Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΩΤΟΣ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΣ ΞΕΣΗΚΩΣΕ

ΤΟ ΔΟΥΛΟΝ ΓΕΝΟΣ
 Περί Μολυσμού και ΜυστηρίωνΠολλὲς φορὲς ἕως τώρα, ἀπὸ τότε ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς μέρες μας ἡ διαχρονικὴ ἐκκλησιαστικὴ πρακτικὴ τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου καὶ τῆς Ἀποτειχίσεως ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, δεχθήκαμε ἐπιθέσεις καὶ συκοφαντικοὺς χαρακτηρισμούς· ἀκόμη καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας εἶπαν πὼς εἴμαστε, ὡς αἱρετικοί, ἐπειδὴ ἐφαρμόσαμε τὴν ἁγιοπατερικὴ τακτικὴ τῆς Ἀποτειχίσεως, πού, ἔστω καὶ ὡς δυνητικὴ πρακτική, ἂν τὴν ἐκλαμβάνουν, δὲν παύει νὰ ἀποτελεῖ ἐπιταγὴ τῶν Ἁγίων πατέρων, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὴν ἐφάρμοσαν μὲ κόστος ὑψηλό!
Ἐκεῖνοι ποὺ μᾶς ἐπετέθηκαν, τὸ ἔκαναν ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ διακινδυνεύσουν. Νὰ χάσουν τὰ «κεκτημένα». Τοὺς ἀνάπαυε νὰ τὰ βάζουν μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, ἁπλῶς γράφοντας! Παίζοντας «χαρτοπόλεμο» κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἀείμνηστου καθηγητοῦ Κορναράκη. Χωρὶς νὰ διακινδυνεύσουν τίποτα! Εἶναι καιρὸς νὰ ἐπανατοποθετηθοῦν ἐπὶ τοῦ θέματος. Εἶναι ἡλίου φαεινότερο, ὅτι τοὺς Οἰκουμενιστὲς δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν οἱ διάφορες δημοσιεύσεις. Τοὺς ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα ὅμως ἡ Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τους.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ;
Μόλις κάποιος ἀποτειχιστεῖ, ἀρχίζουν οἱ ἀπειλές, οἱ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ καὶ οἱ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ!

Λάβαμε καὶ δημοσιεύουμε ἕνα κείμενο ἀπὸ τὸν συνεργάτη μας «Βενιαμίν».
 
Περί μολυσμού και μυστηρίων.
Παρακολούθησα την τελευταία ανταλλαγή σχολίων σχετικά με τον Μολυσμό των Μυστηρίων. Με αφορμή τα σχόλια αυτά κι ένα θαυμάσιο κείμενο του Ιερομόναχου π. Ευθ. Τρικαμηνά που βρήκα, από απάντησή του σε μοναχό, προσέθεσα και ένα δικό μου σχόλιο.

Με αυτό καυτηριάζει ο π. Ευθύμιος την προπέτεια του μοναχού, να συνιστά την απομάκρυνση από τον π. Ευθύμιο, χαρακτηρίζοντας ως αιρετικές τις θέσεις που διατύπωσε ο π. Ευθύμιος· θέσεις που είναι αγιοπατερικές και κανείς έως τώρα δεν τις κατέρριψε. Αντίθετα δε, να μη θεωρεί ως αιρετικούς τους Οικουμενιστές Επισκόπους!


Ιερομόναχου π. Ευθύμιου Τρικαμηνά: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ, ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.
«...Στήν ἴδια παράγραφο λίγο κατωτέρω ἀναφέρεις τά ἑξῆς: «Καί ἀναμφίβολα εἶναι πλάνη –καὶ ἀκόμα μεγαλύτερη, ἄν οὔτε κἄν τό ὑποψιαζώμαστε– τό νά θεωροῦμε ὅλη τήν Ἐκκλησίαν αἱρετική καί μολυσμένην ”θολήν καί βρώμικη”(!), καί τά μυστήριά της ”μάταια καί ἐπιβλαβῆ”!!! (Ὁ π. Ἐπιφάνιος αὐτό τό χαρακτήριζεν ἀπερίφραστα ὡς αἵρεσιν καί ὄχι ὡς ἁπλοῦν σχίσμα)».
Ποῖος ἄραγε σέ ἐπληροφόρησε ὅτι ἐγώ θεωρῶ ὅλη τήν Ἐκκλησία “αἱρετική καί μολυσμένη”, “θολή καί βρώμικη” καί τά μυστήριά της “μάταια καί ἐπιβλαβῆ”; Ἐγώ, γιά νά γνωρίζης ἀπό πρῶτο χέρι, θεωρῶ ὅτι δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας καί ὅσοι ἄλλοι ἐνσυνείδητα ἀκολουθοῦν τήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὅσοι ἐπίσης ἐνσυνείδητα ἀνήκουν στό Π.Σ.Ε. καί ἐπί πλέον, ὅσοι ἐνσυνείδητα μνημονεύουν αἱρετικούς Ἐπισκόπους. Αὐτά τουλάχιστον διδάσκουν οἱ Πατέρες.
Ἄν τώρα ἐσύ πάτερ, ὅλους αὐτούς τούς θεωρεῖς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τότε σύμφωνα μέ τόν ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη ἡ Ἐκκλησία αὐτή δέν εἶναι κατά τόν Παῦλο ἄσπιλος καί ἀμώμητος, ἀλλά ἐσπιλωμένη καί βεβορβορωμένη. Τά μυστήρια δέ, πού τελοῦν ὅλοι αὐτοί πού προανέφερα, τά θεωρῶ κατ’ οἰκονομίαν ἔγκυρα χάριν τοῦ λαοῦ, μέ μόνη διαφορά ὅτι αὐτά ἐνεργοῦν ἀρνητικά στούς ἔχοντας γνῶσι γιά τήν αἵρεσι πού ἀκολουθοῦν, καί εὐεργετικά στά νήπια καί στούς ἔχοντας ἄγνοια, ἀλλά πού ἔχουν ἀγαθή προαίρεσι.
Στό σημεῖο αὐτό ἄν ἔχης κάτι νά ἀναφέρης σέ παρακαλῶ νά τό κάνης, ἀρκεῖ νά εἶναι πατερικῶς καί ἁγιογραφικῶς κατοχυρωμένο καί ὄχι ἀμάρτυρο καί ἀστήρικτο.
Ἐγώ ὅμως ἀπορῶ, πῶς ἐσύ στηριζόμενος στόν π. Ἐπιφάνιο χαρακτηρίζεις αἱρετικό κάποιον ὁ ὁποῖος ἔχει μία πεπλανημένη ἰδέα γιά τήν Ἐκκλησία καί τά μυστήρια καί μάλιστα γιά τό ποῦ εὑρίσκονται αὐτά ἐν καιρῷ αἱρέσεως, καί ἀπό τήν ἄλλη τόν Πατριάρχη ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζει τά μυστήρια τῶν Παπικῶν, Μονοφυσιτῶν, Προτεσταντῶν–Λουθηρανῶν, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στό Π.Σ.Ε. καί καυχᾶται δι’ αὐτό, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει τό κοράνιο ἅγιο, τούς Ἁγίους πού ἐπροκάλεσαν τό σχίσμα θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, πού πιστεύει στήν λεγομένη βαπτισματική θεολογία καί τόσα ἄλλα τόν θεωρεῖς κανονικό Ἐπίσκοπο καί Πατριάρχη, τόν μνημονεύεις, τόν ἔχεις εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ κλπ.

Το σχόλιό μου.

Τα δεδομένα:

1. Το Σώμα και το Αίμα Κυρίου δεν μολύνεται.

2. α) Ο μνημονεύων είναι Ορθόδοξος, αλλά μνημονεύει αιρετικό Επίσκοπο, β) ή είναι αιρετικός μη καταδικασθείς.

3. Τα νήπια και οι αγνοούντες (ή καταναγκαζόμενοι συνειδησιακά από πνευματικούς, ή ...), οι οποίοι κοινωνούν από τους παραπάνω, κοινωνούν αληθινό «Σώμα και Αίμα Χριστού», εφ’ όσον δηλ. ο Επίσκοπος-ιερέας δεν έχει καταδικασθεί και άρα το μυστήριο που τελεί είναι έγκυρο.

4. Οι γνωρίζοντες ότι ο μνημονεύων είναι μεν Ορθόδοξος, αλλά μνημονεύει αιρετικό, ή ότι ο μνημονεύων είναι αιρετικός μη καταδικασθείς, και παρόλα αυτά προσέρχονται ενσυνειδήτως στην Θ. Κοινωνία –παρότι γνωρίζουν καλώς την αλήθεια–, αυτοί ήδη προσέρχονται με κακή προαίρεση και επιβαρυμένη την συνείδησή τους (πνευματικά μολυσμένοι;) και

α) ή σκοτίζονται και μολύνονται έτι περισσότερο (ισχύει δηλ. εδώ κατ’ αναλογίαν η διδασκαλία του απ. Παύλου περί των μη προσερχομένων κατόπιν της απαιτουμένης προετοιμασίας),

β) ή το μυστήριο (κατά την ευσπλαχνία του Θεού και για να μη βλαβούν εξ αυτού) είναι γι’ αυτούς ανενεργό. Εδώ θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε το παράδειγμα του Αγίου που είδε ένα περιστέρι να παίρνει από την αγία λαβίδα τον θείο μαργαρίτη, επειδή ο προσερχόμενος να κοινωνήσει είχε αμαρτήσει θανασίμως.
 Άρα, να υποθέσουμε ότι ο μολυσμός δεν προϋποθέτει ότι προέρχεται από τα μυστήρια (ότι δηλ. τα μυστήρια είναι μολυσμένα), αλλ’ ότι τα μυστήρια λειτουργούν ανάλογα με την διάθεση του προσερχομένου;

Βενιαμίν

Αποτειχισι: Ο ανυπαρκτος ...Αχυρενιος Αρβανιτης που βοσκει; Στην Ελβετια για τις αναπαυσεις του; ΄Η σε μυστικα διαβουλια με τους αγαπημενους του ΝΑΖΗΔΕΣ προδοτες και προσκυνημενους πολιτικους στο μεθοδευμενο γκρεμισμα των ιερων και των οσιων της Πιστεως και της Πατριδος;Μεχρι σημερα χαθηκαν ολες οι μαχες της Εκκλησιας. Μεχρι και την αργια της Κυριακης καταργησαν και αρνηθηκε καθε αντιδρασι ενω θαπρεπε να χτυπανε οι καμπανες σε ολη την Ελλαδα και μεχρις οτου ανακληθη το ασεβεστατο νομοσχεδιο των αχρειων δοσιλογων πολιτικων. Ειναι ο πιο αχρηστος και ο πιο αποτυχημενος "αρχιεπισκοπος" που περασε, μαζι με τον αχαρακτηριστο εγκωμιαζομενο, απο τον Ψευτοαντιοικουμενιστη πατερα Γεωργιο Μεταλληνο, Σεραφειμ.

 

==================

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ. Κονίτσης Ανδρέας: "Συμβιβασμούς μέ τήν ἀρχιερατική μου συνείδηση δέν ἔκανα καί, σύν Θεῷ, δέν θά κάνω".

 
 Ἀριθ. Πρωτ. 63

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :


«Μέ ὀδυνηρή ἔκπληξη πληροφορήθηκα ὅτι αὔριο κατατίθεται κατεπειγόντως, στό θερινό τμῆμα τῆς Βουλῆς, τό περιβόητοἀντιρατσιστικό νομοσχέδιογιά νά ψηφισθῇ αὐθημερόν καί νά γίνῃ, ἔτσι, νόμος τοῦ Κράτους.Ἐάν κάποιος συνέλληνας ἀρνηθῇ, ἄς ποῦμε, τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα, ὁ ἀριθμός τοῦ ὁποίου ἀμφιλέγεται, διατρέχει τόν κίνδυνο νά τοῦ ὑποβληθοῦν μηνύσεις ἀπό ἐνδιαφερόμενους Ἑβραίους! Ὅμως, μέ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου, τί γίνεται; Μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε νά τό ἀρνῆται; Καί δέν σκέπτεται κάποιος ἀπό τούς ἁρμοδίους τήν θύελλα τῶν ἀντιδράσεων, πού θά ξεσηκωθῆ ἀπό μέρους τῶν μικρασιατικῶν καί ποντιακῶν σωματείων; Ἀλλ’ ἐπειδή ὑπάρχει σοβαρή ἀντίδραση καί ἐκ μέρους ἱκανοῦ ἀριθμοῦ βουλευτῶν τῆς συμπολιτεύσεως, πρέπει τό “πονηρό” αὐτό νομοσχέδιο νά ἀποσυρθῇ ἄνευ ἑτέρου, καί διά τόν ἐπί πλέον λόγο ὅτι θέλει νά καλύψῃ καί τήν διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας.


Προσωπικῶς δηλώνω, ὅτι καί ἄν - ὅ μή γένοιτο - ψηφισθῇ τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο, θά συνεχίσω νά ὁμιλῶ καί νά στηλιτεύω τήν γενοκτονία Μικρασιατῶν καί Ποντίων, ὅπως ἐπίσης νά ἀρνοῦμαι οἱανδήποτε σεξουαλική διαστροφή, ἀκολουθῶντας τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί τό ἱερό Πηδάλιο, γιά τήν προάσπιση τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία μέ κατέστησε Ἐπίσκοπο. Συμβιβασμούς μέ τήν ἀρχιερατική μου συνείδηση δέν ἔκανα μέχρι τώρα καί, σύν Θεῷ, δέν θά κάνω καί στό μέλλον».

  (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)  Επιστολή Μητροπολιτών Κυθήρων Σεραφείμ και Αιτωλίας Κοσμά προς τον Πρωθυπουργό για το αντιρατσιστικόἘν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2014


Ἀριθ. Πρωτ. : 808


Ἐξοχώτατον Κύριον Ἀντώνιον Σαμαρᾶν


Πρωθυπουργόν - Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως


Μέγαρον Μαξίμου


Εἰς ἈθήναςἘξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,


Ἐμεῖς οἱ Μητροπολίτες Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς καί Κυθήρων Σεραφείμ, πού βρεθήκαμε σήμερα στήν Ἱερή Πόλη τοῦ Μεσολογγίου γιά νά τιμήσουμε μέ ἔνθερμες ἐκδηλώσεις τιμῆς εἰς τήν πόλιν τοῦ Ἀστακοῦ τόν ἀείμνηστο Κυθήριο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἱερόθεο Τριφύλλη, Ἱεροκήρυκα καί Πνευματικό Πατέρα τῆς πόλεως Ἀστακοῦ καί τῆς Ἐπαρχίας Ξηρομέρου, ὁ ὁποῖος ἐπί 50ετία ἐκήρυττε καί ἐδόξαζε τόν Χριστό καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Πατρίδα μας μέ τούς πύρινους ἐκκλησιαστικούς καί πατριωτικούς λόγους του, ἔχοντας συναίσθησι τῆς Ἐπισκοπικῆς μας εὐθύνης ἔναντι τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας, ὁδηγηθήκαμε στήν ἀπόφασι νά Σᾶς ἀπευθύνουμε κατεπειγόντως τῆν παροῦσα ἐπιστολή.


ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο π. Ευθύμιος δεν κοινωνεί όσους κοινωνούν εκεί που μνημονεύονται οι αιρετικοί Οικουμενιστές Επίσκοποι.

 ==================

O Aρχιμανδριτης π. Ευθυμιος Τρικαμηνας  αυριο Σαββατο 24 Αυγουστου εδω κοντα μας στον Αγιο Μαρκο τον Ευγενικο.

O Aρχιμανδριτης π. Ευθυμιο;ς Τρικαμηνας καθε μηνα μαζι μας εδω στην Μακεδονια μας.

Θεια λειτουργια θα τελεση ο αρχιμ. Ευθυμιος Τρικαμηνας στα ΕΝΙΑΜΕΡΑ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ 23 Αυγουστου στον ιερο ναο του Αγιου ΜΑΡΚΟΥ του Ευγενικου στην Σουρωτη Θεσσαλονικης. 

Οσοι αισθανεσθε πιστοι και ευσταλεις Αγωνισται της κινδυνευουσης Πιστεως των Ορθοδοξων, υπο του Παμφαγου Τερατος του Οικουμενισμου Πανθρησκειασμου, που προωθει ο Αρχιαιρεσιαρχης Βαρθολομαιος και οσοι επισκοποι τoν μνημονευουν ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΑ, ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ. 

Για την διευκολυνσι σας τηλεφωνειστε στο τηλεφωνο 6972-896024.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. 

Ο π. Ευθύμιος δεν κοινωνεί όσους κοινωνούν εκεί που μνημονεύονται οι αιρετικοί Οικουμενιστές Επίσκοποι.


Προφητεια του Χαλκεντερου Αυγουστινου:

"Eν μεσω νεκρικης σιγης της Εκκλησιας, ακουγεται μια φωνη βροντης κεραυνου και αστραπης. Ποιος ειναι;Πατριαρχης, επισκοπος, παπας, διακος; Οχι. Ενας μοναχος, ενας καλογηρος τους σαρωσε ολους..Ενας καλογηρος θα σας διαλυση ολους. Ποτε, ποτε;Οταν δεν ασχολεισθε με τα μεγαλα και υψηλα και δεν ειστε φορεις της Ορθοδοξιας, τοτε ενας, ναι τοτε ενας καλογηρος που εχει την φωτια του ουρανου, εαν εχει Πνευμα Αγιον, εαν βαδιζει συμφωνα με τους Πατερες της Εκκλησιας, θα σας σαρωση ολους....."
 

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ" ΕΙΝΑΙ -ΕΝ ΜΕΡΕΙ- ΓΕΓΟΝΟΣ! Ο Οικουμενιστικὸς Μιθριδατισμὸς όμως, έχει παραλύσει τὶς συνειδήσεις. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ;


  Μητροπολίτης Πειραις εἶχε παλαιότερα δηλώσει ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ Διακοπὴ Μνημοσύνου, μόνο στὴν περίπτωση διακοινωνίας (intercommunion). Τὴν 25η Νοεμβρίου 2013 ὅμως, ἡ Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τὸ ὁποῖο βεβαίωνε ὅτι «η intercommunion, σέ λαϊκό τουλάχιστον ἐπίπεδο, ἤδη ἐφαρμόζεται», καὶ ἀνεφέρετο σὲ συγκεκριμένο παράδειγμα! Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ διαπίστωση, ὅτι δηλαδὴ Σύνοδοι καὶ Πατριάρχες δὲν ἀπαγορεύουν καὶ δὲν ἐπιτιμοῦν ὡς ὑπεύθυνοι τὸ γεγονός, ἀλλ’ ἐπιτρέπουν τὴν διακοινωνία (intercommunion) σὲ λαϊκό ἔστω ἐπίπεδο, ἀντὶ νὰ ὁδηγήσει τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς νὰ ἐφαρμόσει τὴν ὑπόσχεσή του, παράβλεψε τὴν περίπτωση, θεωρώντας, ἀσφαλῶς, ὅτι αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει πιὸ ἐπίσημα! (Δὲς http://apotixisi.blogspot.gr/2013/11/intercommunio.html).

Νά, ὅμως, ποὺ ἔγινε αὐτό· πραγματοποιήθηκε καὶ ἐπίσημα στὸ πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας διακοινωνία!
Τί θὰ κάνει τώρα ὁ κ. Σεραφείμ; Μήπως θὰ μᾶς πεῖ ὅτι αὐτὸς δὲν ἀνήκει καὶ δὲν μνημονεύει τὸν Πατριάρχη Συρίας; Ναί, ἀλλὰ τὸν Μνημονεύει ἡ Ἱ. Σύνοδος μετὰ τῆς ὁποίας κοινωνεῖ! Μήπως θὰ βρεῖ μιὰ ἄλλη δικαιολογία, ὅτι π.χ. οἱ Κόπτες τῆς Ἀντιοχείας εἶναι μιὰ μικρὴ «ἐκκλησία»; Ἀσφαλῶς κάποια δικαιολογία θὰ βρεῖ. Γιατί ἀποδείχτηκε (ἕως τώρα, χαρά μας νὰ διαψευστοῦμε) ὅτι μόνο λόγια λέγει, μόνο σὲ λεονταρισμοὺς προβαίνει, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ ἀποκοιμίζει τοὺς πιστούς.
Εἶναι δέ, πλήρως ἀπογοητευτικό, ἂν ἀληθεύουν οἱ πληροφορίες (ποὺ μέχρι τώρα πάντως δὲν διαψεύστηκαν) ὅτι ὁ «λέων» κ. Σεραφείμ, κάλεσε μετὰ τοῦ Δημάρχου Πειραιῶς τὸν ἀρχηγὸ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ ἐπισκεφτεῖ καὶ νὰ εὐλογήσει τοὺς πιστοὺς τῆς Μητροπόλεώς του! Τὸν Πατριάρχη, τὸν ὁποῖον ὁ κ. Σεραφείμ, μὲ τὸ στόμα του, ἀναθεμάτισε τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2012, ἀφοῦ ἀνάγνωσε ἀναθέματα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!!!

Δημοσιεύουμε:
1. Τὴν τρομερή, πράγματι εἴδηση, περὶ συλλείτουργου μὲ αἱρετικοὺς στὸ πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας.
2. Τὴν εἴδηση ὅτι ἐκλήθη στὸν Πειραιᾶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, προσκεκλημένος ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς. (Ἂν δὲν διαψεύσει τὴν εἴδηση ὁ Πειραιῶς, βλέπω νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ «ἐπιχειρήματα» τοῦ Χριστόδουλου, ὅτι τάχα τὸν Πάπα Παῦλο τὸν κάλεσε ὁ Πρόεδρος Στεφανόπουλος κι ὄχι ἡ Σύνοδος!).
3. Τὴν πληροφορία (στὶς 17/8/2014) ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Πειραιᾶ, καὶ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ τότε κάναμε:
Ἔγινε πρόταση στὸν Πατριάρχη γιὰ ἐπίσκεψη στὸν Πειραιά; Τί θὰ κάνει ὁ κ. Σεραφείμ; Θὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Πατριάρχη;


Πηγή: «Κατάνυξις»
Είδηση για Οικουμενιστικό Συλλείτουργο
του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη, με τον
Κόπτη “Πατριάρχη” Αντιοχείας Ιγνάτιο-Εφραίμ!!!


(Μετάφραση Katanixis.gr)Ο Κόπτης “Πατριάρχης” Αντιοχείας Ιγνάτιος - Εφραίμ, μαζί με αντιπροσωπεία από την Κοπτική Συραϊκή Εκκλησία, έγινε δεκτός από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη και συλλειτούργησαν στις 18 Αυγούστου, στο Βυζαντινό Ελληνικό Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου του Αντιοχέα, παρουσία του κυβερνήτη της Homs.
Επρόκειτο για μια ιστορική συνάντηση και λειτουργία με την παρουσία πολλών πιστών από την Ανατολή για πρώτη φορά, αλλά και παιδιών που εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας της κρίσης στην περιοχή.

Ο Κόπτης Πατριάρχης Ιγνάτιος μίλησε για την ανάγκη για Ειρήνη στην περιοχή και ευχαρίστησε τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Ιωάννη για την υποδοχή και φιλοξενία. Ο κυβερνήτης Ταλαλ αλ Μπαραζι μίλησε για θρησκευτική ανοχή, για συμφιλίωση που έχει επιτευχθεί σε κάποιους τομείς και την τεράστια προσπάθειά που πρέπει να γίνει για να διατηρηθεί η ιστορία κι ο πολιτισμός της Συρίας.

Μετά την λειτουργία ακολούθησε συμπροσευχή των δυο Ιεραρχών για την ειρήνη.


Πηγή: «Ἰδιωτικὴ Ὁδός»

Σύμφωνα με πληροφορίες που κατέφθασαν στην Ιδιωτική Οδό από τη νέα Δημοτική Αρχή του Πειραιά, ο νέος Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης απηύθυνε την πρόσκληση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να επισκεφθεί τον Πειραιά, έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτου Σεραφείμ
Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι, πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος Δήμαρχος, έσπευσε να καλέσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, έχοντας και τη συγκατάθεση του Μητροπολίτου Πειραιώς.
Ευχόμαστε από καρδιάς να ευοδωθεί αυτή η Πατριαρχική επίσκεψη, και ο Σεβ. Σεραφείμ να αφήσει πίσω του οριστικά αυτό τον εσμό των ταλιμπάν «αντιοικουμενιστών» - και όχι μόνο – με τους οποίους, απ’ όσο θυμάμαι, δεν είχε παλιότερα σχέση και κακώς την απέκτησε. Αυτοί υπηρετούν τον διχασμό, ενώ η Εκκλησία πρέπει να επιδιώκει παντί τρόπω την ενότητα. 
Π.Α.Α.
Πηγή: «Πατερικὴ παράδοση»
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Συμπλέει μὲ τὸν Μητρ. Πειραιῶς ὁ Πατριάρχης στὴν προσπάθεια ἀπενοχοποίησης τοῦ προέδρου τοῦ Ὀλυμπιακοῦ κ. Π. Μαρινάκη;

Ἔγινε πρόταση στὸν Πατριάρχη γιὰ ἐπίσκεψη στὸν Πειραιά;
Τί θὰ κάνει ὁ κ. Σεραφείμ; Θὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Πατριάρχη;Πρὶν ἕναν μῆνα, καταγγείλαμε τὴν ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος ἐπενέβη αὐθόρμητα(!) καὶ ἰσχυρίστηκε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς «ἀρχινονοὺς τοῦ ποδοσφαίρου», ὁ Πρόεδρος τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας τοῦ Ὀλυμπιακοῦ, ὁ ὁποῖος «ἐγκαλεῖται ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς» «γιὰ σωρεία ἐγκληματικῶν πράξεων, μεταξὺ τῶν ὁποίων σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης, ἐκβίαση, παραβάσεις τοῦ νόμου περὶ ἐκρηκτικῶν, δωροδοκία καὶ ἄλλα ἀδικήματα» θὰ ἀποδειχθεῖ (κατὰ τῶν μητροπ. Πειραιῶς) ὅτι εἶναι ἀθῶος! Οἱ κατηγορίες (εἶπε συγκεκριμένα ὁ κ. Σεραφείμ πρὶν τὴν ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεως) «εἶναι πομφόλυγα ἡ ὁποία ἐντός ὀλίγου χρόνου θὰ διαρραγῆ μετά κρότου»!
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν στον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο εφοπλιστής και ο "Λέων" μητροπολίτης, το στήριγμα των αντι-Οικουμενιστών!

Μετά, λοιπόν, τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς, σὲ διπλωματική-σημειολογικὴ κίνηση ὑπὲρ τοῦ κ. Μαρινάκη προέβη καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Σύμφωνα μὲ δημοσίευση ποὺ εἴδαμε στὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶπε στὸν κ. Μαρινάκη: «Έχετε αποδείξει ότι η ευγενής άμιλλα και ο ευγενής αγώνας είναι ο στόχος και είστε νικητές»!!!

Οι Οικουμενιστὲς προχωρούν ακάθεκτοι προς άμεση υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων τους!ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ
ΣΕ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ;

Οἱ Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Ἐπίσκοποι προχωροῦν ἀκάθεκτοι πρὸς ἄμεση ὑλοποίηση τῶν χρονοδιαγραμμάτων περὶ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς Παναιρέσεως.
 
 
Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ δαιμονικὴ βιασύνη τους, ποὺ μόνο τυφλοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν. Κι ὅμως οἱ λεγόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς (ἀλλὰ καὶ οἱ πνευματικοί) συνιστοῦν διάκριση καὶ ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία (δηλαδὴ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές!) ἕως τὸ τέλος!!!

 
 
Πρόσφατο κροῦσμα οἱ κατάπτυστες καὶ  ἀπαντήσεις τοῦ μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, περὶ τυφλῆς ὑπακοῆς στοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ ἀπογοήτευσε ὅσους τὸν θεωροῦσαν παραδοσιακό, τὸν ἴδιο δὲ, αὐτὲς οἱ ἀντιπατερικὲς θἐσεις θὰ ἐντάξουν στὴν μερίδα τῶν ἁγιομάχων, ἂν δὲν τὶς ἀνακαλέσει καθαρὰ καὶ ἐν μετανοίᾳ.

 
 
Μιὰ ἐξέλιξη ὅμως τῶν τελευταίων ἡμερῶν, εἶναι ἡ διακοπὴ Μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου Πολυκανδριώτη. Μετὰ δηλαδὴ τὴν ἀπὸ χρόνων διακοπὴ τοῦ Μνημονεύσεως τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, καὶ ἄλλος ἀρχιμανδρίτης τόλμησε, μὴν ἀντέχοντας συνειδησιακὰ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη· ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Εὐθύμιος Χαραλαμπίδης διέκοψε τὸ Μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου. Ἀκούγεται δέ, ὅτι καὶ ἄλλοι ἑτοιμάζονται νὰ πράξουν τὸ ἴδιο.
 
 
Αὐτὰ τὰ ἀκούσματα θορύβησαν τοὺς Οἰκουμενιστές, καὶ κατὰ πληροφορίες θὰ πάρουν ἐκφοβιστικὰ μέτρα ἐναντίον ὅσων τολμοῦν νὰ παραμένουν πιστοὶ στὴν «φίλη Ὀρθοδοξία», στὸν Κύριο Ἰησοῦ, στὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους μας, γιατὶ φοβοῦνται μήπως, αὐτοὶ οἱ λίγοι «ἀντάρτες», ματαιώσουν τὶς γιορτὲς καὶ τὶς φιέστες ποὺ ἑτοιμάζουν γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς Παναιρέσεως.
 
 
Ἐλπίζουμε ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ πρέπει, ἔστω τὴν τελευταία στιγμή, θὰ πάρουν τὸ μήνυμα, ὥστε, ἐπιτέλους, νὰ ἡγηθοῦν τοῦ ἀγῶνος, θέτοντας στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου (καὶ ὄχι τῶν ψευδεπισκόπων) τὰ χαρίσματα ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Κύριο.  
 
Πιστεύουμε δέ, ὅτι ὅσοι ἀποφάσισαν νὰ βαδίσουν τὴν ἁγιοπατερικὴ ὁδὸ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου καὶ Ἀποτειχίσεως, δὲν θὰ δειλιάσουν, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ παρηγορήσουν μὲ τὴν πράξη τους, ὅσους πιστοὺς περιμένουν ἀποίμαντοι κάποιο φῶς.
Π.Σ.

Και ο Λεμεσού Αθανάσιος προστατεύει τους Οικουμενιστές!

"Ἁγιορεῖτες  ἀποδοκίμασαν τὶς θέσεις τοῦ σεβασμιωτάτου"!

«Ο χριστιανο πρέπει ν κάνουν πακο στν κκλησία κα ν μν ντιδρον. ντίδραση δηγε στ σχίσμα κα στν καταστροφή. σοι κατακρίνουν τς πράξεις τν πατριαρχν κα πισκόπων, σοι στηλιτεύουν κα καταδικάζουν τς πράξεις τους, ατο δν γαπον τν κκλησία. Τ ζητούμενο εναι ν στηρίζεις τος πισκόπους, σχέτως μ τ τί θ κάνουν ατοί. λλις θ καταντήσεις σχισματικός. Στηρίξτε τν κκλησία κα μ φοβστε»!
(Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος)

Οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ Μητροπολίτη εἶναι πρόσφατες. Συγκεκριμένα στὶς 24.5.14 ὁ κ. Ἀθανάσιος ἐπισκέφτηκε τὸ Dortmund τῆς Γερμανίας, ὅπου καὶ μίλησε. Στὸ τέλος ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις, ἀποκαλύπτοντας μὲ τὴν ἀπάντησή του, πὼς οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι ἔχουν κατὰ κράτος νικηθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, ποὺ ἐπαναλαμβάνει τοὺς «τρεῖς πειρασμοὺς» τοῦ διαβόλου, τοὺς ὁποίους ὁ Κ΄΄υριος ἀπέκρουσε νικηφόρα.
"Πατερικὴ Παράδοση"

ντιπατερικός καί οκουμενιστικός Λόγος το μητροπολίτου Λεμεσο κ. Αθανασίου [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Συνταχθέν πό τν διαχειριστν το Ἰστολογίου Κατάνυξις

        ναγωνίως ναζητομε κκλησιαστικος γέτες, "μ κότσια" πως λέγει λαός, ν ρθώσουν νάστημα στν λαίλαπα πο καταστρέφει τν Πίστη τν Χριστιανν κα λέγεται Οκουμενισμός. Σ λόκληρη τν ρθοδοξία, παγκοσμίως, λάχιστοι εναι ο ναπομείναντες πίσκοποι μ ρθόδοξο φρόνημα πο ν ναγνωρίζουν τν νάγκη ατή. Ο περισσότεροι ετε νήκουν στν παναίρεση το Οκουμενισμο, ετε κρύβονται στ πέριξ ατς, προσποιούμενοι τος ρθοδόξους, καταφέρνοντας μ ατν τ στάση τους ν φαρμόσουν τ διατεταγμένη πηρεσία πο τος χει νατεθε. Μία πηρεσία πο ξυπηρετε ριστά τούς σκοπος τς Νέας ποχς κα τν συγκριτισμ πού φαρμόζει. Εναι λλωστε γνωστ σύνδεση τς αρέσεως ατς μ τ Μασονία.[1] 


Τος λίγους ρθοδόξους πισκόπους πο ρθώνουν τ παράστημά τους[2] κα νθουσιάζουν τος χριστιανούς, εναι φυσικ λες ο χριστιανικς[3] φημερίδες, στολόγια κτλ., ν τος περιβάλουν μ γάπη κα σεβασμό. Ν παρακολουθον τς δράσεις τους κα ν τς στηρίζουν. Ταυτόχρονα, λοι προσευχόμαστε, στς τάξεις ατν ν νταχθον κα λλοι πίσκοποι στε ν νισχυθε γώνας λων μας μ νέα κεφάλαια πνευματικά. λοι λπίζουμε στν παρέμβαση το Θεο γι τν ξολόθρευση τς παναιρέσεως κα τν πιστροφ τν οκουμενιστν Πατριαρχν κα πισκόπων στν ρθοδοξία ν μετανοία!


Εναι μως πράγμα νυπόφορο, πο γεμίζει θλίψη κα πογοήτευση τς ψυχές μας, ταν διαπιστώσουμε πς νας π τος πισκόπους πο μπιστευόμασταν, παρεκκλίνει τς Πατερικς γραμμς. μητροπολίτης Λεμεσο κ. θανάσιος πο πολαμβάνει τς κτιμήσεως πάρα πολλν ελαβν χριστιανν κα πο θεωρεται νας παραδοσιακς πίσκοπος μ γιοπνευματικ μπειρία, σ πρόσφατη μιλία του κφράστηκε φιλοοικουμενιστικά. πάντησή του σ συγκεκριμένη ρώτηση περ συμπροσευχν, μᾶς ἄφησε ἄναυδους. γιορετες Πατέρες πο κουσαν π τ τηλέφωνο τ συγκεκριμένο πόσπασμα τς μιλίας, θορυβήθηκαν κα ποδοκίμασαν τς θέσεις το σεβασμιωτάτου. Ο δηλώσεις του ατς μς πληγώνουν λους κα μς προβληματίζουν.  


Εναι πολ βαρ νας κλεκτς ν παρασύρεται προσφέροντας χαρ στος αρετικούς.  ταν κάποιος, πο θεωρούσαμε παραδοσιακό, γι τν πόθεση τς αρεσης μεταχειρίζεται γλυκανάλατη διπλωματία μοια μ κείνη τν οκουμενιστν, μς δημιουργε κοιν συναισθήματα μ κενα πο περιγράφει Μ. Βασίλειος γι νάλογες περιπτώσεις. «Καί περισσότερα λύπη μας προλθεν πό τό γεγονός τι ατοί ο νεωτερισταί καί αρετικοί νομίζαμεν τι σαν πό τούς δικούς μας. πειδή τό νά πάθη κανείς κάτι πό φανερόν χθρόν, σον καί ν εναι σκληρόν, εναι κάπως ποφερτόν. λλά τό νά πάθης βλάβην πό νθρωπον δικόν σου καί μόψυχον, ατό δύσκολα τό πομένει κανείς καί δέν πάρχει δι' ατό καμμία παρηγορία. Διότι, κενον τόν ποον νομίζαμεν τι θά τόν χωμεν συμπολεμιστήν πέρ τς ληθείας, τόν ερήκαμεν τώρα μπόδιον διά τούς σωζομένους, καί τούς λόγους του ποπλάνησιν  πό τά ρθά δόγματα. Καθ' σον, ποον πργμα παράτολμον δέν πραξαν ατοί ο νεωτερισταί; ξ ατίας των χωρίσθη κκλησία, καί σχίσθησαν πό τούς ρθοδόξους καί σχημάτισαν δικήν  τους παρασυναγωγήν. μπαίζεται πό ατούς τό μέγα μυστήριον τς εσεβείας, μέ τάς θολεράς καί σκοτεινάς καινοτομίας των... Δι' λα ατά κάλυψε τά πρόσωπά μας ντροπή, καί πλήρωσε τάς καρδίας μας βαρεα λύπη.»[4]


λοι ο οκουμενιστς χρησιμοποιον ρισμένες φράσεις γι ν πείσουν τ λα ν χει μπιστοσύνη στν κκλησία. Δηλαδή στη διοίκηση της Εκκλησίας. Τς διες κοινς φράσεις χρησιμοποιε κα σεβασμιώτατος Λεμεσο!!! χει πόλυτη ταύτιση!!!


«Ν εστε συχοι, Χριστς φυλάγει τν κκλησία γι τν ποία ποσχέθηκε πς  «πύλαι δου ο κατισχύσουσιν ατς». σα λάθη κα ν κάνουν ο κληρικοί, πίσκοποι, Πατριάρχες, δ βλάπτουν τν κκλησία, λλ τν διο μόνον πο κανε τ λάθος.[5] ποιος λέγει διαφορετικ π τι επε Χριστός, ο πόστολοι, ο γιοι Πατέρες, ατς δυστυχς ζημιώνει τν αυτό του κα μόνον ατόν. κκλησία δν παθαίνει κάτι γιατί τν φυλάγει Κύριος. χουμε λοι ο χριστιανο τ δυνατότητα ν μ συμφωνήσουμε μ λες τς πράξεις τν πισκόπων καί Πατριαρχν. Μπορε ο καθένας ν χει τς πόψεις του. λλ προσοχ ν μ χωριστομε π τν κκλησία, ν μ κάνουμε σχίσμα. ν κάποιοι πίσκοποι συλλειτουργήσουν μὲ αἱρετικοὺς κοινωνήσουν αρετικούς, δὲν βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία λλ μόνον τν αυτό τους. Ο χριστιανο πρέπει ν κάνουν πακο στν κκλησία κα ν μν ντιδρον. ντίδραση δηγε στ σχίσμα κα στν καταστροφή. σοι κατακρίνουν τς πράξεις τν πατριαρχν κα ἐπισκόπων, σοι στηλιτεύουν κα καταδικάζουν τς πράξεις τους, αὐτο δν γαπον τν Ἐκκλησία. Τ ζητούμενο εναι νὰ στηρίζεις τος πισκόπους, σχέτως μ τ τί θκάνουν  ατοί. λλις θ καταντήσεις σχισματικός. Στηρίξτε τν κκλησία κα μ φοβστε»!
 

Παρακολουθστε τ συγκεκριμένο πόσπασμα κα βγάλτε τ συμπεράσματα μόνοι σας. Ομιλία π. Αθανασίου (Λεμεσού) στο Dortmund της Γερμανίας " Η εν Χριστώ ζωή στην πράξη".
Τὸ Βίντεο μὲ τὴν ὁμιλία στὴν διεύθυνση:

 http://katanixis.blogspot.gr/2014/08/2014_20.html
λόκληρη τν μιλία μπορετε ν τν δετε δ.


[1] Σπουδαία μελέτη έχει κάνει για το θέμα αυτό ο μοναχός Σεραφείμ και έχει φιλοξενηθεί στον Ορθόδοξο τύπο αλλά και σε χριστιανικούς ιστοτόπους, με τίτλο: «Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες. Η μασονική προώθηση του Οικουμενισμού». http://katanixis.blogspot.gr/2014/04/6.html
[2] Υπόμνημα πέντε Μητροπολιτών κατά των αποφάσεων του Π.Σ.Ε. εν Πουσάν http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4410.html 
Διαμαρτυρία του Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς την ΔΙΣ για τα διαδραματισθέντα στο Πουσάν http://www.katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5726.html 
[3] Τα αντιοικουμενιστικά έντυπα και ιστολόγια
[4] ρθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία κδοσις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ" πό πιστολάς το Μεγάλου Βασιλείου Πρός κάποιους πισκόπους ο ποοι ξωρίσθησαν περμαχοντες πέρ τς πίστεως! http://katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1381.html
[5] Είναι χαρακτηριστικό ότι τις αιρετικές πρακτικές οι οικουμενιστές τις λέγουν «λάθη». Λες και το να κάνει αιρετικά πράγματα κανείς, είναι το ίδιο «λάθος» με το να βρίσει ή το να καπνίσει ή το να πορνεύσει! Φυσικά η αίρεση δεν είναι απλά «λάθος», δηλαδή απλώς αμαρτία, γιατί η αίρεση σε αποκόπτει από τον Χριστό, από την Ορθοδοξία, σε αποκόπτει από τη δυνατότητα μετάνοιας! Σε οδηγεί έξω από την Εκκλησία! Σου στερεί τη δυνατότητα Σωτηρίας!


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου