Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Κριτήρια ἐκλογῆς τῶν ἀποστόλων

Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

 

 

Κριτήρια ἐκλογῆς τῶν ἀποστόλων

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἐπρόκειτο νὰ διαλέξῃ τοὺς ἀποστό­λους του, ἐκείνους ποὺ μετὰ τὴ σταύρωσι καὶ τὴν ἀνάληψί του θὰ συνέχιζαν τὸ ἔργο του.Ο ΚΥΡΙΟΣ
Τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ δὲν ἦταν κάτι εὔκολο. Ἦταν τὸ δυσκο­λώ­τερο στὸν κόσμο. Γιατὶ ­τί ἐκαλοῦντο νὰ κά­νουν οἱ ἀπόστολοι· νὰ πάρουν ἕνα βράχο, νὰ τὸν σπάσουν, νὰ τὸν λειώ­σουν, νὰ τὸν κάνουν καστανόχω­μα, κ᾽ ἐκεῖ νὰ σπείρουν σπόρο γιὰ νὰ φυ­τρώ­σῃ ἕνα ὡραῖο λουλούδι. Τὸ ἔρ­γο τους ἦταν· νὰ πάρουν τὸ λύκο καὶ νὰ τὸν κά­νουν ἀρνί, νὰ πάρουν τὸ γεράκι ἢ τὸν κόρα­κα καὶ νὰ τὸν κάνουν περιστέρι· νὰ πάρουν δηλαδὴ ἕνα φιλάργυρο καὶ νὰ τὸν κάνουν ἐ­λεήμονα, νὰ πάρουν ἕναν ἀκρατῆ καὶ νὰ τὸν κάνουν ἐγκρατῆ, νὰ πάρουν μία πόρνη καὶ νὰ τὴν κάνουν ἄγγελο, νὰ πάρουν ἕναν ἐριστικὸ καὶ φιλέκδικο καὶ νὰ τὸν κάνουν πρᾶο καὶ συγχωρητικό.
Ὑπάρχει ἔργο πιὸ δύσκολο ἀπ᾽ αὐτό; Σ᾽ αὐ­τὸ λοιπὸν καλοῦσε συνεργάτες ὁ Χριστός, καὶ ἔπρεπε νὰ βρῇ τοὺς καλύτερους. Καὶ ποιούς βρῆκε; Πῆρε σοφούς, μεγάλους καὶ ἰ­σχυροὺς τῆς γῆς; Ὄχι. Διάλεξε ταπεινοὺς ἀν­θρώπους ποὺ δὲν τοὺς ἔδινε κανεὶς σημασία. Βλέπουμε σήμερα στὸ εὐ­αγ­γέλιο, ὅτι διάλεξε τέσσερις ψαρᾶδες· τὸν Ἀνδρέα καὶ τὸν Πέτρο, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Ἰ­ά­κωβο. Αὐτοί, ὅ­πως καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀ­πόστολοι, δὲν εἶχαν καν­ένα κοινωνικὸ μεγαλεῖο, πλούτη, μέ­γαρα, κτήματα, σπουδές.
Γιατί ἆραγε δὲν διάλεξε σοφούς, στρατηγούς, μεγάλους καὶ τρανούς, ἀλλὰ διάλεξε τὰ πλέον περιφρονημένα στοι­­χεῖα;
Διότι σ᾽ αὐ­τοὺς βρῆκε κάτι ποὺ ἄξιζε πε­ρισσό­τερο. Κάτω ἀπὸ τὴ φτωχική τους ἐμφάνισι ἔ­κρυβαν ἕ­να μεγαλεῖο ψυχικό, ποὺ δὲν ὑπῆρ­χε πουθε­νὰ ἀλλοῦ. Αὐτὸ ζητάει ὁ Χριστός.
Δηλαδή, τί μεγαλεῖο εἶχαν αὐτοὶ οἱ ψαρᾶδες;

* * *

Ἂς σκε­φθοῦμε πρῶτα – πρῶτα, ποῦ τοὺς βρῆ­κε ὁ Χρι­στός; Ὅταν τοὺς κάλεσε καὶ εἶπε «Ἐ­λᾶτε κον­τά μου, γιὰ νὰ σᾶς κάνω ἁλιεῖς ἀν­θρώπων» (Ματθ. 4,20), ποῦ ἦταν; ἔχει σημασία αὐ­τό. Μή­­πως τοὺς βρῆκε νὰ κάθωνται τεμπέληδες στὸ σπί­τι ἢ κάπου ἀλλοῦ καὶ νὰ κουτσομπολεύ­­ουν τὸν ἕνα καὶ τὸν ἄλλο; μήπως τοὺς βρῆκε σὲ καμ­μιὰ τα­βέρνα νὰ κουτσοπίνουνε; μήπως τοὺς βρῆ­κε σὲ κανένα χαρτοπαίγνιο ἢ νὰ παίζουν τὰ ζάρια; μήπως τοὺς βρῆκε σὲ κανένα στάδιο νὰ παρακο­λουθοῦν βάρβαρα ἀγωνίσμα­τα; μήπως τοὺς βρῆ­κε στὸ χρηματιστήριο ἢ ἐ­κεῖ ποὺ μαζεύονται οἱ ἔμποροι καὶ κυνηγοῦν τὸ κέρδος; Ὄχι. Τοὺς βρῆ­κε πάνω στὴ δουλειά. Καὶ τί δουλειά· σκληρή. Ὅσοι εἶ­νε ἀπὸ νησιὰ ἢ πα­ραθαλάσσια μέρη ξέ­ρουν τί κόπο ἔχει ὁ ψα­ρᾶς. Τοὺς βρῆκε τὴν ὥρα ποὺ ἔρριχναν τὰ δίχτυα, ποὺ τὰ μάζευαν καὶ τὰ τα­κτοποιοῦ­σαν, γιὰ νὰ βγῇ τὸ μεροκάματο.
Τί μᾶς λέει αὐτό; ὅτι ὁ Χριστὸς ἐκτιμᾷ τὴν ἐρ­γασία καὶ τοὺς ἐργατικοὺς ἀνθρώπους. Εἶ­νε ὁ ἴδιος ποὺ ὥρισε στὸν πρῶτο ἄνθρωπο μέ­σα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν παράδεισο νὰ ἐργάζεται (βλ. Γέν. 3,15,23)· εἶνε ὁ ἴδιος ποὺ τοῦ εἶπε, νὰ ἐρ­γάζεται ἕξι ἡμέ­ρες τὴν ἑβδομάδα (βλ. Ἔξ. 20,9-11. Δευτ. 5,12-14)· εἶνε ὁ ἴδιος ποὺ ὥρισε τὴν ἐργασία ὡς θεσμὸ στὴ ζωή. Δι­ότι, ἀγαπητοί μου, ἡ ἐργασία εἶνε προσευχή. Ὅταν κάποιος ἐργάζεται τίμια καὶ εἰλικρινά, γιὰ νὰ βγάλῃ τὸ ψωμὶ τῆς οἰκογενεί­ας του, τὴν ὥρα ἐκείνη εἶνε σὰν τὸν καλό­γερο· ὅπως ὁ κα­λόγερος κάνει μετάνοιες καὶ κομποσχοίνι, ἔτσι καὶ ὁ ἐργαζόμενος κοπιάζει καὶ ἁγιάζει τὸν ἑ­αυτό του ἐπάνω στὴν ἐκ­τέλεσι τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Τὸ ἐργάζεσθαι εἶνε προσεύχεσθαι· γι᾽ αὐτὸ ἡ ἐργασία εἶνε εὐλογημένη ἀπὸ τὸ Θεό. Ἄλλωστε νερὸ ποὺ δὲν τρέχει σαπίζει, καὶ ἀλέτρι ποὺ δὲν σκά­βει τὴ γῆ σκουριάζει· καὶ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἀγαπᾷ τὴν ἐργασία σαπίζει πνευματικὰ καὶ σκουριάζει σωματικά.
⃝ Οἱ ἀπόστολοι δὲν ἦταν μόνο ἐργατικοί· τὸ εὐ­­αγγέλιο λέει ὅτι εἶ­χαν καὶ κάτι ἄλλο· εἶ­χαν φιλαδελφία, ἀδελφοσύνη. Δὲν ἦταν ὁ Πέτρος μό­νος του, εἶ­χε κοντά του καὶ τὸν ἀδελφό του τὸν Ἀνδρέα· καὶ δὲν ἦ­ταν ὁ Ἰωάννης μόνος του, εἶχε μαζί του καὶ τὸν ἀδελφό του τὸν Ἰάκωβο. Ἦταν ἀδέρφια ἀγαπημένα, ται­ριασμένα. Καὶ ἔτσι τοὺς βρῆκε καὶ τοὺς διάλεξε ὁ Χριστός.
Μεγάλο πρᾶμα στὴ ζωὴ νὰ ὑπάρχουν ἀ­δέρφια ἀγαπημένα. Διότι, ὅπως λέει ἕνα ῥητό, «ἀ­­δελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθού­μενος ὡς πόλις ὀχυρά» (Παρ. 18,19)· εἶνε σὰν κάστρο ἄπαρτο.
Πρέπει νὰ ἀγαπιοῦνται τὰ ἀδέρφια. Γιατὶ ἀ­πὸ μιὰ μάνα κι ἀπὸ ἕνα πατέρα γεννήθηκαν, μέσ᾽ στὸ ἴδιο σπίτι ἀνατράφηκαν, τὴν ἴδια γλῶσ­σα μιλᾶνε, τὶς ἴδιες συνήθειες ἔχουν.
Κι ὅμως σήμερα ἡ ἀδελφικὴ ἀγάπη σπανίζει· σπάνιο πρᾶγμα νὰ δῇς ἀδέρφια νὰ ἀγαπιῶν­ται. Τί τοὺς χωρίζει; Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια τ᾽ ἀδέρφια ἦ­ταν ἀγαπημένα ὣς τὸ θάνατο. Τώρα εἶ­νε ἐποχὴ σατανική, τῶν τριάκοντα ἀρ­γυρίων, καὶ τοὺς χωρίζει τὸ συμφέρον. Γιὰ ἕνα οἰκόπεδο, λίγες πῆχες χῶμα, μπορεῖ νὰ φτάσουν μέχρι Ἄρειο Πάγο. Καὶ ὅπως λέει ὁ κόσμος, –Ποιός σοῦ ᾽βγαλε τὸ μά­τι κ᾽ εἶνε βγαλμένο τόσο βαθειά; –Ὁ ἀδερφός μου. Εἶνε μιὰ ἐποχὴ Κάιν· ὅ­πως ὁ Κάιν μισοῦ­σε τὸν Ἄβελ τὸν ἀδελφό του, ἔτσι σήμερα παι­διὰ ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἴδια κοι­λιὰ μισοῦνται σὰν νά ᾽νε ἐχθροί. Φτάνει κανεὶς σὲ τέτοιο ση­μεῖο, ποὺ λέει, Προτιμότερο νὰ μὴν εἶχα ἀ­δέρ­φια, νά ᾽μουν ὁλομόναχος στὸν κόσμο.
⃝ Νά λοιπὸν γιατί ὁ Χριστὸς διάλεξε αὐτοὺς τοὺς ψαρᾶδες γιὰ μαθητάς του· ἦταν φτωχαδά­κια ἐργατικά, εἶχαν ἀγάπη μεταξύ τους· ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο. Τὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο· ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Ἰάκωβος εἶ­­χαν μαζί τους στὸ ψα­ροκάικο – ποιόν; τὸν πατέρα τους τὸν Ζεβεδαῖο. Ὁ Ζεβεδαῖος βέβαια ἦταν πιὰ γέρος, δὲν μποροῦ­σε νὰ δουλεύῃ ὅ­πως πρῶτα, ἀλλὰ τὰ παιδιὰ χαίρονταν νὰ εἶνε μαζί τους, νὰ ἔχουν τὴ συντροφιά, τὴ συμβουλή, τὴν εὐχή του.
Μιὰ παροιμία λέει· Πάρε, παιδί μου, τὴν εὐ­χὴ τῶν γονιῶν σου, καὶ τότε χῶ­μα θὰ πιάνῃς – μάλα­μα θὰ γίνεται. Κ᾽ εἶνε ψέμα; Ἄντε νὰ ρωτή­σῃς στὸ Μοριά, στὴ Μακε­δονία, στὴν Ἤπειρο· θὰ δῇς φτωχαδάκια, ποὺ ἔ­φυγαν ξυπόλητα ἀπ᾽ τὸ χωριό τους, ταξίδεψαν μακριά, Αὐστραλία Ἀμερι­κή, μὲ μόνο ἐφόδιο μαζί τους τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν εὐχὴ τῆς μάνας, ποὺ γονάτιζε στὰ εἰκονίσματα· καὶ μὲ τὴν εὐλογία αὐτὴ χῶμα ἔ­πιαναν στὸν ξένο τόπο καὶ μάλαμα γινό­ταν. Ἔτσι καὶ οἱ ἀπόστολοι. Καὶ μᾶς διδάσκουν, νὰ εἴμαστε φιλόστοργοι στοὺς γονεῖς.
 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ! ΠΟΥ «ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Ο ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ»!!!! ΜΠΡΑΒO ΤΟΥ! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΔΙΠΛΑ!!!


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ

ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: katihisis.blogspot.gr/2015/06/2015_9

ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ, ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ NEAΣ KΡHNHΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, AΦOY ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΠAIΞΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Ο ανώνυμος  σχολιαστή στις 9 Ιουνίου 2015 – 5:29 μ.μ., sto istologio katihisis.blogspot.gr γράφει:
  •  «Στη Φλώρινα ο π. Ιουστίνος Μπαρδάκας έκανε σημαντικό έργο και ο λαός του Θεού τον αγαπά και τον στηρίζει. Έκανε όμως και εχθρούς, γιατί αγωνίστηκε να εκλεγεί μητροπολίτης Φλωρίνης ο Θεόκλητος, και να παραιτηθεί ο γέρων Αυγουστίνος Καντιώτης, ο οποίος είχε καταπέσει λόγω γήρατος και κουμάντο στη μητρόπολη έκαναν οι παρατρεχάμενοι. Αυτός είναι ο λόγος που μισείται θανάσιμα ο Ιουστίνος, διότι κάποιοι και κάποιες έχασαν την κουτάλα της εξουσίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Π. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ

Tα παλαιά δημοσιευματα

1. ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

3. ΑΝΑΔΡΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ

4. O MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ TΟΥ, το 2001

Ακούστε με πόση ἄνεση υπαγορεύει το κείμενο.

__________________________________
_______________________________
    Ο νεαρός π. Ιουστίνος Μπαρδάκας, νεοχειροτονημένος ιερεύς· «αγωνίστηκε να εκλεγεί μητροπολίτης Φλωρίνης ο Θεόκλητος, και να παραιτηθεί ο γέρων Αυγουστίνος Καντιώτης». Αυτό δεν είναι ψέμα· όμως δεν τιμᾶ ούτε αυτόν που το λέει, ούτε αυτόν που το έκανε, γιατί είναι άτιμο πράγμα. Αν δεν ανέβαινε στον θρόνο ο π. Θεόκλητος πως θα προβάλλονταν και θα γίνονταν γνωστός στους επισκόπους ο π. Ιουστίνος, που κοιμόταν και ξυπνοῦσε με το όνειρο να πάρει μίτρα και πατερίτσα; Πῶς θ” άνοιγε ο δρόμος για να γίνει και αυτός δεσπότης; Δυστυχῶς, οι ιεράρχες μας δεν ψάχνουν ή δεν θέλουν αγίους ιεράρχας, αλλά προωθοῦν εκείνους που δε θα φέρουν εμπόδια στό άθεο και Oικουμενιστικό σύστημα!
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ· 1. ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
Πιο «σημαντικό έργο» εκανε ο π. Ιουστίνος Μπαρδάκας; Μπορεί ο ανώνυμος σχολιαστής νὰ μας γράψει, εκτὸς ἀπό τις πανηγυρικὲς εκδηλώσεις που διοργάνωνε και τις εκδρομές που έκανε, έστω και ένα σπουδαίο πνευματικό έργο που έκανε στη μητρόπολη Φλωρίνης και να μας το στείλει με e-mail, για να το δημοσιεύσουμε; Του περίσσευε χρόνος από τα ταξίδια που έκανε και από τα πανηγύρια που πήγαινε; Στα πιο απίθανα μέρη της Ελλάδος ακόμα και του εξωτερικού τον συναντούσαν οι χριστιανοί! Στις πανηγυρικές εκδηλώσεις και στις ονομαστικές γιορτές των δεσποτάδων, τον βλέπαμε σε φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν και σε βίντεο! Ακόμα και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων τους παρασημοφόρησε, μετά την υποδοχή του Πάπα! Δεν τους άγγιξε ούτε στην επιδερμίδα ο λόγος και οι θυσίες του αγωνιστού ιεράρχου που τους χειροτόνησε; Αλλά πῶς θα γινόταν δεσπότης ο πρωτοσύγκελλος;
1.  Μετά από εκείνη την φοβερή επίσκεψη με τον Πάπα-Βαρθολομαίο-πατριάρχη Ιεροσολύμων,  στους Αγίους Τόπους, που μίλησε ο ουρανός και πήρε φωτιά το Σπήλαιο της Γεννησεως του Χριστού, πήγε ο Ιουστίνος Μπαρδάκας με τον δεσπότη του και εκδρομείς από την Φλώρινα να  πάρουν την ευχή του πατριάρχη!!! Τους έπρεπαν τα παράσημα! Αυτός είναι ο χριστιανισμός τους! Αυτό εἶναι το σπουδαίο έργο που έκαναν;
2. Μήπως σημαντικό έργο θεωρεί την αποκαντιωτοποίηση της Φλώρινας; Γι” αυτό βραβεύτηκε από τους δεσποτάδες. Αν είχε το πνεύμα του Γέροντα δεν θα έβλεπε ούτε στον ύπνο του τον δεσποτικό θρόνο.
3. Μήπως εννοεῖ την ανακάλυψη του αγίου Αγαθαγγέλου ἐκ Μοναστηρίου, που τον βάπτισε, εκ Φλωρίνης! Και διοργάνωσε γιορτές και πανηγύρια, που είχε ἐλειψη η Μητρόπολη Φλωρίνης, στα 33 χρόνια της επισκοπικής δράσεως του αγωνιστού ιεράρχου π. Αυγουστίνου;
4. Για να αποκτήσει το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Φλώρινας σαλόνι ξοδεύτηκαν πάνω ἀπὸ 1.500.000 ευρώ! Γκρέμισαν τον τοίχο του γραφείου του π. Αυγουστίνου και το συνέδεσαν με το σαλόνι. Σφράγισαν την πόρτα του γραφείου, για να βάλουν το ανσανσέρ και δεν άφησαν τίποτε που να θυμίζει το γραφείο του Γέροντος, που θα έπρεπε να το κρατήσουν ως ιερό χώρο, για να τον επισκέπτονται οι πιστοί. Και 15 τώρα χρόνια το μητροπολιτικό μέγαρο  είναι ακατοίκητο, γιατί στο εσωτερικό του χρειάζονται πολλά χρήματα για να τελειώσει. Μήπως αυτό το έργο ἐννοεῖ ο σχολιαστής σημαντικό και μεγάλο;
5. Ποιος κέρδισε από την άνοδο του π. Θεοκλήτου στην εξουσία; Ο λαός τῆς Φλώρινας; Οι αρχιμανδρίτες τῆς μητροπόλεως; ή ο π. Ιουστίνος Μπαρδάκας; Αυτός που κερδίζει υλικά αγαθά και μεγάλες θέσεις, γι᾽αυτόν λέει ο λαός ότι έχει κουτάλα και τρώει.

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος και Πανορθόδοξος Σύνοδος

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος 

και Πανορθόδοξος Σύνοδος 

 


Στο εξαιρετικό βιβλίο "Ο Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος", του π. Θεοδώρου Ζήση, που παρουσιάσαμε εδώ, διαβάζουμε τα εξής (σελ. 111-112):


"Προτείνει ὁ ὅσιος Φιλόθεος κατάλογο ἕξη θεμάτων, μέ τά ὁποῖα θα ἔπρεπε νά ἀσχοληθεῖ ἡ μέλλουσα νά συνέλθει Οἰκουμενική Σύνοδος:
 
α. Νά καθαιρεθοῦν ἤ νά παραιτηθοῦν τῆς Ἱερωσύνης οἱ ἀρχιερεῖς και οἱ λοιποί κληρικοί πού ὑπέπεσαν σέ θανάσιμα ἁμαρτήματα κωλύοντα την Ἱερωσύνη.
 
β. Νά καθαιρεθοῦν ἤ νά καταδικασθοῦν σέ ἀργία οἱ ἀρχιερεῖς και ἱερεῖς πού δέν κηρύττουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί δέν διδάσκουν τούς πιστούς ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν.
 
γ. Νά καθαιρεθοῦν οἱ ἀρχιερεῖς ἐκεῖνοι πού καταργοῦν τήν νηστεία καί καταλύουν κατά τίς Τεσσαρακοστές καί τίς Τετάρτες καί Παρασκευές.

δ. Νά καθαιρεθοῦν καί ἀφορισθοῦν οἱ καταφρονητές τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν ἱερῶν παραδόσεων.

ε. Νά καθαιρεθοῦν καί ἀναθεματισθοῦν ὅσοι εἰσάγουν νεωτερισμούς καί καινοτομίες
 
καί

στ. Νά ἐπαναφέρουν τό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο, καθώς μᾶς τό παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες".
 
Παρουσιάζουμε αναλυτικά τις προτάσεις του αειμνήστου Γέροντος από το σύγγραμμά του "Περί Οικουμενικής Συνόδου" (1926), που εξέδωσε, μαζί με άλλα κείμενα, οι εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη" (Ο Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, Ο ουρανοδρόμος οδοιπόρος, τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 43-49):
 
 
 
Όλοι γνωρίζουμε πως το 2016 προβλέπεται να γίνει η "Αγία και Μεγάλη Σύνοδος" των επισήμων Εκκλησιών. 
Γνωρίζουμε επίσης, σύμφωνα και με το Εκκλησιολογικό Κείμενο των Γνησίων Ορθοδόξων (εδώ, κεφάλαιο Ζ΄), πως προβλέπεται Μεγάλη Σύνοδος κατά του Οικουμενισμού (ίσως και με την συμμετοχή όσων αποκηρύξουν τις αποφάσεις της Συνόδου του 2016, αν αυτές αποδειχθούν αιρετικές, όπως πιστεύουν όλοι οι ορθοφρονούντες).  
Και ρωτούμε, κυρίως όσους τιμούν τον Γέροντα Φιλόθεο: τι πιστεύετε αγαπητοί, ποια από τις δύο Συνόδους θα κάνει πράξη αυτά που ζητά ο αείμνηστος Πατήρ; 
Η των Οικουμενιστών ή η των πραγματικά Ορθοδόξων;
 

Περί Εκκλησίας (Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς)              
† ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ (14/6)
Η " σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας", πιεζομενη απο την αναγνωρισι της αγιοτητας του Αρχοντογιγαντα απο την συνειδησι του λαου και οχι μονο της Σερβιας αλλα ολοκληρου της γης, κατέταξε στα Δίπτυχα των Αγίων, τον Όσιο Αρχιμανδρίτη Ιουστίνο Πόποβιτς (1894 – 1979)
και αποφάσισε η μνήμη του να τιμάται
στις 14 Ιουνίου (νέο ημερολόγιο)
Περί  Εκκλησίας
(Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς)
...Είσαι μέλος της Εκκλησίας; Αυτό σημαίνει ότι είσαι οργανικώς συνδεδεμένος με τους αγίους Αποστόλους και με τους Μάρτυρας, με τους Ομολογητάς και με όλας τας ουρανίους αγγελικάς Δυνάμεις. Η αγάπη της αγίας καθολικότητος εις την Εκκλησίαν ενώνει θεανθρωπίνως, τα μέλη της Εκκλησίας μεταξύ των, ώστε όλα ομού και έκαστον προσωπικώς να ζουν την καθολικήν ζωήν της Εκκλησίας. Η δε αγία αυτή αγάπη της καθολικότητος εξαρτάται από την πίστιν των εις τον Χριστόν και από την εν Χριστώ ζωήν των.
Δι' αυτό ο θεόσοφος Απόστολος και ευαγγελίζεται εις τους χριστιανούς: «Ως ουν παρελάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε» (Κολ. 2, 6). Τίποτε να μην αλλάζετε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ούτε να του προσθέτετε. όπως είναι Αυτός είναι υπερτέλειος, θείως και ανθρωπίνως. Εμείς οι Απόστολοι τοιούτον Χριστόν Ιησούν και Κύριον, τον Θεάνθρωπον, εκηρύξαμεν και παρεδώσαμεν. Τοιούτον εσείς Τον «παρελάβατε». «Εν Αυτώ», λοιπόν, και «περιπατείτε».
«Εν Αυτώ» ζήτε και «περιπατείτε», τούτο είναι η εντολή των εντολών. «Εν Αυτώ περιπατείται», όχι προσαρμόζοντες Αυτόν εις τον εαυτόν σας, αλλά τον εαυτόν σας εις Εκείνον, όχι αλλάσσοντες Αυτόν προς τον εαυτόν σας, αλλά τον εαυτόν σας προς Εκείνον. Όχι μεταποιούντες Αυτόν κατ' εικόνα σας, αλλά μεταποιούντες τον εαυτόν σας κατ' εικόνα Εκείνου. Μόνον οι υπερήφανοι αιρετικοί και άφρονες ψυχοφθόροι μεταποιούν, μεταβάλλουν, αλλάσσουν τον Θεάνθρωπον Χριστόν κατά τας επιθυμίας και αντιλήψεις των. Εκ τούτου και τόσοι «ψευδόχριστοι» εις τον κόσμον και τόσοι ψευδοχριστιανοί.
Ο δε αληθινός Κύριος Ιησούς, με όλον το πλήρωμα της ευαγγελικής και Θεανθρωπίνης Του ιστορικότητος και πραγματικότητος, υπάρχει ολόκληρος εις το Θεανθρώπινον σώμα Του την Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν, όπως εις την εποχήν των Αποστόλων, έτσι και σήμερον, έτσι και εις τους αιώνας. Η Θεανθρωπίνη ζωή Του παρατείνεται διά του Θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας εις ολόκληρον την ιστορίαν και την αιωνιότητα.
Ζώντες λοιπόν εν τη Εκκλησία, «εν Αυτώ» ζώμεν, ακριβώς όπως διατάσση ο χριστοφόρος Απόστολος. Η δε πληρεστέρα πραγμάτωσις της εντολής Του είναι ο τρόπος της ζωής των Αγίων. Αυτοί φυλάττουν αναλλοίωτον την Θεανθρωπίνην μορφήν του Χριστού, με όλην την θαυμαστήν ζωτικότητα, την αναμφισβήτητον γνησιότητα και το απαράμιλλον κάλλος της.
Μαζί με αυτό οι χριστοειδείς Άγιοι του Σωτήρος φυλάττουν και τον θεανθρώπινον σκοπόν του ανθρωπίνου είναι και της ανθρωπινής ζωής, με όλην την θεανθρωπίνην τελειότητα και το αναλλοίωτον του σκοπού αυτού, του ορισθέντος από αυτόν τον Θεάνθρωπον Κύριον Χριστόν και δυναμένου να πραγματοποιηθή μόνον εις το Θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας.
Αντιθέτως, κάθε αλλαγή, σμίκρυνσις, απλοποίησις, σύντμησις και ανθρωπομορφισμός του χριστιανικού σκοπού, καταστρέφει τον χριστιανισμόν, τον καθιστά ανούσιον, γήινον, τον μεταβάλλει εις συνηθισμένην ανθρωπίνην, δηλαδή ουμανιστικήν και φυματικήν θρησκείαν, ουμανιστικήν φυματικήν φιλοσοφίαν, ουμανιστικήν φυματικήν ηθικήν, ουμανιστικήν φυματικήν επιστήμην, ουμανιστικόν φυματικόν δη­μιούργημα, ουμανιστικήν φυματικήν κοινωνίαν.
(«Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1884-1980)», Τεύχος 3, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001, Θεσ/νίκη, Έκδοσις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)

Οι εξελίξεις προς την ένωση επιταχύνονται, αλλ' οι αντι-Οικουμενιστές Ποιμένες περιμένουν «ιδείν το τέλος»!

Οι εξελίξεις προς την ένωση επιταχύνονται, αλλ' οι αντι-Οικουμενιστές Ποιμένες περιμένουν «ιδείν το τέλος»!
παντὸς εἴδους ἀνομία, ἰδιαίτερα ὁ Σοδομισμός (ὅπως προφήτεψαν Ἅγιοι καὶ ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος προειδοποίησε) σημειώνει ἔξαρση. Οἱ Οἰκουμενιστές (Δυτικοὶ καὶ Ἀνατολικοί) συνεχίζουν μὲ γοργὸ βηματισμὸ τὴν πορεία πρὸς τὴν ἐπίσημη ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» καὶ τὴν Πανθρησκεία.

Τελευταία εἴδηση: Ἡ πρόταση τοῦ Πάπα γιὰ «Κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα», ἡ ὁποία, μάλιστα, συνοδεύεται ἀπὸ ὑποχωρήσεις, ὥστε νὰ μᾶς πιέσουν ψυχολογικὰ νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς κάποια ὑποχώρηση γιὰ τὴν «ἑνότητα»!

Καὶ οἱ μὲν Ἐπίσκοποι σιωποῦν Συνοδικὰ ἢ συμπορεύονται, οἱ δὲ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες περιμένουν «ἰδεῖν τὸ τέλος»! Καθησυχάζουν τοὺς ἀνησυχοῦντας πιστοὺς μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι μόλις φτάσουν στὸ «κοινὸ ποτήριο» τότε θὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές! Οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι συμβούλευαν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἐξ ἀρχῆς, μόλις ἐμφανιστεῖ ἡ αἵρεση, αὐτοὶ ὅμως, τέμνοντες νέα μετα-πατερικὴ ὁδό, διδάσκουν καὶ βεβαιώνουν ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση πρέπει νὰ γίνει στὸ τέλος!

Ὡσὰν ἡ ἀπομάκρυνση νὰ γίνεται μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ!

Κοινό εορτασμό του Πάσχα με ορθόδοξους & προτεστάντες προτείνει ο Πάπας


Την διάθεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να ορισθεί σταθερή ημερομηνία εορτασμού για το Πάσχα, ώστε να γιορτάζεται από κοινού από όλους τους χριστιανούς, έκανε γνωστή ο πάπας Φραγκίσκος, κατά την ομιλία του στην βασιλική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, στην Ρώμη, επ΄ευκαιρία της διεθνούς συνάντησης των καθολικών κληρικών.
«Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι διατεθειμένη να ορίσει μια σταθερή ημερομηνία για το Πάσχα, ώστε να μπορεί να γιορτάζεται την ίδια ημέρα από όλους τους χριστιανούς. Από τους Καθολικούς, Ορθόδοξους και Προτεστάντες», τόνισε ο Φραγκίσκος.
Ο ποντίφικας πρόσθεσε ότι «η Καθολική Εκκλησία είναι διατεθειμένη να σταματήσει να ακολουθεί την καθορισμένη, έως τώρα, ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στην πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία».
Όπως αναφέρουν ιταλοί σχολιαστές πρόκειται για σημαντική κίνηση οικουμενικού διαλόγου, μετά την απόφαση του Αργεντινού πάπα, να κάνει αναφορά, κατά την τελετή ενθρόνισής του, μόνον τον τίτλο του επισκόπου Ρώμης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης, ο Φραγκίσκος, την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε νέα κίνηση που πρόκειται να ενισχύσει το πνεύμα διαλόγου και αδελφοσύνης με τους Ορθόδοξους.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Για άλλους ορμητικός Ποταμός και γι' άλλους (παραδόξως Οικουμενιστές) ποτιστική βροχή!

Για άλλους ορμητικός Ποταμός και γι' άλλους (παραδόξως Οικουμενιστές) ποτιστική βροχή!
Ποταμός ο Μητρ. Πειραιώς κατά του συμφώνου συμβίωσης ομοφύλων

-Συγκρίνει τον υπουργό με τον Νέρωνα!

Γιατί λέει πως θα αυξηθεί ο τζίρος των πολυεθνικών του φαρμάκου


Ποταμός ο Μητρ. Πειραιώς κατά του συμφώνου συμβίωσης ομοφύλων-Συγκρίνει τον υπουργό με τον Νέρωνα! Γιατί λέει πως θα αυξηθεί ο τζίρος των πολυεθνικών του φαρμάκου

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Κάθε χριστιανὸς ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀγανάκτηση ποὺ ὁδήγησαν τὸν Μητροπολίτης Πειραιῶς νὰ γράψει τὰ παραπάνω «κατὰ τοῦ συμφώνου συμβίωσης ὁμοφύλων» καὶ ὅσων ἐπισήμων κρατικῶν φορέων εὐθυγραμμίζονται μὲ τὰ κελεύσματα τῆς Ν. Τάξης. Πρόκειται γιὰ καταφανῆ διαστροφὴ τῶν Ἁγιογραφικῶν Ἐντολῶν, γιὰ αἵρεση ἐπὶ ἠθικοῦ πεδίου καὶ ἐπίσημη κατάργηση Εὐαγγελικῆς ἠθικῆς.

Τὰ δημοσιεύουμε μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς δὲν δείχνει τὴν ἴδια ἀγανάκτηση μὲ ἐκείνους τοὺς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους ποὺ ἐφαρμόζουν τὶς ἴδιες  (σύμφωνα μὲ δικές του παραπάνω ἐκφράσεις) «πρακτικὲς τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ὁδηγοῦν ἀναπόδραστα σὲ ἄπειρες λοιμώξεις τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ καρκινογενέσεις, εἰσάγοντας “έτερο” γενετήσιο προσανατολισμό» σὲ ἐπίπεδο Πίστεως, βέβαια, καὶ «πνευματικῆς ὁμοφυλοφιλίας», ἀλλά ἀντίθετα συμπροσεύχεται, καὶ συνεορτάζει, καὶ συλλειτουργεῖ μαζί τους.


Σὲ ἄλλη σημερινή, ἐπίσης, παρέμβασή του ὁ κ. Σεραφείμ, πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους γράφει:
''Να απαγορεύσετε στον Μπουτάρη διά βίου την είσοδο στο Αγ. Όρος''»!
Μεγαλύτερη ζημιά, Σεβασμιώτατε, κάνει ἡ εἴσοδος τοῦ Δημάρχου στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἀπὸ τὴν εἴσοδο καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση τῶν Ἁγιορειτῶν ὑπὸ τοῦ  Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου;

===========================================

Καταπέλτης ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ με αφορμή την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια. Ισχυρίζεται πως "οι πρακτικές της ομοφυλοφιλίας αναπόδραστα οδηγούν σε άπειρες λοιμώξεις του οργανισμού και καρκινογενέσεις", ενώ υποδεικύνει τον υπουργό πως παρόμοιες πρακτικές είχε δείξει ο "φρενοβλαβής Νέρωνας"! 
Η δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νομοσχεδίου για το Σύμφωνο Συμβίωσης που επεκτείνει την ισχύουσα ρύθμιση και στα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια» μας υποχρεώνει να αναφέρουμε:
1. Ότι ο ιερός θεσμός του Γάμου που κατά τον εκπληκτικό ορισμό του Ρωμαίου νομομαθούς Μοδεστίνου είναι «ανδρός και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία», αντιμετωπίζεται θεσμικά και πάλι σαν δικαιοπρακτική ενέργεια και αποιεροποιείται πλήρως.
2. Είναι εμφανέστατη η προσπάθεια του αρμοδίου Υπουργείου να υποκαταστήσει τον ιερό θεσμό του γάμου με νομικές προβλέψεις που αντιμετωπίζουν την κακοδαιμονία του ισχύοντος νομικού πλαισίου για το σύμφωνο συμβίωσης ετεροφύλων που έχει μεταβάλει το τιμιώτατο ανθρώπινο πρόσωπο σε χρηστικό αντικείμενο που μετά τη χρήση μπορείς εύκολα να πετάξεις στον κάλαθο των αχρήστων.
3. Δυστυχώς για τον αρμόδιο Υπουργό και Καθηγητή της Νομικής και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου την πρωτοτυπία του προτεινομένου Νομοσχεδίου την είχε εμπνευστεί όσον αφορά τα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια» ο φρενοβλαβής αυτοκράτορας της Ρώμης Νέρων, αυτός που έκαψε τη Ρώμη για να εμπνευσθεί τις άριές του που όπως καταγράφει ο εξαίρετος ιστορικός Κάσσιος Δίων στην Ρωμαική του Ιστορία συνήψε επίσημη ομοφυλοφιλική σχέση με δύο Έλληνες απελεύθερους τον «ανδρώδη» Πυθαγόρα και τον «γυνακώδη» Σπόρο, τον οποίο κατέστησε εκτομία και τον ονόμασε Σαββίνα!!!
4. Με το υπό διαβούλευση νομοθέτημα που αποτελεί συνέχεια του λεγόμενου αντιρατσιστικού νόμου της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας-Πασόκ με τον οποίο θεσμοθετήθηκε και «έτερος» γενετήσιος προσανατολισμός στην ανθρώπινη φύση, ολοκληρώνεται η θεσμοθέτηση από την Ελληνική έννομη τάξη της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και απενοχοποιείται η παράχρηση των σωματικών οργάνων του ανθρωπίνου είδους με φαιδρότατο στρουθοκαμηλισμό γιατί φυσικά η φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος ευτυχώς δεν έξαρτάται από τις ιδεοληψίες των συντακτών του νομοσχεδίου, αλλά από την νομοτέλεια του Δημιουργού Θεού γι’ αυτό και οι επιπτώσεις από την παράχρηση είναι άμεσες και τραγικές κατά το Ευαγγελικό λόγιο «Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν; 17 ει τις τον ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός· ο γαρ ναός του Θεού άγιός εστιν, οίτινές εστε υμείς». (Α΄Κορ. Γ16-17).
5. Ταπεινώς θα συνεβούλευα τον κ. Υπουργό και τον κ. Γεν. Γραμματέα επ’ ωφελεία της τραγικής οικονομίας της χώρας μας να συμβληθή το Υπουργείο τους με τις μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες γιατί με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο απενοχοποιούνται οι πρακτικές της ομοφυλοφιλίας που αναπόδραστα οδηγούν σε άπειρες λοιμώξεις του οργανισμού και καρκινογενέσεις, οι οποίες με την σειρά τους θα αυξήσουν τον τζίρο των μεγάλων πολυεθνικών του φαρμάκου.
Καί μη χειρότερα!!!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ο Πειραιως ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Δυστυχως … αποτελειτε και εσεις ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΝ, σεβασμιωτατε.Δυστυχως … αποτελειτε και εσεις 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΝ, σεβασμιωτατε.

Καμμια, μα καμμια συστολη ουτε και με τους καταληψιες, κατα αναξιοπρεπεστατον τροπον, των θρονων αλλων και μαλιστα ενος ΑΓΙΟΥ πραγματικα Θεολογου;


Με τον Αιρεσιαρχη και Αρχιτρομοκρατη του Φαναριου, αλλα και Πεφιλημενο του Αυθεντη και Δεσποτη....


Πητε μας κ. Σεραφειμ, ποτε ο Μεσσηνιας εκανε ανακλησι της  φοβερης ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ περι της Διηρημενης Εκκλησιας; Εαν μας την παρουσιασετε, θα ζητησουμε συγγνωμη για την ...αστοχια μας!!!


Οι πιστοι και ευσεβεις χριστιανοι της Λαρισας συνεχιζουν απτοητοι τους Αγωνες τους κατα του καταλαβοντος τον θρονον και ενθρονισθεντος με τα ΜΑΤ και με τα ΡΟΠΑΛΑ.
Ουτε αυτος ο λογος συγκρατει τον μητροπολιτη Πειραιως στις διοργανωσεις πανηγυριων, ενω χυθηκε αιμα χριστιανικο στην Λαρισα και συρονται και σημερα στα δικαστηρια εκατονταδες χριστιανοι της Λαρισας και μαλιστα πολυτεκνοι.Παντοτε και παντου στις γιορτες και στα πανηγυρια σαν και τους αλλους και με τον ...Συρου Πολυκανδρριωτη.
Πουθενα και καμμια συστολη!!!


Ναι, δεν σας εχουμε πλεον καμμια εμπιστοσυνη.

Μας υποσχεθηκατε ότι δεν θα μας απογοητευσετε.

Όμως δυστυχως αργα αργα αλλα σταθερα και εσεις μας απογοητευσατε. Hμουνα, ισως από τους τελευταιους που παρεμεινα πιστος απεναντι σας ως εσχατος των …Μοϊκανων και διαβεβαιωνα ολους ότι θα μεινετε σταθερος, ασαλευτος και ακλονητος βραχος, στις πεποιθησεις σας.

Σας χαρακτηρισα μαλιστα και Λεοντοκαρδο και Λεοντα πραγματικο. Όμως διαψευσθηκα, δυστυχως. Τελικα και εσεις, μας απογοητευσατε με τις εργω και λογω συνεχεις παλινωδιες και αντιφατικοτητες σας.

Ειστε μονο λογια. Λογια πολλα και παχηα και μεγαλα.

Τι κριμα.  Κριμα, αληθεια κριμα. ΤΡΑΓΙΚΟΝ.

Ολοι μας δινετε καποιες ελπιδες ότι θα φανειτε συνεπεις στα οσα ορθοδοξα και πατερικα πομπωδως διακηρυττετε και μετα από λιγο ελαφροτατα τις αποσυρετε χωρις να σκεφτεστε τις συνεπειες. Χωρις να σκεφτεστε ότι ετσι πρωτα εμπαιζετε τον Θεον και μετα ταυτα τους πιστους ανθρωπους.


Δεν θελω να μιλησω για τους περισσοτερους αρχιερεις γιατι πολλοι από αυτους είναι ανθρωποι αδιστακτοι και ικανοι να πατουν ακομα και επι πτωματων για να αναρριχηθουν στους θρονους αλλων με όλα τα μεσα και με ολους τους τροπους. Αυτοι ουτε τον θεον φοβουνται, ουτε τους ανθρωπους υπολογιζουν. Είναι οι ψυχροι και οι ασυνειδητοι γνωστοι τυχοδιωκτες καριεριστες, που αποτελουν την εντροπην της σημερινης Εκκλησιας. Γνωριζετε πολύ καλα σε ποιους αναφερομαστε. Κι όμως ουτε αυτή η γνωσι δεν σας εμποδιζει να απεχετε από αυτους τουλαχιστον ενστικτωδως, όπως επραττον οι Αγιοι Πατερες του παρελθοντος, από τις αφρονως διοργανουμενες τελετες και φιεστες τους. 
Παντου και παντοτε ειστε παρων και εσεις ο ιδιος σεβασμιωτατε, λες και σπευδετε να επιδειξετε την αυτοκρατορικη κορμοστασια σας και να απολαυσετε τα καλα του αυτοκρατορικοδεσποτικου αξιωματος σας, της δοξας δηλαδη και της παρεπομενης καλοπερασης.

ΤΡΑΠΕΖΟΓΙΓΑΝΤΕΣ αποκαλουσε ο αγιος μεγαλομαρτυρας Χρυσοστομος τους αρχιερεις της εποχης του, που εσπευδαν από γιορτη σε γιορτη και από τραπεζι σε τραπεζι. Μηπως ο φρικτος αυτος καταδικαστικος ορος ισχυει και για τους περισσοτερους σημερινους αρχιερεις που διερχονται τον βιον τους μετακομιζομενοι, περιφερομενοι και μεταφερομενοι από τραπεζης εις τραπεζαν και από παμηγυρεως εις πανηγυριν; Μηπως δεν τους βλεπουμε να τρεχουν από μητροπολι σε μητροπολι και από επισημο γευμα σε επισημο δειπνο, αφου δεν μπορουν να ….στρουγκιασουν, όπως λενε στο χωριο μου, στις μητροπολεις τους, που κατελαβαν όπως κατελαβαν, για να «ποιμανουν» ταχα, τον λαο του Θεου τον οποιο ακομα και από την αρχη της ενθρονισης τους, ασπλαχνως και απανθρωπως εγκατελειψαν πληρως;

Και εσεις οι μπροσταρηδες «στρατηγοι» του Ιερου Αντιοικουμενιστικου Αγωνα δεν διαφερετε από ολους αυτους, αλλα μονο στο θεωρητικο επιπεδο διαφερετε. Εσεις γραφετε κειμενα και θεωριες στηριζομενα στην Πατερικη γραμματεια και στην πρακτικη της Εκκλησιας, όπως και οι αλλοι …Ηρακλεις και Στρατηγοι του Αντιοικουμενιστικου Αγωνα, Ζησηδες και Μεταλληνοι και οι λοιποι γνωστοι επωνυμοι. Και μετα ταυτα προβαινετε και σε καποια ριψι ευφλεκτων, εντυπωσιακων και θορυβωδων φωτοβολιδων ή θεαματικων πυροτεχνηματων και μετα ταυτα δεν δινετε…καμμια συνεχεια!!! Ολα σβηνουν και χανονται.

Δηλαδη πραττετε σαν τους σημερινους απατεωνες πολιτικους που οσα λενε και οσα πραττουν γινονται για εσωτερικη και μονο καταναλωσι, όπως λεγεται, δηλαδη για την τοποθετησι απατηλων τυφλοπανων επανω στα ματια του λαου;Διαβασατε την Κυριακη της Ορθοδοξιας τα αναθεματα για μια και μονο φορα. Δωσατε μια και μονο παραστασι και μετα …σιωπησατε αιδημονως!!! Γιατι; Μηπως δεν θελατε να συνεχισετε αυτό το, ως απεδειχθη κακογουστο …θεατρο, επειδη φοβηθηκατε ότι τα ναθέματα σχύουν κα γι σας, και για την Ιεραρχια σας, αφου συμμετέχετε και εσεις και η Ιεραρχια σας, στο ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» και αφου κοινωνετε μ τος Εκονομάχους, σχύουν και σε σας τ ναθέματα ατά κα φοβεισθε, οτι ναθεματίζετε σεις ο ιδιος τον αυτο σας, αλλα αναθεματιζετε και την Ιεραρχια σας;
Καταφερεσθε κατά του Αρχιαιρεσιαρχου Πανθρησκειαστη Βαρθολομαιου και ταυτοχρονα τον κολακευετε με αηδεις προσφωνησεις και ….γλοιωδεστατα εμετικα επιρρηματα!!! Προς τι τα πραττετε αυτά, σεβασμιωτατε; Πως είναι δυνατον να τον ελεγξετε σφοδρως για τα μυρια αιρετικα και αλλα ατοπηματα του και να εμφανιζσθε ότι απομιμησθε την γραμμην την Πατερικην; Ουτως επραττε ο Κυριος και οι Αποστολοι; Ουτως επραττον και ουτως εξεφραζοντο οι Αγιοι Πατερες; Μπορειτε να μας αναφερετε τοιαυτας περιπτωσεις; Δεν καταλαβαινετε ότι ετσι προκαλειτε τον γελωτα, ειτε την θυμηδιαν, ειτε την οργην του αγανακτισμενου λαου του Θεου; Και τελικα την αυθορμητον θλιβεραν ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΝ ΤΟΥ;Τραγικον, οντως!!!
Ισχυρισθηκατε δημοσια στην θλιβερα, μαλλον και βεβαιοτατα επαισχυντη κατά των Ιερων Κανονων διοργανωθεισα ημεριδα σας, ότι « η συμμετοχη της Εκκλησιας της Ελλαδος στο ΠΣΕ και αρα και ο καθενας επισκοπος χωριστα και η κάθε μια τοπικη εκκλησια χωριστα, δέν ἀποτελεῖ παρέκκλισι ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Παράδοσι, δέν ἔχει τίποτε τό μεμπτόν, δέν ἔχει κἄν δογματικό ἤ θεολογικό ἤ μυστηριακό χαρακτῆρα, αλλα ἁπλῶς εἶναι μόνο μία κοινωνική ἐκδήλωσις καί προσέγγισις, χωρίς ἐκκλησιαστικές διαστάσεις».

Δεν ακουτε ποσα περι αυτου του Παγκοσμιου Συνονθυλευματος των Αιρεσεων λεγουν οι μεγαλοι συγχρονοι Θεολογοι και Πατερες, εν οις ο αρχιμ. Σπυριδων Μπιλαλης, ο αρχιμ. Αθανασιος Μυτιληναιος, ο αρχιμανδριτης Επιφανιος Θεοδωροπουλος, ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος, ο Καθηγητης Κων. Μουρατιδης και αλλοι πολλοι, κορυφαιος δε ολων ο Αρχοντογιγαντας Αγιωτατος Ιουστινος ο Ποποβιτς;

Ολοι τους εν μια φωνη θεωρουν προδοσία τήν συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων στό Π.Σ.Ε., ἡ δέ προδοσία εἶναι ἄρνησις τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ εσεις θεωρειτε ὅτι δέν εἶναι τίποτε.

Αξιζει όμως να απαντηση σε σας και σε οσους μαζι σας βλεπουν στρεβλα τα προσωπα και τα πραγματα και το Φρικαλεο Π.Σ.Ε,  ο Αγιωτατος πατηρ Ιουστινος, για να σας αποστομωση απαξ και διαπαντος.

«....Ἕως πότε θὰ ξευτελίζωμεν δουλικς τν γίαν μας ρθόδοξον γιοπατερικν κκλησίαν διὰ τῆς οἰκτρῶς καὶ φρικωδῶς ἀντιαγιοπαραδοσιακῆς στάσεώς μας ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν;  Ἦτο ἄραγε ἀπαραίτητον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, αὐτὸ τὸ πανάχραντον Θεανθρώπινον σῶμα καὶ ὀργανισμὸς τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ νὰ ταπεινωθεῖ τόσον τερατωδῶς, ὥστε οἱ ἀντιπρόσωποί της θεολόγοι, ἀκόμα δὲ καὶ Ἱεράρχαι, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Σέρβοι, νὰ ἐπιζητοῦν τὴν «ὀργανικὴν» μετοχὴν καὶ συμπερίληψιν εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸ ὁποῖον, κατ’  αὐτὸν τὸν τρόπον γίνεται εἷς νέος ἐκκλησιαστικὸς «ὀργανισμός», μία «νέα κκλησία» περάνω τν κκλησιν, τς ποίας ο ρθόδοξοι κα μ ρθόδοξοι κκλησίαι ποτελον μόνο «μέλη» («ὀργανικῶς μεταξὺ τῶν συνδεδεμένα»!);

λοίμονον, νήκουστος προδοσία!

Ἀπορρίπτομεν τὴν ὀρθόδοξον θεανθρωπίνην πίστιν, αὐτὸν τὸν ὀργανικὸν δεσμὸν μετὰ τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ καὶ τοῦ παναχράντου Τοῦ Σώματος –τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Πατέρων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων– καὶ θέλομεν νὰ γίνωμεν «ὀργανικὰ μέλη» τοῦ αἱρετικοῦ, οὐμανιστικοῦ, ἀνθρωποπαγοῦς καὶ ἀνθρωπολατρικοῦ συλλόγου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ 263 αἱρέσεις, ἡ δὲ κάθε μία ἀπὸ αὐτὰς πνευματικὸς θάνατος! Ὡς Ὀρθόδοξοι, εἴμεθα «μέλη Χριστοῦ». «Ἄρα οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ, ποιήσω πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο!» (Α΄ Κορινθ. 6, 15). Κα μες τοτο πράττομεν δι τς «ργανικς» συνδέσεώς μας μετ το Παγκοσμίου Συμβουλίου κκλησιν, τ ποον οδν λλο εναι ε μ ναβίωσις τς θέου νθρωπολατρείας – εδωλολατρείας.  (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ» ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ,  ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς).

Τα ακουτε, σεβασμιωτατε; Και δεν ελεγχεσθε, δια την απαραδεκτον, το ολιγωτερον, τοποθετησιν σας;
Κατηγορειτε διαφορους αρχιερεις ως μειοδοτες της Πιστεως και ταυτοχρονα κοινωνειτε, συλλειτουργειτε και επικοινωνειτε παντου και παντοτε μαζι τους, σαν να μην συμβαινει απολυτως τιποτα.

Σας βλεπουμε συνεχεια αλλα σας ειδαμε και αυτές τις τελευταιες μερες να εγκαταλειπετε την επισκοπη σας και να τρεχετε σαν τους αλλους, σε νησια και σε λιμανια στις ονομαστικες γιορτες μητροπολιτων που κατηγορουνται ότι χωλαινουν περι την Πιστιν, χωρις κανενα μα κανενα ενδιοιασμο. Και αυτό εσας δεν σας πειραζει καθολου, κοινωνεινε και επικοινωνειτε, συγκοινωνειτε, συλλειτουργειτε και συμβιωνετε αριστα μαζι τους.

Και τοιουτοτροπως, εκεινοι συνεχιζουν απτοητοι και αμετανοητοι να παραμενουν στις, λογω και εργω, αιρετικοτατες και προκλητικοτατες μειοδοτικες πραξεις τους και για σας, δεν υπαρχει  ….ουτε γατα, ουτε ζημια!!! Οντως, εχουμε και ζουμε, θεωμεθα και αντικρυζουμε καθημερινα μεσα στον εκκλησιαστικο μας χωρο, ένα  διαπλουμενο δραμα και ενα…θεατρο του παραλογου!!!! Ω καιροι, ω ηθη!!!


Σπευσατε, μολις προ ολιγων ημερων, περιχαρης και αγαλλομενω ποδι στην πανηγυρι του αγιου Αχιλλειου της Λαρισας με ολοκληρο τον γνωστο συρφετο αρχιερεων …της λαμπαδουρας και των πανηγυρεων, χωρις τον παραμικρον συγκρατημον. Ουτε η αηδης και η αναρμοστος και η αθεοφοβος μοιχεπιβασια του διακατεχοντος τον θρονον καταληψια και πραξικοπηματια τριτου στη σειρα μοιχεπιβατου, σας συγκρατησε, ουτε η καθημερινη και ασταματητη Νερωνεια, φθονερη και βαρβαρη καταδιωξι του πιστου λαου της Λαρισας και οι φρικαλεες εξοντωτικες ποινες που καταφερε να του επιβαλη η ….αμφισβητουμενη δικαιοσυνη της πατριδος μας, αφου κατηγορηθηκε μολις προσφατα και πανελλαδικα, ακομα και η υπαρξι χρηματιζομενων παραδικαστικων κυκλωματων.

Αποδειξι τουτου τρανη, ότι οι Αγωνιζομενοι αμφισβητουντες τις δικαστικες αποφασεις σαν ορθες και δικαιες και συνταγματικες, προσεφυγαν ηδη στα Ευρωπαϊκα δικαστηρια αφου τους επεβαλαν πρωτοφανεις και πρωτακουστες εξοντωτικες ποινες, για τις απλες και μονον και στοιχειωδεις δημοκρατικες δημοσιες αντιδρασεις και διαμαρτυριες τους. Τους επιβληθηκαν ποινες ελεγχου σταθμησης ακομα και αυτης της αναπνοης των Αγωνιζομενων, λες και στη πολι αυτή της πατριδος μας, δεν ισχυουν τα στοιχειωδη ανθρωπινα συνταγματικα δικαιωματα που ισχυουν στις άλλες πολεις της Ελλαδος, αλλα και ολοκληρου του γηινου πλανητου.
Προστατευετε ανελλιπως τον προβληματικο ανεκδιηγητο κληρικο σας ελθοντα από πολι της Μακεδονιας εμφανιζομενον εκει να ασκει …μυρμηκολεονταρισμους  τρικυμιωδους και φρενοβλαβους Αντιπατερικης και Αντορθοδοξης τακτικης, εξοργιζουσα ακομα και τον φιλοοικουμενιστη επισκοπο της πολεως εκεινης, και με την αμεριστη δικη σας ευλογια και ενισχυσι, τον προστατευσατε και τον περιθαλψατε, για να προκαλει την οργην και την αγανακτησιν στον Αγωνιζομενο Ορθοδοξο λαο μας, στην επαγρυπνουσα Συνειδησι της Εκκλησιας του Χριστου. Ηδη υποστηκατε εις Λαρισαν την πρωτη δημοσια αποδοκιμασια και ψυχρολουσια από τον Πιστο και Αγρυπνουντα λαο και αναμεινατε να ακολουθησουν και άλλες, διοτι οι προκλησεις σας συνεχως ….αυξανουν και πληθυνονται. Ελπιζαμε ότι καποια στιγμη θα κατανοουσατε την φθορα και την αποδυναμωσι που σας επιφερει η κακοβουλη και εμπαθεστατη Αντιπατερικη γραμμη που εφαρμοζει ο τρισαθλιος βλασφημος αυτος κληρικος σας, αφου τον εμπιστευθηκατε την οργανωσι και την υπευθυνοτητα του αντιαιρετικου γραφειου της μητροπολεως σας.


Φτασατε στο πρωτοφανες στην ιστορια της Εκκλησιας μας καταντημα – ΝΑΙ προκειται για πραγματικο ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ - να διοργανωσετε – εκει σας παρεσυρε ο ανεκδιηγητος προβληματικος κληρικος σας - ανεπιτρεπτον ημεριδα κατά της Ιεροκανονικης Αποτειχισεως και συμμετειχατε εις αυτην όχι απλα ως παρατηρητης των ασχημιων του τελειως παραλογου νοσηρου κληρικου σας, αλλα και ως κυριος και πρωτος ομιλητης και υποστηρικτης της. Και ενώ λαβατε, όχι μονο την στιγμη της ελεεινης και τρισαθλιας αυτης ημεριδος την εντονη αποδοκιμασια των εχεφρονων παροντων ακροατων της, αλλα και την συντριπτικη τεκμηριωμενη απαντησι και αναφορα του ιερομοναχου πατρος Ευθυμιου Τρικαμηνα, εσεις, αλλα και ο θλιβερος παρακοιμωμενος σας ρασοφορος που συνεχιζει σε κάθε ευκαιρια να αναισχυντει ασταματητα, και προκλητικα, δεν τολμησατε να ανταπαντησετε, αλλα αδιαφορα σιωπησατε και παθατε αθεραπευτον….μογιλαλισμον!!! και ο τοιουτος μογιλαλισμος συνεχιζει να σας διακατεχει μεχρι και σημερα, όχι μονον εσας, αλλα και το αξιοθρηνητο και ελεεινο αντιαιρετικο γραφειο σας.

Αυτό και μονο το τρελλο γεγονος, θα αποτελει αιωνια εντροπη για την ιστορια σας εάν δεν μετανοησετε και δεν εκφρασετε δημοσια την μετανοια σας, αφου δημοσια αμαρτησατε απεναντι της Αιωνιας Διδαχης του Θεου και των Αγιων Του, οι οποιοι, κατά την ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμη τους, υποχρεωνουν και επιτασσουν την ΑΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ εν καιρω Αιρεσεως. «Αποφευγετε τους Αιρετικους, «Βαρθολομαιους και λοιπους», ως από ΟΦΕΩΣ, εν μια φωνη, και εν μια κραυγη, ΟΛΟΙ μα ΟΛΟΙ, μας επιτασσουν.

Ετσι όμως προσβαλατε την Ιεροκανονικη και Αγιοπνευματικη οροθεσια της Αποτειχισεως και βλασφημησατε στο Παναγιο Πνευμα κατά τροπον προκλητικον και θρασυτατον. Κριμα σεβασμιωτατε. Πολύ κριμα. Ημαυρωσατε την ιστοριαν σας και την αξιεπαινον μεχρι σημερον αντιστασι σας, με τις εκαστοτε αποστελλομενες ως βελη πετομενα Αντιοικουμενιστικες επιστολες και τα  Αντιπανθρησκειακα κειμενα σας.


Αποτελειτε πλεον και εσεις ΘΛΙΨΙΝ και ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΝ, όπως αποτελουν απογοητευσιν και μας επιβεβαιωσαν δυστυχως και οι λοιποι γνωστοι Γαζεωτες Σιγονταροοικουμενιστες, τα ….πεφιλημενα και τα …ηγαπημενα τεκνα των πολυθρυλητων γνωστων Οικουμενιστων Πανθρησκειαστων, με των οποιων τα «ομολογιακα» χαρτοπολεμικα κειμενα, γελουν και διασκεδαζουν.


Μας απογοητευσατε, σεβασμιωτατε, αφου πλεον δεν απεμεινε μεσα μας και για το προσωπο σας καμμια ελπιδα να βοηθησετε την διαρκως τα τελευταια ετη Αιμασσουσα Εκκλησια μας, από την Φρικτη Παναιρεσι του Οικουμενισμου Πανθρησκειασμου και τους Αφηνιασαντας Αιρετικους Οικουμενιστας των ημερων μας, χωρις αυτό να σημαινει ότι δεν δεχομεθα και δεν εκτιμουμε και δεν αναγνωριζουμε τα αλλα χαρισματα και προσοντα σας, τα οποια βεβαια δεν αντισταθμιζουν το Μεγιστο Ολων Προσον που οφειλατε να εχετε και εφ’ ορου ζωης να διακρατησετε και να διαφυλαξετε ως κορην οφθαλμου και ως γενναιος επισκοπος της Αμωμητου Πιστεως μας να αντιπαλαισετε, δια την Ακραιφνοτητα δηλαδη και Ακεραιοτητα της Πατρωας Ευσεβειας μας.

Ναι, σεβασμιωτατε, αλλως, αλλως σεβασμιωτατε, όπως κατηγορηματικα το καταγραφει εν ανεξιτηλοις γραμμασιν και ο Ατλας της Ορθοδοξιας, ο Παπομαστιγας Μαρκος ο Ευγενικος, αναδειχθεις εν τη ιστορια, όχι μονον Επισκοπος της κατά Εφεσον, αλλα και της Ολης Εκκλησιας:
Τους αγαπώντας τον Θεόν, ουκ έστιν εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν έργοις γενναίως παρατετάχθαι και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν υπέρ της Ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των Αιρετικων.

Μετα του καυχηματος ημων, της Πιστεως ημων, της Καλης κληρονομιας των Πατερων ημων, τω Θεώ παραστήναι ελπίζομεν και των ημαρτημένων λαβείν την άφεσιν. Ανευ ταυτης, ουκ οίδα ποία δικαιοσύνη της Αιωνίου Κολάσεως ημάς λυτρώσεται. Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος.
Ελπιζω σεβασμιωτατε, το ταχυτερον δυνατον ότι οι καιροι ου μενετοι, να ανακρουσετε πρυμναν και να συνεχισετε, όπως και πριν τον Ορθοδοξον Πατερικον - σταθερα και αταλαντευτα – Αγωνα σας, ουτως ωστε να ενθαρρυνετε και να ευτονωσετε το ορθοδοξον φρονημα του Αγωνιωντος και Πασχοντος εναπομειναντος ολιγιστου πιστου λαου, του Μικρου Ποιμνιου του Ιησου, της επαγρυπνουσας Συνειδησεως της Εκκλησιας, που εναγωνιως προσβλεπει και παρακαλει τον Θεον, να εμφανισθη ο Νεος Μαρκος ο Ευγενικος και ο Νεος Γρηγοριος ο Παλαμας, για να προσδραμη και να κρατηση και να περισωση, μετα των συμπαραστεκομενων ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ, απαραχαρακτον την Αιμματοβαμενην Γλυκυτατην Ορθοδοξον Πιστιν μας, όπως μας την παρεδωσαν οι Πατερες μας, «τοις κεινων ρημασι πειθομενοι». ης ΟΥΔΕΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΝ και ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΟΝ, εις τους αιωνας των αιωνων.
Με την προσηκουσα τιμη

Οδυσσεας Τσολογιαννης, υπευθυνος της ιστοσελιδας ΟΜΟΛΟΓΙΑ.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου