Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Ο ιερός Χρυσόστομος για τον άγιο Ευστάθιο που σήμερα εορτάζουμε.να θαυμάσιο ἐγκωμιαστικὸ λόγο γιὰ τὸν ἅγιο Εὐστάθιο ἐξεφώνισε ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἀξίζει νὰ τὸν διαβάσουν οἱ Ποιμένες καὶ Ἐπίσκοποι, γιὰ νὰ μάθουν ὅτι δὲν ἔγιναν Ἐπίσκοποι γιὰ νὰ δέχονται χειροφιλήματα καὶ τιμὲς ἀπὸ τοὺς πιστούς, οὔτε γιὰ νὰ ἐξουσιάζουν ὡς ἄλλοι κοσμικοὶ ἄρχοντες καὶ νὰ ἐξευτελίζουν τοὺς συμποιμένες τους, ἐπειδὴ περιεβλήθηκαν (Κύριος οἶδε μὲ ποιό τρόπο) τὸ ἀρχιερατικὰ ἄμφια καὶ μιὰ μίτρα.
Ἔγιναν γιὰ νὰ ποιμάνουν τὸ ἐμπιστευθὲν Ποίμνιο, νὰ ἐκδιώξουν κατὰ πρῶτο λόγο τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ περιδέσουν τὰ τραύματα ποὺ οἱ σύγχρονοι αἱρετικοὶ Ἐπισκοποι καὶ Πατριάρχες δημιούργησαν στοὺς πιστούς.

Ὁ ἅγιος Εὐστάθιος, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, τὀν ὁποῖον τιμᾶ σήμερα ἠ Ἐκκλησία, γεννήθηκε στὴν Παμφυλία τὸ 260 μ.Χ. καὶ ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐκκλησιαστικὲς φυσιογνωμίες τοῦ 3ου μ.Χ. αἰῶνα. Διακρίθηκε γιὰ τὴν μαχητικότητά του καὶ τὴν ἐμμονή του στὴν ὀρθὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν μίμηση τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ Ἁγίων.
Συμμετεῖχε στν Α΄ Οκουμενικ Σύνοδο τς Νικαίας. Τὸ 323 μ.Χ. ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, θέση τὴν ὁποία χρησιμοποίησε γιὰ τὴν διάδοση ἀλλὰ καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τὸ 330 μ.Χ. ὅμως, οἱ Ἀρειανοὶ συνεκάλεσαν Σύνοδο εἰς βάρος τοῦ Εὐσταθίου μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἦταν ὀπαδὸς τῆς αἵρεσης τοῦ Σαβελλίου. Δωροδόκησαν μάλιστα κάποια γυναῖκα ἐλευθερίων ἠθῶν, ἡ ὁποία παρουσιάσθηκε στὴ Σύνοδο καὶ κατήγγειλε ὅτι εἶχε σχέση μαζί του. Μὲ αὐτὲς τὶς συκοφαντίες (παρόμοιες ἐκτοξεύουν κακόβουλοι ἄνθρωποι καὶ σήμερα σὲ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου) κατόρθωσαν νὰ ἐπιτύχουν τν ξορία τοῦ Ἁγίου στν Τραϊανούπολη τς Θράκης που καὶ ἐκοιμήθη σιακά τ 360 μ.Χ.
Ἀρκετὰ χρόνια μετὰ τὴν κοίμησή του, ἡ ἀλήθεια ἀποκαταστάθηκε καὶ ὁ Εὐστάθιος ἀνακηρύχθηκε Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ ἀνεπανάληπτος ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἔγραψε ἕνα ἐξαίρετο ἐγκωμιαστικὸ λόγο γιὰ τὸν ἅγιο Εὐστάθιο. Παραθέτουμε περιληπτικὰ ἕνα τμῆμα του καὶ στὴ συνέχεια τὸ ἀρχαῖο κείμενο.

Ὅταν τελείωσαν οἱ διωγμοί, γράφει ὁ ἱ. Χρυσόστομος, καὶ εἰρήνευσε ἡ Ἐκκλησία, ὁ διάβολος «εἰσάγει νέον πόλεμο χαλεπὸν καὶ ἐμφύλιον», τὸν πόλεμο τῶν αἱρέσεων. Μετακόμιζε δέ, τότε,ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴν Ἀντιόχεια. Ἀλλ’ ὁ ἅγιος Εὐστάθιος «ἐγρηγορὼς καὶ νήφων» καὶ βλέπων ἐρχομένη τὴν νόσος τῆς αἱρέσεως, καὶ πρὶν ἡ νόσος πλήξει τοῦς Ἀντιοχεῖς ἑτοιμάζετο νὰ ἀποκρούσει τὴν αἵρεση, ἐνημερώνοντας τοὺς πιστοὺς καὶ παρασκευάζοντας τὰ ἀντίδοτα φάρμακα, «πειρατῶν ἐπιτιθεμένων καὶ τῆς πίστεως τὸν θησαυρὸν ἀποσυλῆσαι ἐπιχειρούντων»!
Καὶ ὄχι μόνο γιὰ τοὺς πιστοὺς τῆς Ἀντιόχειας φρόντισε, ἀλλὰ καὶ ὅπου ἀλλοῦ μποροῦσε ἔστειλε διδασκάλους νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ προετοιμάσουν τὴν ἀπόκρουση τῆς ἐπιθέσεως, «προαποτειχίσοντας τοῖς πολεμίοις τὴν ἔφοδον». Διότι ἔχοντας τὴν χάρη τοῦ Πνεύματος γνώριζε ὅτι ὁ Ποιμένας, πρέπει νὰ φροντίζει ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἐπισκοπή του, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς «ἁπάσης καθολικῆς Ἐκκλησίας»!
Καὶ ὅπως ἔγινε μὲ τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο, ἐπειδὴ οἱ αἱρετικοὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουν, ἔδιωξαν τὸν ἅγιο Εὐστάθιο ἀπὸ τὴν πόλη. Ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται· αὐτὸς ἔφυγε, ἀλλ’ ὁ λόγος του ἠκούετο.
Ὅμως, γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ ἐκδιωχθεῖ; ἐρωτᾶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἀπαντᾶ: Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία, μόλις εἶχε εἰρηνεύσει καὶ αὐτὸς τὴν ἐποίμαινε θεαρέστως. Ἐπέτρεψε τὴν ἐξορία του ὁ Θεός, γιὰ νὰ μάθεις, ὅτι ἡ Πίστη καὶ ὅταν πολεμᾶται νικᾶ καὶ αὐξάνει, καὶ γίνεται ἰσχυροτέρα! Καὶ γιὰ μὴ νομίσεις ὅτι τοῦτο, (γράφει ὁ ἱ. Χρυσόστομος) εἶναι δική μου σκέψη, ἀλλ’ ὅτι εἶναι «θεῖος χρησμός», ἂς ἀκούσουμε τὶ λέγει γι’ αὐτὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καὶ ἀναφέρει τὴν γνωστὴ φράση τοῦ Ἀποστόλου: «Ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκὶ ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ· ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, καὶ εἴρηκέ μοι· Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Καὶ ἐξηγεῖ ὁ χρυσορρήμων Ἅγιος ὅτι μὲ τὴ φράση «ἄγγελος Σατᾶν» ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐννοεῖ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ διακονοῦν τὸν διάβολο, δηλαδή, τοὺς αἱρετικούς (ὅπως εἶναι σήμερα Ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες «ὀρθόδοξοι»!). «Τὰ οὖν σκεύη τοῦ διαβόλου, καὶ τοὺς ἐκείνῳ διακονουμένους ἀνθρώπους ἀγγέλους αὐτοῦ καλεῖ».
Ἄρα, συμπεραίνει, ὁ ἱ. Χρυσόστομος, ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὴν δοκιμασία γιὰ νὰ μὴ νομίσουμε δική μας τὴν νίκη, «ἵνα τὴν ἑαυτοῦ δείξῃ δύναμιν»! Καὶ ἐπανερχόμενος στὸν ἅγιο Εὐστάθιο, ποὺ σήμερα ἑορτάζουμε, λέγει: «Διὰ ταῦτα καὶ τὸν μακάριον Εὐστάθιον» ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ ἐξορισθεῖ,  γιὰ νὰ δείξει τὴν μεγάλη δύναμη τῆς ἀληθείας καὶ τὴν ἀσθένεια τῶν αἱρετικῶν: «ἵνα μειζόνως ἡμῖν δείξῃ καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀληθείας, καὶ τῶν αἱρετικῶν τὴν ἀσθένειαν».
Ὅταν, λοιπόν, ἔφευγε ὁ ἅγιος Εὐστάθιος, κάλεσε ὅλους τοὺς Ποιμένες καὶ τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς παρακάλεσε νὰ μὴν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τοὺς αἱρετικούς, νὰ μὴν προδώσουν τὸν ποίμνη, ἀλλὰ νὰ παραμείνουν στὸν τόπο τους καὶ νὰ πολεμοῦν τοὺς αἱρετικούς, νὰ φροντίζουν δὲ οἱ ἀσθενέστεροι ἀδελφοὶ νὰ μὴν ἐπηρεασθοῦν ἀπὸ τὴν αἵρεση: «μὴ παραχωρῆσαι, μηδὲ ἐνδοῦναι τοῖς λύκοις, μηδὲ προδοῦναι τὴν ποίμνην αὐτοῖς, ἀλλὰ μένειν ἔνδον ἐπιστομίζοντας μὲν αὐτοὺς καὶ διελέγχοντας, τοὺς ἀκεραιοτέρους δὲ τῶν ἀδελφῶν ἀσφαλιζομένους».
Καὶ ὡς ἀπόδειξη ὅτι ὁ ἅγιος Εὐστάθιος τοὺς συμβούλεψε σωστά, φέρνει ὁ ἱ. Χρυσόστομος τὴν παρόμοια ἐνέργεια τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἀποχαιρετοῦσε τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου, τοὺς προειδοποιοῦσε πὼς θὰ ἐπιπέσουν κατὰ τὴς Ἐκκλησίας ὡς «λύκοι βαρεῖς» οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι μάλιστα θὰ εἶναι ἄνθρωποι οἰκεῖοι, ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, ἱερεῖς, Ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες καὶ ἕνεκα τούτου καὶ ὁ ἐναντίον τους πόλεμος θὰ εἶναι δυσκολότατος!  Γι’ αὐτό, συνεχίζει, ὁ ἅγιος Εὐστάθιος ἀκολούθησε τὴν πρὸς Ἐφεσίους συμβουλὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου· δὲν ἄφησε τὰ πρόβατα στὸ στόμα τῶν λύκων, ἀλλά, ἂν καὶ ἐξόριστος, τοὺς φρόντιζε ὡσεὶ παρών, καὶ ἔδινε μάχες, καὶ τοὺς θεράπευε τὰ τραύματα ποὺ προκαλοῦσαν οἱ αἱρετικοί. Καὶ ἄγρυπνος πρόσεχε «μή που βέλος ἐδέξατό τις, μή που τραῦμα χαλεπὸν ἔλαβε, καὶ εὐθέως τὸ φάρμακον ἐπετίθει. Καὶ ταῦτα ποιῶν ἐζύμωσεν ἅπαντας εἰς τὴν ἀληθῆ πίστιν, καὶ οὐ πρότερον ἀπέστη, ἕως ὁ Θεὸς τὸν μακάριον Μελέτιον παρεσκεύασεν ἐλθόντα τὸ φύραμα ἅπαν λαβεῖν».

Ετοιμάζεται το νέο Κανάλι της Κωνσταντινούπολης. Θα αποτελέσει αφορμή για το μεγάλο πόλεμο;


kanali-konpoli

Λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την… κατασκευή και την οριοθέτηση των σχεδίων για το έργο του Καναλιού της Κωνσταντινούπολης, αναφέρει η ηλεκτρονική διεύθυνση της τουρκικής εφημερίδας dailysabah.com. Όλες οι μελέτες πραγματοποιούνται  από  ομάδα εμπειρογνωμόνων, που έχουν ως στόχο  την  κατασκευή  ενός έργου  φιλικού στο περιβάλλον και συνάμα σύγχρονου.
Η κατασκευή και η οριοθέτηση των σχεδίων για το έργο αυτό, απαιτεί την δημιουργία ενός τεχνητού επιπέδου σε σχέση με τα ύδατα της θάλασσας , καθώς και την κατασκευή μιας νέας πόλης σε έκταση 95 στρεμμάτων, που θα δοθούν από τον Μητροπολιτικό  Δήμο της Κωνσταντινούπολης .
Οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί  μετά την έγκριση από το  Τουρκικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Το υπουργείο «επιφυλάσσεται» για μια περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των συνόρων των περιοχών  Avcilar, Bağcılar, Bakırköy, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Εγιούπ και Küçükçekmece. Ο πληθυσμός της νέας πόλης αναμένεται να είναι περίπου 500.000. κάτοικοι.
Το έργο του Καναλιού της Κωνσταντινούπολης πρόκειται να κατασκευαστεί στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, που συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με την Θάλασσα του Μαρμαρά, και  οδηγεί στο Αιγαίο και την Μεσόγειο θάλασσα.
Το έργο σχεδιάζει να διχοτομήσει την ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, σχηματίζοντας ένα νησί μεταξύ των ηπείρων της Ασίας και της Ευρώπης. Το νησί θα έχει μια ακτογραμμή στην Μαύρη Θάλασσα, την Θάλασσα του Μαρμαρά, και το Βόσπορο. Το νέο κανάλι  ναυσιπλοΐας θα παρακάμπτει εντελώς  τον Βόσπορο. Το νέο έργο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση κίνησης των πλοίων στο Βόσπορο. Προορίζεται να είναι έτοιμο για την 100ή επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 2023.


Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η μείωση της κίνησης των πλοίων από τον Βόσπορο, και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων  που συνδέονται κυρίως με  τα δεξαμενόπλοια. Περίπου 56.000 πλοία περνούν ετησίως μέσω του Βοσπόρου, μεταξύ των οποίων 10.000 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν 145 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου. Η Διεθνής πίεση αυξάνεται με την αύξηση της χωρητικότητας των θαλάσσιων μεταφορών, μέσω των τουρκικών στενών, που φέρνει  κινδύνους για την ασφάλεια της θαλάσσιας διέλευσης. Το κανάλι θα βοηθήσει περαιτέρω στην πρόληψη της ρύπανσης, που προκαλείται από μεγάλα πλοία που διέρχονται  ή αγκυροβολούν στην Θάλασσα του Μαρμαρά , πριν από την νότια είσοδο του Βοσπόρου, καταλήγει το τουρκικό δημοσίευμα .


turkey


Αντιδράσεις των Πομάκων σε δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καραγιουσούφ

Αντιδράσεις των Πομάκων σε δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καραγιουσούφ

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων και η εφημερίδα ‘Ζαγάλισα’, καταδικάζουν με ανακοίνωσή τους σε όλους τους τόνους τη στάση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού Ροδόπης, Αϊχάν Καραγιουσούφ, αναφορικά με τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γ. Πανούση, για τη σχεδιαζόμενη πρόσληψη –μεταξύ άλλων – Πομάκων και Ρομά, αστυνομικών.
Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση: «Παρά το γεγονός ότι ο κ. Καραγιουσούφ είναι βουλευτής ενός αριστερού δημοκρατικού κόμματος, επέλεξε να συνταχθεί με τις πλέον σκοταδιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις μερίδας των μουσουλμάνων της Θράκης. Εξεδήλωσε την αντίθεσή του στη χρήση της λέξης Πομάκοι, σαν να μην υπάρχουν 40.000 Πομάκοι στην ελληνική Θράκη. 
Με τη στάση του συνεχίζει την πολιτική της πολιτισμικής και γλωσσικής μας γενοκτονίας, τη στιγμή που και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, έχει κατ επανάληψιν αναγνωρίσει επισήμως (και ως πρωθυπουργός) τους Πομάκους της χώρας του.

Η ύπαρξή μας, χάρη στους πολυετείς και σκληρούς αγώνες του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων και της εφημερίδας ‘Ζαγάλισα’, έχει κατ’ επανάληψιν αναγνωρισθεί από διεθνείς οργανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ετήσιες αναφορές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Stade Department. Η στάση του κ. Καραγιουσούφ είναι ίδια με αυτή των γκρίζων λύκων, αλλά και φορέων της ελληνικής πλευράς, οι οποίοι μέχρι πριν λίγα χρόνια πολτοποιούσαν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και πολιτισμικούς οδηγούς (πρώην νομαρχιών, αλλά και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), επειδή ανέφεραν την απαγορευμένη λέξη: Πομάκοι. Γιατί ο κ. Καραγιουσούφ δεν συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα; 
Οι Πομάκοι, είναι συστατικό στοιχείο της ελληνικής Θράκης, με δικό τους ανεξάντλητο ιστορικό, λαογραφικό και γλωσσικό πλούτο. 
Συγχαίρουμε τον υπουργό Γ. Πανούση για τις πρωτοβουλίες του και τον καλούμε να μην υπαναχωρήσει στις σκοταδιστικές και αντιδημοκρατικές αντιλήψεις. 
Ως πρώην πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, γνωρίζει την αλήθεια.
 
Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση και τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά, να αποσύρουν τον ρατσιστικό νόμο 3647/2008 (άρθρο 23), ο οποίος καθιερώνει ποσοστό 0,5% για την εισαγωγή μουσουλμανοπαίδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ομαδοποιεί τους Πομάκους, εκόντες άκοντες, με τους άλλους μουσουλμάνους της Θράκης. 
Επιθυμούμε τον «εκδημοκρατισμό» του ποσοστού, αναδιαμορφώνοντάς το με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πληθυσμιακή και εθνοτική πραγματικότητα της ελληνικής Θράκης. 
Δηλαδή, να εισάγονται με την ποσόστωση 0,2% Πομάκοι, 0,2% Τουρκογενείς και 0,1% Ρομά», καταλήγει η ανακοίνωση, αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ

Και τωρα… ΞΕΒΡΩΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ!Μετά την 4μηνη παράταση της δανειακής που κατάφερε να εξασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση στο χθεσινό Eurogroup ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να ανασκουμπωθεί εφαρμόζοντας αυτά που ζητά ο ελληνικός λαός και τα οποία είναι α π α ρ α ί τ η τ α για να βγει πραγματικά η Πατρίδα μας από την κρίση
 

 

α) Άμεση απομάκρυνση του υπόδικου Γεωργίου από τη διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ
 

 

β) Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πώς μπήκαμε σε καθεστώς μνημονίων
 

 

γ) Σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το χρέος. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει παλαιότερα επί Παπανδρέου πρόταση η οποία απορρίφθηκε με τις ψήφους ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
 

 

δ) Ενεργοποίηση του Βασικού Μετόχου
 

 

ε) Απαίτηση αποπληρωμής των χρεών των μεγαλοκαναλαρχών, μεγαλοεργολάβων
 

 

στ) Απαίτηση να πληρώσουν τους φόρους τους ξένες εταιρείες που ενεργούν στη χώρα, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση. Να θυμηθούμε το παράδειγμα της Hochtief, όπου η κυβέρνηση Σαμαρά της » χάρισε» … μεγαλόψυχα τα 500 εκ Φ.Π.Α. που χρωστούσε
 

 

ζ) Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο η λίστα Λαγκάρντ και κάθε λίστα φοροφυγάδων
 

 

η) Γερμανικές αποζημιώσεις
Υπάρχουν τόσα ακόμη που ενδεχομένως θα ανακούφιζαν τη δίψα για δικαιοσύνη που έχει ο ελληνικός λαός.
 

 

Ξέρουμε ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία…
Να δούμε τι από τα δύο διαθέτουν οι σημερινού συγκυβερνώντες…
Περιμένουμε με ανυπομονησία 

 

Φ. Ασημακόπουλος
olympia

Η «ΣΟΙΜΠΛΕΪ-ΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΚΑΙ ΤΟ… ΕΛΛΑΔΕΞ

soimpleΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
 
 
Η συμφωνία επετεύχθη στο Eurogroup, η Ελλάδα δεν πέθανε από ασφυξία και όλοι θεωρούν ότι επέτυχαν τους στόχους τους, όλοι είναι ευχαριστημένοι, οι αριθμοί χοροπηδούν από την χαρά τους και… η ελληνική κοινωνία διαρρηγνύεται εξ’ ων συνετέθη.
 
 
Θα έλεγε κανείς πως η κλασική ελληνική τραγωδία έχει πολύ λίγες ελπίδες να ανταγωνιστεί αυτό που σήμερα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία είναι.. Σοιμπλεϊκή Ένωση. Μια ένωση που κρέμεται από τα χείλη ενός και μόνο ανδρός, μια ένωση υποτίθεται κρατών λαών και εθνών που σέρνεται στα πόδια ενός ανθρώπου που διακατέχεται από ασύλληπτες εμμονές, που θεωρεί πως ότι λέει είναι σαν το Κοράνι των μουσουλμάνων, που πιστεύει ότι θα πρέπει να κυριαρχεί δια σιδηρών χεριών σε όλη αυτή την Ένωση έτσι όπως την κατάντησε.
 
 
 
Ότι και να πουν, αυτή η Ένωση δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είναι δυνατόν να είναι μια ένωση ισότιμων κρατών, μια ένωση όπου όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα στις αποφάσεις, μια ένωση όπου οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με πλήρη ομοφωνία ; Αντιθέτως είναι μια ένωση που σέρνεται πίσω από το αναπηρικό καροτσάκι του κυρίου αυτού που ο κάθε λόγος του θεωρείται σαν διαταγή και όλοι οι άλλοι πρέπει να την εκτελούν. Πόσο θα τον ζηλεύουν οι πρόγονοι του της Βέρμαχτ, καθώς κατάφερε ότι αυτοί δεν μπόρεσαν να καταφέρουν με εκατομμύρια θύματα σε όλη την ήπειρο!
 
 

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Αποτειχισι: ΞΥΠΝΑ ΛΑΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΣΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΘΑΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΘΑ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΑΝ ΑΡΝΙ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ. ΞΥΠΝΑ, ΞΥΠΝΑ, ΞΥΠΝΑ.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΑΚΟΜΑ ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ...!
Η ανακοίνωση της απαγόρευσης των Ομιλιών του Πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη (Βίντεο).


 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑπαραθέτουμε ένα απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου, πού λέει·

πάρχει ἕνας  δεσποτικός νόμος για ἐμᾶς τοὺς κληρικούς, που τον πρόσθεσαν στον Δεκάλογο οἱ ἁγιοι ἀρχιερεῖς και εἶναι τρόπον τινα ὁ ἑνδέκατος νόμος τῆς δεσποτοκρατίας. 
 Καὶ αὐτὸς εἶναι· ΑΚΟΥΕ- ΒΛΕΠΕ-ΣΙΩΠΑ.  
Εγώ, μέ τὴν βοήθεια του Θεοῦ, σπάω το φίμωτρο των δεσποτάδων, ανοίγω το στόμα μου καὶ θὰ σᾶς πῶ ὅπως πάντα γυμνή την ἀλήθεια….. Προτιμῶ να είμαι ένας καλόγερος ασυμβίβαστος με τον κόσμο καὶ μὲ τὸν διάβολο, παρά νὰ εἶμαι ἐπίσκοπος καὶ ἀρχιεπίσκοπος και πατριάρχης καὶ νὰ συμβιβάζομαι μὲ τὸ διάβολο. 
Χαρίζω σ᾽ ὅλους τοὺς κυρίους αυτοὺς ὅλα τὰ μπαστούνια, ὅλες τις μήτρες, ὅλες τις πατερίτσες ὅλα τὰ ἐγκόλπια καὶ κρατῶ ἕνα και μόνο· 
 Κρατῶ το ρητό τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 
«Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σ. Σειρ. 4,28).
Πηγή: Ἁυγουστίνος Καντιώτης
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ


Λέγεται οτι το πατριαρχειο Αλεξανδρειας ΜΑΣΟΝΟΚΡΑΤΕΤΑΙ.
Ειναι αληθεια;
Περιμενουμε καποια διαψευσι.
Μαθαινουμε επισης οτι η Μασονια χορηγει καποια ψιχουλα στις αναγκες του για να εμφανιζεται ως Φιλανθρωπικη οργανωσι.
Ας ακουσουμε τον Αγιο Γεροντα πατερα Αυγουστινο τι μας αποκαλυπτει για την Σατανικη αυτη Οργανωσι που δρα εκ του αφανους και κατευθυνει κρατη και βασιλειες απο αρχαιοτατων χρονων μεχρι και σημερα.


Όταν επιτρέπουμε στους "λύκους" να φροντίζουν για το "καλό" των Προβάτων, έ, τότε είμαστε πρόβατα!

 Συνεχίστηκαν οι εργασίες της Ειδική Διορθόδου Επιτροπής (ΦΩΤΟ)


σοι παρακολουθοῦν τὰ Οἰκουμενιστικὰ Δρώμενα γνωρίζουν ὅτι τὰ πρόσωπα ποὺ μᾶς παρουσιάζει τὸ «fanarion.blogspot.gr» καὶ ὁ Π. Ἀνδριόπουλος, εἶναι «φῶς Φανάρι» μέχρι τὸ κόκκαλο Οἰκουμενιστές!


Αὐτοὶ λοιπόν -μερικὲς δεκάδες ἄτομα- ἑτοιμάζουν πυρετωδῶς τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016! Ἀπὸ αὐτὴν περιμένουν ὅλοι οἱ σύγχρονοι Ποιμένες, καὶ οἱ ἐλάχιστοι αὐτοαποκαλούμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ οἱ χιλιάδες ἀγνοοῦντες ἢ ἀδιάφοροι γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ "Πατέρες", "Πνευματικοὶ" καὶ "Γέροντες" τὴν λύση τῶν προβλημάτων ποὺ ἔχουν συσσωρευτεῖ! (ἂν εἶναι δυνατὸν –κι ὅμως εἶναι!‒ σὲ περίοδο τῆς ἐσχάτης αἱρέσεως τῆς ἱστορίας, οἱ Ποιμένες νὰ παραμένουν οὐδέτεροι ἔναντι τῆς Παναιρέσεως!).


Καί τὸ τραγικό, περιμένουν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, νὰ πάρουν μέτρα κατὰ τοῦ ...οἰκουμενιστικοῦ ἑαυτοῦ τους!!! Δὲν ἀπομακρύνονται, λέγουν ἀπὸ αὐτοὺς ἀκόμα, διότι γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν θέλουν ἀπόφαση Συνόδου! Καὶ ἐφ’ ὅσον οἱ δόλιοι Οἰκουμενιστὲς δὲν θὰ πάρουν καμιὰ ἀπόφαση κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μήπως κρύπτει δολιότητα καὶ ἡ δικαιολογία τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ἀφοῦ ἔτσι θὰ συνεχίσουν νὰ συμβιώνουν μὲ τὴν Παναίρεση, ποὺ εἴτε πρὶν τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, εἴτε μετὰ ἀπὸ αὐτήν, οἱ ψευδεπίσκοποι Οἰκουμενιστὲς ἐργάζονται τὸ ἴδιο φθοροποιὸ ἔργο τοῦ  λυκοποιμένα;


Μερικὰ ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ μᾶς δόθηκαν ἀπὸ τοὺς συνέδρους τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς:
Οἱ μητροπολίτες Ἑλβετίας Ἱερεμίας, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος, ὁ Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Χρυσαυγής, ὁ γνωστὸς καὶ μὴ ἐξαιρετέος καθηγητὴς Βλάσιος Φειδᾶς, καὶ ὁ καθηγητὴς Θεόδωρος Γιάγκου.
  • Από  fanarion.blogspot.gr


Συνεχίστηκαν και σήμερα, με εντατικούς ρυθμούς, οι εργασίες της Ειδικής Διορθοδόξου Επιτροπής για την προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης.
Από τις σημερινές εργασίες είναι και το φωτορεπορτάζ που παραθέτουμε εδώ...

Οι Μητροπολίτες Δημητριάδος Ιγνάτιος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, οι οποίοι εκπροσωπούν την
Εκκλησία της Ελλάδος

Ο Μ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης και ο καθηγητής Θ. Γιάγκου

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Ελβετίας Αρχιμ. Μάξιμος Πόθος (δεξιά) και
ο Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννης Χρυσαυγής (αριστερά)

Οι Μητροπολίτες: Ελβετίας Ιερεμίας, Δημητριάδος Ιγνάτιος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος
και ο καθηγητής Βλάσιος Φειδάς

Γεωργιος Ζερβος: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.

Γεώργιος Ζερβός: Εκοιμήθη ένας χριστιανός δημοσιογράφος. 

  Σημερα η νεκρώσιμη ακολουθία

Ο Γιώργος Ζερβός υπήρξε ένας πολύ καλός δημοσιογραφος, ο οποίος εργάστηκε σκληρά και με πάθος για περισσότερο από 30 χρόνια σε πολλά ρεπορτάζ, πάντοτε ενημερωμένος για τις πολιτικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
Ως άνθρωπος, υπήρξε ήπιος και πράος, με σύνεση και ευγένεια, προσηνής και αγαπητός και αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις σε όσους τον γνώρισαν.


Η κηδεία του Γιώργου Ζερβού θα γίνει σημερα  Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, στις 14.30 μ.μ., στην Ιερά Μονή Παναγίας Άξιον Εστί στη Βαρυμπόμπη Αθηνων.


ταν είμνηστος Γεώργιος Ζερβς μιλοσε αθόρμητα κα νεπηρέαστος π τν μάδα τν Δουρρειων Ιππων της Εκκλησιας "Συναξιακν" καλογηρων και παπαδων της Σιγονταροοικουμενιστικης μονης Γαζεας Βολου!


 
«Γ. Ζερβός: γ εμαι πρ τς Διακοπς (το Μνημοσύνου) παρ τ γεγονς τι εμαι λαϊκός, κα τό ΄γραψα εθαρσς κα διάφορες πλευρς μπορε ν μ χτυπνε, δν μ νδιαφέρει».

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Αποτειχισι: Οι ...πολιτισμενοι του πλανητη δολοφονοι των Λαων και οι αποδοκιμασμενοι και κατηραμενοι απο τον Θεο Σιωνιστες Εβραιοι οι φονιαδες των Προφητων και των Αγιων εφεραν την δυστυχια σε εναν ολοκληρο λαο τον Παλαιστινιακο λαο, που εχει μεγαλη ιστορια στην ΑΓΙΑ ΓΗ. Ομως εστι δικης οφθαλμος, ος τα πανθ' ορα.

Παλαιστίνιοι ξεχασμένοι από τον Θεό και τους "ανθρώπους"!(ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

 

Παλαιστίνιοι ξεχασμένοι από τον Θεό και τους "ανθρώπους"!(ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει αν δεν το δει να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια του…
Επέζησαν από τον πόλεμο, πεθαίνουν από την πείνα…
 ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ

Το οδοιπορικό του Newsbomb.gr στα μαρτυρικά εδάφη της Παλαιστίνης, τα οποία πρόσφατα ισοπέδωσε ο ισραηλινός στρατός, φέρνει στο προσκήνιο την καθημερινή «σφαγή» αμάχων, που ενώ ο πόλεμος έχει πλέον σταματήσει, συνεχίζεται καθημερινά, στο επίπεδο της ανθρωπιστικής κρίσης…


Η απόσταση από το στρατιωτικό σημείο ελέγχου Έρες που βρίσκονται τα σύνορα του Ισραήλ με την Γάζα μέχρι την πόλη της Λωρίδας της Γάζας δεν είναι μεγάλη...

Αρκούν όμως, λίγα λεπτά της ώρας για να αισθανθείς πώς είναι να βρίσκεσαι ανάμεσα σε δυο διαφορετικούς κόσμους…

Περνώντας από τον ισραηλινό έλεγχο φτάνουμε στον έλεγχο των Παλαιστινίων και αμέσως μετά στον πλέον εξονυχιστικό, του στρατού της Χαμάς, για να πάρουμε τα χαρτιά και την απαιτούμενη άδεια ώστε να κυκλοφορήσουμε «ελεύθεροι» στην περιοχή . Με τις άδειες αυτές από την πλευρά του Ισραήλ και της Χαμάς κατορθώσαμε να κινηθούμε για λογαριασμό του Νewsbomb σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές.


Για άλλη μια φορά, ένας σύντομος αλλά απίστευτα σκληρός, καταστροφικός και αιματηρός πόλεμος έφερε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς , τα πάνω κάτω στις ζωές των ανθρώπων που έζησαν τη φρίκη του πολέμου, έχασαν παιδιά, συγγενείς και που σήμερα όσοι επιβίωσαν, μοιάζουν με… ζωντανούς – νεκρούς, να περιφέρονται στην Γάζα, ακρωτηριασμένοι ψυχικά αλλά και σωματικά.

Τα παιδικά βλέμματα σε τσακίζουν… Τα αθώα θύματα αυτού του πολέμου, για άλλη μια φορά ρωτούν σιωπηλά, χωρίς κινήσεις, χωρίς μορφασμούς, χωρίς χαμόγελα . «Πότε θα ξημερώσει μια νέα μέρα για μας;».

Είναι ολοφάνερο, δυστυχώς, ότι τα παιδιά της Παλαιστίνης, δεν έχουν πια τίποτα άλλο να πουν, τίποτα να περιμένουν από τους ανθρώπους. Προσεύχονται, όμως, καθημερινά και θα συνεχίσουν να ελπίζουν πως κάποια στιγμή, μια… ανώτερη δύναμη θα κοιτάξει προς τη Λωρίδα της Γάζας και θα σταματήσει αυτό το μαρτύριο που βίωσαν στον πόλεμο και που συνεχίζεται ακόμη, σε περίοδο ειρήνης (υποτίθεται), υποχρεώνοντάς τα να ζουν μέσα στην ανέχεια, τη φτώχεια, την πείνα και τις αρρώστιες, στερούμενα τα βασικά αγαθά.


Ο πόλεμος των 50 ημερών κατεδάφισε τα πάντα. Ήταν ο πιο δύσκολος από κάθε άλλη φορά, ο πλέον ανελέητος, όπως θα πουν πολλοί στο οδοιπορικό μας .

Όμως ακόμη και μετά τον πόλεμο οι κάτοικοι στην Γάζα ταλαιπωρούνται και τιμωρούνται διότι ζουν σε μια πόλη που έχει το καταφύγιό της η Χαμάς, που είναι και η Κυβέρνηση της Παλαιστίνης.


Δουλειές δεν υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν και μετά από 8 μήνες δεν έχει αποκατασταθεί καμία ζημιά. Κανένα κτήριο δεν ξαναχτίστηκε, κανένα σχολείο, ούτε ένα νοσοκομείο, όπως γινόταν κάθε φορά μετά τον πόλεμο. Αυτή τη φορά ο αποκλεισμός του λαού των Παλαιστινίων που ζει στην Γάζα είναι εγκληματικός. Και ξεκάθαρα στοχεύει στους απλούς ανθρώπους, αυτούς που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τα φροντίσουν όταν αρρωστήσουν και να τα σπουδάσουν.

Να ζήσουν ελεύθεροι στη χώρα τους...
Όμως, αυτό μοιάζει σήμερα πραγματικά αδύνατο καθώς η παρουσία της Χαμάς διεγείρει τα πιο σκληρά συναισθήματα των Ισραηλινών και των άλλων δυνάμεων που κάποτε τους βοηθούσαν, τουλάχιστον, να επουλώσουν τις πληγές τους.


Αυτή τη στιγμή στη Γάζα δεν υπάρχουν ούτε φάρμακα, ούτε τρόφιμα, ούτε νοσοκομεία για όλα τα περιστατικά. Ακόμη και όταν χρειαστεί να χειρουργηθούν παιδιά σε ένα υποτυπώδες χειρουργείο, δεν έχουν καν το απαραίτητο αναισθητικό για τη μέθη που χρειάζεται.


Οι κάτοικοι ζουν κατά ομάδες σε γκαράζ σπιτιών και σε αποθήκες σαν τα ποντίκια, αφού προσπάθησαν με κάποια υλικά από τις καταστροφές να φτιάξουν ό,τι μπορούσαν για να περάσουν το χειμώνα.
Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι θυμωμένοι και με την Χαμάς και με το Ισραήλ αλλά και με εκείνους που τους έταξαν βοήθεια, αλλά μετά τον τελευταίο βομβαρδισμό εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τα παγωμένα χαμόγελα, τα θυμωμένα μάτια και τις λαβωμένες παιδικές και όχι μόνο ψυχές, να περιμένουν κάθε μέρα και να εκλιπαρούν για μια βοήθεια που δεν έρχεται.


Τους κατεστραμμένους δρόμους, τα βομβαρδισμένα κτήρια και τις αποθήκες που έγιναν πρόχειρα καταλύματα για αθώες ψυχές, επισκεφθήκαμε με την κάμερα του Νewsbomb, για τις ανάγκες του οδοιπορικού που θα παρακολουθήσετε στο βίντεο που ακολουθεί.
Άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν (κυριολεκτικά) για την ελπίδα που δεν έρχεται, έχουν ένα χείμαρρο λέξεων μέσα τους που ζητά να ξεχυθεί και να τα καταπνίξει όλα.


Η Γάζα με τα 2 εκατομμύρια κατοίκους μουσουλμάνους και τους 1400 Χριστιανούς, ζει σήμερα τις πιο τραγικές της στιγμές και αυτό γιατί πληρώνει τη δραστηριότητα της Χαμάς, με την ύπαρξή της και την μελλοντική της ανάπτυξη. Της Χαμάς που για τους Ισραηλινούς παραμένει τρομοκρατική οργάνωση, ενώ για το λαό της Παλαιστίνης είναι οι «μαχητές για την ελευθερία» της πατρίδας τους.


 


Το Newsbomb.gr σε παγκόσμια αποκλειστικότητα μεταδίδει ένα βίντεο – γροθιά στο «στομάχι» της πολιτισμένης «Δύσης».
 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου