Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Απαντησι Καταπελτης του π. Ευθυμιου Τρικαμηνα

Αποτειχισι: Πως ειναι δυνατον, οι αγραμματοι καθηγητες της θεολογικης σχολης, να ενεκριναν την Οικουμενιστικη διατριβη του κ. Βασ. Τσιγκου;
 
===========================                         

Απάντηση π. Ευθ. Τρικαμηνά  

προς τον καθηγητή 

Πανεπιστημίου Βασ. ΤσίγκοΣὲ Ἡμερίδα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος στὸ Βόλο, ὁ καθηγητὴς θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τσίγκος Βασίλειος ὑπὸ τὰ μειδιάματα τοῦ κ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου Γεωργακόπουλου, ἐκφώνησε ὁμιλία, διὰ τῆς ὁποίας διέστρεψε φρικτὰ τὴν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, προσαρμόζοντάς την στὶς προδιαγραφὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ παρουσιάζοντας τὸν Ἅγιο νὰ ὑποστηρίζει ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες θέσεις, ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ συναντοῦμε στὰ συγγράμματά του.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ ἔκανε συνειδητά, ἀφοῦ εἶναι γνώστης καὶ ἐπὶ χρόνια μελετητὴς τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου καί, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ π. Εὐθύμιος στὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύουμε, «ὅταν συνέγραψα τό βιβλίο μέ τίτλο “Ἡ Ἀντιμετώπισις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατά τόν ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη –Ἡ διακοπή τῆς μνημονεύσεως”, τὸ ἀπέστειλα πρός ἐνημέρωσι καί καλοπροαίρετη κριτικὴ» καὶ στὸν καθηγητή κ. Βασ. Τσίγκο, ποὺ  ἔχει ἀσχοληθῆ εἰδικά μέ τόν ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη, πλήν ὅμως, τά συμπεράσματα τά ὁποῖα ἐξήγαγε εἰς τήν διδακτορική διατριβή του ἦταν τελείως ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού ἐπαρουσίαζα στό βιβλίο μου... Τά στοιχεῖα πού ἐπαρουσίαζα τήν κατεδείκνυαν ψευδῆ κατά πάντα, ἀντιπατερική καί κυρίως ἄκρως βοηθητική εἰς τήν σημερινή ἐπέκτασι καί ἑδραίωσι τῆς αἱρέσεως». 
(Ἡ ὁμιλία στὴν ἱστοσελίδα http://synodoiporia.blogspot.gr/2013/04/blog-post_7623)
Ὁ κ. Τσίγκος ἔσφαλε φρικτῶς, καὶ μὲ τὴν ὁμιλία στὸ Βόλο ἀπέδειξε ὅτι συνεχίζει ἀδιόρθωτα νὰ ἐπιμένει στὸ σφάλμα του, χωρὶς νὰ δικαιολογήσει ἢ νὰ ἀντικρούσει τὰ καταγγελθέντα λάθη του καὶ χωρὶς νὰ ἐξηγήσει, γιατί ἀπέκρυψε ἢ διέστρεψε τόσα καὶ τόσα κείμενα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τὰ ὁποῖα ἐπεσήμανε καὶ παρουσιάζει ὁ π. Εὐθύμιος στὸ βιβλίο του καὶ κάποια ἀπ’ αὐτὰ καὶ σ’ αὐτὴ τὴν δημοσίευση.
Καὶ κάνοντας περισσότερο συγκεκριμένο τὸ λόγο του ὁ π. Εὐθύμιος, ἐπισημαίνει τὰ «βασικὰ καὶ οὐσιώδη θέματα» στὰ ὁποῖα κατά τήν γνώμη του, ὑπάρχει «οὐσιώδης καί ἐκ διαμέτρου» ἀντίθετη θεώρηση «μεταξύ τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καί τοῦ καθηγητοῦ κ. Β. Τσίγκου», ὅπως π.χ. στὰ θέματα «τῆς ἀποτειχίσεως, τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως, τοῦ σχίσματος, τῆς αἱρέσεως, τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία θεωρεῖ (ὁ κ. Τσίγκος) Ἐπισκοποκεντρικὴ καὶ ὄχι Χριστοκεντρικὴ καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀπόσχισις ἀπό τόν Ἐπίσκοπο σημαίνει, γιά τόν κ. καθηγητή, ἔξοδο ἀπό τήν Ἐκκλησία, δημιουργία σχίσματος κλπ.»!!!
Ὅλα αὐτὰ φανερώνουν (σημειώνει ὁ π. Εὐθύμιος) ὅτι ὁ κ. Τσίγκος συνέβαλε καί συμβάλλει «στήν προώθησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», καὶ τοῦ καταλογίζει «μία προσπάθεια συνοδοιπορίας μέ τήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἀθωώσεως τῶν ἀρχηγῶν της».
Ὁ κ. Τσίγκος ὅμως δὲν θέλησε «νά ἀπαντήση καί νά παρουσιάση τά ἀνάλογα ἀποδεικτικά στοιχεῖα, πού μέ συστηματικό τρόπο εἶχε συγκεντρώσει καί ἐπεξεργασθεῖ ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί τίς ὑποδείξεις ὁμάδος καθηγητῶν (συνεχίζει ὁ π. Εὐθύμιος), ὥστε νά μήν ἐπιτρέψη νά ἀλλοιώνεται ἡ διδασκαλία ἑνός μεγάλου Πατρός, καί ἐμένα νά βοηθήση νά διορθώσω τίς τυχόν λανθασμένες θέσεις μου».
Ἀλήθεια, τονίζει ὁ π. Εὐθύμιος, δὲν κατάλαβε ὁ κ. Τσίγκος, ὅτι μὲ ὅσα εἶπε «κατηγορεῖ εὐθέως τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη», παρουσιάζοντάς τον «ὡς ἀδιάκριτο καί ἐπαναστάτη», ποὺ ἐπαναστατεῖ συνεχῶς «γιά πράγματα ἀσήμαντα, ἥσσονος σημασίας καί ἀνάξια λόγου» καὶ ἀκόμα περισσότερο ἔμμεσα τὸν ὑβρίζει, δίνοντας τὴν αἴσθηση ὅτι πρόκειται περὶ κάποιου Ἁγίου καινοτόμου καὶ αἱρετίζοντος, ἀφοῦ ἀποφαίνεται ὅτι ὁ Ἅγιος «ἀνάγει σέ θέματα πίστεως καί αἱρέσεως πράγματα ἁπλά καί ἰάσιμα»;
Δὲν καταλαβαίνει, ἀκόμα, ὁ κ. Τσίγκος ὅτι στραγγαλίζει τὴν ἀλήθεια, παρουσιάζοντας τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο νὰ διδάσκει ὑπακοὴ στοὺς αἱρετικοὺς ποιμένες, ἐνῶ ὁ ἱερὸς πατὴρ διδάσκει τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα; «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρὸς ᾖ, καὶ μὴ πειθώμεθα; Πονηρός, πῶς λέγεις; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἂν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών»!
Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸν καλέσαντα αὐτὸν μητροπολίτη Δημητριάδος, στὴν προσπάθειά του νὰ φιμώσει τὶς φωνὲς διαμαρτυρίας μελῶν τῆς Μητροπόλεώς του, οἱ ὁποῖοι εἴτε διαμαρτύρονται, εἴτε ἔχουν ἀποτειχισθεῖ γιὰ τὴν αἱρετίζουσα οἰκουμενιστικὴ του δράση.
Καὶ ἐρωτᾶ ἔμμεσα τὸν κ. Τσίγκο ὁ π. Εὐθύμιος:
«Ἐφ’ ὅσον λοιπόν, σύμφωνα μέ τίς θεωρίες σας, ἡ ἀποτείχισις ὡς πρᾶξι μαρτυρεῖ ἔλλειψι ταπεινώσεως, ἡ παραμονή εἰς τούς αἱρετικούς ποιμένες καί Ἐπισκόπους θά μαρτυρεῖ (σαφῶς) ἔλλειψι ἐγωϊσμοῦ καί συνεπῶς πλούσια ἀρετή ταπεινώσεως. Δηλαδή τό νά φύγη κάποιος μακρυά ἀπό τόν λύκο καί τό φαρμακερό φίδι (ἔτσι ἐχαρακτήριζαν οἱ Πατέρες τούς αἱρετικούς) σημαίνει γιά ἐσᾶς κ. Καθηγητά, ἔλλειψι ταπεινώσεως, καί τό νά παραμείνη εἰς τό στόμα τοῦ λύκου σημαίνει ταπείνωσι καί παραμονή στήν Ἐκκλησία. Θεωρῶ κ. Καθηγητά ὅτι, ἄν δέν χάσαμε τίς ἔννοιες τῶν λέξεων, ἀσφαλῶς κινδυνεύουμε διά τῆς ἐπιστήμης νά χάσωμε τά λογικά μας. Πάντως ἐδῶ φαίνεται καθαρά ὁ σκοπός τῆς εἰσηγήσεώς σας εἰς τό ἱερατεῖο τοῦ Βόλου καί τό τί ἤθελε ἀπό ἐσᾶς ὁ Δημητριάδος Ἰγνάτιος, ὅταν σᾶς προσκάλεσε γιά νά ὁμιλήσετε στούς ἱερεῖς του».
"Πατερικὴ Παράδοση"

Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ:Απαντησι προς τον κ. Βασιλειο Τσιγκο

ἀναπληρωτή καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σχετικά μέ τήν
εἰσήγησί του στήν ἱερατική σύναξι τοῦ Βόλου
στίς 15 Ἀπριλίου 2013

«Κοινωνία τῶν πιστῶν μέ τήν Ἐκκλησία καί τόν Ἐπίσκοπο ἢ διακοπή της χάριν τῆς ἀλήθειας;
Τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
 ἔναντι τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν μας».
 
                            Β΄Τελευταιο
 
Tώρα κ. Καθηγητά, ἄν ὅλοι αὐτοί ἐπλανήθησαν καί ἀναγνώρισαν ὡς ὁμολογητή τόν ὅσιο, ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀποτειχίσεώς του λόγῳ τῆς μοιχειανικῆς αἱρέσεως, ὄντως τότε, χρειαζόμεθα τούς ἐρευνητάς καί ἐπιστήμονας θεολόγους πρός ἀποκατάστασι τῆς ἀληθείας καί πλάνης, οἱ ὁποῖοι θά ἀποφανθοῦν διά τήν μεγιστοποίησι τοῦ θέματος καί, βεβαίως, θά τό ἑστιάσουν εἰς τήν μοιχεία τοῦ αὐτοκράτορος. Πάντως πιστεύω ὅτι οἱ ἰδέες σας, ἄν καί ἀνορθόδοξες, θά ἄρεσαν στόν προσκαλέσαντα Ἐπίσκοπο Ἰγνάτιο, διότι αὐτόν οὐδόλως τόν ἐνδιέφερε τί ἔπραξε ὁ ὅσιος, ἀλλά τί πρέπει νά κάνη διά νά διατηρῆ σέ πειθαρχία καί σέ πλήρη νάρκωσι τό ἱερατεῖο καί τό ποίμνιό του.
 
 
 
Στήν συνέχεια εἰσηγεῖσθε τά ἑξῆς: «Ἀπό τήν πλευρά του ὁ ἱερός Πατήρ, στίς ἐπιστολές αὐτῆς τῆς περιόδου ἐπιχειρηματολογεῖ διά πολλῶν παραδειγμάτων γιὰ τό χρέος, τό καθῆκον πού αἰσθάνεται ὅτι ἔχει νά διορθώνει, ὅταν χρειάζεται, ἀκόμη καί τούς ἀνωτέρους του». Ἐδῶ πρέπει κ. Καθηγητά, νά τονίσωμε ὅτι ὁ ὅσιος ὁμιλοῦσε καί ἐδίδασκε στίς ἐπιστολές μόνο ὅταν τοῦ ὑποβάλλοντο ἐρωτήσεις, ἀπέφευγε δέ συστηματικά νά κάνη τόν δάσκαλο καί μάλιστα στούς ἀνωτέρους του· ἐξαίρεσι ἀποτελοῦσαν, τά θέματα τῆς πίστεως γιά τά ὁποῖα ἐδίδασκε ὅτι ἦτο ὑποχρεωμένος νά ὁμιλῆ, ὥστε νά μήν ἐπικυρώνη διά τῆς σιωπῆς τήν αἵρεσι. Ὁμιλοῦσε βεβαίως καί ὅταν ἐκατηγορεῖτο, γιά σοβαρά θέματα ὅπως τήν δημιουργία σχίσματος, τήν καθαίρεσι καί τόν ἀναθεματισμό των κλπ. (Φατ. 25, 68, 9-39, 114, 76-43, 125, 26-48, 134, 135 κλπ).

Απαντησι Καταπελτης π. Ευθυμιου Τρικαμηνα

Αποτειχισι: Πως ειναι δυνατον, 

οι αγραμματοι καθηγητες 

της θεολογικης σχολης, 

να ενεκριναν την Οικουμενιστικη 

διατριβη του κ. Βασ. Τσιγκου;

==================

 

Απάντηση π. Ευθ. Τρικαμηνά 

προς καθηγητή Πανεπιστημίου 

Βασ. ΤσίγκοΣὲ Ἡμερίδα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος στὸ Βόλο, ὁ καθηγητὴς θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τσίγκος Βασίλειος ὑπὸ τὰ μειδιάματα τοῦ κ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου Γεωργακόπουλου, ἐκφώνησε ὁμιλία, διὰ τῆς ὁποίας διέστρεψε φρικτὰ τὴν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, προσαρμόζοντάς την στὶς προδιαγραφὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ παρουσιάζοντας τὸν Ἅγιο νὰ ὑποστηρίζει ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες θέσεις, ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ συναντοῦμε στὰ συγγράμματά του.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ ἔκανε συνειδητά, ἀφοῦ εἶναι γνώστης καὶ ἐπὶ χρόνια μελετητὴς τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου καί, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ π. Εὐθύμιος στὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύουμε, «ὅταν συνέγραψα τό βιβλίο μέ τίτλο “Ἡ Ἀντιμετώπισις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατά τόν ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη –Ἡ διακοπή τῆς μνημονεύσεως”, τὸ ἀπέστειλα πρός ἐνημέρωσι καί καλοπροαίρετη κριτικὴ» καὶ στὸν καθηγητή κ. Βασ. Τσίγκο, ποὺ  ἔχει ἀσχοληθῆ εἰδικά μέ τόν ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη, πλήν ὅμως, τά συμπεράσματα τά ὁποῖα ἐξήγαγε εἰς τήν διδακτορική διατριβή του ἦταν τελείως ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού ἐπαρουσίαζα στό βιβλίο μου... Τά στοιχεῖα πού ἐπαρουσίαζα τήν κατεδείκνυαν ψευδῆ κατά πάντα, ἀντιπατερική καί κυρίως ἄκρως βοηθητική εἰς τήν σημερινή ἐπέκτασι καί ἑδραίωσι τῆς αἱρέσεως». 
(Ἡ ὁμιλία στὴν ἱστοσελίδα http://synodoiporia.blogspot.gr/2013/04/blog-post_7623)
Ὁ κ. Τσίγκος ἔσφαλε φρικτῶς, καὶ μὲ τὴν ὁμιλία στὸ Βόλο ἀπέδειξε ὅτι συνεχίζει ἀδιόρθωτα νὰ ἐπιμένει στὸ σφάλμα του, χωρὶς νὰ δικαιολογήσει ἢ νὰ ἀντικρούσει τὰ καταγγελθέντα λάθη του καὶ χωρὶς νὰ ἐξηγήσει, γιατί ἀπέκρυψε ἢ διέστρεψε τόσα καὶ τόσα κείμενα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τὰ ὁποῖα ἐπεσήμανε καὶ παρουσιάζει ὁ π. Εὐθύμιος στὸ βιβλίο του καὶ κάποια ἀπ’ αὐτὰ καὶ σ’ αὐτὴ τὴν δημοσίευση.
Καὶ κάνοντας περισσότερο συγκεκριμένο τὸ λόγο του ὁ π. Εὐθύμιος, ἐπισημαίνει τὰ «βασικὰ καὶ οὐσιώδη θέματα» στὰ ὁποῖα κατά τήν γνώμη του, ὑπάρχει «οὐσιώδης καί ἐκ διαμέτρου» ἀντίθετη θεώρηση «μεταξύ τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καί τοῦ καθηγητοῦ κ. Β. Τσίγκου», ὅπως π.χ. στὰ θέματα «τῆς ἀποτειχίσεως, τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως, τοῦ σχίσματος, τῆς αἱρέσεως, τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία θεωρεῖ (ὁ κ. Τσίγκος) Ἐπισκοποκεντρικὴ καὶ ὄχι Χριστοκεντρικὴ καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀπόσχισις ἀπό τόν Ἐπίσκοπο σημαίνει, γιά τόν κ. καθηγητή, ἔξοδο ἀπό τήν Ἐκκλησία, δημιουργία σχίσματος κλπ.»!!!
Ὅλα αὐτὰ φανερώνουν (σημειώνει ὁ π. Εὐθύμιος) ὅτι ὁ κ. Τσίγκος συνέβαλε καί συμβάλλει «στήν προώθησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», καὶ τοῦ καταλογίζει «μία προσπάθεια συνοδοιπορίας μέ τήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἀθωώσεως τῶν ἀρχηγῶν της».
Ὁ κ. Τσίγκος ὅμως δὲν θέλησε «νά ἀπαντήση καί νά παρουσιάση τά ἀνάλογα ἀποδεικτικά στοιχεῖα, πού μέ συστηματικό τρόπο εἶχε συγκεντρώσει καί ἐπεξεργασθεῖ ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί τίς ὑποδείξεις ὁμάδος καθηγητῶν (συνεχίζει ὁ π. Εὐθύμιος), ὥστε νά μήν ἐπιτρέψη νά ἀλλοιώνεται ἡ διδασκαλία ἑνός μεγάλου Πατρός, καί ἐμένα νά βοηθήση νά διορθώσω τίς τυχόν λανθασμένες θέσεις μου».
Ἀλήθεια, τονίζει ὁ π. Εὐθύμιος, δὲν κατάλαβε ὁ κ. Τσίγκος, ὅτι μὲ ὅσα εἶπε «κατηγορεῖ εὐθέως τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη», παρουσιάζοντάς τον «ὡς ἀδιάκριτο καί ἐπαναστάτη», ποὺ ἐπαναστατεῖ συνεχῶς «γιά πράγματα ἀσήμαντα, ἥσσονος σημασίας καί ἀνάξια λόγου» καὶ ἀκόμα περισσότερο ἔμμεσα τὸν ὑβρίζει, δίνοντας τὴν αἴσθηση ὅτι πρόκειται περὶ κάποιου Ἁγίου καινοτόμου καὶ αἱρετίζοντος, ἀφοῦ ἀποφαίνεται ὅτι ὁ Ἅγιος «ἀνάγει σέ θέματα πίστεως καί αἱρέσεως πράγματα ἁπλά καί ἰάσιμα»;
Δὲν καταλαβαίνει, ἀκόμα, ὁ κ. Τσίγκος ὅτι στραγγαλίζει τὴν ἀλήθεια, παρουσιάζοντας τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο νὰ διδάσκει ὑπακοὴ στοὺς αἱρετικοὺς ποιμένες, ἐνῶ ὁ ἱερὸς πατὴρ διδάσκει τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα; «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρὸς ᾖ, καὶ μὴ πειθώμεθα; Πονηρός, πῶς λέγεις; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἂν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών»!
Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸν καλέσαντα αὐτὸν μητροπολίτη Δημητριάδος, στὴν προσπάθειά του νὰ φιμώσει τὶς φωνὲς διαμαρτυρίας μελῶν τῆς Μητροπόλεώς του, οἱ ὁποῖοι εἴτε διαμαρτύρονται, εἴτε ἔχουν ἀποτειχισθεῖ γιὰ τὴν αἱρετίζουσα οἰκουμενιστικὴ του δράση.
Καὶ ἐρωτᾶ ἔμμεσα τὸν κ. Τσίγκο ὁ π. Εὐθύμιος:
«Ἐφ’ ὅσον λοιπόν, σύμφωνα μέ τίς θεωρίες σας, ἡ ἀποτείχισις ὡς πρᾶξι μαρτυρεῖ ἔλλειψι ταπεινώσεως, ἡ παραμονή εἰς τούς αἱρετικούς ποιμένες καί Ἐπισκόπους θά μαρτυρεῖ (σαφῶς) ἔλλειψι ἐγωϊσμοῦ καί συνεπῶς πλούσια ἀρετή ταπεινώσεως. Δηλαδή τό νά φύγη κάποιος μακρυά ἀπό τόν λύκο καί τό φαρμακερό φίδι (ἔτσι ἐχαρακτήριζαν οἱ Πατέρες τούς αἱρετικούς) σημαίνει γιά ἐσᾶς κ. Καθηγητά, ἔλλειψι ταπεινώσεως, καί τό νά παραμείνη εἰς τό στόμα τοῦ λύκου σημαίνει ταπείνωσι καί παραμονή στήν Ἐκκλησία. Θεωρῶ κ. Καθηγητά ὅτι, ἄν δέν χάσαμε τίς ἔννοιες τῶν λέξεων, ἀσφαλῶς κινδυνεύουμε διά τῆς ἐπιστήμης νά χάσωμε τά λογικά μας. Πάντως ἐδῶ φαίνεται καθαρά ὁ σκοπός τῆς εἰσηγήσεώς σας εἰς τό ἱερατεῖο τοῦ Βόλου καί τό τί ἤθελε ἀπό ἐσᾶς ὁ Δημητριάδος Ἰγνάτιος, ὅταν σᾶς προσκάλεσε γιά νά ὁμιλήσετε στούς ἱερεῖς του».
"Πατερικὴ Παράδοση"

Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ:απαντησι προς τον κ. Βασιλειο Τσιγκο
ἀναπληρωτή καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σχετικά μέ τήν
εἰσήγησί του στήν ἱερατική σύναξι τοῦ Βόλου
στίς 15 Ἀπριλίου 2013
«Κοινωνία τῶν πιστῶν μέ τήν Ἐκκλησία καί τόν Ἐπίσκοπο ἢ διακοπή της χάριν τῆς ἀλήθειας;
Τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
 ἔναντι τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν μας».

              
                  Α΄Τμημα, επεται η συνεχεια
Πρόσφατα, καί συγκεκριμένα στίς 15/4/2013, ἔγινε ἀπό τόν ἀναπληρωτή καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασ. Τσίγκο μία εἰσήγησι στήν ἱερατική σύναξι τοῦ Βόλου μέ θέμα: «Κοινωνία τῶν πιστῶν μέ τήν Ἐκκλησία καί τόν Ἐπίσκοπο ἢ διακοπή της χάριν τῆς ἀλήθειας; Τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ἔναντι τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν μας».Ἡ ἐπιλογή τοῦ θέματος, ἡ ἐπιλογή τοῦ προσώπου πού ἔκανε τήν εἰσήγησι, καθώς καί ἡ χρονική αὐτή περίοδος τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού διερχόμεθα, ἦταν ἀσφαλῶς κατάλληλα, εἰς τρόπον ὥστε νά διατηρήση ὁ παμπόνηρος Ἐπίσκοπος κ. Ἰγνάτιος τό ἱερατεῖο του σέ πειθαρχία, προκειμένου νά ἔχη –κατά τό δή λεγόμενο– ἥσυχο τό κεφάλι του στήν περαιτέρω ἐξέλιξι τῆς αἱρέσεως.
Δέν θά εἶχα τήν πρόθεσι νά ἀσχοληθῶ μέ τήν ὑπόθεσι αὐτή, ἐπειδή εἶναι πολλά αὐτά πού πιστεύει καί πράττει ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἰγνάτιος (τά ὁποῖα ἀδιαμφίσβητητα τόν κατατάσσουν στόν κατάλογο τῶν συγχρόνων ἀρχηγῶν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ) ἄν, ἀφ’ ἑνός μέν δέν ὑπῆρχε κατάφωρη διαστρέβλωσι τῆς ἀληθείας, σχετικά μέ τό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἄν δέν εἶχα ἀσχοληθῆ ἐπισταμένως μέ τό θέμα αὐτό. Ἡ ἐνασχόλησίς μου λοιπόν μέ αὐτήν τήν ὑπόθεσι μοῦ ἐπιβάλλει νά καταθέσω τίς ἀπόψεις μου, τίς ὁποῖες θά προσπαθήσω νά κατοχυρώσω ἀπό τά ἴδια τά λόγια καί τά ἔργα τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὥστε νά φανῆ ἡ ἀλήθεια καί νά μήν ἔχωμε συνειδησιακά προβλήματα γιά τό δέον γενέσθαι εἰς τήν περίοδο τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού διερχόμεθα.

Οι Μεγαλοι Προδοτες και η Μεγαλη Προδοσια

Ειναι αληθεια ολα αυτα;
 
Χειμαρρώδης ο κ. Σώρρας .
 
Διαβάστε με προσοχή τι λέει ...

 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ : Ερ: Κύριε Σώρρα, πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τους Ρότσαϊλντ και για το ότι κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της Εθνικής και της Τράπεζας της Ελλάδος. Σώρρας: Έτσι είναι. Οι Ρότσαϊλντ έβαλαν πόδι στην χώρα μας από το 1824. Από τους Ρότσαϊλντ είχαμε πάρει τα πρώτα δύο δάνεια για την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους. Τα δάνεια αυτά τα αποπληρώσαμε το 2000. Το 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με το 55% της Τράπεζας να το κατέχει η οικογένεια Ρότσάϊλντ. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε καθολική διοίκηση του κράτος μας από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Η Εθνική Τράπεζα έκοβε και τα ομόλογα και τα λεφτά και είχε τη διοίκηση. Το παράδοξο είναι ότι το καταστατικό της Τράπεζας έχει ένα όρο στο άρθρο 48 , που λέει ότι ποτέ, κανένας άλλος φορέας ή κράτος δεν μπορεί να ελέγξει την Τράπεζα. Αυτό την κάνει παράνομη. Δεν μπορεί να την ελέγξει το κράτος; Δηλαδή μιλάμε για παρακράτος μέσα στο κράτος; Το μετοχολόγιο όλων των Τραπεζών και του Χρηματιστηρίου, το έχει η Εθνική. Το μετοχολόγιο μπορεί να το έχει μόνο το κράτος. Βέβαια, μας είχανε πείσει ότι η Εθνική ήταν κρατική, σήμερα όμως, μαθαίνεται ότι δεν είναι κρατική. Το μετοχολόγιο μπορεί να αλλοιωθεί, να κρύψουν στοιχεία και το έχει ως ιδιοκτησία της η Εθνική. Όπως επίσης, η Εθνική έχει και το Παρακαταθηκών και Δανείων. Ερ:Προφανώς όταν λέτε Εθνική Τράπεζα εννοείτε το πάντρεμα Εθνικής-Ρότσάϊντλ.  
Σώρρας: Βεβαίως. Το 1928 άνοιξε η Τράπεζα της Ελλάδος, με 400 εκατομμύρια δραχμές κεφάλαιο και Εθνική Τράπεζα μεταβίβασε το δικαίωμα στην νέα Τράπεζα, να κόβει νόμισμα. 
Ερ:Και η Τράπεζα της Ελλάδος ανήκε στους Ρότσάϊλντ; 
Σώρρας: Σχεδόν ολόκληρη. Τα δύο τεράστια ιδρύματα λοιπόν, η Εθνική και η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ιδιοκτησίας του Ρότσάϊλντ. 
 

ΤΡΕΙΣ ΑΓΙΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣΣάββατο Β΄ εβδομάδος, Μθ 7,1-8


Τρεις άγιες προτροπές του αρχιμ. Αθανασιου Σιαμακη

Ο Κύριος στο ανάγνωσμα κάνει λόγο για τρία πράγματα·
α) Να μην κατακρίνουμε τους άλλους,
β) Να προσέχουμε σε ποιους μιλάμε για τα άγια της πίστεως, και
γ)Τα αιτήματά μας προς το Θεό να είναι επίμονα. Ας τα δούμε με τη σειρά.Μην κρίνετε, λέει, για να μην κριθείτε. Με την αυστηρότητα που κρίνετε τους άλλους, με την ίδια θα κριθείτε κι εσείς από το Θεό. Και με το μέτρο που τους μετράτε, θα μετρηθείτε (1-2).
Με ελάχιστες λέξεις είπε κάτι πολύ σπουδαίο. Εύκολο στην κατανόηση, δύσκολο στην πράξη. Να μην κατακρίνουμε τους άλλους, για να μην κατακριθούμε κι εμείς από το Θεό. Συνήθως κατακρίνουμε τους άλλους χωρίς αγάπη γνώση και αφορμή. Λησμονούμε ότι την κρίση ο Θεός την ανέθεσε στο Γιο του, διότι ως άνθρωπος αγαπά τον άνθρωπο, και ως καρδιογνώστης Θεός τον γνωρίζει καλά. Και θα τον κρίνει δίκαια. Γι’ αυτό είναι ανάγκη  ν’ αποδώσει αυτός δικαιοσύνη στον κάθε άνθρωπο.


ΟΜΟ SAPIENS

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ZDF

 
Την ώρα που στην Ελλάδα δεν υφίσταται δημόσια τηλεόραση και ως εκ τούτου δεν μεταδίδεται η Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία, κάτι που γινόταν επί δεκαετίες, ανακοινώθηκε ότι την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουλίου 2013, το δεύτερο κρατικό κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης (ZDF), θα προβεί σε απ’ ευθείας μετάδοση της Θείας Λειτουργίας, από τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Βόννης. 
Η μετάδοση θα γίνει από 9:30 – 10:15 ώρα Γερμανίας. 
Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αριανζού Βαρθολομαίος, βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. 
Οι "άθλιοι και γελοίοι" Γερμανοί, κατά τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ - και όχι μόνο (πολλοί συνέλληνες το αυτό φρονούν) - να μεταδίδουν ορθόδοξη Θ. Λειτουργία! 
Νομίζω πως πρέπει να διαμαρτυρηθεί έντονα ο Σεβασμιώτατος, ώστε να αποτραπεί αυτή η μιαρά πράξις.  
Λυπούμαι που δεν θα συνταχθώ με τον Σεβασμιώτατο. 
Προτιμώ τους "άθλιους και γελοίους" Γερμανούς.ΣΧΟΛΙΟ : Γνωρίζουμε φυσικά ότι ο εν λόγω καλλιτέχνης έχει κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις. 
Μαθαίνουμε τώρα ότι σ'αυτές προστίθεται και η προτίμησή του γιά τούς γερμανούς. 
ΚΑΤΙ ΘΑ ΞΕΡΕΙ!
ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 
ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΟΥΝΙΑ. 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΗΔΗ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Η αγάπη τών συγκεκριμένων ορθοδόξων γιά τον πάπα έχει κορυφωθεί τελευταίως, όπως μάς φανερώνει καί τό τρυφερό φλέρτ τού Ζηζιούλα.
Ο ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ.
Τό συγκεκριμένο μπλόγκ καί οι σύν αυτώ, αντιπροσωπεύουν τήν εξέλιξη τού ανθρωπίνου είδους. 
Ίσως δέν είναι ευρέως γνωστό, αλλά ο HOMO SAPIENS, εξελίχθηκε σέ OMO SAPIENS.
Aμέθυστος

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Aθεος, αμοραλιστης,....

AΘEOΣ, 

 

              AMOPAΛIΣTHΣ 

                                    

                                    KAI AΛΛA…
του Ομολογητου Θεολογου κ. Νικολαου ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
     


Ἐκ προοιμίου λέγουμε, ὅτι ὡς Ἕλληνες πολῖτες ἔχουμε τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ τὸ καθῆκον, νὰ ἐλέγχωμε τοὺς πολιτικοὺς γιὰ τὴν πολιτική τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλα πράγματα τῆς ζωῆς των, τὰ ὁποῖα ἀντίκεινται στὴ συνείδησι, καὶ μὲ τὰ ὁποῖα δίνουν στὸ λαὸ κακὸ παράδειγμα
T καθῆκον νὰ ἐλέγχωμε τοὺς πολιτικοὺς δὲν ἔχουμε μόνον ὡς Ἕλληνες πολῖτες, ἔχουμε καὶ ὡς χριστιανοί, μάλιστα ἀφοῦ καὶ οἱ πολιτικοί μας σχεδὸν ὅλοι εἶνε βαπτισμένοι χριστιανοί.  
Πρὸς τοὺς πιστοὺς ἀπευθυνόμενος Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Xριστοῦ, παραγγέλλει: «M συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφεσ. δ΄ 11).  
Ὅσοι παρουσιάζουν τὸν ἔλεγχο ὡς ἐγωισμὸ καὶ κατάκρισι, αὐτοὶ συγχέουν τὰ πράγματα, ἔχουν ψευδοταπείνωσι καὶ εἶνε τύποι νοσηροί.  
ἱερὸς Xρυσόστομος, ἐλεγκτικώτερος καὶ μεγαλύτερος Πατὴρ καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, λέγει: T δημοσίως λεγόμενα καὶ πραττόμενα, αὐτὰ καὶ δημοσίως ἐλέγχουμε
 Ἐπίσης λέγει: Γι' αὐτὸ ἀνετράπη τάξι καὶ τὰ ἄνω ἔγιναν κάτω, διότι οὔτε ἐλέγχουμε οὔτε ἐλεγχόμεθα.  
Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ νοσηροὶ τύποι, καὶ προπάντων οἱ κωφάλαλοι Ἐπίσκοποι, οἱ μὴ θίγοντες τὰ κακῶς κείμενα γιὰ νὰ μὴ κουνηθῇ καρέκλα τους.  
Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν καὶ ὀλίγοι Ἐπίσκοποι, ὀλίγιστοι, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀκοὴ ἔχουν καὶ λαλιὰ ἔχουν
Kαὶ πρῶτος μεταξὺ αὐτῶν μεταφυσικῶς σκεπτόμενος καὶ ἀτρομήτως ἀγωνιζόμενος κατὰ πασῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων Mητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.  
Θεὸς νὰ τὸν διαφυλάττῃ καὶ νὰ τοῦ δίνῃ πάντοτε τὴν ἐξ ὕψους δύναμι.

     Ἄλλοτε ἐλέγξαμε τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Σαμαρᾶ, διότι δὲν ἀπαγόρευσε νὰ παιχθῇ τὸ αἰσχρότερο καὶ βλασφημότερο ὅλων τῶν ἔργων ὅλων τῶν αἰώνων, τὸ διαβόητο θεατρικὸ ἔργο Corpus Christi, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει τὸ Xριστὸ καὶ τοὺς Ἀποστόλους ὡς ὁμοφυλοφίλους
Kαὶ ὄχι μόνο δὲν ἀπαγόρευσε νὰ παιχθῇ τὸ σιχαμερώτερο ἔργο κατὰ τοῦ Xριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ ἔστειλε τὰ MAT νὰ προστατεύσουν τοὺς διεστραμμένους τύπους ἀπὸ τοὺς διαμαρτυρομένους χριστιανοὺς καὶ νὰ ξυλοκοπήσουν τοὺς χριστιανούς!…

     Ἐπίσης ἐλέγξαμε τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΠAΣOK, τώρα δὲ καὶ ἀντιπρόεδρο τῆς Kυβερνήσεως, τὸν κ. Bενιζέλο, διότι ἄλλοτε, ὅταν ἦταν Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ, ἀγόρασε ἀπὸ Bέλγο ψευδοκαλλιτέχνη καὶ ἀνήρτησε σὲ αἴθουσα πολιτιστικῆς ἐκθέσεως ἕνα ζωγραφικὸ πίνακα, ποὺ παρουσίαζε τὸ Σταυρὸ καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Σταυρὸ τὸ γεννητικὸ ὄργανο ἀνδρός, ποὺ ἐκσπερμάτιζε ἐπάνω στὸ Σταυρό, ἐπάνω στὸν Ἐσταυρωμένο!…

     Aὐτὰ τὰ αἴσχη, κ. Σαμαρᾶ καὶ κ. Bενιζέλε, τὰ πρωτοφανῆ καὶ χειρότερα ἀπὸ ὅλα τὰ αἴσχη ὅλων τῶν αἰώνων, οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ δὲν θὰ λησμονήσουν ποτέ.  
Προκοπὴ δὲν πρόκειται νὰ ἰδῆτε οὔτε ὡς πολιτικοὶ οὔτε ἁπλῶς ὡς ἄτομα.

     Ὅπως ἄλλοτε ἐλέγξαμε τὸν Σαμαρᾶ καὶ τὸν Bενιζέλο, ἔτσι τώρα θὰ ἐλέγξωμε τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κόμματος τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως, τοῦ ΣYPIZA, τὸν κ. Tσίπρα
Aὐτὸς νεαρὸς πολιτικὸς μὲ τὴ μεγίστη ἀλαζονεία καὶ αὐθάδεια εἶνε ἄξιος ἐλέγχου γιὰ πέντε σοβαρωτάτους λόγους, οἱ ὁποῖοι, τοῖς νοῦν ἔχουσι, τὸν ἀποδεικνύουν τελείως ἀνάξιο καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνο πολιτικό.

 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου