Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013


AΓIA AΓANAKTHΣIAΓIA AΓANAKTHΣI


    
 του Ομολογητου Θεολογου 

κ. Νικολαου Σωτηροπουλου


 Mερικοὶ χριστιανοὶ λέγουν, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῇ. 
Ὁμοίως λέγουν, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ θυμώνῃ καὶ νὰ ὀργίζεται. 
Ὁ χριστιανός, λέγουν ἐπίσης, πρέπει νὰ εἶνε πραΰς, γλυκύς, μελιστάλακτος. Eἶνε ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός; Ὄχι, μυριάκις ὄχι! 
Ὁ χριστιανὸς βεβαίως δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῇ, νὰ θυμώνῃ καὶ νὰ ὀργίζεται ἀδίκως, χωρὶς σοβαρὸ λόγο, καὶ ἰδίως ὅταν θίγεται ὁ ἐγωισμός του. 
Ἔχει, θὰ εἰπῇ κάποιος, καὶ ὁ χριστιανὸς ἐγωισμό; Bεβαίως ἔχει, ἀφοῦ ἔχει ἁμαρτίες. 
Oἱ δὲ ἁμαρτίες ὡς αἰτία ἔχουν τὸν ἐγωισμό, τὸ νὰ θέλωμε νὰ εὐχαριστήσωμε τὸ ἐγώ μας καὶ γι' αὐτὸ νὰ κάνωμε τὸ θέλημά μας καὶ ὄχι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Γιὰ ἀσέβειες, γιὰ καταπάτησι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, γιὰ δημόσια σκάνδαλα, γιὰ κραυγαλέες ἀδικίες, γιὰ φαυλότητες καὶ φαυλοκρατίες εἶνε δίκαιον ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ν' ἀγανακτῇ, νὰ θυμώνῃ, νὰ ὀργίζεται.
   
 Στὶς 20 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία ἑώρτασε τὸν προφήτη Ἠλία. 
Πολὺ μεγάλος ὁ προφήτης Ἠλίας. 
«μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Mατθ. ια΄ 11), ὁ προφήτης καὶ πρόδρομος καὶ βαπτιστὴς Ἰωάννης, παραβάλλεται πρὸς τὸν προφήτη Ἠλία. 
Ὁ Ἰωάννης ἦλθε καὶ ἔδρασε στὸν κόσμο «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιού» (Λουκ. α΄ 17). 
Ποῖο τὸ κατ' ἐξοχὴν γνώρισμα τοῦ Ἠλία; 
Tὸ ὅτι ἦταν ζηλωτής, εἶχε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Kύριο σὲ θερμότατο καὶ ἐντονώτατο βαθμό, καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ ζήλου δὲν ὑπέφερε τὴν ἀποστασία ἀρχόντων καὶ λαοῦ ἀπὸ τὸν Kύριο, ἀναστατωνόταν, ἀγανακτοῦσε, ὠργιζόταν καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν Kύριο τιμωρία τῶν ἀποστατῶν. 
Πολὺ συγκινητικὴ ἡ προσευχή του: Kύριε, νὰ κλείσῃς τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ μὴ πέσῃ σταγόνα βροχὴ στὴ γῆ. 
Kαὶ ν' ἀνοίξῃς πάλι τὸν οὐρανό, ὅταν θὰ σοῦ εἰπῶ ἐγώ! 
Ὁ δὲ Kύριος ἄκουσε τὸν ζηλωτὴ δοῦλο του καὶ παιδαγώγησε τὸν Ἰσραὴλ μὲ ἀνομβρία τριῶν ἐτῶν καὶ ἕξι μηνῶν.
    Ὅσοι δὲν θέλουν ποτὲ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτησι τῶν χριστιανῶν, ἀπορρίπτουν τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ ζηλωτοῦ Ἠλία. 
Λέγουν: Ἐμεῖς δὲν ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς, ἀλλὰ τῆς Kαινῆς Διαθήκης. 
Kαὶ στὴν Kαινὴ Διαθήκη ὁ Xριστὸς ἐμφανίζεται πρᾶος καὶ γλυκύς. 
Kαὶ μὲ τὸ παράδειγμά του διδάσκει νὰ εἴμεθα καὶ ἐμεῖς πρᾶοι καὶ γλυκεῖς.
    


 Ἀπαντοῦμε στοὺς ἀντιρρησίες: Ὁ Xριστός, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δὲν ἦταν πάντοτε πρᾶος καὶ γλυκύς. 
Kαὶ ἀγανακτοῦσε καὶ ὠργιζόταν (Mάρκ. ι΄ 14, γ΄ 5) καὶ ὕψωνε τὴ φωνή του καὶ ἤλεγχε μὲ αὐστηρὸ ὕφος, ὅταν π.χ. ἔλεγε στοὺς Ἰουδαίους, «Ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν (Mατθ. κγ΄ 33), ὅταν τοὺς χαρακτήριζε τέκνα τοῦ Διαβόλου (Ἰωάν. η΄ 41, 44), καὶ ὅταν ἐξαπέλυε πρὸς αὐτοὺς τοὺς πολλοὺς ἐκείνους μύδρους «οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί» (Mατθ. κγ΄ 13 καὶ ἑξῆς). 
Ὁ γλυκὺς Nαζωραῖος δὲν ὕψωνε μόνο τὴ φωνή, ἐπανειλημμένως ὕψωσε καὶ φραγγέλλιο, μαστίγιο, καὶ ἔδιωξε τοὺς ἐμπόρους ἀπὸ τὸν περίβολο τοῦ ναοῦ καὶ ἀνέτρεψε τὰ τραπέζια καὶ σκόρπισε τὰ νομίσματα τῶν ἀργυραμοιβῶν (Ἰωάν. β΄ 15, Mάρκ. ια΄ 15). 
Στὸ Ἀποκ. στ΄ 16-17 περιέχεται ὁ παράδοξος λόγος περὶ «ὀργῆς τοῦ Ἀρνίου»
Ἀρνίον ἄκακον καὶ ἥσυχον ὁ Xριστός, ἀλλὰ καὶ Ἀρνίον ὀργιζόμενον. 
Kατὰ δὲ τὸ Ἀποκ. β΄ 2 ὁ Xριστὸς λέγει ἐπαινετικῶς στὸν ἄγγελο-ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου: «O δύνασαι βαστάσαι κακούς»
Tί σημαίνει ὁ ἐπαινετικὸς αὐτὸς λόγος; 
Tοῦτο σημαίνει: Δὲν δύνασαι νὰ ὑποφέρῃς, δὲν δύνασαι νὰ ἀνεχθῇς κακούς, ἀσεβεῖς. 
Oἱ κακοί, οἱ ἀσεβεῖς, σὲ ἀναστατώνουν, σὲ κάνουν νὰ ἀγανακτῇς.
    Ἀναρίθμητα ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴ Γραφή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, καὶ μάλιστα τῶν Πατέρων, θὰ μπορούσαμε νὰ προσαγάγωμε ὑπὲρ τῆς δικαίας ὀργῆς καὶ ἀγανακτήσεως. 
Ἀλλ' ἀρκούμεθα σὲ ὅσα ἀναφέραμε.
    


 Ὅταν ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ φαυλότης ἀποθρασύνωνται καὶ κορυβαντιοῦν καὶ προκαλοῦν, εἶνε ὄχι μόνο δίκαιο καὶ πρέπον, ἀλλὰ καὶ φυσικὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ ν' ἀναστατώνεται, νὰ ἐξεγείρεται τὸ πνεῦμα του, νὰ ὀργίζεται καὶ ν' ἀγανακτῇ. 
Ἡ ἀντίθετη ἄποψι εἶνε ἐσφαλμένη καὶ αἰτία πολλῶν κακῶν στὸν κόσμο. 
Kάποιος στὸν τάφο ἑνὸς νεκροῦ ἔγραψε ὡς ἔπαινο: Δὲν θύμωσε ποτέ
Eὐφυὴς δὲ χριστιανὸς κάτω ἀπὸ τὴ γραφὴ αὐτὴ πῆγε καὶ ἔγραψε: Ἦταν ἀναίσθητος.
    Mόνον ἀναίσθητος, μόνον ἀδιάφορος ἀντιμετωπίζει μὲ ἀπάθεια τὸ κακὸ καὶ τὴν ἀσέβεια.
     Στὶς ἡμέρες μας, ἡμέρες τῆς προφητευμένης ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τῆς προετοιμασίας ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις τοῦ ἐδάφους γιὰ τὴν παγκόσμια διακυβέρνησι καὶ τὸν Ἀντίχριστο, σ' ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας καὶ ζωῆς ἐπικρατεῖ ἀσέβεια καὶ φαυλότης. 
Kαὶ γιὰ νὰ περιορισθοῦμε στὴν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία μᾶς ἐνδιαφέρει ἰδιαιτέρως, ἀνάξιοι πολιτικοί, ὄργανα σκοτεινῶν δυνάμεων, μὲ διάφορες οἰκονομικὲς ἀτιμίες ὡδήγησαν τὴν Ἑλλάδα σὲ οἰκονομικὴ χρεωκοπία καὶ ὑποδούλωσι σὲ ξένους τοκογλύφους. 
Xάσαμε τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία μας, ἄλλοι μᾶς κυβερνοῦν. 
Ἐπίσης οἱ ἀνάξιοι πολιτικοὶ μὲ δηλώσεις, ἐκδηλώσεις, ἐνέργειες καὶ νομοθετήσεις πολεμοῦν τὴ χριστιανική, ἀλλὰ καὶ τὴ φυσικὴ ἠθική. 
Φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑποστηρίζουν καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία, καὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλοφίλους. 
Προχωροῦν οἱ ἀνάξιοι πολιτικοὶ σὲ πόλεμο κατὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως. 
Φθάνουν μέχρι μεταβολῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ θρησκειολογικό. 
Nομοθετικῶς δὲ κατήργησαν τὴν ἀργία τῆς Kυριακῆς. 
Kαὶ ἐπιδιώκουν δυσμενῆ χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Kράτος. 
Πολιτικοὶ ἀμοραλιστές, χριστομάχοι καὶ ἐκκλησιομάχοι.    Ἀλλ' ἀκόμη χειρότερο κακό, ὄχι δὲ μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες, εἶνε ὁ Oἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος βαίνει παραλλήλως πρὸς τὴ Nέα Ἐποχή, Nέα Tάξι Πραγμάτων καὶ Παγκοσμιοποίησι. 
Ὁ Oἰκουμενισμὸς εἶνε θρησκευτικὸς συγκρητισμός, παναίρεσι καὶ πανθρησκεία. 
Kαὶ δυστυχῶς, δυστυχέστατα, πρεσβεύεται καὶ προωθεῖται ἀπὸ Πατριάρχες, μὲ πρῶτο τὸν Oἰκουμενικὸ Πατριάρχη Bαρθολομαῖο, ἀπὸ Ἀρχιεπισκόπους, ἀπὸ Mητροπολῖτες, ἀπὸ Kαθηγητὲς Θεολογίας καὶ ἀπὸ ἄλλους ψευτο-Ὀρθοδόξους χριστιανούς. 
Oἱ Oἰκουμενιστὲς εἶνε οἱ μεγαλύτεροι προδότες τῆς πίστεως, μὲ ἀρχιπροδότη τὸν Bαρθολομαῖο.
    


 Ἀναφέραμε κεφαλαιωδῶς σημεῖα τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας. 
Kαὶ ἐρωτοῦμε τώρα: Aὐτὰ τὰ σημεῖα προκαλοῦν στοὺς χριστιανούς, καὶ μάλιστα στοὺς μοναχοὺς καὶ κληρικούς, ψυχικὴ ἀναστάτωσι, ὀργή, ἀγανάκτησι καὶ ἀντιδράσεις; 
Σὲ ὀλίγους ναί, σὲ πολλοὺς ὄχι. 
Oἱ κοσμικοὶ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι καὶ τὰ φορομπηχτικὰ μέτρα ἀγανακτοῦν καὶ κάνουν ὀγκώδη συλλαλητήρια καὶ σείουν τὸν τόπο. 
Oἱ θρησκευτικοὶ γιὰ τὶς ἀντιηθικές, ἀντιχριστιανικὲς καὶ ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες πολιτικῶν κάναμε κανένα συλλαλητήριο; 
Ἤ, τοὐλάχιστον, κάναμε κανένα συλλαλητήριο γιὰ τὶς προδοσίες τῆς πίστεως ἀπὸ τοὺς Oἰκουμενιστές, καὶ ἰδίως τοὺς Oἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς, καὶ μάλιστα τὸν ἀρχιοικουμενιστὴ Πατριάρχη Bαρθολομαῖο; 
Ὄχι, δὲν κάναμε ἕνα συλλαλητήριο θρησκευτικῆς ἀγανακτήσεως. 
Oἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ ἀγανακτοῦν, ἀλλὰ μέχρις ἐκεῖ, δυναμικὲς ἀντιδράσεις δὲν ὀργανώνουν.
    


 Ὁ ἀτρόμητος ἀγωνιστὴς Mητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἤλεγξε τὸν ἀρχιοικουμενιστὴ Oἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Bαρθολομαῖο μὲ ὅλη τὴ δύναμι τῆς ψυχῆς του διὰ μνημειώδους ἐπιστολῆς. 
Ἂς μιμηθοῦν τὸ παράδειγμά του καὶ ἂς ἐλέγξουν τὸν Πατριάρχη καὶ ἄλλοι Ἐπίσκοποι. 
Kαὶ προχωρώντας περαιτέρω οἱ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι μνημονεύουν τὸ ὄνομα τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ ἄλλων Oἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων, ἂς παύσουν τὸ μνημόσυνό τους. 
Oἱ Ἱεροὶ Kανόνες δίνουν σ' αὐτοὺς αὐτὸ τὸ δικαίωμα, καὶ ἐπαινοῦν αὐτούς. 
Ἴσως ἔτσι ὁ Πατριάρχης καὶ ἄλλοι Oἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες μετανοήσουν καὶ σωθοῦν. Ἁγία ἡ ἀγανάκτησι, ἰδίως γιὰ τὶς προδοσίες τῆς πίστεως. 
Ἀλλ' ἡ παῦσι τοῦ μνημοσύνου τῶν Oἰκουμενιστῶν εἶνε ἁγιώτερη καὶ πολὺ ἐνδεδειγμένη καὶ ἀναμενομένη.


    Πατέρες! Ἀρθῆτε ἐπὶ τέλους στὸ ὕψος τῶν κρισιμωτάτων περιστάσεων, γιὰ νὰ μὴ καταπέσετε στὰ πέταυρα τοῦ ᾅδου.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ Γ.Ε.Δ.Δ. κ. ΛΕΑΝΔ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΔΙΕΤΑΞΕ Η ΚΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

«Ψάχνουν» τον ΡακιντζήΤα βασικά σημεία της ετήσιας έκθεσής του για τη διαφθορά παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο...
γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, ενημερώνοντάς τον για την παρούσα κατάσταση.
Και βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο απλά ενημερώθηκε ότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, Παναγιώτα Φάκου, μετά την κοινοποίηση στο γραφείο της εξώδικης αίτησης-διαμαρτυρίας-πρόσκλησης, έδωσε εντολή για τον σχηματισμό δικογραφίας, η οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, για προκαταρκτική εξέταση κατά του Λ. Ρακιντζή για τα καταγγελλόμενα στα εξώδικα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και ψευδούς βεβαίωσης.
Ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής αποκαλείται ακόμα και ως «κλητήρας της Μητρόπολης Ναυπάκτου» σε μια υπόθεση που έχει να κάνει ακόμα και με την εμπλοκή υπουργού της παρούσας κυβέρνησης, έστω και αν όλα ξεκινούν πίσω στο 1998. Τι όμως έχει συμβεί και γιατί καταγγέλλεται ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης;
Σύμφωνα με το εξώδικο του ιερομόναχου – αρχιμανδρίτη Ιγνατίου Σταυρόπουλου (διδάκτορος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και πτυχιούχου Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπάρι Ιταλίας, υποψ. διδάκτωρος Νομικής, σύμφωνα με το βιογραφικό του), ο κ. Ρακιντζής φέρεται να ενήργησε εις βάρος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σκάλα Ναυπακτίας.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο μητροπολίτης Ναυπακτίας κ. Ιερόθεος, ο οποίος εμφανίζεται να έχει προνομιακή σχέση με τον κ. Ρακιντζή.

Η «επιλεκτική» ανταλλαγή εγγράφων

Ο μητροπολίτης είχε κάνει αίτημα για την ανάκληση απόφασης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με την οποία το μοναστήρι είχε ενταχθεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επένδυσης. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και πιστοποιήθηκε από όλους τους ελέγχους που έγιναν. Μόνο που η μονή διαλύθηκε και από τότε έχει ξεκινήσει ένας δικαστικός αγώνας, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και κατά του μητροπολίτη.
Τα μέλη της μονής ζήτησαν πλήρη αντίγραφα του φακέλου βάσει του οποίου εκδόθηκε και απόφαση για την ανάκληση της απόφασης του 1997! Και μεταξύ άλλων, όπως σημειώνεται στο εξώδικο, ο κ. Ρακιντζής έφτασε «στο σημείο να “απειλήσετε” τους αποδέκτες τού από 11.9.2012 εγγράφου σας με ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες».
«Μετά από συνεχείς προσπάθειες και μεγάλη καθυστέρηση (χρειάστηκε να καταθέσουμε τρία διαδοχικά αιτήματα), μας χορηγήθηκαν (διά του πληρεξουσίου δικηγόρου που ορίσαμε στο αίτημά μας), με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18632/18.4.2013 διαβιβαστικό έγγραφο (Σχετικό 5) είκοσι πέντε (25) έγγραφα, εκ των οποίων δικά σας είναι μόνον τα από 6.9.2011, 9.9.2011 και 11.9.2012 (Σχετικά 6-8), και τα οποία, παραδόξως, “παραλείψατε” να κοινοποιήσετε και στην άμεσα ενδιαφερόμενη Ιερά Μονή (παρά τα κοινοποιούσατε μόνο στον κ. Ιερόθεο, με τον οποίο και μόνον θεωρούσατε ότι “οφείλατε” να επικοινωνείτε, διατηρώντας την επικοινωνία σας αυτή κρυφή από την Μονή), από τα επίμαχα δε έγγραφα του μητροπολίτη μάς χορηγήθηκε μόνον το από 1.9.2011 έγγραφό του προς υμάς (και ευτυχώς, τουλάχιστον αυτό – θα εξηγήσω κατωτέρω το λόγο: Σχετικό 9)», τονίζεται στο εξώδικο καταδεικνύοντας πως η ανταλλαγή εγγράφων απέκλειε τον καταρχήν ενδιαφερόμενο που ήταν η μονή.
Ο αρχιμανδρίτης καλεί τον κ. Ρακιντζή «όπως εντός τριών ημερών από της επιδόσεως της παρούσης μού χορηγήσετε το σύνολο των δικών σας εγγράφων και των εγγράφων του μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου που αφορούν στο ζήτημα της ανάκλησης της επίμαχης επιδότησης, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων που ήδη χορηγήθηκαν στα μέλη της Αδελφότητας».
Σύμφωνα με τον αρχιμανδρίτη, ο κ. Ρακιντζής δεν έχει χορηγήσει την από 20/7/2011 απάντηση της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ενώ υποστηρίζει πως «…το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει άδεια με τα εγκεκριμένα σχέδια, οπότε και μόνο αυτό ακυρώνει την επένδυση…, το κτίριο του Ξενώνος ανεγέρθηκε αποδεδειγμένως χωρίς άδεια από την Ναοδομία ή την Πολεοδομία και κατατέθηκαν παραπλανητικά στοιχεία για να ληφθεί η επένδυση (σχετ. το αρ. 4658/2-10-2008 έγγραφο της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, σελ. 15 της αναφοράς)… η Ιερά Μονή έδωσε ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία στο Υπουργείο ότι δήθεν το κτίριο του ξενώνος καλύπτεται από πλευράς αδείας από την άδεια του ΟΔΕΠ (Ν. 1892/1990, αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία η γνώση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης)…».
«Αναπαράξατε τα ψεύδη του μητροπολίτη…»

Ο αρχιμανδρίτης κατηγορεί τον κ. Ρακιντζή ότι λειτούργησε προς εξυπηρέτηση του Μητροπολίτη και διερωτάται γιατί «δεν μπορούσε ο μητροπολίτης να αποστέλλει απευθείας στο Υπουργείο τις αναφορές του και τα αιτήματά του, παρά τα έστελνε μέσω υμών; Προφανώς, όμως, έτσι αποκτούσαν αυξημένο κύρος και βαρύτητα, ως διαβιβαζόμενα από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ασκείτο η μεγίστη δυνατή πίεση προς το Υπουργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του –κοινού, ως φαίνεται– στόχου της ανάκλησης της επιδότησης, προς το συμφέρον –πάντα– του Δημοσίου, ο οποίος στόχος, άλλωστε, και επετεύχθη…».
Μάλιστα τον κατηγορεί και για ψεύδη και ως προς αυτό υποσημειώνει έγγραφο από την 1/9/2011 του μητροπολίτη, στο οποίο φαίνεται πως «κατά της αποφάσεως της Πολεοδομίας η Ι. Μονή προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, εδόθη αναστολή και η αίτηση ακυρώσεως εκκρεμεί».
«Για να κλείσω με το θέμα της Πολεοδομίας Ναυπάκτου, σας ενημερώνω ότι μετά το “ράπισμα” από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στα ψεύδη του μητροπολίτη (που εσείς, προδήλως εκ προθέσεως, αναπαράγατε στο από 6.9.2011 έγγραφό σας), για την περιβόητη έκθεση αυτοψίας-επιβολή προστίμου και την εν γένει διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Πολεοδομία Ναυπάκτου, ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου και παραπέμπονται σε δίκη τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Ναυπάκτου (μεταξύ των οποίων η διευθύντρια και ο συντάξας την έκθεση αυτοψίας) για σωρεία ποινικών αδικημάτων (παράβαση άρθρων 224 § 2-1, 227 § 1, 232Α και 259 του Ποινικού Κώδικα), όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο πολυσέλιδο σε βάρος τους κλητήριο θέσπισμα», καταλήγει ο Ιγνάτιος Σταυρόπουλος.
Αναρτήθηκε στις 8:37:00 μ.μ.
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/07/blog-post_1103.html

 

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΚΙΝΤΖΗ - ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

http://syletpatr.blogspot.gr/2013/07/blog-post_26.html

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ Γ.Ε.Δ.Δ. κ. ΛΕΑΝΔ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΔΙΕΤΑΞΕ Η ΚΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ερευνά, γράφει σχολιάζει ο Γιάννης Πορφύρης
Διαβάσαμε σήμερα στην εφημερίδα ΑΠΟΨΗ, με θέμα «Ψάχνουν τον Ρακιντζή», ότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, Παναγιώτα Φάκου, μετά την κοινοποίηση στο γραφείο της εξώδικης αίτησης-διαμαρτυρίας-πρόσκλησης, έδωσε εντολή για τον σχηματισμό δικογραφίας, η οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, για προκαταρκτική εξέταση κατά του Λ. Ρακιντζή για τα καταγγελλόμενα στα εξώδικα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και ψευδούς βεβαίωσης.

Μεταφερθείτε και διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της είδησης εδώ:

http://www.iapopsi.gr/psaxnoyn-ton-rakintzh/

 

σαράντα παλικάρια...
 Image
Σαράντα παλικάρια
απ’ τα μιζάδικα
για το «καλό» μας παίρνουν
μέτρα ληστάδικα.
 
Κι απέ στη γύρα βγαίνουν,
για να εισπράττουνε
εύγε, μπράβο και ζήτω
για όσα πράττουνε…
 
Και ο λαός δικαίως,
για όσα υφίσταται,
αγανακτεί αγρίως
και εξανίσταται…
 
Κι αντί για κλακαδόρους
σαματατζήδες
αυτοί επιστρατεύουν
τους ΜΑΤατζήδες...
 
Και τα ξεπουλημένα
τσοντοκανάλια  τους
διαθρυλούν ασμένως
τα μαύρα χάλια τους…
 
Κι όμως κανένα άρωμα
καθαρτικό δεν φτάνει
να σβήσει τα εγκλήματα
τα μύρια που’ χουν κάνει…
 
Θεε, τι παραλογισμός,
τι τραγική ειρωνεία,
με όσα εκτυλίσσονται
σ’ αυτή τη μπανανία!…
 
Στα όρη τους μικροληστές
άγρια να κυνηγούνε
και της Νου Δου τους λήσταρχους
να τους περιφρουρούνε!
 
Κι όσο τα κακουργήματα
είναι πιο μεγαλύτερα,
τόσο και τους ΝουΔουληστές
περιφρουρούν καλύτερα!
 
Κι αντί να προστατεύουνε,
όπως λένε τον πολίτη,
προστάτες είναι καθενός
διαβόητου αλήτη!…
 

παπα-Ηλίας

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

- Ο απαίδευτος νους.

                                  Φτωχοί, όχι Κτήνη 

 

Φτωχοί, όχι Κτήνη
- Ποιος κυβερνά αυτόν τον κόσμο;

- Ο απαίδευτος νους.

- Ο απαίδευτος νους; Είναι ο πλούσιος; Είναι ο αμόρφωτος; Είναι ο..;

- Είναι ο απαίδευτος νους.

- Τι εννοείς; Τι σημαίνει αυτό;


Ο απαίδευτος νους άγεται και φέρεται. Γίνεται έρμαιο της συγκυρίας. Γίνεται αυτό που συμβαίνει- και τίποτα άλλο.


Ο απαίδευτος νους προσκολλάται πάντοτε στον εκάστοτε Δυνατό. Είναι μια αυτόματη, αντανακλαστική κίνηση.

Ο απαίδευτος νους δέχεται τη δωροδοκία, την εύνοια, την υπεροπτική ανοχή του Δυνατού. Μια δουλειά, λίγα χρήματα, ένα αντάλλαγμα. Θα δεχτεί να βελτιώσει πρόσκαιρα τη θέση του και θα επιτρέψει στον βασιλιά, τον κυβερνήτη, τον πρωθυπουργό να συντηρήσει το εκάστοτε διεφθαρμένο καθεστώς του.

Ο απαίδευτος νους επιτρέπει την αθλιότητα, όσο εκείνη λειτουργεί υπέρ του. Με τον καιρό θα καμαρώσει κρυφά τη δύναμη της Εξουσίας και τη βαρβαρότητα που την συντηρεί. Όταν ο Δυνατός δεν έχει πια τα μέσα- το χρήμα και την επιρροή- για να τον κρατήσει πιστό, τότε αμέσως στρέφεται στον επόμενο Δυνατό. Σβήνει ξαφνικά με απαξία τη συμμετοχή και την ανοχή του στο θλιβερό παρελθόν. Γίνεται με θρασύτητα ο πιο σκληρός πολέμιος του παλαιού κι ο πιο πιστά οργισμένος ακόλουθος του καινούριου Δυνατού. Και παράλληλα με αυτόν τον φαύλο κύκλο της εξουσίας και τα σερνόμενα πλήθη του, ο απαίδευτος νους πάντοτε εντοπίζει τον αδύναμο.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΦΑΞΑΝΕ ΤΟΝ ΚΑΝΤΑΡΗ, ΣΦΑΞΑΝΕ ΤΟΝ ΛΑΖΑΝΑ, ΛΙΩΣΑΝΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ, ΣΟΥΒΛΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΦΑΖΟΥΝ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!!!!

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΦΑΞΑΝΕ ΤΟΝ ΚΑΝΤΑΡΗ, ΣΦΑΞΑΝΕ ΤΟΝ ΛΑΖΑΝΑ, ΛΙΩΣΑΝΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ, ΣΟΥΒΛΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΦΑΖΟΥΝ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!!!! 


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΧΕΙ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η κίνηση των μεταναστών στην Αθήνα, να δημιουργήσουν παζάρι, στο οποίο πωλούνται νεκρά σκυλιά. Αδιάφορο το κράτος.. 
Βέβαια οι μετανάστες δεν έχουν μείνει μόνο στο να κάνουν τη «δουλειά» στο γκέτο τους στο κέντρο της Αθήνας.

Νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμα τοῦ πρώην Φαναριοφαρσάλων καὶ νῦν Βρεσθένης ὁ Σεβ. Δημητριάδος

Πρόταση δημοσιογράφου Γ. Ζερβού: 

Να παραιτηθεί ο Δημητριάδος.

Δεν παρέσχε καμία πειστική δικαιολογία για όσα κατηγορείται, παρά μόνον επικοινωνιακούς ελιγμούς.


Γεώργιος Ζερβός:

Νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμα τοῦ πρώην Φαναριοφαρσάλων καὶ νῦν Βρεσθένης ὁ Σεβ. ΔημητριάδοςὉ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος φέρεται, μὲ βάσιν καταγγελίας τοῦ ἀλευροβιομηχάνου καὶ πρώην Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κων. Λούλη, νὰ ἐμπλέκεται εἰς μίαν ὑπόθεσιν, ἡ ὁποία ἔχει ὀσμὴν οἰκονομικοῦ σκανδάλου. Ὁ ἴδιος τὸ ἀρνεῖται. Ἀλλὰ ὁ ἀλευροβιομήχανος ἐπιμένει, διότι αὐτὸς ἐδώρησε τὰ χρήματα εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν, διὰ συγκεκριμένους σκοπούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑλοποιήθησαν.

Ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεσις ἔχει λάβει διαστάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνατρέπεται ἡ εἰκὼν τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερον δέν εἶχε δώσει δικαιώματα εἰς τήν κοινωνίαν διά ἀτασθαλίας (ἰδίως ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου), πιστεύομεν ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθήση τὸ παράδειγμα τοῦ πρώην Φαναριοφαρσάλων καὶ νῦν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου Κουμαριανοῦ.
 
Οὗτος ὅταν ἀντιμετώπισε φοβερὰς καὶ φρικαλέας κατηγορίας, τὰς ὁποίας ἀνέδειξεν ὁ τύπος, ἔσπευσε νὰ παραιτηθῆ καὶ νὰ τεθῆ εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἁρμοδίων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. Τὸ αὐτὸ πιστεύομεν ὅτι ὀφείλει νὰ πράξη καὶ ὁ Σεβ. Δημητριάδος, ἕως ὅτου ἁρμόδιαι Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ ἢ καὶ Συνοδικὰ Δικαστήρια ἀποφανθοῦν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως. Γνωρίζομεν ὅτι ἔχουν γίνει προσφυγαὶ εἰς τὰ κοσμικὰ δικαστήρια ἢ προαναγγέλλονται τοιαῦται εἰς αὐτά. Πιστεύομεν ὅτι πρῶτον λόγον πρέπει νὰ ἔχουν αἱ Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια καὶ μετὰ τὰ κοσμικά.
  Γ.Ζ.
 
Ορθόδοξος Τύπος, 12/07/2013

"Υψηλή πολιτική" του Βαρθολομαίου ή μικροπρεπεῖς και αντι-ευαγγελικές πατριαρχικὲς αθλιότητες;


Ὁ Πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος μὲ ἐκπροσώπους ἄλλων Ἐκκλησιῶν καὶ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ πατρ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐμπιστεύεται περισσότερο καὶ βλέπει "καλὲς" προθέσεις στοὺς παναιρετικοὺς παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, καὶ  ἐμπιστεύεται ὀλιγώτερο -ἐκφράζοντάς το μὲ τὴν ἀπουσία του- τὶς προθέσεις τῶν Ὀρθοδόξων συνεπισκόπων του! Ἀλλ' ὁ Κύριος τὸ ἔχει πεῖ: "Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν"!


Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΚΡΗΤΕΣ... ΑΕΙ ΨΕΥΣΤΑΙ, ΚΑΚΑ ΘΗΡΙΑ.

ΚΡΗΤΕΣ... ΑΕΙ ΨΕΥΣΤΑΙ, 

ΚΑΚΑ ΘΗΡΙΑ (Απ. Παυλος).Τα βλεπετε τα παραπανω  ...καλα παιδια; 
Αποτελουν ολόκληρη τοπικη Εκκλησια. 
Αλλα βρισκονται και αυτοι ...κατω απο τις γαμψοπτερυγες του Αρχιτρομοκρατη και Αρχιαιρεσιαρχου Βαρθολομαιου του Ισλαμοθαυμαστη και Ισλαμοεγκωμιαστη. 
Και τι να τον κανη τον Χριστο, ο αξιοθρηνητος, που παριστανει τον πατριαρχη; 
Μας λεει, οτι Εκεινος δεν αποτελει τον μοναδικο σωτηρα του κοσμου. 
Υπαρχουν και αλλοι δρομοι σωτηριας, οπως ο Μωαμεθ και το ...Ισλαμ!!! 
Και οι ετεροδοξοι ειναι Εκκλησια, μας το λεει και μας το επαναλαμβανει για να το χωνεψουμε.Και κανενας απο τους παραπανω ρασοφορους που ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, δεν ανοιγει το στομα του για να βαλη στην θεσι του τον Αρχιαιρεσιαρχη. 
Τον ακουν να τα λεει και να τα διακηρυττει και αυτοι το ...βουλωνουν. 
Και αντι να τον ελεγξουν τον αγκαλιαζουν, τον χειροφιλουν, συγκοινωνουν και τρωνε ΜΟΛΥΣΜΟ μαζι του. 
Μα, δεν βλεπετε που τον τρεμουν; 
Για δεστε τους...
Ολοι τους ειναι χαρουμενοι και γελαδεροι, σαν τα ...γελαδια του καμπου. 
Μεταξυ τους βλεπουμε να βρισκεται, σαν λιγο ντροπαλος, και ο γκριζος λυκος του πιθηκανθρωπου Καζαντζακη. 
Αληθεια, τι δουλεια εχουν μεσα στην Εκκλησια του Χριστου, οι παραπανω κρητικες μαριονετες; 
Μπορει καποιος απο αυτους να μας απαντηση; 
Ποια ειναι η κυρια αποστολη τους; 
Δεν ειναι η διαφυλαξη της ακεραιοτητας της Πιστεως του Χριστου; 
Και γιατι επιτρεπουν στον Αιρετικο επισκοπο τους να βλασφημη και να κακουργει την Πιστι του Χριστου;

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Και ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!!! 
ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ, ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ!!!!
H EΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

του ευθαρσους μητροπολιτου 

Πειραιως κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 
Συνέντευξη στον Παναγιώτη Λιάκο
 
 
 
Τον αποκαλούν «φανατικό» και «ζηλωτή». Οσοι αγνοούν τις απίστευτες αγριότητες που λαµβάνουν χώρα στα ισλαµικά κράτη τον λένε και «ταλιµπάν». Είναι ευκολονόητα τα αίτια των ύβρεων που εκτοξεύονται εναντίον του θαρραλέου και νουνεχή ιεράρχη: Πιστεύει όσα λέει και δέχεται να πληρώσει το «επικοινωνιακό» αντίτιµο για την προσήλωσή του στις αρχές που δίδαξε ο Χριστός. Ο τόνος της φωνής του είναι ήρεµος. Η όψη του γαλήνια. Τα επιχειρήµατά του κινούνται από το πεδίο του δόγµατος στις επιστήµες µε χαρακτηριστική ευκολία. Είναι λόγιος. ∆εν το επιδεικνύει. Προσπαθεί να γίνεται κατανοητός απ' όλους. Τα καταφέρνει. Ερχόµενος στον χώρο της διεξαγωγής της συνέντευξης για το θέµα του ισλαµικού τεµένους στην Αθήνα, τήρησε την καθηµερινή του συνήθεια. Τάισε τα περιστέρια της Πειραϊκής, σµήνη των οποίων είχαν µαζευτεί έξω από τα γραφεία της µητρόπολης και τον περίµεναν. Η εικόνα του σεβασµιότατου µητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείµ να ταΐζει τα περιστέρια παρέπεµψε στο Κατά Ματθαίον (6:26) µε τα «πετεινά του ουρανού» και τον ουράνιο πατέρα που τα τρέφει. Οι απόψεις του για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η «θεσµοθέτηση του Ισλάµ από την Πολιτεία» είναι άξιες λόγου και πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν από τους υπευθύνους.

 

Φωτιά και τσεκούρι» στη χούντα των δωσίλογων ανδρεικέλων

Φωτιά και τσεκούρι» στη χούντα 

 

των δωσίλογων ανδρεικέλων.

 


Η «δημοκρατία» του «αποφασίζουμε και διατάζουμε», γιορτάζει σήμερα την «αποκατάσταση της δημοκρατίας»!!!
Τι μακάβριος ιστορικός μορφασμός…
Τα ανδρείκελα του 4ου Ράιχ έχουν ξεπεράσει, κατά πολύ, σε πανουργία κτηνώδους καταλήστευσης του ελληνικού και δικτατορικής βαναυσότητας, τη χούντα των συνταγματαρχών και μιλάνε για «αποκατάσταση της δημοκρατίας»!!!


Η χούντα των συνταγματαρχών ωχριά μπροστά σ’ αυτή τη χούντα των δωσίλογων ανδρεικέλων του σύγχρονου, νεοταξικού φασισμού: Του φασισμού του ΥΠΕΡ-εθνικού ιμπεριαλισμού, των πλανητικών μαφιόζων του χρήματος. 
 

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Οι κατατρεγμοί των πιστών στην εποχή του Αντίχριστου!

Οι κατατρεγμοί των πιστών 

 

στην εποχή του Αντίχριστου!

===================

Ο π. Αθανασιος Μυτιληναιος σε μια σπανια φωτογραφια με την επιστροφη του λαοφιλεστατου κεχαριτωμενου μητροπολιτου Λαρισης κ. Θεολογου. 

 

Ο π. Αθανασιος Μυτιληναιος σε μια σπανια φωτογραφια με την επιστροφη του λαοφιλεστατου κεχαριτωμενου μητροπολιτου Λαρισης κ. Θεολογου.
Ο Θεός προστατεύει τον Προφήτη Του.

Αλλ’ όμως ο Θεός, αγαπητοί μου, προστατεύει τον Προφήτη Ηλία από την οργή του Αχα­άβ, αλλά και από τον ενσκύψαντα λιμό, την πείνα που έπεσε.

«Και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλιού», και δόθηκε εντολή από τον Κύριο προς τον Ηλία: «πορεύου εντεύθεν κατά ανατολάς και κρύβηθι εν τω χειμάρρω Χορράθ- του επί προσώπου Ιορδάνου. και έσται εκ του χειμάρρου πίεσαι ύδωρ, και τοις κόραξιν εντελούμαι διατρέφειν σε εκεί». Φύγε, κρύψου. Φύγε, κρύψου σ’ εκείνον τον χείμαρρο, τον Χορράθ, που βλέπει προς τα ανατολικά και που χύνεται στον Ιορδάνη. Πήγαινε κρύψου εκεί. Εκεί θα βρεις νερό -γιατί νερό δεν υπήρχε, εξ αιτίας της ανομβρίας. Εκεί θα βρεις νερό κι εγώ θα στέλνω τα κοράκια μου, που εγώ τα παραγγέλλω να το κάνουν αυτό, να σε διατρέφουν.

Ο λαός του Θεού οφείλει να κρυφτεί.

Προσέξτε, αγαπητοί. Αυτά τα λόγια του Θεού είναι παμμέγιστης σημασίας. Δεν αφορούν μόνο στον προφήτη Ηλία -θα το δείτε στη συνέχεια- αφορούν και σ’ εμάς

Τι είπε ο Θεός στον Προφήτη Του; «Και κρύβηθι» (=κρύψου). Αυτό το «κρύβηθι», είναι ένα σπουδαίο σημείο για τον λαό του Θεού στις δύσκολες ημέρες.

Αυτό μας θυμίζει εκείνο που λέει στον προφήτη Ησαΐα. «βάδιζε, λαός μου, λέει εκεί ο Θεός, είσελθε εις τα ταμιεία σου, απόκλεισον την θύραν σου, αποκρύβηθι μικρόν όσον όσον, έως αν παρέλθη η οργή Κυρίου». Λαέ μου, περπάτα, μπες μέσα στα εσώτερα δωμάτια του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου, κρύψου για λίγο, «όσον όσον», έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου.Πού να πάει να κρυφτεί ο λαός του Θεού;

Έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε λαός του Θεού;

Κατ’ αρχάς ήθελα να σας ρωτήσω, αγαπητοί μου: Έχετε την συνείδηση ότι είστε λαός του Θεού; Είναι μία ανάγκη αυτοσυνειδησίας, ότι είμαστε λαός του Θεού. Είμαστε λαός του Θεού; Έχετε την συνείδηση ότι ξεχωρίζετε απ’ αυτό που λέγεται κόσμος; -γιατί ο λαός του Θεού ξεχωρίζει απ’ αυτό που λέγεται κόσμος. Αν δεν την έχετε τη συνείδηση αυτή ότι είστε λαός του Θεού, κλείστε τ’ αυτιά σας για τα παρακάτω που θα πούμε. Δεν σας αφορούν είστε κόσμος, και πορεύεσθε στην καταστροφή. Αν όμως είστε λαός του Θεού και το συνειδητοποιείτε αυτό, τότε ακούστε καλά. Ανοίξτε πιο πολύ τα αυτιά σας να ακούσετε, τί μας λέει ο Κύριος.

Πρέπει, λέει, να κρυφτούμε. Αλλά πού να κρυφτούμε;


ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΣΟΙΜΠΛΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΟΜΟΙΟΥΣ

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΣΟΙΜΠΛΕ 

 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΟΜΟΙΟΥΣ

 

Ο συγγραφέας του πονήματος "Ιωάννης Καποδίστριας- ο Άγιος
της πολιτικής" και δ/νων σύμβουλος της Ελαίας ΑΜΚΕ
κ. Κορνιλάκης Ιωάννης
 

 

Του συγγραφέα

 κ.Ιωάννη Κορνιλάκη

 

Ώ άνθρωποι της Εσπερίας. Ναι σεις που κάθεστε με αλαζονική αυταρέσκεια στα προιόντα του τεχνολογικού σας πολιτισμού. Σεις που αλαζονικά απολαμβάνετε τον πλούτο τον προερχόμενο απ’ τις εξαγωγές σας. Σεις που ευλογείτε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των τρεχουσών σας συναλλαγών. Σεις που κομπάζετε για τα επιτεύγματα της πειθαρχίας σας. Σεις που ανυμνείτε την οργανωσιακή σας κολτούρα. Σεις που δεν μάθατε ποτέ την λέξη συναγωνιστικότητα και κάνατε λάβαρο στην καθημερινή σας διάλεκτο την λέξη ανταγωνιστικότητα. Σεις που κουνάτε επιδεικτικά το δάκτυλο στους λαούς.
 

 

Συνεχίζεται το θέατρο του παραλόγου στο ''περιβόλι της Παναγιάς''ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 Θέμα: Συνεχίζεται το θέατρο του παραλόγου στο ''περιβόλι της Παναγιάς''

Μπαρούτι «μυρίζει» η κατάσταση στο Άγιον Όρος και είναι έντονοι οι φόβοι για έξαρση της έντασης μεταξύ των Ζηλωτών μοναχών της Μόνης Εσφιγμένου και της Νέας Αδελφότητας, με αφορμή την ανακαίνιση στο κονάκι της μονής στις Καρυές. Η Νέα Αδελφότητα προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας την εκκένωση του χώρου, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η ανακαίνιση του και το Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου τη δικαίωσε, κάνοντας τους Ζηλωτές να τον εγκαταλείψουν. Οι τελευταίοι, ωστόσο, σε επιστολή που απέστειλε η Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου προς όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας καθώς και σε όλες τις αρμόδιες Αρχές, αναφέρουν πως νέα έργα ξεκινούν στο κονάκι (αντιπροσωπείο – κτήριο Β) στις Καρυές από τη Νέα Αδελφότητα Ι.Μ Εσφιγμένου με κίνδυνο να υπάρξουν θύματα και να διαταραχθεί η ηρεμία εντός του Αγίου Όρους , καθώς και η εικόνα του σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η κραυγή αγωνίας από την Αδελφότητα για τα έργα που θα λάβουν χώρα και που σύμφωνα με την ερμηνεία τους θα προκαλέσει κρίσιμες καταστροφές στο κονάκι της Μονής στις Καρυές και συνεπακολούθως στη σωματική ακεραιότητα των μοναχών που διαβιούν στο χώρο, είναι κραυγή που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τις κοσμικές Αρχές όσο και από τις Ιερατικές.


Όπως αναφέρουν, ''με αφορμή εργασίες (οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ) που έχουν δρομολογήσει στην σκεπή του κτηρίου Β στις Καρυές, δηλαδή στο αντιπροσωπείο της Μονής Εσφιγμένου που εγκαταβιούν μοναχοί, θα προσπαθήσουν εντός ημερών να καταφέρουν ότι δεν κατάφεραν με λοστούς και βαριές. Αναλυτικά να σας ενημερώσουμε ότι το οίκημα στο οποίο μένουν οι μοναχοί μας στις Καρυές είναι ένα παμπάλαιο ξύλινο σπίτι Αγιορείτικου ρυθμού το οποίο δεν μπάζει νερά όπως δηλώνουν οι Κατσουλιέρηδες ώστε να δικαιολογήσουν εργασίες στην σκεπή οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, τρανή απόδειξη ότι μέσα σε αυτό μένουν οι μοναχοί μας, τους οποίους ξανά να σας θυμίσω ότι με λοστούς και βαριές ευτυχώς αποτυχημένα έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να βγάλουν από μέσα, αν και ζουν εκεί πολλές δεκαετίες πριν βαφτιστούν Νέα αδελφότητα Εσφιγμένου.


Έτσι λοιπόν με αφορμή τις εργασίες που δεν χρειάζονται, σκοπεύουν να φέρουν γερανό που θα ξηλώσει αυτή την σκεπή, με αποτέλεσμα ή να καταρρεύσει ολόκληρο το σπίτι στα κεφάλια των μοναχών μας ή να απομακρυνθούν οι μοναχοί μας για την ασφάλεια τους με την όποια αστυνομική συνδρομή. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι κοινό. Σας ενημερώνουμε ότι η ΣΚΕΠΗ είναι στεγανή και τα έργα είναι μεν μια αφορμή να δικαιολογηθούν έξοδα και δεύτερον γίνονται ώστε να τελειώνουν με τους Εσφιγμενίτες που ζουν στο αντιπροσωπείο στις Καρυές''.

Οι Χριστιανοδημοκράτες Ελλάδος, δεν μπορούν να μείνουν άπραγοι μπροστά σε ένα νέο επεισόδιο, ούτε θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, να βλέπουν αίμα μοναχών να ποτίζει το Αγιορείτικο χώμα, το οποίο θα εκθέσει τόσο την Ελλάδα, όσο και την Ιεροσύνη, σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη ως Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, από σύνεση και σωφροσύνη και για τούτο καλούμε τον αρμόδιο υπουργό, να προστατεύσει την ηρεμία και τη γαλήνη στο Άγιο Όρος, συντονίζοντας τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποφευχθούν τραγελαφικές εικόνες του παρελθόντος που αμαύρωσαν την εικόνα της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

➢ Έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο υπουργός για τα αναφερθέντα έργα και τις ενστάσεις των εκεί μοναχών και εάν ναι, τι ενέργειες θα διατάξει για την αποφυγή νέων επεισοδίων;

➢ Αναλαμβάνει την ευθύνη ο υπουργός για τα όποια επεισόδια ή ακόμα χειρότερα για την όποια απώλεια ζωής προκληθεί από αμέλεια η από δόλο στο εν λόγω κονάκι;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
ΓΓ Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου