Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

"Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, τὴν ἐτήσιον μνήμην, τῆς πανευφήμου Εὐφημίας, μέτ' ἐγκωμίων ὑμνήσωμεν, λέγοντες, χαίροις ἀθληφόρε καὶ Μάρτυς, ἡ τῶν τυράννων τὰ θράση καταργήσασα, καὶ τῶν κακοδόξων τὴν ἄνοιαν ἀπελάγξασα· Χαίροις, τῆς Χαλκηδόνος τὸ κάλλιστον θρέμμα, καὶ τῶν ὀρθοδόξων τὸ ἄσειστον ἔρεισμα· Χαίροις, ἡ διὰ Χριστὸν τὸν νυμφίον σου, τὴν μὲν ἀκμὴν τοῦ σώματος ταῖς βασάνοις καταναλώσασα, τὴν δὲ ψυχήν ταῖς ἀκτῖσι τοῦ Πνεύματος ἐκλαμπρύνασα· Χαίροις, ἡ πρεσβεύουσα πάντοτε, ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τελούντων σου τὰ μνημόσυνα.

«Η των κακοδόξων την άνοιαν απελάγξασα», παρακαλούμε να καταισχύνεις την κακοδοξίαν και την αυθάδεια των Οικουμενιστών!
Κάθε χρόνο τὴν 11η Ιουλίου τελεῖται ἀγρυπνία στὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ μοναστήρι γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ ἁγίου Παϊσίου καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὴν ἀγρυπνία.
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἐκοιμήθη τὴν 12η Ἰουλίου τοῦ 1994, μία ἡμέρα μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς ἁγίας Εὐφημίας. Καὶ τοῦτο δὲν εἶναι τυχαῖο, ἀφοῦ ὁ Ὅσιος εἶχε ἰδιαίτερη πνευματικὴ σχέση μὲ τὴν Ἁγία Ευφημία.
Ἡ ἁγία Εὐφημία ἑορτάζεται σήμερα, 11 Ἰουλίου καὶ κατὰ τὴν ἡμερα αὐτή, γίνεται ἀνάμνηση τοῦ θαύματος ποὺ πραγματοποίησε ἡ Ἁγία, ὅταν, κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν εὐσεβῶν αὐτοκρατόρων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο Τόμοι οἱ ὁποῖοι περιείχαν τὸν Ὅρο Πίστεως (Δόγμα) τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνα (451 μ.Χ.). Ὁ ἕνας Ὅρος ἦταν τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ὁ ἄλλος τῶν κακοδόξων Μονοφυσιτῶν. Γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ποιός Ὅρος εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος, ἀποφασίστηκε νὰ τεθοῦν καὶ οἱ δύο Τόμοι μέσα στὴ λάρνακα τῆς ἁγίας Εὐφημίας, ὥστε ἐκείνη νὰ ἀποφασίσει. Μετὰ τὴν ἀποσφράγιση τῆς λάρνακας, βρέθηκε ὁ μὲν Τόμος τῶν αἱρετικῶν στὰ πόδια τῆς Ἁγίας πεταμένος, ὁ δὲ Τόμος τῶν Ὀρθοδόξων στὸ στῆθος της.
Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας γράφεται:
Λίαν εὔφρανας τοὺς ὀρθοδόξους, καὶ κατῄσχυνας τοὺς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε· τῆς γὰρ Τετάρτης Συνόδου ἐκύρωσας, ἃ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ὡς γνωστὸν ὁ Ὅσιος Παΐσιος εἶχε τὴν εὐλογία νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ ἡ ἁγία Εὐφημία στο κελί του. Ὅπως διαβάζουμε στὸ βιβλίο «Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου» (σελ. 224-228) ὁ Ἱερομόναχος Ἰσαάκ γράφει:
Ὁ Γέροντας Παΐσιος «διηγούμενος το γεγονός πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η αγία Ευφημία, “όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο τον καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά, και για δύο άλλους λόγους”».
Δυστυχῶς, ὅπως παρατηρεῖ ἁγιορείτης Γέροντας, ὁ π. Ἰσαὰκ δὲν μᾶς ἀποκαλύπτει ποιός ἦταν ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος ποὺ ἀπασχολοῦσε τότε τὸν Γέροντα Παΐσιο. Νὰ συμπεράνουμε ὅτι ἡ Ἁγία, ποὺ ἐπεκύρωσε μὲ τὸ θαῦμα της τὸν δογματικὸ Ὅρο μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπισκέφτηκε τὸν Ὅσιο Παΐσιο γιὰ νὰ τὸν συνδράμει στὴν ἀποσαφήνιση κάποιου δογματικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε, ὅπως τότε, ποὺ
"Ὅρους παραλαβοῦσα σεμνή, ἔνδον τοῦ τάφου, εὐσεβῶν κακοδόξων τε, κατεῖχες ἐν ταῖς χερσί σου, ὃν οἱ Πατέρες καλῶς, ἄνωθεν πνευσθέντες συνεξέθεντο, τὸν δὲ κατεπάτησας, ὡς ψευδῆ καὶ ἀντίθεον, τῶν κακοδόξων, οὓς εἰς τέλος κατῄσχυνας· ὅθεν ἅπαντες, εὐσεβῶς εὐφημοῦμέν σε, χαίροντες ἐν τῇ μνήμῃ σου, οὓς μάρτυς ὁ πρόεδρος, ὁ ἱερὸς Βυζαντίων, ἐπισυνήγαγε σήμερον· διὸ τὸν Σωτῆρα, ἐκδυσώπησον δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος".

,τι κι ἂν συνέβη, ἐμεῖς σήμερα παρακαλοῦμε τὴν ἁγία Εὐφημία διὰ τοῦ ἁγίου Παϊσίου, αὐτὴ τὴν πρώτη χρονιὰ τῆς ἑορτῆς του, καθὼς μάλιστα στὴν ἑορτὴ του θὰ εἶναι παρὼν γιὰ νὰ τὸν τιμήσει ἕνας ἄλλος κακόδοξος, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, παρότι δὲν εἴμαστε ἄξιοι νὰ βοηθήσει καὶ νὰ φωτίσει:
Τὸν μὲν Πατριάρχη νὰ ἀντιληφθεῖ ποιόν βαραθρώδη δρόμο ἀπωλείας βαδίζει, τὴν δὲ κακοδοξία του νὰ καταισχύνει.
Νὰ φωτίσει τοὺς Ὀρθοδόξους Ποιμένες καὶ πιστοὺς (ἀσχέτως μὲ τὸ τί θὰ κάνει ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ δυσκολομετανόητοι αἱρετικοί) νὰ πράξουν γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὅ,τι γιὰ τὴν αἵρεση τῆς ἐποχῆς της ἡ Ἁγία Εὐφημία, «ἡ τῶν τυράννων τὰ θράση καταργήσασα, καὶ τῶν κακοδόξων τὴν ἄνοιαν ἀπελάγξασα».

Λοιπόν,
"Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, τὴν ἐτήσιον μνήμην, τῆς πανευφήμου Εὐφημίας, μέτ' ἐγκωμίων ὑμνήσωμεν, λέγοντες, χαίροις ἀθληφόρε καὶ Μάρτυς, ἡ τῶν τυράννων τὰ θράση καταργήσασα, καὶ τῶν κακοδόξων τὴν ἄνοιαν ἀπελάγξασα· Χαίροις, τῆς Χαλκηδόνος τὸ κάλλιστον θρέμμα, καὶ τῶν ὀρθοδόξων τὸ ἄσειστον ἔρεισμα· Χαίροις, ἡ διὰ Χριστὸν τὸν νυμφίον σου, τὴν μὲν ἀκμὴν τοῦ σώματος ταῖς βασάνοις καταναλώσασα, τὴν δὲ ψυχήν ταῖς ἀκτῖσι τοῦ Πνεύματος ἐκλαμπρύνασα· Χαίροις, ἡ πρεσβεύουσα πάντοτε, ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τελούντων σου τὰ μνημόσυνα.

Τοὺς τῆς ἀθλήσεως Μάρτυς ἀγῶνας καὶ τῆς πίστεως, οὓς ὑπὲρ Χριστοῦ ἠγωνίσω, ἐν ἀσθενεῖ τοῦ θήλεος φύσει, ἐπαξίως τὶς διηγήσεται; ἢ τὶς ἐξειπεῖν κατισχύσει τῶν ἀρετῶν σου τὰ προτερήματα, καὶ τῶν σῶν θαυμάτων τὰ πλήθη, Εὐφημία πανεύφημε; τό τε στερρὸν τῶν ὀρθῶν δογμάτων, καὶ ὀρθοδοξίας τὸ μόνιμον· διὸ καὶ ὑπὸ τῶν θείων Πατέρων, τὸν τῆς πίστεως Ὅρον, ὡς ζηλωτὴς ταύτης πεπίστευσαι, ὃν καὶ φυλάττεις διὰ παντὸς ἀπαράτρεπτον, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ενω εμεις οι Αποτειχισμενοι θα λαμβανουμε τον Θειον Μαργαριτην στον Αγιο Μαρκο τον Ευγενικο της κωμης Σουρωτης Θεσσαλονικης, ο Παγκακιστος Αρχιαιρεσιαρχης Βαρθολομαιος θα διερχεται τους δρομους μας για να ΜΟΛΥΝΗ ο αναθεματισμενος οχι μονο το χωμα των δρομων αλλα και τον καθαρο αερα της ατμοσφαιρας που αναπνεουμε. Γι αυτο και μαλλον απαιτειται να ζητησουμε απο τον λειτουργο μας ιερομοναχο πατερα Ευθυμιο να διαβαση τους εξορκισμους του Μεγαλου Βασιλειου για να απομακρυνθουν τα δαιμονια που θα διασκορπισθουν με το περασμα του Αιρεσιαρχου. Οι προσευχες ολων μας αυριο θα πρεπει να ενταθουν υπερεκπερισσου για να αποστειλη ο Θεος την ανωθεν βοηθεια για την εκδιωξι τους και την απολυμανσι μας απο την απεχθη ψωρα της Αιρεσεως και του Μεγαλου Αιρεσιαρχου των ημερων μας, απο το αηδες περασμα του απο τα μερη μας.Ο ιερομοναχος πατηρ Ευθυμιος Τρικαμηνας ΣΗΜΕΡΑ Σαββατο 11 Ιουλιου της Αγιας μεγαλομαρτυρος Ευφημιας θα τελεση την Θεια Λειτουργια στον ιερο ναο του Αγιου Μαρκου του Ευγενικου στην Σουρωτη Θεσσαλονικης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο π. Ευθύμιος δεν κοινωνεί όσους κοινωνούν εκεί που μνημονεύονται οι αιρετικοί Οικουμενιστές Επίσκοποι, και κυριως εκει που μνημονευεται ο Αρχιοικουμενιστης πατριαρχης Βαρθολομαιος, ο χειροτερος και Λυσσωδεστερος ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ της Ιστοριας του Πλανητη. 

--------------------------------- 

 

 

Η αγια Ευφημια εζησε επι της εποχης του δεινου διωκτου της Εκκλησιας του Διοκλητιανου. Κατηγγελθη ως χριστιανη και συνεληφθη αφου δεν το αρνηθηκε. Απεναντιας θεωρησε την ευκαιρια καταλληλη οχι μονο να ΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, αλλα διεκηρυξε οτι θα θεωρουσε ευτυχεστατο τον εαυτο της αν επασχε και απεθνησκε υπερ Χριστου. 


Της συνετριψαν καποια οστα και διεσχισαν τις σαρκες της επι του τροχου καυσαντες επειτα τας πληγας της με καιουσας λαμπαδας. Ακολουθως την ερριψαν εις τα θηρια στο αμφιθεατρο επι παρουσια πληθους ειδωλολατρων που ειχαν μια απο τις διασκεδασεις τους τοιαυτα θεαματα, τα αποδεικνυοντα οποια αγριοτης εδεσποζεν επι του αρχαιου κοσμου του διατελουντος εξω της εξημερωτικης πνοης του Χριστιανισμου. 


Η αγια Ευφημια γονατισε προσευχομενη υπερ της ψυχης της και υπερ της νικης της Εκκλησιας. Εις τοιαυτην δε στασιν απεθανεν υπο τα δηγματα τρομερας αρκτου.


Απο τις αρχες του Δ' αιωνος υπηρχε ναος της στην Χαλκηδονα στην πολι που γεννηθηκε, οπου εντος αργυρας σορου ησαν αποτεθειμενα τα λειψανα της τα οποια σημερα βρισκονται στον πατριαρχικο ναο του αγ. Γεωργιου. Η παραδοσις αναφερει οτι κατα την εν Χαλκηδονι Δ΄Οικουμενικην Συνοδον, μετα το περας αυτης, τινες των Αγιων Πατερων επεθηκαν επι του λειψανου αυτης τον Ορθοδοξον Τομον και τον Τομον των Αιρετικων Μονοφυσιτων.


Και τον μεν πρωτον τομον τον Ορθοδοξον, παρελαβεν εις τας αγκαλας της το αγιον λειψανον, τον δε δευτερον των Αιρετικων Μονοφυσιτων απερριψε.


 Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ΄ Θείας Πίστεως.
 


Λίαν εὔφρανας τούς Ὀρθοδόξους καί κατήσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία, Χριστοῦ καλλιπάρθενε. Τῆς γάρ Τετάρτης Συνόδου ἔκυρωσας, ἅ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμίν τό μέγα ἔλεος.

ΚοντάκιονἈγώνας ἐν ἀθλήσει, ἀγώνας ἐν τή πίστει, κατέβαλες θερμῶς ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ Νυμφίου σου. Ἀλλά καί νῦν, εἰς τάς αἱρέσεις καί τῶν ἐχθρῶν τό φρύαγμα,
ἐν τοῖς ποσί τῶν βασιλείων ἠμῶν, ὑποταγῆναι πρέσβευε, διά της Θεοτόκου, ἡ υπό ἑξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων, ὄρον λαβοῦσα καί φυλάττουσα, Πανεύφημε.

Μεγαλυνάριον
 


Πίστιν βεβαιοῦσα τήν ἀληθῆ, δι ην Εὐφημία σφαγιάζη ἀθλητικῶς, ἐν ἀγκάλαις φέρειν τόν Τόμον τῶν Πατέρων, ποσί δέ ἀπορρίπτεις τόν τῆς αἱρέσεως.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ερχεται αυριο στην Σουρωτη για να μολυνη ακομα και τον αερα μας ο ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ Βαρθολομαιος. Καταχραται την καλωσυνη του οσιου Παϊσιου που τον ανεχεται. Απευχομεθα να παθη τι το σοβαρον και συμβη και εις αυτον, οτι συνεβη στον αμετανοητο αιρετικο αλιτηριο Αρειο που ....ελακησε μεσος!!! Ας προσεξουν και οσοι θα τον πλησιασουν και ασπασθουν την μολυσμενη χειρα του, μηπως τους ερθη τι κακο ακομα και μακροχρονια...Η Αιρεσι και ο Αιρετικος ειναι πανουκλα και πραγματικη επιδημια καλπαζουσα και μακροχρονια.....

Παίζει με τη φωτιά! Χρησιμοποιεί τον Άγιο Παΐσιο, που διέκοψε το Μνημόσυνο του Προκατόχου του Οικουμενιστή Πατριάρχη Αθηναγόρα, για Οικουμενιστικές και εξουσιαστικές σκοπιμότητες!!


Πλησιάζει ἡ μέρα ποὺ ὁ Πατριάρχης οἰκειοποιούμενος ἐξουσιαστικὰ —ἄλλη μιὰ φορά— Μητρόπολη  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν Μητρόπολη Κασσανδρείας, θὰ τὴν ἐπισκεφτεῖ ὡς Μητρόπολη τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, πιστὸς στὸ σχέδιό του νὰ «ἁρπάξει» τὶς Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος!

Ἐπισημάναμε καὶ πάλι ὅτι παίζει μὲ τὴ φωτιά! Αὐτὴ τὴ φορὰ διπλά. Γιατί, ἐπὶ πλέον, ἔρχεται καὶ «ἵνα προστῇ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐπὶ τῷ ἑορτασμῷ τὸ πρῶτον τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»!

              Ἀλήθεια, “ρώτησε” τὸν Ἅγιο ποὺ ἔχει καταφερθεῖ κατὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, καὶ εἶχε διακόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ προηγούμενου Οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἂν θέλει νὰ εἶναι παρὼν στὴν ἑορτή τουἀρχηγὸς τῆς Παναιρέσεως;
Στους εορτασμούς για τον Όσιο Παϊσιο τον Αγιορείτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Πηγή: «agioritikovima»
Στους εορτασμούς για τον Όσιο Παϊσιο τον Αγιορείτη στην Μητρόπολη Κασσανδρείας θα παραβρεθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος...

πατηρ Ευθυμιος Τρικαμηνας: Εδω δεν θα ερθη να μεταλαβη οποιος πηγαινει και κοινωνει εκει που μνημονευονται οι Αιρετικοι Οικουμενιστες Επισκοποι

πατηρ Ευθυμιος Τρικαμηνας: Εδω δεν θα ερθη να μεταλαβη οποιος πηγαινει και κοινωνει εκει που μνημονευονται οι Αιρετικοι Οικουμενιστες Επισκοποι


Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὁ Ἐπίσκοπος Περγάμου, οἱ καινοτομίες, ὁ ἀφανισμὸς τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸ καθῆκον τῶν Ἐπισκόπων.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ [Βίντεο και Σχόλιο]


Ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὁ Ἐπίσκοπος Περγάμου, οἱ καινοτομίες, ὁ ἀφανισμὸς τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸ καθῆκον τῶν Ἐπισκόπων.Θέματα επικαιρότητος

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

 Στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως  ὑπάρχουν μερικὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα φωτογραφίζουν καὶ τὴ δική μας τὴν ἐποχή. Καὶ ἀπευθυνόμενος ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη στοὺς Ἐπισκόπους τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μ. Ἀσίας, οἱ ὁποῖες χάθηκαν· χάθηκαν ἐξ αἰτίας αὐτῶν ποὺ ἐπισημαίνει ἀπὸ τότε· ἐπεσήμαινε ἀπὸ τότε τὰ ὀλισθήματα τὰ ἠθικὰ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἄφησε νὰ ἐπιζήσουν αὐτὲς οἱ Ἐκκλησίες καὶ …ὅπως πᾶμε δὲν πρόκειται νὰ ἐπιζήσουμε κι ἐμεῖς. Θὰ ἀφομοιωθοῦμε καὶ θὰ χαθοῦμε μέσα σ’ αὐτὴν τὴν βρωμιά, μέσα σ’ αὐτὸν τὸν βόθρο τῆς Εὐρώπης, θὰ ἐξαφανιστοῦμε! Μὲ τὰ νομοθετήματα αὐτὰ μὲ τοὺς ὁμοφυλοφίλους καὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα.
Κατὰ συγκυρία μάλιστα ἐδῶ, σὲ μία Ἐκκλησία τῆς Περγάμου· ἔχουμε καὶ τώρα ἕναν! Εἶναι, εἶναι σύμπτωσις χαρακτηριστικὴ αὐτή, ὁ ὁποῖος προΐσταται ὅλων αὐτῶν τῶν καινοτομιῶν· καὶ σὰν νὰ τὰ λέει καὶ γιὰ τὸν τωρινὸ Περγάμου ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Ἀκοῦστε λοιπὸν τί λέει στὸν Ἐπίσκοπο τῆς ἐν Περγάμῳ Ἐκκλησίας:
“Καὶ τῷ ἀγγέλῳ (=στὸν Ἐπίσκοπο) τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ρομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς· ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ". [Λέει στὸν Ἐπίσκοπο; Ξέρω τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ μένεις. Μένεις ἐκεῖ ποὺ μένει ὁ σατανᾶς.
Γι’ αὐτὸ μὴν παραξενεύεστε ποὺ μερικὲς φορὲς κρίνονται Ἐπίσκοποι· μέσα στὸ Εὐαγγέλιο κρίνονται οἱ Ἐπίσκοποι, ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Καὶ τώρα (λένε) “ἄ, τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης, τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης”!  Ἂντε, ἂν σᾶς πεῖ νὰ πᾶτε νὰ πορνεύστε, θὰ πᾶτε; Ἢ (ἂν σᾶς πεῖ) νὰ ἀρνηθεῖτε τὴν Πίστη σας,  (θὰ πεῖτε) “τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης”; Μὰ ἔχουμε τόσους Ἀρχιερεῖς αἱρετικούς! Στοιχειώδη πράγματα. Τὸ εἶπε ὁ Δεσπότης! (Ὅμως) ὁ ἐπάνω Δεσπότης, τί λέει;
Ἀλλὰ ὁ κόσμος ἔχει πάθει μία φοβία ἀπὸ πνευματικούς, ὅτι δὲν πρέπει νὰ κατακρίνουμε τοὺς ἱερεῖς. (Ναί), νὰ μὴ τοὺς κατακρίνουμε χωρὶς λόγο ἢ γιὰ ἁμαρτίες, γιατὶ ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ἀλλὰ γιὰ θέματα Πίστεως; Δὲν θὰ διαμαρτυρηθοῦμε;.
"Καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου. καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾿ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ. ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι". Ἔχεις ἐκεῖ κάποιον ὁ ὁποῖος προτρέπει στὴν εἰδωλολατρία καὶ στὴν πορνεία. Κάποιον. Τώρα ὅλοι προτρέπουν· μόνο στὴν πορνεία; Καὶ στὴν ἀρσενοκοιτία. "Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως". Καὶ στὴν Ἐπισκοπή σου κυριαρχεῖ ἡ διδασκαλία τῶν Νικολαϊτῶν. Τί ἦταν οἱ Νικολαΐτες; Ἦταν οἱ ὀπαδοὶ ἑνὸς διακόνου –κληρικοῦ πάλι– ὁ ὁποῖος ἐδίδασκε ὅτι δὲν εἶναι ἁμαρτία ἡ πορνεία καὶ οἱ σαρκικὲς σχέσεις. Ὅπως εἶναι Ὀρθόδοξοι τύπου Γιανναρᾶ...
Τί θὰ ἔλεγε τώρα στοὺς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι δὲν παίρνουν θέση. Δὲν παίρνουν θέση! Γιατί δὲν παίρνουν θέση;.
Καὶ ἐπίσης στὸ δεύτερο γράμμα, τὸ ὁποῖο στέλνει στὴν  Ἐκκλησία τῶν Θυατείρων. Πάει χάθηκαν ὅλες αὐτὲς οἱ ἑπτὰ λυχνίες τῆς Ἀποκαλύψεως, ἔσβησαν. Θὰ σβήσουμε κι ἐμεῖς ὅπως πᾶμε... Ἡ Ἑλλάδα κρατιόταν μέχρι τώρα. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ ἑξῆς, …ὅτι κρατήσαμε ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τότε, γκρεμίστηκε σὲ 2-3 δεκαετίες. Καὶ φτάσαμε τώρα στοὺς ὁμοφυλοφίλους.
Γράφει λοιπὸν πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο:
 “Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα ᾿Ιεζάβελ, ἣ λέγει ἑαυτὴν προφῆτιν"· Τὴν ἀφήνει ὁ Ἐπίσκοπος. Ἔχω ἐναντίον σου, λέγει, γιατὶ ἀφήνεις αὐτὴ τὴν ψευτοπροφήτιδα, "καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα· ὁδηγεῖ στὴν πορνεία· τἄχουν γκρεμίσει ὅλα. "Καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς". Μερικοὶ θεωροῦν ὅτι ἐδῶ ὁ Εὐαγγελιστὴς θεωρεῖ τὴν πνευματικὴ πορνεία. "Ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾿ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην…".

Σχόλιο "Π. Π.": Πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Περγάμου ὑπάρχει καὶ συνέχεια στὸ κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως (κεφ. β΄, 16-17) ποὺ παραλείπει ὁ π. Θεόδωρος. Τὸ παραθέτουμε μαζὶ μὲ τὸν σχολιασμὸ τοῦ ἑρμηνευτοῦ τῆς Ἀποκαλύψεως Οἰκουμένιου: «Μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων”.
Τὸ σημεῖο αὐτὸ σχολιάζει ὁ Οἰκουμένιος ὡς ἑξῆς: «Πορνείαν ἢ τὴν αἰσθητὴν λέγει, ἢ τὴν ἀπὸ Θεοῦ ἀποστασία… Τοιαῦτά φησιν ποιοῦντας τοὺς ἀπὸ Νικολάου ἔχεις καὶ οὐ διώκεις ἀπὸ σοῦ. Εἶτά φησιν μετανόησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ στόματός μου… οὐ γὰρ εἶπεν ἔρχομαί σοι καὶ πολεμήσω μετὰ σοῦ, ἀλλὰ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν, (ἐναντίον) τῶν Νικολαϊτῶν δηλονότι· τῶν γὰρ ἐν Περγάμῳ ἐφείσατο ὡς πιστῶν καὶ εὐσεβῶν» (Οἰκουμένιος).
Ὁ Θεὸς δηλαδὴ ὑπόσχεται ὅτι θὰ πολεμήσει ὁ ἴδιος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, χάριν τῶν πιστῶν, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ Ἐπίσκοπος δὲν κάνει τὸ καθῆκον του! Καὶ ποιό εἶναι τὸ πρώτιστον καθῆκον τῶν Ἐπισκόπων; Εἶναι σαφές: ΟΧΙ κάποιας μορφῆς διαμαρτυρία ἢ χαρτοπολεμικὴ ἀντίδραση καὶ κατόπιν ἀνάπαυση τῆς συνειδήσεως ὅτι “ἐγὼ ἔκανα τὸ καθῆκον μου· ἀλλά, καθῆκον τῶν Ποιμένων εἶναι ἡ ἐκδίωξη τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ ἁπλῶς ἀπομάκρυνση τῶν Ποιμένων ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ἐκδίωξή τους!
Καὶ ἐσεῖς οἱ “ἀντι-Οἰκουμενιστὲς” σήμερα, π. Θεόδωρε, π. Παῦλο, π. Ἰωήλ, π. Σεραφείμ (Πειραιῶς), π. Ἱερόθεε (Ναυπάκτου) νομίζετε πὼς τὸ καθῆκον σας τελειώνει μὲ τὸ νὰ γράψετε κάποιες χαρτοπολεμικὲς σελίδες κατά τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐξευρίσκοντας δικαιολογίες περὶ δυνητικοῦ (κι ὄχι τοῦ ὑποχρεωτικοῦ) τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος! Ὄχι μόνο δὲν τοὺς ἐκδιώκετε, ἀλλ’ οὔτε κἂν ἀπομακρύνεσθε ἀπὸ τὴν μετ’ αὐτῶν κοινωνία!
Ὁ Κύριος, ὅμως, στὴν Ἀποκάλυψη, ἄλλα ἐντέλλεται. Δὲν τρομάζετε; Οἱ Ἅγιοι ἄλλα διδάσκουν. Δὲν πτοεῖστε;
Ἀκοῦστε τὸν χρυσορρήμονα ἅγιο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος θέλει τοὺς Ἐπισκόπους σὰν τσοπανόσκυλα, ποὺ ἐκδιώκουν τοὺς λύκους καὶ δὲν τοὺς πολεμοῦν μὲ χαρτοπόλεμο καὶ "Ὁμολογίες".
Ἐπειδὴ κάποιοι ἦρθαν παλαιότερα στὴν πόλη μας, λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ νόθευσαν τὴν ἀποστολικὴν διδασκαλία «ταύτην οὐκ ἤνεγκαν σιγῇ τὴν καινοτομίαν οἱ τότε τὴν πόλιν ὑμῶν οἰκοῦντες· ἀλλ' ὥσπερ τινὲς γενναῖοι σκύλακες λύκους ὁρῶντες ἐπεισιόντας καὶ τὴν ποίμνην ἅπασαν διαφθείροντας, οὕτως ἐπιπηδήσαντες ἐκείνοις οὐ πρότερον ἀπέστησαν σοβοῦντες αὐτοὺς πάντοθεν καὶ ἀπελαύνοντες, ἕως παρεσκεύασαν παρὰ τῶν ἀποστόλων πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πεμφθῆναι δόγματα ἀποτειχίζοντα κἀκείνοις καὶ τοῖς μετ' ἐκείνους ἅπασι τὴν τοιαύτην κατὰ τῶν πιστῶν ἔφοδον».
Τὸ Βίντεο:
 

Η ηχογραφησι εγινε απο τον ιστολογο της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ οταν πριν απο 35 χρονια επισκεφθηκε τον αγιο γεροντα Φιλοθεο στην Ιερα Μονη Λογγοβαρδας ΠαρουΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ 

ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ


Η ηχογραφησι εγινε απο τον ιστολογο της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ οταν πριν απο 35 χρονια επισκεφθηκε τον αγιο γεροντα Φιλοθεο στην Ιερα Μονη Λογγοβαρδας ΠαρουΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Φοτο1Δυο γνωστοί Ευρωπαίοι στον χώρο της τέχνης και της δημοσιογραφίας, η Ιταλίδα σκηνοθέτρια, Annalisa Piras και ο βρετανός δημοσιογράφος, Bill Emmott’s, παρουσίασαν πρόσφατα μια κινηματογραφική παραγωγή με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «The Great European Disaster», που προβλέπει την καταστροφή της Ευρώπης με την μορφή ενός ευρωπαϊκού ολοκαυτώματος, αν συνεχιστεί αυτή η αυτοκτονική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
cinemaitaliauk-tgedm-poster

Η παρουσίαση αυτή που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, γίνεται επίκαιρη μετά τις ομιλίες που παρακολουθήσαμε την Τρίτη 7 Ιουλίου στο ευρωκοινοβούλιο επί τη ευκαιρία της ομιλίας του Έλληνα πρωθυπουργού κ Τσίπρα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της πανευρωπαϊκής συνεδρίασης, ήταν οι παρουσίες και οι ομιλίες της Γαλλίδας, Marine le Pen, επίδοξη μελλοντική η προεδρίνα της Γαλλίας, όπως προφητεύει το «The Great European Disaster» και του Βρετανού, Nigel Farage, επιδόξου πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας η οποία ετοιμάζεται για ένα ηχηρό Brexit.
Όσοι παρακολουθήσαν τις ομιλίες αυτών των δυο, θα παρατήρησαν τις άμεσες και ηχηρές προτροπές τους προς τον κ Τσίπρα να εγκαταλείψει το δυνατόν γρηγορότερα το ευρώ και σε προέκταση αυτή την σημερινή θνησιγενής Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πραγματικά θέλει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και να βρει ξανά η χώρα του τον ρυθμό της ανάπτυξης.
Το μεγάλο και αμείλικτο ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι ποιο είναι το μέλλον αυτής της Ευρώπης, με μια καταστροφική πολιτική λιτότητας που έχει επιβληθεί από κάποιους γερμανικούς οικονομικούς παράγοντες που διέπονται από ιδεοληπτικές εμμονές και η οποία οδηγεί πολλές χώρες σε τραγικά αδιέξοδα, με υπέρογκα χρέη, τα οποία ποτέ δεν θα μπορέσουν να εξοφλήσουν καθώς η οικονομία τους ή θα συρρικνώνεται, ή θα πελαγοδρομεί.
Η κατάσταση αυτή, όπως το τονίζει η κινηματογραφική παρουσίαση, ευνοεί την άνοδο του εθνικισμού, μια παρόμοια κατάσταση με το μεσοδιάστημα των δυο παγκοσμίων πολέμων που οδήγησαν την Ευρώπη σε ένα τραγικό ολοκαύτωμα με εκατομμύρια θύματα.
Αυτή την άνοδο του εθνικισμού ευνοεί και το προφανές και ανεπανάληπτο κύμα λαθρομεταναστών από την βόριο Αφρική, που η ίδια η Ευρώπη φρόντισε να την αποσταθεροποιήσει με την ανατροπή του καθεστώτος της Λιβύης και κυρίως από την Ασία, όπου πάλι η ίδια η Ευρώπη με την συνεργασία των ΗΠΑ προκάλεσε τον αιματηρό εμφύλιο της Συρίας, την τραγωδία του Ιράκ και τον αδιέξοδο πόλεμο του Αφγανιστάν. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα τεράστιο κύμα εκατομμυρίων, κυρίως μουσουλμάνων, που εισβάλουν καθημερινά στην Ευρώπη με πρώτους σταθμούς την Ελλάδα και την Ιταλία.
Στην παρουσίαση γίνεται λόγος και για τα δυο «εξτρεμιστικά» πολιτικά κινήματα, όπως χαρακτηρίζονται, ο Σύριζα στην Ελλάδα και οι Podemos στην Ισπανία, τα οποία είναι και αυτά όπως υποστηριζει το «The Great European Disaster», αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών αδιεξόδων και συντείνουν στις διαλυτικές τάσεις της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συμπερασματικά το όραμα του Ουίνστων Τσόρτσιλ, στη συνέχεια των Ντε Γκολ και Αντενάουερ, η δημιουργία της ΕΟΚ και η συμβολή των Μιτεράν και Χέλμουτ Κολ για την ευρωπαϊκή ένωση, σήμερα καταρρέει την ίδια ώρα που εκατομμύρια εκτός Ευρώπης ονειρεύονται να εισρεύσουν στην «χώρα της ευτυχίας», όπως νομίζουν πως είναι η ευρωπαϊκή ήπειρος, ενώ στην ανατολική Ευρώπη ακονίζουν τα «μαχαίρια» και ονειρεύονται το ολοκαύτωμα της Ρωσίας.
Το τέλος της Ενωμένης Ευρώπης αν δεν γίνει κάτι να αναστραφεί αυτή η πορεία, θα είναι πολύ πιο τραγικό από αυτό που είχε γίνει μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.
Οι καμπάνες ήδη χτυπούν, αλλά ποιοι πραγματικά της ακούν ;

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

«Ου παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας»; Γ΄ Μέρος

«Ου παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας»; Γ΄ ΜέροςΓ΄ Μέρος


ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΟΣ  ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΛΟΓΟΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ  ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΜΩΝ!


λογικὴ τῶν αἱρετικῶν
(στὴν ὑποστήριξη τῶν κακοδοξιῶν τους)
εἶναι σοβαρότερη ἀπ’ αὐτὴ τοῦ π. Παύλου!

Σὲ δύο προηγούμενες ἀναρτήσεις, σχετικὰ μὲ πρόσφατο ἄρθρο τοῦ π. Παύλου Δημητρακόπουλου, ἀσχολοληθήκαμε μὲ τὶς διαστρεβλώσεις τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως περὶ τῆς στάσεώς μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς (ἐδῶ καὶ ἐδῶ).
 
 
Συνεχίζουμε καὶ σήμερα μὲ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο τοῦ ἄρθρου, στὸ ὁποῖο ὁ π. Παῦλος μεταχειρίζεται θεολογικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἔννοιες καὶ ποιμαντικὲς θέσεις ὡς μαθητευόμενος μάγος! Ἀνακρίβειες, μεταθέσεις τοῦ προβλήματος, λογικὰ ἅλματα καὶ ἀλχημεῖες εἶναι τὰ ὅπλα τοῦ π. Παύλου, γιὰ νὰ πείσει ὅτι ἡ ἰδεοληψία του περὶ «δυνητικῆς» ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἀποτελεῖ διδασκαλία …ὀρθόδοξη!
 
 
Παραθέτει τὴν ὀρθὴ ἁγιοπατερικὴ θέση γιὰ τὸ θέμα: (πρέπει να αποφεύγουμε τους αιρετικούς και να μην έχουμε καμιά κοινωνία μαζί τους, διότι είναι εχθροί του Θεού) καὶ βεβαιώνει ψευδῶς ὅτι μὲ αὐτὴν συμφωνεῖ ἀπόλυτα(!), ἀλλὰ στὴ συνέχεια (ὅπως μὲ ἔκπληξη ἀντιλαμβάνεται ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἄρθρου του), ἀγωνίζεται ὀρθολογικὰ νὰ ἀποδομήσει αὐτὴν τὴν θέση! Ἀποδεικνύει ἔτσι ὅτι ἔχει κάνει αὐτὴν τὴν ὑποκριτικὴ δήλωση, γιὰ νὰ κερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ὀρθόδοξου πιστοῦ, νὰ τὸν πείσει τάχα ὅτι «ἕπεται τοῖς ἁγίοις πατράσι», ἀλλὰ στὴν πράξη ὄχι μόνο δὲν τοὺς ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ τοὺς ἀπορρίπτει!!!
 
 
Τί κι ἂν μὲ πληθώρα ἁγιογραφικῶν καὶ πατερικῶν ἀναφορῶν τὸ ἱστολόγιό μας ἀνέτρεψε τὶς ἀστεῖες ὀρθο-«λογικὲς» τοποθετήσεις του, καὶ ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς μὲ τὸ βάρος συγκεκριμένων Πατερικῶν κειμένων συνέθλιψε τὴν δολιότητα τοῦ ὀρθολογισμοῦ του, αὐτὸς ἐκεῖ, ἐπιμένει, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ πάλι τὴν λαϊκὴ παροιμία: «Τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς»! Παραθέτουμε τὸ συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ ἄρθρου τοῦ π. Παύλου.
Γράφει:
 
 
«…Προκειμένου (ὁ Κ.Γ.) να πείσει, ότι ο ιερός Κανόνας έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, παραθέτει κατ’ αρχήν φράσεις δύο αγίων Πατέρων, του αγίου Μάρκου του Ευγενικού και του οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου. Και οι δύο Πατέρες διδάσκουν, ότι σύμφωνα με την διδασκαλία των αγίων Συνόδων, των διδασκάλων και των θείων Γραφών, θα πρέπει να αποφεύγουμε τους αιρετικούς και να μην έχουμε καμιά κοινωνία μαζί τους, διότι είναι εχθροί του Θεού.
 
 
Σ’ όλα τα παρά πάνω ασφαλώς δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Εκείνο που χρειάζεται όμως στην προκειμένη περίπτωση να ερευνηθεί και να διασαφηθεί, είναι το πώς, (δηλαδή βάσει ποιάς διαδικασίας), η Εκκλησία έφθασε στο συμπέρασμα να χαρακτηρίσει κάποιο αιρετικό ως αιρετικό. Ο αιρετικός δεν εμφανίσθηκε ουρανοκατέβατος, ούτε η εκκλησία τον χαρακτήρισε ως αιρετικό αυτομάτως, ή “ενστικτωδώς”, όπως εσφαλμένα πιστεύουν κάποιοι αποτοιχισμένοι. Ήταν και αυτός κάποτε μέλος της Εκκλησίας και από κάποια στιγμή και μετά, άρχισε να διολισθαίνει στην αίρεση. Στη συνέχεια οι “οφθαλμοί της Εκκλησίας”, οι ποιμένες, επεσήμαναν τις αιρετικές του διδασκαλίες, κοινοποίησαν αυτές στην προϊσταμένη τους εκκλησιαστική αρχή και αυτή στους άλλους επισκόπους της τοπικής των εκκλησίας. Κατόπιν συγκρότησαν τοπική Σύνοδο, διά της οποίας απέκοψαν τον αιρετικό από το σώμα της Εκκλησίας και καταδίκασαν τις αιρετικές του διδασκαλίες. Έδωσαν δε αυστηρή παραγγελία στον πιστό λαό του Θεού, να μην έχει στο εξής καμία κοινωνία μ’ αυτόν».
 
 
Ἐδῶ ὁ π. Παῦλος ἀποδέχεται ὅτι Ἁγία Γραφὴ καὶ Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν ὅτι πρέπει νὰ «αποφεύγουμε τους αιρετικούς και να μην έχουμε καμιά κοινωνία μαζί τους, διότι είναι εχθροί του Θεού»! Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ «αποφεύγουμε» τὸν καίει, δὲν τὸ ἀντέχει, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος δὲν τὸ ἐφαρμόζει, δὲν ἀποφεύγει ἀλλὰ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα: ἀπὸ τὸ Π.Σ.Ε. (τὴν συμμετοχὴ στὸ ὁποῖο ὁ Δεσπότης του, κ. Σεραφείμ, ἀντιλαμβάνεται «φολκλορικὰ» κι ὄχι θεολογικά!) μέχρι τὶς συλλειτουργίες μεθ’ ὅλων τῶν «ὀρθοδόξων» Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων! Κι ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ αἱρετικοί, δίδει «δική του» ὀρθολογικὴ ἐξήγηση (=αἵρεση)· διδασκαλία δηλαδή, ποὺ διαφοροποιεῖται ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ διαγράψει καὶ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐτυμηγορία τῶν Ἁγίων, ἐπιχειρεῖ διὰ τῆς παρερμηνείας νὰ τὴν ἐξουδετερώσει.  Ἂς δοῦμε πῶς.
 
 
Ὁ ΙΕ΄ Ἱερὸς Κανόνας (τὸν ὁποῖον ἐπικαλεῖται καὶ ἐξετάζει καὶ στὸν ὁποῖο στηρίζεται) εἶναι σαφέστατος, καὶ ἀναφέρεται ΟΧΙ στὸ τί ΘΑ κάνει ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἐκκλησιαστικὴ Σύνοδος, ὅταν συνέλθει γιὰ νὰ καταδικάσει τὸν αἱρετικό, ἀλλὰ ἀναφέρεται στὶς ἐνέργειες μελῶν της κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει «μιλήσει» ΣΥΝΟΔΙΚΑ γιὰ τοὺς συγκεκριμένους αἱρετικοὺς καὶ γιὰ τὴν συγκεκριμένη αἵρεση: Δηλαδή, ὁ ΙΕ΄ Ἱερὸς Κανόνας μιλᾶ γιὰ τὴν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας ἀπομάκρυνση (ἀποτείχιση) στὴν ὁποία προβαίνουν κάποιοι πιστοὶ ἢ μεμονωμένος ἱερωμένος, ὅταν ἀντιληφθοῦν ὅτι κηρύττεται αἵρεση καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει συνέλθει ἀκόμα σὲ Σύνοδο γιὰ νὰ καταδικάσει τὸν αἱρετικό!
 
 
Ὁ π. Παῦλος, λοιπόν, τὸ γνωρίζει ἄριστα αὐτό, ἀλλὰ παραβλέπει αὐτὴν τὴν βασικὴ παράμετρο καί, αὐθαίρετα-πονηρά, ὡς ἄλλος «Μάρτυς τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἀφαιρεῖ τὴν εὐθύνη τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὸν μεμονωμένο ἱερωμένο καὶ ὅσους τὸν ἀκολουθοῦν —εὐθύνη ποὺ ἔχει παραδώσει («Παράδοση») ἡ Ἐκκλησία»— καὶ τὴν ἐπιστρέφει ἐτσιθελικὰ στὴν Ἐκκλησία, τὴν μεταθέτει δηλαδή, ἁρπάζοντας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸ δικαίωμα νὰ νομοθετεῖ, καὶ οἰκειοποιεῖται ὁ ἴδιος αὐτὸ τὸ δικαίωμα, ὡς νὰ εἶναι ὑπερτάτη Σύνοδος!!!
 
 
Παρόλο ποὺ παλαιότερα τοῦ ἔχει ἐπισημανθεῖ τὸ λάθος του, ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν πραγματικὴ σημασία τῆς διδασκαλίας-Ἐντολῆς τοῦ Κανόνος καὶ διδάσκει ὅ,τι τοῦ κατεβαίνει στὸ μυαλό. Δὲν βλέπει τὸ ἐξόφθαλμο νόημα, πὼς ὁ Κανόνας δὲν μιλᾶ γιὰ τὴν μελλοντικὴ καταδικαστικὴ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τοῦ αἱρετικοῦ· ἀλλὰ μιλᾶ γιὰ τὴν ἀποτείχιση τοῦ ἱερωμένου (καὶ ὅσων τῶν ἀκολουθοῦν) ΠΡΙΝ τὴν καταδίκη τοῦ αἱρετικοῦ! Ἡ καταδίκη τοῦ αἱρετικοῦ δὲν ὀνομάζεται Ἀποτείχιση(!), ἀλλὰ ἀφορισμός, ἀνάθεμα κ.λπ. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα, δὲν ἀποτειχίζεται ἀπὸ κάποιους αἱρετικοὺς ποὺ δροῦν ἐντὸς τοῦ Σώματός της, ἀλλ’ ἀποβάλλει τὸν αἱρετικὸ ἀπὸ τὸ Σῶμα της! Κατὰ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα ποὺ τὴν ἐκφράζει, ὁ πιστὸς ἁπλῶς ἀποτειχίζεται ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ, ὥσπου ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸν ἀποβάλει ἀπὸ τὸ σῶμα της, ἀφοῦ αὐτὸ τὸ δικαίωμα (τῆς ἀποκοπῆς) δὲν τὸ ἔχει ὁ κάθε πιστός, ἀλλὰ μόνο ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων.
Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν (σύμφωνα μὲ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τὸν ὁποῖο κατακρεουργεῖ ὁ π. Παῦλος),
 
 
α) ἤδη μὲ παλαιότερη ἀπόφασή της (ποὺ ἔχει ληφθεῖ δεκάδες χρόνια πρὶν ἢ καὶ …αἰῶνες!) ἔχει ἀποφανθεῖ καταδικαστικὰ γιὰ τὴν αἵρεση πού, τώρα, ἐκ νέου κηρύττεται ἀπὸ κάποιον σύγχρονο Ἐπίσκοπο (=ψευδεπίσκοπο), ὁ ὁποῖος—ὡς αἱρετικός— ἐπαναλαμβάνει, εἴτε τὴν ἴδια καταδικασμένη αἵρεση, εἴτε κάποια παρόμοια
 
 
β) ἢ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀκόμα ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν νέα αἵρεση, ἀλλὰ κάποιοι πιστοὶ ἢ κάποιος Ἅγιος τὴν ἔχουν ἢδη ἐπισημάνει, ἀποδείξει, πολεμήσει καὶ ἀναμένεται ἡ ἐπέμβαση τῆς Ἐκκλησίας. [Ἡ ἀργοπορία τῆς συγκλήσεως Συνόδου καὶ καταδίκης τῶν αἱρετικῶν ὀφείλεται σὲ πολλοὺς λόγους, στὴν ἐποχή μας δέ, στὴν μὲν ἀρχὴ ὀφειλόταν στὴν ὑπουλότητα τῆς αἱρέσεως καὶ στὴν σύχχυση ποὺ προκάλεσε στοὺς πιστούς, σήμερα δὲ στὴν ἐπικράτηση τῆς αἱρέσεως στὰ ἀνώτατα κλιμάκια τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν μετάδοση τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ ἰοῦ σὲ κλῆρο καὶ λαό, μὲ τραγικὴ συνέπεια, ἀκόμα κι ἐκεῖνοι ποὺ διατείνονται ὅτι τὴν πολεμοῦν, νὰ τὴν …ὑπηρετοῦν, ἀποτελοῦντες τὸν “ἐκ δεξιῶν” σύμμαχό της!].
Ἀλλ’ ἂς θυμηθοῦμε τί νομοθετεῖ ὁ ΙΕ΄ Κανόνας:
 
 
«Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες…, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι».
 
 
Ἡ σύγκριση ὅσων νομοθετεῖ ὁ Κανόνας μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ὁ π. Παῦλος, ἀποδεικνύει τὴν λαθροχειρία του καὶ ὡς ἐκ τούτου, ὅλα αὐτὰ ποὺ διηγεῖται ὁ π. Παῦλος δὲν εἶναι παρὰ φαντασιώσεις καὶ ἰδεοληψίες του.  Ποῦ λέει ὁ ΙΕ΄ Κανόνας ὅτι τάχα πρῶτοι «οι “οφθαλμοί της Εκκλησίας”, οι ποιμένες, επεσήμαναν τις αιρετικές του διδασκαλίες», καὶ «κατόπιν συγκρότησαν τοπική Σύνοδο, διά της οποίας απέκοψαν τον αιρετικό από το σώμα της Εκκλησίας και καταδίκασαν τις αιρετικές του διδασκαλίες», καὶ «έδωσαν αυστηρή παραγγελία στον πιστό λαό του Θεού, να μην έχει στο εξής καμία κοινωνία μ’ αυτόν»;  Πουθενά!  Ὅλα ὅσα ἀναφέρει ¨ο π. Παῦλος, ἀναφέρονται στὸ μετά, καὶ ἄρα δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν Ἀποτείχιση!
 
 
Ἡ Ἀποτείχιση προηγεῖται, δὲν ἕπεται τῆς ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ τῆς Συνόδου, ὅπως δόλια ὑπονοεῖ ὁ π. Παῦλος! Ἐδῶ κυριολεκτικὰ καὶ πεισματικὰ χρησιμοποιεῖ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν δολιότητα, ἀφοῦ ὅπως πάλι ἀναφέραμε, τοῦ ἔχουν ἐπισημανθεῖ καὶ πάλι αὐτὲς οἱ  ἀστοχίες του, ἀλλὰ τὶς ἐπαναλαμβάνει ὑπὸ τὴν κάλυψη τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ τῆς «Συνάξεως κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» (φοβερὸ κατάντημα) τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ μέλος!!!

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου