Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Κράτος συνεπὲς στὴν ἀσυνέπεια

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 10.07.2014

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὸ Κράτος εἶναι μὲν «ἀπρόσωπο» ἀλλὰ τὸ διοικεῖ ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνηση. Συνεπῶς ἡ φαρισαϊκὴ ἀσυνέπεια στολίζει ΜΟΝΟΝ τὰ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ἀχυρανθρώπους) ποὺ συγκροτοῦν διαδοχικῶς καὶ ἐντεταλμένα τὶς ἑκάστοτε Κυβερνήσεις. Ἀχυρανθρώπους μὲ εἰδίκευση στὴν κατ᾽ ἐπάγγελμα ἀπροσχημάτιστη ψευδολογία καὶ τὴν ἀκατέργαστη ὑποκρισία. Κλασικὰ παραδείγματα: αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὸ κατωτέρω ἄρθρο, ἀλλὰ κυρίως ἡ ἀπάνθρωπη καὶ κακουργηματικὰ μεθοδευμένη κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
.      Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι ἐπαγγελματίες, οἱ ἄνθρωποι. Κλέφτες νὰ γίνουν; Τὸ ψωμί τους βγάζουν. Ἀλίμονο ὅμως στὰ κνώδαλα ποὺ τοὺς ἐμπιστεύονται (ἐνίοτε καὶ μὲ τὴν ἐπίκληση τετριμμένων “χριστιανικῶν” ἐπιχειρημάτων) 

.      Εἶπε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γκίκας Χαρδούβελης σὲ ὁμιλία του σὲ συνέδριο τοῦ Economist στὴν Ἀθήνα: «Ἡ Ἑλλάδα ἐφάρμοσε ἕνα συλλεκτικὸ πρόγραμμα γιὰ νὰ ἐξαλείψει τὶς μακροχρόνιες παθογένειές της, οἱ ὁποῖες ἦταν καὶ οἱ αἰτίες τῆς κρίσης. [...] Τὸ πρόγραμμα εἶναι στὸ τέλος του καὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἐμφανιστεῖ ἕνα ξεκάθαρο τοπίο. [...] Μὲ στοχευόμενες ἐφαρμογὲς κατάφερε ἡ χώρα νὰ παρουσιάσει πρωτογενὲς πλεόνασμα. [...] Τὸ πρόγραμμα ἔβαλε τὰ θεμέλια γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ χτίζουμε γιὰ τὸ μέλλον».
.     Ὡς σχόλια στὰ παραπάνω ὑπεραισιόδοξα θὰ μποροῦσαν νὰ παρατεθοῦν ἀρκετὲς παρόμοιες δηλώσεις τοῦ μοιραίου Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἔβλεπε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Μνημονίου βελτίωση τῶν δεικτῶν καὶ καλύτερες… ἡμέρες, τὴν ἴδια περίοδο ποὺ ἡ χώρα βυθιζόταν στὸ χάος.
.  Ὡστόσο, ἀκόμα καλύτερες ἀπαντήσεις -καὶ μακρὰν πιὸἀποστομωτικὲς- εἶναι ἐκεῖνες ποὺ δίνουν οἱ ἀριθμοί. Οἱ ληξιπρόθεσμες ὀφειλὲς τοῦ Δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες ἔχουν φτάσει στὸ πρῶτο πεντάμηνό του ἔτους τὰ 4,6 δισ. εὐρώ. Ἐνῶ εἶχε κατ᾽ ἐπανάληψιν τονιστεῖ ὅτι ἡ ἐξόφληση τῶν χρεῶν τοῦ κράτους πρὸς τοὺς ἰδιῶτες θὰ μποροῦσε νὰ ἐνισχύσει τὶς προοπτικὲς «ἐπανεκκίνησης» τῆς οἰκονομίας, οἱ κρατοῦντες συνεχίζουν τὸἴδιο βιολὶ καὶἡγοῦνται τοῦ κινήματος Δὲν Πληρώνω.
.   Αὐτὸ τὸ σύνθημα, ὅταν ἐξέφραζε πολίτες, θεωρεῖτο περίπου προδοτικό. Ἡ ἐνσωματωμένη στὸ ἅρμα τοῦ Μνημονίου «ἐνημέρωση» χρωμάτιζε μὲ τὰ μελανότερα τῶν χρωμάτων τοὺς μή… πληρώνοντες, ὅποτε αὐτοὶἐκστόμιζαν τὴ συγκεκριμένη φράση καὶ τὴν ὑλοποιοῦσαν ἀποφεύγοντας (γιὰ παράδειγμα) νὰ πληρώσουν τὰ διόδια. ταν, μως, τ «δν πληρώνω» ποτελε κυβερνητικ πολιτική, ἡ ποία στρέφεται ναντίον τν πολιτν, εναι νεκτ κα χαρακτηρίζεται «πιβεβλημένο».
.  Καὶ ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται. Μέσα στὸ 2013 ἡ κυβέρνηση ἀποπλήρωσε 2 δισ. εὐρὼ στοὺς ἰδιῶτες, ἐνῶ στὸ πρῶτο πεντάμηνο τοῦ 2014 ἡ ἀποπληρωμὴ τῶν ληξιπρόθεσμων χρεῶν φτάνει μόλις τὰ 400.000.000 εὐρώ.
.    Τελικά, οἱ πολίτες στὸ φέουδο τῆς τρόικας ὀφείλουν νὰ εἶναι συνεπεῖς στὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἐφευρίσκει τὸ ἀσυνεπὲς καὶ τυραννικὸ κράτος.

Πηγή: Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Ιωάννης Κορναράκης. Ένας χρόνος από την κοίμησή του (της Δάφνης Βαρβιτσιώτη)

Τὰ ξημερώματα τῆς 12ης Ἰουλίου τοῦ 2013, ὁ Ἰωάννης Κορναράκης τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Σταματίνας, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν –ἔχοντας μεταλάβει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ἱερέα υἱοῦ του– ἐκοιμήθη, χριστιανικά, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα καὶ εἰρηνικά
Τὴν καλὴν ἀπολογίαν τοῦ Ἰωάννου Κορναράκη ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Θεοῦ ἐγγυήθηκε ἡ Ἴδια ἡ Κυρία Θεοτόκος, εἰδοποιώντας τον, τὴν προηγούμενη ἡμέρα, ὅτι θὰ ἐρχόταν, γι’ αὐτόν, τὴν ἑπομένη.
Ὁ Πιστός: Αὐτὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν βεβαιότητα περὶ τῆς καλῆς ἀπολογίας τοῦ Ἰωάννου Κορναράκη ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ δύναμη τῆς πίστεώς του.
Τόσο ἀκατάβλητη ἦταν ἡ πίστη του αὐτή, ὥστε –σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλους πνευματικοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας (λαϊκοὺς ἢ/καὶ κληρικούς)–, ἡ δύναμή της διατηροῦσε ἄσβεστη, ἐντός του, τὴν συνεχῆ καὶ ἀδιάλειπτη ἐπίγνωση ὅτι, σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του, ἡ παραμικρότερη πράξη του, ὁ κάθε λόγος του καὶ ἡ πιὸ μύχια σκέψη του, ἐπισυμβαίνουν ἐνώπιόν του παντόπτου Θεοῦ.
Ζώντας ἐνώπιον Θεοῦ, ὁ Ἰωάννης Κορναράκης ἦταν συγκλονιστικὰ ἔντιμος, εἰλικρινής, ἀνιδιοτελὴς καὶ διαφανῆς, ὄχι μόνον ἔναντι Αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἔναντι ὅλων  τῶν συνανθρώπων του –ἀνεξαρτήτως

Ο εφοπλιστής και ο "Λέων" μητροπολίτης, το στήριγμα των αντι-Οικουμενιστών!

Μη μου τους εφοπλιστές τάραττε

(Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀνάρτηση στο blogvirona.blogspot)
       «Για σωρεία εγκληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση, παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών, δωροδοκία και άλλα αδικήματα, εγκαλείται από τις δικαστικές αρχές ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΙ.
   Δεν είναι καθόλου προσεκτικός ο Βαγγέλας. Κατηγορείται ότι δωροδόκησε αστυνομικούς, δικαστικούς, πολιτικούς κι άλλους, ενώ θα μπορούσε απλά να τους απειλήσει ότι θα τους σκοτώσει τις οικογένειες.

         Μάλιστα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπορεί να κριθεί προφυλακιστέος. Έχουν πολύ χιούμορ εκεί στα ειδησεογραφικά σάιτ...
     Κι ενώ γράφω αυτές τις γραμμές, μου στέλνει ο Bert κείμενο στήριξης του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη, οπότε κάπου εδώ σταματάω να γράφω. Έχει κι η βλακεία τα όριά της...............».
Ανάρτηση από:http://thethreemooges.blogspot.gr ΣΧΟΛΙΟ:
Προχθὲς δημοσιεύσαμε τὸ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διὰ τῆς ὁποίας ἀποκάλυπτε ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης ὅτι ἐπεμβαίνει στὰ τῆς Δικαιοσύνης. Ὑπερασπιζόταν δηλαδή -μὲ τὸ Ἀνακοινωθέν- τὸν Πρόεδρο ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας γιὰ ἀδικήματα, τὰ ὁποῖα ἐξετάζει ἡ δικαιοσύνη· καὶ τὸν ὑπερασπιζόταν πρὶν ἐκδικάσει τὴν ὑπόθεση καὶ ἀποφανθεῖ γι’ αὐτὰ ἡ Δικαιοσύνης. ( Ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ μὲ

«Από εδώ θα ξεκινήσει ο αγώνας με ενότητα και παρρησία»!
 Παρασκευή 11 Ιουλίου βράδυ στο μοναστήρι της Σουρωτής. Πλήθος πιστών περιμένει μέχρι και πέντε ώρες για να προσκυνήσει το μνήμα του Αγίου πατρός Παϊσίου, τον οποίο ο Πατριάρχης δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην επίσημη αγιοποίηση του για κάποιους «λόγους».

Πολλοί γνωστοί αλλά και περισσότεροι άγνωστοι που έτυχε να με γνωρίζουν, πλησίαζαν και μου μιλούσαν για την μεγάλη τους αγωνία, για όλα όσα γίνονται για εμάς χωρίς εμάς, για το πρόβλημα ακόμα και της επιβίωσης τους, για την Ορθοδοξία που πολεμιέται από ένα ξεπουλημένο σύστημα με χίλια μέσα, για την αγωνία τους για το που οδηγεί με τις συμπροσευχές ο Πατριάρχης, η κεφαλή της Ορθοδοξίας.
Ρασοφόροι και μη, ευλαβούμενοι τον μεγάλο παππούλη, αυτόν που δίδαξε και οδήγησε χιλιάδες περιπλανώμενες ψυχές στον σωστό δρόμο. Δεκαπέντε χρόνια συνεχούς

Ο σφαγιασμός των 12 Μητροπολιτών, του Λυκούργου Νάνη
Ήταν θέρος του 1974, χρονιάς που σημαδεύτηκε απ’ την εμφάνιση και εκδήλωση συγκλονιστικών πολιτικών και εκκλησιαστικών γεγονότων. Τότε, μία δράκα επίορκων μητροπολιτών, μελών της δυσώνυμης "πρεσβυτέρας Ιεραρχίας", ως επί το πλείστον, προέβησαν, εφαρμόζοντας το "κυκλώπειο δίκαιο" –κατά την προσφυά ρήση του μακαριστού Φλωρίνης Αυγουστίνου– και σχηματίζοντας την εντύπωση   ότι δεν φοβούνται το Θεό και δεν ντρέπονται τους ανθρώπους, κατά τη χαρακτηριστική δήλωση, επί συνόδω, του επίσης μακαριστού Κοζάνης Διονυσίου, στον εν ψυχρώ σφαγιασμό δώδεκα εκλεκτών, το ήθος, συνεπισκόπων τους.

Οι δώδεκα κατέστησαν έκπτωτοι όλως αντικανονικώς, τουτέστιν άνευ κλητεύσεώς τους,  κανονικής εκκλησιαστικής δίκης, απολογίας, επί τη βάσει (για τους εννέα εκ των δώδεκα) της σχιζοφρενικής, κατά τον αείμνηστο  καθηγητή του Κανονικού Δικαίου, Κωνσταντίνο Μουρατίδη, συντακτικής πράξεως (υπ αριθμόν  7) του τότε δικτατορικού καθεστώτος (που τελούσε υπό την "αόρατη" καθοδήγηση  του ταξιάρχου Δημητρίου Ιωαννίδη), και χωρίς να μνημονεύεται στην εκπτωτική απόφαση ούτε ένας (αριθμός 1) ιερός κανόνας...

 Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σφάγια-θύματα του ακατάλλακτου μίσους και φονικού πάθους των συνεπισκόπων τους, ενημερώθηκαν για την επιβολή της εις βάρος τους "κεφαλικής" ποινής από φιλικά τηλεφωνήματα και από  το...ραδιόφωνο προς αιώνια καταισχύνη των διωκτών τους!

Η καταδίκη στην ποινή της εκπτώσεως δεν έγινε την ίδια ημέρα και για τους δώδεκα επισκόπους. Τα πρώτα θύματα της σεραφειμικής μάχαιρας ήταν οι μακαριστοί, πλέον, μητροπολίτες Ζακύνθου Απόστολος (Παπακωνσταντίνου) και Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κωνσταντίνος (Σακελλαρόπουλος) που κηρύχθηκαν έκπτωτοι στις 13 Ιουνίου του 1974. Ακολούθησε η εκπαραθύρωση του, επίσης μακαριστού, μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικοδήμου στις 25 του ιδίου μηνός. Και εν συνεχεία, στις 11 Ιουλίου η σφαγή ολοκληρώθηκε με την έκπτωση ακόμη εννέα  μητροπολιτών, των, μακαριστών πλέον, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Κωνσταντίνου (Πούλου), Πολυανής και Κιλκισίου Χαρίτωνος (Συμεωνίδη), Αλεξανδρουπόλεως Κωνσταντίου (Χρόνη), Θεσσαλονίκης Λεωνίδα (Παρασκευόπουλου), Δημητριάδος Ηλία (Τσακογιάννη), Λαρίσης, Πλαταμώνος και Τυρνάβου Θεολόγου (Πασχαλίδη), Παραμυθίας Παύλου (Καρβέλη), Χαλκίδος Νικολάου (Σελέντη) και του μοναδικού, εισέτι ζώντος, Τρίκκης και Σταγών (νυν Σταγών και Μετεώρων) Σεραφείμ (Στεφάνου).

Tους θρόνους των δώδεκα σφαγιασθέντων κατέλαβαν οι εξής μοιχεπιβάτες: Ζακύνθου Παντελεήμων (Μπεζενίτης), τρία!!! χρόνια αργότερα, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κλεόπας (Θωμόπουλος), Αττικής και Μεγαρίδος Δωρόθεος (Γιανναρόπουλος), εκ μεταθέσεως απ’ την Καστοριά, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Αγαθάγγελος (Ταμπουρατζάκης), Πολυανής και Κιλκισίου Αμβρόσιος (Στάμενας), Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος (Ρούσσας), Θεσσαλονίκης Παντελεήμων (Χρυσοφάκης), εκ μεταθέσεως απ τη Σάμο, Δημητριάδος Χριστόδουλος (Παρασκευαΐδης), Λαρίσης, Πλαταμώνος και Τυρνάβου Σεραφείμ (Ορφανός), Παραμυθίας Τίτος (Παπανάκος), Χαλκίδος Χρυσόστομος (Βέργης), Τρίκκης και Σταγών Στέφανος (Αφεντουλίδης), ο εκδηλώσας ειλικρινή, μετά ταύτα, μετάνοια, καταβαλών απέλπιδα προσπάθεια επουλώσεως του εκκλησιαστικού τραύματος που επήνεγκε η σεραφειμική λαίλαπα στο εκκλησιαστικό σώμα και υποπεσών στη δυσμένεια του επαράτου σεραφειμικού καθεστώτος.

Αρχιτέκτονες της εκκλησιαστικής, αυτής, ανωμαλίας υπήρξαν:

α) Ο μακαριστός Σεραφείμ Τίκας, εκλεγείς αρχιεπίσκοπος, φρουρούσης της αστυνομίας το συνοδικό μέγαρο!!!, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3 ΣΠ, με 20, μονάχα, ψήφους, από μία "κολοβωμένη" "Ιεραρχία".

β) Ο μακαριστός Παντελεήμων Καρανικόλας (τότε μητροπολίτης Κορινθίας, ο και "σκληροπυρηνικός" αποκληθείς) και

γ) Ο επίσης μακαρίτης Παναγιώτης Χρήστου, ο μοιραίος για τα εκκλησιαστικά μας πράγματα, τότε υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (που αντιπαθούσε το μακαριστό Ιερώνυμο), όντος γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων του πράκτορος της ΚΥΠ Αθανασίου  Αγγελόπουλου, καθηγητή της θεολογικής σχολής του ΑΠΘ, ο οποίος παρακολουθούσε τις κινήσεις του μακαριστού αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου του Α (Κοτσώνη) επί τη βάσει των όσων γράφει ο τελευταίος στο μνημειώδες σύγγραμμά του με τίτλο ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.

Την σύνοδο που συνεκλήθη την ονόμασαν "Έκτακτη πολυμελή", ενώ στην πραγματικότητα υπήρξε ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ σύνοδος (κατά το χαρακτηρισμό του αρυσθέντος προσωπικό όφελος απ’ τη συγκρότησή της, μακαριστού μητροπολίτη Πατρών Νικοδήμου Βαλληνδρά).

Από την σύνθεση της Αριστίνδην αυτής συνόδου αποκλείστηκαν οι 34 από τους τότε 66 εν ενεργεία μητροπολίτες (ΜΟΛΟΝΟΤΙ 44 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΣΑ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑΡΧΙΑ) με το αιτιολογικό ότι ήταν "αντικανονικοί"! Δηλαδή η πολιτεία με συντακτική πράξη απεφάνθη ποιοι μητροπολίτες ήταν κανονικοί και ποιοι αντικανονικοί ΕΡΗΜΗΝ της Εκκλησίας· το τελευταίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ιστορία της Οικουμενικής Ορθοδοξίας)!!!

Μετά την αντικανονικότατη εκλογή, του από Ιωαννίνων Σεραφείμ (Τίκα), για λόγους συνειδήσεως αρνήθηκαν να μετάσχουν στη διαβλητή, από ιεροκανονικής πλευράς, διαδικασία εκλογής οι μακαριστοί Μυτιλήνης Ιάκωβος, Μηθύμνης Ιάκωβος και Κιλκισίου Χαρίτων.

Σημειωθήτω ότι ο Σεραφείμ, στις 25 Νοεμβρίου του  προηγουμένου έτους (1973), κατά σαφή παράβαση των ιερών κανόνων, όρκισε την κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου, παρακάμπτοντας τον οικείο μητροπολίτη (αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο), χωρίς την κανονική άδεια του οποίου και ενήργησε με συνέπεια ο τελευταίος να τον καταγγείλει στην τότε ΔΙΣ, και διαπράττων το κανονικό αδίκημα της εισπηδήσεως σε αλλότρια εκκλησιαστική επαρχία.

Στην συνέχεια άρχισαν να αντικρίζουν το φως της δημοσιότητας και να πυκνώνουν, μέρα με τη μέρα (στον τότε λογοκριμένο, απ’ το καθεστώς Ιωαννίδη, τύπο) κάποια περίεργα, τουλάχιστον, δημοσιεύματα αναφορικά με τη ΔΗΘΕΝ εκκρεμή κανονικότητα κάποιων μητροπολιτών που είχαν αποκλεισθεί απ’ τη διαδικασία εκλογής αλλά και απ’ τα διοικητικά εκκλησιαστικά σώματα, γενικότερα,  επί τη βάσει της προαναφερθείσης υπ’ αριθμόν 3 ΣΠ. Όπως εκ του αποτελέσματος προέκυψε, καλλιεργούσαν και προετοίμαζαν τεχνηέντως το κλίμα για την επικείμενη και στο σκοτεινό παρασκήνιο σχεδιαζόμενη και παρασκευαζόμενη σφαγή των ανεπιθύμητων στο σεραφειμικό καθεστώς μητροπολιτών. Μέχρι και αντικείμενο επιθεωρήσεων σε θέατρα της Αθήνας έγινε η "φιλολογία" περί της ΔΗΘΕΝ αντικανονικότητας των προαναφερθέντων μητροπολιτών!
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Και  ένα  Προφητικό  άρθρο Αγιορείτη

από το 2001.

Η υποχρέωση της Οικουμενιστικοκρατουμενης

και υπνώτουσας ποιμαινούσης Εκκλησίας


“ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ” ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΩΝ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ

-ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΟ   ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

- Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ “ΤΖΙΧΑΝΤ” ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ “ΠΟΛΕΜΟΥ”

-ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ Η ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

LATHRAIOI 
Σε εξαιρετικά επικίνδυνες ατραπούς οδηγεί την πατρίδα η πολύχρονη, προδοτική και μειοδοτική πολιτική των Ελληνικών κυβερνήσεων -μετά το 2005- που είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να κυριευτεί από το μουσουλμανικό στοιχείο εκατοντάδων χιλιάδων λαθρεποίκων, απίστων και παραβατικών εκδικητικών στοιχείων, με την επικίνδυνη εξέλιξη 10 χρόνια αργότερα, το πρόβλημα να μην μαζεύεται και να αποκτά μορφή εσωτερικής “ατομικής βόμβας”. Μια ισλαμική “πυριτιδαποθήκη” είναι ήδη εγκατεστημένη στα σπλάχνα της πατρίδος που απειλεί να τινάξει στον αέρα την συνοχή και τα θεμέλια του Ελληνικού Κράτους το οποίο πια για τις πράξεις του και τις κυβερνητικές του αποφάσεις δίνει λόγο μόνον σε δύο αφεντικά: Τους Γερμανούς και τους Εβραίους.

Τις τελευταίες ώρες σκληροί πυρήνες φονταμενταλιστών λαθρομεταναστών υπό την καθοδήγηση ύποπτων τύπων που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και τις ξένες διωκτικές αρχές, παρακινούν σε εξέγερση και γενική κινητοποίηση μάζες και σμήνη παράνομα εγκαταβιούντων στη χώρα υπό το πρόσχημα της εργασιακής καταπίεσης.
skala-lakwnias-1
Η περίεργη υπόθεση με την ανάρτηση σημαίας της “Τζιχάντ” κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θήβας, φαίνεται τελικά ότι δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός αφού το ακολούθησαν τα έκτροπα της Νότιας Λακωνίας τα οποία απ’οτι φαίνεται λαμβάνουν πανελλαδικές και ανεξέλγκτες διαστάσεις.

ΝΕΕΣ “ΜΑΝΩΛΑΔΕΣ” ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΒΛΕΠΕΙ Η ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Την ώρα που η κατάσταση για τη χώρα είναι κρίσιμη, αριστερές εφημερίδες αναβιώνουν Μανωλάδες και βλέπουν ρατσισμό και καταπίεση στην περιοχή
Ενδεικτικό είναι το ρεπορτάζ από την  ”Εφημερίδα των Συντακτών”:
Την ώρα που δικάζονται οι εκμεταλλευτές και οι μπράβοι για τις δολοφονικές επιθέσεις στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας, 800 Πακιστανοί εργάτες γης στη Σκάλα Λακωνίας βρίσκονται στην πέμπτη μέρα απεργίας στα χωράφια και στα συσκευαστήρια, μετά τις συνεχιζόμενες ρατσιστικές επιχειρήσεις εναντίον τους.
Οπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι μετανάστες, αστυνομικοί εισβάλλουν στα σπίτια τους κάθε Παρασκευή χαράματα, ημέρα πληρωμής, σπάνε πόρτες και τους χτυπούν με κλοτσιές, γροθιές και κλομπ. Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου για το θέμα, τέσσερις Πακιστανοί μετανάστες από τη Σκάλα μαζί με τον επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ, κατήγγειλαν σωρεία ρατσιστικών επιθέσεων και συμπεριφορών. Μετανάστες εργάτες με οικογένειες, που ζουν τσουβαλιασμένοι σε σπίτια-«κοτέτσια», για τα οποία δίνουν 50 ευρώ νοίκι τον μήνα, αντιμετωπίζουν εκτός από τις αυξανόμενες αστυνομικές επιδρομές, την αυθαιρεσία των εργοδοτών τους και την εχθρική συμπεριφορά μέρους της τοπικής κοινωνίας.
«Ζουν σε κοτέτσια»
«Τους απαγορεύουν να κάτσουν στην πλατεία και στις καφετέριες, τους απαγορεύουν να πάνε στην παραλία για μπάνιο, να πάνε σε ένα κουρείο ή να νοικιάσουν σπίτια. Οι ίδιοι που τους αποκαλούν “βρομιάρηδες”, τους αναγκάζουν να ζουν κατά δεκάδες σε κοτέτσια, σε αποθήκες και ερείπια, ενώ ταυτόχρονα τους ζητάνε να πληρώνουν 50 ευρώ τον μήνα νοίκι γι’ αυτές τις άθλιες συνθήκες ζωής», ανέφερε ο Ετζάζ Αχμεντ, που είναι διερμηνέας στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και έχει συνολική εικόνα για τη ζωή των 1.000 και πλέον μεταναστών που ζουν στην περιοχή και προέρχονται κυρίως από το Πακιστάν, αλλά και από το Μπανγκλαντές, το Αφγανιστάν και τις αραβικές χώρες.

Θύμα ρατσιστικής αστυνομικής βίας έπεσε πριν από τρεις βδομάδες και ο Ναντίμ Ασίφ, ο οποίος είχε ξεχάσει τα χαρτιά και τα κλειδιά του στο σπίτι του όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο τέσσερις αστυνομικοί με στολή. «Οι αστυνομικοί άρχισαν να με χτυπάνε και μου έσπασαν το χέρι», λέει ο Ναντίμ, που ακόμα είναι με επιδέσμους και δυσκολεύεται να δουλέψει. Δεκάδες είναι και τα κρούσματα απλήρωτης εργασίας. «Οι εταιρείες Αντώνης Κυριακάκος και ΣΙΑ Ο.Ε. και του Γιώργου Μπυράκου χρωστάνε για πάνω από 3 χρόνια μεροκάματα, που ξεπερνάνε τα 50.000 ευρώ, μοιράζοντας ακάλυπτες επιταγές», κατήγγειλε ο Ζετ Αουλα, που μένει από το 1998 στη Σκάλα Λακωνίας.

«Στη Σκάλα υπάρχει ακόμα μία ρατσιστική Μανωλάδα με την κάλυψη του δημάρχου, της κυβέρνησης και της αστυνομίας», τονίζει στην «Εφ.Συν.» ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ, που πρωτοστάτησε πριν από 4 χρόνια στη συγκρότηση της Ενωσης Μεταναστών Εργατών στη Σκάλα. Τον Σεπτέμβριο του 2010, μετά από μαζική απεργία των μεταναστών και αντίστοιχη μεγάλη διαδήλωση στην περιοχή, είχε σταματήσει ανάλογη επιχείρηση-σκούπα, όπου οι Αρχές είχαν πετάξει έξω από τα σπίτια τους αυθαίρετα εκατοντάδες μετανάστες.
Τον Φεβρουάριο του 2011 ομάδα σαράντα περίπου ατόμων επιτέθηκε σε πρόχειρα καταλύματα μεταναστών στους Μολάους και τα Πάκια Λακωνίας.
Στις 8 Ιουλίου 2013, η Χρυσή Αυγή, παρουσία των βουλευτών Κουκούτση, Μίχου, Λαγού, Κασιδιάρη και Κούζηλου, πραγματοποιούν πορεία «διαμαρτυρίας» για να «απελευθερώσουν», όπως έλεγαν, «τη Σκάλα από τους Ρομά και τους λαθρομετανάστες που κάνουν ληστείες».
Μαζική συγκέντρωση
Την προηγούμενη Κυριακή, στο πλαίσιο της απεργίας που κήρυξαν οι εργάτες, οργανώθηκε μαζική συγκέντρωση και πορεία εκατοντάδων απεργών από το Δημαρχείο προς το Αστυνομικό Τμήμα. Οι μετανάστες κατήγγειλαν επωνύμως αστυνομικούς της περιοχής για άσκηση σωματικής βίας και τον δήμαρχο του Δήμου Eυρώτα για ρατσιστική συμπεριφορά. Οι απεργοί ζητούν αξιοπρεπή αντιμετώπιση από όλους και χαρτιά για να δουλεύουν με πλήρη δικαιώματα.
«H Σκάλα και ο Δήμος Ευρώτα έχουν γίνει τόπος οικονομικού προορισμού των πάσης φύσεως μεταναστών κυρίως αφροασιατικής προέλευσης», λέει ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ αντιδήμαρχος Ηλίας Παναγιωτακάκος, ο οποίος παραδέχεται πως «φυσικά υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και ‘’τσαμπουκάς’’ ορισμένων εργοδοτών, που δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Επίσης το “τσουβάλιασμα” ζωής σε τρώγλες επιτείνει το πρόβλημα». Ο αντιδήμαρχος χαρακτηρίζει ωστόσο υποκινούμενες τις απεργίες, υποστηρίζει πως την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία, ενώ θεωρεί κρίσιμο να γίνει απογραφή «παρανόμων» μεταναστών από τον δήμο και όχι από τις δυνάμεις καταστολής.

Ο κ. Παναγιωτακάκος προτείνει ακόμα και τη φορολόγηση (!) των Πακιστανών μέσω του εργόσημου. Οταν του επισημάναμε πως οι μετανάστες δουλεύοντας χωρίς ωράρια από το πρωί στις 6 μέχρι το βράδυ πληρώνονται με 26 λεπτά για 20-25 κιλά πορτοκάλια, απάντησε πως «αυτά παίρνουν και οι Ελληνες. Η κατάσταση είναι τραγική έτσι και αλλιώς, με τις τιμές να είναι πολύ χαμηλά».
«Το μαύρο χρήμα»

«Η μόνη λύση για ανθρώπινη και αξιοπρεπή δουλειά, και όχι για να βγάζουν μαύρο χρήμα από τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών γης οι μεγαλοπαραγωγοί, είναι η νομιμοποίηση τώρα των μεταναστών στη Σκάλα Λακωνίας, στη Μανωλάδα και όπου δουλεύουν σαν σκλάβοι μετανάστες εργάτες», απαντά με ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ.
Aυτή τη στιγμή, τα πορτοκάλια, που είναι η κύρια παραγωγή στον κάμπο της Σκάλας, έχουν μείνει πάνω στα δέντρα, αλλά και αυτά που πωλούνται είναι σε τιμές εξευτελιστικές, 3 με 6 λεπτά το κιλό. Aπλήρωτοι εργάτες και απλήρωτοι αγρότες, την ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για τόνωση των εξαγωγών, με την παραγωγή να καταστρέφεται στα χωράφια και τις ζωές των μεταναστών εργατών να καταρρέουν γύρω από αυτά.
«Αρκετός κόσμος, αν και όχι φανερά, κυρίως έμποροι και ιδιοκτήτες, θέλουν να λυθεί το “πρόβλημα”, όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος για τους μετανάστες, ούτε γιατί δεν είναι ρατσιστές, αλλά γιατί δεν έχουν εργατικά χέρια για τα πορτοκάλια», ισχυρίζονται κάποιοι κάτοικοι της περιοχής, μέλη της «Αυτόνομης πρωτοβουλίας ενάντια στη λήθη», που κατακρίνουν τη στάση της δημοτικής αρχής και την ηχηρή απουσία ­ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
 Φωτορεπορτάζ: Ισλαμιστές λαθραίοι κατέλαβαν το Δημαρχείο στην Σκάλα Λακωνίας-Τον νόμο της Σαρίας έχουν επιβάλει Πακιστανοί & Αφγανοί!

 O ύποπτος Τζαβέντ Ασλάμ μπροστάρης στα φουσάτα Πακιστανών που “πνίγουν” τη Νότια Λακωνία. Πρωτοφανής πορεία στο κέντρο της Σκάλας από μιλιούνια λαθρεποίκων εργατών(Βίντεο σοκ)

 http://www.makeleio.gr/?p=125180
Προφητικό άρθρο για τους λαθρομετανάστες σε εντελώς
ανύποπτο χρόνο του Γέροντος Θεόκλητου Διονυσιάτου!
Παραθέτουμε ένα προφητικό και αρκετά επίκαιρο άρθρο του αειμνήστου Γέροντος Θεόκλητου Διονυσιάτου που δημοσιεύτηκε στον «Ορθόδοξο Τύπο» στις 23 Νοεμβρίου 2001 και που αναφέρεται στην εισβολή των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα  ("Αναβάσεις").
Το άρθρο του Γέροντος Θεόκλητου είχε τίτλο:
«ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑΙ  ΕΝΟΡΑΣΕΙΣ»
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Την φράση αυτη μού θύμισαν κάποιες συζητησεις, πού είχα τελευταίως με τρεις φίλους ησυχαστές, πού και οι τρείς, ωσάν από προφητική διαίσθηση, ισχυρίζοντο για την επέλευση απιθάνων εθνικών καταστάσεων. Και ποιές καταστάσεις είναι αυτές;
Ότι, ταχα, η Ελλάς, σταδιακώς, δεν θά συρρικνωθεί μέν εδαφικώς, αλλά θά κατακτηθεί εκ των ένδον από τό Ισλάμ!
Και εστήριζαν τον ισχυρισμόν των, στις ηλεγμένες πληροφορίες, όπως έλεγαν, πού τούς μετέδιδαν παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέσεων, πού τούς επεσκέπτοντο στην  Ερημο τού  Αθωνος ή τους έγραφαν.
Και στην ερώτησή μου· Ο Θεός θά επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας Εκκλησίας Του, πού «επεριποιήσατο τώ ιδίω Αίματι», μέ τόν σκοτεινό και δαιμονικόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορθοδοξία της Ελλάδος;
Μού απήντησαν με ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ αφορμής τής εκτεταμένης αμαρτίας. Καί ανεφέρθησαν στους βυζαντινούς ρωμηούς, πού δεν
μετανοούσαν.
Και όταν πάλιν τους ερώτησα· πώς θα συμβεί αυτό και πότε και τί θά γίνουν οι Έλληνες;
Απήντησαν, ότι ήδη ενεργείται η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμεθανών, πού ονομάζονται μετανάστες, καί πού θα στερεώνονται σταδιακώς μέ τήν ελληνικήν ιθαγένεια, πού θά τούς χορηγεί ευχαρίστως τό Κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση.


Οι δε Έλληνες βαθμιαίως θά γίνουν μειονότης, έως ότου θά μείνουν ελάχιστοι χριστιανοί ως …δείγμα.
Μή απορείς, πάτερ Θ., έσπευσαν να εξηγήσουν, αυτήν τήν τραγωδία του λαού μας. Πολλοί θά αποδεχθούν τον μουσουλμανισμόν αβιάστως.  Αλλοι, με κάποιαν βίαν ποικίλης μορφής. Και άλλοι «χριστιανοί» θα μεταναστεύσουν σέ χριστιανικές χώρες, μή δυνάμενοι νά συμβιώσουν με τους βαρβάρους αυτούς, πού τους χρησιμοποιεί ο Θεός ως μέσον παιδαγωγίας, όπως ανά τους αιώνες ενεργούσε στούς Ισραηλίτες και στους χριστιανούς, πού δεν μετανοούσαν για τίς αμαρτίες τους....
Παράδειγμα ο Κατακλυσμός, τα Σόδομα, ο Ελληνισμός της Ανατολής, το Βυζάντιον.
Αυτά όλα με είχαν συντρίψει ψυχικώς και σκεφτόμουνα, τάχα θά επιτρέψει ο Θεός αυτήν την ασύλληπτον συμφοράν; Επηκολούθησε σιωπή για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια, έθεσα το ερώτημα·
Πατέρες άγιοι και αδελφοί, φανταζεσθε σείς, πώς θα ανεχθεί ο Κύριος τίς μουσουλμανικές δαιμονικές θυσίες, αντί των ορθοδόξων θυσιαστηρίων;
Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητου πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Αγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος.
Η συζήτηση κράτησε περισσότερον από δύο ώρες, οπότε οι ησυχαστές ανεχώρησαν και μου ετόνισαν να ευχαριστώ τον Κύριον γιά όσα επιτρέπει να γίνωνται εξ αγάπης και για την σωτηρίαν τών ψυχών. Και να μή παρασύρομαι συναισθηματικώς από την επιφάνεια τών γεγονότων, αλλά να εισδύω στήν ουσίαν των, αφού είναι δεδομένον, ότι «ο Θεός αγάπη εστί».
Κι έμεινα μόνος…
Μέσα στον συγκλονισμό μου γιά τήν τραγωδία του λαού μας, τόν κλαυθμόν και τους στεναγμούς μου προς τον πανυπερεύσπλαγχνον Θεόν, άρχισα να μελετώ όσα είπαν με βεβαιότητα οι όσιοι εκείνοι ερημίτες και άνθρωποι τού Θεού και να αναλύω λογικώς τούς ισχυρισμούς τους.
Παρ΄ ότι καμιά ανησυχούσα φωνή δεν ακούεται, όμως, κάποια σποραδικά δημοσιεύματα προ μηνών στον γρηγορούντα «Ορθόδοξον Τύπον» ήρχοντο να επαληθεύσουν σχεδόν τούς ισχυρισμούς των φίλων μου ησυχαστών.
Και μάλιστα κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, πάλιν στον «Ο.Τ.» από σώφρονες χριστιανούς, θεολόγους καί συγγραφείς, οι οποίοι με πειστικά επιχειρήματα κατέληγαν στα ίδια συμπεράσματα, πού εβασίζοντο σέ αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία.
Αλλά το σκάνδαλον ευρίσκεται στήν σιωπήν των κοινής πληροφορήσεως μέσων, των λεγομένων μαζικής ενημερώσεως. Ομως, όσον και αν φαίνεται περίεργη η βαθειά σιγή επί ενός βοώντος εθνικού κινδύνου, το φαινόμενον δέν είναι ανεξήγητον. Πρόκειται περί σχεδόν καθολικής πωρώσεως τών συνειδήσεων. Και είναι ιστορικώς αποδεδειγμένον, ότι όταν η αμαρτία καθολικοποιείται, γενικεύεται, ακολουθεί, δίκην συνδρόμου, η άγνοια του κακού.
Ιδού η απόδειξη· Οταν ο Θεός είχεν αποφασίσει τόν Κατακλυσμόν, με το αιτιολογικόν· «Ου μή καταμείνη το πνεύμα μου εις τους ανθρώπους του τους, διά το είναι αυτούς σάρκας», έδωκεν εντολήν στον δίκαιον Νώε νά κατασκευάσει την Κιβωτόν. Ειργάζοντο οι τεχνίτες επί ένα χρόνον. Βλέποντες οι απονεκρωθέντες αμαρτωλοί την κατασκευαζομένην Κιβωτόν και τον σκοπόν, πληροφορούμενοι, έλεγαν· και τί κάνουμε ώστε να πνιγούμε; Και όταν Αγγελοι είπαν στον δίκαιον Λώτ νά ειδοποιήσει τους συγγενείς του, γιατί θα έριχναν φωτιά να κάψουν τά Σόδομα, όλην την Πεντάπολιν, οι συγγενείς του γελούσαν με τόν γέροντα· και τί κάνουμε, ώστε νά μάς κάψει ο Θεός;
Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, σέ κάποιο μέτρο· το σύνδρομο της πωρώσεως. Καμμία εφημερίδα δέν έγραψε για τον εθνικόν κίνδυνον μέ εξαίρεση την πολύτιμη ορθόδοξη έπαλξη, τον «Ορθόδοξον Τύπον», πού, και μόνον γιατί από ένα χρόνο σχεδόν σαλπίζει, το σάλπισμα τής μετανοίας, αξίζει τον έπαινον τής Εκκλησίας και την εκ Θεού δικαίαν μισθαποδοσίαν.
Οι απόψεις και οι απελπιστικές ενοράσεις των αγίων εκείνων ερημιτών, όσον και αν δεν είναι αποδεικτικές, δεν στερούνται, όμως, σέ κάποιον βαθμόν, πειστικότητος, γιατί βασίζονται σε απτά δεδομένα, ένα των οποίων, είναι οι ενεργούμενες αμαρτίες αγνοουμένης τής μετανοίας, σ΄ όλην την Ελλάδα, παρά τις ελάχιστες νησίδες χριστιανικής ζωής και ηθικής αντιστασεως.
Δεύτερον ότι, ο προφητικός λόγος «αμαρτίαι, έθνη ελαττονούσι», έχει πολλάκις επαληθευθεί.
Τρίτον, στην δραστηριότητα τής αμαρτίας, περιλαμβάνονται και οι ένα εκατομμύριον εκτρώσεις κάθε τριετίαν· οι υπερτερούντες θάνατοι των γεννήσεων· ναρκωτικά καί άλλες ηθικές πληγές. Και τέλος, τό κυριώτερον, είναι τα τρία σχεδόν εκατομμύρια των νομιμοποιουμενων μουσουλμάνων, πού αυξάνονται και πληθύνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ένα φαινόμενον, πού ερμηνεύει και τις απόψεις των ησυχαστών, των μουσουλμανων ενεργούντων ως οργάνων ασυνειδήτων του Θεού.
Οπως επίσης ασυνείδητα όργανα —όχι ανεύθυνα, βεβαίως— είναι οι άθεοι κυβερνήτες μας, πού υποδέχονται τους δεδηλωμένους εχθρούς του Εθνους μας, για να μή κατηγορηθούν, ταχα, ως ρατσιστές ή εθνικιστές. Αυτή η καραμέλλα έχει πολύ πέραση στην εποχή μας, μεταξύ τών επιπολαίων και αθέων, πού γίνονται καταγέλαστοι με τις παραδοξολογίες των.
Παράδειγμα, «τό αλβανάκι» πέρυσι και τώρα η γερμανιδούλα του Βόλου, πού αν είναι διαποτισμένοι, ο πρώτος από τόν αλβανικόν ανθελληνικόν σωβινισμόν και η δεύτερη πιστεύει στό γερμανικό «ούμπερ άλλες» τότε, στά χέρια των το ελληνοχριστιανικόν σύμβολον η γαλανόλευκη μέ Σταυρόν, είναι τιμωρία, δεν είναι τιμή! Είναι αντίφαση.
Τώρα το πρόβλημα, το παμπρόβλημα, είναι η αλλοτρίωση του ελλαδικού χώρου, κατά παραχώρηση Θεού, για την αμετανοησία τών πιστών. Οπότε αβιάστως ανακύπτει η υποχρέωση της ποιμαινούσης  Εκκλησίας νά κηρύξει μετάνοιαν στόν λαόν. Αλλοιώς; «Εάν μή μετανοήτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. ιγ 3). Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα.

Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
 Ορθόδοξος Τύπος, 23 Νοεμβρίου 2001

Πηγή: ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Απειλούν να κάψουν τις χριστιανικές εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη!
«Πολύ φοβάμαι ότι και στην Αθήνα θα ζητάμε προστασία
των χριστιανών από τους φανατικούς Τζιχαντιστές!
Να’ ναι καλά οι ισλαμολάγνοι δήμαρχοι της χώρας μας!!»
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για τις χριστιανικές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να λάβει η τουρκική αστυνομία μετά από το επεισόδιο στην εκκλησία των Ασσυρίων που έγινε πριν από λίγες μέρες με την επίθεση ένοπλης ομάδας  την ώρα της λειτουργίας. Να θυμίσουμε ότι στις 28 Ιουνίου υπό την θρησκευτική επίδραση του Ραμαζανίου μια ομάδα οχτώ φανατικών μουσουλμάνων στο προάστιο του Yeşilköy της Κωνσταντινούπολης και την ώρα που γίνονταν σε ένα χριστιανικό ναό λειτουργία, εισέβαλαν μέσα στον ναό με άγριες διαθέσεις κραδαίνοντας κοφτερά μαχαίρια και τρομοκρατώντας τον κόσμο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον ναό διακόπτοντας την τελετή. Μάλιστα απείλησαν ότι θα σφάξουν εν ψυχρώ τον τελούντα την τελετή. Τελικά και ενώ είχε ειδοποιηθεί  η αστυνομία, η ομάδα των φανατικών μουσουλμάνων αφού τρομοκράτησε την περιοχή αποχώρησε ανενόχλητη από τον ναό.


Όπως αναφέρει δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, Taraf, (10/7), ο νομάρχης της ευρύτερης περιοχής της Κωνσταντινούπολης, Hüseyin Avni Mutlu, αποφάσισε σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολη να τοποθετηθεί μόνιμη αστυνομική φρουρά, ειδικά τις Κυριακές όποτε τελείται η θεια λειτουργία και πολλοί πιστοί προσέρχονται στους ναούς για να προσευχηθούν. Η φρουρά θα ελέγχει την περιοχή γύρω από τις εκκλησίες και θα παρακολουθεί κάθε ύποπτη κίνηση για τυχόν απόπειρα διενέργειας ένοπλης επίθεσης.

Για το ίδιο θέμα, καθώς έχει δημιουργηθεί μετά την επίθεση κατά της εκκλησίας του Yeşilköy κλίμα τρομοκρατίας ανάμεσα στις μη μουσουλμανικές μειονότητες, ο διευθυντής της Ασφαλείας της περιοχής του Bakırköy κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη τους εκπρόσωπους της ελληνικής, αρμενικής, ασσυριακής και εβραϊκής κοινότητας της περιοχής, για να εξετάσει την συνεργασία τους στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια των ναών και των πιστών που προσέρχονται κυρίως τις ημέρες της λειτουργίας.
Το κλίμα επιδεινώνει και η περίοδος που διανύομαι, του ιερού μήνα των μουσουλμάνων, το Ραμαζάνι, που προκαλεί την έξαρση του ισλαμικού φανατισμού και αυξάνει τις πιθανότητες για επιθέσεις; κατά χριστιανικών στόχων. Την κατάσταση επίσης επιδεινώνει και η εμφάνιση των φανατικών Τζιχαντιστών σε όλη την Τουρκία με την σιωπηλή στήριξη του ισλαμικού κόμματος του Ερντογάν. Αυτοί οι Τζιχαντιστές είναι ορκισμένοι να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά χριστιανικών στόχων. Χαρακτηριστικό είναι πως ο θρησκευτικός αρχηγός της χριστιανικής κοινότητας των Ασσυρίων, Μητροπολίτης Yusuf Çetin, ζήτησε επίσημα από την τουρκική αστυνομία μόνιμη προσωπική φρουρά γιατί όπως ανέφερε έχει δεχτεί απειλές από φανατικούς μουσουλμάνους ότι θα τον σφάξουν εν ψυχρώ.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ «ωραία» στην γειτονική Τουρκία, εμείς ετοιμαζόμαστε να αναγείρουμε μεγαλοπρεπές μουσουλμανικό τέμενος στην ελληνική πρωτεύουσα και μάλιστα σε δημόσιο οικόπεδο του ελληνικού ναυτικού. Την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι, πολλοί από τους οποίους είναι οπαδοί αν όχι και μελη των Τζιχαντιστών, βρίσκονται στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου και ετοιμάζονται μέσω της τουρκικής μαφίας να εισέλθουν σαν «πρόσφυγες» στο ελληνικό έδαφος. Στο τέλος όπως φαίνεται δεν θα ζητάμε προστασία των χριστιανών μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πολύ φοβάμαι ότι και στην Αθήνα θα χρειαστεί να γίνει το ίδιο! Να’ ναι καλά οι ισλαμολάγνοι δήμαρχοι της χώρας μας!!

"Ὅταν εἶναι ὁ καιρὸς ἀγώνων γιὰ τὴν Πίστη, θὰ ἀποφασίσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας"!!!


Λέγει τὰ αὐτονόητα, ἀλλά ἀρνεῖται νὰ κάνει τὰ στοιχειώδη

Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν ἡμι-ορθόδοξη κατήχηση καὶ τὴν ἀντι-αιρετικὴ παραγωγὴ τῶν τελευταίων ἑβδομάδων. Ἔχει ἐπιδοθεῖ στὴ συγγραφὴ ἄρθρων-κηρυγμάτων(1), τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν πείθουν γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῶν προθέσεών του, ἀλλὰ προέρχονται ἐκ τῆς σκοπιμότητος νὰ πείσει περὶ τῆς «ὀρθοδοξίας» του, τὴν ὁποία τραυμάτισε σοβαρότατα, ὅταν, φοβούμενος τὴν Πατριαρχικὴ «ράβδο», ἀπέσυρε τὴν ὑπογραφή του ἀπὸ τὴν «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ὡσὰν μιὰ γραία πού, μὴ γνωρίζουσα γραφὴ καὶ ἀνάγνωση, ...ἀγνοοῦσε τί εἶχε ὑπογράψει!
Κατέστη τοῖς πᾶσι φανερὸ τότε, ὅτι ἡ ἀπόσυρση τῆς ὑπογραφῆς του ἔγινε διὰ νὰ μὴν πέσει στὴν δυσμένεια τοῦ αἱρετίζοντος Πατριάρχη! Γι’ αὐτὸ ὑπῆρξαν πολλὲς ἀντιδράσεις ἐναντίον του καί, ὅπως εἶχε γραφεῖ σὲ ἱστολόγιο, «μὲ τὴν ἀνάκλησί του ὁ κ. Ἱερεμίας Φούντας ἐξευτέλισε σφόδρα τὸν ἑαυτό του, προκειμένου νὰ καταπραΰνη» τὸν ἔνοικο «τοῦ Φαναρίου, ποὺ “ἄναψε καὶ φούντωσε” μὲ ὅσους ὑπέγραψαν τὴν Ὁμολογία Πίστεως!».
Μάλιστα τότε, ἀκόμα κι ἕνας συνάδελφός του, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, εἶχε γράψει κείμενο-κατηγορητήριο πρὸς τὸν κ. Ἱερεμία, σημειώνοντας ὅτι οἱ ἐναντιώσεις ὅσων ἐνοχλήθηκαν

ΕΦΥΓΕ Ο π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ!

  Το Ιεραποστολικο εργο αφανιζεται και ο
"αφελης" Τελεβάντος ζητα να το σωσει εκεινος που εδωσε την ...αδεια να αφανιστεί! Δηλ. ο Οικουμενιστης πατριαρχης Θεοδωρος! 

 

Πηγή: http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2014/07/blog-post_9873.html

ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=======

Πληροφορούμαστε εγκύρως ότι χθες έκλεισε το σχολείο “Φως Εθνών” στο Ντολεζί του Κογκό. 

Προηγήθηκε το κλείσιμο της Μονής που λειτουργούσε εκεί λίγο μετά την άφιξη του Θεοφ. Επισκόπου κ. Παντελεήμονα (Αράθυμου) στη Μητρόπολη και οι μοναχοί της Μονής αποπέμθηκαν.

Το ακόμη χειρότερο! Ολα δείχνουν ότι δεν είναι μακριά η ημέρα που θα κλείσει και το ορφανοτροφείο.
Ενα ιεραποστολικό κλιμάκιο που ανθούσε -από κάθε άποψη- εκεί, σήμερα μαραζώνει και συρρικνώνεται εξαιτίας της απομάκρυνσης του υπεύθυνου του κλιμακίου Αρχιμ. Θεολόγου Χρυσανθακόπουλου και εξαιτίας της εκλογής του Θεοφ. επισκόπου Μπραζαβίλ Παντελεήμονα (Αράθυμου).

Εκφράζουμε την πραγματική οδύνη μας για την τραγική κατάληξη τόσου ζήλου, τόσων μόχθων, τόσων κόπων και τόσων χρημάτων. Συνειδητοποιούμε την πικρία, την απογοήτευση και τον σκανδαλισμό που προκαλεί το γεγονός σε όλους και προπαντός στους νεόφυτους ορθόδοξους αδελφούς μας του Κογκό.

Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος καλείται να δώσει άμεσα λύση στο δράμα της νεόφυτης Εκκλησίας του Κογκό. 

Ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Μπραζαβίλ και Κογκό κ. Παντελεήμονας (Αράθυμος) μπορεί -και πρέπει- να διευκολύνει την ομαλή εξέλιξη των γεγονότων. Ας υποβάλει -ως οφείλει- αμέσως την παραίτησή του. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλείται να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης και να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις.

Οι ιεραποστολικοί Σύνδεσμοι να ενεργήσουν ανάλογα.

Η «συμμαχία του διαβόλου»

Φανατικοί Τζιχαντιστές, Κούρδοι του Βορείου Ιράκ, ο Ταϊπ Ερντογάν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 

Φανατικοί Τζιχαντιστές, Κούρδοι του Βορείου Ιράκ, ο Ταϊπ Ερντογάν,  οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν συμπτύξει μια πραγματικά διαβολική συμμαχία που επιδιώκει να κυριαρχήσει σε όλη την Μέση Ανατολή των πετρελαιοπηγών, με μια φοβερή και αιματηρή εκατόμβη αθώων θυμάτων κατά το πλείστον χριστιανοί. Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις της τουρκικής επιθεώρησης, Aydınlık, αλλά και της εφημερίδας, Bügün, που ξεσκεπάζουν όλη αυτή την ανίερη συμμαχία των Τζιχαντιστών με τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ, με τον Ερντογάν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κάνει τα «στραβά μάτια» στα ανείπωτα εγκλήματα των φανατικών ισλαμιστών.

Και κατ' αρχή ο περίφημος αρχηγός των Τζιχαντιστών, ο Ebu Bekir Bağdat, όπως αποκάλυψε σε δημοσίευμα της η τουρκική εφημερίδα Bügün, στις 8 Ιουλίου, βρίσκονταν επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια στις ΗΠΑ, (περίοδος 2005-2009) και είχε λάβει «ειδική» εκπαίδευση από τους «φίλους» του Αμερικανούς. 
Επίσημα έχει αναφερθεί ότι ήταν κρατούμενος στο στρατόπεδο Bukka, αλλά σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της τουρκικής επιθεώρησης, Aydınlık, στις 10 Ιουλίου, η ίδια η κυβερνητική εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, η κ Jen Psaki, παραδέχτηκε πως ο Ebu Bekir Bağdat ήταν πράκτορας της CIA και είχε λάβει «εδική εκπαίδευση» στις ΗΠΑ στο διάστημα της διαμονής του εκεί για να επιτελέσει λίγα χρόνια αργότερα το «θεάρεστο» έργο του με αφετηρία τον εμφύλιο στην Συρία και τώρα τις «θεάρεστες» σφαγές του στο Ιράκ. Το «θεάρεστο» αυτό έργο του αρχηγού των Τζιχαντιστών, ήταν να αποκόψει τις πετρελαιοπηγές του βορείου Ιράκ από την νόμιμη αλλά σιϊτική και συνεπώς φιλοιραινική κυβέρνηση της Βαγδάτης. Στη συνέχεια με την άριστη συνεργασία των Κούρδων του βορείου Ιράκ, που τα τελευταία χρόνια έχουν αποβεί οι συνεταίροι της Τουρκίας στην περιοχή, το πετρέλαιο αυτό διοχετεύεται παράνομα στα τουρκικά λιμάνια της Μεσογείου και στη συνέχεια προωθείται στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Δηλαδή όλοι οι αιματοβαμμένοι «παίκτες» σε άριστη συνεργασία!
Αλλά εκεί που φαίνεται η μεγάλη υποκρισία σε όλο αυτό το γεωπολιτικό «θέατρο του Διάβολου» που στοιχίζει την ζωή σε χιλιάδες αθώα θύματα, είναι ο ρόλος του Τούρκου πρωθυπουργού, Ταΐπ Ερντογάν. Μετά από τα αμέτρητα δημοσιεύματα του ίδιου του τουρκικού τύπου που αποκάλυψαν πως ο Ερντογάν είναι ο κύριος σπόνσορας και ο κύριος υποστηρικτής των Τζιχαντιστών στα αμέτρητα εγκλήματα τους υπό τις ευλογιές και των ΗΠΑ, έρχεται τώρα καινούργιο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της τουρκικής επιθεώρησης, Aydınlık, που αποκαλύπτει ότι στις φονικές επιδρομές των Ισραηλινών κατά της λωρίδας της Γάζας, για την οποία ο Ερντογάν είχε προβληθεί σαν ο «μέγας προστάτης της», αυτός που προμηθεύει με καύσιμα τα ισραηλινά βομβαρδιστικά είναι ακριβώς ο… Τούρκος πρωθυπουργός, Ταΐπ Ερντογάν.  Όπως αποκαλύπτει η τουρκική επιθεώρηση, η γραμμή θαλάσσιας συγκοινωνίας Μερσίνας της Τουρκίας και Χάιφας του Ισραήλ, λειτουργεί ανελλιπώς από τις 16 Ιουνίου προμηθεύοντας το Ισραήλ με τα απαραίτητα καύσιμα και πετρέλαιο για να διεξάγει τις αεροπορικές του επιδρομές σε βάρος των Παλαιστινίων.
Το όλο πάζλ συμπληρώνουν οι προμήθεια  πετρελαίου από τους ίδιους τους Τζιχαντιστές προς ΗΠΑ και Ισραήλ μέσω Τουρκίας από τις πετρελαιοπηγές της Συρίας και του Ιράκ που έχουν πέσει στα χέρια τους. Το γεγονός αυτό δείχνει και την πραγματική αιτία όλων αυτών των φρικτών εγκλημάτων και των σφαγών από τους φανατικούς Ισλαμιστές.  Όσον αφορά τους Κούρδους του βορείου Ιράκ, έχουν γίνει οι καλύτεροι εκπρόσωποι του Ισραήλ στην περιοχή, γεγονός που τους βάζει στο ίδιο «τσουβάλι». Έτσι εξηγούνται οι συνεχείς συγκρούσεις τους με τον ιρανικό στρατό. Η Τεχεράνη όπως φαίνεται έχει αντιληφτεί το υποκριτικό παιχνίδι των Κούρδων και για τον λόγο αυτό ενισχύει συνεχώς την Βαγδάτη γιατί αντιλαμβάνεται πως ο επόμενος και κύριος στόχος είναι το ίδιο το Ιράν. Έτσι εξηγείται και η έντονη αντίδραση της Ρωσίας στα εγκλήματα των Τζιχαντιστών κατά των χριστιανών της Μέσης Ανατολής ενώ οι ΗΠΑ στο θέμα αυτό εμφανίζονται με το.. «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Η Μόσχα γνωρίζει πολύ καλά το υποκριτικό και επικίνδυνο παιχνίδι όλων αυτών των ανίερων συμμάχων και πως στο βάθος η ίδια η Ρωσία φαντάζει σαν ο μεγάλος μελλοντικός στόχος.
Μόνο εμείς εδώ στο Γιουνανιστάν κοιμόμαστε τον «ύπνο του δικαίου» έτσι όπως μας κατάντησαν οι Ευρωπαίοι έτεροι μας, βλέπε εξολοθρευτές μας και δεν λέμε κουβέντα για τις σφαγές των χριστιανών στην περιοχή!

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Το νομοσχέδιο ξεπουλήματος της ΔΕΗ ψηφίστηκε, αλλά η μεγάλη αποκάλυψη του Greeklignite έφθασε και στη Βουλή.

Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή το ψευδεπίγραφο νομοσχέδιο “Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας”, της λεγόμενης “μικρής” ΔΕΗ, γι’ αυτό και βάλαμε σήμερα τη σημαία μεσίστια. Η μέρα που ψηφίστηκε η διάλυση της ΔΕΗ θα είναι μαύρη επέτειος στην ιστορία της χώρας.
Το νομοσχέδιο είναι ψευδεπίγραφο επειδή δεν έχει καμιά σχέση με “δημιουργία”, παρά μόνο με καταστροφή. Δημιουργώ σημαίνει ότι κάτι χτίζω, κάτι συνθέτω, κάνω να υπάρξει κάτι που πριν δεν υπήρχε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε η δημόσια, ενιαία και καθετοποιημένη ΔΕΗ, η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας κι αυτή τη σπάνε στα δυο, για να κάνουν δυο πιο μικρές εταιρείες. Τι σχέση έχει αυτό με δημιουργία; Απολύτως καμιά. Το βαθιά σάπιο πολιτικό σύστημα δεν είναι ικανό να δημιουργήσει απολύτως τίποτα, είναι ικανό μόνο να καταστρέφει αυτά που βρήκε έτοιμα.
Το Σάββατο 5/7 η αμαρτωλή συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου επιστράτευσε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και την Κυριακή βάλαμε, σε έκτακτη επικαιρότητα, επιτακτικά το κρίσιμο ερώτημα: ΓΙΑΤΙ επιστράτευσαν τους απεργούς και δεν έβαλαν να δουλέψουν οι μονάδες φυσικού αερίου των ιδιωτών;
Η ερώτηση μας αυτή πήρε μεγάλη δημοσιότητα και είδαμε ότι τέθηκε άμεσα στη Βουλή, τόσο στη …
συζήτηση της Δευτέρας 7/7 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κατά τη β΄ ανάγνωση του νομοσχέδιου, όσο και στη συζήτηση της Τετάρτης 9/7, με τον πλέον επίσημο τρόπο, από τον εισηγητή του Συριζα Θανάση Πετράκο. Δείτε πιο κάτω τη σχετική αναφορά στη Βουλή κατά τη συζήτηση της Δευτέρας 7/7, όπως την είδαμε στο προσωπικό ιστολόγιο του κ. Πετράκου, με επισημάνσεις δικές μας:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ (Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ): Η διασφάλιση ή όσα λέει αφορούν τη μεταβατική περίοδο όπως προσδιορίζει η κείμενη νομοθεσία, γιατί κατά τη γνώμη μου, αυτά αφορούν όσο είναι η νέα καθετοποιημένη εταιρία θυγατρική της Δ.Ε.Η. ή αφορούν και όταν αυτή θα πουληθεί και θα ιδιωτικοποιηθεί. Έχει τεράστια διαφορά και αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεγελάσει τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών και τους εργαζόμενους να θεωρήσουμε ότι είναι διασφαλισμένο και να έχουν μικρές αντιδράσεις. Σας δίνω ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε τι γίνεται.
Δεύτερον, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με την επιστράτευση, διότι, κύριε Πρόεδρε, έχουμε υποχρέωση ως Βουλευτές, όχι μόνο όπως τόνισα στην εισήγησή μου επί της αρχής, να προστατέψουμε στο όνομα του ελληνικού λαού τη δημόσια του περιουσία και τη μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση της χώρας, αλλά και το δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας και εισοδήματος, να έχουν πρόσβαση όλοι σε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ελληνικού λαού. Κατά τη γνώμη μας και με βάση τα στοιχεία, η κυβέρνηση καταπάτησε βάναυσα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ελληνικού λαού. Το λέω αυτό, διότι, υπάρχει ένα ΦΕΚ που υπογράφει ο κ. Πρωθυπουργός και μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι οι δημοκρατίες και οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να τυγχάνουν του σεβασμού όλων, πέραν του σχολίου ότι οι δικαστικές αποφάσεις, για παράδειγμα, που αφορούν τις καθαρίστριες ή τους υπαλλήλους της ΕΡΤ, τις έγραψε στα «παλαιότερα των υποδημάτων της» η κυβέρνηση και αυτό δείχνει ότι επιλεκτικά σεβόμεθα τη δικαιοσύνη, η ουσία είναι παρακάτω: «Ο Πρωθυπουργός, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ αριθμόν 3908 / 5-7-2014 εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – κ.λπ. κ.λπ. – την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών της προτεινόμενης απεργίας των εργαζομένων στις εταιρείες Δ.Ε.Η. Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και δημόσια υγεία λόγω της παρατεινόμενης αδυναμίας ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας και εξ αυτής της έκθεσης των καταναλωτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε σοβαρούς κινδύνους υγείας». Ο ισχυρισμός αυτός, στον οποίο στηρίχθηκε η κυβέρνηση, αμφισβητείται ευθέως και με επιχειρήματα, ότι είναι ανυπόστατος, ψευδής, ως εκ τούτου, τίθεται θέμα ψευδούς βεβαίωσης και εισήγησης από τον αρμόδιο Υπουργό, διότι, τα στοιχεία λένε ότι οι δεκατρείς θερμικές μονάδες της Δ.Ε.Η. που είχαν βγει εκτός λειτουργίας λόγω της απεργίας στερούν από το σύστημα 3400 μεγαβάτ. Όμως, η συνολική διαθέσιμη ισχύς του συστήματος του συστήματος των θερμικών μονάδων ξεπερνά τις 10000, άρα, μένουν 6600 μεγαβάτ διαθέσιμα και εάν προσθέσουμε και τα 1400 μεγαβάτ των εισαγωγών που είχε ζητήσει ο διαχειριστής να γίνουν, μας κάνουν 8000 μεγαβάτ. Εμείς, γνωρίζουμε ότι το φορτίο που χρειαζόταν η χώρα την ώρα που υπογράφτηκε το διάταγμα της επιστράτευσης, στην ώρα αιχμής, δεν ξεπερνούσε τα 6850 μεγαβάτ και η πρόβλεψη για τη Δευτέρα, γιατί θα μου πει κάποιος ότι το Σάββατο δεν λειτουργεί η βαριά βιομηχανία – αν και οι χαλυβουργίες το Σάββατο λειτουργούν – παρόλα αυτά, η πρόβλεψη του διαχειριστή ήταν ότι θα χρειαστούν 7250 μεγαβάτ μέγιστα. Έχουμε λοιπόν 8000 μεγαβάτ από τα απολύτως διαθέσιμα και δεν υπολογίζω φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες καθόλου, επομένως, έχουμε παραπάνω «αέρα» στο σύστημα 25%.
Ζητούμε να μας δοθούν οι επίσημες καταγραφές του ΑΔΜΗΕ από τις οποίες προέκυψε η ανάγκη διακοπών, αλλιώς η κυβέρνηση και με δική της ευθύνη έθεσε η ίδια τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε κίνδυνο για την υγεία τους, χωρίς να υπάρχει καμία αιτιολογία, δηλαδή, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κλίμα στα γνωστά κανάλια που την υποστηρίζουν και για να περάσει η επιστράτευση. Θέλουμε επίσης να μας δοθούν τα στοιχεία για το εάν είχαμε ανεξέλεγκτες εισαγωγές πέραν των 1400 μεγαβάτ, άρα επιβαλλόταν να γίνουν διακοπές. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι ήταν και λιγότερα από 1400 μεγαβάτ που είχε ζητήσει ο διαχειριστής και ούτε στο μέγιστο είχε φτάσει. Συνεπώς, με δεδομένα όλα αυτά, δεν μπορούμε να πάμε αύριο στην Ολομέλεια εάν δεν κατατεθούν τώρα τα ζητήματα, γιατί για εμάς, τίθεται θέμα ψευδούς βεβαίωσης και ότι η κυβέρνηση εμπαίζει και ψεύδεται για μία ακόμη φορά. Επομένως, οι διακοπές ήταν αναιτιολόγητες και η επιστράτευση εκατό τοις εκατό αυθαίρετη, αυταρχική, πραξικοπηματική, αντισυνταγματική, παράνομη, αφού δεν υπάρχει καμία αιτιολογία. Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε να αρθεί τώρα η επιστράτευση των εργαζομένων και στη Δ.Ε.Η. και στον ΑΔΜΗΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορούν να περάσουν έτσι, πριν περάσουμε στη συζήτηση της δεύτερης ανάγνωσης του νομοσχεδίου. Είναι ουσιώδη ζητήματα και τα δύο και γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα καμία αλλαγή και πάμε στην Ολομέλεια χωρίς η κυβέρνηση να σέβεται την επιτροπή. Μάλιστα, η κυβέρνηση δεν σέβεται κανένα μέλος της επιτροπής, ούτε και αυτούς που υποστηρίζουν τη νομοθετική πράξη της κυβέρνησης, που κάποιοι από αυτούς την υποστηρίζουν με δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις.
Δεύτερον, εδώ, έχουμε ένα μείζον θέμα δημοκρατίας. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα που κατά τη γνώμη μας, είναι απολύτως παράνομη η ενέργειά της, απολύτως, και δημιούργησε και κίνδυνους στην δημόσια υγεία, αφού έκοψε το ρεύμα έστω και από 1 σπίτι χωρίς να δικαιολογεί αυτή την ενέργεια που έκανε. Αυτό δεν το έκαναν οι εργαζόμενοί της, η κυβέρνηση έθεσε σε κίνδυνο βαριά ασθενείς.   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Πετράκο, για τα 2 θέματα που θίξατε. Για το 1ο θέμα, σας είπα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση και είναι αδιανόητο να μην  υπάρξουν διευκρινήσεις και μάλιστα, να μην μας δοθούν πολύ ποιο αναλυτικά -κάποια μας δόθηκαν σήμερα πρόχειρα- τις επόμενες ώρες οι απαιτούμενες διευκρινήσεις. Εάν δεν υπάρξουν αυτές οι διευκρινήσεις, καταλαβαίνεται ότι δεν θα είστε μόνον εσείς που δεν θα το ψηφίσετε αλλά θα βρεθούν και άλλοι που δεν θα το ψηφίσουν. Προφανώς, λοιπόν, περιμέναμε και εμείς -που με συνεχείς παρεμβάσεις- ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές – οι βελτιώσεις, που εμείς συναρτούμε αυτό που λέμε με αυτές τις αλλαγές. Όπως σας είπα και προχθές, εσείς, έτσι και αλλιώς είστε στο όχι, αλλά εμείς περιμένουμε να δούμε αυτές τις αλλαγές και άρα τις περιμένουμε με αγωνία αυτές τις αλλαγές και πιστεύω ότι θα κατατεθούν από στιγμή σε στιγμή.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα. Όταν έρθει ο κ. Υπουργός, το ερώτημα που θέσατε, δηλαδή να εξηγήσει το σκεπτικό του – την εισήγησή του προς τον Πρωθυπουργό για την αναγκαιότητα επιστράτευσης, θα μας το πει αυτό ο ίδιος και θα μας το εξηγήσει. Θα μας εξηγήσει ο κ. Υπουργός, το τι περιλάμβανε η εισήγησή του για να προχωρήσει στην επιστράτευση. Σε ότι αφορά την επιστράτευση, εγώ, μόνον αυτό θέλω να σας πω: Ξέρετε και εσείς ότι η διαδικασία της επιστράτευσης είναι ένας μηχανισμός που κρατάει ώρες ή ημέρες και δεν είναι ότι εκείνη την στιγμή που ξεκινάει η επιστράτευση τι ανάγκες έχει το σύστημα; Προφανώς, κανείς, θα πρέπει να εκτιμήσει τις ανάγκες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες και όπως σας είπα, η διαδικασία της επιστράτευσης δεν είναι μία στιγμιαία υπόθεση. Δηλαδή, είναι κάτι που προετοιμάζετε, όπως για να επιδοθούν τα φύλλα παρουσίας στους ενδιαφερόμενους και εν πάση περιπτώσει, είναι μία διαδικασία χρονοβόρα και για αυτό και έγινε.
Τώρα, όλα ξεκίνησαν από την εισήγηση του κ. Υπουργού, ο οποίος προφανώς και στην πορεία θα μας αναπτύξει αναλυτικά, το πώς τεκμηρίωσε αυτή την εισήγηση και πάρθηκε αυτή η απόφαση. Τέλος, λέω, ότι σε κανέναν από εμάς δεν είναι ευχάριστη αυτή η διαδικασία της επιστράτευσης, σε κανέναν δεν είναι, όμως είναι μία λύση ανάγκης σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή. Δεν επανερχόμαστε, προφανώς θα εξηγηθεί. Σας λέω ότι άκουσα το τι είπατε και θα σας λέω ότι θα μας εξηγήσει ο κ. Υπουργός.
Θέλετε να προχωρήσετε στην εισήγησή σας και αργότερα να δώσω το λόγο στον κ. Υπουργό; Ας μην διακόψουμε την διαδικασία, περιμένουν και οι άλλοι Εισηγητές, γιατί πιστεύω ότι δεν έχει νόημα τώρα να απαντήσει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ (Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.): Θα ήθελα για 1 λεπτό να επαναλάβω τα ερωτήματά μου προς τον κ. Υπουργό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μπορείτε σε 1 λεπτό να επαναλάβατε, αλλά δεν θα μιλήσει όμως τώρα ο κ. Υπουργός, θα προχωρήσουμε στις Εισηγήσεις μας και τελειώνοντας θα μιλήσει και ο κ. Υπουργός.
Έχετε το λόγο κ. Πετράκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ (Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.): Κύριε Υπουργέ, έθεσα 2 ζητήματα ουσίας, πριν την Εισήγησή μου. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία και ότι «είναι έκθετη η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά», γιατί είχατε δεσμευτεί ότι θα φέρετε τις προτεινόμενες αλλαγές και είμαστε, σήμερα, στην β΄ ανάγνωση. Η β΄ ανάγνωση, σημαίνει ότι ο κάθε συνάδελφος πριν τοποθετηθεί τελικά και ανεξάρτητα το τι τοποθέτηση έχει, θέλει με την παρουσία του στην Επιτροπή να συμβάλει – θέλει να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενέστατες συνέπειες. Συνεπώς, είχατε πει ότι με κάποιον τρόπο κάποιες τέτοιες δυσμενέστατες συνέπειες θα τις ελαφρύνετε και τέτοιο πράγμα έως σήμερα δεν συνέβη. Άρα, δεν ξέρουμε, με ποιο νομοσχέδιο πάμε αύριο; Η ημέρα εισαγωγής στην Ολομέλεια, είναι αύριο και ο χρόνος για να μελετηθούν οι αλλαγές, είναι ελάχιστος. Αυτό, είναι το πρώτο.
Το δεύτερο, είναι ότι έθεσα θέμα ψευδούς εισήγησης και βεβαίωσης, με βάση -το οποίο είναι πολύ βαρύ και πολύ σοβαρό- την οποία πάρθηκαν οι αποφάσεις διακοπών ρεύματος χωρίς να υπάρχει ανάγκη και στην συνέχεια επιστράτευσης». Επίσης, έθεσα ότι υπάρχει μείζον θέμα και ζητώ να μας δοθούν τώρα τα στοιχεία ανά ώρα και στιγμή του διαχειριστή, που να αποδεικνύουν ότι υπήρξε ανάγκη διακοπών, διότι τα στοιχεία τα αμφισβήτησα ευθέως. Είπα ότι όχι μόνο το σύστημα είχε περίσσια ισχύος αλλά και την Δευτέρα και τις επόμενες ημέρες, θα είχε περίσσια ισχύος.       
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε απ’ τον ιστότοπο της Βουλής το βίντεο της σχετικής συνεδρίασης. Η ομιλία του κ. Πετράκου βρίσκεται από το 21:50 και μετά.
Όπως επίσης είδαμε στην τηλεόραση της Βουλής, (ακόμα δεν υπάρχουν τα σχετικά πρακτικά), το μεσημέρι της Τετάρτης ο κ. Πετράκος ζήτησε και πάλι τα στοιχεία για τα φορτία του συστήματος όπως τα έχει ο ΑΔΜΗΕ και κατέθεσε και την εργασία του κ. Χρ. Παπαγεωργίου “Αξία λιγνιτωρυχείων και ΑΗΣ της “μικρής” ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία“, που δημοσιεύσαμε το Σάββατο 5/7. Αντί να καταθέσει η κυβέρνηση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, προχώρησε στην ψηφοφορία. Μανιάτης, Σαμαράς και Βενιζέλος δίνουν νέο νόημα στη λέξη “δημοκρατία” κι όταν τους ζητάς στοιχεία απλά δεν τα δίνουν. Τόσο απλά. Η περιφρόνησή τους για τη δημοκρατία είναι απίστευτη.
Να είναι σίγουροι όλοι τους ότι ακόμα κι αν βρήκαν 51 πρόθυμους να ψηφίσουν το ξεπούλημα της ΔΕΗ, οι τοπικές κοινωνίες είναι έτοιμες να “καλωσορίσουν” τους “επενδυτές” με τις καλύτερες προθέσεις. Οι όποιοι “επενδυτές” θα χρειαστούν τη συναίνεση της τοπικής Περιφέρειας, να δούμε πώς και αν θα την έχουν.
Η επιστράτευση δεν έλυσε κανένα απ’ τα ουσιαστικά θέματα της διάλυσης της ΔΕΗ και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν η ΓΕΝΟΠ θα προσφύγει στο ΣτΕ για να ακυρώσει τη σχετική απόφαση. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε κάτι σχετικό, αλλά θεωρούμε ότι θα έπρεπε η ΓΕΝΟΠ να κινηθεί σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Όσο κι αν η Δικαιοσύνη επιμένει να “κατανοεί” την πρωτοφανή δικαιοκρατική οπισθοδρόμηση που συντελείται σήμερα, η προσφυγή θα αναγκάσει την κυβέρνηση να καταθέσει τα στοιχεία για τα φορτία του συστήματος και τη λειτουργία των Μονάδων και θα αποκαλύψει τη μεγάλη απάτη σε βάρος όλων: των εργαζομένων της ΔΕΗ που επιστρατεύτηκαν χωρίς πραγματικό λόγο, των καταναλωτών που υπέστησαν διακοπές ρεύματος χωρίς πραγματικό λόγο, της Δικαιοσύνης που αποφάσισε βασιζόμενη σε ψευδή στοιχεία.
Είδαμε επίσης το βουλευτή Κοζάνης του Πασοκ Κουκουλόπουλο περίπου να πανηγυρίζει που διαλύεται η ΔΕΗ και να προσπαθεί εναγωνίως να κρυφτεί πίσω απ’ την τροπολογία για την επιστροφή των εκτάσεων των ορυχείων στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα στην αγωνία του δεν απέφυγε το κρίσιμο λάθος, καθώς μίλησε για τέσσερις (4) μετεγκαταστάσεις χωριών στη Δυτική Μακεδονία, ενώ τα χωριά που βρίσκονται σε διαδικασία μετεγκατάστασης είναι επτά (7). Ας πάει τώρα στην περιοχή να εξηγήσει ποια είναι τα τρία χωριά που δεν θα δουν μετεγκατάσταση και να δει πόσο θα εκτιμήσουν τα όσα θα τους πει.
Αφού ξεμπερδέψει με τους κατοίκους, που θα έχουν κάθε λόγο να του εκφράσουν κατάλληλα την ευγνωμοσύνη τους, ας μας εξηγήσει για ποιο λόγο οι εκτάσεις των ορυχείων που απαλλοτριώθηκαν μεταξύ 2001 και 2014 πρέπει να παραμείνουν στην ιδιοκτησία της ιδιωτικοποιημένης πλέον ΔΕΗ και γιατί δεν κατέθεσε πρόταση επιστροφής και αυτών των εκτάσεων, τώρα που συζητιόταν σχετικό νομοσχέδιο και σχετική τροπολογία. Ας μας εξηγήσει γιατί η τροπολογία, (τουλάχιστον το κείμενο που κατατέθηκε, δεν ξέρουμε μήπως κάτι άλλαξε πριν ψηφιστεί), μιλάει μόνο για απαλλοτριώσεις της ΔΕΗ κι όχι της κάθε εταιρείας εκμετάλλευσης στερεών καυσίμων. Και φυσικά ας μας εξηγήσει γιατί μπορούμε να πληρώνουμε όλοι μας με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για ΕΤΜΕΑΡ και τα λεφτά να μην πηγαίνουν για χρηματοδότηση των αληθινών επενδύσεων ηλεκτροδότησης της χώρας, αλλά “πρέπει να πουλήσουν τη ΔΕΗ για να βρεθούν λεφτά για επενδύσεις”. 
Και πολλά ακόμα χρειάζονται εξηγήσεις, αλλά πώς να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα … Συστηματικοί ψεύτες … Τα λέμε συνέχεια, η απαλλαγή απ’ το βαθιά σάπιο πολιτικό σύστημα είναι όρος επιβίωσης της χώρας.
Τα λινκς τεκμηρίωσης βρίσκονται στο http://greeklignite.blogspot.gr/2014/07/greeklignite.html και στο Facebook, στη διεύθυνση Greeklignite

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου