Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

"Μὴν ἐμπιστεύεστε τοὺς Χιλιαστές" (δηλ. μιὰ περιθωριακὴ αἵρεση), "ἀλλὰ νὰ ἐμπιστεύεστε τοὺς «Κανονικοὺς Ἐπισκόπους». Δηλαδή, τούς ...Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!

Ο "αγώνας" και η "λογική" των Οικουμενιστών Δεσποτάδων! --Μητροπολίτης Ιωαννίνων μας συμβουλεύει:

"Μὴν ἐμπιστεύεστε τοὺς Χιλιαστές"
(δηλ. μιὰ περιθωριακὴ αἵρεση),
"ἀλλὰ νὰ ἐμπιστεύεστε τοὺς
«Κανονικοὺς Ἐπισκόπους». Δηλαδή,

τούς ...Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!

Μην τα βάζεις με τον Θεό, Σεβασμιώτατε Δημητριάδος, κ. Ιγνάτιε Γεωργακόπουλε!

Ιγνάτιος (Βόλου):
«Όποιος αρνείται την προσφορά στους πρόσφυγες δεν είναι ούτε Έλληνας, ούτε Ορθόδοξος»!
Μόνο ἕνας Οἰκουμενιστής-διεθνιστής θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ μὲ ἀπόλυτο τρόπο τέτοια λόγια. Καὶ δυστυχῶς ἀπὸ δαύτους ἔχει πολλοὺς ἡ χώρα μας! Τοὺς ἔχει ἐκθρέψει ἡ ἀριστερή καὶ τελευταῖα καὶ ἡ δεξιά νεοφιλεύθερη ἰντελιγκέντσια, καὶ τοὺς ἔχει ἀγκαλιάσει ἡ οἰκουμενιστικὴ “πεφωτισμένη” ἀ-πνευμάτιστη δεσποτοκρατία! Ἕνας τραγικὸς «ἀχταρμὰς» νεοταξιτῶν, πολιτικάντηδων τῆς ντροπῆς χωρὶς <τσίπα>, ἀλλὰ καὶ οἰκουμενιστῶν ἱερωμένων, βάλθηκαν νὰ ἀλλάξουν «τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας» τῶν ἐθνῶν καὶ τοὺς «προστεταγμένους καιροὺς» ποὺ ὅρισε ὁ Κύριος (Πράξ. 17, 26). Πολὺ εὔστοχα ὁ εἰδικὸς ἐπιστήμονας ἐπὶ τῶν τεκταινομένων ὑπὸ τῶν Τούρκων, ὁ κ. Νικόλαος Χειλαδάκης ἔγραψε:
Ποιός νοιάζεται «για ένα λαό που χάριν της αγαπητικής του διάθεσης, παραχωρεί τον εθνικό του χώρο στους απέναντι που τρίβουν τα χέρια τους… και ετοιμάζονται για την ολοκληρωτική ισλαμοποίηση της χώρας μας»;
Ὥστε λοιπόν, κατὰ τοὺς κ.κ. Ἰγνάτιο (ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἱερωμένους, ὅπως τὸν κ. Ἱερώνυμο, τὸν κ. Σεραφεὶμ κ.λπ.), πρέπει σημειολογικὰ νὰ ἀποδεχόμαστε ἐπίσημα τὸν σατανικὸ σχεδιασμὸ ἀφανισμοῦ τῆς Ἑλλάδος; Πρέπει νὰ νομιμοποιοῦμε ἐπίσημα, καὶ νὰ ἐνθαρρύνουμε ἐπίσημα τοὺς Νεοταξίτες καὶ τοὺς Τούρκους νὰ συνεχίζουν νὰ στέλνουν τὸν λαθραῖο μουσουλμανικὸ στρατό τους (ποὺ στὴν πλειονότητά του εἶναι νεαροὶ μέχρι 30 ἐτῶν), γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν ὅ,τι ἐθνικὸ καὶ χριστιανικὸ ἔμεινε σ’ αὐτὸν τὸν τόπο; Πρέπει νὰ τοὺς ταΐσουμε ἐπίσημα –μὲ τὶς κάμερες νὰ καταγράφουν τὴν φιλανθρωπία μας–, αὐτοὺς ποὺ αὔριο μὲ ἄνεση θὰ μποροῦσαν (ὑπακούοντες στὸ «Ἅγιο Κοράνιο») νὰ μᾶς σφάξουν ἀνελέητα; 
(Ἀσφαλῶς ἡ διακριτικὴ βοήθεια κάποιων ἀπ' αὐτοὺς ποὺ ἔχουν πραγματικὴ ἀνάγκη καὶ δὲν πετοῦν τὰ προσφερόμενα -ὅπως καταγγέλθηκε- στὸν πιὸ κάτω κάλαθο τῶν σκουπιδιῶν, εἶναι ἄλλο πρᾶγμα). 
Ὅμως, διαφορετικὰ μᾶς δίδαξε ὁ Θεὸς στὶς Ἅγιες Γραφές. 
 

Πράγματι έχουν ξεφύγει εντελώς! Κι ασφαλώς ΟΧΙ τόσο οι νεοταξίτες Οικουμενιστές...

Αυτοί θεωρούν ως καθήκον τους την Προδοσία
της Πίστεως(!),  αλλά οι "αντι-Οικουμενιστές"
που ακόμα τους στηρίζουν και τους Μνημονεύουν!

ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΗ  Η  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ!!!


Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό! Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό ΑΙ­ΤΗ­ΜΑ Με­λῶν τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πρός τούς Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος Μάρ­τιος 2016

Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό!

Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου:

Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό

ΑΙ­ΤΗ­ΜΑ
Με­λῶν τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας
πρός τούς Ἀρ­χι­ε­ρεῖς
τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
Μάρ­τιος 2016
Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού προ­βλέ­πε­ται νά συ­νέλ­θει στά Χα­νιά τῆς Κρή­της, τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ 2016, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ἐ­δῶ καί ἕ­ναν αἰ­ώ­να πε­ρί­που ἀ­πό τούς οἰ­κου­με­νι­στι­κούς κύ­κλους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου.

Ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη ἀ­κό­μη τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἐκ­δη­λώ­θη­κε ὁ ἀν­τορ­θό­δο­ξος, ἀν­τι­συ­νο­δι­κός καί ἀν­τι­κα­νο­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας της. Ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή πα­ρα­βιά­ζει ἐμ­φα­νῶς τίς θε­με­λι­ώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πού πρέ­πει νά πλη­ροῦν οἱ Οἰ­κου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι, ὅ­πως ὁ­ρί­ζον­ται στό «Πη­δά­λιο» ἀ­πό τόν Ἅ­γιο Νι­κό­δη­μο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη, δη­λα­δή «τό νά ᾖ­ναι πάν­τα τά ἐ­κτι­θέ­με­να πα­ρ’ αὐ­τῶν δόγ­μα­τα καί οἱ Κα­νό­νες, ὀρ­θό­δο­ξα εὐ­σε­βῆ καί σύμ­φω­να ταῖς θεί­αις Γρα­φαῖς, ἤ ταῖς προ­λα­βού­σαις Οἰ­κου­με­νι­καῖς συ­νό­δοις».Συγ­κε­κρι­μέ­να

Ἡ μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος,

 • Δέν προ­βλέ­πει, ὡς ὀ­φεί­λει, τήν ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῶν προ­η­γου­μέ­νων Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων
 • Προ­δι­κά­ζει, αὐ­θαι­ρέ­τως, τό ἀ­λά­θη­το τῶν ἀ­πο­φά­σε­ών της
 • Δέν κα­τα­δι­κά­ζει τίς συμ­προ­σευ­χές μέ αἱ­ρε­τι­κούς
 • Ἐ­παι­νεῖ τούς ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νους οἰ­κου­με­νι­στι­κούς δι­α­λό­γους
 • Ἔ­χει ἔλ­λειμ­μα συ­νο­δι­κό­τη­τας. Δέν ἐκ­προ­σω­ποῦν­ται δη­λα­δή σ’ αὐ­τήν ὅ­λοι οἱ Ἐ­πί­σκο­ποι
 • Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα Ὀρ­θό­δο­ξης αὐ­το­συ­νει­δη­σί­ας
 • Εἰ­σά­γον­ται θέ­μα­τα πρός ψή­φι­ση, στά ὁ­ποῖ­α ὑ­πάρ­χουν μή Ὀρ­θό­δο­ξες ἀν­τι­λή­ψεις σέ δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα (ἑ­νό­τη­τα καί κα­θο­λι­κό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας)
 • Τά θέ­μα­τα αὐ­τά, δυ­στυ­χῶς, ὑ­πε­γρά­φη­σαν καί ἀ­πό τούς ἀρ­χι­ε­ρεῖς-ἀν­τι­προ­σώ­πους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, χω­ρίς ἀ­νά­λο­γη προ­η­γού­με­νη ἐ­ξου­σι­ο­δό­τη­ση καί ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας
 • Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα πλη­ρο­φό­ρη­σης τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας (κλη­ρι­κῶν-μο­να­χῶν-λα­ϊ­κῶν)
 • Ἐ­πι­χει­ρεῖ θε­σμι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση τοῦ πα­ναι­ρε­τι­κοῦ καί πνευ­μα­τι­κῶς δυ­σώ­δους Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, μέ μιά ἀ­πό­φα­ση Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου.

Τοῦ­το ση­μαί­νει

 •  Ἀ­να­τρο­πή τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γί­ας, μέ τήν πα­ρο­χή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό­τη­τας στούς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κούς καί Προ­τε­στάν­τες καί ἀ­πο­δο­χή τῶν μυ­στη­ρί­ων τους
 •  νο­μι­μο­ποί­η­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων
 • θε­σμι­κή ἀ­πο­δο­χή τῶν ἀν­τορ­θο­δό­ξων Κει­μέ­νων τοῦ ΠΣΕ (Παγ­κο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ἐκ­κλη­σι­ῶν, βλ. P­o­r­to A­l­e­g­reB­u­s­an) καί ἐμ­μέ­σως τοῦ αἱ­ρε­τι­κοῦ Κει­μέ­νου τοῦ B­a­l­a­m­a­nd
 • ἀ­πο­δο­χή τῶν κα­κο­δό­ξων θε­ω­ρι­ῶν τῆς λε­γο­μέ­νης «Βα­πτι­σμα­τι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας» καί τῆς Προ­τε­σταν­τι­κῆς «Θε­ω­ρί­ας τῶν Κλά­δων»
 •  τήν υἱ­ο­θέ­τη­ση τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, ὡς ἐ­πι­σή­μου πρα­κτι­κῆς τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας

Γι’ αὐ­τό

Καλά οι άλλοι, αλλά και ο αγωνιστής μητροπολίτης Πειραιώς;

Ποιοι ιεράρχες και γιατί αρνήθηκαν την συμμετοχή τους στην Μεγάλη Σύνοδο
Δημοσιεύτηκε ἡ εἴδηση ὅτι κάποιοι Μητροπολίτες ἀρνήθηκαν νὰ συμμετάσχουν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016 στὴν Κρήτη. Ἕνα πρῶτο σχολιασμὸ κάναμε (ἐδῶ)  παρατηρώντας ὅτι ὑπάρχει «απροθυμία Επισκόπων να μεταβούν και να αγωνιστούν στη Σύνοδο υπέρ της διωκομένης από τους Οικουμενιστές Πίστεως!». Δὲν ὑπῆρξε καμιὰ διάψευση. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νὰ δοῦμε δι’ ὀλίγων τὸ θέμα.
Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ Μητροπολίτες ποὺ ἀρνήθηκαν; Δημοσίευμα (ἐδῶ) ἀναφέρει ὅτι εἶναι οἱ ἑξῆς: Ὁ Ν. Σμύρνης Συμεών, ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος, ὁ Μάνης Χρυσόστομος, ὁ Καισαριανῆς Δανιὴλ καὶ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ!
Ἐὰν οἱ παραπάνω Μητροπολίτες δὲν συμμετεῖχαν, διότι θεωροῦσαν τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς ποὺ θὰ συμμετάσχουν ὡς ψευδεπισκόπους·
ἐὰν ἡ κίνησή τους αὐτὴ ὑπαγορευόταν ἀπὸ τὴν συνείδηση ὅτι συμμετεῖχαν σὲ μιὰ αἱρετικὴ Σύνοδο·
ἐὰν δὲν θέλησαν νὰ συμμετάσχουν, διότι ἀποφάσισαν νὰ ἐφαρμόσουν τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων,
τότε θὰ εἶχαν κάποια δικαιολογία.
Τώρα ὅμως; Ποιά δικαιολογία ἔχουν;

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Οτι τους πουν οι δουλοι των αρχιερεων πνευματικοι και γερονταδες τους. Ουτε τον Θεο ακουν, ουτε τους Αγιους Του. Η ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ εις το ΕΠΑΡΚΟΝ.=== Η "άχρι καιρού" πλάνη συνεχίζεται! Οι "αντι-Οικουμενιστές" αρνούνται την πραγματικότητα;

Ο Αγιος Σωφρονιος και η Αποτειχισι.

Τί λέγει ο άγ. Σωφρόνιος γιὰ τὴ Διακοπὴ Μνημοσύνου (π. Ευθ. Τρικαμηνά)
Εορτή του Αγίου Σωφρονίου του Πατριάρχου Ιεροσολύμων (11 Μαρτίου)


Ο Άγιος Σωφρόνιος γεννήθηκε στην Δαμασκό της Συρίας περί το έτος 580 μ.Χ. και ήταν υιός ευσεβών και ενάρετων γονέων, του Πλινθά και της Μυρούς. Λόγω της καταγωγής του αποκαλείται και Δαμασκηνός. Κατά την νεαρή του ηλικία επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και εκάρη μοναχός στη μονή του αββά Θεοδοσίου, όπου συνδέθηκε πνευματικά με τον εκεί ασκούμενο Ιωάννη τον Μόσχο, από τον οποίο διδάχθηκε πολλά.
Με την συνοδεία αυτού επισκέφθηκε την Αίγυπτο, όπου συνδέθηκε με τον κύκλο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος και τη Ρώμη. Τότε πέθανε και ο Ιωάννης ο Μόσχος (620 μ.Χ.).
Ο Σωφρόνιος μετακόμισε το λείψανο αυτού στα Ιεροσόλυμα και, αφού τα ενταφίασε στη μονή του Οσίου Θεοδοσίου, επανέκαμψε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί προσβλήθηκε τότε από ανίατη ασθένεια των οφθαλμών. Επισκέφθηκε τότε το ναό των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου στο Αμπουκίρ και θεραπεύθηκε. Το θαύμα αυτό περιέλαβε σε εγκώμιό του προς τους Αγίους αυτούς.
Στην συνέχεια επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη με την ελπίδα να προσεταιρισθεί τον Πατριάρχη Σέργιο Α' (610 - 638 μ.Χ.) στις θέσεις του κατά των Μονοφυσιτών και να εκφράσει τις διαφωνίες του κατά του ενωτικού σχεδίου, το οποίο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύρος ο από Φάσιδος (630 - 643 μ.Χ.) ετοίμαζε για να σιγάσει την διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Αλλά απέτυχε και απογοητευμένος επανήλθε στα Ιεροσόλυμα.
Όταν πέθανε ο Άγιος Μόδεστος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Σωφρόνιος, για την υπερβάλλουσα αρετή του, ανήλθε το έτος 634 μ.Χ. στον πατριαρχικό θρόνο της Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Η κατάσταση ήταν θλιβερή. Εσωτερικά η Ορθοδοξία υπέφερε από την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
Εξωτερικά οι Άραβες περιέσφιγγαν την πόλη των Ιεροσολύμων. Ήδη κατείχαν τη Βηθλεέμ και ο Άγιος Σωφρόνιος μη δυνάμενος, κατά τον Δεκέμβριο του έτους 634 μ.Χ., να μεταβεί εκεί για να γιορτάσει την γέννηση του Θεανθρώπου, θρηνεί. Για την αποκατάσταση κάποιας ηρεμίας στο ποίμνιό του, συγκαλεί Σύνοδο και καταδικάζει τον Μονοφυσιτισμό.
Για την απόκρουση των Αράβων οργανώνει την άμυνα της πόλεως. Το έτος 637 μ.Χ. όμως αναγκάζεται να παραδώσει την πόλη των Ιεροσολύμων στον χαλίφη Ομάρ.
Ο Άγιος Σωφρόνιος κοιμήθηκε με ειρήνη το επόμενο έτος, 638 μ.Χ.


______________________________________________________________________________________


Τί λέγει ὁ γιος Σωφρόνιος
γιὰ τὴ Διακοπὴ Μνημοσύνου
Τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
Σύμφωνος μέ τόν σιο Μάξιμο τόν μολογητή εναι καί γιος Σωφρόνιος Πατριάρχης εροσολύμων. γιος Σωφρόνιος ζησε τήν δια ποχή μέ τόν γιο Μάξιμο καί γωνίσθηκε γιά τήν δια αρεσι το Μονοθελητισμο. Θά κάνωμε λοιπόν καί σ’ ατόν τόν γιο μία μικρή ναφορά, διά τόν λόγο τι ἀναφέρει στή διδασκαλία του σχεδόν αὐτούσιο τό δεύτερο μέρος του ὑπό ἐξέτασιν ΙΕ΄ ἱεροῦ Κανόνος τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. ναφέρει λοιπόν γιος στό κεφάλαιο τό λεγόμενο «Περί ξαγγελιν» τά ξς: 

Τος δίδουσι χρήματα πρός τό διαφυγεν βασάνους, οκ στιν γκλημα· ελοντο γάρ χρήματα ζημιωθναι ψυχήν· καί λύτρον νδρός διος πλοτος. Οδέ τος τ φυγ τήν σωτηρίαν πορισαμένοις στιν γκαλεν, κν ντ’ ατν τεροι κατασχέθησαν· δύναντο γάρ κκενοι φυγεν. Ε τις πρεσβύτερος διάκονος ς δθεν π’ γκλήματι το οκείου κατεγνωκώς πισκόπου πρό συνοδικς διαγνώσεως ποστ τς ατο κοινωνίας, καί μή ναφέρ τό νομα ατο, καθαιρείσθω. Καί ε τις πίσκοπος ατό τοτο τολμήσει κατά το δίου μητροπολίτου, καθαιρείσθω. σαύτως καί ε τις πίσκοπος μητροπολίτης κατά το πατριάρχου τατα τολμήσει, τς ερωσύνης παυέτωσαν. Ε δε τινες ποσταῖέν τινος ο διά πρόφασιν γκλήματος, λλά δι’ αἵρεσιν πό συνόδου ἁγίων Πατέρων κατεγνωσμένην τιμῆς καί ποδοχς ἄξιοις ο ρθόδοξοι» (P.G. 87Γ, 3369D).
Εναι ξιοθαύμαστο τό σημεο ατό τς διδασκαλίας το γίου Σωφρονίου, διότι ταυτίζεται, κατά γράμμα θά λέγαμε, μέ τόν πό ξέτασι ερό Κανόνα. σως δέν θά ταν περβολικό νά πομε τι, κατά τήν διατύπωσι το ν λόγ Κανόνος, ο Πατέρες τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου εχαν π’ ψιν τους τήν διδασκαλία ατή το γίου, μέ τήν ποία βεβαίως ταυτίστηκαν πλήρως.

Εντος των ημερων αποκαλυπτουμε .... μεγαλο σκανδαλο...

Εντος των ημερων....

αποκαλυπτουμε,

ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ...
Ο γνωστος ....Πανελληνιως, μαλλον Παγκοσμιως, "ηρωας" των Λαρισαϊκων, πρωην (2ος) ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΣ και με τα ΜΑΤ Καταληψιας της μητροπολεως Λαρισας, κυριος Δημητριος Μπεκιαρης, που "εκλεψε;" (απο τον ανδρα της(;), οπως ο ιδιος κατηγγειλε, τον εχουμε σε κασεττα), την οραματιστρια Μαρια Τσολακη, μητροπολιτης της προσωποπαγους μητροπολεως ( αυτο σημαινει για ...χαρι του!!!, μεγαλη η χαρι του, που λεμε!!!),  Γουμενισσας, Αξιουπολεως και Πολυκαστρου,

ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ 
και εγινε συνεργος 
παρανομων πραξεων;

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Μα τοσο ΧΑΝΟΣ, ειναι αυτος ο Ζουμπουλακης;

ΣΤ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====


Σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑgazino ο κ. Σταύρος Ζουμπουλάκης μιλάει κυρίως για την εισβολή των Μωαμεθανών στην Ευρώπη και, εν πρώτοις, στην Ελλάδα. Φυσικά προτιμά τις λέξεις «πρόσφυγες» και «μετανάστες», που ωραιοποιούν και φτιασιδώνουν την κατάσταση. Σε ερώτηση αν «Το Ισλάμ είναι επικίνδυνο για τις ευρωπαϊκές αξίες»; ποια είναι απάντηση του κ. Ζουμπουλάκη; “Ένα μικρό κομμάτι  ίσως. Υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο όμως: ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη πού πιστεύουν ότι το Ισλάμ είναι εγγενώς μια θρησκεία βίας. Ας κάνουν τον κόπο να ξεφυλλίσουν το Κοράνι.” 


ΙΔΟΥ, το ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΤΥΡΟΣ και ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, ΜΙΜΗΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ και ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ.Μια προ-διαπιστωσι 
για τους Ελληνες ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ - ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ,
Αχρικαιριτες και Τακτικιστες.
Το άχρι καιρού τόσα χρόνια έγινε τρόπος σκέψης και τρόπος ζωής για τους Έλληνες " Αντιοικουμενιστές" και τώρα που έρχονται τα πολύ δύσκολα έχουν κάπως χάσει την " ειρήνη " τους και διαμαρτύρονται με τρόπο " απελπισμένο" μήπως και ματαιώσουν την Σύνοδο και αποφύγουν την ανάγκη μιάς αληθινής ομολογίας. 


Η ομολογία όμως δεν είναι αγγαρεία αλλά φλόγα πνευματική και αυτή από ότι δείχνουν στην ουσία την στερούνται. 


Οι Μολδαβοί και Ουκρανοί αδελφοί μας άρχισαν την ομολογία τους πριν την Μεγάλη Σύνοδο και αυτό είναι το φυσικό σε όσους αληθινά ανησυχούν και αγαπούν Τον Χριστό μας. 


Οι Έλληνες "Αντιοικουμενιστές" δεν πρόκειται να ακολουθήσουν το παράδειγμα των αδελφών μας όχι πριν αλλά ούτε μετά τη Σύνοδο παρά την΄επίσημη ουσιαστικά αποδοχή της Αίρεσης από αυτή ,γιατί με τόσα χρόνια ανοχής συνήθισαν με το Άχρι Καιρού την Αίρεση να ζουν μαζί και ο χωρισμός τους φαίνεται βαρύτερος από ότι ο συμβιβασμός.
Ευχομεθα να διαψευσθουμε.

ΙΔΟΥ, 
ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΤΥΡΟΣ και ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, 
ΜΙΜΗΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ και ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ.

Οικουμ. Πατρ. Βαρθολομαίος για τη Σαρακοστή: Πότε "...η Χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ανενεργή"

Οικουμ. Πατρ. Βαρθολομαίος για τη Σαρακοστή: Πότε "...η Χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ανενεργή"Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον κατηχητήριο λόγο του έστειλε το εξής μήνυμα:  "Διά του ρύπου όμως της αμαρτίας κωλύεται η Χάρις του Αγίου Πνεύματος να ενεργή εν ημίν, εφ᾿ ω και η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία ώρισε την αρχομένην περίοδον των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ίνα κατ᾿ αυτήν καθάρωμεν εαυτούς διά της μετανοίας και γενώμεθα άξιοι να υποδεχθώμεν τα ζωοποιά Πάθη και την εκ νεκρών λαμπροφόρον Έγερσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού".
απο την Πατερικη Παραδοσι

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Επιτελους ηταν καιρος. Αρχισαν οι Παυσεις μνημοσυνου και οι Αποτειχισεις επισκοπων. Εστω και μακρυα απο την Ελλαδα. Εδω εχουμε πτωσι και καταπτωσι υπο κληρου και λαου, ηθους και υφους Ορθοδοξιας.

Σεισμός! Διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Κυρίλλου!

Ότι δεν έκαναν  οι "αχρικαιρίτες"
Έλληνες αντι-Οικουμενιστές,
το τόλμησαν οι Ορθόδοξοι

στην Μολδαβία και στην Ουκρανία!


Διακοπή μνημοσύνου
και στην εκκλησία της Ουκρανίας!
Ο Επίσκοπος Λογγίνος από Μπαντσένι (Banceni), περιοχή Τσερναούτσι (Cernauti), ο οποίος έχει ως Μητροπολίτη τον Σεβασμιώτατο Ονούφριο του Κιέβου και πάσης Ουκρανίας που ανήκει στο Πατριαρχείο Μόσχας, διέκοψετο μνημόσυνο του Πατριάρχη Κύριλλου.
Ο Επίσκοπος Λογγίνος απὀ Μπαντσένι (Banceni), περιοχή Τσερναούτσι (Cernauti), ο οποίος έχει ως Μητροπολίτη τον Σεβασμιώτατο Ονούφριο του Κιέβου και πάσης Ουκρανίας που ανήκει στο Πατριαρχείο Μόσχας, διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχη Κύριλλου στην Θεία Λειτουργία και σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας μετά την αποδοχή απο την Σύνοδο της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας των κειμένων του εγγράφου-σχέδιο της 5ης συναντήσης από Σαμπεζύ, αλλά και λόγω συνάντησης μεταξύ Πάπα και Πατριάρχη Κυρίλλου στην Αβάνα και της έκδοσης του κοινού κείμενου με «κοινή ευλογία» που αναγνωρίζει πονηρά τον παπισμό ως Εκκλησία.Ο Επίσκοπος Λογγίνος έλαβε τον τίτλο του «Ήρωα της Ουκρανίας" για το σπουδαίο του φιλανθρωπικό έργο, έχοντας σε φροντίδα δύο ορφανοτροφεία με 400 ορφανά από τα οποία πολλά είναι με ειδικές ανάγκες και ένα νοσοκομείο με παιδιά με AIDS από τα οποία μερικά θεραπεύτηκαν με θαυμαστό τρόπο μετά από την συμμετοχή τους στις θείες ακολουθίες και την προσώπικη προσευχή του Μητροπολίτη. Ο ίδιος είναι ηγούμενος των μοναστηρίων Μπαντσένι (ανδρικό) και Μποιάν (γυναικείο).

__________________________________________________________________________
Εἶχε προηγηθεῖ τὸ ἴδιο καὶ στὴν Μολδαβία
   Τις 20 Φεβρουαρίου 2016, στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητρόπολης Μολδαβίας, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο «Η δήλωση της κανονικής ανυπακοής»[1], το οποίο αποτελεί απάντηση στη δήλωση, που απεύθυναν στον Σεβασμιώτατο Βλαδίμηρο οι κάτωθι υπογράψαντες κληρικοί της Μητρόπολης Μολδαβίας, όπου ανακοινώσαμε ότι διακόπτουμε το μνημόσυνο στις θείες ακολουθίες του τοπικού επισκόπου, του Μητροπολίτη Κισινέφ και πάσης Μολδαβίας, Βλαδιμήρου, και του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας, κ.κ. Κυρίλλου, λόγω των τελευταίων εκκλησιαστικών γεγονότων, που σχετίζονται με την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, αλλά και με τη συνάντηση στη Κούβα του Πάπα Ρώμης, Φραγκίσκου, και του Πατριάρχη Μόσχας, κ. Κυρίλλου, και με το κείμενο της κοινής τους δήλωσης.
Εμείς [θέλουμε και] περιμένουμε με ανυπομονησία να μνημονεύσουμε και πάλι τον Ιεράρχη μας και τον Πατριάρχη μας, δεν είμαστε παραβάτες, ούτε θέλουμε το σχίσμα, είμαστε υπέρ της Εκκλησίας και μέσα στην Εκκλησία, αλλά η διακοπή του μνημόσυνου αποτελεί επισήμανση και διαμαρτυρία μας μέσα στην Εκκλησία λόγω του ότι κάτι δεν πάει καλά[2]. Δεν προτιθέμεθα να οργανώσουμε «παράλληλες Συνόδους», αλλά να εφαρμόσουμε τον ιε΄ Κανόνα της Α΄-Β΄ Συνόδου, ακριβώς επειδή θέλουμε να είμαστε πρωτίστως σε πλήρη κοινωνία με την ορθόδοξη πίστη.
Εμείς, οι κάτωθι κληρικοί, υπογράψαντες του παρόντος, τους οποίους αναφέρει το εν λόγω άρθρο, απορρίπτουμε όλες τις κατηγορίες εναντίον μας, ιδιαιτέρως τις κατηγορίες για δημιουργία σχίσματος, διότι αυτές δεν έχουν καμία κανονική βάση. Η ενέργειά μας βασίζεται αυστηρά στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί σχίσματος και αιρέσεως, η οποία διατυπώνεται από τους Κανόνες ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της Α΄-Β΄ Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 861. Το β΄ μέρος του ιε΄ Κανόνα, σύμφωνα με την ερμηνεία του Αγίου Ομολογητή Νικοδήμου[3], αποτελεί μια ολοκλήρωση των τριών προηγουμένων κανόνων, διότι θέτει τους κανονικούς όρους της εφαρμογής τους και προσδιορίζει την μοναδική περίπτωση για τη διακοπή του μνημόσυνου του τοπικού ιεράρχη, δηλαδή την διακήρυξη της αίρεση γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Καθώς μας διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η υπακοή και η υποταγή στον ιερέα, στον ιεράρχη ή στην Σύνοδο δεν ισχύουν πλέον όταν πρόκειται για αίρεση: «Εἰ μὲν γὰρ δόγμα ἔχει διεστραμμένον κἂν ἄγγελο; ᾗ, μὴ πείθου˙ εἰ δὲ ὀρθὰ διδάσκει, μὴ τῷ βίῷ πρόσεχε, ἀλλὰ τοῖς ῥήμασιν» (Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Β΄ εἰς Β΄ Τιμοθ., PG 62, 610).
Αυτοί οι κανονικοί όροι διατυπώνονται κυρίως στην ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου στον α΄ Κανόνα της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου: «Εκδίδοντας αυτόν τον όρο, η Σύνοδος του Εφέσου αποβλέπει εκείνο τον νομικό-εκκλησιαστικό κανόνα, βάσει του οποίου η εκκλησιαστική ιεραρχική διοίκηση κατέχει την πλήρη νόμιμη εξουσία μόνο τότε όταν ενεργεί μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος και όταν οι διαχειριστές αυτής της εξουσίας υποτάσσονται αυστηρά στους νόμους και στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας˙ και, αντιθέτως, όταν αυτοί απομακρύνονται από αυτούς τους νόμους και παραβιάζουν τους αυστηρά προσδιορισμένους έννομους όρους, αυτή η [εκκλησιαστική] εξουσία χάνει όλα τα δικαιώματά της. Αν ερμηνεύσουμε στη συνέχεια τους κανόνες της Συνόδου που συγκεντρώθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 861, θα καταλάβουμε τι δύναμη είχε πάντοτε στην Εκκλησία αυτός ο κανόνας»[4]. Επομένως, ενεργώντας μέσα στους αυστηρούς όρους του Κανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλώνουμε ότι η μοναδική αιτία της διακοπής εκ μέρους μας του μνημόσυνου του τοπικού Επισκόπου μας και του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας, κ.κ. Κυρίλλου, είναι η δημόσια και ανοικτή διακήρυξη της αίρεσης εκ μέρους τους.

τα αβάσταχτα φορτία...τα αβάσταχτα φορτία...


του παπαΗλια μας

Για όλους μας είναι επίπονα τα φορτία και ιδιαίτερα τα δυσβάστακα. Και είναι φορτία, που οι άλλοι μας φορτώνουν, όπως το τωρινό φορτίο του κάλπικου χρέους και της ξένης προσφυγιάς. Εφευρήματα των διεθνών κακούργων και των ντόπιων εφιαλτών.


Αλλά υπάρχουν και φορτία, που εμείς οι ίδιοι φορτώνουμε τους εαυτούς μας. Ίσως περισσότερο βαριά και δυσβάστακτα από τα προηγούμενα. Που όμως για πολλούς και διαφόρους λόγους δυσκολευόμαστε να τα αποχωριστούμε, παρότι αφάνταστα μας ταλαιπωρούν.


Για όλα αυτά μας μιλάει το Ευαγγέλιο της Κυριακής (Ματθαίου: ΣΤ: 14-21) και τα σχετικά με αυτό κηρύγματα, που θα τα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:


ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ο βαμμενος - μια ολοκληρη ζωη - Οικουμενιστης-Πανθρησκειαστης ....αψοφητος Αρ. Πανωτης, εξυβριζει και βλασφημει την Μοναδικοτητα της Εκκλησιας και εντασσει, ΟΛΟΥΣ τους Αιρετικους και ετεροφρονες στα μέλη της Εκκλησίας. Που ανηκει αυτο το πολυετες ....θεολογικο παραφωνημα; Σε ποιο Μολυσμενο σωμα εντασσεται αυτος ο Αιρετικος .....θολολογος; Τον θυμομαστε απο τοτε που αισθανομαστε την υπαρξι μας, ως γλοιωδη εξυμνητη καθε Αντιορθοδοξου και Αχρωματιστου Φαναριωτη και καθε Αποχρωματισμενου και Χρεωκοπημενου Φραγκολατινου . Εκας ....βεβηλο οργανετο των οργανων του Αντιδικου του Θεου. Μιασμενο και πανουκλιασμενο αποβρασμα και φρυγανο της Σατανικης Παναιρεσεως του Οικουμενισμου.

 

Τα αντι-Οικουμενιστικά ιστολόγια ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ την κακόδοξη αντι-Οικουμενιστικὴ θεωρία τους.

Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΩΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ
Του κ. Ανδρέα Κυριακού
=====
Σε άρθρο του με τον τίτλο «Η επανάπλευση της εν Χριστώ αδελφότητος και ο “αντισυνοδικός οίστρος”», ο Ελλογιμώτατος κ. Αριστείδης Πανώτης προβαίνει στα αποκαλυπτήρια του ακραιφνούς οικουμενιστικού του φρονήματος. Λέγει πολλά. 
Από το σχοινοτενές οικουμενιστικό του κελαήδημα λίγα θα σχολιάσουμε. 

Αναφέρεται εν πρώτοις σε «ομολογιακό φαρισαϊσμό». Εννοεί ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται η θέση μας ότι είμαστε οι Ορθόδοξοι η Μία Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως. Αυτός και (οι) συν αυτώ άλλα φρονούν. Βλέπει «σύνολο Εκκλησιών» στις οποίες συγκαταριθμεί, μαζί την Ορθόδοξη Εκκλησία, το πολυποίκιλο πλήθος των αιρέσεων με πρώτο τον Παπισμό, όλους συλλήβδην τους Προτεστάντες αλλά και τους Μονοφυσίτες. Δεν κρύβεται καθόλου αλλά τουναντίον διακηρύττει, οικουμενιστικώ τω τρόπω, ότι «οι καιροί επιβάλλουν να ξεχάσουμε τους κατ’ αλλήλων ομολογιακούς παιάνες».  
Οι Αγγλικανοί κι οι λοιποί Προτεστάντες χειροκροτούν όρθιοι τον κύριο αυτό, που διακηρύττει ανερυθριάστως τη θεωρία των κλάδων (Branch theory). Τα μέλη της Εκκλησίας τον μυκτηρίζουν. 


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου