Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014ΔHΛΩΣI
τοῦ θεολόγου Nικολάου Ἰω. Σωτηροπούλου     

Πληροφορούμεθα, ὅτι μέλος τῆς Ἀδελφότητος «Σταυρὸς» ἢ καὶ ἄλλα πρόσωπα προτρέπουν χριστιανοὺς νὰ προσφέρουν χρήματα γιὰ τὴν ὑγεία μου. Πληροφορούμεθα ἐπίσης, ὅτι ἀποστέλλονται βιβλία μου καὶ ἄλλα βιβλία ἐπὶ ἀντικαταβολῇ, χωρὶς νὰ ἔχουν παραγγελθῆ, χωρὶς τὴν ἐντολή μου, ἰσχυριζόμενοι οἱ ἀποστολεῖς, ὅτι οἱ εἰσπράξεις προορίζονται γιὰ ἔξοδα ὑγείας τοῦ κ. Σωτηροπούλου. Kαλὸς ἐπίσκοπος διεμαρτυρήθη ἐντόνως καὶ μὲ θυμό, διότι τοῦ ἀπεστάλησαν βιβλία ἐπὶ ἀντικαταβολῇ χωρὶς νὰ τὰ παραγγείλῃ. Ἀλλὰ δηλώνω, ὅτι τὴν Ἀδελφότητα «Σταυρὸς» οὐδέποτε ἐπιβάρυνα. Ὡς φοιτητὴς θεολογίας καὶ φιλολογίας ἐλάμβανα ὑποτροφία τοῦ Kράτους καὶ ἐπλήρωνα τὰ τροφεῖα μου στὸ οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀδελφότητος. Kαὶ στὶς διάφορες μετακινήσεις μου γιὰ ἱεραποστολὴ στὶς ἐπαρχίες τῆς Πατρίδος μὲ μετέφεραν δωρεὰν μὲ τὰ αὐτοκίνητά τους φίλοι τῆς Ἀδελφότητος καὶ ζηλωταὶ τοῦ κηρύγματος. Kαὶ ὅταν μὲ καλοῦσαν στὸ Ἐξωτερικό, Γερμανία, Kύπρο, Ἀμερικὴ καὶ Aὐστραλία, φίλοι χριστιανοὶ διέθεταν τὰ ἔξοδα τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς φιλοξενίας μου ἐκεῖ.

    Ἔτσι δὲν ἐπεβάρυνα τὴν Ἀδελφότητα «Σταυρός» μία δεκάρα, ποὺ λέει ὁ λόγος. Θέλησα νὰ ἐργασθῶ γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ ἀνιδιοτελῶς. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν διωρίσθηκα οὔτε ὡς θεολόγος οὔτε ὡς φιλόλογος καὶ δὲν λαμβάνω μισθό. Mισθός μου εἶνε νὰ κηρύττω ἀδάπανα τὸ Eὐαγγέλιο. Kαὶ ἐργάζομαι στὴν ἱεραποστολικὴ κίνησι τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Aὐγουστίνου ἤδη ἐπὶ 61 ἔτη.

    Λόγῳ περιπετειῶν μὲ τὴν ὑγεία μου κατὰ σύστασι ἰατρῶν τὰ τελευταῖα ἔτη μένω στὴν Πάτρα, ὅπου τρεῖς ἀδελφές μου μὲ ἀγαποῦν καὶ μὲ φροντίζουν περισσότερο ἀπὸ τὰ παιδιά τους. Kαὶ ἐλπίζω στὸ Θεὸ νὰ μοῦ δώσῃ παράτασι ὑγείας, γιὰ νὰ πολεμήσω τὶς αἱρέσεις καὶ πρὸ πάντων τὸν Oἰκουμενισμό, παναίρεσι καὶ… πανθρησκεία!

    Ἐπειδὴ τελευταίως διαμένω στὴν Πάτρα, γράμματα, ἀκόμη καὶ συστημένα, ἀποστελλόμενα σὲ μένα, στὴ διεύθυνσι Zωοδόχου Πηγῆς 44, Ἐξάρχεια, Ἀθήνα, δὲν μοῦ δίνονται ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Ἀδελφότητος, καὶ γι' αὐτὸ στὸ ἑξῆς παρακαλῶ, γράμματα πρὸς ἐμένα νὰ ἀποστέλλωνται στὴ διεύθυνσι:

    Nικόλαον Ἰω. Σωτηρόπουλον
    Kαζαντζάκη 14
    Ἔξω Ἀγυιά
    264 42 Πάτρα


    Ἡ δήλωσί μου ἀναρτᾶται στὰ διάφορα ἱστολόγια καὶ παρακαλῶ νὰ πληροφοροῦνται καὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἱστολόγια.
     
Σημείωσι: Γιὰ τὸν ἑαυτό μου δὲν ζήτησα καὶ δὲν θὰ ζητήσω τίποτε. Ἂν κάποιοι χριστιανοὶ αὐτοπροαιρέτως μοῦ προσφέρουν κάτι, τοῦτο χρησιμοποιεῖται δεόντως, σὲ ἀνάγκες μου καὶ ἀνάγκες ἄλλων δυστυχούντων συνανθρώπων.

Nικόλαος Ἰω. Σωτηρόπουλος
(7-6-2014)

«ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, Η ΑΠΟΚΤΕΝΝΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ…» 

(Ματθ. κγ´, 37-38)

  

Θλίψιν καί ἀγανάκτησιν προξενεῖ εἰς τήν ψυχήν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, δηλαδή εἰς τούς κατοίκους τῆς προφητοκτόνου πόλεως. Ἐάν ὅμως ἐξετάσωμε καί δοῦμε γιά ποῖον λόγον ἐλέχθη ἡ φρᾶσις αὐτή, θά διαπιστώσωμε ὅτι κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ἐμᾶς σήμερα.
 

 Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι πράγματι πολύ συγκινητικά καί ἀποκαλύπτουν θλίψι, πόνο, ἀλλά καί τήν εὐαισθησία τοῦ Ἴδιου τοῦ Ἰησοῦ. Καί τοῦτο διότι ἡ καρδιά τοῦ Θεανθρώπου ξεχείλιζε ἀπό ἀγάπη καί στοργή γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ Χριστός παρομοιάζει τόν ἑαυτόν Του μέ ὄρνιθα «ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγεῖν τά τέκνα σου ὅν τρόπον σου ἐπισυνάγει ὄρνις» (Ματθ. κγ´, 37). Ἡ ὄρνις εἶναι πολύ θερμή καί στοργική πρός τά μικρά της. Ὅπως δέ μᾶς διδάσκουν οἱ φυσιοδῖφες, ὅταν ἡ ὄρνις ἀντιλαμβάνεται ἐπερχόμενο κίνδυνο - γεράκι, φίδι, ἤ κάτι παρόμοιο -, ἀναστατώνεται, κράζει τά πουλάκια της καί σπεύδει ἀμέσως νά τά μαζεύσῃ καί νά τά σκεπάσῃ «ὑπό τάς πτέρυγάς» της, κάτω δηλαδή ἀπό τίς φτεροῦγες της. Καί εἶναι τόσο συγκινητικό ὅταν βλέπῃ κάποιος πώς εἶναι ἕτοιμη νά τά προστατεύσῃ καί νά τά σώσῃ μέ κίνδυνο τῆς ἰδικῆς της ζωῆς.
 

  Εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη, καί συγκεκριμένα εἰς τό Δευτερονόμιο, ὁ Θεός παρομοιάζεται μέ ἀετό πού ἀγαπάει περιπαθῶς τούς νεοσσούς του, σκεπάζει τήν φωλιά του καί, ὅταν χρειασθῇ, ἁπλώνει τίς μεγάλες του φτεροῦγες καί τούς βάζει ἐπάνω γιά νά τούς σώσῃ (Δευτ. λβ', 11) [1]. Κάνει δηλαδή ἐκεῖνο πού ἔκανε ὁ Θεός γιά νά σώσῃ, παρά πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, τούς Ἰσραηλίτας ἀπό τούς ἐχθρούς τους. Παρά τίς τόσες ὅμως ἐπαναλαμβανόμενες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πρός τούς Ἰσραηλίτας καί τήν ἀκαταμάχητη προστασία Του κάτω ἀπό τήν Παντοκρατορική Του σκέπη, ὁ ἀχάριστος αὐτός λαός τοῦ Ἰσραήλ, πού μέ τήν ὅλη του στάσι προσωποποιεῖ τήν ἀγνωμοσύνη, δέν ἀνταποκρίθηκε οὔτε εἰς τό ἐλάχιστο εἰς ἐκείνην τήν Θεϊκή ἀγάπη.
 

  Μελετῶντας κανείς τήν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ μέσα ἀπό τίς σελίδες τῆς Βίβλου, θαυμάζει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀφ᾽ ἑνός, καί ἀφ᾽ ἑτέρου μένει ἔκπληκτος γιά τήν περιφρόνησι αὐτῆς τῆς Θείας προστασίας ἡ ὁποία κατήντησε τελικῶς παραφροσύνη. Γι᾽ αὐτό καί ἐπειδή οἱ ἴδιοι οἱ ἀγνώμονες Ἰουδαῖοι δέν Τόν θέλησαν, ὁ Χριστός ἀπέσυρε τήν εὔνοιά Του καί τούς ἐγκατέλειψε εἰς τίς ἄγριες διαθέσεις τῶν ἐχθρῶν των. Οἱ Ρωμαῖοι μέ τίς "σιδερένιες" τους λεγεῶνες πίπτουν ἐπάνω εἰς αὐτούς ὡς γῦπες καί κόρακες καί τούς κατασπαράσσουν. Ἡ ἱστορία περιγράφει μέ τά μελανώτερα τῶν χρωμάτων τά γεγονότα τά ὁποῖα συνέβησαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ κατά τό 70 μ.Χ.
 

 Ἀλλά, εἴπαμε εἰς τήν ἀρχή, ὅτι τά λόγια αὐτά «Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τούς προφήτας καί λιθοβολοῦσα τούς ἀπεσταλμένους...» (Ματθ. κγ´, 37-38), ἐάν ἀναλυθοῦν βαθύτερα, δείχνουν πώς ἔχουν νά κάνουν καί μέ τό ἰδικό μας ἔθνος, τό Ἑλληνικόν, ἀφοῦ κι ἐμεῖς δεχώμεθα, ὅπως καί ὁ παλαιός Ἰσραήλ, τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, ὄχι ἁπλῶς δαψιλῶς, ἀλλά κατά κυριολεξίαν σκανδαλωδῶς. Ὅμως, παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὄχι μόνον δέν προσπαθοῦμε νά βελτιωθοῦμε εἰς τήν πνευματική ζωή βαδίζοντες τήν εὐλογημένη ὁδό τῶν Eὐαγγελικῶν ἀρετῶν, τῆς Ὀρθοδόξου δηλαδή πνευματικότητος, ἀλλά οὔτε κἄν μία ἐλαχίστη προσπάθεια δέν καταβάλομε γιά νά σταματήσωμε αὐτό τό φοβερό κατρακύλισμα εἰς τήν σκάλα τοῦ κακοῦ. Φαίνεται πώς ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι ἔχομε ἐξαλείψει ἀπό τήν συνείδησίν μας πώς ὑφίστανται καί ἐνεργοῦν καί οἱ «πνευματικοί νόμοι». Φαίνεται πώς κλῆρος καί λαός βαυκαλιζόμεθα θεωροῦντες ὅτι ἡ ἀνοχή τοῦ Θεοῦ πάντοτε θά συγκρατῇ τήν δικαιοσύνην Του. Φαίνεται πώς ἔχομε κι ἐμεῖς ἐν πολλοῖς καλλιεργήσει τήν νοοτροπία τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν «Πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ»  γιά νά λάβουν τήν ἀπάντησι ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο, ὅτι «Δύναται ὁ Θεός ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ» (Λουκ. γ', 8), μήπως καί ἀφυπνισθοῦν ἀπό τήν πνευματική τους ραστώνη καί ἀναισθησία.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, μνημονευε ο Αποτειχισμενος μοναχος Νικοδημος Μπιλαλης.


ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ,

ΑΣΕΒΗΣΑΝ 

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ 


O πατηρ Νικοδημος Μπιλαλης ηθελε να ταφη απο τον γειτονα του ζηλωτη ιεορομοναχο Χρυσανθο και οχι απο τους μνημονευτες του Ουνιτου πατριαρχου και Αρχιαιρεσιαρχου Παντοκρατορινους μοναχους. 
Αυτη ειναι η αληθεια.
Και δυστυχως την γνωριζαν ολοι.
Αλλα δεν την σεβαστηκαν.
Και σκυλευσαν το λειψανο του Χαλκεντερου γεροντα.
 
Και μετα θανατον οι Οικουμενιστες καλογηροι θελουν να μας οδηγησουν στην Κολασι.
Τον Θεο τους δεν εχουν.
Θελουν εκει που θα πανε αυτοι να παρουν μαζι τους εστω και με το ζορι και τους Αποτειχισμενους, οπως τον γενναιο και δυνατο γεροντα Αντιοικουμενιστη και Αντιλατινο Αγωνιστη πατερα Νικοδημο Μπιλαλη, ο οποιος, αν και μοναχος ηταν παντοτε παρον εις τας επαλξεις για τον καλον αγωνα της Πατρωας Ευσεβειας που εβλεπε οτι κινδυνευει απο τους σημερινους Γραικολατινους Φαναριωτες οσο ποτε αλλοτε.
Και αυτοι οι Οικουμενιστες καλογηροι μνημονευτες του Αρχιαιρεσιαρχου δεν σεβαστηκαν την μνημη του σεβαστου γεροντα που το ελεγε παντου οτι δεν μνημονευει ουτε Βαρθολομαιο, ουτε αλλον επισκοπο, αλλα ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, οταν λειτουργειται στο κελλι του.
Και εχουμε νεωτερες πληροφοριες και μαρτυριες.

Συγκεκριμμενα: Αυτες τις τελευταιες μερες που απεβιωσε ο Οικουμενιστης μεγαλοαββας Μωϋσης ο εκλεκτος των Μοιχεπιβατων και των Οικουμενιστων αρχιερεων, καποιος ( γνωστος εις ημας) επισκεπτης του π. Νικοδημου που βρισκονταν στο κελι του εκεινη την ωρα του φωναξε: Γεροντα ο Μωυσης εταφη απο τρεις αρχιερεις.

Και απαντησε ο σεβαστος γεροντας: Εγω δεν θελω να ταφω απο αρχιερεις αλλα απο τον γεροντα Χρυσανθο, ( τον γνωστο Καψαλιωτη ιερομοναχο Χρυσανθο).

Οτι και να πραττουν ομως οι Αγιορειτες Οικουμενιστες, οι Αποτειχισμενοι και εν ζωη και μετα θανατον, οπως τους επιτασσει ο Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος, θα τους απεχθανονται και για παντα ως Αιρετικους και ακολουθους και μνημονευτες του χειροτερου στους αιωνες πατριαρχου Βαρθολομαιου του Παγκακιστου και Προδοτου της Πιστεως των Ορθοδοξων, του Ιμβριωτου.

Πράγματι: Πενήντα χρόνια συνεχιζόμενου εμπαιγμού!


Οἱ Οἰκουμενιστὲς ποὺ «ἐπιχειροῦν ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα.. ὡς ἐσωτερικοὶ ἐχθροί, εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι... Ποιός θὰ τοὺς ἀποκαλύψει καὶ θὰ τοὺς φανερώσει, γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ ποίμνιο;».   «Οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες προετοιμάζουν κακὴ ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετικούς»!
(π. Θεόδωρος Ζήσης)

Ἀλήθεια! Ποιός! Ἰδοὺ τὸ πρόβλημα! 


«Ο ΣΩΤΗΡ»  ΔΙΑΛΕΓΕΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ;
Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι φανερὸ πλέον τὸ χρέος μας. Στὴν περίοδο αὐτή, ποὺ τὸ οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα ἔχει ξεσπάσει σὰν θύελλα, νὰ μείνουμε πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία μας. Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὶς ἐντυπωσιακὲς ἐκδηλώσεις. Ἐνόσῳ οἱ ἑτερόδοξοι δὲν ἀπαρνοῦνται τὶς πλάνες τους, καμία ἀπολύτως ἕνωση ἢ συνεργασία δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε μαζί τους.
Ἡ προτροπὴ τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τοὺς προδότες τῆς πίστεως, ὅπως φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τὰ φίδια, εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε ἐπίκαιρη: «Φευκτέον αὐτοὺς ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως»!
«Περιοδικὸ «Ὁ Σωτήρ»

Καμιά συνεργασία, λοιπόν, μὲ τοὺς Παπικούς, ἀλλὰ συνεργασία καὶ κοινωνία μὲ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!

Χθὲς παρουσιάσαμε, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὴν αὐτο-ἀποκάλυψη τῆς Βατικάνειας ταυτότητας τῶν Οἰκουμενιστῶν, μὲ τὴ συνέντευξη-περιβόλι τοῦ καθηγητῆ Πέτρου Βασιλειάδη. Μὲ αὐτή, κατανοεῖται ὁ ἐμπαιγμὸς τῶν ἀγνοούντων πιστῶν καὶ ἡ ὑποκρισία, ὅσων ἀκόμα διατείνονται ὅτι ὀφείλουμε ὑπακοὴ σὲ τέτοιους ψευδοποιμένες καὶ λυκοποιμένες, παρὰ τὴν γνωστοποίηση τῶν Πατερικῶν κειμένων ποὺ διδάσκουν ἀνυπακοὴ σὲ αὐτοὺς καὶ ἀποτείχιση.
 
 
Παρουσιάζουμε σήμερα μιὰ “ἄλλη” ἀποκάλυψη· γνωστὰ πράγματα δηλαδή,  ἀλλὰ στὴ σωστή τους διάσταση. Πρόκειται γιὰ δύο ἄρθρα, ἕνα παλαιότερο τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ ἕνα πρόσφατο τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ Σωτήρ». Καὶ στὰ δύο εἶναι φανερὴ ἡ νεο-πατερικὴ νοοτροπία–διδασκαλία τῶν συγχρόνων ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, σεβαστῶν καὶ ἀγαπητῶν κατὰ τὰ ἄλλα ἀδελφῶν καὶ Πατέρων, ἀδιάψευστο ντοκουμέντο τῆς Οἰκουμενιστικῆς φθορᾶς, ποὺ ἔχουμε ἅπαντες ὑποστεῖ, καὶ τὴν ὁποία ἔχουν ἐπιφέρει οἱ ἐπὶ δεκαετίες δρῶντες Οἰκουμενιστὲς στὶς συνειδήσεις, ἀλλοιώνοντας ἀνεπαίσθητα τὰ ὀρθόδοξα κριτήρια καὶ τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀλλοίωση στὴν ἀντιμετώπιση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν παρερμηνεία τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς πρὸς τὴν ἔναντί τους τηρητέα στάση.
 
 
Ἔτσι, σ’ αὐτά, ἐκ νέου, πάλι καὶ πάλι καταγγέλλονται οἱ οἰκουμενιστικὲς ἀθλιότητες τῶν «ὀρθοδόξων» Ἐπισκόπων, ὅπως γίνεται ἐπὶ 60 περίπου χρόνια ἀπὸ τοὺς ἴδιους χώρους. Παρὰ τὶς καταγγελίες ὅμως, παρὰ τὴν γιγάντωση τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ καρκινώματος, δὲν προχωροῦν στὶς διδασκόμενες ἀπὸ τὴν ἱερὰ Παράδοση ἐνέργειες. Ἀφήνουν νὰ προχωροῦν τὰ πράγματα πρὸς ὄφελος τῆς Παναιρέσεως. Ἀντὶ νὰ ἐμποδίσουν τὸ ἔγκλημα ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ Οἰκουμενιστές, τὸ ἀφήνουν νὰ ἐκτυλίσσεται πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τους, ἀρκούμενοι –κατὰ τὴν ἐν ἱερᾷ ἀγανακτήσει ἔκφραση τοῦ ἀείμνηστου ἀγωνιστῆ καθηγητῆ Ἰωάννη Κορναράκη– σὲ ἕνα ἀναποτελεσματικὸ “χαρτοπόλεμο”!
 
 
Δὲν συλλογίζονται, ἄραγε, ὅτι ἂν ὁλοκληρωθεῖ τὸ κατὰ τῆς Πίστεως ἔγκλημα, τὸ μόνο ποὺ θὰ μπορέσουν νὰ κάνουν θὰ εἶναι μιὰ διαμαρτυρία τύπου «νίπτω τὰς χεῖρας μου» τοῦ Ποντίου Πιλάτου, καὶ μιὰ ἀπολογία τοῦ τύπου, ἐμεῖς κάναμε τὸ καθῆκον  μας;
 
 
Παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση: «Μᾶς ἑτοιμάζουν κακὴ Ἕνωση», καὶ τοῦ ἄρθρου τοῦ «Σωτῆρος»: «Ἡ συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων: Πενήντα χρόνια συνεχιζόμενου ἐμπαιγμοῦ».

«Μᾶς ἑτοιμάζουν κακὴ  Ἕνωση»
τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση
«Ὅσοι ἐπιχειροῦν ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, νὰ νοθεύσουν τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας..., ὡς ἐσωτερικοὶ ἐχθροί, εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι, διότι καλυπτόμενοι κάτω ἀπὸ τὸ εὐλογημένο καὶ ἁγιασμένο ράσο τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου θεολόγου δημιουργοῦν σύγχυση στὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι τοὺς τιμοῦν, τοὺς σέβονται καὶ τοὺς ὑποδέχονται, πολλὲς φορὲς μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ὅτι δὲν τιμοῦν ποιμένες, ἀλλὰ ψευδοποιμένες, ποὺ ὁδηγοῦν τὸ ποίμνιο ὄχι σὲ λιβάδια ὀρθόδοξα, “εἰς νομὰς σωτηρίους”, ἀλλὰ σὲ χωράφια ποὺ βλαστάνουν τὰ δηλητηριώδη φυτὰ τῶν αἱρέσεων, “εἰς νομὰς ἀπωλείας”.
»Ποιός θὰ τοὺς ἀποκαλύψει καὶ θὰ τοὺς φανερώσει, γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ ποίμνιο; Συνήθως αὐτοὶ ἀνήκουν στοὺς δυνατούς, στοὺς κατέχοντες, στοὺς διαπλεκόμενους μὲ τοὺς κοσμοκράτορες τοῦ αἰῶνος τούτου...» (σελ. 483-484).
Ἑτοιμάζεται «πρὸ πολλοῦ ψευδοένωση μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς ἐφαρμόζεται καὶ τείνει νὰ ὁλοκληρωθεῖ, χωρὶς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται, διότι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ἔχουν προσχωρήσει στὸ στρατόπεδο τῶν “φιλενωτικῶν”, ἐνῶ οἱ «ἀνθενωτικοί» διώκονται καὶ συκοφαντοῦνται» (σελ. 484).
Μάλιστα παρουσιάζονται οἱ Ἅγιοί μας «ὅπως ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς “ἀνθενωτικοί”», ἐνῶ εἶναι ἐναντίον  μιᾶς «ἑνώσεως ποὺ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ υἱοθετεῖ τὶς αἱρέσεις ὡς ἀλήθεια καὶ δέχεται τὴν παγκόσμια ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ πάπα, τὴν ἀντιευαγγελική, ἀντισυνοδική, ἀντιπατερικὴ καὶ παράλογη διδασκαλία γιὰ τὸ πρωτεῖο τοῦ πάπα» (σελ. 485).
«Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδὴ οἱ ἐν λόγῳ αἱρετικοὶ ἐλεγχθέντες δὲν ἀποκήρυξαν τὶς αἱρέσεις, τοὺς κατεδίκασαν ὡς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀπέκοψαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
»Δυστυχῶς σήμερα ἔχει ἐγκαταλειφθῆ αὐτὴ ἡ πατερικὴ γραμμή, καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες προετοιμάζουν κακὴ ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Μονοφυσίτες, Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, ἕνωση, δηλαδή, μετὰ τὴν ὁποία ὁ καθένας θὰ κρατήσει τὰ δικά του πιστεύματα, εἴτε εἶναι ὀρθόδοξα εἴτε εἶναι αἱρετικά» (σελ. 488).
Σήμερα ἐλάχιστοι ἀρχιερεῖς, ἐκ τῶν παλαιῶν καὶ νέων, διαφωνοῦν μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ καὶ φιλοπαπικὴ γραμμὴ τοῦ Φαναρίου, μὲ πρώτιστο στὴν παρρησία καὶ στὴν θεολογικὴ ἐπιχειρηματολογία, ποὺ ὑπενθυμίζει μεγάλους Ἁγίους Πατέρες, τὸν Σεβ. Πειραιῶς. Δὲν διστάζουν πολλοὶ ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν κακὴ ἕνωση, τὴν ἕνωση, δηλαδή, μὲ παραμονὴ τῶν αἱρέσεων» (σελ. 488).
Ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος διδάσκει ὅτι «ὁ Χριστὸς στὰ θέματα τῆς πίστεως προτιμᾶ τὸν πόλεμο ἀπὸ τὴν εἰρήνη. Δὲν εἶναι εὐχαριστημένος μὲ τὴν διαίρεση τῶν Χριστιανῶν... Αἴτιοι ὅμως αὐτῆς τῆς διαιρέσεως εἶναι ἄλλοι, καὶ αὐτοὶ πρέπει νὰ τὴν θεραπεύσουν. Δὲν θὰ κρίνει ἐμᾶς ὁ Θεός, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ προκάλεσαν τὸ σχίσμα. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ὁμολογοῦμε τὴν ἀλήθεια» (σελ. 491).
«Ὁ Ἀθηναγόρας ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἐπιβάλει τὴν κακὴ ἕνωση εἶχε ἀντιμέτωπη στὸ σύνολό της σχεδὸν τὴνἘκκλησία τῆς ῾Ελλάδος καὶ ἰσχυρὲς θεολογικὲς καὶ μοναστικὲς δυνάμεις. Ὁ τωρινὸς Πατριάρχης τὴν ἔχει σύμμαχο, καὶ οἱ θεολογικὲς καὶ μοναστικὲς δυνάμεις μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἐξασθενοῦν, ἀκόμη καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος» (σελ. 491).
 Περιοδικὸ "Θεοδρομία", τ. 4, Δεκ. 2013

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Kοιμηθηκε οσιως ο Αποτειχισμενος Αντιοικουμενιστης 
μοναχος Νικοδημος Μπιλαλης


Μοναχος Νικοδημος Μπιλαλης:

O BAΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΙΚΟΣ, ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...

Μας αποκαλυψε οτι εμφανισθηκε ο  Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος και ειπε:  

Αυτήν την εβδομάδα ό Αρχιεπίσκοπος ( Χριστοδουλος) θα μπει στο Νοσοκομείον και δεν θα βγει»

Κοιμηθηκε ο γεροντας Νικοδημος Μπιλαλης, ο αγωνιστης Αγιορειτης μοναχος Νικοδημος Μπιλαλης, με τον οποιο συνδεοταν απο πολλα χρονια ο ιστολογος της Αποτειχισης. 
Αγωνιζονταν παντοτε στην πρωτη γραμμη τον καλον αγωνα της Πιστεως και λαμβανε παντοτε θεσι καθετη απεναντι στις Αιρεσεις και στους Αιρετικους Οικουμενιστες και ιδιαιτερα απεναντι στους Γραικολατινους του Φαναριου χωρις να υπολογιζη συνεπειες.
Μιλησαμε προ ημερων τηλεφωνικα και οταν τον καλεσα να σταθη κοντα στον Ορθοδοξοτατο Αγωνα των Αποτειχισμενων, με διαβεβαιωσε οτι μνημονευει ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ και οχι τον Αιρετικο Βαρθολομαιο, οταν λειτουργει ιερευς στο κελι του.
Ειναι δηλαδη συνειδητα Αποτειχισμενος και συμπαρισταται νοερως στον Αγωνα των Αποτειχισμενων. 
Στη συνεχεια δημοσιοποιουμε βιντεο στο οποιο αποκαλυπτεται οτι ο αγιος Γεροντας απο χρονια προφητεψε την προσπαθεια των πατριαρχικων του Φαναριου για την αλλαγη του Πασχαλιου. 
Το γραμμα αυτο το ανακαλυψε ο ιστολογος της Αποτειχισης (του το παραχωρησε ο ποτε Ορθοδοξος, νυν δε Οικουμενιστης ή Σιγονταροοικουμενιστης Μ.Π.) και το εκανε εκπομπη στο ραδιο εκφρασι της Θεσσαλονικης που προκαλεσε κυριολεκτικα σαλο.
Το εστειλε δε και στον πατερα Νικοδημο ο οποιος και το δημοσιευεσε στον τοτε Ορθοδοξο Τυπο, και οργανωθηκε και η εκδηλωσι την οποια αναρτουμε σε βιντεο. 
Ο Θεος, των Αγωνιζομενων για την προδομενη Πιστι Του, ας αναπαυση την ψυχη του. 


 
Και η τελευταία συνέντευξη του μακαριστού αγιορείτου γέροντος π. Νικοδήμου Μπιλάλη είναι πραγματικά συγκλονιστική. 
Στις 9 Απριλίου μίλησε στον Μάκη Βραχιολίδη: 
 
Ο άγιος Μάρκος Ευγενικός, διαπρύσιος πολέμιος του παπισμού, λίγο πριν κοιμηθεί άφησε εντολή: «ούτε στην κηδεία μου ούτε στα μνημόσυνά μου θα πατήσει οποιοσδήποτε υπέγραψε την ένωση με τους καθολικούς».  

Ο Αγιορείτης μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης αποκαλύπτει σε ένα από τα τελευταία σύγχρονα θαύματα του Αγίου Μάρκου Ευγενικού, τους πραγματικούς λόγους του πρόωρου θανάτου του μακαριστού Χριστόδουλου
 

Επισκέφθηκα τον γέροντα Νικόδημο Μπιλάλη στα γραφεία της «Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων των Πολυτέκνων» (Ακαδημίας 78Δ) της οποίας είναι ιδρυτής, προκειμένου να μου μιλήσει για το σημαντικό έργο της Ένωσης αλλά και για τις περιπέτειες που βιώνει η ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, ειδικά στις μέρες μας. 

Ωστόσο η κουβέντα αλλού οδήγησε τη συνέντευξη από την οποία βγήκαν… «βόμβες». Αυτή ίσως είναι και η ομορφιά της δημοσιογραφίας. Ο σπουδάσας Θεολογία και Φιλολογία πατήρ Νικόδημος, πολυγραφότατος επίσης, προβαίνει σε μαρτυρίες που προκαλούν σοκ. 
Τόσο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο όσο και για τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. 
Μεγαλύτερο όμως σοκ προκαλούν όσα λέγει για το θάνατο του μακαριστού Χριστόδουλου, τονίζοντας ότι ο αυτός δεν επήλθε από «βαλτό καρκίνο» όπως υποστηρίζεται ευρέως αλλά λόγω του ότι προέβη σε βαθύτατα αιρετική πράξη, πηγαίνοντας στον πάπα της Ρώμης, τον οποίο κατόπιν έφερε στην Αθήνα το 2001 όπου έκαναν και συλλείτουργο! 
Ο θαρραλέος στον λόγο του γέροντας Νικόδημος μιλάει και για τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγονται για τη χώρα μας οι επικίνδυνοι χειρισμοί των πολιτικών μας ηγετών.
 

Πατέρα Νικόδημε, είσθε αγιορείτης, ωστόσο στο Άγιον Όρος έχει εισβάλει η τεχνολογία.
 

π. Νικόδημος: Είμαι επί 45 χρόνια στο Άγιον Όρος και σε ό,τι με αφορά, αν θέλετε το πιστεύετε, δεν έχω ραδιόφωνο. Κι’ αυτό γιατί θεωρώ το ραδιόφωνο παράβαση του άβατου του Αγίου Όρους με τις γυναικείες φωνές. Εφόσον ακούω γυναικεία φωνή, δεν υπάρχει μοναστική ζωή.
 

Το ίδιο και περισσότερο με το internet το οποίο έχει και οθόνη και τη γυναίκα την βλέπει μπροστά του ο χρήστης.
 

π. Νικόδημος: Ηλεκτρικό δεν υπάρχει. Τώρα όμως με το internet , δυστυχώς οι μονές τα έχουν όλα. Και κινητά και διαδίκτυο.
 

Συνάδει όμως ο μοναχικός βίος με όλα αυτά;
 

π. Νικόδημος: Δεν συνάδει καθόλου. Θα σας πω ένα περιστατικό. Είχα γέροντά μου τον Παΐσιο όπου κοντά του έγινα μοναχός. Όταν πήγα στην Καψάλα, όπου και μένω, δεν υπήρχε τηλέφωνο και το χρειαζόμουν διότι είχα ιδρύσει και το σύλλογο Πολυτέκνων. Έπρεπε να διανύω πολλά χιλιόμετρα από την Καψάλα στις Καρυές για να μπορέσω να κάνω ένα τηλεφώνημα. Γι’ αυτό παρεκάλεσα τον γέροντα Παΐσιο να βάζαμε τηλέφωνο. Η απάντησή του, ήταν: «Ε, όχι τηλέφωνο στην Καψάλα»! Οπότε, μέχρι που κοιμήθηκε δεν υπήρχε τηλέφωνο στην Καψάλα. Μετά, έβαλα εγώ.
 

Γέροντα, η κρίση όλο και βαθαίνει και οι πιστοί επιζητούν από τον εκκλησιαστικό τους ηγέτη τη φωνή εκείνη που θα τους συνεγείρει. Αισθάνονται όμως ότι δεν την ακούν από τον Ιερώνυμο και νοσταλγούν τον μακαριστό Χριστόδουλο.
 

π. Νικόδημος: Ο Χριστόδουλος ήταν τέκνο του Καλλινίκου τότε Μητροπολίτη Πειραιώς, της «Χρυσοπηγής» . Ήταν διαβεβλημένος όμως και αυτός και ο γέροντάς του.
 

 
Με ξαφνιάζετε! Σε ποιο επίπεδο, σε ηθικό;
 

π. Νικόδημος: Και σε ηθικό.
 

Μα, ο κόσμος τον είχε αγαπήσει τόσο πολύ και με όσα έλεγε και όσα κυρίως έκανε υπέρ των πιστών και της Ορθοδοξίας.
 

π. Νικόδημος: Και τον γέρο της Δημοκρατίας επίσης, είχανε αγαπήσει. Όμως, ο Χριστόδουλος πήγε στον πάπα! Κανείς ορθόδοξος από το σχίσμα και μετά δεν πήγε στον πάπα της Ρώμης. Ο πρώτος ο οποίος ετόλμησε, ως τολμητίας όντως, ήταν ο Χριστόδουλος. Παρά το ότι η Σύνοδος είχε αποφανθεί να μην πάει στον πάπα, ο Χριστόδουλος την ηγνόησε κι επήγε το 2001. Και μετά, έφερε τον πάπα εδώ στην Αθήνα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός που ήτο εναντίον του παπισμού ήτο ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και του οποίου ο πρώτος ναός έγινε στην Ελλάδα, στα Κάτω Πατήσια, μετά από ιδέα του ευλαβούς ιερέος Δημητρίου Αγγελάκη. Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ενώ κάθε χρόνο πήγαινε και έκανε λειτουργία στον εκεί ναό, από τον καιρό που επήγε στον πάπα δεν ξαναπήγε στον ναό του Αγίου Μάρκου Ευγενικού να λειτουργήσει.
 

Γιατί δεν επήγε; Εμολύνθη; Είχε τύψεις συνειδήσεως;
 

π. Νικόδημος: Ο άγιος Μάρκος λίγο πριν κοιμηθεί άφησε εντολή «ούτε στην κηδεία μου ούτε στα μνημόσυνά μου θα πατήσει οποιοσδήποτε υπέγραψε την ένωση με τους καθολικούς». Και ιδού πώς και γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν στον Χριστόδουλο. Τα αποκαλύπτει ο ίδιος ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός σε ένα από τα σύγχρονα θαύματά του που αναφέρονται στο βιβλίο του κ. Κεφαλόπουλου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο τελευταίο θαύμα του αγίου Μάρκου, ο οποίος «αποκαλύπτει εις τον πατέρα Δημήτριον Αγγελάκη την ασθένειαν και τον θάνατον του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Ευρισκόμεθα εις το έτος 2007. Ό Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε επισκεφθεί τον Πάπα Ρώ­μης, και όπου πήγαινε ο πατήρ Δημήτριος, του έλεγαν! «Τι θα γίνει τώρα που ο Αρχιεπίσκοπος πήγε εις τον Πάπα;».
Ό π. Δημήτριος εστενοχωρείτο, δεδομένου ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ τα πρώτα χρόνια (1997-2001) κάθε χρόνον (19 Ιανουα­ρίου) ήρχετο εις την Πανήγυριν του Ναού, μετά το 2001 πού ήλθεν ό Πάπας εις Αθήνας, δεν ήλθεν νά λειτουργήσει. Ό π. Δημήτριος συνεχίζει να στενοχωρείται. Την 5ην Ιουνίου 2007, ώραν 5.30 μ.μ., προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Μάρκου, λέγοντας, «"Άγιε μου Μάρκε, τί θα γίνει με αυτήν την κατάσταση;».
Την νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτην (5-6 Ιουνίου) και ώραν 2.30 πρωινήν, καθ' ύπνον βλέπει τον Άγιον Μάρκον, και του λέγει: «Αυτήν την εβδομάδα ό Αρχιεπίσκοπος θα μπει στο Νοσοκομείον και δεν θα βγει». Την πρωΐαν της άλλης ημέρας (Τετάρτη) το ανακοινώνει στους επιτρόπους και τούς ίεροψάλτας του Ναού, αλλά «δεν γίνεται αυτό», του απήντησαν, δεδομένου ότι εκείνες τις ημέρες ευρίσκετο εις Βέροιαν εορτάζοντας τα Παύλεια, ομιλώντας σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας. Ο π. Δημήτριος το ανέφερε και την Πέμπτην 7ην και Παραϊσκευήν 8ην Ιουνίου πάλι, για να του δώσουν την ιδίαν απάντησιν οι επίτροποι και οι ψάλτες, όμως περί ώραν 11.30 εξεδόθη έκτακτον ανακοινωθέν ότι ό Αρχιεπίσκοπος εισήλθεν εκτάκτως εις το νοσοκομείον και δεν εξήλθεν υγιής μέχρι της τελευτής του τη ν 28ην/ Ιανουαρίου 2008».
 

Πώς το ερμηνεύετε αυτό γέροντα;
 

π. Νικόδημος: Πρόκειται περί αποκαλύψεως του αγίου Μάρκου, είναι σαφές. Έχω να σας πω επίσης το εξής: από τον καιρό που ο Χριστόδουλος επήγε ως επίσκοπος στον Βόλο δεν ησχολείτο με την επισκοπή του Βόλου παρά άρχιζε να πηγαίνει σε όλες τις εορτές που εορτάζουν οι επίσκοποι και κάνουν συλλείτουργα κι έκανε «κόμμα», έκανε διπλωματία!
 

 
Συγγνώμη, όλους αυτούς τους αγώνες που έκανε υπέρ της Ορθοδοξίας, με το λάβαρο που σήκωσε και ξεσήκωσε τους πιστούς για την μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες…
 

π. Νικόδημος: Εντάξει, έκανε και κάτι, δεν είπαμε ότι δεν έκανε και τίποτε ο Χριστόδουλος, αλλά μιλούσε πλανεμένα. Όπως και ο Ιερώνυμος το ίδιο, ο οποίος σημειωτέον ήταν αντίπαλος του Χριστόδουλου. Να σας θυμίσω ότι η εκλογή Χριστοδούλου στην Αρχιεπισκοπή έγινε κατόπιν … διπλωματίας μεγάλης. Ενώ μπαίνουν μέσα στις 9.00 και κάνουν ψηφοφορίες, κανονικά μέχρι τις 11.00-12.00 τελειώνουν. Επί Χριστοδούλου όμως, μπήκαν μέσα στις 4.00 το απόγευμα διότι είχαν …πέσει τα τηλέφωνα και απ’ έξω-μέσα, με τα τηλέφωνα είχε γίνει χαμός. Είχαν γίνει συναλλαγές, διότι τρεις φορές είχε βάλει υποψηφιότητα ο Θεσσαλονίκης, είχε βάλει ο Αναστάσιος, ο σημερινός Αλβανίας, ο Περιστερίου, ο Δημήτριος που ήταν στην Αμερική αλλά και ο Ιερώνυμος ως Θηβών. Τα μαγειρεύανε «θα μου δώσεις εσύ τις ψήφους», «θα μου δώσεις εσύ τις ψήφους» και τελικώς βγήκε ο Χριστόδουλος στις 4.00 το απόγευμα.
 

Μαγειρείο λοιπόν;
 

π. Νικόδημος: Και αφού έγινε αρχιεπίσκοπος, είχε μεν λόγο ο Χριστόδουλος αλλά δεν ήξερε πολλά θεολογικά, δεν ήξερε γράμματα.
 

Ποιος δεν ήξερε γράμματα, ο Χριστόδουλος; Τι λέτε τώρα;
 

π. Νικόδημος: Ήξερε για σας, δεν ήξερε για μας όμως. Εγώ που ήξερα να τον κρίνω, σας το λέω: δεν ήξερε γράμματα. Ήταν άνθρωπος της επιφανείας, λογάς.
 
Αναφερθήκατε προηγουμένως και στον νυν Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ότι μιλά πλανεμένα.
 

π. Νικόδημος: Όπως και ο Χριστόδουλος, έτσι και ο Ιερώνυμος επήγε στους Αρμενίους, στους μονοφυσίτες, των οποίων ο επικεφαλής έχει καταργήσει τη Σύνοδο, όπως και ο πάπας. Κι εκεί, όπως και στο Βατικανό υπάρχουν ομοφυλόφιλοι, ο δε πάπας τούς υποστηρίζει. Ο Ιερώνυμος επίσης, κάλεσε τον Αγγλικανό «αρχιεπίσκοπο» Καντέρμπουρυ που είναι ομοφυλόφιλος, στεφανώνει ομοφυλόφιλους και χειροτονεί ως «ιερείς» λεσβίες! Αυτόν τον άνθρωπο τον έφερε ο δικός μας αρχιεπίσκοπος και λειτούργησε στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου!
 

Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Τσίπρας τι αισθήματα σας δημιουργούν; Θεωρείτε ότι ενεργούν εν Θεώ;
 

π. Νικόδημος: Είναι ανύπαρκτα όντα. Θα σας πω κάτι φιλοσοφικό που θα σου δώσει απάντηση. Ο Πλάτων λέει ότι έχουμε το καλό και το κακό. Το καλό είναι το ον, το φως, το υπάρχον. Το κακό είναι η απουσία του καλού, δηλαδή το μη ον, το μη υπάρχον, η απουσία του φωτός. Ένα κεράκι αμέσως υπερνικά το σκότος. Αυτοί είναι… διαόλοι. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, συγχωρείστε με, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν πιστεύουν τίποτε. Μασόνοι. Υπάρχει κανείς απ’ αυτούς που να μην είναι μασόνος;
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ιδρυτής της «Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π) στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο πατήρ Νικόδημος έχει δώσει όλη του την ψυχή στην πολύτεκνη οικογένεια. Είναι δε και δ/ντής σύνταξης του τριμηνιαίου περιοδικού «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια». Σήμερα όμως στα 2014 και με την κρίση των μνημονίων να σοβεί, το έθνος των Ελλήνων συρρικνώνεται με ταχύτατο ρυθμό. Ο ίδιος ο γέροντας, λέει: «Χωρίς να το θέλω είμαι δημογράφος, ασχολούμαι με τη δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Για να υπάρχει δημογραφική ισορροπία πρέπει να γεννά κάθε γυναίκα σε όλη της τη ζωή από 16-45 ετών περίπου 2,1 παιδιά. Σήμερα ο μέσος όρος είναι 0,8! Αυτός ο μέσος όρος δεν πρόκειται ν’ ανέβει. Το 1981 όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου, οι γεννήσεις ήταν γύρω στο 2,2 παιδιά ανά οικογένεια. Από τότε, οι εκτρώσεις, οι αντισυλλήψεις, το κόψιμο στα επιδόματα των πολυτέκνων και τώρα με την μεγάλη οικονομική κρίση, οι γεννήσεις θα φτάσουν στο μηδέν».
 

Φοβάστε μήπως η χώρα μας έχει εδαφικές απώλειες;
 

π. Νικόδημος: Και ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου και ο Αναστασιάδης πάνε να πουλήσουν την Κύπρου μ’ ένα σχέδιο Ανάν χειρότερο από το προηγούμενο. Επίσης, το σκοπιανό το ξεπουλάνε, χαρίζοντας το όνομα τη Μακεδονίας 100%. Τούτοι ‘δω δεν ενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται πλέον. Τέλος, πάνε το Αιγαίο να το ουδετεροποιήσουν, κάτι που ήδη ξεκίνησε από τα Ίμια. Όπως κάνανε το Σουέζ και τα Δαρδανέλια διεθνή ύδατα, έτσι πάνε να κάνουν και το Αιγαίο. Πού είναι ο ΟΗΕ και τα ψηφίσματά του; Όλα πάνε οι μασόνοι και τα διαλύουν.
 

 
Γιατί η Εκκλησία επιμένει στη δωρεά οργάνων σώματος την ώρα που δεν παίρνουν τα όργανα από νεκρό αλλά από ασθενή προ βρίσκεται σε κώμα;
 

π. Νικόδημος: Έχουν γίνει συνέδρια κι εδώ και έξω. Δεν υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος. Έχει υπάρξει περίπτωση που την ώρα που πήγαν να αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα μία κλινικώς νεκρή, ξύπνησε και μάλιστα μετά έζησε 20 χρόνια.
 

Και η Εκκλησία γιατί συναινεί σε αυτό το έγκλημα;
 

π. Νικόδημος: Ο Χριστόδουλος το έκανε! Γιατί ήθελε να μπει στην μοντερνοσύνη. Μάλιστα για τον Μεσογαίας που τον λένε μορφωμένο, συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Ο Χριστόδουλος τον έκανε πρόεδρο της βιοηθικής και συναινεί στο έγκλημα. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κόσμο. Καλά, στην Ευρώπη και στην Αμερική γίνεται χαμός με τις δολοφονίες τέτοιων ανθρώπων, αλλά κι εδώ; Εδώ αντέδρασαν πολλοί και σοβαροί Έλληνες επιστήμονες απέδειξαν ότι πρόκειται περί δολοφονίας.
 

 
Αντιτίθεστε λοιπόν…
 

π. Νικόδημος: Μόνον όταν έχουμε διπλά όργανα μπορούμε να κάνουμε μεταμοσχεύσεις, Μόνο το νεφρό.
Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως αρνούνται να αποδεχτούν τον ΑΜΚΑ και ενώ η κυβέρνηση τους έχει αποκλείσει από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη- σύνταξη, λένε πως η Εκκλησία τους έχει εγκαταλείψει γιατί δεν πιέζει την κυβέρνηση να πάψει την εξόντωσή τους και να προστατέψει τους αντιρρησίες συνειδήσεως.
π. Νικόδημος: Δυστυχώς η Εκκλησία εσιώπησε σ’ αυτό και δεν έδωσε απάντηση. Μάλλον σιωπηρώς, το δέχεται. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν. Έχουν δώσει τα χρήματά τους στο ελληνικό κράτος και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη ή να έχουν φάρμακα!

 

Γιατί όμως σιωπά ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και όλοι οι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας;
 

π. Νικόδημος: Εκεί είναι ο Ιερώνυμος, ζήτησέ του συνέντευξη.
 

Για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ποια είναι η γνώμη σας;
 

π. Νικόδημος: Ο Βαρθολομαίος είναι παπικός, έχει πει όλες τις βλακείες του κόσμου και αγωνίζεται να διώξει τους Εσφιγμενίτες από το Άγιον Όρος.
 

 
Πού πάει ο χριστιανισμός δηλαδή γέροντα; Θα χαθεί;
 

π. Νικόδημος: Κι ένας να μείνει, όχι δεν θα χαθεί. 25.000.000 καθάρισε ο Στάλιν. Αλλά μετά το 1992 στη Ρωσία χτίσθηκαν πάνω από 8.000 ναοί.
 

Τι μήνυμα ελπίδας στέλνετε στους χριστιανούς;
 

π. Νικόδημος: Μόνο κρατώντας την Ορθοδοξία μας χωρίς αναμίξεις με αιρέσεις έχουμε ελπίδες ως χριστιανοί. Η Ορθοδοξία έχει εσωτερική δύναμη, δεν κινδυνεύει. Οι αδιάφοροι πιστοί κινδυνεύουν. 

Ξεδιάντροπα οἱ Οἰκουμενιστὲς ἀποκαλύπτουν τὰ σχέδιά τους. Καὶ οἱ Ποιμένες σιωποῦν!Σεληνιακὸ πεδίο ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία!Οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν κυριολεκτικὰ 
 «ξεσαλώσει», ἀλλὰ οἱ Ποιμένες δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν αἵρεση ποὺ κυριαρχεῖ, δὲν διαφωτίζουν τοὺς πιστούς,  ἀλλ’ ἀναμένουν παθητικὰ τὸ μοιραῖο!Ὁ Π. Βασιλειάδης, μιλᾶ ξεκάθαρα γιὰ ἑνότητα ...πρὶν τὴν Ἕνωση καὶ χαρακτηρίζει τὶς κακοδοξίες τῶν Παπικῶν ὡς “νόμιμη ποικιλία”, ποὺ φυσικὰ ἡ κάθε «Ἐκκλησία» θὰ κρατήσει!


Μετὰ τὰ τελευταῖα καμώματα τοῦ Πατριάρχη στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀλλαχοῦ, ὡς ἐπίσης καὶ τῶν Ἐπισκόπων, μετὰ  τὴν ἔξαρση τῶν συμπροσευχῶν καὶ τῶν Διαλόγων, μετὰ τὶς προαναγγελίες Πανορθοδόξου ἀλλὰ καὶ κοινῆς μὲ τοὺς Παπικοὺς Συνόδου, ἔρχεται καὶ ἡ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ κ. Πέτρος Βασιλειάδης, ὡς ἐπιστέγασμα καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς συντελεσθείσης προδοσίας. Γιὰ νὰ τὰ ἀκούσουν οἱ Ποιμένες καὶ νὰ ἀποδείξουν ἄλλη μιὰ φορὰ διὰ τῆς σιωπῆς τὴν συγκατάθεσή τους στὰ Οἰκουμενιστικὰ δρώμενα καὶ τὴν εὐπείθειά τους στὸν “Πρῶτο” τοῦ ἐσβεσμένου Φαναρίου.Καὶ οἱ ὑπόλοιποι Χριστιανοὶ τί θὰ κάνουν; Θὰ συνεχίσουν νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν ὥς τὸ τέλος; Στὴ τελευταία, λοιπόν, συνέντευξη ὁ κ. Π. Βασιλειάδης: * Ὁμιλεῖ ξεκάθαρα γιὰ ἑνότητα πρὶν τὴν ...Ἕνωση(!) «Ἑνότητα τῆς κοινωνίας ἐν νομίμῳ ποικιλίᾳ”. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη ἐμεῖς νὰ ἐπιβάλλουμε στὴν τεράστια Καθολικὴ χριστιανικὴ κοινότητα ΟΛΕΣ τὶς ἰδιαιτερότητες τὶς ὁποῖες ἔχει ἡ δική μας Παράδοση καὶ ἡ δική μας πνευματικότητα, οὔτε ὅμως καὶ αὐτοὶ νὰ ἐπιβάλλουν σὲ μᾶς. Χρειάζεται καὶ καταφάσκεται αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται “νόμιμος ποικιλία”»!!!* Δηλώνει ὅτι «ὁ θεολογικὸς διάλογος ἔχει καταλήξει σὲ σοβαρὰ ἐπιτεύγματα ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους», ἀφοῦ οἱ Παπικοὶ σχεδὸν υἱοθέτησαν τὴ θεολογία μας(!!!) τὴν ἐκκλησιολογία μας(!) καὶ ἄρα δὲν μπορεῖ πλέον νὰ μιλάει κανεὶς γιὰ ἔλλειψη ἑνότητας!!!!!!* Ὁ κ. Βασιλειάδης διαβεβαιώνει ὅτι ἡ Κοινὴ Δήλωση Πάπα-Πατριάρχη ταυτίζεται μὲ τὶς πρόσφατες ἀποφάσεις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν!
* Τὸ κείμενο αὐτό, λέγει, πρέπει νὰ προσυπογράψει κάθε ἐχέφρων Ὀρθόδοξος πιστός!* Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι ὁ ἰδανικὸς Πάπας μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μποροῦσε οὐσιαστικὰ νὰ ταυτιστεῖ πνευματικὰ ἡ Ὀρθοδοξία!* Δηλώνει ὅτι «ποτὲ δὲν ὑπῆρξε πλήρης διαχωρισμὸς μεταξὺ τῶν δύο Παραδόσεων, τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Ὑπῆρχε ἕνα σχίσμα, μία διατάραξη τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας, καὶ φυσικά, οἱ δύο διαφορετικοὶ δρόμοι πνευματικότητος (σ.σ. κι ὄχι οἱ αἱρέσεις τῶν Παπικῶν) ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ δύο πλευρές, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ὑπῆρχε διάσπαση τῆς ἑνότητας. Αὐτὸν τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῆς δοθείσης ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπὸ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἑνότητας, αὐτὴν τὴν ὑπογραμμίζουνε ἐκ νέου, καὶ αὐτὸ ἔχει ἀποδείξει καὶ ὁ θεολογικὸς διάλογος»!!!* Στὸ Εὐαγγέλιο τῆς κρίσεως ἡ σωτηρία μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὸν κάθε ἄλλο. Δὲν ταυτίζεται μὲ θρησκευτικὰ ἢ μὲ θεολογικὰ γεγονότα!
Ἀκολουθεῖ ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν συνέντευξη τοῦ κ. Π. Βασιλειάδη. «Ἀπολαῦστε», ἴσως εἶναι ἡ καλύτερη Οἰκουμενιστική του συνέντευξη. Ἂν μάλιστα θέλετε νὰ ἀκούσετε ὅλα τὰ μαργαριτάρια του, ὑπάρχει ὁλόκληρη σὲ Βίντεο!

 
 (Μετὰ ἀπὸ εἰσαγωγικὰ τοῦ ἐρωτῶντος δημοσιογράφου ὁ κ. Βασιλειάδης παίρνει τὸ λόγο καὶ λέει τὰ ἑξῆς ἐξωφρενικὰ γιὰ Ὀρθόδοξο θεολόγο).


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Aποτειχισι: Σαλταουρας "θεολογος" ή Σαχλαμουρας θολολογος;;

Αναίρεση συκοφαντιών

και ανατροπή κατηγοριών Χρήστου Σαλταούρα.


 Του Αποτειχισθέντος θεολόγου, Νικολάου Πανταζή
         
          Εδώ και αρκετό καιρό, πολλοί Αρχιερείς, ιερείς, Αρχιμανδρίτες, Θεολόγοι αλλά και άσχετοι τελείως, παρουσιάζονται ως ειδημονες, καθηγητές, υφηγητές και υπουργοί του Λόγου, παντογνώστες, παντεπόπτες, ερμηνευτές και Κανονολόγοι, στην ουσία όμως συκοφάντες, κατήγοροι και λασπολόγοι.          Αγαπητέ μου αδελφέ Χρήστο,          Παρ' όλο που πιστεύω πως έχεις πράγματι καλή διάθεση, μάλλον δεν εξήτασες αντικειμενικώς, και λεπτομερώς τις πηγές, μάλλον δεν ερεύνησες τους Πατέρες σχετικώς με την Αποτείχιση, και ενώ συνιστά παράλειψη και άγνοια, δεν είναι αυτό ντροπή.

          Ο ίδιος δεν γνώριζα τίποτε για αυτό το θέμα και αναλαμβάνω την ευθύνη που δεν ερεύνησα και δεν ρώτησα. Έχουν όμως πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι πνευματικοί μου και οι καθηγητές μου οι οποίοι επί τούτου απέκρυψαν την Αποτείχιση από τα Συγγράματα των Πατέρων, για λόγους δήθεν διακρίσεως, ενώ διατηρούσαν κοινωνία με Οικουμενιστές. Ίσως φοβούνταν την παρεξήγηση του Κανόνος, βλέποντας τα πολυκέφαλα σχίσματα των Παλαιοημερολογητών. Ίσως είμαστε και μεις άξιοι τοιούτων ηγετών...

          Και συμπορευόμουν κι'εγώ ασυνείδητα με τους Οικουμενιστές, ελέγχοντας ευκαίρως-ακαίρως, πολεμώντας δίχως φόβο και με αδάμαστο πάθος, την Παναίρεση του Οικουμενισμού.

          Πρίν μας συκοφαντήσετε και μας βρίσετε ως αιρετικούς, και σχισματικούς, παρακαλώ όλους τους αγαπητούς αδελφούς, συνιστώ εντόνως να διαβάσετε ταπεινά, προσεκτικά και απολύτως αμερόληπτα, ανεπηρέαστοι από κάθε προκατάληψη και προδιάθεση, τα βιβλία του π. Ευθυμίου, ιδίως το σχετικό, ενημερωτικό, πάνυ Πατερικό και άκρως Αποκαλυπτικό:

          "Η διαχρονική Συμφωνία των Πατέρων για το Υποχρεωτικό του 15ου Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου περί Διακοπής Μνημονεύσεως Επισκόπου Κηρύσσοντος επ’ εκκλησίαις αίρεσιν”.

          
 Υπάρχει και για δωρεάν κατέβασμα στο διαδύκτιο και για τα κινητά μας.

          Είναι αλήθεια πως πάρα πολλοί, δεν γνωρίζουν καν για την Αποτείχιση και μόλις ακούν για αυτήν, αμέσως προτρέχουν σε δικά τους αβίαστα και εμπαθή συμπεράσματα, να μας τσουβαλιάσουν με άδικες γενικεύσεις στα πυρά των Σχισματικών "Γνησίων" Παλαιοημερολογητών και στα ωκεάνια άπατα βάθη των "ΕξωΚιβωτιακών".

          Εφ' όσον όμως οι συκοφαντίες παρουσιάζονται δημοσίως, δημοσίως λοιπόν και εμείς, επί ίσοις όροις, απαντούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται πως διά του αυτού τρόπου που γίνονται οι κατηγορίες, διά του ιδίου πάλιν τρόπου πρέπει και να αναιρούνται.

         

          Ας μου το συγχωρέσει ο αδελφός Χρήστος, (εάν και κατά πόσον αυτό αποτελεί αμάρτημα, αστόχημα Αγιογραφικό), που του απευθύνομαι στον Ενικό και μάλιστα χωρίς το "κ".

          Όχι πως αρνούμαι να του δείξω σεβασμό, κάθε άλλο, τον έχει και εκ των προτέρων, προκαθορισμένο, δεδομένο. Είναι απλά μια δική μου προσωπική επιλογή να μην πιστεύω στις διάφορες ευρωπαϊκούρες του Διαφωτισμού πως μόνο αυτές τάχα δύνανται να εμπεριέχουν και να περικλείουν τον σεβασμό και την ευγένεια προς αλλήλους.

          Η ομιλία του αδελφού Χρήστου παρουσιάζεται και διακυματίζεται από το Ιστολόγιο "Κατάνυξις":http://katanixis.blogspot.com.au/2014/05/blog-post_8757.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/gssUJ+(%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%85%CE%BE%CE%B9%CF%82)          Διακυματίζεται ως θούρειος τρόπαιοφόρος και δη ως "ντοκουμέντο", μάλλον δε καρακάξειο κρεσέντο, υπό μορφήν ύπουλης και βαθμιαίας συλλογικής αυξήσεως της εντάσεως των κατηγοριών αυτών, υπό πάντων των αντικειμένων και εχθρών των Αποτειχισθέντων αδελφών.

         

          Αδέλφια μου, γιατί μας πολεμείτε άδικα;

         

          Και ξεκινά ο αδελφός μας Χρήστος:

          -Υπάρχουν ορισμένοι αδελφοί οι οποίοι ακολουθούν λάθος γραμμή, κατά την γνώμη μας, (ευτυχώς για σας) όσον αφορά την αντιμετώπιση της "παναίρεσης" του Οικουμενισμού. Πρέπει να αντιδρούμε και "ορθώς"... και προσθέτει παρακάτω "εμείς κάνουμε ορθές κρίσεις".

          Πρώτα πρώτα, το ξεκαθαρίζει ο ίδιος πάρα πολύ ορθώς, και για τον ίδιο ευτυχώς, τον τιμά αυτό, ομολογεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό και άκρως αποκαλυπτικό για την ουσία και βαρύτητα των επιχειρημάτων του, κάνοντας μία ουσιαστικοτάτη δήλωση, η οποία όχι μόνο ελαφρύνει τη θέση του αλλά και ακυρώνει, ανισχυροποιεί και τελείως ανυπόστατες ποιεί τις άδικες και εμπαθείς του κρίσεις.

           
Το λέγει καθαρά και το υπογραμμίζει: ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ!

          Ε λοιπόν, αδελφοί μου, από αυτό και μόνο, φαίνεται και διαφαίνεται σε όλες τις διάφορες θέσεις και επιθέσεις γενικά, το πόσο άδικο έχουν, το πόσο σφάλλουν, το πόσο εκπίπτουν και παραπαίουν, το πόσο αδικούν όχι εμάς τους τιποτένιους, αλλά τους ιδίους τους Μεγίστους, Θεοφόρους Αγίους Πατέρες, των οποίων τη θέση και γραμμή κατά τις πενιχρές μας δυνάμεις εφαρμόζουμε.

          Αυτοί, οι ταλαίπωροι αδελφοί, ακυρώνουν και υποβαθμίζουν τη Θεοφώτιστη Πατερική Γραμμή, την Αγιοπατερική "Διαγνώμη" λέγοντας τη δική τους γνώμη. Αν και αυτό, προς τιμήν τους είναι, δεν είναι το ζητούμενο, ούτε το απαιτούμενο, ούτε καν το χρειαζούμενο.

          Σε αυτό το μεγάλο θέμα της μεγάλης αιρέσεως και Παναιρέσεως του Οικουμενισμού, όπως και ο ίδιος ο αδελφός Χρήστος προκαταρκτικώς την ονομάζει, δεν έχει καμία θέση, αξία και σημασία η δική μας γνώμη, αλλ' η Θεοφώτιστη γνώμη των Θεοπνεύστων Πατέρων.

          Σ' αυτή τη δεινή και φρικτή περίοδο του μεγάλου και συγχρόνου διωγμού που υφίσταται η Αλήθεια του Χριστού, δεν τοποθετούμε ως κέντρο της Αληθείας κάποιους τιτλούχους, θρονούχους και "ευνούχους" ιερωμένους οι οποίοι ακρωτηρίασαν τη συνείδησή τους και τον αντιαιρετικό ανδρισμό τους χάριν φιλικών και διαπροσωπικών, δουλοπρεπών σχέσεων με το ανθρωποκεντρικό, δεσποτοκρατικό αφεντικό τους, αλλά τοποθετούμε τον  Ίδιο το Χριστό και τη διδασκαλία Του, το Λόγο Του, τους Αποστόλους Του και τους Αγίους Πατέρες.

          Δεν εξυψώνουμε και δεν αποθεώνουμε Μεταπατερικούς, "μοντερνικούς" και κοσμικούς Ιεράρχες ως ηγέτες αληθινούς και δήθεν Ορθοδόξους.

          Αυτά τα λέγω, όχι για τον αδελφό Χρήστο, αυτός αδέσμευτος φαίνεται από τέτοιες αρρωστημένες αντιλήψεις και ψευτοευλάβειες, αλλ' εκ παραδρομής, για αυτούς που παραμονεύουν εις το δράξασθαι της ευκαιρίας να μας πολεμήσουν, να μας μουτζουρώσουν, να μας περιθωριοποιήσουν και να μας αχρηστεύσουν.

           
Ο αδελφός Χρήστος, παρουσιάζει τρείς μόνο αιτίες της προωθήσεως και θραύσεως (χρησιμοποιεί μάλιστα τον όρο "θραύση") του Οικουμενισμού, λέγοντας:

           

Ο Οικουμενισμός δυστυχώς κάνει θραύση στην εποχή μας:

          1. διότι είμαστε χαλαροί

          2. διότι πολλοί φοβούνται να μιλήσουν

          3. διότι υπάρχουν προδότες της Πίστεως, Αρχιερείς, Ιερείς, Θεολόγοι και "Θολολόγοι"

         

          Τα αληθινά όμως αίτια δεν είν' αυτά, αλλά εκείνα που παρουσιάζουν, στηλιτεύουν και στιγματίζουν οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες. Αυτά είναι:          1. Η άρνηση ένεκα δειλίας και φοβίας της Διακοπής Μνημονεύσεως

          2. η απραξία της Αποτειχίσεως των Πιστών διά λόγους δήθεν διακρίσεως και φοβίας, λόγους εφησυχαστικούς, συμβιβαστικούς και συνοδοιπορειακούς.

          3. η εσκεμμένη, δόλια, πολυχρόνια, διπλωματική και συστηματική αποφυγή αμέσου και Επισήμου καταδίκης του Οικουμενισμού και των Οικουμενιστών Αρχιερέων.

         


          Ο Οικουμενισμός δυστυχώς κάνει θραύση στην εποχή μας διότι συμβαδίζουμε και υποστηρίζουμε τους Φορείς της Παναιρέσεως διά της Κοινωνίας μας και της συμπορεύσεώς μας. Διά της Συνευδοκίας μας και της αποστασίας μας.


          Ο Οικουμενισμός κάνει θραύση διότι επιχειρείται συλλογική θραύση και θλάση της Μόνης Ορθής Αγιοπατερικής Αντιδράσεως, της Θείας Αποτειχίσεως.


          Ο Οικουμενισμός κάνει θραύση διότι εσείς τιμάτε με την παρουσία σας στους Ναούς των Λατινοφρόνων, αυτούς τους οποίους ο αδελφός Χρήστος δικαίως αποκαλεί "Προδότες της Πίστεως, Αρχιερείς, Ιερείς, Θεολόγους και "Θολολόγους". Πάτε και κολυμπάτε σε θολωμένα νερά και δε βλέπετε τα σκυλόψαρα που καραδοκούν και σας ερμηνεύουν κατά το δοκούν.


          Ο Οικουμενισμός κάνει θραύση διότι εσείς στεκόσαστε άπρακτοι στο πλευρό τους και αντιστεκόσαστε στους απομακρυνομένους από την Παναίρεση. Σκορπάτε τη διαίρεση και επευλογείτε την επάρατη Παναίρεση διά της Αβραμιαίας Φιλοξενίας και "Μεσσιανικής" Αθωνικής υποδοχής για τον καταπράσινο, πρασινοκόκινο, κοκινοασπρόμαυρο Πολύχρωμο και Πολυπολιτισμικό Πατριάρχη.


          Ο Οικουμενισμός κάνει θραύση διότι εσείς τον περιθάλπετε, χαρτοπολεμείτε, κειμενολογείτε και βατολογείτε σε ατελέσφορες θεωρίες. Αντί να τους εκδιώκετε και να τους αποκόβετε από ανάμεσά σας, σα κακοήθη καρκινώματα, ως Ψευδοποιμένες και Λυκοποιμένες, όπως κυριολεκτικά κατά λέξη τους χαρακτηρίζουν δικαίως οι όντως Δίκαιοι (περί Πίστεως, ουχί ηθικής μόνον) εσείς διά της κοινωνίας, τους αναγνωρίζετε ως Κανονικούς Ηγέτες, Ορθοδόξους και Παναγιωτάτους, ορθοτομούντας και εγκυροτάτους με κανονικά, υποστατά μυστήρια, "ας λένε" οι Πατέρες "ότι μολυσμόν έχουσι τα μυστήρια των Λατινοφρόνων", ασ΄τους να λένε, δε ξέρουνε αυτοί τί λένε, ξέρετε εσείς, οι Μεταπατέρες, Γεροντοπατέρες, Αρχιμανδριτοπατέρες, οι κατά κόρον Σιγονταροοικουμενιστές!

         

          Ο αδελφός Χρήστος έρχεται να μας καθησυχάζει πως "δε τρέχει τίποτα" μη σκιάζεστε στα οικουμενιστικά τα σκότη, δεν είστε και υποχρεωμένοι να απομακρυνθείτε...


          Ερμηνεύει τον ΙΕ' Κανόνα της Αγίας Πρωτοδευτέρας Συνόδου ως "δυνητικό δικαίωμα", και το επαναλαμβάνει "όχι την υποχρέωση, τη δυνατότητα" (μπορείς αν θέλεις κι' αν θέλεις όπως νομίζεις) και προσθέτει μάλιστα πως "δεν είναι και κακό". 
Σαν να μας λέει, "δικαίωμά σας, καλά να πάθετε, αφού θέλατε διωγμό..."


          Εάν δούμε τον Κανόνα όμως, όχι με αυτόφωρη νομικίστικη πλευρά, αλλά με πνευματική, εσωτερική σκοπιά, θα δούμε πως δεν είναι δικαίωμα επιλεκτικό, αλλά απευθύνεται στους πάντες. "Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού, διωχθήσονται!" (Β' Τιμ. γ' 12).


          Πάντες πρέπει, αλλά δεν θέλουν όλοι. 

"Πάντες οι κλητοί, αλλ' ου πάντες οι θέλοντες παραστήναι εκλεκτοί!" 
Εδώ το "εκλεκτοί" δεν έχει την έννοια της αυτοδικαιώσεως αλλά της εκλογής με βάση τα κίνητρα και τις προθέσεις. Εκλέγουν την Αλήθεια, επιλέγουν την Αγιοπατερικη Οδό και έτσι τους εκλέγει, διαλέγει ο Θεός "διά το ανόθευτον την Πίστιν τηρήσαι".

          Ο κάθε Ιερέας έδωσε όρκο στη χειροτονία του να διατηρήσει την Πίστη ανόθευτη. ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να διακόψει τη Μνημόνευση, εάν έχει συνείδηση, εάν πιστεύει αληθινά στο Θεό και εάν αγαπά την Αλήθεια, εάν υπηρετεί την Ορθοδοξία και δεν υπηρετεί δουλικά τη Δεσποτοκρατία!

          Επιπλέον, ο αδεφλός Χρήστος, παραδέχεται κάποια νοθεία στη αλλαγή του Ημερολογίου. Ομολογεί ευθαρσώς και επιτυχώς, πως ο τρόπος της αλλαγής του Ημερολογίου "δεν ήταν ορθός, δεν ήταν κανονικός". Δόξα τω Θώ. Αλλά προχωρεί μετά σε μια ανεπίτρεπτη, παράλογη και λίαν εξοργιστική, (σχιζοφρενική θα έλεγα) διευκρίνηση, λέγοντας "αλλά δεν δημιουργήθηκε σχίμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί, όμως δεν έγινε..."

          Τί έκανε λέει; Δεν έγινε σχίσμα;;;


          Μα, αδελφέ μου, το Παλαιοημερολογιτικό Σχημα, τί είναι; Το Σχίσμα αυτό έγινε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ, επακριβώς και ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΞ' ΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ της επάρατης, παπόφιλης, αντίθεης αλλαγής!

          Κύριο φταίξιμο και αυστηρότερη καταδίκη έχει αυτός που έγινε αιτία να γίνει το σχίσμα και όχι το οδυνηρό, τραγικό αποτέλεσμα και οι διασκορπισθέντες αδελφοί. Όχι πως αυτό καθ' εαυτό αμνηστεύεται, αλλά ο κύριος ένοχος και κατακριτέος είναι ο πρωταίτιος του σκανδάλου.

      
    Και η Σταύρωση του Χριστού αποτελεί σκάνδαλον. "Ημεις δε κηρύσσομεν Χριστόν Εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, Έλλησιν δε μωρία" (Α' Κορ. Α' 23). Όμως, ενώ αποκλειστικός εντολοδόχος του σκανδάλου της Σταυρώσεως είναι ο δειλός, αυτοκατάκριτος και κολασμένος Πιλάτος, στην ουσία όμως περισσότερο κρίμα έχει ο Ιούδας:

          "Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ει μη ην σοι δεδομένον άνωθεν, διά τούτο ο παραδιδούς με σοι, (Ιούδας) μείζονα αμαρτίαν έχει". Δεν ήταν τάχα "γραφτό" να προδώσει, ούτε ο Ιούδας, ούτε ο Βαρθολομαίος. Το ήθελε η κακή τους η διάθεση, ο κακός τους ο καιρός.         Και πληρώνουν την τιμήν του τετιμημένου. "Απελθών απήγξατο" (Ματθ. 27, 5).

      
    Δεν του πρετείνουμε, ούτε τα πανύψηλα και κρημνιστικά τείχη της Πόλεως, ούτε καμιά ταράτσα του Χίλτον. Δεν επιθυμούμε να κρεμασθεί μύλος ονικός εις τον Πατριαρχικόν αυτού τράχηλον. Όχι. Αλλά προτείνουμε κλίνοντες καρδία και γόνυ να προστρέξει μετά δακρύων στους πόδες του π. Ευθυμίου να εξομολογηθεί. Ποιός τόπε πως δεν εξομολογούνται οι Πατριάρχες, εάν τελικώς εξομολογούνται...  "Μεγάλη η μετάνοια!" Ιδίως όταν βιώνεται από Μεγαλόσχημο Ιεράρχη, Οικουμενικής εμβέλειας...

      
    Ο Εντολοδόχος Πιλάτος-Πάπας έχει μεγάλη αμαρτία για τη Καισαρική διαταγή της αλλαγής του Ημερολογίου. Περισσότερο κρίμα όμως έχει ο Προδότης Ιούδας-Παριάρχης που υποτάσσεται, υποκύπτει και προδίδει την Αλήθεια χάριν της κοσμικής αγάπης και ψευδενώσεως. "Συνέφερε αυτώ ίνα μη γεννηθεί..."

          Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προειδοποιεί: "Ουαί τω κόσμω από των σκανδάλων, ανάγκη γαρ εστίν ελθείν τα σκάνδαλα, πλην, ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι' ου το σκάνδαλον έρχεται!' Ουκ είπεν μόνον ουαί τω ποιούντι, όλως δε το δι΄ου προσέθηκεν!" Περισσότερον κρίμα έχει αυτός, διά του οποίου, το σκάνδαλον προκύπτει, φανερώνεται, δημοσιεύεται, κοινοποιείται και εφαρμόζεται διά αδιστάκτου διαταγής διεφθαρμένων Αρχιερέων!

          "Βγάλτε όλοι το σκασμό, κι ακούστε δώ, εδώ και τώρα, 13 ημέρες μπρός! Είπαμε σκασμός! Έτσι το θέλουμε! Αποφασίζουμε και διατάζουμε, και τα στόματά σας φράζουμε. Δεν έχετε δικαιώματα, ανθρωπάκια εσείς, παράσιτα της εκκλησιαστικής ημών ελίτ, έχετε μόνο καθήκον ιερό να υπακούτε τυφλά τοις ηγουμένοις υμών και να υποτάσσεσθε δουλικά, ω άθλια υποκείμενα! Δούλοι, τσιράκια, άβουλα προβατάκια! Σας διαφεντεύει και κελεύει ο λύκος! Λύκε, λύκε Βαρθολομαίε, είσ' εδώ; Βάζω τη παπική τη τιάρα μου και σας κηνυγώ!

      
    Ο Χριστός επίσης είπε: "Από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς". (Ματθ. ζ' 16).   Καρπός αυτής της όντως ΑΝΤΙΘΕΟΥ, αντιχρίστου και αντορθοδόξου αλλαγής, ήταν ακριβώς οι αναμενόμενες και αναπόφευκτες διαιρέσεις, τα Ημερολογιακά τα Σχίσματα! Κύριοι ένοχοι, οι Συνοδικοί "Άγιοι Πάντες" που δέχτηκαν ασυζητητί αυτή την αλλαγή, μη φειδόμενοι του σκανδαλισθέντος, τραυματισθέντος και αποσχισθέντος ποιμνίου.

          Και εάν τα 99 πρόβατα συμφωνούν με την "ημερολογιακή διόρθωση" (μου θυμίζει το διαβολικό, διπλωματικό Εκτρωματικό που λένε διαβολικά για τις εκτρώσεις "διακοπή κυήσεως αντί για ΦΟΝΟΣ!") "ημερολογιακή διόρθωση" ...  έστω και εάν ένα μόνο πρόβατο διαφωνεί κι' ανησυχεί, άσε τα 99, τρέξε για το ένα, πιάσε το από τους γκρεμούς, σώσε το, φορτώσου το στους ώμους και ανέβα σκληροτράχηλους Οδούς, γίνε εσύ θυσία για το ένα. Μη θυσιάζεις την Χριστοφόρο ενότητα του Οικουμενικού Ποιμνίου χάριν της Εωσφορικής ενότητος του Πάπα!

      
    Ακούστε το Άγιον Πνεύμα που ενέπνευσε τους εκατοντάδες Συνοδικούς Πατέρες της Αγίας Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Ακούστε αυτό το Ιστορικό, ανατρεπτικό και διαχρονικό το "ΟΧΙ". Σας απαντά ο Μέγας Πρόεδρος της Συνόδου, ο Άγιος Φώτιος ο Ιερός, Πατριάρχης και αυτός Κωνσταντινουπόλεως: Σας εξαπολύει ένα δριμύτατο κατηγορώ, ένα ηχηρό ράπισμα του ΟΧΙ, ακούστε το δικό του ΟΥ!

          "ΟΥ σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι".

         

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου