματος». Ὁ ἴδιος στήν ὁμιλία του εἶπε τό ἑξῆς ἀπίθανο ὅτι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων ἐμπεριέχει ἀναχρονισμό διότι «συνυπάρχουν ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ ἔρευνα καί οἱ ἐκκλησιαστικές ὑποθέσεις στό ἴδιο Ὑπουργεῖο». Δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ μετά τόσο καιρό Ὑπουργός ὅτι στά θρησκεύματα ἀνήκουν καί οἱ ἄλλες θρησκευτικές κοινωνίες τῆς χώρας πού εἶναι ἀνεκτές κατά τό Σύνταγμα Ἑβραῖοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Μουσουλμάνοι, πάσης φύσεως Προτεστάντες, Ἰνδουϊστές, Βουδιστές, Μπαχάϊ κλπ πέραν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ ἀγαπητός κ. Φίλης καί οἱ ἰδεολογικοί του συνοδοιπόροι δέν ἔχουν πάρει εἴδηση ὅτι δέν κυβερνᾶ μόνος ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά ἐπιβάλει τό «μαρξιστικό-σοσιαλιστικό» του πρόγραμμαἀλλά συγκυβερνᾶ μέ ἕνα κόμμα χωρίς τό ὁποῖο θά ἦταν στήν ἀντιπολίτευση καί δέν θά εἶχε γίνει ποτέ Κυβέρνηση, πού ἐξέλεξε τούς Βουλευτές του καί μέ πρόταγμα τήν διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ λαοῦ μας; Γι’αὐτό καί ψηφίστηκε καί ἀπό πιστούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτή τήν διατήρηση. Ἐδῶ στόν Πειραιᾶ ἐξελέγη ὁ Βουλευτής τῶν ΑΝΕΛ κ. Δ. Καμμένος καί τό κόμμα πῆρε ἕναν ἀξιόλογο ἀριθμό ψήφων. Δέν ἀντιλαμβάνεται ἑπομένως ὁ κ. Φίλης ὅτι μέ τήν πολιτική πού ἄσκησε «ποδοπατοῦσε» τό πρόταγμα τοῦ συγκυβερνῶντος κόμματος καί τό ὀντολογικό θεμέλιο τῶν ψηφοφόρων πού τό στήριξαν, χωρίς τούς ψήφους τῶν ὁποίων δέν θά εἶχε γίνει ποτέ Ὑπουργός; Ἡ πολιτική εἶναι ρεαλισμός καί ὄχι ὀνειροπολήματα. Μίλησε γιά «ἐκλεγμένη Κυβέρνηση ἀπό τήν ὁποία τό κόμμα τῶν ΑΝΕΛ ἀπείλησε ὅτι θά ἀποσύρει τήν δεδηλωμένη ἐάν τό ζητοῦσε ἡ Ἐκκλησία». Διερωτᾶται κανείς πῶς βλέπει τά πράγματα ὁ κ. Φίλης δηλ. συνεργάζεται γιά νά εἶναι Ὑπουργός μέ ἕνα κόμμα πού τοῦ ἀπομειώνει πλήρως τό δικό του πρόταγμα μέ τίς ἀποφάσεις του μεταβάλλοντας τό μάθημα θρησκευτικῶν μόνο τῶν ὀρθοδόξων ἑλληνοπαίδων σέ σκληρό «ὁμολογιακό» μάθημα ἀθεΐας, συγκρητισμοῦ καί ἐκκοσμίκευσης ὅπως εὐστοχότατα ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος ἀπέδειξε στήν περισπούδαστη ἐπιστολή του στόν Ἐξοχώτατο κύριο Πρωθυπουργό καί τό εὐτελίζει στούς δικούς του ψηφοφόρους καί ἔχει τήν ἀπαίτηση νά συνεχίζεται ἡ συνεργασία «ἀδιατάρακτη». Θαυμάζει κανείς τήν «εὐρύτητα» σκέψεως τοῦ κ. Φίλη καί τῶν συμπαραστατῶν του. Μπορεῖ νά μᾶς πεῖ ὁ κ. Φίλης πόσους «ἱεροδιδασκάλους» τοῦ Ἰσλάμ διόρισε ἐφέτος; Γιατί γνωρίζω ὅτι διόρισε ὅλους ὅσους ζήτησαν οἱ Μουφτεῖες. Τίς θέσεις τῶν Ἐφημερίων τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας γιατί τίς «καταχώνιασε»;
Ὅσον ἀφορᾶ στίς πομφόλυγες τοῦ κ. Φίλη περί «ἀνάγκης ἐπαναπροσδιορισμοῦ Κράτους-Ἐκκλησίας» τόν παρακαλοῦμε νά ξανακαθήσει στά ἕδρανα τῆς Νομικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ γιά νά μάθει ὅτι μέ τό ἰσχῦον Σύνταγμα οἱ ρόλοι εἶναι καί ἐκκοσμικευμένοι καί διακριτότατοι καί ὅτι ἄν θέλει νά τούς ἐπαναπροσδιορίσει θά πρέπει νά ἐπαναπροσδιορίσει καί τήν νομική θέση τῶν Μουφτειῶν τῆς Θράκης καί τῶν Ἑβραϊκῶν Κοινοτήτων. Γιά νά ἐξηγούμεθα ἀγαπητέ κ. Φίλη καί νά παύσετε τήν παραπληροφόρηση γιά τήν δῆθεν προνομιακή θέσι στήν ἔννομη τάξη τῆς χώρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τέλος σέ συνάρτηση μέ τά ἀνωτέρω παρακαλοῦμε ἐνίους ἀπό τήν «δημοκρατική» Ἐφημερίδα ΑΥΓΗ πού μᾶς κατατάσσουν στήν πνευματική «ἀκροδεξιά» νά κάνουν τόν μικρό κόπο νά ἀκούσουν τήν ἀποδεδειγμένα ἀντιστασιακή στήν δικτατορία Μαρία Δαμανάκη στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγ. Τριάδος 19/3/2006 κατά τήν τελετή τῆς ἐνθρόνισής μας γιατί ἡ ἐλαχιστότητά μου καί στήν κατάληψη τῆς Νομικῆς καί στά γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου εἶχε λάβει μέρος ἐνῶ οἱ ὄψιμοι ἐπικριτές μου ἤ ἦταν μειράκια ἤ ἦταν ἀπόντες.
Ἐν κατακλείδι νά συγχαρῶ τόν ἀγαπητό Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ κ. Πᾶνο Καμμένο τόν ὁποῖον καί ἀδίκησα λέγοντας ὅτι ὑπεκφεύγει ἐνῶ ἡ παρέμβασί του ὑπῆρξε καθοριστική γιά τήν ἀποτροπή τῆς φασιστικῆς ἀπομείωσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
                                                              + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Τί θά γίνη μέ τά ἀντίγραφα;

ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἄς μὴ σκανδαλισθῆ κάποιος μὲ ὅσα θὰ σημειώσουμε. Δὲν γράφουμε τίποτε ὑποτιμητικὸ γιὰ τὴ θέσι τῆς Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζουμε τόσο ἀπό τὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅσο καὶ ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τιμᾶμε τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας. Τὸ τιμᾶμε σωστά. Οὔτε τὸ ὑπερτιμᾶμε, οὔτε τὸ ὑποτιμᾶμε. Στεκόμεθα μὲ δέος καὶ εὐλάβεια μπροστὰ στὸν ἄνθρωπο (στὴν Κόρη), ποὺ ἐπέλεξε ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ νὰ γίνη μητέρα τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. «Ἐπεθύμησεν ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους της» (Ψαλμ. μδ' 11). Εἶναι ἡ Κόρη τῶν προφητειῶν. Εἶναι ἡ Κεχαριτωμένη Μαρία.
• Εἶναι ἡ Παναγία τὸ πρόσωπο, πού ὑπάκουσε στὴ βουλή, στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ δόθηκε ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ἡ ἀνταπόκρισίς της: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτο μοὶ κατὰ τὸ ρῆμα σου» (Λουκ. α΄38).
• Ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καθιερώθηκε ἀπό τὴν Ἐκκλησία νὰ βρίσκεται στὸ εἰκονοστάσιο (τέμπλο) κάθε ὀρθοδόξου Ναοῡ. Μία δὲ εἶναι ἡ Θεοτόκος. Εἴτε τιμητικὰ ἀσπασθῆς τὴν εἰκόνα της στὸ πιὸ ἀπόμακρο ξωκκλήσι, εἴτε τήν ἀσπασθῆς στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν ἢ στὸ Ἅγιον Ὅρος, τὴν ἴδια εὐλάβεια δείχνεις καὶ τὴν Ἴδια (τὴ μία) Θεοτόκο τιμᾶς. Ἀρκεῖ νὰ τὴν ἀσπάζεσαι μὲ ἀκράδαντη πίστι στὸ μυστήριο τῆς τοῦ σαρκώσεως. Καὶ ἀκόμα νὰ τὴν ἀσπάζεσαι ἱεραρχικὰ μετὰ τὸν Υἱό της.
Ὅταν εἰσερχώμεθα μέσα στὸ Ναό, ἀπαραίτητα πρῶτα πρέπει νὰ προσκυνήσουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ διότι γιὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ δόθηκε κυρίως ἡ μάχη κατὰ τῶν εἰκονομάχων. Ὅποιος ἀρνεῖται τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀρνεῖται τή σάρκωσι «τοῦ Θεοῦ ἐνανθρωπήσαντος». Ἀλλὰ καὶ διότι ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ Πρότυπο καὶ τὸ Πρωτότυπο.
Μετά τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ τιμητικὰ προσκυνοῦμε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ καὶ ἄλλες, ὅπως τοῦ ἑορτάζοντος ἁγίου. Ἡ προσκύνησίς τους «ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει».
• Δὲν ξενίζει ὁ ἀσπασμὸς τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου (τῆς μιᾶς, ἐπαναλαμβάνουμε, Θεοτόκου). Ἀκόμα καὶ οἱ χιλιάδες ὀνομασίες, πού ἔχουν δοθῆ σὲ εἰκόνες τῆς Θεοτόκου, οὕτε αὐτὸ ξενίζει. Φανερώνει τόπους, ἱστορικά γεγονότα, ἐθνικὲς μνῆμες, ἁγιογράφους, στάσεις, διάφορους τρόπους ἀπεικονίσεως τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ προσώπου, τῆς Παναγίας. Οὔτε μᾶς ξενίζει τό ὅτι ὅλες οἱ χιλιάδες εἰκόνες τῆς Παναγίας συνοδεύονται ἀπό τὸ ἐπίθετο «θαυματουργός».
Ἐκεῖνο ποὺ ξενίζει εἶναι ἡ νέα μόδα νὰ τυπώνουν ἢ καὶ νὰ ἀσημώνουν ἀντίγραφα εἰκόνων καὶ νὰ τὰ μεταφέρουν μὲ πομπές, μὲ μουσικές, μὲ στρατό, μὲ πανηγύρια! Ἕνα τέτοιο ἀντίγραφο, ὅταν μάλιστα προέρχεται ἀπό συγκεκριμένο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὑποκαθιστᾶ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔργο πίστεως!
Ἔλεγε Μητροπολίτης: «Τί νὰ κάνουμε: Δὲν μποροῦμε νὰ βάλουμε φρένο στὴ μεταφορὰ ἀντιγράφων ἢ λείψανων, γιατί κάθε Ναός πού ζητάει τὴ μεταφορὰ αὐτή ἐπικαλεῖται τὴ μεταφορὰ πρὶν σὲ ἄλλο Ναό, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ὅτι ἔχει οἰκονομικὲς δυσκολίες ὁ Ναός»!
Ὥστε γιὰ νὰ γεμίσουν τὰ παγκάρια μεταφέρονται ἀντίγραφα εἰκόνων τῆς Παναγίας; Ἡ διαφήμισις μάλιστα, ὅτι θὰ μεταφέρη τὸ ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας ὁ τάδε Γέροντας, αὐξάνει τὴ συρροὴ τοῦ λαοῦ!
Ναί, ἀλλά!...
Δὲν μᾶς ἀνησυχεῖ τὸ γεγονός, ὅτι δημιουργεῖται ἡ ψευδαίσθησις, ὅτι κάτι ἔκανε αὐτὸς ὁ λαὸς (καὶ σώθηκε!), πού ἔσπευσε νὰ συνάντηση π.χ. τὴ «Βηματάρισσα» Παναγία; Μὰ λίγα βήματα κάθε Κυριακὴ ἂν ἔκαναν ὅλοι οἱ προσκυνητὲς τῆς «Βηματάρισσας», θὰ συναντοῦσαν τὴν Παναγία τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς ἐνορίας τους. Καὶ θὰ τοὺς μιλοῦσε ἡ Παναγία καὶ θὰ τοὺς ἔλεγε: «Νά κάνετε ὅ,τι λέει ὁ Υἱός μου» (Ἰωάν. β' 5).

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

"Την ασεβειαν αυτων στεναξω, ή την αμαθειαν βδελυξομαι" Μεγας Βασιλειος P.G. 31,476B.

Μια γρηγορη Απαντησι
στον θολολογο Κυπριο Κυριακου και στο κακοδοξο αρθρο του
"ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΚΡΙΤΟΜΥΘΙΑ"

"Την ασεβειαν στεναξω, 
ή την αμαθειαν βδελυξομαι;", 
Μεγας Βασιλειος, PG.31,476B.


Οπως γνωριζουν οι αγαπητοι μας επισκεπτες, δημοσιευουμε κατα διαστηματα κειμενα του Κυπριου Τελεβαντιου θεολογου κ. Κυριακου με τα οποια συμφωνει το ιστολογιο μας, οπως αλλωστε και πολλων αλλων θεολογων ή μη.
Σημερα  ομως ο εν λογω κυριος υπερεβη τα εσκαμμενα.
Απαντωντας στον αξιοθρηνητο παραληρηματικο αρχιμανδριτη Σεβαστιανο Τοπαλη, γραφει εν αλαζονια και χυδαια υβρι τα πιο κατω ανορθοδοξα και υβριστικα κατα της Πιστεως των Ορθοδοξων και κατα των Αγιων μας, τον δρομο και την γραμμη των οποιων ακολουθουν οι σημερινοι Αποτειχισμενοι απο τους Οικουμενιστες Αιρετικους και με τους οποιους ο ιδιος συμβιοι μαζι τους, εν αγαστη κοινωνια και συνεργασια. Γραφει:

 Οφείλω, προσέτι, να σημειώσω ότι ο αρθρογράφος διαπράττει και τη μεγάλη αστοχία να βάζει στο ίδιο καλάθι τους ακρίτως και επί κινδύνω θανασίμω αποτειχιζομένους της Εκκλησίας (προς άφατον χαράν των Οικουμενιστών) με τους παραδοσιακούς πιστούς, που αγωνίζονται κατά των κακοδοξιών ΕΝΤΟΣ της Εκκλησίας. Τονίζω επίσης οτι ο αρθρογράφος πρέπει να πάψει να εξομοιώνει τους αντιοικουμενιστές με τους ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας σχισματικούς Παλαιοημερολογήτες ή και Νεοημερολογίτες, παραπληροφορώντας και, το κυριώτερο, αδικώντας την αλήθεια. 
 
Ο αυθαιρετος Κυριακου, χαρακτηριζει κακοδοξως οσους ακολουθουν την γραμμη των Αγιων Πατερων και την πρακτικη της Ορθοδοξιας, ως ....σχισματικους και ως εξωεκκλησιαστικους, παρακαλω. 
Ενω ο ιδιος που κοινωνει και συμφυρεται μαζι τους και ...θελγεται οταν ακουει να  μνημονευεται το ονομα τους, .... ειναι εντος(!!!).
Τι ελεεινοτητες ειναι αυτες, Κυπριε;
Κυριε Κυριακου, αληθεια πιστευεις οτι ειναι σχισμα η Αποτειχισι απο τους Αιρετικους; 
Δηλαδη οι Ιεροι Κανονες που ομιλουν για την Αποτειχισι μας βγαζουν εξω απο την Εκκλησια;
Ο Ορος Αποτειχισι, κυριε, δεν ειναι ιδικης μας εφευρεσεως, αλλα του Αγιοπνευματικου Ιερου Κανονα.
Ουτε αυτο το γνωριζεις; 
Και δεν συστελεσαι καθολου με οσα γραφεις;
Μηπως δεν γνωριζεις ακομα, τι σημαινει Αποτειχισι απο τους Αιρετικους δεχομενος τα αντιθετα απο τα ισχυοντα διαχρονικα;
Και σου κανουμε την χαρι και φιλοξενουμε ευπροσδεκτα και τα κειμενα σου;
Τοσο αστοιχειωτο και αγραμματο και τοσο γελοιο ανακηρυττεις τον εαυτο σου;
Και εμφανιζεσαι και ως διδασκαλος της αληθειας;
Μηπως εισαι διδασκαλος του ΨΕΜΜΑΤΟΣ, Κυπριε;
Δηλαδη ΨΕΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ και Ψευδοπροφητης;
Τιμητικοτατος δια σε ο ορος, οντως. 

Μηπως κυριε Κυριακου, επειδη ισως εμεις να αγνοουμε αυτες τις φαιδροτητες τις δικες σου και εφαρμοζουμε την Ιεροκανονικη Αποτειχισι, θελεις να μας πης και να μας διαφωτισης, ποια ειναι η γραμμη των Αγιων Πατερων για την Αποτειχισι απο τους Αιρετικους;
Και ιδιαιτερα σημερα, απο τους Χειροτερους της Ιστοριας Παναιρετικους Οικουμενιστες;
Γιατι δεν τολμας να μας την εκθεσεις, για να ....ανακρουσουμε και εμεις πρυμναν και να ακολουθησουμε τις ιδικες σου ....ορθοδοξες θεσεις;
Και συνεχιζεις εδω και χρονια, παρα τις συνεχεις προκλησεις και προσκλησεις μας, να διαπραττεις το αδικημα της ακατασχετου και βαρυτατης ψευδολογιας, ανευ ντροπης και χωρις τσιπα;
Τοτε, ο Ιερος Κανονας, κατα σε, που επαινει υπερμετρως τους Αποτειχισμενους, ο ιδιος εμπαιζει τον Θεον, οικτιρει τους Αγιους που Αποτειχιστηκαν απο τους Αιρετικους και κοροϊδευει και τους πιστους ανθρωπους που ακολουθουν την Αποτειχισι;
Ειδες σε ποια φρενοβλαβεια και αφροσυνη καταληγουμε;
Για δες τι γραφει ο Ιερος Κανονας και παρακαλουμε την ....ελλογιμοτητα σου, δωσε εις αυτον την ιδικην σου ερμηνειαν.
Ομως δεν θα τολμησεις και αυτο ειναι βεβαιο, αφου εδω ...κομπλαρεις σαν ψευτοδιδασκαλος και τολμας μονο να χυδαιολογεις και να εξυβριζεις, τους ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΥΣ Αποτειχισμενους.
Εμεις ομως σε προκαλουμε και σημερα. Λεγει ο Ιερος Κανονας:

" Ου μόνον τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεινται,

προ συνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της προς τον καλούμενον Επίσκοπον κοινωνίας αποτειχίζοντες, αλλά και της πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται.

Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, και ου σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι". 

κ. Κυριακου, μπορεις να μας τον ερμηνευσεις εσυ με την γραφιδα σου, τον Ιερον Κανονα;
Εμπρος, εχεις κατι να απαντησεις σε ολα αυτα; 
Σε ξαναρωτω και παλιν και πολλακις.
Εχεις να απαντησεις κατι στα λεγομενα του Αγιοπνευματικου Ιερου Κανονα;
Εαν δεν εχεις να πης αλλο τι, απο αυτα που δημοσια ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ υποστηριζεις, τοτε κλεισε το στομα σου επιτελους και ολοι οι ομοφρονες σου και παψε να γραφεις τις ασυστολες και ψευδεστατες κακοδοξιες σου, που συκοφαντουν και εξυβριζουν - αυτο θα ηταν το ολιγωτερο - οχι μονο τους σημερινους Αποτειχισμενους, αλλα κατ' επεκτασι τον Θεο και τους Αγιους Του. 
Και, θολολογε Κυριακου, φοβερον το εμπεσειν εις χειρας Θεου Ζωντος.
Κατι το οντως φοβερο, ειναι εκεινο που απειλει η Ιερα  Αποκαλυψι, για τους διαστρεβλουντας τον λογον του Θεου.
Ιδου, Κυριακου, εαν συνεχισεις τον ιδιο δρομο, προτιμοτερος δια σε ο ...ονικος μυλος.....   

Αλλα μαλλον, εχασες το μετρο της αυθαδειας και της αναιδειας και δεν ντρεπεσαι να γραφης και να αραδιαζεις αυτες τις ...αρλουμπες που αραδιαζεις, κυριε θολολογε, και εν προκειμενω που αθεοφοβα τολμας να διαστρεφεις ασεβεστατα το κηρυγμα της Αγιας Γραφης, των Ιερων Κανονων και των Αγιων Πατερων; 
Απο σημερα αποβαλεσαι οριστικα και αμετακλητα και μεχρις οτου αποκηρυξεις τις Τελεβαντιες κακοδοξιες σου απο το ιστολογιο μας τις οποιες και αναθεματιζουμε μετα αποκρουστικης αηδιας και χλευης.
Αλλα με την αποκηρυξι σου απο το ιστολογιο μας, και παλι σε προκαλουμε, Κυπριε. 
Αν τολμας και αν εισαι εντιμος, πες μας, ποια ηταν η Γραμμη των Αγιων μας; 
Τοσα γραφουν οι Αποτειχισμενοι καθημερινα και εκθετουν αναλυτικοτατα την γραμμη που βαδισαν ολοι οι Αγιοι και τα παμπολλα παραδειγματα και τις παραπομπες που εξεθεσε ο αρχιμανδριτης πατηρ Ευθυμιος Τρικαμηνας στα εγκυροτατα κειμενα του, τα οποια μεχρι και ο πατηρ Ζησης θεωρει ως σπουδαιοτατα και εγκυροτατα.
Μηπως μπορεις Κυπριε, να μας εκθεσεις εσυ, ποια ειναι η διδαχη των Αγιων μας και μαλιστα που σημερα ειναι πιο αναγκαια, μετα την ΛΗΣΤΡΙΚΗ συνοδο του Κολυμπαριου που υπεγραφησαν σωρεια απο κακοδοξιες και ταυτισθηκε ασεβεστατα, η Εκκλησια με τις Αιρεσεις;
Σε ποια Οικουμενιστικη εκκλησια ανηκεις εσυ κ. Κυριακου; 
Στην κακοδοξη ελλαδικη, που ο πατηρ Ζησης την χαρακτηρισε ως Οικουμενιστικη και Αιρετικη εκκλησια  ή στην κακοδοξοτατη κυπριακη, που υπερεβη ολες τις αλλες σε κακοδοξια και σε ασεβεια και οχι μονο στην συνοδο του Κολυμπαριου, αλλα και σε αλλες πολλες μειοδοτικες πραξεις, που οφειλαν οι πιστοι ανθρωποι της Κυπρου, κατα την ομοφωνη εντολη των Αγιων μας, να αποτειχιστουν παραυτα και εξ ενστικτου, απο αυτο το σαπιο και οζων αφορητως σωμα;
Αλλα μηπως εκει στην Κυπρο κατηχησατε τον λαο και εποικοδομητικα αλλα και εκκλησιολογικα, για να εχετε λαον;
Και εκει δεν εχετε λαον, αλλα μαλλον ειστε σε χειροτερη εκκλησιαστικη καταστασι απο την καταστασι της Ελλαδος που οι βαπτισμενοι χριστιανοι εχουν σχεσι με την Εκκλησια περιπου απο το 100%, στο 1%  ή εστω 2% και μονο.
Το 98% ειναι, ή ασεβεις και απιστοι ή αχριστιανοι.
ΛΟΙΠΟΝ;
Τας χειρας, εν βαθυτατη θλιψι, κροτουμεν, Κυπριε θεολογε, για την παταγωδη αποτυχια σας, που για την αθλιεστατη αυτη καταστασι ενωπιον Θεου και ανθρωπων, ευθυνεσθε αποκλειστικα εσεις οι θεολογοι και οι κληρικοι και κριμα και μονο κριμα ληψεσθε...
Ιδιαιτερα εσεις οι σημερινοι θεολογοι, που ενω χωλαινετε και εις αυτον τον τομεα, δηλαδη της Μαθητειας του λαου, που ειναι και η κυρια αποστολη σας, εσεις φθανετε και στο εσχατο σημειο της ασεβειας να διαστρεβλωνετε και να διαστρεφετε το θελημα του Θεου και των Αγιων Του.
Πραγματι, μειζον κριμα ληψεσθε, θολολογε Κυριακου και ολοι οι ομοφρονες σου, με τα κακοδοξα διαστρεμματα που εκβραζετε των οδοντων σας βλασφημουντες την γραμμη των Αγιων μας που ειναι αυτη ακριβως η γραμμη και η διδασκαλια της Αγιας Γραφης που εμεις καθημερινα και δημοσια εκθετουμε και βαδιζουμε, μιμουμενοι τους Προπατορες μας.

ΕΚΑΣ ΒΕΒΗΛΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΘΟΛΟΛΟΓΟΙ της Σατανικοτερης κακοδοξιας των παναθλιων ημερων μας, που δεν ειναι αλλη απο την κοινωνια σας και ο αγαστοτατος συγχρωτισμος σας, με τους Αιρετικους των εσχατων, που αποτελουν τους προδρομους του Αντιχριστου, στις ταξεις των οποιων ενταχθηκατε και αγαστοτατα διαβιοιτε και συμβιοιτε
Ο μεγας Αντιαιρετικος Πατηρ της Εκκλησιας Μεγας Βασιλειος γραφει αυτο που βαλαμε στην προμετωπιδα:  "Την ασεβειαν στεναξω, 
ή την αμαθειαν βδελυξομαι;", Μεγας Βασιλειος, PG.31,476B.
Εσας διαζωγραφιζει ο Μεγας Βασιλειος. 
Για σας εγραψε αυτον τον λογον, ο Μεγας Ιεραρχης.
Για σας που ειστε χειροτεοι και απο τους Οικουμενιστες.
Σιγονταρετε την Παναιρεσι του Οικουμενισμου με τις στρεβλωσεις που κατασκευαζετε με το νοσηρο μυαλο σας και παρασυρετε στην Κολασι τους αφελεις και τους αδαεις και τους ευκολοπιστους. 
ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΟΙΟΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, σας αποκαλεσαμε και τετοιοι ακριβως ειστε.
Και παλιν και πολλακις ΕΚΑΣ ΒΕΒΗΛΟΙ Ψευδοχριστοι και Ψευδοπροφητες. 
ΕΚΑΣ ΒΕΒΗΛΟΙ σκοτεινοι παρερμηνευτες του Αγιου Ευαγγελιου και της Πατρως Ευσεβειας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου