Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

O MEIZΩΝ 

                   ΕΝ ΓΕΝΝΗΤΟΙΣ....

Ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

κατὰ ΕΥΝΟΜΙΟΥ


«(Εὐνόμιος). Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ ἀφήσετε νὰ σκοτισθῇ ἡ διάνοιά σας μὲ τὸ νὰ δίδετε σημασίαν εἰς ἀξιώματα ἢ νὰ ἀναγνωρίζετε εἰς τὴν τάξιν τῶν προγενεστέρωνκάτι τὸ περισσότερον, καὶ νὰ βουλώνετε τὰ αὐτιά σας εἰς τοὺς μεταγενεστέρους σας”.

(Βασίλειος). Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέγεις; Νὰ μὴ ἀναγνωρίζουμε κάτι περισσότερον εἰς τοὺς προγενεστέρους μας; Νὰ μὴ σεβώμεθα τὸ πλῆθος ὅλων ἐκείνων ποὺ εἶναι σήμερα Χριστιανοί, καὶ ἔγιναν Χριστιανοί, ἀφ’ ὅτου ἄρχισε νὰ κηρύσσετε τὸ Εὐαγγέλιο; Νὰ μὴ ὑπολογίζωμεν τὸ μέγα ἀξίωμα ἐκείνων ποὺ διέλαμψαν μὲ τὰ ποικίλα πνευματικὰ χαρίσματά των; Ἐναντίον αὐτῶν ὅλων ὅμως ἔστρεψας ἐχθρικὴν καὶ πολεμίαν τὴν νεωτεριστικὴν αὐτὴν πονηρὰν ὁδὸν τῆς αἱρέσεώς σου! Τί θέλεις νὰ κάμωμεν; Νὰ κλείσωμεν “μιὰ γιὰ πάντα” τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας, καί, ἀφοῦ κατὰ τὴν διάνοιάν μας ἀπομακρύνωμεν τὴν μνήμην κάθε ἁγίου, νὰ φέρωμεν ὁ καθένας μας τὴν καρδίαν του καὶ νὰ τὴν ὑποτάξωμεν εἰς τὰ σοφιστικὰ συμπεράσματά σου;». (Μ. Βασιλείου, Ἀνατρεπτικὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυσσεβοῦς Εὐνομίου, Ἔκδ. «Ὠφελίμου Βιλίου», μτφρ. ἀρχιμ. Μελετίου Καλαμαρᾶ [μετέπειτα Μητροπ. Πρεβέζης], σελ. 21-22. Τὸ κείμενο τοῦ Μ. Βασιλείου παρατίθεται στὸ τέλος).

Ἐδῶ ὑποσημειώνει ὁ μεταφραστής:

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ὁ Εὐνόμιος εἶναι τὸ τυπικὸν παράδειγμα τῆς μανίας τῶν αἱρετικῶν κατὰ τῆς παραδόσεως! Δὲν θέλει νὰ ἀναγνωρίζωμεν εἰς τοὺς προγενεστέρους “κάτι περισσότερον”! Ἐρωτῶμεν: Ἐκεῖνοι ποὺ παρέλαβον ἀπὸ τὸν Κύριον καὶ παραδίδουν τὴν θείαν Του ἀποκάλυψιν εἰς ἡμᾶς δὲν ἔχουν “κάτι τὸ περισσότερον”; Τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα εἶναι “ἀντικειμενικὴ κατανόησις” τῆς ἀλήθειας. Ὁ Εὐνόμιος εἶχεν ἐντελῶς ἀποστῆ τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἦτο τέλειος προτεστάντης. Ἔτεινεν ὡς καὶ αὐτοὶ εἰς μίαν ἐντελῶς ὑποκειμενικὴν κατανόησιν τῆς θείας ἀληθείας. Ἐξετίμα τὴν βίωσιν καὶ τὴν νέαν κατανόησιν!...».ΣΧΟΛΙΟ:

μετα-πατερικὴ Ἀκαδημία Βόλου, κατηγορούμενη ἐπισήμως γιὰ τὶς αἱρετικὲς μεταπατερικὲς ἀποκλίσεις της (ἰδίως στὴν Ἡμερίδα τοῦ Πειραιῶς) ἀπὸ Ἐπισκόπους, Καθηγουμένους, καθηγητὲς Πανεπιστημίου καὶ τοὺς ὑπὲρ χίλιους θεολόγους, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ κατέκλυσαν τὸ σταδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας, ἐπιχειρεῖ τελευταίως νὰ συσκοτίσει τὴν ἀλήθεια.

Πρὸς τοῦτο ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης ἔδωσε τὴν γνωστὴ ἀστήρικτη καὶ ἀθεολόγητη ἑρμηνεία στὸν ὅρο «μετα-πατερικὴ» θεολογία· εἶπε (θεωρώντας πὼς οἱ ἀκροατές του εἶναι νήπια): «Αὐτό, ποὺ καλοῦμε “μετα-πατερική”, δὲν εἶναι “ἀντιπατερικὴ” θεολογία, ἀλλὰ θεολογία “μετά”,  δηλαδή,  μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες»!!!

Καὶ γιὰ ν’ ἀποδείξει πόσο «μαζὶ» μὲ τοὺς Πατέρες εἶναι, ἄρχισε νὰ διοργανώνει Ἡμερίδες ἀφιερωμένες καὶ σὲ ἐκείνους τοὺς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ...ἀποκαλύπτουν τὴν αἵρεση τῆς μετα-πατερικῆς θεολογίας! Ξεκίνησε μὲ ἕνα ἀφιέρωμα στὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, στὴν ὁποία προλογικὰ ὁ Δημητριάδος εἶπε:

«πρέπει νὰ ἀναβαπτιζόμαστε διαρκῶς στὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων, νὰ τοὺς γνωρίζουμε οὐσιαστικά, γιὰ νὰ γινόμαστε ἐκφραστές τους στὴν ἐποχή μας».

Ἀνακοινώθηκε δὲ καὶ ἄλλη παρόμοια Ἡμερίδα.

Δι’ αὐτῶν, εἶναι φανερό, ὅτι προσπαθεῖ ὁ κ. Ἰγνάτιος καὶ οἱ ὑπόλοιποι «μεταπατερικοὶ» νὰ διασκεδάσουν τὰ πράγματα καὶ νὰ παρουσιάσουν πρόσωπο θεολόγων ποὺ προωθοῦν μὲν τὴν μετα-πατερικὴ αἱρετικὴ θεολογία, ἀλλὰ σέβονται καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση!

Ὅμως δὲν καταφέρνουν νὰ κρύψουν κάτω ἀπὸ τὴν προβιὰ τῆς εὐσέβειας τὴν συνειδητὴ μανία διαστροφῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων. Μόνο ἀναβαπτισμὸς στοὺς Πατέρες δὲν ἀποτελοῦν οἱ Ἡμερίδες αὐτές, ἀντίθετα βάπτισμα στὶς ποικίλες Οἰκουμενιστικὲς αἱρέσεις. Ὁ ὁρισμὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι: ἀνοχή, σύγχυση, διαστροφή, ἀνάμειξη τῶν πάντων, «φωτὸς καὶ σκότους, Χριστοῦ καὶ Βελίαρ»!

Ἔτσι στὴν Ἡμερίδα γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, ὁ κ. Τσίγκος Βασίλειος ὑπὸ τὰ μειδιάματα τοῦ κ. Ἰγνάτιου Γεωργακόπουλου, ἐκφώνησε μιὰ ὁμιλία, ποὺ καὶ νὰ τὴν εἶχε «παραγγείλει» ὁ Δημητριάδος, δὲν θὰ γινόταν καλύτερη! Διότι ὁ κ. Τσίγκος –ἐπιστημονικῇ ἀδείᾳ!– διέστρεψε φρικτὰ τὴν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, προσαρμόζοντάς την στὶς προδιαγραφὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ στὶς προδοαγρσφὲς τοῦ Μασωνισμοῦ. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ ἔκανε συνειδητά, ἀφοῦ εἶναι γνώστης καὶ ἐπὶ χρόνια μελετητὴς τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου.

Τὸ ἀκόμα χειρότερο εἶναι ὅτι δέχτηκε νὰ «χρησιμοποιηθεῖ» ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἰγνάτιο Γεωργακόπουλο, ἐναντίον τοῦ Συλλόγου μας καὶ ἐναντίον τῆς ἐπιλογῆς μας νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ ἀποτειχίσεως, τὸ νόημα καὶ τὶς προϋποθέσεις τῆς ὁποίας κατακρεούργησε ὁ κ. Τσίγκος!

Θὰ πάρει ὅμως σύντομα τὴν δέουσα ἀπάντηση, ὄχι ἀπὸ μᾶς. ἀλλὰ ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου ποὺ διέστρεψε ἢ ...παρέλειψε νὰ παρουσιάσει!


Στὰ ἴδια πλαίσια κινοῦνται ὅλοι οἱ μετα-πατερικοὶ θεολόγοι, ὅπως ἀντιλαμβάνεται κανείς, διαβάζοντας τὴν παρακάτω ἀνάρτηση στὸν "Ἀμέθυστο" 

Αρχές της Ιεραποστολής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και η πρόσληψή τους από τη σύγχρονη Οικουμενική Κίνηση

Στὸ τέλος τῆς ἀνάρτησης ὐπάρχει τὸ ἑξῆς ἐπιτυχημένο σχόλιο.

ΣΧΟΛΙΟ: Όπου αναφέρεται χριστιανισμός εννοείται η καθολική εκκλησία. Άς προσέξουμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό τό κείμενο.
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
Τό σύστημα αυτό αποδίδεται μέ μία μόνον έννοια : ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ.  Σημαίνει ότι αφαιρώ ένα τμήμα πού μέ ενδιαφέρει από ένα σύνολο στό οποίο υπηρετεί καί λόγω τού οποίου δημιουργήθηκε καί τό χρησιμοποιώ γιά νά δώσω ζωή στό δικό μου νεκρό σύστημα.
 Άς τό δούμε καλύτερα: αφαιρώ ένα ζωτικό όργανο από έναν ζωντανό οργανισμό γιά νά συνεχίσει νά ζεί ο δικός μου ετοιμοθάνατος.
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ. Οταν ο δότης υφίσταται εγκεφαλικό θάνατο. όπως συμβαίνει σήμερα στήν ορθοδοξία.
Δέν θά τής κλέψουν τούς νεαρούς απογόνους, όπως κάνουν οι θεολογικές σχολές, μεταμορφώνοντάς τους σέ γεννίτσαρους κατά τής ορθοδοξίας πού τούς γέννησε, αλλά θά τής κλέψουν καί όλα τά ζωτικά όργανα, ελπίζοντας στήν νεκρανάσταση τού οικουμενισμού.
ΜΑΤΑΙΩΣ. ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ , ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΕΤΑΙ .
ΦΕΛΛΟΙ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ.
Αμέθυστος 


Στὴ συνέχεια παραθέτουμε τὸ κείμενο τοῦ Μ. Βασιλείου, τοῦ ὁποίου τὴν μετάφραση δημοσιεύσαμε στὴν ἀρχή:

«ΕΥΝ. Αἰτοῦμαι δὲ πρὸ πάντων ὑμᾶς, ...μήτε μὴν ἀξιώμασι προσέχοντας ἀμαυροῦσθαι τὴν διάνοιαν, ἢ τῇ τάξει τῶν προλαβόντων τὸ πλέον νέμοντας, ἀποφράττειν τὰς ἀκοὰς τοῖς ὑστέροις.

ΒΑΣ. Τί λέγεις; Μὴ νείμωμεν τὸ πλέον τοῖς προλαβοῦσι; μὴ αἰδεσθῶμεν τὸ πλῆθος τῶν τε νῦν ὄντων Χριστιανῶν, καὶ τῶν ὅσοι γεγόνασιν ἀφ' οὗ

κατηγγέλη τὸ Εὐαγγέλιον; μὴ λογισώμεθα τὸ ἀξίωμα τῶν ἐν παντοίοις χαρίσμασι διαφανέντων πνευματικοῖς, οἷς ἅπασιν ἐχθρὰν καὶ πολεμίαν τὴν πονηρὰν ὁδὸν ταύτην τῆς ἀσεβείας ἐκαινοτόμησας; ἀλλὰ μύσαντες ἁπαξαπλῶς τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοὺς, καὶ παντὸς ἁγίου μνήμην τῆς διανοίας ὑπερορίσαντες, σχολάζουσαν καὶ σεσαρωμένην τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν ἕκαστος ταῖς παραγωγαῖς σου καὶ τοῖς σοφίσμασι φέροντες ὑποθῶμεν;».

(Μ. Βασιλείου Ἅπαντα, τόμ. 9ος, Ἐκδ. «Ὠφελίμου Βιβλίου, Ἀθῆναι 1974, σελ. 160-161).

οι πολύτεκνοι 

 

Αγρινίου επαναστατούν!…

 


Image

ΠΡΟΣ:

Αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό
Αξιότιμους κ. κ. αρχηγούς  κομμάτων συγκυβέρνησης

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί των κομμάτων της συγκυβέρνησης ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και Χρόνια πολλά.
Λυπούμαστε πραγματικά που είμαστε υποχρεωμένοι να διαμαρτυρόμαστε εντονότατα προς εσάς, για σωρεία πράξεων και αποφάσεων σας, που βυθίζουν τη χώρα σε απόγνωση, εξαθλιώνουν τη ζωή του Λαού και στερούν από τη νεολαία την ελπίδα και την αισιοδοξία για το μέλλον.


   Επιγραμματικά αναφέρουμε  τη μονόπλευρη και μονομερή σε βάρος του Ελληνικού Λαού σκληρή οικονομική πολιτική και αφαίμαξη των εισοδημάτων, με μεγάλες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Με την παράλληλη αύξηση των φόρων και των χαρατσιών, την αλματώδη αύξηση της ανεργίας και κυρίως των νέων που φθάνει, σχεδόν, στο εφιαλτικό ποσοστό του 60%.Την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης στην πολύτεκνη Μάνα και των οικογενειακών επιδομάτων. Την παντελή έλλειψη δημογραφικής πολιτικής , με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η πατρίδα μας με συρρίκνωση, με ο, τι αυτό συνεπάγεται στην οικονομία, στο ασφαλιστικό, αλλά και σ’ αυτή ακόμη την ίδια την ύπαρξη του Έθνους μας.


 Σαν να μην έφθαναν όλα τα παραπάνω, συνεχίζετε ακάθεκτοι και στρέφεσθε απροκάλυπτα σε βάρος αιώνιων θεσμών και αξιών του Λαού μας, που προστατεύονται από το ισχύον Σύνταγμα, όπως είναι η θρησκεία, η πατρίδα και η οικογένεια.


Πριν αναλύσουμε το πώς, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε και να δηλώσουμε ρητά και κατηγορηματικά την πλήρη αφοσίωσή μας στα Δημοκρατικά ιδεώδη και στις πανάρχαιες και διαχρονικές αξίες του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας.


Και κάνουμε τη διευκρίνιση  αυτή, γιατί  στο παρελθόν άνθρωποι με απολυταρχικές και φασιστικές ιδέες και αντιλήψεις, τις οποίες απορρίπτουμε μετά βδελυγμίας, καπηλεύθηκαν και εκμεταλλεύτηκαν τις παραπάνω  αξίες. Για να εξαπατήσουν το Λαό ο οποίος τις σέβεται, τις εκτιμά απεριόριστα, τις βιώνει και πορεύεται μ’ αυτές αιώνες τώρα.


 Επανερχόμαστε όμως στο θέμα μας και σας ρωτούμε:
 Δεν είναι επίθεση στην ορθόδοξη Εκκλησία, η προσπάθεια που καταβάλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο για κατάργηση  του μαθήματος των θρησκευτικών ως ομολογιακού και η αντικατάστασή του με το μάθημα της θρησκειολογίας και μάλιστα στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου;


     Δεν είναι  επίθεση στην Εκκλησία και  στην οικογένεια η επιχειρούμενη κατάργηση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ αργίας; Επειδή, προφανώς κάποιους ενοχλεί το γεγονός ότι αρκετές ακόμη οικογένειες ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ εκκλησιάζονται και έχουν την ευλογημένη συνήθεια να συναντώνται στο μεσημεριανό κυριακάτικο τραπέζι.


Είναι πατριωτική πράξηη απόφασή σας για κατάργηση του πρώτου και δευτέρου σώματος Στρατού και άλλων σαράντα πέντε (45) στρατοπέδων;Είναι πατριωτική  πράξη η πολιτική που ασκείτε απέναντι στην οικογένεια, την τεκνογονία και την πολυτεκνία; Γιατί δεν έχετε συγκεκριμένη πολιτική πρόταση για το μέγιστο πρόβλημα της χώρας που δεν είναι άλλο από το Δημογραφικό,  το οποίο συνδέεται άμεσα με το μέλλον του Έθνους μας; Πότε επιτέλους θα αντιληφθείτε αυτή τη μεγάλη αλήθεια και θα αναθεωρήσετε την ΕΧΘΡΙΚΗ  πολιτική σας προς την οικογένεια;


Είναι  πατριωτική πράξη η διαχρονική προσπάθεια σας για  παραποίηση των ιστορικών γεγονότων  του μαθήματος της ιστορίας στα Σχολεία;Είναι πατριωτική πράξη η απόφασή σας να φορολογείται ως τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης η γέννηση των παιδιών; Οι έχοντες όμως τον πλούτο απολαμβάνουν «φορολογικό παράδεισο» και οι πολιτικοί  διατηρείτε  αλώβητα τα πολλά σας προνόμια και τις απολαβές. Αυτή τη στιγμή, που επιβάλλετε δυσβάσταχτους φόρους στον Ελληνικό Λαό νομοθετήσατε λίαν προκλητικές φοροαπαλλαγές για τους  εαυτούς σας, απαλλάσσοντας της φορολογίας το 75% του εισοδήματος σας! Προκαλούν  ή όχι το λαϊκό  αίσθημα αυτές οι πράξεις και αποφάσεις σας;


 Πριν τελειώσουμε και, για να απογυμνώσουμε τελείως τα επιχειρήματα σας για την αργία της Κυριακής, δεν θα σας μιλήσουμε για τη ρητή εντολή ΤΟΥ ΘΕΟΥ, την οποία προφανώς απορρίπτετε και μάλιστα με απαξιωτικό τρόπο!  Αλλά σας ερωτούμε ποια ανάπτυξη θα υπηρετήσει η κατάργηση αυτής της αργίας, σε έναν Λαό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υποφέρει, λιμοκτονεί και βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας; Με ποια χρήματα θα κινηθεί η αγορά την Κυριακή;


 Είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι στόχοι σας είναι άλλοι.

Κατά τη γνώμη μας,ο πρώτος στόχος είναι να χτυπηθεί στη ρίζα του η ιδιοπροσωπεία του Λαού μας και οι ισχυροί και διαχρονικοί θεσμοί του. Όπως είναι η εκκλησία και η οικογένεια, η παιδεία και όλα τα άλλα, που έπονται.


Δεύτερος στόχος είναι να χτυπηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να ευνοηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες,  για να καταστούν ακόμη ισχυρότερες και μονοπωλιακές. Και όλα αυτά σε βάρος των συμφερόντων του Λαού.


 Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας, αν υπάρξουν. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού είναι απόλυτα αντίθετη με τις παραπάνω ολέθριες επιλογές σας…


Που, δυστυχώς, εκτός των άλλων,δίνουν προφητική αξία στις διακηρύξεις του πριν από κάποιες δεκαετίες Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Εβραιοαμερικανού κ. Κίσιγγερ, ο οποίος είχε δηλώσει: «….Για να πλήξουμε αυτόν τον δυσκολοκυβέρνητο Ελληνικό Λαό πρέπει να τον χτυπήσουμε στη γλώσσα του, στη θρησκεία του, στις παραδόσεις του, στα ήθη και στα έθιμα του και στον ισχυρό θεσμό της οικογένειας  που διατηρεί….».


 Εμείς θα αγωνιστούμε σθεναρά μαζί με όλο τον Ελληνικό Λαό και  με τη βοήθεια ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ την οποία επικαλούμαστε, να μην περάσουν αυτές οι ανθελληνικές πολιτικές. Καλούμε κι  εσάς έστω την ύστατη στιγμή να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας απέναντι στην πατρίδα και στο γένος μας και να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας, αλλάζοντας  την πολιτική σας επ’ ωφελεία της πατρίδος, του Λαού και του Έθνους.


 Πρέπει να καταλάβετε ότι η πολιτική σας  αυτή επ’ ουδενί οδηγεί ή θα οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη, την οποία επικαλείστε συνέχεια. Η χώρα μ’ αυτή την πολιτική οδεύει ολοταχώς προς τον όλεθρο και την καταστροφή. Αφυπνισθείτε πριν είναι αργά για όλους μας.  
                 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


1)Εξοχώτατο κύριο Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας , 2)Αξιότιμο κύριο Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων, 3)Αξιότιμους κ. κ. αρχηγούς Κομμάτων αντιπολίτευσης, 4)κ.κ. Βουλευτές Ν. Αιτ/νιας , 5)Ιερά Μητρόπολη  Αιτωλίας& Ακαρνανίας,   6) ΑΣΠΕ, 7)M.M.E

ΟΙ ΝΑΪΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 

 

ΙΠΠΟΚΟΜΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες από την αποκάλυψη ότι κληρικοί της νεοημερολογιτικής Εκκλησίας ανήκουν στο Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών, σύμφωνα και με ομολογία ενός εξ αυτών, που ονομάζεται Στάχυς Καψής και είναι αρχιμανδρίτης.
Ο κ. Καψής απέστειλε και επιστολή προς το γνωστό "Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον", το οποίο ορθώς είχε αποδείξει με άρθρα του την άρρηκτη σχέση των Ναϊτών με τη Μασονία. Στην επιστολή του αυτή (ΕΔΩ) ο κ. Καψής προσπαθεί να αποδείξει ότι οι Ναΐτες όχι απλά δεν έχουν σχέση με τη Μασονία, αλλά ότι, ούτε λίγο, ούτε πολύ είναι και υπέρ της Εκκλησίας αφού όπως χαρακτηριστικά γράφει, αληθέστατα και προς αισχύνη όσων κατηγορούν τους Ναΐτες, αλλά κοινωνούν με τους έχοντας σχέσεις μαζί τους: "δεν θα έδειδε την ευλογία του ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης αλλά καί ούτε θα δεχόταν χρήματα βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος μας κ.κ. Ιερώνυμος"
 Όπως αναφέρει αποκαλυπτικότατα ο κ. Καψής οι Ναΐτες είναι μια "Παγκόσμια Χριστιανική Οργάνωση". Φυσικά εμείς γνωρίζουμε πως η Μασονία, οι Ναΐτες, οι Ροδόσταυροι, οι Λάιονς, οι Ρόταρυ και όλα τα παρόμοια παρακλάδια έχουν τον ίδιο σκοπό: να εξυπηρετήσουν την δημιουργία του Παγκόσμιου Κράτους που θα ελέγχουν οι Σιωνιστές, στο οποίο θα βασιλέψει ο επερχόμενος Μεσσίας τους (ο Αντίχριστος), ο οποίος θα έχει πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Γι' αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένες οι παραπάνω οργανώσεις με τον Οικουμενισμό. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι Οικουμενιστές υπήρξαν Μασόνοι, όπως οι μολύναντες τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος Μεταξάκης, Βασίλειος Γεωργιάδης, Αθηναγόρας Σπύρου. Είναι υποκρισία λοιπόν αγαπητοί κύριοι των αντιαιρετικών ιστοσελίδων να ορύεσθε κατά του κ. Καψή, όταν τα μεγάλα κεφάλια, με τους οποίους κοινωνείτε, δεν συμφωνούν στην πράξη μαζί σας, αλλά αποδέχονται όλες αυτές τις σκοτεινές αιρετικές οργανώσεις και μάλιστα χρηματοδοτούνται από αυτές!
Να, πως ο άγιος Θεός μας, φύλαξε τον πιστό λαό του, από τέτοιον μολυσμό, αφού με πρόφαση το μικρό (αλλαγή ημερολογίου το 1924) τον απάλλαξε από το μεγάλο (παναίρεση του Οικουμενισμού). Όσοι δε συνεχίζουν να κοινωνούν, εν γνώση τους, με τέτοιους προδότες της Ορθοδοξίας, ας μην παραδίδουν αντιαιρετικά μαθήματα θεωρίας, όσο στην πράξη αποδεικνύονται ιπποκόμοι των οικουμενιστών. 

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

         H Γ΄Ευρεσις της κεφαλης 

           του αγιου ΠροδρομουΟμιλια το 1995

Θέματα αιρέσεων Ζηζιούλα,

που δεν αγγίζουν Επίσκοποι, 

και διάφοροι αντι-Οικουμενιστές....

 

 


Ο Αιρετικος Ιωαννης Ζηζιουλας, προστατευεται απο τον Αρχιαιρεσιαρχη Βαρθολομαιο και τον εχει "δεξιο βραχιονα του".
Και οι δυο μαζι εχουν ...καταποντισθει στην Αιρεσι του Οικουμενισμου-Πανθρησκειασμου.
Φιλορθόδοξος Ἕνωσις "Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος"

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς ἀτυχεῖς θέσεις καὶ διδασκαλίες τοῦ μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα. Καὶ σὲ ἄλλα ἄρθρα ἀσχοληθήκαμε μὲ τὶς κακοδοξίες του, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ θελήσει νὰ ἀπαντήσει καὶ νὰ διευκρινήσει αὐτά, ποὺ μὴ ἀντικρουόμενα, καταγράφονται ὡς αἱρετικὲς διδασκαλίες. Ἴσως, θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀνάξιο σὲ ἕνα Ἀκαδημαϊκὸ δάσκαλο τῆς περιοπῆς του, νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἀσημότητες. Τοῦτο ὅμως δὲν τὸν τιμᾶ ὡς ποιμένα, ἂν νιώθει ὅτι ἔχει (ἐκτὸς τὶς ἄλλες περγαμηνές) καὶ αὐτὴ τὴν ἰδιότητα. Ἐμεῖς, παρόλο ποὺ δὲν ἔχουμε τὶς περγαμηνές του, καὶ ἀφοῦ, ἐκεῖνοι ποὺ ἔπρεπε καὶ μποροῦν, οἱ Ἐπίσκοποι, δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὶς κατευθυνόμενες οἰκουμενιστικὲς ἰδέες του, θὰ συνεχίσουμε νὰ τὶς ὑπενθυμίζουμε, σύμφωνα μὲ τὶς μικρές μας δυνατότητες.
Ἐπανερχόμαστε λοιπόν, καὶ παραθέτουμε

Α. εἰσαγωγικὰ ἕνα ἐνημερωτικὸ μικρὸ τμῆμα ἀπὸ ἄλλο ἐκτενὲς ἄρθρο μας μὲ τίτλο «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ» τὸ ὁποῖο ἔμεινε ἀναπάντητο (τὸ ἄρθρο στὴν διεύθυνση:


καὶ στὴ συνέχεια, παραθέτουμε
Β. ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο «Χριστός, Κτιστὸς καὶ Ἄκτιστος, Ἕκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος» τῆς Δρ θεολογίας Δέσποινας Ἀγορίτσα, διὰ τοῦ ὁποίου δίδονται οἱ δέουσες ἀπαντήσεις στὸν κ. Ζηζιούλα.(Τὶς ὑποσημειώσεις τοῦ τμήματος τοῦ βιβλίου ποὺ παραθέτουμε, τὶς ἐντάξαμε στὸ κείμενο μὲ μικρότερα γράμματα).

Α. «Στὶς 23 Φεβρουαρίου 2008 στὴν Ἀκαδημία τοῦ Βόλου ὁ κ. Ζηζιούλας, ἐρωτώμενος γιὰ τὸ Μυστήριο τῆς Ἱεραρχίας, δὲν διστάζει νὰ συγκρίνει τὰ ἀσύγκριτα· τολμᾶ νὰ εἰσάγει τὴν «εἰδωλολατρικὴ» ἔννοια τῆς ἀναλογίας μεταξὺ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος· καὶ θεολογεῖ περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ ἐφόδιο ὄχι τὸν θεῖο φωτισμό, ἀλλὰ τοὺς φαυλεπίφαυλους ὀρθολογιστικοὺς συλλογισμούς, ποὺ ἀνέκαθεν ἐξάγουν τὰ βατικάνεια, προτεσταντικὰ καὶ οἰκουμενιστικὰ ἐργαστήρια. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κάνει μὲ ποιά σκοπιμότητα; Γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ Πρωτεῖο τοῦ Πάπα! Μᾶς διδάσκει, λοιπόν, τὴν κακόδοξη θεωρία ὅτι, μέσα στὴν Ἁγία Τριάδα ἔχουμε «διαβάθμηση»! Μᾶς λέγει, «οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὅτι ὁ Κύριος εἶναι δεύτερος Θεός». Ἂς ἀκούσουμε τοὺς κακόδοξους καὶ βλάσφημους λόγους του τοὺς ὁποίους δὲν εἴδαμε νὰ ἀναιρέσει:
«Ὁ πρῶτος λοιπὸν αὐτομάτως γεννᾷ τὴν Ἱεραρχία. Ὀντολογικὰ ἡ Ἱεραρχία ὑπάρχει καὶ στην Ἁγ. Τριάδα. Ἡ πηγή, ἡ Ἀρχή, εἶναι ὁ Πατήρ, ἀπὸ ’κεῖ πηγάζουν τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδος. Στὴν Ἁγία Τριάδα, λοιπόν, ἔχουμε μία διαβάθμιση,  δὲν ἔχουμε αὐτόματη συνύπαρξη, ἀλλὰ ἔχουμε ὕπαρξη ἡ ὁποία μεταφέρεται ἀπὸ τὸν ἕναν στὸν ἄλλον. Ἐὰν βάλουμε τὰ πρόσωπα νὰ ἐμφανίζονται ἔτσι ταυτόχρονα, τότε καταργοῦμε τὴν ἔννοια τῆς αἰτιότητος. Ἡ αἰτιότητα δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ παραβλέψουμε. Ἡ αἰτιότητα εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς Ἑτερότητος. Ἡ Ἑτερότητα στὴν Ἁγία Τριάδα δὲν ἀναδύεται ἔτσι φυσικά, αὐτομάτως. Ὑπάρχει ἕνα πρόσωπο, πρέπει νὰ προέρχεται ἐλεύθερα. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ εἰσάγουμε αὐτὸ τὸ πρόσωπο, αὐτὴ τὴν αἰτιότητα, εἰσάγουμε Ἱεραρχία».
(Γιὰ τοὺς δύσπιστους, ὑπάρχει Video, στὸ ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀκούσει τὸν κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα νὰ διδάσκει μὲ στόμφο καὶ ἔμφαση τὶς κακοδοξίες του (ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸ 26ο λεπτό καὶ μετά). Ἡ διεύθυνση εἶναι:

Ranbaxy: Τα φάρμακα-δολοφόνοι αποκαλύπτονται

Ranbaxy: Τα φάρμακα-δολοφόνοι αποκαλύπτονται
To CNN αποκαλύπτει τη βρώμικη ιστορία πίσω από τη μεγάλη φαρμακοβιομηχανία ανώνυμων γενόσημων της Ινδίας, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο-μαμούθ για κακουργήματα. 
 
 
 
 
  • Ακόμα και θραύσματα γυαλιού βρέθηκαν στα νοθευμένα, ινδικά, ανώνυμα γενόσημα.
  • Τι έχει να πει τώρα, ο πρώην υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, που υπερασπιζόταν με σθένος την αρτιότητα των ανώνυμων γενοσήμων, προερχομένων από την Ινδία;Η βαριά καταδίκη για σωρεία κακουργημάτων και ένα πρόστιμο-μαμούθ ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ιστορικό προηγούμενο, σε ινδική φαρμακοβιομηχανία παραγωγής ανώνυμων γενοσήμων, είναι γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Ρώσοι ηρωικοί παπάδες 

δολοφονημένοι (νεομάρτυρες) 

το 1993 

 

 

Χωρίς χριστιανούς που θυσιάζονται για το Χριστό (άρα και για τον πλησίον), Εκκλησία δεν υπάρχει - ή, πιο σωστά, η Εκκλησία είναι συμβιβασμένη. Σωστή Εκκλησία είναι πάντα η επικίνδυνη Εκκλησία, που συγκρούεται με το Κακό και, επειδή δεν τραβάει σπαθί, δίνει το αίμα της.
Σήμερα, στις αραβικές χώρες αναδεικνύονται πολλοί μάρτυρες και ομολογητές, που ανήκουν οι περισσότεροι σε προτεσταντικές Ομολογίες. Καταπιέζονται από τους μουσουλμάνους και κάποιοι βασανίζονται και θανατώνονται, μερικές φορές μάλιστα αυτή την τύχη την έχουν νεαρές κοπέλες, που βασανίζονται από την ίδια την οικογένειά τους! Εύχομαι ο Θεός να τους κατατάξει όλους με τους αγίους Του.
Στο post αυτό θα παρουσιάσουμε 4 Ορθόδοξους μάρτυρες, από εκείνους που έχουν μαρτυρήσει τα τελευταία χρόνια. Το παράδειγμά τους είναι πολύ χρήσιμο για μας, για να έχουμε θάρρος και να αγωνιζόμαστε προσευχόμενοι στο Χριστό, για χάρη του Χριστού και των αδελφών μας. Οι άγιοι ας μεσιτεύουν για μας.
Σ' αυτό το χώρο ανεβάζουμε κείμενα για σύγχρονους μάρτυρες.
Οι νεομάρτυρες της μονής Όπτινα (Πάσχα 1993)


"Θα ήθελα να πεθάνω το πάσχα, κάτω από τους ήχους της καμπάνας"
Νεομάρτυρας Βασίλειος της Όπτινα (από εδώ)
Στις 12 Νοεμβρίου 1987 η σοβιετική κυβέρνηση υπέγραψε την απόδοση του φημισμένου για τους αγίους στάρετς του, μοναστηριού της Όπτινα στην ρωσική εκκλησία.
[Προσθήκη του blog μας: εξαιρετικά σημαντικό μοναστήρι της Ρωσίας, που ιδρύθηκε από πρώην ληστή, που μετανόησε. Το 19ο αιώνα ώς τις αρχές του 20ου -που το έκλεισε το αθεϊστικό καθεστώς της ΕΣΣΔ- στήριξε απίστευτα το ρωσικό λαό και έδωσε περίπου 15 μεγάλους διορατικούς και θαυματουργούς αγίους γέροντες, δηλ. (στα ρωσικά) "στάρετς". Ο τελευταίος χρονικά είναι ο άγ. Νεκτάριος της Όπτινα, για τον οποίο βλ. εδώ.  Στην Όπτινα μόνασε και ο άγιος Γέροντας Νικόλαος ο Τούρκος, πρώην μουσουλμάνος, για τον οποίο αξίζει να διαβάσεις, π.χ. εδώ].

Οι άγιοι της Όπτινα (χωρίς τους 3 νεομάρτυρες φυσικά), από εδώ, όπου και σχετικό post.Σχεδόν πεντέμιση χρόνια μετά, το βράδυ του Πάσχα του 1993, ένας σατανιστής έσφαξε με δίκοπο μαχαίρι -επάνω στο οποίο ήταν χαραγμένο το «666» και η λέξη «σατανάς»- τον ιερομόναχο Βασίλειο Ροσλιακώφ και τους μοναχούς Θεράποντα Πουσκάρεφ και Τρόφιμο Ταταρίνωφ. Η σφαγή έγινε με «επαγγελματικό» τρόπο, ώστε τα θύματα να υποφέρουν,αιμορραγώντας επι πολύ πριν ξεψυχήσουν.


Νομίζω πως αξίζει να δείτε και ν' ακούσετε την παρουσίαση καθώς μεταφέρει όλη την κατανυκτική ατμόσφαιρα του μοναστηριού.


Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από το ντοκυμαντέρ «Ο Γολγοθάς τής Όπτινα», των Αλεξέι Ντενίσοφ και Μπόρις Κοστένκο, οι οποίοι ήσαν προσκυνητές στην Όπτινα την βραδυά της σφαγής. Έτσι το βίντεο περιέχει εικόνες που ελήφθησαν την ίδια μέρα των φόνων και μάλιστα φαίνεται και το μαχαίρι των που έχει χαραγμένο το 666 πάνω του.

Τραγούδι γραμμένο από τον ιερομόναχο Ραφαήλ (Αλεξέι Ρομανώφ) για τους νέους οσιομάρτυρες της αγιοτόκου μονής της Όπτινα, Βασίλειο, Τρόφιμο και Θεράποντα, που εσφάγησαν από έναν ταλαίπωρο σατανιστή στις 18 Απριλίου 1993, παραμονές του Πάσχα.ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΠΟΣΟ ΠΑΕΙ ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ, ΤΟ ΝΕΦΡΟ, Η ΚΑΡΔΙΑ.....

Μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη διαθέσιμων ανθρωπίνων ανταλλακτικών. 

"ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ"

 
Το καλοκαίρι του 2011, το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Γ.Α.Π. και των συν αυτώ, αποφάσισε να γίνουν όλοι οι ”θανόντες” δότες οργάνων και οι γιατροί να υπογράφουν αμέσως πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση εγκεφαλικής νέκρωσης, έτσι ώστε να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία λήψεως οργάνων αν δεν υπάρχει αντίθετη σχετική αίτηση του ασθενή, με γνήσιο της υπογραφής!!!.Νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011

Τότε λοιπόν, αντέδρασε το Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. και το απέλυσαν!!!! Ολα έγιναν με τα κανάλια και τα ΜΜΕ να το "αποκρύπτουν" . Το μόνο που μάθαμε ήταν η καταγγελία ΣΑΛΕΜΗ στη Χάγη!
Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε και η παρακάτω φόρμα διαμαρτυρίας:

Υπογράψτε για να φτάσει η καταγγελία στην δικαιοσύνη.

 

Το επιστημονικό portal Medical Transcription δημιούργησε ένα κομψόγράφημα που σας παρουσιάζουμε. Ορισμένα ανθρώπινα μέρη-μέλη είναι σοκαριστικά φθηνά! Για παράδειγμα, ένας νέος ώμος κοστίζει όσο και ένα νέο iPad; Μόλις 500 δολάρια. Εάν είχατε την περιέργεια να μάθετε πόσο στοιχίζουν τα οργανα του σώματος σας στην «μαύρη» αγορά,τώρα υπάρχει ο αντίστοιχος τιμοκατάλογος!

Βέβαια,υπάρχουν και αλλα όργανα που είναι απαγορευτικά ακριβά,όπως ένα νεφρό.Η τιμή του στην Αμερική είναι 262.000 δολάρια (σε άλλες χώρες μπορείτε να το βρείτε και φθηνότερα)! Ζεύγος μάτια: $ 1.525
Κρανίο: $ 607
Κρανίο με δόντια: $ 1.200
Ώμος: $ 500
Χέρι και Αντιβράχιο: $ 385
Μισό λίτρο αίματος: $ 337
Σπλήνα: $ 508
Στομάχι: $ 508
Λεπτό Έντερο: $ 2.519
Νεφρά: $ 262.000
Χοληδόχος κύστη: $ 1.219
Δέρμα: $ 10 ανά τετραγωνική ίντσα
Στεφανιαία: $ 1.525
Καρδιά: $ 119.000
Ήπαρ: $ 157.000

Είπατε τίποτε;;;;;


ΠΗΓΕΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τα επιτυχή "μετα-πατερικα" συνέδρια της Ακαδ. Θεολ. Σπουδών Βόλου συνεχίζονται, υπο την αιγίδα του Δημητριάδος, «ἐκλεκτοῦ τοῦ Θεοῦ» κατά τον Πειραιώς

Συναφειακή θεολογία

 Διεθνές Συνέδριο Cluj-Napoca

 Ρουμανία, 23-26 Μαΐου 2013
Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, σε συνεργασία με το Ρουμανικό Ινστιτούτο Διορθοδόξων, Διαχριστιανικών και Διαθρησκειακών Σπουδών (INTER, Cluj-Napoca), το Κέντρο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Fordham (Νέα Υόρκη), την Έδρα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Münster (Γερμανία), το Χριστιανικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου/Κέντρο για τη Μελέτη του Πολιτισμού και του Χριστιανισμού (Σερβία), το Βιβλικό Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Ανδρέα (Μόσχα), και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών (EFOST, Βρυξέλλες), με την υποστήριξη της Ορθοδόξου Μητροπόλεως του Cluj και της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Ρουμανία), διοργανώνει από τις 23 έως τις 26 Μαΐου 2013 διεθνές συνέδριο στο Cluj-Napoca της Ρουμανίας με θέμα: «Ορθοδοξία και συναφειακή θεολογία. Εναύσματα από την εκκλησιαστική Παράδοση».
    Όπως είναι γνωστό, τον Ιούνιο του 2010 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο με μεγάλη επιτυχία διεθνές συνέδριο με θέμα: «“Νεο-πατερική” σύνθεση ή “Μετα-πατερική” Θεολογία; Το αίτημα της θεολογίας της συνάφειας στην Ορθοδοξία». Το συνέδριο αυτό συνδιοργανώθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, σε συνεργασία με πολλούς από τους φορείς που συνδιοργανώνουν και το παρόν συνέδριο στο Cluj-Napoca.
       Στο συνέδριο εκείνο του Βόλου οι εισηγήσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, η συμμετοχή του κόσμου μεγάλη, ενώ οι διαδικτυακές επισκέψεις της διοργάνωσης που μεταδίδονταν απευθείας (στα ελληνικά και αγγλικά) από την ηλεκτρονική τηλεόραση in.tv ανήλθαν στον αριθμό των 12.000 και κάλυψαν 32 χώρες. Το συνέδριο προκάλεσε επίσης -και συνεχίζει να προκαλεί- μια πολύ ζωντανή συζήτηση στην Ελλάδα και στον Ορθόδοξο κόσμο εν γένει, γεγονός που τεκμηριώνει περαιτέρω την επιτυχία του.
         Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε επιτακτική η διοργάνωση ενός δεύτερου συνεδρίου το οποίο θα προωθήσει ...
περαιτέρω την προαναφερθείσα προβληματική, προβάλλοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένα παραδείγματα ορθόδοξης συναφειακής θεολογίας.
         Με  τη  διοργάνωση  και  αυτού  του  συνεδρίου εκφράζεται ευκρινώς η πρόθεση των συνεργαζόμενων Ορθδόδοξων Ινστιτούτων, Θεολογικών Σχολών και Ακαδημιών για την επεξεργασία ενός ορθόδοξου θεολογικού λόγου ικανού να απαντήσει στις προκλήσεις και τα ερωτήματα του σύγχρονου κόσμου. Το συνέδριο ουδόλως θα επιχειρήσει να αγνοήσει τους Πατέρες. Αντιθέτως, φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία του λόγου τους για το σήμερα. Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν σύγχρονα ερωτήματα και προκλήσεις, άγνωστες στην εποχή των Πατέρων, θα υπογραμμίσει την ανάγκη γόνιμης αφομοίωσης της σκέψης τους.
        Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών θα φροντίσει με καθημερινά Δελτία Τύπου να κρατήσει ενήμερους τους φίλους της για την πρόοδο των εργασιών του εν λόγω συνεδρίου.


Σχόλιο:

Οι οικουμενιστές γλεντάνε και πανηγυρίζουν την νίκη τους και οι αντι-οικουμενιστές ας αρχίσουν καλύτερα να κλαίνε την μοίρα τους. ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
   
 Αμέθυστος

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου