Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΛΑΙΚΩΝ «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ»ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΛΑΙΚΩΝ
«ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ»


Πτολεμαϊδα 11/4/2016
Σεβασμιώτατοι,

Σήμερα και ο τελευταίος πιστός αναρωτιέται  πώς οι Επίσκοποι συμπορεύεστε, σιωπάτε άλλα και  υποστηρίζετε, πρόσωπα - εκκλησιαστικά και μη που διαστρέφουν την Πίστη, αθετούν και λοιδορούν την Ορθόδοξη διδασκαλία.
Ἡ ἀφωνία, η αδιαφορία και ενίοτε οι κούφιοι νεολογισμοί με τους οποίους προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την επέλαση της διαλυτικὴς θύελλας τοῦ Δια-χριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καταδεικνύουν στα μάτια του ευσεβούς λαού,  ὅτι επιλέξατε νὰ εἶστε φίλοι μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως Χρι-στοῦ.[1] «Βλέπετε τὸν κλέφτη και μαζί του συντροφιάζετε καὶ μὲ τὸν μοιχὸ ἔχετε δοσοληψίες». [2]        
«Τῆς εὐσεβείας τὰ δόγματα ἔχουν ἀνατραπεῖ, τῆς Ἐκκλησίας οἱ θεσμοὶ ἔχουν συγχηθεῖ. Οἱ φιλοδοξίες τῶν μὴ φοβούμενων τὸν Κύριο εἰσπήδησαν στὰ ὑψηλὰ ἀξιώ-ματα …ἔχει ἀμαυρωθεῖ ἡ ἀκρίβεια τῶν κανόνων.…οἱ λαοὶ μένουν ἀνουθέτητοι, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἐκφραστοῦν, γιατὶ ἀφοῦ ἀπέ-κτησαν τὴν ἐξουσία μέσῳ ἀνθρώπων, εἶναι δοῦλοι αὐτῶν ποὺ τοὺς ἔκαναν τὴν χάρη». [3]
Όλοι εσείς οι Επίσκοποι εργάζεστε σιωπηλά και συστηματικά για την διάσπαση και το νέο σχίσμα της Εκκλησίας με το να υποθάλπετε και να συμπορεύεστε με κακοδοξιες, και με το να τιμάτε τους εργάτες των κακοδοξιών που περιφέρονται με κόδιον προβάτου. Όμως : «Οὐχ ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν διατέτμηται μόνον [η Εκκλησία], ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν τὰ αὐτὰ φρονεῖν ἀλλήλοις λεγόντων διασπᾶται».[4]
Συμβάλλετε στην διάδοση της νοθείας της Πίστης για την οποία ο Κύριος και οι άγιοι μαρτύρησαν. Τιμάτε σαν αγγέλους ανθρώπους που με λόγια και έργα  περιφρονούν «γυμνή κεφαλή» την  διδασκαλία των Αποστόλων, των Αγίων Συνόδων και των Αγίων Πατέρων. 
Αναπαύεστε στη χλιαρή μεσότητα   μεταξύ Θεού και Βαάλ.[5]
Ὁ Πατριάρχης Κπόλεως κ. Βαρθολομαῖος καὶ οἱ σύν αυτώ - σὲ Φανάρι καὶ Ἑλλάδα - αρνούνται τὸν Χριστὸ μέσῳ τοῦ διαθρησκειακοῦ καὶ διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δεν αντιδράτε. Λέτε: «Καλὰ περνᾶμε καὶ στὴν Αἴγυπτο».[6]
Ξεχάσατε ότι:  «Τὰ μὴ  μετ΄ εὐσεβῶν δογμάτων τελούμενα οὐ προσ-δέχεται ὁ θεός»; [7] «Οὔτε οἱ προσευχές, οὔτε οἱ ἐλεημοσύνες, οὔτε οἱ Λειτουργίες, οὔτε ἄλλη ἀρετὴ εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔχει λαθεμένες ἀντιλήψεις γιὰ τὸν Θεό».[8] Ο κ.Βαρθολομαίος - και οι περι αυτού - έχουν ακλόνητα λάνθασμένες  αντιλήψεις για τον Θεό καί θα έπρεπε όχι μόνο να γνωρίζετε άλλα και να ελέγχετε, γιατί επικρέμεται πάνω από όλους μας η απειλή της  Ζ' Οἰκουμενικὴς Σύνοδου : «Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἐκκλησιαστικὴ ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ· ἀνάθεμα". [9]
 Διδάσκει ο Ἄγ. Γρηγόριος Νύσσης[10] «…Προσέξτε μήπως, ἐνῶ προφασιζό-μαστε τὴν εἰρήνη, βρεθοῦμε νὰ νοσοῦμε καὶ νὰ κηρύττουμε τὴν ἀποστασία, ἡ ὁποία εἶναι κατὰ τὸν θεῖο Ἀπόστολο πρόδρομος τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου.[11] Εμείς οι ευσεβείς μαθητές του Χριστού:  «μηδὲ γὰρ προσώποις τὸν χριστιανισμόν, ἀλλ’ ἀληθείᾳ καὶ ἀκριβείᾳ πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα [ δὲν μυηθήκαμε στὸν χριστιανισμὸ μὲ βάση τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ μὲ βάση τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς πίστεως]».[12] Προτιμούμε την διάσταση υπέρ της ευσεβείας από την ομόνοια που στηρίζεται στην ασέβεια.[13]

Εδώ και δεκαετίες οι Ορθόδοξοι όπου γής, παρακολουθούμε απορούντες – και πλέον μη ανεχόμενοι - την ψυχρότητα, την σιωπή και την αδιαφορία με την οποία πλοηγείτε το καράβι της Εκκλησίας. «Μέσα στὴν Ἐκκλησία  κηρύττεται τὸ κίβδηλο παράλληλα μὲ τὸ γνήσιο»[14] και εσείς συντάσσεστε με το κίβδηλο. 
Σήμερα οἱ Γραικολατίνοι  αὐξάνουν στὶς τάξεις Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν. Πατριάρχες καὶ ἐπίσκοποι φιλιάζουν μεταξύ τους  ἕτοιμοι νὰ προσχωρήσουν στὴν ἀγέλη τῶν παπικῶν. Αὐτοί  «οἱ περὶ τὸν Καϊάφαν» κατὰ τὸν Μ. Ἀθανάσιο,[15] ἕλκονται ἀπὸ τόν «Δικέρατο γίγα».[16] Ἀγαπᾶνε τὸν παπισμὸ ὡς ἀδελφὴ Ἐκκλησία, καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ὅτι ὡς καταδικασμένη αἵρεση «ἔχει πατέρα τὸν διάβολο».[17]
Μας απειλείτε νὰ μὴν πολεμᾶμε ἀλλὰ νὰ σεβόμαστε τὸ ψέμα. Λέτε: «Ἂς δέσουμε τὸν δίκαιο, γιατί μας εἶναι δύσχρηστος»,[18] μιά πού  «ἡ δικαιοσύνη ἐνοχλεῖ τοὺς ἄδικους».[19] Αὐτοὺς τοὺς ηγήτορες ποὺ ἀπειλοῦν μὲ ἐξορίες καὶ τιμωρίες τοὺς Ὀρθοδόξους ὁ Μ.Ἀθανάσιος τοὺς χαρακτηρίζει «ξένους μὲν ἀπὸ τοὺς χριστια-νούς, φίλους δὲ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν δαιμόνων ἐκείνου».[20]  Φέρατε πάλι τὁ καιρὸ πού: «Ἐάν τις ὁμολογήσει Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γέννηται».[21]
Ο Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς θα σας χαρακτήριζε αθεϊστές εξαιτίας της  ἀποσιώπησης που επιβάλλετε στις δογματικές διαφορές μας με τοὺς αἱρετι-κοὺς.[22] Ὁ σεβασμὸς στὸ ψέμα  εἶναι όχι μόνο περιφρόνηση τῆς ἀλήθειας[23]  άλλα κατά τὸν Μ. Βασίλειο, λογίζεται κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, αν κανείς, ἐφησυχάζει καὶ δὲν ἐλέγχει.[24] Καὶ σὲ ἐμᾶς δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ κοινωνοῦμε μὲ ἁμαρτίες ἄλλων. [25]
Εσείς , «Δικαιοῦντες τὸν ἀσεβῆ  ἕνεκεν δώρων καὶ τὸ δίκαιον τοῦ δικαίου αἴροντες»,[26] εξορίζετε κάθε φωνή που ελέγχει τους κακοδόξους. Μοιάζει να είπατε: «Ἂς κληρονομήσουμε γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας τὸν Ἅγιο τόπο τοῦ Θεοῦ».[27] Μετακινήστε αθόρυβα σε μια άλλη εκκλησία μέσω  μιάς δικής σας εμπνεύσεως οικονομίας που ασκείτε και με την οποία το δόγμα της ευσεβείας παραβλάπτεται. [28]
Ίσως να πιστεύετε ότι αφήσαμε την κοσμική ζωή για να πάμε στην Κόλαση δια άλλης οδού. Δια της οδού της κοινωνίας με τους κακοδόξους, ή δια της οδού  της σιωπής απέναντι στην προσβολή και νοθεία της Πίστης. Ίσως  να πιστεύετε ότι θα μείνουμε απαθείς στο  να  μας υποτάξετε  στο νέο Βέκκο, στο νέο Μητροφάνη, στο νέο Καλέκα, και νέο  Ακάκιο που νεκραναστήθηκαν και συμπτύχθηκαν στο πρόσωπο του κακόδοξου  Πρυτάνεως της αίρεσης, που για τις αμαρτίες μας ο Θεός όρισε Πατριάρχη. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος επισημαίνει: «Ὄχι μόνο ἂν κάποιοι λένε συνολικὰ ἀντίθετα πράγματα ποὺ ἀνατρέπουν τὰ πάντα, ἀλλὰ καὶ τὸ παραμικρὸ ἀντίθετο νὰ διδάξουν νὰ εἶναι ἀναθεματισμένοι».[29] Τι θα έλεγε τάχα για τον κ.Βαρθολομαίο;
Επειδή λοιπόν, «Αἱρετικοί εἰσιν οἱ λατίνοι καὶ οἱ συγκοινωνοῦντες αὐτοῖς ἀπόλλυνται…» και «Ἐφόσον ὁ Καλέκας εἶναι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καὶ τόσες φορές ἀποκομμένος ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων, εἶναι κατὰ συνέπεια ἀδύνατο νὰ ἀνήκει στοὺς εὐσεβεῖς, ὅποιος δὲν ἔχει ἀποχωρισθεῖ ἀπὸ αὐτόν. Ἀντιθέτως, ὅποιος γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς εἶναι ἀποχωρισμένος ἀπὸ τὸν Καλέκα, τότε ἀνήκει πράγματι στὸν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καὶ εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Θεό κατὰ τὴν εὐσεβῆ πίστη».[30] Και επειδή, «Εἶναι ἀδύνατο κάποιος νὰ ἐπικοινωνεῖ ἐκκλησιαστικῶς μὲ τὸν Πατριάρχη [Καλέκα] καὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος…ἐνῷ αὐτὸς ποὺ   εἶναι χωρισμένος από αυτόν είναι ἑνωμένος μὲ τὴν εὐσεβῆ πίστη»,[31] δεν σας εμπιστευομαστε πλέον.
«Ὁ πιστεύων, ἀγαπᾷ τοὺς ὀρθῶς πιστεύοντας τῷ Κυρίῳ, τοὺς δὲ μὴ οὔτως ἔχοντας ἀποστρέφεται καὶ οὐκ ἀνέχεται τούτων, ἀλλ΄ἐκδιώκει».[32] Αυτά που μας  δίδαξαν οἱ Ἅγιοι δεν μᾶς φαίνονται ἀσήμαντα.[33]

Ο προσκολληθεις παρα τω Αρχιαιρεσιαρχη Βαρθολομαιω, ενεκεν υστεροβουλων φιλοδοξιων, Ελπιδοφορος Λαμπρυνιαδης, θεολογος μετριοτατων ικανοτητων.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ 

ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

του εκπαιδευτικου Βασιλη Κερμενιωτη

Ο προσκολληθεις παρα τω Αρχιαιρεσιαρχη Βαρθολομαιω, ενεκεν υστεροβουλων φιλοδοξιων, Ελπιδοφορος Λαμπρυνιαδης, θεολογος μετριοτατων ικανοτητων.
O πιστός λαός της Φλωρίνης, να απέχει, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, από τις τιμητικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Μητροπολίτη Προύσης.


        
Την Κυριακή, 17 Απριλίου, ο δήμος της Φλώρινας και ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος “Αριστοτέλης”» τιμούν και βραβεύουν τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Προύσης Ελπιδοφόρο. Το γεγονός αυτό μάς λυπεί βαθύτατα, διότι θίγει, αφ’ ενός, την τοπική μας εκκλησία και, αφ’ ετέρου, τον μακαριστό Γέροντά μας, Αυγουστίνο Καντιώτη, που λάμπρυνε με την παρουσία και τους αγώνες του τη μητρόπολή μας.
Η προσβολή αυτή συνίσταται σε πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι αυτός ο (ενίοτε κουστουμαρισμένος!) ρασοφόρος έχει αιρετικά φρονήματα. Έχει ασπασθεί τη φοβερή αίρεση της εποχής μας, την παναίρεση του Οικουμενισμού, που, σύμφωνα με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, είναι η αίρεση-πρόδρομος του Αντίχριστου1. Η αίρεση αυτή καταλύει το Σύμβολο της Πίστεως, στο οποίο διακηρύσσουμε την πίστη μας «…εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», και αναγνωρίζει ως Εκκλησίες του Θεού τον αντίχριστο Ρωμαιοκαθολικισμό και τις αμέτρητες προτεσταντικές παραφυάδες. Τη δαιμονική αυτή αίρεση πολέμησε με ιδιαίτερο ζήλο ο π. Αυγουστίνος2, αλλά την έχει καταδικάσει, επανειλημμένως, και ο σεβ. Μητροπολίτης μας, ο κ. Θεόκλητος. Π.χ. σε εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας έχει πει, ευθαρσώς, τα εξής: «Τρεις φοβερές αιρέσεις λυµαίνονται στην εποχή µας την Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού:  Ο Παπισµός, ο Προτεσταντισµός, και η παναίρεσις του Οικουµενισµού 3».

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Περασμενα ΜΕΓΑΛΕΙΑ και διηγωντας τα να κλαις.

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Αγωνιζομενων Νεων 

της Θεσσαλονικης του Ετους 1976

Οταν καποιοι οψιμοι σημερινοι ...Νεοηρακλεις της Ορθοδοξιας, υπηρετουσαν το Παναθλιο Φαναρι ή τα εκκλησιαστικα σαπια καθεστωτα της Ελλαδικης Εκκλησιας, για τα μελλοντικα συμφεροντα τους ή καποιοι αλλοι την ...ψυχουλα τους, χωμενοι στα καβουκια τους !!!! ενω οι χριστιανοι Νεοι της Θεσσαλονικης ΜΟΝΟΙ ΜΟΝΩΤΑΤΟΙ πολεμουσαν στην πρωτη γραμμη του πυρος.


Σεις οι νεωτεροι, καλο ειναι να συμβουλευεσθε εμας τους παλαιοτερους για τα ιστορικα στοιχεια της προσφατης ζωης της Εκκλησιας μας, που σηματοδοτησαν απο τοτε την σημερινη Αθλιοτητα των Εκκλησιαστικων μας πραγματων. 
Υπαρχουν πολλοι οι ενοχοι, οι οποιοι κρυπτονται τεχνηεντως και παριστανουν σημερα τους Νεοηρακλεις της Ορθοδοξιας μας.
Τοτε οι εν λογω κυριοι, ρασοφοροι και μη, ειχαν συμμαχησει με το κρατουν δικτατορικο καθεστως του Σεραφειμ-Ιωαννιδη, το οποιο γκρεμισε και κατατσακισε τα παντα μεσα στην Εκκλησια.
Ο ολετηρας της Κυπρου ο Δικτατορας Ιωαννιδης επελεξε ως "εκλεκτο του" για το πηδαλιο της Εκκλησιας τον φρικτο αθυροστομο Ιωαννινων Σεραφειμ Τικα ως ΤΑΥΡΟ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ και ως υπουργο Παιδειας τον φθονερο Παναγιωτη Χρηστου και την κρυπτομενη ...παρεα του Αγγελοπουλο και τους αλλους δικους του γνωστους ...εν τη Ιουδαια!!! μεταξυ των οποιων και ενας "στρατηγος" πρωτοστατων!!!
Και εκεινος ο παναθλιος ρασοφορος της λαμπαδουρας ο Σεραφειμ Τικας - μαζι με τους συνενοχους του αρχιερεις, που πολλοι απο αυτους ζουν ακομα και σημερα - καταδικασαν αυθαιρετα και ετσιθελικα και δικτατορικα 12 και οχι μονον, καλους αρχιερεις ,με τη συμπραξι και της φασιστικης πολιτικης καταστασεως, αλλα και των πολλων φθορων και σπουδαρχιδων κληρικων που παντοτε θα υπαρχουν μεσα στην Εκκλησια, στην καταλυσι και στον κατακερματισμο, των ιερων και των οσιων, δηλαδη οχι μονο των Ιερων Κανονων και των Νομων του Κρατους, αλλα και των Δικαστικων αποφασεων του Ανωτατου Ακυρωτικου Δικαστηριου της Πατριδος μας.
Και μετα ταυτα, τι απεμεινε;
Απολυτως τιποτα.
Ολα κειττονταν σε καπνιζοντα ερειπια.

Αδιστακτοι αρχιερεις ομοιοι και απαραλλακτοι των Παγκακιστων δολοφονων αρχιερεων του ιερου Χρυσοστομου, οπως του πατριαρχου Αλεξανδρειας Θεοφιλου, του Σεβηριανου Γαβαλων και των αλλων, που ο Θεος αμεσα τιμωρησε με διαφορες συμφορες ακομα και ακρωτηριασμους, επεπεσαν επανω στο Σωμα της Εκκλησιας σαν μονιοι αγριοι και εθυσαν και απωλεσαν...μη φοβουμενοι τον Θεον και μη υπολογιζοντες τους ανθρωπους.
Τα πιο αθεα και απιστα οντα, μεσα στην Εκκλησια ειναι οι αρχιερεις, αναμφισβητητα. 
Μεχρι και ο Γιγαντας Χρυσοστομος τους φοβηθηκε οσο κανεναν αλλον ανθρωπο επι της γης.
ΟΥΔΕΝ ΔΕΔΟΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, εγραφε.
Η Ευδοξια η ιδια του εξομολογηθηκε οτι οι αρχιερεις ειναι εκεινοι που την υποκινησαν και την υποδαυλισαν για να προβη στην εξοντωτικη εξορια του Μεγαλου Πατρος και Διδασκαλου της Εκκλησιας.
Ετσι, λοιπον, η σημερινη καταστασι, αλλα δυστυχως και η αυριανη, ειναι συνεπεια και αποτοκος εκεινης της παναθλιας καταστασεως, της εποχης Σεραφειμ Τικα, μετα του Χριστοδουλου, αλλα και του σημερινου υπογειου και υπουλου και καταχθονιου Ιερωνυμου Λιαπη.
Εκεινη η ...φουρνια των αθλιων αρχιερεων,  κατασκευασε και την επομενη γενεα που κυριαρχει σημερα και η νεωτερα γενεα θαναι χειροτερη και απο την σημερινη.
Για ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ, θυμηθειτε το, για ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ, διαμορφωθηκε και παγιωποιηθηκε αυτη η Παναθλια καταστασι και καταδικαστηκε η Εκκλησια σε μια Νεκρα Εκκλησια και δουλη του εκαστοτε Αθεου Καισαρα.
Μην απορουν, λοιπον, καποιοι φιλοι ή αδελφοι, γιατι επικρατει στους χριστιανους αυτη η αδρανεια, η απαθεια  και η σιγη, στα οσα φρικτα και ανηκουστα και πρωτοφανη, συμβαινουν ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΑ γυρω μας.
Μην περιμενετε να ...ξυπνησουν καποιοι υπναλεοι χριστιανοι ή χριστιανουληδες, να υποκινηθουν ή και να διαμαρτυρηθουν σε κινητοποιησεις, σε ξεσηκωμους και σε ιερες διεγερσεις.
Ο Θεος να λυπηθη την Εκκλησια Του και να εγειρη απο ...τους λιθους τεκνα του Αβρααμ. 
Οι δε οψιμοι Νεοηρακλεις, καλο θαναι να βγουν και να ομολογησουν δημοσια τα λαθη τους και τις ενοχες τους, γιατι η μετανοια δεν ειναι ενας απλος λογος κενος, αλλα πληρης αποκαταστασι και επαναφορα των πραγματων στην προτερα τους, τουλαχιστον, καταστασι. 
"Ει τινος εσυκοφαντησα, ειπε ο Ζακχαιος, αποδιδωμι τετραπλουν".

ΟΜΟΛΟΓΙΑ:Καθρεφτιστητε, κυριοι, Νεοηρακλεις της Ορθοδοξιας.

 ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Αγωνιζομενων Νεων Θεσσαλονικης του Ετους 1976

Οταν καποιοι οψιμοι σημερινοι ...Νεοηρακλεις της Ορθοδοξιας, υπηρετουσαν το Παναθλιο Φαναρι για τα συμφεροντα τους ή καποιοι αλλοι την ...ψυχουλα τους, χωμενοι στα καβουκια τους !!!! ενω οι χριστιανοι Νεοι της Θεσσαλονικης ΜΟΝΟΙ ΜΟΝΩΤΑΤΟΙ πολεμουσαν στην πρωτη γραμμη του πυρος.
Η ΥΠΕΡΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Οι Ορθόδοξοι «ποτέ δεν καυχώνται εν τω ανθρώπω» - Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Με μεγάλο προβληματισμό και λύπη παρατηρούμε το παραλήρημα αρκετών για την επικείμενη  επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο. Για τούτο παρατηρήθηκε το φαινόμενο, άνθρωποι με δεδηλωμένο το αντιεκκλησιαστικό μένος των, να υπερασπίζονται υπερβαλλόντως την παρουσία ‘’των τριών ιεραρχών’’ όπως γράφουν, συμπεριλαμβάνοντας στους Ιεράρχες της Μίας Αγίας Εκκλησίας και τον εκτός Εκκλησίας, ‘’αλάθητο’’ Πάπα Φραγκίσκο*. Και όλα τούτα γιατί πρωτίστως θα επισκεφθεί ο Πάπας Φραγκίσκος τη Λέσβο.
Έδωσαν τέτοια σημασία και δημοσιότητα για την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, που εμφανώς υποβάθμισαν τους συνοδεύοντες αυτόν, τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αμφιβάλλει κανείς ότι η κοσμική ακτινοβολία του Πάπα Φραγκίσκου, έχει επισκιάσει όλους όσους θα παρευρεθούν στις 16 Απριλίου στη Λέσβο;
Εξάρσεις ιδεολογικού ανθρωπισμού χωρίς Θεόν ακούσαμε αρκετές αυτές τις μέρες. «Εις τον ορθόδοξον χριστιανόν τίποτε δεν γίνεται κατά άνθρωπον, αλλά τα πάντα γίνονται κατά Θεάνθρωπον», λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
Αν παρατηρήσει κανείς τις προβαλλόμενες φωτογραφίες σε μέσα ενημέρωσης, θα παρατηρήσει σε αρκετές μια ανισοπροβολή της κοσμικής ακτινοβολίας του Πάπα. Αυτός αποτελεί το επίκεντρο της κοσμικής προβολής, χωρίς καμιά αμφιβολία. Μια φωτογραφία που προβλήθηκε χθες με πρώτο πλάνο τον Πάπα και πίσω στο μέγεθος της παλάμης του, στη γωνία αριστερά ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, καταμαρτυρεί ποιος ελκύει τα φώτα της κοσμικής δημοσιότητας. 
Αποτέλεσμα του παραληρήματος τούτου, είναι να προσωποποιούν αρετές στο όνομα του Πάπα. Οι υπερβολές στους μεγάλους τίτλους όπως ‘’Ο Πάπας των πτωχών τώρα και Πάπας των προσφύγων’’. ‘’Ο Πάπας των προσφύγων’’, όμως δεν θα φέρει ούτε και ένα εκατομμύριο από την τράπεζα του Βατικανού, τη γνωστή και ως ‘’Ινστιτούτο για τα έργα της Θρησκείας’’ (Instituto per le Opere di Religione - IOR), για τους πρόσφυγες της Λέσβου. 
Αν παρατηρήσει κανείς τα παραληρήματα του πλήθους στις χώρες που επισκέπτεται ο Πάπας, θα προσμετρήσει το μέγεθος της προσωποληπτικής εκτροπής, απότοκο της αποκοπής των Παπικών από την Εκκλησία, και της εμμονής – αποδοχής ανθρώπου ‘’αλαθήτου’’.
Οι Ορθόδοξοι «ποτέ δεν καυχώνται εν τω ανθρώπω· ποτέ δεν μένουν μόνον με την γυμνήν ανθρωπίνην φύσιν· ποτέ δεν ειδωλοποιούν τον ανθρωπισμόν», αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. 
* Για όσους αμφιβάλλουν γιατί δεν προσμετρούμε και τον Πάπα Φραγκίσκο στους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, ας ακούσουν τη φράση Ορθόδοξης ακρίβειας του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς που λέγει «Δοκίμασε την πίστιν σου και έλεγξε την με το Σύμβολον της πίστεως».

Και γιατί Σεβασμιώτατε δεν τα λέτε όλα αυτά στον Αρχιεπίσκοπο, γιατί δεν τα λέτε στη Σύνοδο; τόλμησα να του πώ… — Και τί θα βγεί; Μου απάντησε.. Τί νομίζεις οτι έχουμε να κάνουμε με τον Χριστόδουλο; Ο Χριστόδουλος άκουγε, έπαιρνε από λόγια και αν τον έπειθες έκανε πίσω… Τούτος( εννοεί τον Ιερώνυμο), σε ακούει και δεν μιλά και κάνει ό,τι έχει κατεβάσει το μυαλό του! Και αν του πάς και «κόντρα», τότε μαύρο φίδι που σε έφαγε.. Γιαυτό έχουμε βουλώσει το στόμα μας όλοι … Την ησυχία μας θέλουμε όλοι! Θέλετε περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί στην Αγία μας Εκκλησία; Αηδία και αίσχος είναι οι μόνες λέξεις που τεριάζουν στην περίπτωση. Πάντως όσο και αν δυσπιστούμε: Ναί,υπάρχει Θεός!

Έντονες διαμαρτυρίες έξω από την Αρχιεπισκοπή με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Ιερωνύμου και του Πάπα.
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Μ. ΤΖΟΥΜΑ

Δεν ανήκω σε αυτούς που επικροτούν ή προβάλλουν ακραίες θέσεις και πεποιθήσεις, πολλώ δε μάλλον όταν αυτές άπτονται του ιερού χώρου της πίστεώς μας!
Όταν όμως ένα θέμα διχάζει το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τότε έχουμε υποχρέωση όλοι, όσοι ασχολούμεθα με την λεγόμενη εκκλησιαστική ενημέρωση, να δίνουμε βήμα και να ακούγονται όλες οι απόψεις.

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που δημιουργήσαμε αυτό το site. Χωρίς να θέλουμε να το παίζουμε αυθεντίες, θεωρούμε ως ηθικότερο και σωστότερο, να δημοσιεύουμε τα πάντα και κυρίως αυτά που συνήθως δεν γράφονται ποτέ.
Εντελώς συμπτωματικά σήμερα Τετάρτη, κατά το μεσημέρι, έγινα δέκτης μίας πληροφορίας οτι έξω από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και επί της Αγίας Φιλοθέης, λαμβάνει χώρα έντονη διαμαρτυρία

χριστιανών συνανθρώπων μας, οι οποίοι διαφωνούν με το ταξίδι του Πάπα στην Λέσβο. Ρώτησα αν υπάρχουν άνθρωποι των ΜΜΕ για να καλύψουν το γεγονός και πήρα αρνητική απάντηση.
— Δεν υπάρχει κανείς –ή μάλλον φρόντισαν να μην υπάρχει κανείς,μου είπαν.
Όταν για ψύλλου πήδημα υπάρχει δημοσιογραφική και τηλεοπτική- φωτογραφική κάλυψη σε τέτοια θέματα φροντίζουν να μην υπάρχει ποτέ δημοσιογραφική κάλυψη.
Αυτή τη φορά το θέμα ήταν ενοχλητικό και αρκούντως ικανό να στραπατσάρει την ατσαλάκωτη εικόνα του… ενοίκου της Αγίας Φιλοθέης.
Σε χρόνο μάλιστα ελάχιστο, από την άφιξη των διαδηλωτών, κατέφθασαν παράλληλα και αστυνομικές δυνάμεις– ούτε ραντεβού να είχαν δώσει με τους… ταραξίες– για να τους περιορίσουν αλλά οι διαδηλωτές απάντησαν οτι θα φύγουν αφού ολοκληρώσουν το σκοπό τους και αφού πούν όλα αυτά για τα οποία ήλθαν έξω από την Αρχιεπισκοπή και να παραδώσουν μια σχετική έγγραφη διαμαρτυρία. Και τί δεν είπαν… Είχαν και ντουντούκα ,την οποία μοιράζονταν οι εκφωνητές των συνθημάτων και των διαμαρτυριών:
••» ΕΡΧΕΤΑΙ η οργή του Τριαδικού Θεού», φώναζαν,
•• «´Απιστε Ιερώνυμε, πούλησες την Ορθοδοξία και έφερες τον Πάπα..»
•• » Ιερώνυμε τα πούλησες όλα σήκω και φύγε, πριν σε βρεί η οργή του Θεού»
•• » Αρχιεπίσκοπε Ιερώνυμε πάρε τους συμβούλους σου και δρόμο, προδώσατε την πίστη μας»
Δεν είμαι βέβαιος αν οι διαδηλωτές μεταξύ των άλλων που εκδφενδόνιζαν ακούστηκε να λένε:
••» Αρχιεπίσκοπε πάρε τ..... και δρόμο»
Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, Διευθυντή του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου που άκουσε καθαρότερα τα συνθήματα αυτά ή τον Αγιο Πρωτοσύγκελλο Αρχιμ. Συμεών Βολιώτη( που το γραφείο του βλέπει στο πλακόστρωτο δρόμο της Αγίας Φιλοθέης) σε σημείο που αναγκάσθηκαν να πούν:
–Πώ πώ τί λένε…
Και αυτά που είπαν οι διαδηλωτές ήταν όντως βαριές κουβέντες, κυρίως για τον Αρχιεπίσκοπο.
Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να θεωρούνται ακραίοι αλλά ο λόγος που εξεστόμισαν όλα αυτά είναι η αντίθεσή τους προς τον Πάπα. Και η αντίθεση αυτή στηρίζεται σε όλα εκείνα που έχουν πεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και τόσοι άλλοι θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι οι ίδιες απόψεις που έχουν κάνει πολλούς εκ των Ιεραρχών μας να εκφράσουν «στεντορεία τη φωνή»,την αντίθεσή τους σε αυτό το ταξίδι του Πάπα στην Ελλάδα.
Και όπως μας είπε ένας πολιός Αρχιερεύς της Εκκλησίας μας που δεν φημίζεται για τις ακραίες απόψεις του :
— Αναρωτιέμαι αν ο Πάπας αντιμετώπιζε κάτι ανάλογο με αυτό που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, στην Ιταλία ή κάπου αλλού, θα προσκαλούσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών για να τον συνδράμουν στο έργο του; Κάθε άλλο! Εμείς γιατί να του δώσουμε τόση αξία; Γιατί να τον βάλουμε μέσα στο σπίτι μας; Επειδή μας το ζήτησαν οι άθεοι πολιτικοί που μας έχουν κάνει του χεριού τους και μας κοροϊδεύουν;
— Και γιατί Σεβασμιώτατε δεν τα λέτε όλα αυτά στον Αρχιεπίσκοπο, γιατί δεν τα λέτε στη Σύνοδο; τόλμησα να του πώ…
— Και τί θα βγεί; Μου απάντησε.. Τί νομίζεις οτι έχουμε να κάνουμε με τον Χριστόδουλο; Ο Χριστόδουλος άκουγε, έπαιρνε από λόγια και αν τον έπειθες έκανε πίσω… Τούτος( εννοεί τον Ιερώνυμο), σε ακούει και δεν μιλά και κάνει ό,τι έχει κατεβάσει το μυαλό του! Και αν του πάς και «κόντρα», τότε μαύρο φίδι που σε έφαγε.. Γιαυτό έχουμε βουλώσει το στόμα μας όλοι … Την ησυχία μας θέλουμε όλοι!
Θέλετε περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί στην Αγία μας Εκκλησία;
Αηδία και αίσχος είναι οι μόνες λέξεις που τεριάζουν στην περίπτωση.
Πάντως όσο και αν δυσπιστούμε: Ναί,υπάρχει Θεός!

exapsalmos.gr

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

OMOΛΟΓΙΑ: Το πεθαμενο πλεον Αγιον Ορος, γιατι το σημερινο "Αγιον Ορος" ειναι ενα Οικουμενιστικο "Αγιο Ορος" με πατρωνα του τον Αρχιαιρεσιαρχη Βαρθολομαιο, ενω το παληο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ με τους αγγελους εν σωματι Πατερες, και ακρως ευαισθητους στα ζητηματα της Πιστεως, πεθανε πλεον, δεν υπαρχει και η Περιβολαρισσα Παναγια μας, μαλλον το εχει εγκαταλειψει. Αυτο λοιπον το ΑΓΡΙΟΝ Ορος το Πανθρησκειακο Οικουμενισιτικο, το μονο που το ενδιαφερει ειναι η Καρτα του Πολιτη που θα μπορει να ελεγξη την καταληστευσι των χρηματων που τους δοθηκαν καλη τη πιστη και τα καταχραστηκαν και τα κατεφαγαν. Γι αυτο και γι αυτους τους σημερινους Αγιορειτες αυτο και μονο τους ενδιαφερει και τιποτα αλλο. Τα αλλα ΟΛΑ ειναι δευτερευοντα και τριτευοντα και τα τελευταια. Οντως στο Ορος του Αθω το ΑΛΑΣ ΕΜΩΡΑΝΘΗ, ΟΝΤΩΣ ΕΜΩΡΑΝΘΗ ....

Όλη η πίστη συμποσούται στις ΚΑΡΤΕΣ για τους Αγιορείτες. Κακιά λέξη η Αποτείχιση! Κακό πράγμα η διαμαρτυρία για περαιτέρω ξεπούλημα της Πίστεως στη Λέσβο από τον αιρετικό Βαρθολομαίο, στον αιρετικότατο Πάπα!

 Αγιορείτες:
ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ή ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
.

Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἤ οἱασδήποτε παρεμφεροῦς ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Πρός τόν/τήν:
Πρόεδρο τῆς Κυβέρνησης καί τοῦ Σύριζα κ. Τσίπρα Ἀλέξιο
Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
κ. Βούτση Νικόλαο
Πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας
κ. Μητσοτάκη Κυριάκο
Πρόεδρο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς
κ. Μιχαλολιάκο Νικόλαο
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαράταξης κ. Γεννηματά Φωτεινή
Γ. Γ. Τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας κ. Κουτσούμπα Δημήτριο
Πρόεδρο τοῦ Κόμματος Τό Ποτάμι
κ. Θεοδωράκη Σταῦρο
Πρόεδρο τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων
κ. Καμμένο Παναγιώτη
Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Κεντρώων
κ. Λεβέντη Βασίλειο
καί τούς λοιπούς κ.κ. Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου 

Καρυές, Ἅγιον Ὄρος, 4/17-4-2016

Ύστατη έκκληση προς τον σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης: "Αρνηθείτε να συλλειτουργήσετε την Κυριακή" (μὲ τὸν Προύσης Ἐλπιδοφορο)

Ύστατη έκκληση προς 
 
τον σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης:

"Αρνηθείτε να
συλλειτουργήσετε
την Κυριακή"
(μὲ τὸν Προύσης Ἐλπιδοφορο)

Προύσης Ελπιδοφόρος
(στο πρώτο πρόγραμμα):
«Ανεξάρτητα από τα δόγματα, στην ίδια αγάπη πιστεύουμε, στον ίδιο Χριστό πιστεύουμε».


Σχόλιο : Από έγκυρες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, ο μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, πρόκειται να συλλειτουργήσει την Κυριακή στο μητροπολιτικό ναό της Φλώρινας με τον σεβ. Φλωρίνης κκ. Θεόκλητο, που εάν όντως επιθυμεί αξίως να τιμήσει την παρακαταθήκη του μακαριστού Αυγουστίνου, οφείλει να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ακραιφνή οικουμενιστή μητροπολίτη Προύσης. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο με τον οικουμενισμό και τους θεράποντές του. Στη Φλώρινα ο πιστός λαός είναι ανάστατος, απογοητευμένος και διπλά φαρμακωμένος. 

     
Ακολουθεί το σχετικό θλιβερό δημοσίευμα:
  «Ανεξάρτητα από τα δόγματα, στην ίδια αγάπη πιστεύουμε, στον ίδιο Χριστό πιστεύουμε». Αυτό σημείωσε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Προύσης, Ελπιδοφόρος που μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα "για την κοινή παρουσία, στη Λέσβο των δύο κορυφαίων ηγετών του Χριστιανισμού, του Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο".
Για ολόκληρη τη συνέντευξη πατήστε εδώ

Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπασματα - ΣΧΟΛΙΑ "Π.Π. "
Δημοσιογρ.: Ποιο εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ θὰ σταλεῖ ἀπ’ αὐτὴν τὴν κοινὴ παρουσία τῶν προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν;
Μητροπ. Προύσης: …Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἔχει τριπλὸ σκοπό. Κατ’ ἀρχὴν ἀπευθύνεται στοὺς ἴδιους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θαλασσοπνίγονται…, ὅσοι κατάφεραν καὶ γλύτωσαν ἀπὸ τὸ λεπίδι τοῦ πολέμου…, σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους κατ’ ἀρχὴν ἀπευθύνεται αὐτὴ ἡ συνάντησηνα τοὺς καλωσορίσει, νὰ τοὺς ἀγκαλιάσει, νὰ τοὺς δείξει συμπαράσταση γιατὶ εἶναι καθαρὰ ἕνα ἀνθρώπινο θέμα κατ’ ἀρχήν...
Τὸ πρῶτο μήνυμα εἶναι χριστιανικό, εἴμαστε χριστιανοί, εἴτε εἴμαστε Καθολικοί, εἴτε Ὀρθόδοξοι… Καὶ τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης εἶναι τὸ ἴδιο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ Δόγματα …στὴν ἴδια ἀγάπη πιστεύουμε, στὸν ἴδιο Χριστὸ πιστεύουμε(σ.σ.: ἔστω κι ἂν ἀρνοῦνται οἱ αἱρετικοὶ διδασκαλίες Του, εἰσάγοντας στὴν Πίστη τὸ Filioque, γιὰ τὸ ὁποῖο δυὸ φορὲς μίλησε ὁ Κύριος καὶ τὸ ἀπέκλεισε!) ἡ διδασκαλία τῆς ἀγάπης εἶναι κοινὴ καὶ γιὰ τοὺς δυο μας.
Ὁ δεύτερος ἀποδέκτης αὐτῆς τῆς συνάντησης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἑλληνικὸς λαός. …Ὅμως, αὐτὴ ἡ ἀγάπη καὶ ὁ ἡρωϊσμὸς ποὺ ἐπιδεικνύει ὁ Ἑλληνικὸς λαός, …οἱ ἀντοχὲς ἔχουν φτάσει στὰ ὅρια. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔδειξαν τόσο ἡρωϊσμό, πρέπει νὰ αἰσθανθοῦν ὅτι κάποιος τὸ ἐκτιμάει αὐτὸ ποὺ κάνουν, ὅτι κάποιος τὸ βλέπει (σ.σ.: Γιὰ φανταστεῖτε ποὺ καταντήσαμε: νὰ ἐπαιτοῦμε τὴν συμπάθεια καὶ τὴν ἐκτίμηση τοῦ Πάπα! –κατὰ τὸν Προύσης βέβαια, ὁ ὁποῖος ξέρει τὰ παιχνίδια ποὺ παίζονται). Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο μήνυμα ποὺ θέλουν νὰ δώσουν οἱ πνευματικοὶ ἀρχηγοί μας, ὁ πατριάρχης, ὁ Πάπας καὶ ὁ  .
Τὸ τρίτο μήνυμα εἶναι ὅτι πρέπει καὶ ἡ διεθνὴς κοινότητα νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ ὅτι δὲν μπορεῖ ἕνας λαός, νὰ σηκώνει μόνος του ἕνα τέτοιο βάρος… (σ.σ.: Καλωσύνη του, λοιπόν, τοῦ Πάπα ποὺ θὰ …βοηθήσει γιὰ τὴν ἄρση του!).
Στὶς ἐπαφὲς μας μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ὑπάρχουν πολλὰ ἐπίπεδα στὰ ὁποῖα συνεργαζόμαστε. Ὑπάρχει ὁ θεολογικὸς Διάλογος, ποὺ εἶναι καθαρὰ σὲ θεολογικὸ ἐπίπεδο, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὰ θεολογικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα μᾶς χωρίζουν καὶ μᾶς ἑνώνουν, ἀλλὰ ὑπάρχει ἡ συνεργασία σὲ κοινωνικὰ ἐπίπεδα... καὶ σ’ αὐτὰ οἱ Ἐκκλησίες πρέπει νὰ ἔχουν κοινὴ φωνή… (σ.σ.: Μάταια ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς Ἀγάπης Ἰωάννης καὶ ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης Παῦλος διετύπωσαν τὶς αὐστηρές, ἀλλ’ ἐξ ἀγάπης διδασκαλίες: τοῖς αἱρετικοῖς «μὴ λέγητε χαίρειν»· «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»· «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε» κ.λπ. Μάταια οἱ Ἅγιοι μᾶς δίδαξαν οὔτε νὰ τρῶμε μαζὶ μὲ αἱρετικούς. Ὁ Προύσης, οἱ ὑπόλοιποι Οἰκουμενιστὲς καὶ ἡ νέα ἐκκλησία ποὺ ἐκπροσωποῦν, ἔχουν δικό τους Εὐαγγέλιο, ὅπως εἶναι φυσικὸ σὲ μιὰ «ἐκκλησία πονηρευομένων». Μὲ τὸν ψευδεπίσκοπο αὐτης τῆς Ἐκκλησίας θὰ συλλειτουργήσει ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος! Καὶ μὲ αὐτὸν κοινωνοῦν οἱ διαμαρτυρόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστές, ἐπειδὴ τοὺς ὑπενθυμίζουμε τὴ φωνὴ τῶν Ἁγίων ποὺ διδάσκει τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τους!).
Δημοσιογρ.: Ἐσεῖς θὰ συνοδεύετε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη;
Μητροπ. Προύσης: Εἶχα τὴν τιμὴ ὁ πατριάρχης νὰ μὲ ὁρίσει μέλος τῆς συνοδείας του.

Έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι αίρεση, αλλά δεν έχουν ...συνειδητοποιήσει ότι ο Κύριος, οι Απόστολοι, οι Άγιοι διδάσκουν άπαντες την απομάκρυνση εκ των αιρετικών!

Έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι αίρεση, αλλά δεν έχουν ...συνειδητοποιήσει ότι ο Κύριος, οι Απόστολοι, οι Άγιοι διδάσκουν άπαντες την απομάκρυνση εκ των αιρετικών!

Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι συγκρητιστικὴ παναίρεση
Γράφει ο Ενορίτης- Ομοθυμαδόν
  
   Ὁ Οἰκουµενισµός, ὡς θεολογικὴ ἔννοια, ὡς ὀργανωµένο κοινωνικὸ κίνηµα καὶ ὡς θρησκευτικὴ πράξη, εἶναι καὶ ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη αἵρεση τῶν αἰώνων καὶ τὴν περιεκτικότερη παναίρεση εἶναι αἵρεση αἱρέσεων καὶ παναίρεση παναιρέσεων· εἶναι ἡ ἀμνήστευση ὅλων τῶν αἱρέσεων, πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ παναίρεση· εἶναι ὁ πλέον ὕπουλος ἀντίπαλος τῶν κατὰ τόπους ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως καὶ ὁ περισσότερο ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐφ᾿ ὅσον μέσα στὸ συγκρητιστικό του πλαίσιο ἀδυνατοῦν νὰ ὑπάρξουν μὲ ἀδιάσπαστη σωτηριολογικὴ ἑνότητα ἡ ἐν Χριστῷ Ἀλήθεια καὶ Ζωή.
  Ὁ Οἰκουμενισμὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν προτεσταντικὸ κόσμο  καί
ἐμφανίσθηκε κατά τον 19ο αἰ. Καλλιεργεῖ τὴν σχετικοποίηση τῆς ἐν Χριστῷ Ἀληθείας, Ζωῆς καὶ Σωτηρίας, καὶ (ἔτσι)ἀρνεῖται κατ᾿ οὐσίαν τὴν καθολικότητα καὶ μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ᾿ ὅσον στὴν βάση του εὑρίσκεται (ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν) ἡ πλανεμένη θεωρία περὶ «Ἀοράτου Ἐκκλησίας» μὲ ἀσαφῆ ὅρια, μέλη τῆς ὁποίας δῆθεν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνήκουν σὲ διάφορες «Ὁμολογίες», (ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ) ἡ παραλλαγή της, δηλαδὴ ἡ λεγομένη «Θεωρία τῶν Κλάδων», κατὰ τὴν ὁποία οἱ διάφορες χριστιανικὲς «Ὁμολογίες» εἶναι δῆθεν κλάδοι τοῦ ἴδιου δένδρου τῆς Ἐκκλησίας, καὶ κάθε κλάδος κατέχει μέρος τῆς Ἀληθείας καὶ ἔτσι (ὅλοι οἱ κλάδοι μαζὶ) ἀπαρτίζουν δῆθεν τὸ ὅλον τῆς Ἐκκλησίας.
     Παρὰ τὴν ποικιλία τῶν θεωριῶν, τὶς ὁποίες παρήγαγε ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ βασικὸς στόχος του εἶναι ἡ καλλιέργεια μιᾶς συγκρητιστικῆς συνυπάρξεως καὶ συνεργασίας, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω μιᾶς συγχωνεύσεως ἀρχικὰ ὅλων τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων (διαχριστιανικὸς Οἰκουμενισμός), καὶ στὴ συνέχεια  ὅλων τῶν θρησκειῶν (διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμός), δηλαδὴ ἡ καλλιέργεια μιᾶς ἀντι-ευαγγελικῆς διαδικασίας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴν ἀνάδειξη ἑνὸς σώματος τῶν “πιστευόντων”, μιᾶς τρόπον τινὰ Πανθρησκείας, ἡ ὁποία θὰ προλειάνει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ πειρασμοῦ τῶν Ἐσχάτων, δηλαδὴ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου.
   Ἐπειδὴ ἔχει συγκρητιστικὸ χαρακτῆρα, ὁ Οἰκουμενισμὸς συγγενεύει στενὰ μὲ τὸν Ἐλευθεροτεκτονισμὸ (Μασωνία), ὁ ὁποῖος μὲ τὸ νὰ αὐτοδιαφημίζεται ὡς ἀνεξίθρησκος, συγχρωτιστικὸς καὶ ἀνεκτικὸς ἔναντι τῶν αἱρέσεων καὶ θρησκειῶν, ἔχει ἀναδειχθεῖ στὴν πράξη σὲ θρησκεία καὶ ὑπερθρησκεία, ἡ ὁποία συμβάλλει ἀμέσως καὶ ἐμμέσως στὴν προώθηση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ ὁράματος, δηλαδὴ στὴν δημιουργία μιᾶς (ἰδεολογικῆς) βάσεως, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει μαζὶ ὅλα τὰ δόγματα καὶ τὶς θρησκεῖες, στὴν ὁποία (βάση) ἡ Ἀλήθεια ποὺ ἔχει ἀποκαλυφθεῖ διά τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ ἔχει πλήρως σχετικοποιηθεῖ καὶ ἐξισωθεῖ μὲ κάθε ἀνθρώπινη καὶ δαιμονικὴ πλάνη καὶ δοξασία.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Γνωριζουμε τον Σιδηροκαστρου Κυπριο Μακαριο Φιλοθεου. Ειμασταν συνοικοτροφοι στα Φοιτητικα μας χρονια στην Αθηνα. Μαλιστα ..τρωγομασταν σαν τα κοκορια για τον μισητο Μακαριο Μουσκο τον αρχιμαγο της Κυπρου που.... σηκωνε τα πιατα στον αερα με ....καποιες επικλησεις του ( σε Ποιον αραγε;;;)!!!Αυτα τα καταγγελει ο μακαριτης μητροπολιτης Κιτιου Ανθιμος σε βιβλιο του της εποχης εκεινης οταν ζουσαν και οι δυο.Ενας φτωχος, πολυ φτωχος θεολογακος ηταν ο Μακαριος Φιλοθεου και τιποτα περισσοτερο. Και ενας φανατικος οπαδος του διαβοητου ολετηρα της Κυπρου Μακαριου Μουσκου, εξ ου και το ονομα Μακαριος, που το ειχε ακομα και απο λαϊκος.Εχουμε απο τοτε να τον συναντησουμε. Και ξαφνικα ακουσαμε το ονομα του οτι καταφερε και ....διοριστηκε, ελεω του διευθυντου μας Θεσσαλονικης Ανθιμου Ρουσσα, μητροπολιτης, παρακαλω, Σιδηροκαστρου. Και ετσι ενδυθηκε και αυτος τα ....αυτοκρατορικα λιλια και ενω θαταν ενας αδιοριστος θεολογος σημερα ειναι ενας ...αυτοκρατωρ....των αλλων!!!!Αμε, ζηλευετε; "Ο Παπας, ο Αντιχριστος και Αρχαιρεσιαρχης, ειναι κατ΄αυτον τον Κυπριο, αρχηγος μιας πολυαριθμου ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ", μας λεει σημερα. Σε ποια ΒΟΥΒΑΛΟΣΧΟΛΗ ταμαθες τα τετοια μαθηματα ρε Μακαριε Φιλοθεου και ηρθες εδω στη Μακεδονια μας να μας τα διδαξης; Ε; Δεν μας αφηνεις λεω εγω, αξιοθρηνητε Κυπριε; Δεν πας και εσυ να ...γινης καρδιναλιος και να μας αφησης στη Φτωχομαννα μας την Παναμωμητη Ορθοδοξια μας; Επιτελους ολοι εσεις και οι παρομοιοι σας, προτιματε το ΑΝΑΘΕΜΑ του Θεου και των Αγιων Πατερων μας; Ευχαριστως, αφου το θελετε, να το ΕΧΕΤΕ!!!

Η νέα "εκκλησία" είναι εδώ! Ένας-ένας αποκαλύπτουν το οικουμενιστικό τους πρόσωπο!

sidirokastroy4

    Ιστορικές διαστάσεις αναμένεται να λάβει η επίσκεψη του Πάπα Φαγκίσκου και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Λέσβο, στο τέλος της εβδομάδα μετά από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, την οποία ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
    Εκτιμάται ότι η επίσκεψη μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας συνεργασίας μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών με κοινές δράσεις, μέσω των φιλανθρωπικών τους οργανώσεων, για τους πρόσφυγες.
Για την επίσκεψη του Παπά Φραγκίσκου και του Πατριαρχή Βαρθολομαίου αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου:
   «Ἐμεῖς λάβαμε τὶς ἀποφάσεις στὴν συνεδρίαση τῆς Δ. Ἱ. Συνόδου... Ναί, δεν εἶναι κάτι ἁπλό, διότι ὁ Πάπας εἶναι καὶ ὁ ἀρχηγὸς μιᾶς πολυαρίθμου Ἐκκλησίας καὶ ἡ παρουσία του πάντοτε ἔχει μιὰ βαρύτητα, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ δικοῦ μας…».


Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====
Ο Σεβ. Ιεραπύτνης και Σητείας της Κρήτης κ. Ευγένιος, εξεφώνησε ομιλία στις 30 .3. στην εκκλησία της Ευαγγελιστρίας της ως άνω πόλεως. Μεταξύ άλλων ανέλαβε και τον ρόλο του υπερασπιστή της οικουμενιστικής πορείας του Φαναρίου. Είπε χαρακτηριστικά: Το Οικουμενικό πατριαρχείο αποτελεί τον εγγυητή της ενότητος και του απαραχαράκτου της πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Με όλο το σέβας,θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Οι λόγοι είναι πολλοί και ποικίλοι. Να θυμήσω χαρακτηριστικά την επικείμενη επίσκεψη του αιρεσιάρχου της εκπεσούσης Ρώμης στη νήσο Λέσβο; Ενώ ο απόστολος Παύλος παραγγέλλει: εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε και κάπου αλλού αιρετικόν άνθρωπον μετα μιαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού ο Παναγιώτατος (μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών) έσπευσε για πολλοστή φορά να συναντηθεί με τον αιρεσιάρχη Φραγκίσκο. Μήπως σας διαφεύγει ότι στις 29.11.2014 τον έμπασε στον πατριαρχικο ναό εν ώρα Εσπερινού, ενώ οι ψάλται εψάλλαν (με μέλος πανύ γλυκύτατον) ύμνους προς τιμήν του; Από του αιώνος ουκ ηκούσθη, Σεβασμιώτατε, τέτοιο πράγμα; Αποτελεί η πιο πάνω ένεργεια εγγύηση του απαραχαράκτου της πίστεως της Ορθοδοξου Εκκλησίας; Τα ανωτέρω αποτελούν μόνο δείγματα γραφής, που φανερώνουν στους παροικούντας την Ιερουσαλήμ ότι υπάρχει σκαιώτατη παραβίαση και περιφρόνηση των ιερών κανόνων. 

Πότε, Σεβασμιώτατε, υψώσατε φωνήν διαμαρτυρίας απέναντι στα οικουμενιστικά αυτά τερτίπια και σχοινοβασίες, που αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο και δεν έχουν τελειωμό; Αντ’ αυτού κατηγορείτε αυτούς που δεν δέχονται τις αλλεπάλληλες προσβολές της άπαξ παραδοθείσης τοις αγίοις πίστεως ως συναγωγές οιησισόφων και δοξομανών εναντιολόγων. Από την άλλη ειρωνικά τους αποκαλείτε στυλοβάτες της Ορθοδοξίας και εντοπίζετε ως κίνητρά τους άκριτες και κακοήθεις μικρότητες, παραπληροφόρηση, προσωπικές εμπάθειες, ξένες σκοπιμότητες.  Έτι εν σοι λείπει, Σεβασμιώτατε. Να προσκομίσετε κι αποδείξεις και όνοματα για όλα όσα καταμαρτυρείτε εναντίον των αντιτιθεμένων στα οικουμενιστικά δρώμενα. Να προσκομίσετε και μερικές γνώμες Αγίων, που να συμφωνούν με τις παντοειδείς οικουμενιστικές ασχημίες, ήγουν τον επί μονίμου βάσεως συναγελασμό με τους αιρετικούς πάσης φύσεως, τις θεομίσητες συμπροσευχές μετ’ αυτών, τα γεύματα, τις διαδοχικές συναντήσεις, τα συνέδρια κ.τ.ο. 

Πριν κλείσω θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ πλήρως με την τελευταία παρατήρηση του Σεβασμιώτατου, που ζητεί προσευχές για να καρποφορήσει η Σύνοδος. Αναφερόμαστε πάντοτε στην Πανορθόδοξον Σύνοδον, που θα συνέλθει τον Ιούνιο στην Κρήτη (Κολυμβάριο Χανίων). Θα παράξει ευκλεείς καρπούς η Σύνοδος αν απαλειφθεί η αναγνώριση των αιρετικών  (Παπικών, Προτεσταντών, Μονοφυσιτών) ως «Εκκλησιών», αν εξοβελισθεί η βαπτισματική θεολογία και τα περί διηρημένης Εκκλησίας. Για όλα αυτά παρακαλέσωμεν τον Κύριον εκτενώς.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ο ελεω Χριστοδουλου επίσκοπος Κορινθου Διονυσιος Μανταλος, εχει την καποια ιστορια του και καποια σχεσι μαζι μας. Υπερασπισθηκε ως μαρτυρας τον τεως γνωστο στις προτιμησεις στην ...διαφορετικοτητα, μακαριτη Ηλειας Αθανασιο Βασιλοπουλο εναντιον του οποιου ακουστηκαν τοσα πολλα στο Εφετειο Πατρων. Ο αρχιμανδριτης Αθανασιος Κολλας ζει και γνωριζει απο πρωτο χερι, μαλλον ως ....παθων!!! την ...ΚΟΜΠΡΑ ( φωναζε συνεχεια ο προεδρος του δικαστηριου, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΡΑ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΡΑ;), απο τις επιστολες και την προσωπικη μαρτυρια Κορυζη ( του κολητου φιλου - οπως λεμε - του τοτε αρχιμανδριτου Διονυσιου Μανταλου). Αληθεια που βρισκεται σημερα ο Κορυζης; Μας πληροφορησαν οτι αλλαξε ονομα, αλλα και .....ΕΠΩΝΥΜΟ!!!!!!!! Βρισκεται σαν αρχιμανδριτης καπου στην Ευβοια; Ετσι μας πληροφορησαν. Μηπως καποιος μπορει να μας δωση καποια στοιχεια;

Την κίνηση "απανθρωπιάς" και κατάλυσης της αγιοπατερικής και Ευαγγελικής Παραδόσεως δεν την βλέπει ο κ. Διονύσιος!

Κορίνθου Διονύσιος:
«Σημαντική η παρουσία του Πάπα στη Λέσβο»

   Όλοι οι Οικουμενιστές έχουν το ίδιο "πρόσωπο"! Ἡ «νέα ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἡ «χριστιανικὴ ἡγεσία τῆς Εὐρώπης», ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ ἐξωφρενικὸς «θεολόγος» Διονύσιος Κορίνθου, ἐξισώνει ἀνώδυνα ἀλλὰ ἀθεολόγητα τὴν Μία Ἐκκλησία καὶ τὶς αἱρέσεις. Ἐμεῖς, λέγει, ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοί, εἴμαστε τὸ «κάτι ἄλλο»! Καὶ ὁμιλεῖ γιὰ «ἐξαχρείωση» κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, αὐτὸς ποὺ συμμετέχει ὡς δεκανίκι στὴν Οἰκουμενιστικὴ «ἐξαχρείωση» τῆς Πίστεως!
   «Αἰδὼς Ἀργεῖοι»! Ἀλλὰ μᾶς τὰ ἔχουν γράφει οἱ Ἅγιοί μας: ὁ πίπτων εἰς τὸ Δόγμα, πίπτει καὶ ἠθικά, καὶ ὁ πίπτων ἠθικά, πίπτει καὶ εἰς τὸ δόγμα! 
   «Η χριστιανική Ευρώπη πονά τους ανθρώπους όλης της γης. Η επίσκεψη του Πάπα είναι σημαντική γιατί είναι ένας εκ των κορυφαίων ηγετών της χριστιανοσύνης και μαζί με τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο κάνουν μια κίνηση ανθρωπιάς.
 Η επίσκεψη στη Λέσβο θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα, δεν νομίζω ότι θα λύσει το θέμα, αλλά πιστεύω θα είναι μια καλή παρέμβαση του Χριστιανισμού στα τεκτενόμενα»
Τί δήλωσε ο Κορίνθου Διονύσιος (βίντεο):   


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου