Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

O ...ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΗΣ KOΣΜΗΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΑΜΑΚΗ

O ...ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΗΣ KOΣΜΗΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΑΜΑΚΗ


ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ


         Ὁ Κωνσταντίνου εἶναι στὸ ἴδιο μάθημα τοῦ ἴδιου τμήματος μὲ τὸν Καϊμάκη καθηγητὴς τῆς Π. Διαθήκης. δυὸ μαζὶ καλλίτερα ἀπὸ τὸν ἕναν. οἱ φοιτηταὶ μαθαίνουν διπλάσια πράγματα, καὶ ἡ σοφία στάζει ἀπὸ τὰ μπατζάκια τους. ὁ Κωνσταντίνου μόνος του ὁλομόναχος ἔγραψε καὶ μιὰ φυλλάδα 35 σελίδων σὲ σχῆμα τσέπης (8 x 13 ἑκ.) μὲ χοντρὰ δωδεκάρια γράμματα ἀναγνωστικοῦ Β’ δημοτικοῦ σὲ ἀραιὲς σειροῦλες (27) μὲ τίτλο “Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη - Μυθολογία τῶν Ἑβραίων ἢ Βίβλος τῆς Ἐκκλησίας;” (Ἀθήνα 2003, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). φυλλάδα τοῦ λαοῦ, γιὰ ἐνημέρωσι θεολόγων καὶ μή. ἡ περίληψι τῆς φυλλάδας εἶναι· “Μερικοὶ λένε ὅτι ἡ Π. Διαθήκη εἶναι ἡ μυθολογία τῶν Ἑβραίων σὰν ὅλες τὶς μυθολογίες τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν λαῶν. καὶ μερικοὶ Χριστιανοὶ ῥωτοῦν· Μὰ τότε πῶς ἡ ἐκκλησία τὴν Π. Διαθήκη τὴν ἔχει γιὰ Βίβλο της; σὲ μύθους πιστεύουμε;”. δηλαδὴ γιὰ μύθους ζοῦμε χριστιανικὰ καὶ γιὰ μύθους φτάσαμε μέχρι μαρτυρίου; καὶ συνεχίζει ὁ Κωνσταντίνου (σὲ περίληψι)· “Μὴ χολοσκᾶτε. μυθολογία εἶναι βέβαια ἡ Π. Διαθήκη,   ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν πειράζει· δὲν λέει κακοὺς μύθους, ἀλλὰ καλούς. ἀπὸ κάθε μῦθο βγαίνουν σὰ δίδαγμα καλὰ πράματα καὶ θεοτικά. ἄρα ἡ ἐκκλησία δὲν παύει νὰ εἶναι ἁγία ἱερὰ καὶ ὀρθόδοξος, καὶ ἡ Βίβλος παραμένει ἁγία ἱερὰ καὶ ψυχωφέλιμη· καὶ Βίβλος εἶναι βέβαια καὶ ἡ Π. Διαθήκη ὁπωσδήποτε.” γιατί, ἂν ἡ Π. Διαθήκη δὲν ἦταν Βίβλος τῆς ἐκκλησίας, πῶς θὰ ἦταν καθηγητὴς θεολογικῆς σχολῆς ὁ Κωνσταντίνου; μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τί θὰ ἦταν μὲ τὸ ταλέντο καὶ τὴν κατάρτισι ποὺ ἔχει; ὅπως ἀκριβῶς καὶ κάποιοι ἄλλοι, ποὺ ἀναφέρονται στὰ Εὐαγγέλια, δὲν πίστευαν οὔτε σὲ πνεῦμα, οὔτε σὲ ὕπαρξι ἀγγέλων, οὔτε σὲ μεταθανάτια ζωή, καὶ ὅμως τὸ θεὸ δὲν τὸν καταργοῦσαν, τὸν διατηροῦσαν ἔστω καὶ ἄνεργο, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἦταν ἀδέρφια καὶ παιδιὰ κι ἀνίψια ἀρχιερέων· κι ἀπὸ ποῦ θὰ εἰσέπρατταν δεκάτη, ἂν ὁ λαὸς ἔχανε τὸ θεό του; πάντα στὰ θεολογικὰ κλίματα εὐδοκιμεῖ κι αὐτὸ τὸ εἶδος συνέσεως. νά λ.χ. κι ὁ Ἀγουρίδης κι ὁ Καϊμάκης τὸ ἔχουν αὐτὸ τὸ εἶδος· ὅλοι οἱ βιβλικοὶ τὸ ἔχουν.         Ἡ ἀπάντησι τοῦ Κωνσταντίνου στὴν ἀπορία τῶν μὴ εἰδικῶν μοῦ θυμίζει κάποια περίπτωσι ποὺ κάποιον τὸν πληροφόρησαν ὅτι “Ὁ Τάδε κοιμᾶται μὲ τὴ γυναῖκα σου”, κι ἐκεῖνος πῆγε καὶ ῥώτησε τὸν Τάδε “Γιατί κοιμᾶσαι μὲ τὴ γυναῖκα μου;”· κι ὁ Τάδε τοῦ ἀπάντησε· “Δὲν πειράζει· κοιμοῦμαι μαζί της, μόνον ὅταν λείπῃς ἐσύ, γιὰ νὰ μὴν κρυώνῃ· ἐγὼ τὴ ζεσταίνω, δὲν τὴν κρυώνω. ἤθελες νὰ κρυολογήσῃ μόνη της καὶ νὰ πληρώνῃς ἔπειτα γιατροὺς καὶ φάρμακα;”. κι ἐκεῖνος τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν καλοσύνη του. μοῦ θυμίζει καὶ κάποιον συνήγορο, ποὺ παραδέχτηκε ὅτι ὁ πελάτης του ἔκανε ὅλες τὶς ἀπάτες, γιὰ τὶς ὁποῖες κατηγορεῖται, ἀλλ᾽ εἶναι καλὸς ἄνθρωπος. πρέπει λοιπὸν τὸ εὐσεβὲς καὶ φιλόθεο κοινὸ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν Κωνσταντίνου καὶ νὰ θαυμάσῃ τὴ σοφία του γιὰ τὴν ἀπάντησί του στὴν ἀπορία τους· “Δὲν πειράζει ποὺ ἡ Π. Διαθήκη εἶναι μῦθος· καλὰ πράματα δασκαλεύουν οἱ μῦθοι της, δὲν δασκαλεύουν κακὰ πράματα. ἡ ἁγία μας ἐκκλησία, ποὺ τὴν ἔχει γιὰ Βίβλο της, δὲν χάνει τὴν τιμιότητά της· ξέρει τί κάνει ἡ ἁγία μας ἐκκλησία”. εἴδατε ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα, ἔ; καί γε ὀρθόδοξο. καὶ ὁ Χριστὸς στὰ Εὐαγγέλια, ποὺ θεωρεῖ τὴν Π. Διαθήκη ἱστορία; καὶ οἱ ἀπόστολοι ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια γνώμη; βλακεῖες λένε; περίπου κάτι τέτοιο· διότι δὲν ῥώτησαν τὸν Κωνσταντίνου. ἂν τὸν ῥωτοῦσαν, θὰ μάθαιναν ὅτι εἶναι μυθολογία καὶ ὄχι ἱστορία.         Γράφει λοιπὸν ὁ Κωνσταντίνου στὴ φυλλάδα του, πρὸς τὸ τέλος, γιὰ τὰ “ποιητικὰ” καὶ τὰ “διδακτικὰ” βιβλία τῆς Π. Διαθήκης, νομίζοντας ὅτι ἄλλα εἶναι τὰ “ποιητικὰ” καὶ ἄλλα τὰ “διδακτικά”· «Μὲ τὰ ῾Ποιητικὰ Βιβλία᾿ ὑμνεῖ ὁ λαὸς τὸ θεό του»· ἂς ποῦμε μὲ τὸ Ἆσμα στὸ ὁποῖο ὁ θεὸς οὔτε κἂν ἀναφέρεται. «… ἐνῷ στὰ ῾Διδακτικὰ Βιβλία᾿ ἀποθησαυρίζεται ἡ θεία σοφία… τοῦ θεοῦ (Σοφία Σολομῶντος 9,4) ὡς προϋπάρχουσα τῆς… δημιουργίας (Παροιμίαι 8, 22 - 31) καὶ ὡς ἔκφρασι τῆς δύναμης τοῦ θεοῦ… (Σοφία Σολομῶντος 7, 25 - 26)» (σελ. 34 - 35). τὶς Παροιμίες ὁ Κωνσταντίνου δὲν τὶς ἔχει στὰ ῾Ποιητικὰ Βιβλία᾿, ποὺ τὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ ῾Διδακτικὰ Βιβλία᾿, προφανῶς διότι δὲν ξέρει ὅτι εἶναι βιβλίο ποιητικό, ὅπως δὲν ξέρει κι ὅτι ῾Ποιητικὰ᾿ καὶ ῾Διδακτικὰ᾿ εἶναι τὸ ἴδιο. καὶ ἀσφαλῶς οἱ Παροιμίες μόνο σὲ δυὸ κεφάλαια μιλοῦν γιὰ τὴ σοφία, ἐνῷ ὁ κύριος ὄγκος τους εἶναι ἄλλα πράγματα καὶ κυρίως 500 περίπου παροιμίες. ὅσο γιὰ τὴ σοφία τοῦ θεοῦ γενικῶς σὰ θησαύρισμα μέσα στὴ Βίβλο, ὑπάρχει κανένα βιβλίο της ποὺ νὰ μὴν τὴν περιέχῃ ; ὁ ἄνθρωπος δὲν ξέρει τί λέει.         Καὶ παρακάτω (σελ. 35-37) γράφει· «Ἡ χριστιανικὴ Παλαιὰ Διαθήκη τελειώνει μὲ τὸ βιβλίο τοῦ “Δανιήλ”, μὲ τὸ ὁποῖο… περιγράφεται… ἡ μορφὴ τοῦ… ῾Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου᾿…. τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τίτλο, ῾Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου᾿, θὰ χρησιμοποιήσῃ στὸ ἀμέσως ἑπόμενο βιβλίο τῆς χριστιανικῆς Βίβλου, στὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, ὁ Ἰησοῦς, κάθε φορὰ ποὺ μιλάει γιὰ τὸν ἑαυτό του». “χριστιανικὴ Παλαιὰ Διαθήκη” λέει ὁ Κωνσταντίνου, ἐπειδὴ αὐτοὶ ποὺ τὸν ἔκαναν αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸν ἔχουν ἐθίσει νὰ λέῃ ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ πραγματικὴ Παλαιὰ Διαθήκη κι ἄλλη ἡ “χριστιανική”. “Δανιήλ”, ἐντὸς εἰσαγωγικῶν, τὸν γράφει, ἐπειδὴ ἐννοεῖ “κολοκύθια Δανιήλ”· ὅλοι αὐτοί, ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Χριστὸ ποὺ κατονομάζει τὸ βιβλίο ὡς γνήσιο τοῦ προφήτου Δανιὴλ καὶ ἀπαγγέλλει αὐτολεξεὶ συγκεκριμένο χωρίο του (Μθ 24,15· Μρ 13,14), ἔχουν τὴν “ἄποψι” ὅτι τὸ βιβλίο εἶναι ψευδεπίγραφο. “ὁ Ἰησοῦς” λέει ὁ Κωνσταντίνου, ὅταν ὀνομάζῃ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ἐπειδὴ πάλι ὅλοι αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ ποῦν ποτὲ “ὁ Κύριος” ἢ “ὁ Χριστὸς”“ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς”“ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός”· εὐκολώτερα θὰ κατάπιναν ἕνα μαγκάλι ἀναμμένα κάρβουνα. παρατηρήστε το στὰ βιβλία τους. αἰσθάνονται βολικά, μόνο ἂν λένε “ὁ Ἰησοῦς”, σὰ νὰ λέμε “ὁ Τάκης”. ἔχουν δὲ πολὺ γοῦστο στὸ πῶς προσπαθοῦν καὶ νὰ διαλάθουν τὴν προσοχὴ τῶν ἄλλων, ὅταν κάνουν αὐτὴ τὴν τσαχπινιά τους, καὶ νὰ μὴν ποῦν κανένα ἀπὸ τ᾿ ἄλλα τ᾿ ἀνεπιθύμητά τους. λέτε νὰ τοὺς στριμώξω μ᾿ αὐτὸ τὸ φανέρωμά μου καὶ νὰ ποῦν μερικὲς φορὲς αὐτὸ ποὺ θέλουν ν᾿ ἀποφύγουν ; θὰ τὸ πάρω ἐπάνω μου, ἂν καταφέρω κάτι τέτοιο· πάντως δὲν τὸ ἐπιδιώκω, γιατὶ τὸ θεωρῶ ματαιοπονία.         Ἐδῶ ὅμως δὲν μ᾿ ἐνδιαφέρουν οἱ “ἀπόψεις” των καὶ οἱ ῥοπές των, ἀλλὰ τ᾿ ἀστραφτερὰ μαργαριτάρια τους, ποὺ εἶναι τόσο ἀπολαυστικά. λέει λοιπὸν ὁ Κωνσταντίνου τελευταῖο βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης τὸν Δανιήλ, κυρίως ἐπειδὴ οἱ δικοί μας ἐκδότες, βάζοντας τοὺς Δώδεκα πρὶν ἀπὸ τοὺς Μεγάλους προφῆτες, τοποθετοῦν τελευταῖο τὸ βιβλίο τοῦ Δανιήλ. σ᾿ ἄλλες ἐκδόσεις, ποὺ οἱ Δώδεκα μπαίνουν μετὰ τοὺς Μεγάλους, τοποθετεῖται τελευταῖο τὸ βιβλίο τοῦ Μαλαχίου. ἀξιολογήστε τώρα τὸ “θεολόγημα” τοῦ Κωνσταντίνου, ποὺ πέφτει σὰ σάπιο ἀχλάδι ἀπὸ μιὰ τυπογραφικὴ συγκυρία. (τὸ χρονικῶς τελευταῖο βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης εἶναι ἱστορικό, ὁ Νεεμίας). οἱ δάσκαλοι ὅμως τοῦ Κωνσταντίνου —διότι ὁ ἴδιος “κουκιὰ ἔφαγε, κουκιὰ μαρτυράει”— ἁρπάζονται ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ τυπογραφικὴ συγκυρία καί, πασχίζοντας νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπ᾿ αὐτὴ σὰν ἀπὸ ἕνα ψυχολογικῆς ἐπιδράσεως τρὺκ ἐπάνω στὸν ἀνήξερο λαό, στηρίζουν τὴν “ἄποψί” τους ὅτι τὸ βιβλίο τοῦ “Δανιὴλ” γράφτηκε λίγο πρὶν ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια. ὁ Κωνσταντίνου, μιμούμενος τοὺς δασκάλους του, προσπαθεῖ νὰ πλασσάρῃ ξαναζεσταμένη τὴ σχετικὴ κρυάδα ἐκείνων. αὐτὴ ἡ τέτοια “θεολογικὴ ἐνασχόλησι” ὅλων αὐτῶν μὲ τέτοιες τρίχες εἶναι τὸ ὑποκατάστατο τῆς ἀπούσης ἐπιστήμης. εὐτυχῶς ποὺ οἱ ἴδιοι τὰ φανερώνουν ἄθελά τους, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ τοὺς γραδάρουμε.         Σᾶς συνιστῶ τὰ κείμενα τῶν Κωνσταντίνου, Ἀγουρίδου, Καϊμάκη, καὶ Γαλίτη νὰ τὰ διαβάζετε, ὅταν ἔχετε ἀκεφιές· εἰς ἀκηδίαν ὅπως ἔλεγαν οἱ παλιοί· φτιάχνουν τὸ κέφι. σᾶς ἐγγυῶμαι δὲ ὅτι εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ γουστόζικα ἀναγνώσματα τῆς ξάπλας. δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὰ βλέπουμε ὅλα σὰν τὲστ χρήσιμα γιὰ τὴ διάγνωσί τους. ἡ ὑπόθεσι ἔχει καὶ τὴν εὔθυμη πλευρά της.


 Μελέτες 1 (2008)

ΕΩΣ ΠΟΥ, ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;

ΕΩΣ ΠΟΥ,
ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ,
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;Κάποτε ο θρυλικος πλεον Νεοχρυσοστομος Πατηρ και Διδασκαλος της Εκκλησιας, ο επισκοπος Αυγουστίνος, είχε ρωτήσει ομάδα θεολόγων έως που μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους ο Διάβολος, εάν και έως που έχει εξουσία στους ανθρώπους.
 

Ο πανεξυπνος Θεολογος και Φιλολογος Κων/νος Σιαμάκης έδωσε την απάντηση που ικανοποίησε τον π. Αυγουστίνο:
 

"Ο πονηρός μοιάζει με ένα μαντρόσκυλο που είναι δεμένο με μια μεγάλη και χοντρή αλυσίδα, με την οποία τον έχει δέσει ο Θεός. 
Όπως το μαντρόσκυλο δεν μπορεί να προξενήσει κανένα κακό σε όποιον κινείται έξω από το πεδίο δράσεώς του, έξω από τα όρια της αλυσίδας, έτσι ο Διάβολος δεν μπορεί να προξενήσει κανένα κακό σε κάθε Χριστιανό που, πιστός στο Χριστό κινείται εκτός δικαιοδοσίας του Διαβόλου και δεν του δίνει κανένα δικαίωμα να του προξενήσει κακό. 
Όταν όμως ο άνθρωπος εθελοντικά δεχτεί να μπει εκεί που φτάνει η εξουσία του διαβόλου, τότε αυτός θα τον κατασπαράξει, θα τον ξεσκίσει".

Βαρθολομαίος: «Προσεύχομαι για τους εν Χριστώ αδελφούς Πάπα Φραγκίσκο και Πατριάρχη Κύριλλο»...

Βαρθολομαίος: «Προσεύχομαι για τους εν Χριστώ αδελφούς Πάπα Φραγκίσκο και Πατριάρχη Κύριλλο»...


Τα
tweets του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη συνάντηση Φραγκίσκου–Κυρίλλου


Μέσω Twitter σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριλάρχης κ. Βαρθολομαίος την ιστορική συνάντηση του πατριάρχη Ρωσίας κ. Κυρίλλου με τον Πάπα Φραγκίσκο. Στο πρώτο του tweet ο Οικουμενικός Πατριάρχης έγραψε: «Προσεύχομαι για τους εν Χριστώ αδελφούς Πάπα Φραγκίσκο και Πατριάρχη Κύριλλο. Είμαι ικανοποιημένος που ο διάλογος που ξεκίνησε το 1964 από τους Αθηναγόρα και Παύλο εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς.
Το δεύτερο tweet απευθυνόταν απευθείας προς τον Πάπα Φραγκίσκο μέσω του δικού του λογαριασμού στο Twiter. «Αδερφέ εν Χριστώ προσεύχομαι για σένα και για την συνάντηση σου με τον αδερφό μας Κύριλλο» έγραψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.@Pontifex praying for you, my brother in Christ, and your meeting with our brother Kirill. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που ανώτατοι εκκλησιαστικοί ηγέτες όπως ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης επικοινώνησαν μέσω του Twitter κάτι το οποίο είναι ιδαίτερα ελπιδοφόρο.
[σσ katanixis: για τις μετοχές της Twitter Inc. σίγουρα, λέμε εμείς (Τιμή μετοχής: TWTR (NYSE) 15,89 $ +1,58 (+11,04%) 12 Φεβ, 7:59 μ.μ. GMT-5 ]

Η ΜΟΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΛΑΧ, 

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ! (βίντεο)

ΚΥΡΙΩς ΕΙΚΟΝΑ


Ένα σχολείο στην περιοχή της πολιτείας Μέρυλαντ των ΗΠΑ, πρόσφατα τιμώρησε μια μαθήτρια επειδή αρνήθηκε να… ομολογήσει πίστη στο Ισλάμ! Της έδωσαν χαμηλό βαθμολόγιο επειδή δεν υπέκυψε σε μια σειρά από πράξεις οι οποίες ήταν ενάντια στις χριστιανικές της πεποιθήσεις ενώ απείλησαν τον πατέρα της με σύλληψη αν δεν σταματήσει να παραπονείται δημόσια.
ΦΟΤΟ1
ΦΟΤΟ2
ΦΟΤΟ3
Οι γονείς είναι ο βετερανός πολεμιστής στον πόλεμο του Ιράκ, John Kevin Wood και η γυναίκα του Melissa, οι οποίοι αρνήθηκαν να επιτρέψουν στην κόρη τους να υποβάλλεται σε ισλαμική κατήχηση και προπαγάνδα στο μάθημα Παγκόσμιας Ιστορίας της τάξης της στο γυμνάσιο. (Τα μαθήματα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα με απαρχή την Θεολογική, βλέπε «Θολογική» Σχόλη Θεσσαλονίκης).
Στην πολιτεία Tennessee της Αμερικής με ένα νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί σε όλες τις τάξεις των δημόσιων σχολείων υποχρεούνται οι μαθητές να συμμετάσχουν σε μαθήματα κατήχησης του Ισλάμ. Αυτά τα «σύγχρονα» προγράμματα ονομάστηκαν προγράμματα «Κοινού Κορμού», «Common Core’ programs»

Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από το πλούσιο σε πετρέλαιο αραβικό κράτος του Κατάρ και δίνουν μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία του Ισλάμ, αγνοώντας σκανδαλωδώς όλες τις άλλες θρησκείες. Μάλιστα προβλέπουν σταδιακά να θέσουν εκτός νόμου τις διδασκαλίες άλλων θρησκειών.

Όπως ανάφερει το «US World Report», έχουν υποχρεώσει στο λεγόμενο Παγκόσμιο Σχολείο με διάφορες πρακτικές που έχουν ως στόχο να διδάξουν μη μουσουλμανικά παιδιά, να ασκούν τη μουσουλμανική λατρεία. Έτσι τα παιδιά αναγκάζονται να απαγγέλνουν τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ. Τους αναγκάζουν να συμμετάσχουν σε παιχνίδια ρόλων που συμπεριλαμβάνουν κορίτσια με burkas, (ενδυμασίες που πρέπει οι μουσουλμάνες γυναίκες να φορούν αλλιώς θα αντιμετωπίσει ποινή θανάτου ή λιθοβολισμού). Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά προσελκύονται στις μουσουλμανικές προσευχές. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι πρέπει να σέβονται την σημασία του ισλαμικού κράτους και της Αλ Κάιντα.
ΦΟΤΟ4
Προφανώς οι διευθυντές και οι δάσκαλοι αυτών των σχολείων όπου ρέουν άφθονα τα πετρέλαιοδόλαρα, έχουν ξεχάσει την Ιδρυτική Διακήρυξη του Σύνταγματος των Ηνωμένων Πολιτειών που απαγορεύει σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό παράγοντα οποιαδήποτε πράξη η οποία εγκρίνει ή υποστηρίζει προσηλυτισμό κάποιας θρησκείας Η Διακήρυξη προβλέπει ότι ακαδημαϊκά μαθήματα στην Ιστορία, Γεωγραφία και Κοινωνικών Σπουδών θα συνεχιστούν χωρίς αλλαγή και απαγορεύει κάθε πρακτική η οποία κατευθύνεται στην μεταστροφή κάποιου σε μια συγκεκριμένη θρησκεία.
ΦΟΤΟ5
 

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ της Ουνιτικης θεολογικης σχολης Θεσσαλονικης, συναγωνιζονται σε Οικουμενιστικες Πανθρησκειακες ασχημιες. Ολοι τους ομως ειναι ιδιοι και απαραλλακτοι. Ο κ. Κων/νου ειναι αυτος που ειναι και ακομα χειροτερος απο οτι φαινεται. Ο κ. Κογκουλης εχει και αυτος ασχημο ιστορικο, τελευταια αυτος εισηγηθηκε να στειλη ο Μπολκας ηγουμενο στον Οικουμενιστη Αυστριας, ο δε Σκαλτσης ειναι Σωτηρικο ...φρουτο!!!με μεγαλο Σωτηρικο προφιλ αναμεμιγμενο με Οικουμενιστικο!!!!Ο δρ. Κωνσταντινος Σιαμακης τους ...περιγραφει θαυμασια...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ της Ουνιτικης θεολογικης σχολης Θεσσαλονικης, συναγωνιζονται σε Οικουμενιστικες Πανθρησκειακες ασχημιες. Ολοι τους ομως ειναι ιδιοι και απαραλλακτοι. Ο κ. Κων/νου ειναι αυτος που ειναι και ακομα χειροτερος απο οτι φαινεται. Ο κ. Κογκουλης εχει και αυτος ασχημο ιστορικο, τελευταια αυτος εισηγηθηκε να στειλη ο Μπολκας ηγουμενο στον Οικουμενιστη Αυστριας, ο δε Σκαλτσης ειναι Σωτηρικο ...φρουτο!!!με μεγαλο Σωτηρικο προφιλ αναμεμιγμενο με Οικουμενιστικο!!!!Ο δρ. Κωνσταντινος Σιαμακης τους ...περιγραφει θαυμασια...

 

Ο κ. Κογκούλης "αποκαθηλώνει" Κωνσταντίνου και ΣκαλτσήΟ κ. Κωνσταντίνου Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
και το προσκυνητάριο με την εικόνα του Χριστού
Κάποιοι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, με αφορμή την απομάκρυνση του προσκυνηταρίου με την εικόνα του Χριστού από την είσοδο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, απευθυνθήκαμε στον Ομότιμο Καθηγητή και Προκοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Ιωάννη Β. Κογκούλη έργο του οποίου, εκτός των άλλων, ήταν και το εν λόγω προσκυνητάριο, και ζητήσαμε να μας σχολιάσει το γεγονός.
Ο Καθηγητής, εξέφρασε τη θλίψη του για τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντίνου  και για την κατάσταση γενικότερα, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την αφυπηρέτησή του (1/9/2015). Ένα χρόνο που ήταν Κοσμήτορας και ο Καθηγητής εν ενεργεία, ο κ. Κωνσταντίνου  απέφυγε να προβεί σε ενέργειες που θα προκαλούσαν και θα συναντούσαν την αντίδραση του κ. Καθηγητή.


Συγκεκριμένα ο κ. Καθηγητής αναφέρθηκε στο γεγονός της καταψήφισης της ομοτιμοποίησής του  από τον κ. Κωνσταντίνου, νυν κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, και του φερόμενου συνθήματος/ στόχου, της "Αποκογκουλοποίησης" της Σχολής. Ο κ. Ιωάννης Β. Κογκούλης  μας προέτρεψε να επιβεβαιώσουμε όσα μας κατέθεσε στη συνέχεια, διαβάζοντας  τα σχετικά κείμενα από το βιβλίο του «Διακονώντας ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πεπραγμένα Κοσμητείας 2006-2010».
Συγκεκριμένα, ο κ. Ιωάννης Β. Κογκούλης ανέλαβε ο ίδιος την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ το 2006. Στη διετία 2005-2007, Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν ο κ. Κωνσταντίνου. Η τοποθέτηση του εικονοστασίου έγινε το 2007 και ήταν συνδεδεμένη με την πρώτη φάση της ανακατασκευής της αίθουσας συνεδριάσεων και του γραφείου του Κοσμήτορα. Φυσικά, αποτελεί μέγιστη έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας και επομένως μέλος της Κοσμητείας, της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, δεν εξέφρασε αντίρρηση για την κατασκευή και την τοποθέτηση του προσκυνηταρίου (!), όπως και για το όλο έργο της ανακαίνισης του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής που τότε πραγματοποιείτο. Αν είχε τότε κάποιο πρόβλημα, ιδιαίτερα για το προσκυνητάριο, ως Πρόεδρος Τμήματος και μέλος της Κοσμητείας, όφειλε  να εγκαλέσει τον Κοσμήτορα ότι αυθαιρετεί! Αντίθετα, τότε φαινόταν να θαυμάζει το γεγονός,  ότι η Θεολογική Σχολή ανακαινίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η Δικαιοσύνη των αντι-Οικουμενιστών και η ...πανστρατιά κατά του τμήματος Ισλαμικών Σπουδών!

Η Δικαιοσύνη των αντι-Οικουμενιστών και η ...πανστρατιά κατά του τμήματος Ισλαμικών Σπουδών!    ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ_ex (1).jpg

Με νέα, πρόσφατη εντολή (20-11-2015), ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, απαγορεύει εκ νέου και στην ενορία του αγίου Σπυρίδωνος να Ομιλεί ο π. Νικόλαος!!! Κρίνεται ως επικίνδυνος!!!

Στη νέα του ενορία ο π. Νικόλαος, παρά τις συνεχιζόμενες απειλές και τους εκφοβισμούς, συνεχίζει ακάθεκτος το αντιοικουμενιστικό και αντιαιρετικό του έργο καθώς και την εν γένει πνευματική του δραστηριότητα.

http://katanixis.blogspot.gr/Ξεκινάει η πανστρατιά κατά του τμήματος Ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ.
Σύμφωνα με πληροφορίες την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά θα τελεσθεί Αρχιερατικό Συλλείτουργο, με την παρουσία των Μητροπολιτών Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ καθώς και του Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.κ. Παύλου χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, κατά την διάρκεια του οποίου θα γίνει δέηση υπερ ακυρώσεως του τμήματος Ισλαμικών Σπουδών εις την Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. και υπερ καλής ευοδώσεως της εκδηλώσεως που θα γίνει του απόγευμα της ίδιας μέρας και ώρα 18.00 εις το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο κατά των Ισλαμικών Σπουδών.
Σχόλιο: Καλὸς ὁ ἀγώνας ἐναντιον τῆς λειτουργίας τοῦ τμήματος Ισλαμικῶν Σπουδῶν. Ἀλλά, τί εἴδους «πανστρατιά» εἶναι αὐτή; Δύο ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι συστρατεύονται μὲ τὸν «Μακεδονομάχο» κ. Ἄνθιμο, ἕνα σκληρὸ διώκτη τοῦ ἀγωνιζόμενου ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ π. Νικολάου Μανώλη! Αὐτοὶ ποὺ ἀναγνωρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ ὡς Παναίρεση, συστρατεύονται μὲ ἕναν Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο, τὸν κ. Ἄνθιμο Ρούσσα, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι δὲν εἶναι οὔτε ὑπὲρ οὔτε ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ(!), ἀρνούμενος νὰ κάνει αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Κύριος τοῦ ἐπιτρέπει νὰ εἶναι Ἐπίσκοπος: Νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Πίστεως!
Σεβασμιώτατοι! Γιὰ θυμηθεῖτε τὰ ὑμνητικὰ κηρύγματά σας γιὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, ποὺ θυσίασε τὸν θρόνο του γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν «ἀγρὸ τῆς χήρας»!
Ἐσεῖς, οὔτε τὴν Πίστη σέβεσθε, οὔτε τὴν δικαιοσύνη, ποὺ μάλιστα ἀφορᾶ ἕναν συλλειτουργό σας!

«Δικαιοσύνην μάθετε…», Σεβασμιώτατοι!

2η προχειρη γνωμη και σαν απαντησι, σε τρομοκρατημενους, και στον κ. Χιωτακακο και τους ομοφρονες του, χριστιανου Καθηγητου της Πληροφορικης.

2η προχειρη γνωμη 
και σαν απαντησι, σε τρομοκρατημενους, και στον κ. Χιωτακακο και τους ομοφρονες του,
χριστιανου Καθηγητου της Πληροφορικης.
 
 
 
Υπάρχουν εμφυτεύσιμα τσιπ στο σώμα που λειτουργούν πράγματι με την θερμοκρασία του σώματος (δεν χρειάζονται μπαταρίες).
Υπάρχουν επίσης gps σε αυτοκίνητα (εφαρμόζονται και στην Ελλάδα), για να εντοπίζονται αυτά, όταν τα κλέψουν.
Σε παλαιότερη διαφήμιση είχα δει και αντίστοιχο τσιπ για παιδιά και γέροντες (πχ πάσχουν από άνοια)
άρα λογικά πρέπει να υπάρχει τσιπ που είναι και gps μαζί.
Δηλαδή μπορούν να σε εντοπίζουν γιατί μόνος σου δέχθηκες να το έχεις για λόγους ασφάλειας (πχ γονείς θέλουν να ξέρουν που είναι το παιδί, μην τα απαγάγουν).
Δεν νομίζω για εγκέφαλο, ίσως προκαλεί δυσλειτουργίες, απλά στο χέρι (που δεν σχετίζεται με ζωτικά όργανα).
Επίσης υπάρχουν κάτι συσκευές που στέλνουν ανά τακτά διαστήματα πχ πως πάει η καρδιά του άλλου, αλλά δεν νομίζω να είναι εμφυτεύσιμα. Ίσως ένας εξωτερικός ανιχνευτής πχ σφιγμών κλπ. Θα μπορούσε να τα στέλνει μέσω διαδικτύου κάπου(από το ιντερνετ που έχει σπίτι σου).
Μην αγχωνεστε.
Δεν έχουν σκοπό να μας γεμίσουν τσιπ χωρίς λόγο, πολύ περισσότερο στα ζωτικά μας όργανα, έχει κόστος αυτό.
Αν προχωρήσουν στο θέμα της κάρτας, που θα είναι μαζί ίσως και τραπεζική (αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, προς το παρόν είναι χωριστές οι τραπεζικές με την κάρτα πολίτη=τσιπ) τότε θα μπορούσαν να τις εμφυτεύουν, θα είχε λογική.
Αλλιώς, το να χρησιμεύει μόνον ως κάρτα πολίτη, πιο απίθανο.
Πάντως γενικά προχωράνε σιγά σιγά οι εξελίξεις, κυρίως στο θέμα της αχρήματης κοινωνίας. Στην αμερική όλα είναι με κάρτα. Αυτό με ανησυχεί. 
Οπότε η εμφυτεύσιμη τραπεζική κάρτα, μου φαίνεται πιο πιθανό να προχωρήσει. 
 
(ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Αραγε στην Αμερικη τους ζητησαν να εχουν εμφυτευσιμη καρτα τραπεζης; Δεν νομιζουμε αλλα θα το ερευνησουμε).

Νέα Επιστολή του καθηγητή κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη πρὸς τὴν Σύνοδο (Και ΣΧΟΛΙΟ ερώτημα στον καθηγητή).

Νέα Επιστολή του καθηγητή κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη πρὸς τὴν Σύνοδο 

(Και ΣΧΟΛΙΟ ερώτημα στον καθηγητή). 

 Επόμενοι τοις Αγιοις Πατρασι.

Σχόλιο: Ὁ κ. Τσελεγγίδης φρονεῖ ὅτι "τό συ­νο­δι­κό ἔλ­λειμ­μα τῶν πα­ρελ­θόν­των 55 ἐ­τῶν μπο­ρεῖ σί­γου­ρα νά θε­ρα­πευ­θεῖ τώ­ρα, ἐ­φό­σον οἱ ἀ­πο­φά­σεις τῆς ἐ­πι­κει­μέ­νης Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας, σχε­τι­κά μέ τά θέ­μα­τα τῆς μελ­λού­σης Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, θά εἶ­ναι σύμ­φω­νες μέ τήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί τήν ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή ἐμ­πει­ρί­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­ρα­δό­σε­ώς της".
Ὅμως, ἡ στάση τῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων ποὺ λέγουν ὅτι μάχονται τὸν Οἰκουμενισμό, εἶναι "σύμ­φω­νη μέ τήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας"; Βλέπουν δεκαετίες τὴν Παναίρεση νὰ ἐπεκτείνεται καί, ἀντὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν (σύμφωνα μὲ τὴν διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας) "κοινωνοῦν τοῖς ἀκοινωνήτοις" δίδοντάς τους χρόνο χρόνο νὰ ἐμπεδώσουν τὴν αἵρεση.
Πῶς ζητοῦν ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες νὰ κάνουν ὅ,τι αὐτοὶ δὲν κάνουν;
Προσωπικὰ εὐχόμαστε ὁλόψυχα νὰ γίνει τὸ μεγάλο θαῦμα· ποὺ κατ' ἄνθρωπον εἶναι φοβερὰ δύσκολο, ἀφοῦ οἱ μεταλλαγμένοι ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ Ἐπίσκοποι, εἶναι λογικὰ ἀδύνατον νὰ κάνουν ὅ,τι δὲν ἔκαναν 55 χρόνια! Ἀλλά, ἀκόμη κι ἂν γίνει, οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν ὅλα τὰ ὅπλα στὰ χέρια τους γιὰ νὰ ἐξουδετερώσουν τὰ ἐμπόδια καὶ νὰ πραγματοποιήσουν τοὺς σκοπούς τους.
Δὲν γνωρίζομε ποιά εἶναι τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος κάθε φορὰ ποὺ οἱ "μεγάλοι" νομίζουν ὅτι ἔχουν τὴν νίκη στὰ χέρα τους ἐπεμβαίνει καὶ κατὰ τὸν ψαλμωδό, "ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτοὺς καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς". Ὅμως πιστεύουμε ὅτι χρειάζεται -ἔστω καὶ στὸ "παρὰ πέντε"-  ὁ κ. Τσελεγγίδης, ἡ ὁμάδα τῆς Γατζέας, καὶ ὅσοι ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸν καταστροφικὸ ρόλο τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ ὁ Κύριος καὶ οἱ Ἅγιοι μᾶς ἄφησαν ὡς Παρακαταθήκη καὶ Ἐντολή: Νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς γιὰ νὰ ἑλκύσουν τὴν χάρη τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἀποτραποῦν τὰ χειρότερα!

 

Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Ἅ­γι­ε Πρό­ε­δρε,
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς,
Ἐν ὄ­ψει τῆς μελ­λού­σης νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου, θά ἤ­θε­λα νά θέ­σω γιά ἀ­κό­μη μί­α φο­ρά, εὐ­λα­βῶς, ἐ­νώ­πιόν Σας κά­ποι­ες θε­ο­λο­γι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα σκέ­ψεις μου, πού ἐλ­πί­ζω νά Σᾶς φα­νοῦν ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σι­μες.
Ἀ­πό μί­α ἔ­ρευ­να, πού πραγ­μα­το­ποί­η­σα, δι­α­πί­στω­σα μέ δυ­σά­ρε­στη ἔκ­πλη­ξη, ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος -ἀ­πό τό 1961 πού ἄρ­χι­σαν οἱ Πα­νορ­θό­δο­ξες Προ­συ­νο­δι­κές Δι­α­σκέ­ψεις γιά τήν πα­ρα­πά­νω Με­γά­λη Σύ­νο­δο- δέν ἀ­σχο­λή­θη­κε μέ τίς ἀ­πο­φά­σεις τῶν Δι­α­σκέ­ψε­ων αὐ­τῶν σέ ἐ­πί­πε­δο Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας. Τοῦ­το εἶ­χε ὡς συ­νέ­πεια, νά φτά­σου­με στήν δυ­σχε­ρῆ ση­με­ρι­νή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή κα­τά­στα­ση. Νά ἔ­χου­με δη­λα­δή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κές ἀ­πο­φά­σεις γιά τά κρί­σι­μα θέ­μα­τα μιᾶς Με­γά­λης Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου, γιά τίς ὁ­ποῖ­ες, ὅ­μως, ὑ­πάρ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα συ­νο­δι­κῆς κα­λύ­ψε­ώς τους ἀ­πό τήν Το­πι­κή
Σύ­νο­δο τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας, ὅ­πως προ­βλέ­πε­ται, ἄλ­λω­στε, ἀ­πό τίς Προ­συ­νο­δι­κές Δι­α­σκέ­ψεις.
 Αὐ­τήν τή στιγ­μή βρι­σκό­μα­στε ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶς στό προ­τε­λευ­ταῖ­ο στά­διο τῶν ὁ­ρι­στι­κῶν ἀ­πο­φά­σε­ων τῆς Με­γά­λης Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου. Φρο­νῶ, ὅ­τι τά πράγ­μα­τα –πα­ρά τήν ἐ­ξαι­ρε­τι­κή σο­βα­ρό­τη­τά τους– εἶ­ναι ἀ­κό­μη ἰ­ά­σι­μα. Ὡς γνω­στόν, τό Συ­νο­δι­κό Σύ­στη­μα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας ἀ­πο­τε­λεῖ ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή λει­τουρ­γί­α, ὄ­χι μό­νο γιά τά θέ­μα­τα τῆς δι­οι­κή­σε­ως καί τῆς ζω­ῆς της, ἀλ­λά καί γιά τήν ἀ­κρι­βῆ δι­α­τύ­πω­ση τῆς δογ­μα­τι­κῆς δι­δα­σκα­λί­ας της. Εἰ­δι­κό­τε­ρα, φρο­νῶ, ὅ­τι τό συ­νο­δι­κό ἔλ­λειμ­μα τῶν πα­ρελ­θόν­των 55 ἐ­τῶν μπο­ρεῖ σί­γου­ρα νά θε­ρα­πευ­θεῖ τώ­ρα, ἐ­φό­σον οἱ ἀ­πο­φά­σεις τῆς ἐ­πι­κει­μέ­νης Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας, σχε­τι­κά μέ τά θέ­μα­τα τῆς μελ­λού­σης Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, θά εἶ­ναι σύμ­φω­νες μέ τήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί τήν ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή ἐμ­πει­ρί­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­ρα­δό­σε­ώς της.
Καί κά­τι ἄλ­λο, συ­να­φές, καί ἐ­ξαι­ρε­τι­κά σο­βα­ρό. Δι­ά­βα­σα, προ­σε­κτι­κά, τόν δη­μο­σι­ευ­μέ­νο προ­σφά­τως «Κα­νο­νι­σμό Ὀρ­γα­νώ­σε­ως καί Λει­τουρ­γί­ας τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου» καί­ ἔ­χω νά Σᾶς κα­τα­θέ­σω μί­α θε­ο­λο­γι­κοῦ-δογ­μα­τι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα πα­ρα­τή­ρη­σή μου.
 

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Μια απαντησι στον κ. Μαντσεστερ, τον Αγιορειτη μοναχο Σαββα Λαυριωτη, τον Μετεωριτη Αθανασιο που κηρυξε και αυτος την συγκεντωσι κατα της Καρτας ....Ομολογιακη (παρακαλω!!!), την εστια Αντιπατερικων Μελετων, και τους λοιπους 3εξαρηδες....

Μια απαντησι στον κ. Μαντσεστερ, τον Αγιορειτη μοναχο Σαββα Λαυριωτη, τον Μετεωριτη Αθανασιο που κηρυξε και αυτος την συγκεντωσι κατα της Καρτας ....Ομολογιακη (παρακαλω!!!), την εστια Αντιπατερικων Μελετων, και τους λοιπους 3εξαρηδες....


Αιωνία η μνήμη της Relfe, που φαίνεται ότι έκανε πολύ καλή δουλειά.
Σινωμοσιολογίας προκείμενον.

Δεν ξέρω, αν όλες αυτές τις φυλακές (φυσικές ή ηλεκτρονικές) τις φοβήθηκαν, ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι άγιοι.

Και τα έξοδα εκατομμυριών εγχειρήσεων εμφυτεύσεων και διασυνδέσεων με τον εγκέφαλο, ( ΟΜΟΛΟΓΙΑ: να προσεχετε αλλη φορα τι θα λετε δημοσιως κ. Μαντσεστερ ), ποιόν θα βαρύνουν, τους προϋπολογισμούς;

Πολύ φανταστικά, για να είναι αληθινά.


Μελετητης... 
επονται και αλλες...

Κυριοι 3εξαρηδες (κυριε Χιωτακακο δρ.Πληροφορικης Μαντσεστερ) της Εστιας Αντιπατερικων Μελετων

Κυριοι 3εξαρηδες 
(κυριε Χιωτακακο 
δρ.Πληροφορικης Μαντσεστερ)
της Εστιας Αντιπατερικων Μελετων


ΕΑΥΤΟΝ ΜΗ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑ, 
ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΙΣ, 
ΠΑΡΑΒΛΑΨΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ.

ιερος Χρυσοστομος.

Επιτελους και μια επισκοπικη αντιδρασι

Επιτελους και μια επισκοπικη αντιδρασι

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ 

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣυμφωνώ απόλυτα με τα πρώτα τρία άρθρα τον κειμένου “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο”. Στα άρθρα όμως 4 και πιο κάτω έχω να παρατηρήσω τα εξής: Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσευχόμενη πάντοτε «υπέρ της των πάντων ενώσεως» πιστεύω ότι εννοεί την επιστροφή και ένωση μαζί της όλων αυτών που απεκόπηκαν και απομακρύνθηκαν από αυτήν, αιρετικών και σχισματικών, αφού απαρνηθούν την αίρεση ή το σχίσμα τους και φύγουν από αυτά και με μετάνοια και με την προβλεπόμενη από τούς ιερούς κανόνες διαδικασία ενσωματωθούν και ενταχθούν -ενωθούν - με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΩΛΕΣΘΗΚΕ
________

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον Χριστού ουδέποτε απώλεσε την «ενότητα της πίστεως και την κοινωνία τον Αγίου Πνεύματος» και δεν δέχεται τη Θεωρία της αποκατάστασης της ενότητας των «εις Χριστόν πιστευόντων», γιατί πιστεύει ότι ή ενότητα των εις Χριστόν πιστευόντων υπάρχει ήδη στην ενότητα όλων των βαπτισμένων τέκνων της μεταξύ τους και μετά τον Χριστού εν τη ορθή πίστη της, πού δεν υπάρχει στους αιρετικούς ή σχισματικούς και γι' αυτό εύχεται γι' αυτούς την εν μετανοία επιστροφή τους στην Ορθοδοξία.

Πιστεύω ότι αυτό πού αναφέρεται στο άρθρο 5 για «την απολεσθείσαν ενότητα των Χριστιανών» είναι λάθος, γιατί ή Εκκλησία ως λαός τον Θεού ενωμένος μεταξύ τον και με την κεφαλή της Εκκλησίας πού είναι ό Χριστός δεν έχασε ποτέ την ενότητά τον αυτήν και δεν έχει άρα ανάγκη να την επανεύρη ή καν να την αναζητήσει γιατί πάντοτε υπήρχε και υπαρχή και θα υπαρχή εφ' όσον ή Εκκλησία τον Χριστού ουδέποτε έπαυσε ή θα παύση να υπάρχει.

Εκείνο πού συνέβη είναι ότι ομάδες ή λαοί ή μεμονωμένα άτομα έφυγαν από το σώμα της 'Εκκλησίας και ή Εκκλησία εύχεται και πρέπει να προσπαθεί Ιεραποστολικά να επιστρέψουν αυτοί όλοι εν μετανοία διά της κανονικής οδού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες Εκκλησίες αλλά μόνον αιρέσεις και σχίσματα, εάν θέλουμε να ακριβολογούμε στους ορισμούς μας.

Η διατύπωση «προς αποκατάσταση της χριστιανικής ενότητας» είναι λάθος γιατί ή ενότητα των χριστιανών -μελών της 'Εκκλησίας τον Χριστού - δεν έχει διασπασθεί ποτέ, εφ' όσον αυτοί μένουν ενωμένοι μετά της 'Εκκλησίας. Χωρισμός από την 'Εκκλησία και φυγή εκ της Εκκλησίας έγινε δυστυχώς, πολλές φορές από τις αιρέσεις και τα σχίσματα, αλλά ποτέ απώλεια εσωτερική της ενότητας της Εκκλησίας.

ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;
______

Διερωτώμαι γιατί στο κείμενο γίνεται πολλαπλή αναφορά σε «Εκκλησίες» και «Ομολογίες»; Ποιά ή διαφορά τους και ποιό στοιχείο τις χαρακτηρίζει ώστε άλλες να ονομάζονται Εκκλησίες και άλλες Ομολογίες; Ποιά είναι Εκκλησία και ποιά ή αιρετική και ποία ή σχισματική ομάδα ή ομολογία; Εμείς ομολογούμε μια Εκκλησία και όλα τα άλλα αιρέσεις και σχίσματα. Θεωρώ ότι Θεολογικά και δογματικά και νομοκανονικά ή απόδοση τού τίτλου «Εκκλησία» σε αιρετικές ή σχισματικές κοινότητες είναι παντελώς λανθασμένη γιατί μία είναι ή Εκκλησία τού Χριστού, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1, και δεν μπορεί να όνομασθή από εμάς μία αιρετική ή σχισματική κοινότητα ή ομάδα ως Εκκλησία, εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

TΟΥΡΚΑΛΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ!!!

tourkala-orthodoxi


Την καταπληκτική είδηση ότι η βουλευτίνα Σμύρνης και εκπρόσωπος του τουρκικού Λαϊκού Κόμματος της αντιπολίτευσης, που είναι και δεύτερο κόμμα στην τουρκική βουλή, η Selin Saye Böke, βαπτίστηκε χριστιανή Ορθόδοξη, έφερε στην δημοσιότητα ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ünsal Ergel.
Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, η εν λόγω βουλευτίνα σε συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο απαντώντας στην ερώτηση αν είναι χριστιανή, παραδεχτηκε έμμεσα πως έχει βαπτιστεί χριστιανή και αυτό σε μια ισλαμική Τουρκία που ο ισλαμισμός έχει καταντήσει ένα αυταρχικό και δικτατορικό καθεστώς.
tourkala-orthodoxi
Η Selin Saye Böke είναι από πολύ γνωστή οικογένεια με καθηγητές πανεπιστημίου που κατάγεται από τη περιοχή του Hatay, μια συνοριακή με την Συρία περιοχή όπου υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλοί Ορθόδοξοι αραβόφωνοι χριστιανοί.
Όπως αναφέρεται, η βουλευτίνα του Λαϊκού Κόμματος βαπτίστηκε στην Ορθόδοξη εκκλησία της Αλεξανδρέττας που υπάγεται στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αντιόχειας, που έχει την έδρα του σήμερα στην Δαμασκό της Συρίας.
Το εντυπωσιακό είναι πως η Selin Saye Böke είναι βουλευτίνα του τουρκικού κοινοβουλίου και παρά τις διάφορες αρνητικές αντιδράσεις ακόμα και μέσα από το κόμμα της, δεν δίστασε όχι μόνο να βαπτιστεί, αλλά και να το διακηρύξει δημόσια.
Εμείς θα της πούμε ένα ολόψυχο μπράβο, την ίδια ώρα που εδώ στο…Ελλαδιστάν, η Ορθοδοξία διώκεται με όλα τα μέσα και το να λέει κανείς δημόσια πως είναι Ορθόδοξος Χριστιανός κατάντησε να θεωρείται…ακόμα και ρατσιστικό!
Αλλοίμονο μας!


ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφεάς-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

ΙΔΟΥ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Ποιοι κληρικοι, μοναχοι και λαϊκοι, ακουν σημερα την φωνη των Αγιων;

ΙΔΟΥ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Ποιοι κληρικοι, μοναχοι και λαϊκοι, ακουν σημερα την φωνη των Αγιων;
Ο συγχρονος μας Σερβος Αρχοντοαγιος, 
Ιουστινος ο Ποποβιτς, ο σφοδροτερος πολεμιος της Παναιρεσης του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Να εχουμε την ευλογια του για να ακολουθουμε την αγια γραμμη του, που ειναι η γραμμη ΟΛΩΝ των Αγιων. Πανιερώτατοι Πατέρες,
     Την στάσιν της έναντι των αιρετικών - και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι - η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ δια παντός, δια των Αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δηλαδή δια της αγίας Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.


    Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν, εις τους Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. 
Διότι «τις μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου;» (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15).


    Ο 45ος κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει: ”Επίσκοπος η πρεσβύτερος…, αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω· ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω”. 
Αυ­τός ο ι­ε­ρός Κα­νών των α­γί­ων Α­πο­στό­λων δεν προσ­δι­ο­ρί­ζει ποί­α α­κρι­βώς προ­σευ­χή η α­κο­λου­θί­α α­πα­γο­ρεύ­ε­ται, αλ­λά α­πα­γο­ρεύ­ει  κά­θε κοι­νήν με­θ’ αι­ρε­τι­κών προ­σευ­χήν, έ­στω και την κα­τ’ ι­δί­αν (“συ­νευ­ξά­με­νος”­).


     Εις δε τας οι­κου­με­νι­στι­κάς κοι­νάς προ­σευ­χάς μή­πως δεν γί­νων­ται και α­δρό­τε­ρα και ευ­ρύ­τε­ρα τού­των; 
Ο 32ος κα­νών της εν Λα­ο­δι­κεί­α Συ­νό­δου ο­ρί­ζει· «Ό­τι ου δεί αι­ρε­τι­κών ευ­λο­γί­ας λαμ­βά­νειν, αί­τι­νές ει­σιν α­λο­γί­αι μάλ­λον η ευ­λο­γί­αι». 
Μή­πως ό­μως δεν συμ­βαί­νει εις τας κοι­νάς οι­κου­με­νι­στι­κάς συ­ναν­τή­σεις και συμ­προ­σευ­χάς να ευ­λο­γούν αι­ρε­τι­κοί ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κοί ε­πί­σκο­ποι και ι­ε­ρείς, προ­τε­στάν­ται πά­στο­ρες, α­κό­μη δε και γυ­ναίκ­ες; (­!­).


     Αυ­τοί και ό­λοι οι άλ­λοι σχε­τι­κοί κα­νό­νες των α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των α­γί­ων Πα­τέ­ρων ί­σχυ­ον ό­χι μό­νον κα­τά την πα­λαι­άν ε­πο­χήν, αλ­λά ε­ξα­κο­λου­θούν να εί­ναι εν α­πο­λύ­τω ι­σχύ­ϊ και σή­με­ρον, δι’ ό­λους η­μάς τους συγ­χρό­νους ορ­θο­δό­ξους Χρι­στι­α­νούς.


   Ισχύουν αναμφιβόλως και δια την θέσιν μας έναντι των ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών. Διότι ο μεν ρωμαιοκαθολικισμός είναι  πολλαπλη αιρεσις, περί δε του προτεσταντισμού τι να είπωμεν; 
Καλλίτερον να μη ομιλώμεν.


    Ήδη ο Άγιος Σάββας εις την εποχήν του, επτάμισυ αιώνας πριν, δεν ωνόμαζεν άραγε τον ρωμαιοκαθολικισμόν «λατινικήν αίρεσιν»
Και πόσα από τότε νέα δόγματα δεν επενόησεν ο πάπας και «αλαθήτως» εδογμάτισε ! 
Δεν χωρεί αμφιβολία, ότι δια του δόγματος περί του αλαθήτου του πάπα, ο ρωμαιοκαθολικισμός κατέστη παναίρεσις.


    Και η πολύ επαινουμένη Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος ουδέν ήλλαξεν ούτε όσον αφορά εις την τερατώδη ταύτην αίρεσιν, αλλά, τουναντίον, επεκύρωσεν αυτήν.


   Ένεκα τούτου, αν είμεθα Ορθόδοξοι και θέλωμεν να παραμείνωμεν Ορθόδοξοι, τότε οφείλομεν και ημείς να τηρήσωμεν την στάσιν του Αγίου Σάββα, του Αγίου Μάρκου Εφέσου, του Αγίου Κοσμά Αιτωλού, του Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης και των λοιπών Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων και Νεομαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έναντι των ρωμαιοκαθολικών και των προτεσταντών, εκ των οποίων ούτε οι μεν, ούτε οι δε, δεν πιστεύουν ορθοδόξως εις τα δύο βασικά δόγματα του Χριστιανισμού : εις την Αγίαν Τριάδα και εις την Εκκλησίαν.


 Συ Παγκακιστε Αρχιαιρεσιαρχα Βαρθολομαιε, ποιων την φωνην ακουεις και πραττεις τα αντιθετα;
Και εσεις που κοινωνειτε, συγκοινωνειτε, τον μνημονευετε, τον ακουετε μνημονευομενον, ποιων αγιων την φωνην ακουτε και δεχεσθε να ΜΟΛΥΝΕΣΘΕ μαζι του; 
Γι αυτο εχετε σκοτισμον μεσα σας, ψηλαφητον σκοτος και τρικυμιαν φρενων....

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Αραγε, ποσους απο τους συγκεντρωθεντες στην Αθηνα για την Καρτα του Πολιτη, ιδιατερα τους κληρικους "πατερικων Μελετων", Αγιορειτες, Μετεωριτες, ολοκληρο το Αγιον Ορος και λοιπους, απασχολει η Φρικαλεα Παναιρεσι των ημερων μας του Σατανικου Οικουμενισμου, που εχει αλωσει ολα τα πατριαρχεια και ολες τις εκκλησιες; Υπαρχει καποιος που θα μας απαντηση;

Αραγε, ποσους απο τους συγκεντρωθεντες στην Αθηνα για την Καρτα του Πολιτη, ιδιαιτερα τους κληρικους "πατερικων" μελετων!!!, Αγιορειτες, Μετεωριτες, ολοκληρο το Αγιον Ορος και λοιπους, απασχολει η Φρικαλεα Παναιρεσι των ημερων μας του Σατανικου Οικουμενισμου, που εχει αλωσει ολα τα πατριαρχεια και ολες τις εκκλησιες και τα μοναστηρια; 
Και οχι μονο αυτο, αλλα μετεστρεψαν και διεστρεψαν την ΟΜΟΛΟΓΙΑ της Πιστεως, σε ....ομολογια της ...Καρτας του Πολιτη; 
Τι μεγεθος διαστροφης!!!
Και την ...."ομολογιακη" συγκεντρωσι, την συνεχιζουν και οι ψευτοζηλωτες της Θεσσαλονικης!!! του χωροφυλακα και της παρεας του;
Υπαρχει καποιος που θα μας απαντηση;
Αμφιβαλλουμε...Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου