Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Αποτειχισι:Αυτά ολα που γραφουμε και καθημερινα αποκαλυπτουμε για την Ορθοδοξη Πιστι και την Ορθοδοξη Ζωη, τους χριστιανους δεν τους ενδιαφερουν; Αυτα αποτελουν την Πατερικη γραμμη και αυτην οφειλουμε ολοι μας να τηρησουμε. Αλλοιως ειμαστε κατι αλλο, αλλα ΟΧΙ χριστιανοι ορθοδοξοι.

 

Μνημη αγίου Αμβροσίου, 

του "των αιρέσεων την πλάνην 

αδιαλείπτως στηλιτεύοντος".

 Εἶναι γνωστή, ἀπὸ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου, ἡ δυναμική του στάση ἀπέναντι στὸν πανίσχυρο αὐτοκράτορα Μεγάλο Θεοδόσιο. 


Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας θέλησε νὰ εἰσέλθει στὴν Ἐκκλησία, ὁ Ἅγιος τὸν ἐμπόδισε, θυμίζοντάς του ὅτι μὲ διαταγή του φονεύθηκαν στὴν Θεσσαλονίκη χιλιάδες ἄνθρωποι!«Τὸν εὐσεβῆ Βασιλέα, ἡμαρτηκότα ποτέ, ὡς τὸν Δαυΐδ ὁ Νάθαν, παρρησίᾳ ἐλέγξας, Ἀμβρόσιε παμμάκαρ, τοῦτον σαφῶς, ἀφορισμῷ καθυπέβαλες, καὶ μετανοίᾳ παιδεύσας θεοπρεπῶς, συνηρίθμησας τῇ Ποίμνῃ σου» (Ὄρθρος ἑορτῆς).Οἱ περισσότεροι ὅμως ἀγνοοῦμε τοὺς ἀγῶνες του κατὰ τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν, οἱ ὁποῖες πῆραν μεγάλες διαστάσεις, γιατί ἡ αἵρεση αὐτὴ κατάφερε νὰ ἀποκτήσει ἀρκετοὺς ὀπαδοὺς στὰ Μεδιόλανα καὶ νὰ εἰσχωρήσει μέσα στὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα.
Συγκεκριμένα, ἡ χήρα του Οὐαλεντινιανοῦ Α΄ δὲν δίσταζε νὰ ραδιουργεῖ ἐναντίον τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου ἔχοντας ὡς πειθήνιο ὄργανο τὸν γιό της Οὐαλεντινιανὸ Β΄. Ἡ Ἰουστίνη, λοιπόν, ζήτησε ἀρχικὰ ἕνα μικρὸ ναὸ ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Ἀμβρόσιο γιὰ νὰ τὸν χρησιμοποιοῦν οἱ Ἀρειανοί (τὸ 385 μ.Χ.), ἀλλ’ ὁ Ἅγιος ἀντιστάθηκε λέγοντας: 


«Στὸν αὐτοκράτορα ἀνήκουν τὰ παλάτια, στὸν ἱερέα οἱ ναοί».Ἀργότερα ἐπανῆλθε στὸ αἴτημά της γιὰ παραχώρηση Ναοῦ στοὺς αἱρετικούς· ἑνὸς Ναοῦ ποὺ βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. 


Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος, θεωρώντας τὴν παραχώρηση Ναοῦ «καταπρόδοσιν τῶν καθηκόντων του καὶ τῆς ὀρθοδοξίας», ἔμεινε καὶ πάλι ἀπτόητος καὶ ἀκλόνητος. «Ὅταν ὁ ἀσεβὴς βασιλεὺς Ἀχαάβ, ἀπήντησε, ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Ναβουθᾶν νὰ παραδώση εἰς αὐτὸν τὸν ἐκ πατρικῆς κληρονομιᾶς ἀμπελῶνα, ὁ Ναβουθᾶν ἠρνήθη· ἀρνοῦμαι, προσέθηκε, νὰ παραδώσω καὶ ἐγὼ τὴν κληρονομίαν τοῦ Χριστοῦ, τὴν κληρονομίαν τῶν πατέρων μου... “τὰ τοῦ καίσαρος τῷ καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ”».

 

  Ἀλλ’ ὁ αὐτοκράτορας ἔστειλε στρατιῶτες, γιὰ νὰ συλλάβουν τὸν "ἀπειθῆ καὶ ἀτίθασο ἐπίσκοπο καὶ νὰ καταλάβουν διὰ τῆς βίας τὸν ναό". Ὁ Ἀμβρόσιος ὅμως ἔμεινεν ἀπτόητος· καθ’  ὃν χρόνον οἱ στρατιώται περιεκύκλωναν τὸν ναόν, αὐτὸς γαληνιαῖος ἐξηκολούθει τὸ κήρυγμά του, συστήσας εἰς τὸ ἐκκλησίασμα, τὸ ἕτοιμον νὰ προστατεύση τὸν ἐπίσκοπόν του, νὰ μὴ προβάλη ἀντίστασιν πρὸς ἀποφυγὴν αἱματοχυσίας. 


“Δὲν ἤλθαμε στὸν ναὸ εἶπε, γιὰ νὰ πολεμήσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε.
Θὰ προσευχηθοῦμε, χωρὶς νὰ φοβηθοῦμε”.
Τοιαύτη ὅμως ἦτο ἡ γοητεία, τοιοῦτον τὸ ἠθικόν του κῦρος καὶ ἡ ἐπιβολή, ὥστε μέρος μὲν τῶν στρατιωτῶν, ὅταν ἀντικρυσε τὸν ἐπίσκοπον, ἠρνήθη ἵνα συμμορφωθῆ πρὸς τὰς διαταγὰς τοῦ αὐτοκράτορος.

 


 Ἔτσι ὁ αὐτοκράτορας φοβούμενος μιὰ ἐπανάσταση τοῦ λαοῦ, ἀνακάλεσε τὴν διαταγήν του.Ὁ Ἅγιος ἔχοντας ὁ ἴδιος τὴν ἐμπειρία τῆς καθαρότητας ποὺ προκαλεῖ στὴν καρδία τῶν πιστῶν ἡ παρουσία σ’ αὐτὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γνώριζε τὰ ἀποτελέσματα ποὺ θὰ εἶχε ἡ παραχώρηση τοῦ μικροῦ ναοῦ στοὺς Ἀρειανούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνταν τὰ ἀποκεκαλυμμένα δόγματα. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν καὶ ἀντιστάθηκε θαρραλέα. 


Ἀκόμα καὶ ὅταν τοῦ ἐσύστησαν νὰ φύγει ἀπάντησε ὅτι δὲν συνηθίζει νὰ ἐγκαταλείπει τὸ ποίμνιό του. Τέλος ὁ αὐτοκράτορας ὑποχώρησε καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ὑπερίσχυσε.

•••Διαβάζοντας τὰ τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου διαπιστώνουμε ὅτι μία ἀπὸ τὶς προτεραιότητες τοῦ Ἁγίου ἦταν ὁ σθεναρὸς ἀγώνας κατὰ τῶν αἱρετικῶνΔὲν ἔμεινε ἀπαθής, δίβουλος ἢ ὑποχωρητικὸς ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, ὅπως δυστυχῶς κάνουν σήμερα (σχεδὸν στὸ σύνολό τους)  οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ γέροντες, ἀλλὰ ἐνημέρωνε τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν αἵρεση καὶ ἀνέτρεπε μὲ τὴν μάχαιρα τοῦ Πνεύματος τὰ αἱρετικὰ φληναφήματα.
Ἔτσι ὁ ἅγιος «ἱερωσύνης, τοῖς ὅπλοις στομούμενος, καὶ θείᾳ δόξῃ τὸν νοῦν ἐλλαμπόμενος, ὡς μάχαιρα πιστῶν ἐστιλβωμένη τὰ θράση τῶν αἱρέσεων, τμητικῶς συνέκοπτε, τῶν αἱρετιζόντων δέ, κατέκλυζε τὰς φρένας. Ὅθεν τὴν βλάσφημον Ἀρείου γλωσσαλγίαν, ἐναπεμώρανε, τοῦ Πνεύματος δυνάμει..., Ἀρείου τὴν πλάνην, πᾶσαν ἀπημαύρωσε, τῷ φέγγει τῶν λόγων του».


Σὲ ἄλλα τροπάρια διαβάζουμε:

«Πανσόφοις καὶ ἱεροῖς σου δόγμασι, τὴν ἀρειόφρονα, ἀποδιώξας λύμην ὡς ποιμήν, ἐπὶ χλόην ἐποίμανας, Ὀρθοδοξίας Πάνσοφε, τὰ λογικά σου πίστει θρέμματα» καὶ ἔτσι «τὰς διανοίας τῶν πιστῶν καταρδεύεις..., πιστοὺς ἐπεστήριξας καὶ ἀπίστους ἐπέστρεψας». Σὺ δέ, πάτερ Ἀμβρόσιε, ἐδείχθης «Ἐκκλησίας φωταγωγὸς καὶ στήλη τῶν δογμάτων, αἱρέσεων τὴν πλάνην, ἀδιαλείπτως στηλιτεύουσα».

•••Τέλος, νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος συνέταξε καὶ τὸν ὕμνον “Σὲ ὑμνοῦμεν, Σὲ εὐλογοῦμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου ὁ Θεὸς ἡμῶν”, ὁ ὁποῖος ἐψάλει γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τὴν βάπτισιν τοῦ Ἱεροῦ Αὐγουστίνου.   Πρόκειται γιὰ ἕνα μεγαλούργημα ὀλιγόλογον “χωρὶς φιλολογικὰ στολίδια καὶ πτωχὸν εἰς λέξεις μεγαλοπρεπεῖς, ἀλλ’ ἐν τῇ ἀφελείᾳ του ὡς ἄλλη ἑπτάχρους ἴρις ἅπαντα περιλαμβάνον τὰ εἴδη τῶν προσευχῶν –αἶνον, εὐλογίαν, εὐχαριστίαν, δέησιν– καὶ ἁπάσας ἐξεικονίζον τὰς στάσεις τῆς ψυχῆς ἐνώπιον τοῦ Ποιητοῦ αὐτῆς”».Νά κλείσουμε μὲ τὸ Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς:

«Θείοις δόγμασι περιαστράπτων, ἀπημαύρωσας Ἀρείου πλάνην, ἱερομύστα καὶ ποιμὴν Ἀμβρόσιε· θαυματουργῶν δὲ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, πάθη ποικίλα σαφῶς ἐθεράπευσας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος».

απο την Πατερικη Παραδοσι

Λοιπον, αποκειται μοι ο της Δικαιοσυνης στεφανος, ον αποδωσει μοι Κυριος εν εκεινη τη ημερα.

Ευχητήριος Σάλπιξ

 Αγαπητέ μου Διδάσκαλε,

Στη ζωή σου έδωσες αναρίθμητα ραπίσματα ιερά και πάμπολλες άγιες σφαλιάρες σε στόματα αιρετικών και βλασφήμων. 
Τολμώ να πω, όλα ισότιμα, ισόκυρα και κανονικά με αυτό του Κανόνος της Πίστεως ημών, του Αγίου μας Νικολάου.Για όλα σε επιβράβευσε ο Τριαδικός ημών Θεός με τον Αμάραντο Στέφανο του Παναδίκου και Ανυποστάτου Κουρελο-αφορισμού σου. 
Σε ανέδειξε πάντως ο Χριστός, Κανόνα Θεολογίας.
Συγχώρα με που θα το πω, ένα πλέον σου μένει Ράπισμα Αιώνιο και Αποτελεσματικό, "Σκαμπίλι" Ομολογιακό να αποδώσεις, της Ευσχήμου Αποτειχίσεως, της Εντίμου Απαρνήσεως και Επισήμου Απομακρύνσεως εκ του Οικουμενιστικού, Δικαιοδοσιακού και Δεσποτοκρατικού Συστήματος που λέγεται Βαρθολομεϊκή, Ιερωνυμική Συναγωγή του Αιρεσιάρχου Πάπα.


Τότε το Διπλό σου Ανάθεμα θα ηχήσει Σάλπιγγα Μεγάλη και τα θεμέλια της γης σεισθήσονται.

Τότε θα σου εμφανιστούν ο Χριστός κι' η Παναγία Του Μητέρα, να σου αναπέμψουν το "Δεύρο, εύγε ευλογημένε, καλώς και Αγιοπατερικώς εποίησας", να επευλογήσουν και επικροτήσουν την θεάρεστη αυτή σου πράξη, την οποία ακριβώς "Για την αγάπη και τη δόξα τους εποίησας!"


Τότε θα το σκεφθούν βαθύτερα και θα σε ακολουθήσουν και άλλοι Επισκόποι οι οποίοι δημοσίως σε αποκαλούν "Θείο Υποφήτη και Προφήτη!"

Τότε θα πάψει ο Χαρτοπόλεμος των θεωριών και η στείρα συλλογή υπογραφών. 
Τότε θ' αναλάμψουν ημέρες πρωτινές, Ορθοδόξου, Συνοδικής δόξης.

Τότε θ' ακουστεί εξ' ουρανού η αστραπόμορφη φωνή του Πνευματικού σου Πατρός, του Αγίου Γέροντος Αυγουστίνου λέγουσα περί σου: "αυτού ακούετε!"

Τότε θα εμφανισθεί ο Πραγματικός Μύρων της Λυκίας ο Θαυματουργός και ομωνυμος ημών Άγιος Νικόλαος να σε εναγκαλιστεί, κατασπαστεί και να καταφιλήσει την χείρα σου την ραπισθείσα, να τιμήσει και να δοξάσει την ένεκεν Χριστού δεδιωγμένη σου ψυχή, την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙΣΑ!ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΜΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΕ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΕ,
ΕΙΣ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ, ΝΙΚΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΕΝΙΚΗΜΕΝΑ,
ΕΙΣ ΕΤΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΕΔΟΞΑΣΜΕΝΑ!


Ο Αποτειχισθείς πνευματικος υιός σου
Νικόλαος Πανταζής
Αυστραλία

NΕO ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ


Εδώ και μήνες οι Τούρκοι συνεχώς διαφήμιζαν και πρόβαλλαν από τα τουρκικά ΜΜΕ την μεγάλη «επιτυχία» της Τουρκίας να κατασκευάσει με την πολεμική της βιομηχανία το καινούργιο μη επανδρωμένο κατασκοπευτικό και ερευνητικό αεροσκάφος για τις ανάγκες της πολεμικής της αεροπορίας. Μάλιστα η μεγάλη αυτή επιτυχία είχε πάρει και την διάσταση της πλήρης ανεξαρτητοποίησης και αποδέσμευσης της Τουρκίας από τα αντίστοιχα μη επανδρωμένα ισραηλινά και αμερικανικά αεροσκάφη, τα οποία ένεκα της «νέας» τουρκικής πολιτικής σταμάτησαν να εφοδιάζουν την τουρκική πολεμική αεροπορία.

ΖΗΘΙ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ και ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, διδασκαλε και αδελφε ΝΙΚΟΛΑΕ, για την δοξα της Εκκλησιας του Ιησου Χριστου.

Ο ΠΡΟ-ΕΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟΣ


ΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Στον Πρυτανι των Ελληνων Θεολογων, Αγωνιστη και ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ του Ιησου Χριστου ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ, ο οποιος ηλεγξε σφοδρα τον Αιρετικο και Οικουμενιστη φιλοκαζαντζακικο αρχιεπισκοπο Αυστραλιας Στυλιανο Χαρκιανακη, που χυδαια εξυβρισε το προσωπο του Κυριου Ιησου Χριστου, με συνεπεια αντι να ΑΦΩΡΙΣΘΗ ο βλασφημος αρχιεπισκοπος, "αφωρισθηκε" ο Αγωνιστης Αντιαιρετικος Θεολογος, απο τον Καταληψια του Φαναριου, ανωμαλο τας φρενας και την ψυχη, Αρχιαιρεσιαρχη Βαρθολομαιο και την συμμορια του, τους γελοιους και φαιδρους ρασοφορους εξωλης και προωλης, που οι περισσοτεροι πεθαναν και εταφησαν και χαθηκε το μνημοσυνο τους εις τους αιωνας των αιωνων, και που γιορταζει σημερα, φεροντας επι ετη πολλα τα στιγματα του Ιησου Χριστου, 
το ιστολογιο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ και οι πολυπληθεις φιλοι και επισκεπτες του,
του ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΑΝΩΔΥΝΑ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ και ΑΝΕΠΑΙΣΧΥΝΤΑ, για να προσφερη ακομα περισσοτερα στην Αγια Εκκλησια και να πολεμαει ανελεητα και νικηφορα τα αντρα του Αντιχριστου και τους Φρικτους και Ελεεινους Αιρετικους Οικουμενιστας - Πανθρησκειαστας των ημερων μας, που αφηνιασαν κυριολεκτικα για να ικανοποιησουν το θελημα του πατρωνα τους Σατανα, οτι ....ΟΛΙΓΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΧΕΙ.

Αδελφε ΝΙΚΟΛΑΕ, ευχομαστε να βαδισουμε και εμεις στα Πατερικα ιχνη σου, να αφορισθουμε δηλαδη απο τους ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΜΑΓΑΡΙΣΜΕΝΟΥΣ και ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ, Αιρεσιαρχες των ημερων μας Βαρθολομαιους και λοιπους Αιρετικους, και ετσι να μας πρo-τοποθετησουν επι των κεφαλων μας, τον στεφανον τον αμαραντινον της Βασιλειας των Ουρανων και του Εσφαγμενου Αρνιου, που θα βασιλευση εις τους αιωνας των αιωνων.  

Eπισκεπτης μας γραφει:

 Εκ μέσης καρδίας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα στο πνευματικό αυτό κεφάλαιο, που ακούει στο όνομα Νικόλαος Σωτηρόπουλος, στον ομολογητή, ζηλωτή, ακτήμονα και ανιδιοτελή ιεραπόστολο, τον εκλεκτό επιστήμονα, τον ακαταπόνητο συγγραφέα, τον απαράμιλλο ιεροκήρυκα, το διωχθέντα και διωκόμενο, ένεκεν δικαιοσύνης, που τόσα και τόσα προσέφερε, προσφέρει και, ελπίζουμε, ότι θα συνεχίσει να προσφέρει, στον αμπελώνα του Κυρίου, προς δόξαν Θεού και προς πνευματικό καταρτισμό του ποιμνίου.
Ευχόμεθα επί τη ευκαιρία και υπέρ μετανοίας και ανανήψεως των διωκτών του οι οποίοι καταπατώντας ασύστολα και ανερυθρίαστα τους ιερούς κανόνες επέβαλλαν έναν ψευτο-αφορισμό καταρρακώνοντας τόσο το κύρος της διοικούσας Εκκλησίας όσο και το προσωπικό τους κύρος.
Πολλά τα έτη σας κύριε Σωτηρόπουλε!
Λ.Ν.

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ, για να μην δυστυχιση ενας ολοκληρος λαος και να μην ερημωση μια τοπικη Εκκλησια.

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ 

ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Προσεξατε   Προσεξατε.

Eπειδη δεν ευκαιρειτε 

απο τα πολλα πανηγυρια σας, 

ιδιαιτερα προσεξατε.

Προσεξατε την κενη επισκοπικη 

εδρα της Κατερινης,

με ποιον θα την πληρωσετε.Ηδη συνωθουνται πολλοι ΚΙΝΑΙΔΟΙ

για να την καταλαβουν.

Προσεξατε τους ΚΙΝΑΙΔΟΥΣ.


Αποτελουν την μεγαλυτερη 


συμφορα στην Εκκλησια.

Για ΚΙΝΑΙΔΟ εν ενεργεια,

μητροπολιτη της Πελοπονησσου,

γραφει η εφημεριδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 

αυτες τις μερες.

Ποιος ειναι αυτος, ο εν ενεργεια;

Οφειλετε, να επεμβητε αμεσα.

Διαφορετικα οφειλετε 

να ...εξαφανισθητε,

απο το προσωπο της γης.

Ὁ ἅγ. Νικόλαος χαστουκίζων τὸν μὴ καταδικασθέντα, ακόμα ὑπόδικο, Ἄρειο

Ἕνα ΧΑΣΤΟΥΚΙ στὸν ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ


να  ΧΑΣΤΟΥΚΙ   στν   ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ
  
ΔΙΑΚΟΠΗ  το  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ  του;

 
 
 
Εἶναι ἀναμφισβήτητο γιὰ κάθε Ὀρθόδοξο, ὅτι σήμερα οἱ πιστοὶ ζοῦμε περικυκλούμενοι ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Παναίρεση τὴν ὀνόμασε ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἐσχάτη αἵρεση τῆς ἱστορίας ὁ π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος.
 
 
 
Εἶναι ἀναμφισβήτo ὅτι ὅλοι οἱ συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι αὐτὸ τὸ ξέρουν.
 
 
 
 
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἀρχηγέτης τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μὲ συμπαραστάτες-πιόνια του τὸν Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο, τὸν Σερβίας Εἰρηναῖο, τὸν Ἱεροσολύμων Θεόφιλο καὶ θλιβερὰ ἐξαπτέρυγα κάποιον Ἐπίσκοπο Περγάμου (Ἰωάννη Ζηζιούλα), κάποιον Δημητριάδος Ἰγνάτιο, κάποιον Μεσσηνίας Χρυσόστομο.
 
 
 
 
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, αἰῶνες τώρα, διδάσκουν νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, εἴτε αὐτοὶ εἶναι καταδικασμένοι (ἡ ἀπομάκρυνση τότε εἶναι αὐτονόητη), εἴτε αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἀκόμα καταδικασθεῖ, ἀλλὰ λυσσασμένα (ὅπως π.χ. ὁ Ζηζιούλας καὶ ὁ Βαρθολομαῖος) πρωτοστατοῦν στὴν διάδοση τῆς σατανοκίνητης αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τῆς ὁποίας προΐστανται, διὰ Διαλόγων, διὰ συμπροσευχῶν, διὰ κακοδόξων διδασκαλιῶν· ἡ ἀπομάκρυνση τότε εἶναι τὸ ζητούμενο, καὶ ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ μιὰ πράξη ὁμολογίας.
   
 
 
 
Εἶναι ἀναμφισβήτητο, λοιπόν, ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν διαχρονικὴ διδασκαλία καὶ πράξη τῆς Ἐκκλησίας: «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε», «αἱρετικὸν ἄνθρωπο παραιτοῦ» καὶ «χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγε» (προφ. Ἡσαΐα καὶ ἀπόστ. Παῦλος, Εὐαγγ. Ἰωάννης).
 
 
 
 
Αὐτὸ τὸ ἀναμφισβήτητοτ ὸ  ἀ μ φ ι σ β η τ ο ῦ ν, ὅμως, οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι καὶ πνευματικοί. Μὲ ποικίλες δικαιολογίες καὶ ὀρθολογικὲς ἑρμηνεῖες, πηγαίνουν κόντρα στὴν Ἱερὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ διδάσκουν ὅτι μποροῦμε νὰ ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὴν αἵρεση, ἕως ὅτου αὐτὴ καταδικασθεῖ ἀπὸ Σύνοδο!!!
 
 
 
 
Καὶ τὸ λέγουν αὐτό, ὡσὰν νὰ μὴ γνωρίζουν ὅτι οἱ κακόδοξες διδασκαλίες τῶν Βαρθολομαίου-Ζηζιούλα, ἔχουν ἤδη καταδικασθεῖ ἀπὸ τὶς προηγηθεῖσες Οἰκουμενικὲς Συνόδους!!! Ἀπὸ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, δηλαδή, ποὺ θέσπισε ἡ Πρώτη καὶ Δεύτερη Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, διὰ τοῦ ὁποίου ὁμολογοῦμε πίστη σὲ Μία Ἐκκλησία καὶ ὄχι σὲ πολλές, ὅπως διδάσκουν οἱ Ἐπίσκοποιὁ Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης καὶ Ἰωάννης Ζηζιούλας,  μόνιμοι κάτοικοι τοῦ Φαναρίου!
 
 
 
 
Τί, λοιπόν; Ἕνα χαστοῦκι στὸ Βαρθολομαῖο, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ σήμερον τιμωμένου Ἁγίου Νικολάου, ἢ διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου του, διακήρυξη λόγοις καὶ ἔργοις, ὅσων λίγων Ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν ἀποδέχονται ἀκόμα τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων, ὅτι εἶναι ἀνεπιθύμητος στὴν Ἑλλάδα;
"Πατερική Παράδοση"

 ______________________________

Γιατί δεν μας σκανδαλίζει

 το χαστούκι του αγίου Νικολάου
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ 

ΣΤΟΥΣ… ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Σημαντική συνέντευξη έδωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu ajansı, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, όπου απάντησε σε πολλά ερωτήματα ενώ η συνέντευξη του δημοσιεύτηκε και στην τουρκική εφημερίδα, Milligazete, (6/12).


Σύμφωνα με τα τουρκικά λεγόμενα, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής κατηγόρησε από την αρχή τα υπόλοιπα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου ότι προσπαθούν συνεχώς να συκοφαντούν την Χρυσή Αυγή ότι είναι ναζιστικό κόμμα ενώ τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ μετέχουν σε αυτή την εκστρατεία κατασυκοφάντησης της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή, όπως υποστήριξε ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα και μετέχει από το 1990 στις βουλευτικές εκλογές ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον ναζισμό και την ναζιστική ιδεολογία. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συλλήψεις των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και ιδιαίτερα στην σύλληψη και φυλάκιση του αρχηγού της, Νίκου Μιχαλολιάκου, και αφού τόνισε με έμφαση ότι είναι παράνομες, παρομοίασε την σύλληψη και φυλάκιση του Μιχαλολιάκου με την πριν από χρόνια σύλληψη και φυλάκιση του… Ερντογάν, πριν γίνει πρωθυπουργός εξ αιτίας των ισλαμικών ιδεολογικών του πεποιθήσεων. Και συνεχίζοντας την παρομοίωση του Μιχαλολιάκου με τον Ερντογάν, ο κ Κασιδιάρης ανέφερε ότι όπως και ο τότε ο φυλακισμένος και υπόδικος Ερντογάν έγινε στην συνέχεια πρωθυπουργός και ηγέτης της Τουρκίας, έτσι και ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής θα γίνει μια μέρα ο… ηγέτης και πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Aποτειχισι: ΙΔΟΥ και ο ομοψυχος και ομοφρων του Αρχιαιρεσιαρχου Βαρθολομαιου, αρχιεπισκοπος Ιερωνυμος Λιαπης. Ομοιος στον ομοιο και η κοπρια στα λαχανα, λεει ο λαος. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ απο αυτους, αδελφοι, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΤΕ ΑΜΕΣΑ απο τους μαγαρισμενους.

Οι Επίσκοποι συνεχίζουν αθεόφοβα 

τον εξουνιτισμό των πιστών!


 
Πεισματικὰ καὶ ἀσεβέστατα οἱ «Ποιμένες» μας συμπροσεύχονται μὲ τοὺς Παπικοὺς αἱρετικούς, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν, τὶς διαμαρτυρίες τῶν ὁποίων πλέον ἀντιμετωπίζουν μὲ παγερὴ ἀδιαφορία, τοὺς δὲ Ἱ. Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα τις συμπροσευχές, τοὺς γράφουν στὰ παλαιά τους ὑποδήματα. 
 
 
 
Πόσο μᾶλλον εἶναι θεομίσητες αὐτὲς οἱ συμπροσευχές, ἀφοῦ γίνονται σκόπιμα πρὸς ἀλλοίωσιν τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως τοῦ λαοῦ (ὅσης ἀκόμα ἀπέμεινε!).
 
 
 
Πρὶν μερικὲς μέρες οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς καὶ Γόρτυνος ἔδωσαν ἀποστομωτικὲς ἀπαντήσεις στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου! Καὶ σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ συνοδός του στὴν Σύρο Διαυλείας Γαβριήλ, ἀλλὰ καὶ οἱ Σύρου Δωρόθεος, Θηβῶν Γεώργιος καὶ Κορίνθου Διονυσίου (ἀδιάφοροι  καὶ γιὰ τὰ ὅσα ἠθικὰ σκάνδαλα τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀκούγονται καὶ ἀγγίζουν τὸ περιβάλλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου) συμπροσευχήθηκαν στὴν Σύρο μὲ τὸν Παπικὸ Ἀρχιεπίσκοπο, ποὺ ἐκάθητο θριαμβικὰ σὲ «δεσποτικὸ θρόνο» μέσα στὸν Ὀρθόδοξο Ναό!
 
 
 
Ἄρα, θὰ ἐνηγκαλίζετοο Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν ἴδια χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση καὶ ἕναν Ὀρθόδοξο μέν, ἀλλὰ ἀντι-οἰκουμενιστὴ πιστό;


Ἡ παρουσία του στὴν Σύρο, πάντως, μπορεῖ νὰ ἐκλειφθεῖ καὶ ὡς συμπαράσταση στὸν προσβεβλημένο Παπικὸ Ἀρχιεπίσκοπο ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καὶ Γόρτυνος κ. Ἱερεμία!
 
 
 
Ἡ πράξη  αὐτή, ὅμως, τῶν "ὀρθοδόξων" Ἐπισκόπων, ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀτιμάζει –ἀντὶ νὰ τιμᾶ–  τὸν ἀντι-αἱρετικὸ Ἅγιο Νικόλαο, ὁ ὁποῖος φυλακίστηκε γιὰ τὸ χαστοῦκι ποὺ ἔδωσε στὸν αἱρετικὸ Ἄρειο!
   
 
 
  Ἄρα, οἱ "ἀφελεῖς" Ἀρχιερεῖς, νομίζουν ὅτι μὲ τέτοιες Οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες καὶ κατάργηση θεοπαράδοτων Κανόνων, θὰ ἑλκύσουν τὴν θεία Χάρη; Πιστεύουν, ἄραγε, στὸν Χριστὸ ποὺ ἔδωσε τοὺς Ἱ. Κανόνες διὰ τῶν Ἁγίων Του;
   
 
 
Ἐσεῖς ἀδελφοί, βλέπετε, κάποια ἄλλη λύση, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντας Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνατρέψει τὴν ραγδαία ἐπικράτηση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
                                                                          Π.Σ.

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Αυγουστινος ο Χαλκεντερος Αγιος Πατηρ της Εκκλησιας: Ευτυχώς, θυμώνω και φωνάζω και δεν διατρέχω τον κίνδυνο να αγιοποιηθώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ


ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

______

______

ΤΙ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΩΜΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΑΝΤΑΠΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ;


Το θαύμα έγινε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Λίγες ώρες μετά το θαύμα, στις 7-10-1964, μίλησε στο ναό του Νοσοκομείο. Ιερεύς του νοσοκομείου ήτο ο π Ηλίας. Θέμα της ομιλίας ήτο· ΤΙ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΩΜΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΑΝΤΑΠΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ; Η ομιλία διασώθη, ακούστέ την· Το θαύμα θα το θυμούνται ακόμα,  όχι μόνο ευλαβείς χριστιανοί, που είναι άνω των 60 ετών, αλλά και κάποιοι σημερινοί επίσκοποι που παρακολουθούσαν τότε τα κηρύγματά του και συμμετείχαν στους αγώνες του.


Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης το 1964 ήτο ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Είχε γίνει  ο φόβος και ο τρόμος των κακών επισκόπων και των κακών αρχόντων με τους αγώνες του. Στις αρχές Αυγούστου το 1964 μπήκε επειγόντως στο Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού για μια απλή επέμβαση. Έπαθε μόλυνση κατά την εγχείρηση και έμεινε 65 ημέρες στον Ευαγγελισμό με υψηλό πυρετό, που έφτανε στους 40 βαθμούς κελσίου. Έπαθε σηψαιμία. Στα σημεία που του έκαναν ενέσεις, για να πέσει ο πυρετός, μάζευαν πύον και άνοιγαν μεγάλες ουλές. Τα σημάδια των ουλών, όπως έλεγε, τα έφερε στο σώμα του ως το βαθύ του γήρας. 

Ειμεθα αναξιοι απογονοι, Αξιων προγονων.


  Εορτάζουμε 


τους επί Βέκκου μαρτυρήσαντες, 

 

αρνούμενοι να τους μιμηθούμε!


Η  ΘΗΡΙΩΔΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΒΕΚΚΟΥ
ΟΙ  ΕΠΙ  ΒΕΚΚΟΥ  ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ
Ο  ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣπερίπτωση τῶν σήμερα 5η Δεκεμβρίου ἑορταζομένων Ἁγιορειτῶν Ὁσιομαρτύρων  ἐπὶ Βέκκου μαρτυρησάντων, δίνει κάποια ἀπάντηση σὲ κάθε καλοπροαίρετο, γιὰ τὴ στάση μας ἀπέναντι τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν.Στὸ «Συναξάριο» διαβάζουμε:«Οἱ Ἅγιοι Ὅσιοι Μάρτυρες, οἱ ἐν τοῖς κελλίοις τοῦ Ἄθω κατοικοῦντες, οἱ τοὺς Λατινόφρονας ἐλέγξαντες, τὸν Βασιλέα, φημί, Μιχαὴλ καὶ τὸν Πατριάρχην Βέκκον, ὁ μὲν πρῶτος ἀγχόνῃ, οἱ δὲ λοιποὶ ξίφει τελειοῦνται»
Οἱ στίχοι ἐξάλλου του Συναξαρίου ἀναφέρουν: «Τῇ τῶν ὁσίων πληθύι γνώμη μία, ὑπὲρ πατρῴων δογμάτων τεθνηκέναι».Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τότε ἦταν ὁ Ἰωάννης Βέκκος. 

Καὶ ὅμως οἱ Ἅγιοι ἀρνήθηκαν νὰ ἀποδεχθοῦν, ὅσα συναποφάσισε μὲ τοὺς Λατίνους ἡ διὰ τοῦ κανονικοῦ Πατριάρχου Βέκκου ἐκφραζομένη Ἐκκλησία· καὶ μάλιστα, αὐτὰ ποὺ ἀρνήθηκε τότε ὁ Βέκκος, ἦσαν «μικρότερης» σημασίας, ἐκείνων ποὺ ἀρνοῦνται σήμερα οἱ Οἰκουμενιστές.Ποιά εἶναι αὐτὰ ποὺ συμφωνήθηκαν τότε; 

Ἦσαν «τό πρωτεῖον, ἡ Ἔκκλητος καί ἡ μνημόνευσις»[1]

Ἀντίθετα, στὸ δογματικὸ θέμα Πίστεως τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τὸ filioque), δὲν ὑπῆρξε καμία συμφωνία.Σήμερα, λοιπόν, τί συμβαίνει; 

Ὑπάρχει πάλι ἕνας κανονικὸς Πατριάρχης, ὁ Βαρθολομαῖος (μὲ τὴν περὶ αὐτὸν καὶ ἀπὸ αὐτὸν κατευθυνόμενη κανονικὴ Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου), ὁ ὁποῖοςα) Μόλις καὶ ἀπέτυχε νὰ περάσει τὸ "μεταλλαγμένο" Πρωτεῖο στὴν Κύπρο καὶ στὴν Βιέννη (οἱ μεθοδεύσεις συνεχίζονται),β) Ὁ Πάπας μνημονεύτηκε ὡς κανονικὸς Ἐπίσκοπος στὸ Φανάρι τὸ 2006, συνεχίζεται δὲ ἡ ἀναγνώρισή του (στὸ ἐπίπεδο τοῦ «λαϊκοῦ» Οἰκουμενισμοῦ) μὲ τοὺς ἀσπασμοὺς σὲ ἐπίπεδο Πατριάρχη καὶ τὰ χειροφιλήματα (ἀπὸ Ἐπισκόπους, ὅπως πρόσφατα ἀπὸ τὸν  Ζηζιούλα), μὲ τὶς συμπροσευχές κ.λπ.γ) Ἐνῶ, ὅμως, αὐτὰ εὑρίσκονται στὸ στάδιο τῆς σταδιακῆς ἐφαρμογῆς, ἄλλα σοβαρότερα θέματα δογματικὰ ἔχουν γίνει ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους (ποὺ τότε δὲν εἶχαν γίνει ἑως τώρα) μὲ συμφωνίες ποὺ μᾶς δεσμεύουν καὶ πού, παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες, δὲν ἀποσύρονται!Ποιά εἶναι αὐτά;Ἡ ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων (τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῶν Προτεσταντῶν) ὡς Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Ἐπισκόπων τους ὡς φορέων τῆς χάριτος,  καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων τους στὶς συμφωνίες τοῦ Σάμπεζυ, Μπαλαμάντ, Πόρτο Ἀλέγκρε.Βέβαια, τώρα δὲν ἔκαναν τὸ ἴδιο λάθος νὰ συγκαλέσουν Σύνοδο, ἀλλὰ διὰ ἄλλης «πονηρᾶς ὁδοῦ», ἁλώνουν τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀλλοιώνουν προοδευτικὰ τὴν συνείδηση τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ.Καὶ στὸ τέλος ποιός θὰ βρεθεῖ νὰ ἀντιδράσει;Ὁ λαὸς ποὺ εὐνουχίζεται ἀπὸ πνευματικοὺς καὶ Ἐπισκόπους μὲ τὴν κληρικαλιστικὴ διδασκαλία περὶ ὑπακοῆς  κ α ὶ  στοὺς αἱρετίζοντες Ἐπισκόπους, ἐπειδὴ κάποια Σύνοδος δὲν τοὺς καθαίρεσε ἀκόμη;Ἢ οἱ κληρικοί πού, ὅταν δὲν οἰκουμενίζουν καὶ δὲν ἐπικαλοῦνται τὴν συνειδητὴ ἰδεολογικὴ «ὑπακοὴ» στὸν Δεσπότη», διαλαλοῦν δεξιὰ καὶ ἀριστερά, πὼς ἐγὼ ὑπάλληλος εἶμαι, δὲν μπορῶ νὰ τὰ βάλλω μὲ τὸ Δεσπότη;
__________________________

[1] «Μᾶς τά ἀναφέρει ὁ Ἀνδρ. Δημητρακόπουλος παίρνοντας τά ἱστορικά στοιχεῖα ἀπό τούς ἱστορικούς Νικηφόρο Χοῦμνο καί Παχυμέρη: 

«Δέχεται λέγει τήν πρεσβείαν ἀσμένως ὁ Πάπας καί ὑπισχνεῖται ραδίως ἐκτελέσειν ὁπόσα κατά βούλησίν ἐστι τῷ βασιλεῖ· καί πέμπει μετά τῶν βασιλικῶν πρέσβεων εὐθύς τούς δεξομένους καί συμβιβάσοντας τήν κοινωνίαν. 

Ἦκον οὖν, καί γέγονεν ἡ κοινωνία ἐφ’ ὅρῳ τριῶν κεφαλαίων· ἑνός μέν ἐν ταῖς ἱεραῖς ὑμνῳδίαις τόν Πάπαν εἰς τά δίπτυχα μνημονεύεσθαι ὁμοῦ τοῖς ἑτέροις τέτρασι Πατριάρχαις· δευτέρου δέ τῆς ἐκκλήτου· τοῦτο δέ ἐστιν ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ καθάπερ εἰ μεῖζον καί ἐντελέστερον ἀνατρέχειν δικαστήριον τό τῆς παλαιᾶς Ρώμης· καί τρίτου τοῦ πρωτεύειν ἐν ἅπασι. 

Περί δέ τῆς προσθήκης, ἥν ἐκεῖνοι περί τό ἱερόν καινοτομοῦσι Σύμβολον, ἤ περί ἄλλης οἱασοῦν ὑποθέσεως ἀναγκαστικῆς τις ἔρις τέως οὐ συνηνέχθη» (σελ. 94) (Τρικαμηνᾶ Εὐθ., ἱερομονάχου, Ἀπάντηση στὴν Ἱ. Μητρόπ. Πειραιῶς).

Αποτειχισι: Aπο ποιους παιρνουν εντολες οι αχρειοι Οικουμενιστες "ορθοδοξοι' ρασοφοροι;

=====================

Οι Οικουμενιστὲς προωθούν 

δια των Ορθοδόξων έξυπνα 

αλλά και "ΑΝΕΞΟΔΑ" 

το αντίχριστο έργο τους!


Ορθόδοξοι παρακολούθησαν τον Εσπερινό
στο Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό
του Τιμίου Προδρόμου Βαρσοβίας

DSC03020
 

Τὸ ἔργο τῆς ἐξοικιώσεως τῶν πιστῶν μὲ τὶς θεομίσητες συμπροσευχὲς μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν, ἔχουν ἔξυπνα ἀφήσει οἱ Οἰκουμενιστὲς νὰ ἐπιτελοῦν ἀποτελεσματικὰ τὰ Ὀρθόδοξα ἱστολόγια μὲ τὴ δημοσίευση Video καὶ φωτογραφιῶν!
Ἔτσι προωθεῖται θαυμάσια καὶ «ἀνέξοδα»(!) ὁ λαϊκὸς Οἰκουμενισμός.
Βέβαια, ἐνδείκνυται ἡ δημοσίευση φωτογραφιῶν (ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν «Ἕνωση» Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ διὰ τῆς «πρακτικῆς» ὁδοῦ), ὅταν δι’ αὐτῶν προτρέπονται οἱ πιστοὶ νὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἐπιδίδονται σὲ αὐτὲς τὶς συμπροσευχές.
Ὅταν ὅμως τοῦτο δὲν γίνεται, ὅταν οἱ πιστοὶ βλέπουν ὅτι οἱ λοιποὶ «Ὀρθόδοξοι» Ἐπίσκοποι καὶ γέροντες κοινωνοῦν μὲ τοὺς κοινωνοῦντας «τοῖς αἱρετικοῖς»· ὅταν στὴ συνέχεια μὲ αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους καὶ πνευματικοὺς κοινωνοῦν οἱ πιστοί, τότε ἁπλῶς αὐτὲς οἱ φωτογραφίες συντελοῦν στὴν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος, στὴν ἐμπέδωση τοῦ λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Αὐτὸ ἤθελαν νὰ ἀποφύγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅταν δίδασκαν τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση-ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντες, ποὺ οἱ σύγχρονοι Ποιμένες μὲ χίλιες δυὸ δικαιολογίες δὲν ἐφαρμόζουν,  μετατρέποντες ἀσεβῶς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ προσαρμόζοντάς την ἔτσι (ἠθελημένα ἢ κατ' ἀνάγκην, ἀδιάφορο ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀποτέλεσμα), ὥστε νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Τὴν εἴδηση γιὰ τὴν καινούργια συμπροσευχὴ καὶ τὴ φωτογραφία (ποὺ ἀποτελοῦν πιὰ τὴν καθημερινή μας δηλητηριώδη "Μιθριδάτεια δόση"!)  λάβαμε ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "Ἀκτῖνες". Ἐκεῖ διαβάζουμε:

Στο κοινό Ρωσοπολωνικό Συνέδριο με τίτλο «Το μέλλον του χριστιανισμού στην Ευρώπη: ο ρόλος των Εκκλησιών και των λαών της Πολωνίας και της Ρωσίας», το οποίο άρχισε τις εργασίες του στο Πανεπιστήμιο Καρδινάλιος Στέφανος Βυσίνσκι, συμμετείχε στις 29 Νοεμβρίου 2013 ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας, με ευλογία του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου