Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινίσεις σε σχόλιο γιά την Αποτείχιση, π. Ευθ. Τρικαμηνά


«Αδελφοί..."δέρετε αέρα"! Κι εσείς επικοινωνείτε με τους αιρετικούς Οικουμενιστές μέσω του μητροπολίτη Αρτέμιου, ο οποίος έχει κοινωνία με κληρικούς που μνημονεύουν Βαρθολομαίο» (Σχόλιο).

 
Στήν ἐποχή μας μπορεῖ κανείς νά διαπιστώση ὅλα τά παράδοξα πράγματα καί αὐτά πού δέν συνέβησαν, οὔτε τά διενοήθησαν ποτέ σέ ἄλλες ἐποχές. Αὐτό συμβαίνει ὄχι μόνον στήν κοσμική πραγματικότητα ἀλλά καί στήν ἐκκλησιαστική.
 
Ἐδῶ ἔχομε τά πρωτάκουστα καί πρωτοφανῆ γεγονότα τά ὁποῖα προσβάλλουν εὐθέως τήν πίστι, ὅπως π.χ. τήν ἔνταξι τῶν Ὀρθοδόξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν στό δαιμονικό Π.Σ.Ε., τήν ἀναγνώρισι τῶν μυστηρίων τῶν αἱρετικῶν, τήν ἀποδοχή των ὡς «ἀδελφές Ἐκκλησίες», τήν ἄρσι τῶν ἀναθεμάτων τῶν Παπικῶν καί Μονοφυσιτῶν, τόν μολυσμό τῶν Ὀρθοδόξων ναῶν διά τῶν πανηγυρικῶν συμπροσευχῶν, συνιερουργιῶν καί συναγελασμῶν μετά τῶν πάσης φύσεως αἱρετικῶν, τήν δημιουργία νέων θεωριῶν, οἱ ὁποῖες ἀγκαλιάζουν καί ἐκκλησιαστικοποιοῦν τούς αἱρετικούς (βαπτισματική θεολογία, θεωρία τῶν δύο πνευμόνων, θεωρία τῶν κλάδων κλπ.) καί τήν Συνοδική κάλυψι ὅλων αὐτῶν τῶν θεωριῶν καί καταστάσεων, τά ὁποῖα ὄχι μόνο τούς δίδουν ἰσχύ, ἀλλά τά καθιστοῦν αἱρετική πλέον γραμμή καί πορεία τῆς Ἐκκλησίας.
 
Ἕνα ἄλλο πρωτοφανές καί πρωτάκουστο γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα, τό ὁποῖο καί αὐτό εἶναι καρπός τῆς ἐποχῆς μας καί, συνεπῶς, καί τῆς Ν. Ἐποχῆς, εἶναι ὅτι πρώτη φορά συμβαίνει νά ὑποστηρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι μέ πάθος καί νά ἀκολουθοῦν κατά γράμμα καί νά καλύπτωνται πίσω ἀπό μία θεωρία, ἡ ὁποία ὅπως ἀποδεικνύεται δέν ἔχει στήριγμα οὔτε κἄν βακτηρία, οὔτε στήν ἁγ. Γραφή, οὔτε στούς ἱερούς Κανόνες, οὔτε στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων. Τό ἐντελῶς, μάλιστα, ἀντίθετο συμβαίνει, δηλαδή καί ἡ ἁγ. Γραφή, καί οἱ ἱεροί Κανόνες, καί ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων ὑπαγορεύουν εὐθέως καί εὐθαρσῶς τήν ἀπομάκρυνσι ἀπό τήν αἵρεσι καί τούς φορεῖς της.
 
Πρόκειται λοιπόν ἐδῶ γιά μιά νέα ἀντιπατερική στάσι καί γραμμή τῶν Ὀρθοδόξων ὅταν ὑπάρχει αἵρεσις καί διωγμός τῆς πίστεως. Πρόκειτα γιά τή θεωρία πού διδάσκει ὅτι, ὅταν ὑπάρχει αἵρεσις στήν Ἐκκλησία, ὅπως σήμερα ὁ Οἰκουμενισμός, οἱ Ὀρθόδοξοι ὄχι μόνο δέν ἀπομακρύνονται ἐκκλησιαστικά ἀπό τούς αἱρετικούς, ἀλλά τούς ἀναγνωρίζουν ὡς εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ, τούς μνημονεύουν ὡς Ὀρθοδόξους, ἔχουν πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία μαζί των, συμπορεύονται ἐκκλησιαστικά μέ αὐτούς στίς ἀποφάσεις πού αὐτοί λαμβάνουν, καί ἁπλῶς διαμαρτύρονται γιά ὅλα αὐτά διακηρύσσοντας τό ὀρθόδοξο φρόνημά των καί στιγματίζοντας τίς ἐκτροπές καί αἱρέσεις των.
 
Διδάσκει ἀκόμη αὐτή ἡ θεωρία ὅτι, ἄν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τούς αἱρετικούς αὐτούς, δημιουργοῦν σχίσμα, ἐξέρχονται τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποδυναμώνουν τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς αἱρέσεως καί, ἀκόμη, ὅτι μέ τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν αὐτῶν δέν ὑπάρχει συμμετοχή στήν αἵρεσι, οὔτε μολυσμός ἀπό τούς αἱρετικούς, ἐφ’ ὅσον δηλαδή ἔχομε ὀρθόδοξο φρόνημα.
 
Ὅλα αὐτά τά ἔγραψα ἐξ αἰτίας κάποιου σχολίου ἀνωνύμου, τό ὁποῖο μοῦ ἐδόθη σέ ἀντίγραφο καί εἶναι ἐναρμονισμένο πλήρως στίς θεωρίες αὐτές τῆς Ν. Ἐποχῆς. Τό σχόλιο αὐτό λέγει τά ἑξῆς:
 
«Αδελφοί..."δέρετε αέρα"! Κι εσείς επικοινωνείτε με τους αιρετικούς Οικουμενιστές μέσω του μητροπολίτη Αρτέμιου, ο οποίος έχει κοινωνία με κληρικούς που μνημονεύουν Βαρθολομαίο. Αφού, λοιπόν, θα επικοινωνήσει κάποιος με τους Οικουμενιστές και ως "αποτειχισμένος" γιατί να μην μείνει εκεί που βρίσκεται, αλλά να μπει στον κόπο να σας ακολουθήσει;
 
Το ερώτημα δεν είναι μόνο "Ποιός καθοδηγεί τους Επισκόπους να μένουν απαθείς" αλλά και το "Ποιός καθοδηγεί κάποιους να προκαλούν εμφύλιο μέσα στην Εκκλησία;" και "Ποιός καθοδηγεί κάποιους να προκαλούν σχίσμα;" γιατί η "απομάκρυνση" που εννοείτε εσείς είναι αίρεση και σχίσμα αφού: 1ον Δεν δέχεστε την οικονομία για θέματα πίστεως (η αίρεση αυτή καταδικάστηκε τον 3ο αιώνα) και 2ον Αποκηρύσσετε ως εκπεσούσες στην αίρεση όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες (Η αίρεση αυτή καταδικάστηκε από την Β΄ Οικουμενική Σύνοδο τον 4ο αιώνα)».
 
Σχολιάζω αὐτό τό κείμενο διότι εἶναι πανομοιότυπο καί προφανῶς ὁ συντάκτης του στηρίχθηκε σέ μία σκέψι τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου, ὁ ὁποῖος ἀντικρούοντας τούς Παλαιοημερολογίτες εἶχε ἀναφέρει ὅτι, ἐφ’ ὅσον αὐτοί ἐπῆραν τίς χειροτονίες ἀπό Ἐπισκόπους πού εἶχαν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Νεοημερολογίτες Οἰκουμενιστές, ποῖος ὁ λόγος νά ἀποτειχισθῆ κάποιος καί νά συνταχθῆ μέ τούς Παλαιοημερολογίτες καί νά μήν παραμείνη ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται, ἐνσωματωμένος δηλαδή μέ τούς αἱρετικούς;
 
Ἐδῶ ὁ σχολιαστής δέν ἀναφέρει μέ ποιούς Οἰκουμενιστές ἔχει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ράσκας καί Πριζρένης Ἀρτέμιος ἐκκλησιαστική κοινωνία, διά νά πιστέψωμε στήν εἰλικρινῆ πρόθεσί του γιά ἐνημέρωσι. Οὔτε βεβαίως, ἄν ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων προτρέπει ἐν καιρῷ αἱρέσεως νά παραμένωμε ἐνσωματωμένοι μέ τούς αἱρετικούς ἤ νά ἀπομακρυνώμεθα ἐκκλησιαστικῶς ἀπό αὐτούς, πρᾶγμα τό ὁποῖο εἶναι καί το ζητούμενο.
 
Διότι ἄν ἡ διδασκαλία τῶν Γραφῶν καί τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ ἄμεσος ἀπομάκρυνσις ἀπό τούς αἱρετικούς, τότε γιατί αὐτός (καί ὅλοι βεβαίως οἱ ἀντιοικουμενιστές) παραμένει ἐνσωματωμένος μαζί τους;
 
Ἄν πάλι ἐμεῖς κάπου σφάλλουμε στήν ἀποτείχισι καί δέν ἐτηρήσαμε τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων, τότε θά ἔπρεπε ἀδελφικά νά μᾶς ὑποδείξη τά λάθη μας καί τόν ὀρθό τρόπο τῆς ἀποτειχίσεως, τόν ὁποῖο ἔπρεπε νά ἀκολουθήση καί αὐτός.
 
Τό νά παραμένη ὅμως στήν αἵρεσι μέ τήν δικαιολογία τῶν λαθῶν τῶν ἀποτειχισμένων, αὐτό νομίζω ὅτι σημαίνει μέ ἁπλά λόγια, τό νά παραμένη στό στόμα τοῦ λύκου, ἐπειδή αὐτοί πού ἐξῆλθον ἔκαναν κάποια λάθη. Τό νά κατατάσση δέ ἐπί πλέον τήν ἀποτείχισι στόν χῶρο τοῦ σχίσματος, αὐτό δείχνει αὐθαιρεσία, ἄγνοια παντελῆ τῆς διδασκαλίας τῆς ἁγ. Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων, καί προφανῆ συγκάλυψι καί ἀμνήστευσι τῆς αἱρέσεως καί τῶν αἱρετικῶν.
 
Τά περί οἰκονομίας δέ τά ὁποῖα στό τέλος ἀναφέρει ἀνήκουν στόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς φαντασίας, διότι δέν ὑπάρχει νόμιμος οἰκονομία εἰς τά θέματα τῆς πίστεως, ὅταν ἡ αἵρεσις κηρύσσεται δημοσίως καί Συνοδικῶς καί μάλιστα ἔχει ἀλλοιώσει τό φρόνημα τοῦ λαοῦ, σέ τέτοιο σημεῖο καί βαθμό ὥστε νά ἀντιμετωπίζωμε τούς αἱρετικούς καί τίς ἐκτροπές των μέ βουδιστική ἀπάθεια καί νά τούς θεωροῦμε ποιμένες καί προστάτες τοῦ ποιμνίου, ἐνῶ εἶναι «λύκοι ἅρπαγες μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου».
 
Αὐτό δέ τό ὁποῖο λείπει παντελῶς ἀπό τό συγκεκριμένο σχόλιο, καί τό κατατάσσει κατ’ αὐτόν τόν τρόπο στόν χῶρο τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί τῆς δολιότητος, εἶναι ἡ ἁγιογραφική καί πατερική στήριξις. Εἶναι προφανής ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐμμονή τῶν ἀντιφρονούντων εἰς τό νά ὑποστηρίζουν μία θεωρία, ἡ ὁποία κατ’ οὐσίαν βοηθεῖ τήν ἐξάπλωσι τῆς αἱρέσεως καί τήν ἀθώωσι τῶν αἱρετικῶν, χωρίς κανένα, ἀπολύτως κανένα, στήριγμα στήν Ἁγία Γραφή καί στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων.
 
  Εἰς αὐτήν τήν θεωρία, ἡ ὁποία ἀλλάσσει ἐκ διαμέτρου τήν ἐν καιρῷ αἱρέσεως γραμμή καί στάσι τῶν Ὀρθοδόξων, πρέπει, ὅπως φαίνεται, ἅπαντες νά ὑποταχθοῦμε διότι ἡ Ν. Ἐποχή δέν σηκώνει ἀποτειχίσεις καί ἀνταρσίες στόν διάβολο, οὔτε διδασκαλίες Ἁγίας Γραφῆς καί Ἁγίων, ἀλλά ἁπλῶς ἀνέχεται ἤπιες καί ἐλεγχόμενες διαμαρτυρίες, ὑπό τήν αὐστηρά προϋπόθεσι τῆς συμπορεύσεως τῶν διαμαρτυρομένων μέ τούς αἱρετικούς. Δηλαδή ἁπλῶς ἀνέχεται πρός τό παρόν τήν ἐκτόνωσι τῶν ἀντιφρονούντων καί τήν καθησύχασι τῆς συνειδήσεώς των.
 
Ἐμεῖς πάντως συνεχίζουμε νά ζητοῦμε τήν ἁγιογραφική καί πατερική διδασκαλία ἐπί τοῦ θέματος, πρᾶγμα τό ὁποῖο, ὅπως φαίνεται ἐκνευρίζει τούς ἀντιοικουμενιστές, ἐνῶ παράλληλα ἀποκαλύπτει τίς προθέσεις των. Ἄν ἡ διδασκαλία τῶν Γραφῶν καί τῶν Ἁγίων συμφωνῆ μέ ὅσα ὑποστηρίζουν, τότε, μόνο τότε, θά πεισθοῦμε ὅτι ὄντως ὑπάρχει καί ἕτερος δρόμος ἀπό τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό, ὅτι ἐν καιρῷ αἱρέσεως θά σωθοῦμε μέ τόν ἐφησυχασμό, τήν ἀναμονή «ἄχρι καιροῦ» καί τό βόλεμα, ὅτι ἐν καιρῷ αἱρέσεως ἡ Ἐκκλησία ὁριοθετεῖται, ὄχι μέσα στήν ὁμολογία τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ἀλλά μέσα στήν αἵρεσι καί τούς αἱρετικούς καί βεβαίως ὅτι ὁ ποιμένας (Ἐπίσκοπος) γίνεται λύκος, ὄχι μέ τά αἱρετικά του φρονήματα, τά ὁποῖα κηρύττει μάλιστα δημοσίως, ἀλλά κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Συνόδου.
 
 
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς


Ειναι δυνατον να χαρακτηριζουν τους χριστιανους ως τρομοκρατες;

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡHΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ CORPUS CRISTI ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ!ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ....ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΟΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ.

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ........


ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.....Θυμάστε την παράσταση Corpus Cristi στο Χυτήριο πριν από ενάμιση χρόνο που είχε ξεσηκώσει θύελλα για το χυδαίο και υβριστικό της, σε βάρος της Ορθοδοξίας και του Χριστού, περιεχόμενο; 
Τότε υπήρξαν αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από χριστιανούς, χριστιανικές οργανώσεις και βουλευτές της Χρυσής Αυγής. 

Ε, λοιπόν, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συνέταξε κατηγορητήρια και ήδη έχουν κληθεί κι έχουν καταθέσει στην ΓΑΔΑ κατηγορούμενοι με βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης!

Απίστευτο και όμως αληθινό.

Αντί να διωχθούν οι εμπνευστές της παράστασης, αντί να προστατευτεί η χριστιανική μας πίστη, διώκονται οι χριστιανοί που διαμαρτυρήθηκαν και μάλιστα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης!

Είναι πρωτοφανές ο Χριστιανισμός να ταυτίζεται με εγκληματική οργάνωση και να διώκονται οι χριστιανοί Ορθόδοξοι μέσα στον τόπο τους από την Ελληνική Δικαιοσύνη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την απίστευτη αυτή υπόθεση, για την οποία οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί με τις παραπάνω βαρύτατες κατηγορίες δύο χριστιανοί.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα αναμένεται η απολογία άλλων δύο κατηγορουμένων οι οποίοι ενδεχομένως και αυτοί να προφυλακιστούν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης!

ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΞΟΝ ΓΗ....... 
ΜΕΤΑ ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ. ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ , Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ.

ΓΙΑ ΟΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ.

πηγη Νεα Ταξι

Ο κ. Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΩΩΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΑ ΒΕΚΚΟ


Ο κ. Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΩΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΑ ΒΕΚΚΟ
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Γιατί ἄραγε; Γιὰ νὰ ἀθωώσει καὶ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ γιὰ τοὺς Παπικοὺς τὸν ὅρο «ἀδελφὴ Ἐκκλησία», δικαιολογούμενος ὅτι αὐτὸν τὸν ὅρο τὸν χρησιμοποίησε πρῶτος ὁ Βέκκος;Μερικοί, ἀγνοοῦντες (στήν πράξη) τό consensus patrum (Συμφωνία τῶν Πατέρων) ἀνακαλύπτουν κάθε τόσο κάποια θέση ἁγίου Πατρός ἤ κάποιο γεγονός στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα κατά τήν γνώμην τους, ἤ καί πράγματι, δέν συνταιριάζει μὲ τὸ ὅλο πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ κραδαίνουν ὡς ὅπλο, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν Οἰκουμενιστικὲς πρακτικὲς Πατριαρχῶν καὶ Ἐπισκόπων.

Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ κ. Ἰωάννης Καρδάσης, ὁ ὁποῖος γιὰ πολλοστὴ φορὰ κατέθεσε σχόλια στὸ ἱστολόγιο «Ἀποτείχιση», διὰ τῶν ὁποίων ὑποστηρίζει τήν θέση ὅτι ὁ Βέκκος δὲν ἦταν λατινόφρων. Αὐτὴν τὴν θέση, βέβαια, τὴν ἀποδίδει στὸν ἅγιο Νεκτάριο, παραπέμποντας σὲ κείμενα τοῦ Ἁγίου. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο σπέρνει τὴν ἀμφιβολία σὲ ψυχὲς τῶν πιστῶν, ἀντὶ νὰ οἰκοδομήσει. Σὲ πολλοὺς δὲ ἀπὸ αὐτούς, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐρευνήσουν, προκαλεῖ σύγχυση καὶ κρημνίζει μέσα τους τὴν βεβαιότητα ὅτι, οἱ Ἅγιοί μας, μᾶς διδάσκουν τὴν ἀλήθεια· κλονίζει τὴν βεβαιότητα ὅτι ἔχουν πάρει σωστὲς ἀποφάσεις π.χ. γιὰ τὸν αἱρετικὸ Βέκκο.

Καὶ ἀντὶ νὰ προσπαθήσει, ὅπως τοῦ εἶχε ὑποδείξει παλαιότερα ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς, νὰ ἐξηγήσει ποῦ ὀφείλεται μιὰ ἀντίφαση ποὺ τυχὸν παρατηρεῖται μεταξὺ τῶν Ἁγίων (ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Πατέρες), συνεχίζει νὰ ἐπισημαίνει αὐτὲς τὶς πραγματικὲς ἢ φαινομενικὲς ἀντιφάσεις, συνεχίζει δηλαδὴ τὸ διαλυτικὸ ἔργο τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν.

Ἡ θέση αὐτή, ὅμως, τὴν ὁποία διετύπωσε ὁ ἅγιος Νεκτάριος, εἶναι θέση ποὺ διετύπωσε ἐπηρεασθεὶς ἀπὸ ἱστορικὲς πηγές (ὅσες εἶχε πρόσφορες στὴν ἐποχή του), οἱ ὁποῖες πιθανὸν δὲν ἦσαν ἀκριβεῖς. Μήπως, γι’ αὐτές, πρέπει νὰ ἀφαιρεθεῖ και ὁ τίτλος τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο Αἰγίνης; Θὰ χαρεῖ, ‘/αραγε, ὁ κ. καρδάσης, ἂν -ὅπως ζητᾶ- τοῦ ἀποδείξουμε ὅτι ὁ Ἅγιος ἔσφαλε; Αὐτὸ εἶναι τὸ ζητοιύμενο;

Ὁ ἴδιος εἶναι ἐρευνητής, καὶ ὅπως εἴδαμε στὸ διαδίκτυο (παρότι ἐπιστήμων χημικός) ἔχει γράψει πολλὰ καὶ καλὰ θεολογικὰ δοκίμια ἢ ἄρθρα. Γιατί δὲν μελετᾶ καὶ τὸ θέμα αὐτὸ περισότυερο, ἀλλὰ μένει στὴν πρώτη ἐπισήμανση, παρότι τοῦ ἔγραψαν ὅτι προσεγγίζει τὸ θέμα μὲ λάθος τρόπο; Καὶ χρόνο ἔχει γι’ αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἱκανότητες. Δύσκολο τοῦ ἦταν, νὰ ἐρευνήσει καὶ νὰ βρεῖ τί γράφουν οἱ Ἅγιοι ποὺ ἔζησαν πλησιέστερα στὴν ἐποχὴ τοῦ Βέκκου, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς; Δύσκολο τοῦ εἶναι νὰ δεῖ τί ἀποφάσισαν οἱ Σύνοδοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Βέκκου; Δὲν γνωρίζει ὅτι μία ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας Σύνοδος, ὑπέρκειται τῆς γνώμης ἑνὸς Ἁγίου; Ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ εἶναι ἀλάθητος κι ὄχι ἕνας Ἅγιος, τοῦ ὁποίου κάποια θέση-ἐκτίμηση (ἱστορικῆς μάλιστα ὑφῆς) μπορεῖ νὰ εἶναι λανθασμένη;

Ἡ τοποθέτησή του δέ, ποὺ τὴν περιφέρει ὡς δικαιολογία (ἐπισημαίνοντας ὅτι αὐτὰ ποὺ γράφει δὲν εἶναι δική του θέση, ἀλλὰ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου), εἶναι ἡμαρτηρμένη καὶ ἀπαράδεκτη, διότι ὄφειλε (ἐφ’ ὅσον οἱ συγγραφές του δείχνουν ὅτι γνωρίζει πολλὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία) νὰ ἐρευνήσει ὡς ἐξοικειωμένος μὲ αὐτή, καὶ νὰ μᾶς παρουσιάσει τὴν θέση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν Βέκκο, κι ὄχι ἑνὸς μεμονωμένου Ἁγίου. Καὶ ὄφειλε νὰ τὸ κάνει, γιατὶ ἀπὸ τότε ποὺ πρωτόγραψε γιὰ τὸ θέμα καὶ προκάλεσε σκανδαλισμό, πέρασαν πολλοὶ μῆνες· εἶχε λοιπόν τὸν καιρὸ (ἂν ἤθελε) νὰ ἐρευνήσει.

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια στοιχεῖα περὶ τοῦ θέματος, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ π. Νικόλαος Μανώλης καὶ ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας θέλει τὸν Βέκκο αἱρετικό, καὶ πιστεύουμε (ἂν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀλήθεια ὁ κ. Καρδάσης) ὅτι θὰ ἐρευνήσει πλέον ἐνδελεχῶς τὸ θέμα, γιὰ νὰ μᾶς διαφωτίσει θεοφιλῶς κι ἐμᾶς, ποὺ δὲν ἔχουμε τὸ δικό του ἐλεύθερο χρόνο, ὥστε νὰ ἄρει ἔτσι τὴν σύγχυση ποὺ ὁ ἴδιος προκάλεσε μὲ τὴν ἐπιμονή του νὰ ἐπανέρχεται στὸ θέμα μὲ αὐτὴν τὴν ἀντιπατερικὴ νοοτροπία, διὰ τῆς ὁποίας προκλητικὰ σπρώχνει τοὺς ἀγνοοῦντες πιστοὺς στὸ δίλλημμα: ἢ ὁ ἅγιος Νεκτάριος κάνει λάθος ἡ Ἐκκλησία ποὺ καταδίκασε τὸν Βέκκο.

Πρῶτα δημοσιεύουμε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὸ τελευταῖο σχόλιο τοῦ κ. Καρδάση.

Γιὰ νὰ δεῖτε ὁλόκληρο τὸ σχόλιό του, ἀλλὰ καὶ ἄλλα παλαιότερα σχόλιά του γιὰ τὸ ἴδιο θέμα μπορεῖτε νὰ ἀνατρέξετε στὶς διευθύνσεις:
 Διαβάζουμε στὸ σχόλιο τοῦ κ. Καρδάση: 
 
 
«Καταγράφει ο π. Νικόλαος Μανώλης: "Μα το πνεύμα του πατριάρχου Ιωάννου του Βέκκου το δαιμονικό είναι αυτό το οποίον κατευθύνει τα βήματά μας;".

Δεν γνωρίζουμε αν τα έλεγε ξεκάθαρα ο π. Νικόλαος, πάντως βρίσκεται να είναι σε πλήρη αντίθεση με τον άγιο Νεκτάριο, ο οποίος όχι μόνον δεν αναφέρει τον Βέκκο ως αιρετικό, αλλά τουναντίον τον επαινεί, ως ορθοδοξότατο!
   Γράφει ο άγιος Νεκτάριος, στο βιβλίο του: Τα αίτια του Σχίσματος, τ. Β:

«Λέγουσι περί του Βέκκου ότι «ώσπερ κύων επί τον ίδιον επέστρεψεν έμετον» οι λέγοντες αδικούσι τε μεγάλως τον άξιον ανωτέρας φήμης Βέκκον, και ανιστόρητα λέγουσιν. Ο Βέκκος ουχί παλινωδήσας αύθις επάπισεν, αλλά γενναιόφρων ων ανήρ δεν ηνείχετο να διαπράττωνται υπό των άκρως ζηλωτών δήθεν του δόγματος αδικίαι, να εξορίζωνται και διώκωνται αρχιερείς και ιερείς (οι ομόφρονες του Βέκκου)...

Καλόν είναι να μεταδίδουμε κάθε βράδυ παρακλητικούς κανόνες για τον άγιο Νεκτάριο, αλλά ακόμη καλύτερα είναι να μελετούμε τα έργα του (πράγμα σπάνιο) και εάν βρίσκουμε παράδοξα πράγματα να τα σχολιάζουμε.

Επομένως είτε ο π. Νικόλαος έχει δίκιο και ο Βέκκος έχει δαιμονικό πνεύμα και είναι αιρετικός, είτε ο άγιος Νεκτάριος έχει δίκιο και ο Βέκκος είναι ορθοδοξότατος και ευσεβέστατος. Πάντως και οι δυο αποκλείεται να έχουν δίκιο. Απομένει λοιπόν να διαλέξουμε».

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Οι συμπροσευχές πτυχή της αιρέσεως του Οικουμενισμού.
ΟΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ
ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

 κι ὄχι μόνο μιὰ «ἀσχήμια» ὅπως οἱ οἰκουμενίζοντες λέγουν

Διότι ἀποτελοῦν συνειδητὴ πράξη τῶν Οἰκουμενιστῶν γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως τῶν πιστῶν καί, παρὰ τὴν ἐπὶ δεκαετίες καταγγελία τῶν Ὀρθοδόξων, αὐτοὶ ἐπιμένουν.

Διὰ τῶν συμπροσευχῶν διδάσκονται «πρακτικὰ» οἱ αἱρετικὲς θεωρίες τῶν «Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν», τῆς θεωρίας «τῶν Κλάδων» καὶ τῆς «Βαπτισματικῆς Θεολογίας».

Ὅπως ἐπὶ τῆς αἱρέσεως τῆς Εἰκονομαχίας ὁ ἀγώνας γιὰ τὶς Εἰκόνες εἶχε σχέση μὲ τὸ Χριστολογικὸ δόγμα, ἔτσι καὶ τώρα οἱ Συμπροσευχὲς ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησιολογία καὶ ἐπίσης μὲ τὸ Χριστολογικὸ Δόγμα, ἀφοῦ ἡ ἀποδοχὴ ὡς πηγῶν ΣΩΤΗΡΙΑΣ τῶν «ἐκκλησιῶν» τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῶν Προτεσταντῶν (στὸ βάθος καὶ τῶν ἄλλων Θρησκειῶν), ἐξισώνει τὴν «Μία Ἐκκλησία» μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ τὸν Ἕνα Χριστὸ καὶ Θεὸ μὲ τὶς κακόδοξες ἀπομιμήσεις Του, ὅπως τὶς διδάσκουν οἱ αἱρετικοί.                           Π.Σ.IΔΟΥ, που οι "Εγκεφαλικα νεκροι", δεν ειναι νεκροι, αλλα ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Οσοι ισχυριζονται το αντιθετο ειναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ του κοινου ποινικου δικαιου.

 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ… ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΣΕ!


moro1


Ένας Καναδός πατέρας και σύζυγος βιώνει ίσως τα πιο ανάμικτα συναισθήματα που θα μπορούσε να βιώσει ποτέ ένας άνθρωπος.. 

Η γέννηση του πρώτου του παιδιού ακολουθήθηκε από τον θάνατο της γυναίκας του, που από τον Δεκέμβριο είχε διαπιστωθεί «εγκεφαλική νεκρή» από το ιατρικό προσωπικό του μαιευτηρίου.
 
Το νεογέννητο αγοράκι, ο Iver Cohen Benson, έχει αποτελέσει θέμα διεθνούς συζήτησης ,έπειτα από το αίτημα του πατέρα του, Dylan, να κρατηθεί η μητέρα του Robyn εν ζωή μέσω μηχανικής υποστήριξης ώστε να του δοθούν «μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης».
 
Το αγοράκι γεννήθηκε το Σάββατο σε νοσοκομείο της Victoria του Καναδά.
 
“Το Σάββατο το απόγευμα γεννήθηκε ο όμορφος και εκπληκτικός γιός μου, ο Iver Cohen Benson. 
Ο Iver είναι υγιής και είναι ο πιο χαριτωμένος και πολύτιμος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου,” έγραψε στο blog του ο Dylan Benson.
Η Robyn Benson, 32 ετών, η μητέρα του παιδιού, είχε διαπιστωθεί εγκεφαλικά νεκρή από τα τέλη Δεκεμβρίου, έπειτα από ξαφνική εγκεφαλική αιμορραγία. 

Το Δεκέμβριο, βρισκόταν ήδη στην 22η εβδομάδα εγκυμοσύνης. 
Ο Iver γεννήθηκε μετά από περίπου 28 εβδομάδες κύησης.
 
Ο σύζυγός της, ο Dylan Benson, είπε προς τους γιατρούς να την κρατήσουν ζωντανή υπό μηχανική υποστήριξη ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη του μωρού έως ότου μπορέσει το παιδί να αναπτυχθεί έξω από τη μήτρα, περίπου στις 26-28 εβδομάδες.
 
Το αγόρι γεννήθηκε περίπου 12 εβδομάδες πρόωρα, και απαιτείται πλέον συνεχής ιατρική υποστήριξη για να κρατηθεί εν ζωή.
 
«Όπως αναμενόταν, έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη – εγώ και ο γιός μου – καθώς ο Iver συνεχίζει να μεγαλώνει και να επιβιώνει υπό την φροντίδα του υπέροχου προσωπικού στο νοσοκομείο» ανέφερε ο Dylan Benson, ο πατέρας του παιδιού..


Πηγή: pentapostagma.gr

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ουτε Θεοπροβλητος, ουτε Λαοπροβλητος, αλλα ...Διαβολοπροβλητος. ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ,

ΠΑΡΑ, ΑΗΔΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ.


Mακαριωτατε, προσεξατε να μην εισχωρησουν ΚΙΝΑΙΔΟΙ στο επισκοπικο σωμα, που «δεν εχουν καμμια ηθικη αναστολη και καμμια μεταφυσικη Πιστι». 
Αυτοι δεν εχουν μηδε την εντροπην του σκυλου και είναι ικανοι να ασχημονισουν μεχρι και επανω στον Παναγιο Ταφο.Αποτειχισι: Ξαναδημοσιευουμε το κειμενο (βελτιωμενο) που στειλαμε στον αρχιεπισκοπο και στους μητροπολιτες για τον ...διορισμο επισκοπου στην μητροπολι Κιτρους και Κατερινης.
Εμεις ισχυριζομαστε οτι ηδη τον επελεξαν οι αρχιερατικες φατριες στα παρασκηνια και θα μαζευτουν στις 25 Φεβρουαριου απλα για να επικυρωσουν τον ...διορισμο.
Πως ειναι δυνατον να εχει αποκαλυψει το Αγιο Πνευμα σε μενα και να γνωριζω το προσωπο που ηδη διορισαν, που προσωπικα κρινω ως τελειως ακαταλληλο για μια τετοια θεσι;
Αρα δεν θα επικαλεσθουν το Ουρανιο Αγιο Πνευμα οι αρχιερεις σας για να τοποθετησουν στην Κατερινη επισκοπο, αλλα καποιο ...Αλλο ...πνευμα!!!
Και επομενως δεν θαναι Θεοπροβλητος, ουτε λαοπροβλητος, αλλα απο καποιον ....Αλλον προεβληθη και επελεγη και θα καταλαβη τον θρονο της Κατερινης.
Επομενως, τι καλο προμηνυεται για την χηρευουσα αυτη μητροπολι; Μακαριωτατον αρχιεπισκοπον αθηνων

και ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κυριον κυριον κυριον Ιερωνυμον Λιαπην.Μακαριωτατε, ευρηκα, ευρηκα, ευρηκα, ποιος ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΗ μητροπολιτης Κιτρους και Κατερινης. Πως το ευρηκα; Δεν θα το πιστεψετε, μακαριωτατε. Συνομιλησα με το Αγιο Πνευμα και εκεινο μου το φανερωσε, πριν το φανερωσει σε ….ΕΣΑΣ (!!!) και ετσι ξερω το ονομα του. Γιατι ο Θεος παντοτε προβλεπει, κάθε τι που δημιουργουν ή κατασκευαζουν οι ανθρωποι.


Καλα του ειπα, Λατρευτο Παναγιο μου Πνευμα, υποτιθεται ότι υπαρχει καποιος καταλογος εκλογιμων με τον οποιο ασχολουνται συνεχεια οι δεσποταδες, αυτόν δεν τον υπολογιζουν και δεν τον τιμουν, και τοτε γιατι τον παραγεμιζουν, γιατι υπαρχει;


Ποιον καταλογο εκλογιμων, μου ειπε το Αγιο Πνευμα. Αυτοι δεν υπολογιζουν τιποτα και κανενα. Ουτε και εμενα τον ιδιο, που με λεν Θεο τους και με υμνουν και με δοξαζουν. Καταπατουν τα παντα. Δεν εχουν οσιο και ιερο. Εφτασαν μεχρι και στον θρονο μου και σφετεριζονται ακομα και τον τιτλο, που τους παραχωρω, για τον από αυτους διορισμο τους, σαν αρχιερεις. Και επειδη εμενα δεν μου δινουν το δικαιωμα αυτό, εγω απλα τελικα επικυρωνω τον διορισμο που κανουν αυτοι στα κρυφα και στα υπογεια διαβουλια τους χωρις να με ρωτησουν, αφου υπολογισουν πρωτα πρωτα τα συμφεροντα των φαμελιων και των φατριων τους. Και όχι μονον αυτό, αλλα ερχονται και σφετεριζονται, όπως ειπα και αυτο το ονομα μου και αυτοαποκαλουνται ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΟΙ. Ολοι τους. Και ενώ το ξερουν ότι εμενα δεν μου δινουν σημασια, ουτε και λογο σε καμμια ….εκλογη τους -  διορισμο ηθελα να πω - ολοι τους αυτοαποκαλουνται και αυτοϋμνουνται ως Θεοπροβλητοι. Σου λεω είναι απεριγραπτα αδιστακτοι. Δεν φοβουνται να προβουν σε οποιοδηποτε κακο. Και αυτά τα κανουν ντυμενοι και κουκουλωμενοι μεσα στα ιερα τους αμφια, και στα χρυσα πολυτελη και αργυρα τους πανακριβα ιερατικα και αρχιερατικα, τις μιτρες και τις πατεριτσες τους, ακομα και μεσα στα θυσιαστηρια, οπου θυσιαζεται ο Αμνος του Θεου, ο ετερος της Τριαδος Αυτοθεος.


Και μετα από όλα αυτά τα αποκαλυπτικα, μακαριωτατε, μου εκαμε την αποκαλυψι του ονοματος εκεινου που θα ΔΙΟΡΙΣΕΤΕ στα μεσα Φεβρουαριου, ως μητροπολιτη Κιτρους και Κατερινης.

Αν δεν με πιστευετε, ή αν πιστευετε ότι ψευδομαι καλεστε με σας παρακαλω, πριν την συνεδριασι του Φεβρουαριου της …..ΣΕΠΤΟΤΑΤΗΣ ΣΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, για να καταθεσω το ονομα που αποφασισατε με το ετσι θελω να διορισετε σαν Θεοπροβλητο και λαοπροβλητο μητροπολιτη Κιτρους και Κατερινης, σε καποιον συμβολαιογραφο και ταυτοχρονα σε καποιον δικο σας νομικο συμβουλο. Και αν διαψευσθω, μακαριωτατε, σας επιτρεπω και σας συνυπογραφω και εγω ο ιδιος, να αποφασισετε - όχι μονοι σας αλλοιμονο, αλλα εν Αγιω Πνευματι, για να δωσετε κυρος στην αποφασι σας - και να με θεσετε σε καραντινα και σε αυστηροτατη εκκλησιαστικη τιμωρια και εφ’ ορου ζωης. Αλλωστε τα επιτιμια της ακοινωνησιας συνηθισατε τα τελευταια χρονια να τα σκορπατε σαν ….πλατανοφυλλα, σε οσους δεν σας αρεσουν και δεν τους γουσταρετε, και ετσι να αποδειξετε και παλι ότι εσεις καμνετε ότι επιθυμει η καρδουλα σας και δεν ρωτατε κανενα.


Και μετα από όλα αυτά τα αποκαλυπτικα που σας εξομολογουμαι, σας ερωτω μακαριωτατε.

Ποιος είναι αυτος ο φαυλος και ποιοι είναι αυτοι οι φαυλοι, και ποιος είναι ο αρχιφαυλος, που προβαινουν σε τετοιες υπογειες πραξεις και που αναγκασαν μεχρι και αυτό το Αγιο Πνευμα να προβη αγανακτισμενο και θυμωμενο σε αποκαλυψεις σε μενα τον αναξιο, αμαρτωλο και χοϊκο ανθρωπο; Ξερετε, μακαριωτατε, ότι τα τελευταια χρονια δεν διοριζονται αφθοροι και ακατηγορητοι κληρικοι, και ετσι εκθετουν το υψηλο αξιωμα που τους δινετε; Ολο και καποιο μεγαλο δεσποτικο σκανδαλο μεγατονων αποκαλυπτεται και τοτε τρεχετε και δεν φτανετε για να το κουκουλωσετε.Mακαριωτατε, η εκκλησιαστικη ιστορια διδασκει ότι οι Αγιοι Πατερες δεν κυνηγουσαν τα αξιωματα αλλα τους κυνηγουσαν τα αξιωματα.

Διαβαζουμε το παρακατω επεισοδιο και σπαρταραμε στο κλαμμα από συγκινησι και από καμαρωμα. Όχι βεβαια για το παρον, για το οποιο ντρεπομαστε και αγανακτουμε, αλλα για το παρελθον.

Όταν επνεε τα λοισθια  ο πατριαρχης Αλεξανδρειας φωναζε: Τον Αθανασιον ζητω, τον Αθανασιον.

Εμφανισθηκε καποιος Αθανασιος, αλλα παρα ταυτα εκεινος συνεχισε να φωναζη: Τον Αθανασιον ζητω, τον Αθανασιον…Και καταλαβε ο αγιος πατριαρχης…Και μονολογησε…Αθανασιε, νομιζεις εκπεφευγεναι; Ουκ εκφευξει δε.

Όταν ο Αθανασιος καταλαβε ότι θα τον εκαναν πατριαρχη εφυγε και εξαφανισθηκε. Το ιδιο εκαμε και ο Χρυσοστομος (μην ξεχνατε ότι τον απηγαγαν εξαπατωμενο), τα ιδια και ο Φωτιος, τα ιδια και αλλοι πολλοι Αγιοι Πατερες.

Ω μακαριωτατε…Τι διδασκουν όλα αυτά και δεν συγκλονιζουν τους αιωνες;

ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ.Σημερα, μακαριωτατε, εσεις ειστε ο αρχιεπισκοπος ….ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

Και εγω σας ερωτω: Γιατι δινετε ελπιδες, εσεις οι σημερινοι αρχιερεις, σε τυχοδιωκτες και μπουληδες και τους προωθειτε και τους δινετε τα υψιστα εκκλησιαστικα αξιωματα;

Τι προσεφεραν αυτοι μεσα στην Εκκλησια και τους κρινετε αξιους και ικανους να καταλαβουν τα υψηλα αξιωματα;

Για να αχρηστευουν τις μητροπολεις και τις επισκοπες, για να αδιαφορουν για την προοδο των ανθρωπων, για να τρεχουν μερα και νυχτα σε φιεστες και σε πανηγυρια, για να ασχολουνται με όλα τα δευτερα και τα τριτα και όχι τα πρωτα, που ειναι ο εκχριστιανισμος και η μαθητεια του λαου;

Μηπως δεν βλεπουμε την δραματικη καταστασι των μητροπολεων εις ολην την Ελλαδα;

Το 2% του λαου, μακαριωτατε, ερχεται στην Εκκλησια και αυτό το «ποιμνιο» εχει τα χαλια του, λογω της πληρους εγκαταλειψης του από τους ποιμενες του.Και τωρα να σας μιλησω γι αυτόν τον καινουργιο κρυπτοδιορισμενο σας μητροπολιτη Κιτρους και Κατερινης.


Το ξερετε, ότι είναι φανατικος οπαδος και θιασωτης της …..διηρημενης εκκλησιας;


Γνωριζετε, ότι δεχεται τα παπικα μυστηρια, σαν κανονικα ορθοδοξα μυστηρια;


Γνωριζετε, ότι στις ημεριδες που διοργανωνε ο ιδιος στην μητροπολι που ανηκει, ουδεποτε καλεσε καποιον συντηρητικο Ορθοδοξο καθηγητη, αλλα ολοι ηταν νεωτεριστες και Φιλοπαπικοι και Οικουμενιστες;

Θα πανηγυριζει το Φαναρι σιγουρα και είναι βεβαιο ότι θα επενεβη παρασκηνιακα, όπως συνηθιζει, υπερ του διορισμου αυτου του σπουδαρχιδη, γιατι θα εξυπηρετει προθυμα ολους τους σκοπους του, θα κανη όλα τα θεληματα του και δεν θα του δημιουργηση ποτε κανενα προβλημα από μεσα. Τετοιους θελει το Φαναρι. Ανθρωπους του χεριου του. Σαν αυτόν τον σφογγοκολιαρον που θα διορισετε δεσποτη Κατερινης, με «αφοσιωσιν τυφλην, πιστοτητα απεριοριστον, και ευγνωμοσυνην δια βιου», με όλα αυτα και αλλα πολλα και οσα ακομα επιθυμει ο Αρχιαιρεσιαρχης δικτατωρ του Φαναριου, αρκει αυτος να γινη δεσποτης. Και τον διαβολο τον ιδιο προσκυναει αυτος αρκει να γινη δεσποτης…Και ιδιαιτερα μιας τετοιας μεγαλης μητροπολης σαν την μητροπολι Κιτρους και Κατερινης.


Γνωριζετε, ότι χαρακτηριζει τις γυναικες ως …παληοθηλυκα;


Γνωριζετε, ότι είναι κρυπτοοικουμενιστης, σαν τον μητροπολιτη του;


Γνωριζετε, ότι αγνοει τελειως πώς να διοικηση μια μητροπολι με τοσες απαιτησεις όπως η μητροπολι Κιτρους και Κατερινης;


Που τυχαινει, μακαριωτατε, ναναι και η επισκοπη της ιδιαιτερας μου πατριδας;

Και για τον λογον αυτόν, μακαριωτατε, υποσχομαι να παρακολουθω κατά ποδας, αυτόν τον τυχοδιωκτη ρασοφορο, αυτό το υπερφυαλο …κελεπουρι, που θελουν καποιοι υπογειοι και διαβουλιοι αρχιερεις, να μας ανεβασουν στο σβερκο μας, για να ποιμανη, δηλαδη εμας, χωρις εμας.Tελος θελω, μακαριωτατε, να δειξετε ενδιαφερον στο βαρυτερο και σοβαροτερο ολων. Λογιος σημερινος Ιεραρχης προτεινε σε προσφατη συνοδο της Ιεραρχιας τον εξονυχιστικο ελεγχο των προσωπων που εισερχονται εις τον ιερον κληρον. Γιατι δεν το αποδεχεσθε, αυτό το ευεργετικο για την Εκκλησια μετρο; 

Προτεινε ο λογιος ιεραρχης:

«Αποβαίνει παραίτητος καί μεσος νάγκη θεσμοθετήσεως Συνοδικς πιτροπς χειροτονιν, ες τήν ποίαν θά συμμετέχουν καί γκριτοι θύραθεν πιστήμονες ναλύσεως το νθρωπίνου προσώπου καί διακριβώσεως τς ψυχοσωματικς ατο κεραιότητος ες τήν ποίαν πιτροπήν θά κχωρηθ διά κοινς δηλώσεως τν μελν τς Σεπτς εραρχίας   ρμοδιότης ψυχοσωματικο λέγχου τν ποψηφίων διά τήν προχείρισίν των ες οανδήτινα βαθμόν τς ερωσύνης καί ποβολς εσηγητικς δεσμευτικς κθέσεως».


Πολύ περισσοτερο, μακαριωτατε, καθισταται τουτο απαραιτητο και αναγκαιο, στην προχειρισι προσωπων για τον υψηλο επισκοπικο βαθμο.

Και μαλιστα σημερα που ανθει παντου και ευρυτατα το μειζων ζητημα των ομοφυλοφιλων προσωπων, δεν είναι δυνατον να εισχωρησουν και να καταλαβουν και την θεσιν του επισκοπου;

Ιδιαιτατα δε αυτό μπορει να εμφαινηται περισσοτερον και να επιδεχεται αναμφιβολα βαθυτατην εξονυχιστικην εξετασην, εις τα προσωπα εκεινα που …τρωνε τα σιδερα, για να γινουν αρχιερεις.

Εσεις αυτά, ασφαλως, τα γνωριζετε.

Γι αυτό και φερετε ακεραια και προσωπικη ευθυνη, εναντι του Θεου και των ανθρωπων.

Ξερετε ποια είναι η ψυχολογια των τοιουτων προσωπων, μακαριωτατε, που καλουνται να λαβουν αποφασεις για την ατομικη και κοινωνικη ζωη του κληρου και του λαου;


Λεγει ο εγκληματολογος Γαρδικας: Ο ομοφυλοφιλος εχει, τον δυναμισμο του ανδρα, την μοχθηρια της γυναικας, καμμια ηθικη αναστολη και καμμια μεταφυσικη πιστι».

Αυτή η εξακριβωσι του επιφανους εγκληματολογου δεν σας τρομαζει, μακαριωτατε;

Μηπως και εισχωρηση ένα τετοιο προσωπο μεσα στην Ιεραρχια;

Το αποκλειετε, μακαριωτατε;

Ξερετε, τι ψιθυριζεται και όχι τελειως ανευθυνα και ανεξελεγκτα, οσον αφορα τις αποφασεις των (λεγομενων εκκλησιαστικων δικαστηριων, αλλα πραγματι, πειθαρχικων συμβουλιων της Εκκλησιας, ως τα εχαρακτηρισε με την υπ. αριθμ. 195/1987 η ομοφωνη αποφασι του Συμβουλιου της Επικρατειας) ;

Ότι οι αποφασεις που λαμβανονται, σε κληρικους και λαϊκους γενικα ειναι, μη φυσιολογικες, ΑΦΥΣΙΚΕΣ, βεβιασμενες, αυταρχικες και με ελλαδικην προχειροτητα;Μακαριωτατε, το τελος ηγγικε, το τελος πλησιαζει, είναι, τελος παντων, πιο κοντα σας.

Αφηστε στην ιστορια σας και μια καλη πραξι απεναντι  σε αυτόν τον παρατημενο και απορφανισμενο λαο της Ελλαδος - εστω και στον λαο του Κιτρους και της Κατερινης - που αδικημενος από μεγαλους και αξιους ηγετες ανταξιους των φρικτων ημερων μας, θρηνει την ερημωσι και την εγκαταλειψι του σε ερημον χωραν που καταντησαν την πατριδα του.


Δεν ξερω αν θα εισακουσθω, ή αν θα φθαση η αδυνατη φωνη μου στα αυτια σας γιατι πληροφορουμαι και μαθαινω ότι εσεις διακηρυττετε τηδε κακεισε ότι η υποθεσι εκλεισε και εκλεισε σε αυτόν που και εμενα το Αγιο Πνευμα φανερωσε.

Θα είναι παντως κριμα, μεγαλο κριμα, μακαριωτατε, να δυστυχισετε έναν ολοκληρο λαο και να αχρηστευσετε μια ολοκληρη μητροπολι και επισκοπη, για να ικανοποιησετε τις πιεστικες οχλησεις ενός δεσποτη που μονο σκανδαλα και σκανδαλιστικες πραξεις γνωριζει να δημιουργει σε ολοκληρη τη ζωη του και δυστυχως ετσι εχει κατασκευασει και τα εκγονα του ενας από τα οποια είναι και ο ηδη ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ για μητροπολιτης Κιτρους και Κατερινης.


Ευχομαι, ο Θεος να σας φωτιση, να αποτρεψετε αυτό το μεγαλο κακο στο Σωμα της Εκκλησιας, που θα εχη για τους ενοχους αρχιερεις αιωνια τιμωρια.
Ειλικρινα ευχομαι να ανανηψετε εστω και την τελευταια στιγμη και να αποτρεψετε, την αιωνιων διαστασεων, εγκληματικη αυτη πραξι.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Οι εκκλησιαστικοι αρχοντες, θα οδηγησουν τον αδαη και ανερματιστο λαο, στην αγκαλια του Αντιχριστου. Σεις οι ολιγοι πιστοι και ευσεβεις, τα ματια σας τετρακοσια. Καμμια σχεσι με αυτους και τους ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑΣ με αυτους. Moνοι σας, να μαθετε να ξεχωριζετε το καλο απο το κακο, το αντορθοδοξο απο το Ορθοδοξο. Εχετε τα καθοδηγητικα κειμενα των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. Αυτα ειναι υπεραρκετα για να ζητε σαν σωστοι χριστιανοι.

O ΘΕΟΚΑΤΑΡΑΤΟΣ 


ΚΑΙ ΛΑΟΜΙΣΗΤΟΣ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ-

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΜΟΣ 

ΕΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΕΙ...

Οτι, ολιγον καιρον εχει...


Tι σχεσι εχει αυτη η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΒΑΒΕΛ, με την ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ;

Τι σχεσι εχουν αυτοι οι Ψευτοορθοδοξοι Ψευτοποιμενες, που συμμετεχουν σε ολα αυτα τα ανοσιουργηματα και μαγαρισματα, με την ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ;

ΚΑΜΜΙΑ.

Απολυτως ΚΑΜΜΙΑ.

Δουλευουν στον Διαβολο.

Αυτον υπηρετουν, αφου σε αυτον δοθηκαν εξ ολοκληρου.

Οι Χριστιανοι οφειλουν να απομακρυνονται απο αυτους.

Και οχι μονον απο αυτους, αλλα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, απο τους ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑΣ με αυτους. 

Αυτο επιτασσουν οι Ορθοδοξοι ΠΑΤΕΡΕΣ.

Δηλαδη να ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ, οπως καθοριζουν και οι ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου