Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

O MEΓΑΣ 

                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Ο ηρωϊκοτερος των Αγιων

και ο Αγιοτερος των ηρωων.
.

Αποτειχισι: Συνιστουμε να ακουσετε την ομιλια.

Θα καμαρωσετε με τους Γιγαντες 

της Ορθοδοξιας μας.

Ομιλία του ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 

πατρος Ευθύμιου Τρικαμηνα στη Σερβία
         Ἐπίσκεψη τοῦ ιερομοναχου 
π. Εὐθύμιου στὴν Σερβία

στὸν διωκόμενο μητροπολίτη Ράσκας ΑΡΤΕΜΙΟ

καὶ τὸ ποίμνιό του ποὺ ἐξυπηρετεῖται

στὶς 15 ἐπίγειες Κατακόμβες
 
Ἐκκλησία-Κατακόμβη

Αποτειχισι: Αυτοι (οι Οικουμενιστες) εχουν τους οικους (τα ντουβαρια), ημεις τον ΕΝΟΙΚΟΝ.
 


Ἀπομαγνητοφωνημένη Ὁμιλία-Προσφώνηση π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

ἐνώπιον τοῦ μητροπολίτη Ράσκας Ἀρτέμιου, τῶν ἱερέων καὶ τῶν πιστῶν

 


Σεβαστὲ Μητροπολίτα Ράσκας καὶ Πριζρένης, σεβαστοὶ πατέρες, 
ὀρθόδοξο ἱερατεῖο δεδιωγμένο διὰ τὴν Πίστι,
 ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀγαπητὲς ἀδελφές, τὸ μικρὸ ποίμνιο, 
τὸ ὁποῖο –κατὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου– εὐδόκησε ὁ Κύριος νὰ δώσει σ’ αὐτὸ τὴν Βασιλεία, οἱ δεδιωγμένοι «ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολὺ ποὺ ἔχω τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐλογία νὰ βρίσκομαι ἀνάμεσά σας.

  

Σήμερα εἶναι ἡ τρίτη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου καὶ ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκει τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴν Δευτέρα παρουσία του καὶ τὴν τελικὴ κρίσι ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ κρίσις αὐτὴ τὴν ὁποία διδάσκει ὁ Κύριος ὅτι θὰ γίνει στὴν Δευτέρα παρουσία, θὰ εἶναι κατ’ οὐσίαν ἡ ἀπολαβὴ τῶν μισθῶν καὶ τῶν κόπων ποὺ ἕκαστος ἐδῶ στὴ γῆ θὰ πράξει. Κατ’ οὐσίαν ὅμως κρινόμαστε ἐδῶ στὴ γῆ ποὺ ζοῦμε τώρα. Ἡ κρίσις αὐτή, ὅταν ὑπάρχει καὶ αἵρεσις μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἔχει ἕναν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα, γιατὶ κρινόμαστε καὶ διὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως. Μάλιστα οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι, ὅταν ὑπάρχει αἵρεσις, γιὰ τὸ πρῶτο ποὺ κρινόμεθα καὶ κατακρινόμεθα, ἂν δὲν κρατήσωμε ὀρθόδοξο στάση, εἶναι διὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ ὕστερα δι’ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα.

Νὰ ἔρθω ὕστερα στὰ καθ’ ἡμᾶς καὶ νὰ μεταφέρω τὸν λόγο, μετὰ τὴν μικρὴ αὐτὴ εἰσαγωγὴ γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, στὰ δικά μας.
  Γνωρίζετε, Σεβασμιώτατε καὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί, τὴ δική μου ὑπόθεση, κατὰ τὴν ὁποία ἐδιώχθηκα ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ δικάστηκα καὶ καταδικάστηκα, διότι δὲν τοὺς ἐμνημόνευα, καθόσον ἀκολουθοῦσαν τὴν αἵρεση. Ἡ ποινὴ ποὺ μοῦ ἐπέβαλαν τῆς καθαιρέσεως, δὲν εἶχε κανονικὰ ἐρείσματα, δὲν ἐστηρίζετο πουθενά, διότι ὅταν ὑπάρχει αἵρεσις, ὀφείλουμε νὰ ἀπομακρυνθοῦμε καὶ ἀπὸ τὴν αἵρεσι καὶ ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς.

Ἐκκλησία-Κατακόμβη

"Αυτοι (οι Οικουμενιστες) εχουν τους 
ΟΙΚΟΥΣ(τα ντουβαρια),  

ημεις τον ΕΝΟΙΚΟΝ".


Τὸ παράδοξο εἶναι, Σεβασμιώτατε καὶ ἀγαπητοὶ Πατέρες, ὅτι καὶ οἱ λεγόμενοι ἀντι-οἰκουμενιστὲς στὴν Ἑλλάδα,  ἐτήρησαν τὴν στάσι τῆς σιωπῆς στὸ δικό μου θέμα, καί κατ’ οὐσίαν συμφωνοῦσαν σιωπηλὰ μὲ τὴν ἀπόφασι. Δι’ αὐτὸ τὸν λόγο εὑρέθηκα ἀνάμεσά σας, προσφεύγοντας στὴν ἀγάπη σας, θεωρήσας ὅτι δὲν εἶναι σωστὸ νὰ καταθέσω τὰ ὅπλα καὶ νὰ φανεῖ ὅτι νικοῦν στὴν περίπτωσή μου οἱ αἱρετικοί, καὶ ζητώντας νὰ οἰκονομήσετε προσωρινὰ τὴ δική μου περίπτωση, ἕως ὅτου (ὅπως λένε οἱ Πατέρες) ἔρθει Ὀρθόδοξος Σύνοδος στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία κατὰ πρῶτον θὰ καταδικάσει τὴν αἵρεσι, γιὰ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος ἡ Σύνοδος, καὶ κατόπιν θὰ δώσει τελικὴ λύσι καὶ στὸ δικό μου πρόβλημα.


Παρόμοιο παράδειγμα εἶναι ἐκεῖνο τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία, ὅταν συνῆλθε, κατεδίκασε τὸν Νεστόριο ὡς αἱρετικό (καὶ ὅσους τὸν ἀκολουθοῦσαν), καὶ κατόπιν ἀπέδωσε τοὺς θρόνους καὶ τοὺς τόπους τῶν ἱερέων ποὺ αὐτὸς εἶχε καθαιρέσει, ἐπειδὴ ἐκρατοῦσαν ὀρθόδοξο στάσι. Αὐτὸ ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὸν γ΄ Κανόνα τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ μιλάει γιὰ τοὺς δεδιωγμένους καὶ καθηρημένους ἀπὸ τὸν Νεστόριο νὰ ἔxουν πάλι τοὺς ἱερατικούς των βαθμούς.


  
Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ζητoῦσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη σας, ἐφ’ ὅσον μελετήσετε τὰ κείμενα ὅλα καὶ ἀποφανθεῖτε —καὶ προσωπικῶς καὶ συλλογικῶς μέ τοὺς πατέρες—   ὅτι εἶναι ἄδικη ἡ ποινὴ καὶ παράνομη καὶ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐξυπηρετῶ τὰ πνευματικά μου τέκνα καὶ τοὺς πνευματικούς μου ἀδελφοὺς ἐκεῖ ποὺ εὑρίσκομαι, μοῦ δώσατε τὴν εὐλογία νὰ τελῶ τὰ ἱερατικά μου καθήκοντα καὶ μάλιστα αὐτὸ τὸ ὑπογράψατε σὲ κάποιο ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἐσεῖς ὁ ἴδιος γράψατε.


Εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατε καὶ ἀγαπητοὶ πατέρες, νὰ κρατήσω τὴν πίστι καὶ νὰ συνεχίσω κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο· νὰ μὴν ὑποστείλω τὴν σημαία τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔτσι νὰ τελειώσω τὴ ζωή μου, ἔχοντας πολλὲς ἐλπίδες ὁ Θεὸς νὰ γίνει ἵλεως γιὰ τὰ ἁμαρτήματά μου, ἐπειδὴ θὰ εἶμαι καὶ ἐγὼ ἀνάμεσα στοὺς δεδιωγμένους, ὅπως εἴσαστε καὶ ἐσεῖς.


Εὐχηθεῖτε γιὰ τὰ πνευματικά μου τέκνα καὶ τοὺς πνευματικούς μου ἀδελφούς, ποὺ εἶναι στὴ ἀγαπητή σας Ἑλλάδα, νὰ κρατήσουν κι αὐτοὶ τὴ σημαία τῆς Πίστεως στὰ δύσκολα αὐτὰ χρόνια τῶν ἐσχάτων καιρῶν, καὶ θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζετε πὼς ὅ,τι ὑπάρχει ἐκεῖ, στὸ ὁποῖο ἐμεῖς εὑρισκόμεθα, εἶναι καὶ δικό σας· τὸ μικρὸ μοναστῆρι καὶ οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ θὰ θέλαμε σὲ κάποια ἔξοδό σας ἀπὸ τὴν Σερβία καὶ ἐρχόμενος στήν ἀγαπητή  σας Ἑλλάδα, νὰ περάσετε νὰ μᾶς εὐλογήσετε, νὰ μᾶς ἁγιάσετε καὶ νὰ δείξουμε ἔτσι καὶ στὴν πράξη τὴν πνευματικὴ καὶ λειτουργική μας ἐπικοινωνία, ἡ ὁποία ὑπάρχει θεωρητικὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Πίστι καὶ πρακτικὰ μὲ τὴν λειτουργικὴ ἐπικοινωνία.Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν ἀγάπη σας, καὶ τοὺς σεβαστοὺς πατέρες καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ μᾶς ξεχνᾶτε στὶς προσευχές σας καὶ στὶς Λειτουργίες, ὡς δικά σας πλέον πνευματικὰ τέκνα, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχετε ὑποχρέωση πλέον νὰ εὔχεσθε γιὰ τὴν σωτηρία τους.


Σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολύ.


Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013


Το Οικουμενιστικό μόλυσμα  

   

επεκτείνεται

   

Αποτειχισι: Καλε, δεν κουραστηκες τοσα χρονια να σκυβης, να σκυβης, να σκυβης... συνεχεια, παντου και παντοτε και με καθε καρυδιας καρυδι; Ποιον ειχες δασκαλο σου, τον Ιακωβο Βαβανατσο;
Εσυ, ο ....βραχιονας "του αληθινου επισκοπου, του Πανσεπτου" Βαρθολομαιου (κατα ατυχεστατες εκφρασεις του μητρ. Πειραιως); Ειναι δυνατον; Επεσες τοσο χαμηλα; Τοσο ...πεζοδρομιο πια; Απο ΕΤΑΙΡΟΣ της Αθεολογητης ακαδημιας του Βολου, θα καταντησης ΕΤΑΙΡΟΣ των Παμπαλαιων Αιρετικων Φραγκολατινων. Φτου να μην αβασκαθης!!! Ναζιαρη!!! του Θεολογου κ. Παν. ΣΗΜΑΤΗ
  


, τῆς ὑποκρισίας, τὴν ὁποία ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς θὰ εἰσπράττουμε ἀπὸ «ὀρθόδοξα» χείλη!Ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ στὸ νέο Ἀνακοινωθέν του, κατηγορεῖ τὸν αἱρετικὸ Πάπα γιὰ «ἔκδηλο καταφρόνησι» καὶ ἀγένεια πρὸς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο!Τὴν ἀνθρώπινη ἀγένεια ὁ Πειραιῶς, τὴν βλέπει καὶ τὴν καυτηριάζει, τὴν βλασφημία ὅμως, τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τὸν προδοτικὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ρόλο του, τὸν παραβλέπει καὶ τὸν ἀμνηστεύει. 


Ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχη στὴ Ρώμη, στὴν ἐγκαθίδρυση ἑνὸς αἱρετικοῦ «ἐπισκόπου», καὶ ἄρα ἀμετανοήτου ἐχθροῦ τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Χριστοῦ, οὐδόλως στενοχωροῦν τὸν κ. Σεραφείμ! 
Θὰ ἐπαναλάβω τὸ αὐτονόητο: 
Ποιός Ἅγιος Πατέρας θὰ ἔφτανε σ’ αὐτὸ τὸ κατάντημα; 
Φαντάζεται κανεὶς τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, νὰ παρίσταται σὲ ἐνθρόνιση αἱρετικοῦ; 
Λεπτομέρειες ἐνοχλητικὲς γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἀρχιερεῖς ὅλα αὐτά.
Ἐπειδὴ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Πειραιῶς δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορηθεῖ γιὰ ἀφέλεια ἢ γιὰ ἄγνοια, ἄρα ὅ,τι κάνει τὸ κάνει σκοπίμως, ἐκλαμβάνουμε τὴν τακτική του νὰ τὰ βάζει μὲ ὅλους καὶ μὲ ὅλα, νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ κατονομάζει ποικίλες καὶ ἀπίθανες καταστάσεις καὶ πρόσωπα, ἀλλὰ νὰ μὴ κατονομάζει τοὺς προβατόσχημους λύκους, τοὺς Οἰκουμενιστές, καὶ τὸν ἡγέτη τους, καὶ τοὺς βοηθούς του, αὐτὴ του τὴν τακτικὴ ἐκλαμβάνουμε ὡς ἀντορθόδοξη ἐνέργεια, ποὺ τὸν κατατάσσει στὸ χῶρο τῶν κρυπτο-Οἰκουμενιστῶν ἢ στὴν αἵρεση τοῦ «ὀνοματοκρυπτισμοῦ», ὅπως ἐπιτυχῶς ἐχαρακτήρισε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης (κι ὄχι ἐμεῖς), ἐκείνους ποὺ ἀρνοῦνται νὰ κατονομάσουν τοὺς αἱρετικούς.
Ἔτσι, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης ἀπεκάλεσε τὸν Πάπα «Ἁγιότατον, θεοπρόβλητον» (βλασφημώντας στὸν Τριαδικὸ Θεό, ὡς Αὐτὸς νὰ ἐξέλεξε ἕναν αἱρετικό!!!), ἐνῶ ἀποκάλεσε τὸν Πάπα «Πρωθιεράρχην  τῆς  προκαθημένης τῆς ἀγάπης σεβασμίας Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης», ἐνῶ ἐβεβαίωσε ὅτι αὐτὸς (ὁ “ὀρθόδοξος” Πατριάρχης) καὶ ὁ Πάπας (ὁ αἱρετικὸς ἡγέτης) «πορεύονται ὁμοῦ οἱ ποιμένες καί οἱ πιστοί (ὀρθόδοξοι καὶ Παπικοὶ) τήν ὁδόν τῆς ἀληθείας» (ἄρα καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν τὴν ἀλήθεια!), ἐνῶ εἶπε ὅλα τοῦτα τὰ βλάσφημα, μὲ αὐτὰ δὲν ἀσχολήθηκε καθόλου ὁ Πειραιῶς. 
Ἔστρεψε ἀλλοῦ τὴν προσοχὴ τοῦ Ποιμνίου του, μακριὰ ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες ἐνέργειες τοῦ κ. Βαρθολομαίου. 
Ἔσπευσε νὰ ἐρευνήσει τὸ ...παρελθὸν τοῦ Πάπα! 
Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί; 
Μήπως καὶ δὲν γνωρίζαμε ὅτι ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικός, καὶ περιμέναμε νὰ μάθουμε ἀπὸ τὸν Πειραιῶς λιγότερες ἢ περισσότερες λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν ζωήν τοῦ νέου Πάπα Φραγκίσκου, γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε ἂν εἶναι αἱρετικός;
Τὸ γράψαμε προχθὲς καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε. 
Ὁ Πειραιῶς παίζει ἀποπροσανατολιστικὸ ρόλο, οἰκουμενιστικὰ παιχνίδια. 
Συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα (γιὰ νὰ πάρουμε κι αὐτὴ τὴν ἐκδοχή). 
Παρὰ τὶς παρακλήσεις, τὶς προκλήσεις καὶ τὶς ὀχλήσεις, ἀρνεῖται νὰ ἐλέγξει τὸν Πατριάρχη, τὸν κυρίως ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἐμπέδωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀρνεῖται νὰ κατονομάσει αὐτὸν ποὺ προάγει ἐκ τῶν ἔσω τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (παρόλο ποὺ καὶ ὁ Πειραιῶς παραδέχεται τὴν ὕπαρξή της)· οἱ ὑψηλὲς «Ἐντολὲς» ποὺ εἰκάζουμε πὼς ἔχει, εἶναι νὰ μὴν κατονομάσει τοὺς αἱρετικοὺς ἡγέτες, συμμάχους τοῦ Πατριάρχη. 
Καὶ γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσει τοὺς πιστούς, ἀσχολεῖται μὲ τὸ παρελθὸν ἑνὸς γνωστοῦ καὶ παμπάλαιου αἱρετικοῦ, ὅπως εἶναι ὁ ἑκάστοτε Πάπας. 
Καὶ ἀφήνει ἔτσι ἀνενόχλητο τὸν κ. Βαρθολομαῖο νὰ ἀποκαθαίρει τὸν Πάπα ἀπὸ τὸ στίγμα τοῦ αἱρετικοῦ, μέσῳ τῶν ἀσπασμῶν καὶ τῶν προσφωνήσεων, νὰ τὸν ἐνδύει μὲ φορέματα καὶ φωτοστέφανο ἁγιότητος, νὰ θέτει στὸ πρόσωπο ἑνὸς λύκου τὸ κώδιον (τὸ ντύμα) τοῦ προβάτου.
Παραθέτουμε κάποια ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἐναντίον τοῦ Πάπα καὶ ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη, τὸν ὁποῖο μάλιστα χαρακτηρίζει ὡς τὸν «μόνον ἀληθῆ Ἐπίσκοπο» (παρόλο ποὺ ὁ Πειραιῶς ὑπέγραψε τὴν «Ὁμολογία Πίστεως» ποὺ ἐμμέσως καταγγέλλει τὸν Πατριάρχη ὡς αἱρετικό).
«Ἑπομένως ἡ ἔκδηλος καταφρόνησις πού ἐπέδειξε ὁ συγκεκριμένος πρός τόν μόνον ἀληθῆ Ἐπίσκοπο πού παρίστατο κατά τήν «ἐνθρόνισή» του, Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν ὁποῖον δημοσίως οὔτε εὐχαρίστησε ὀνομαστικῶς διά τήν παρουσίαν Του οὔτε ἐτίμησε διά προβεβλημένης θέσεως ὅπως θά ἔδει καί ὅπως ἔπρατταν οἱ Προκάτοχοί του ἀλλά ἰησουϊτικῶς τόν ἐδεξιώθη ἰδιωτικῶς διά γεύματος ὅπως ἐγράφη καθώς καί ἡ ἀνέντιμος καί προκλητική συμμετοχή τοῦ Οὐνίτου ψευδοδιακόνου καί τῶν Οὐνιτῶν ψευδεπισκόπων πού γιά μία εἰσέτι φορά ἐπέρρωσαν τό διαρκές ἔγκλημα τῆς Οὐνίας καί τόν ἀντίχριστο βιασμό τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ἐκκλησίας συνάδουν ἀπολύτως μέ τά ἀνωτέρω καταγγελόμενα.


Αὐτά τά ἐλάχιστα ὡς ἀπάντηση στούς ἀγαπητούς ἀδελφούς πού ὁμιλοῦν περί «καλῶν προθέσεων» τοῦ καταληψία τοῦ Πρεσβυγενοῦς θρόνου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως καί πού ἔσπευσαν μέ ὕβρεις ἄνευ ἐπιχειρημάτων νά κακοχαρακτηρίσουν προγενέστερο κείμενό μου γεγονός γιά τό ὁποῖο ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου θά ἀποδώσουν ἀσφαλῶς λόγον διότι οἱ πράξεις μας καί οἱ λόγοι μας θά μᾶς κρίνουν ἐνώπιόν Του».
  
              ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,

               ΣΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

                  ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


       ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ 
    ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ              της Ι. ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ     ΑΠΟ ΤΟΝΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ     π. ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ                                                                 

                                                                          I΄ΜΕΡΟΣΘά ἀναφερθῶ ἐν συνεχείᾳ, ἀφήνοντας τόν Χρυσορρήμονα, εἰς τόν Μ. Φώτιο, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστόν προήδρευσε τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐξέδωσε τόν περί ἀποτειχίσεως Κανόνα.
Ὁ Μ. Φώτιος λοιπόν εἰς τόν λόγον του «Περί τῆς τοῦ ἁγ. Πνεύματος μυσταγωγίας» ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Καί οὐδέ τῶν τοῦ θεσπεσίου Παύλου φρίττουσι φωνήν, ἥν αὐτοί κατά τῶν Πατέρων αὐτῶν μετά πολλῆς ἀπορρίπτουσι τῆς κακουργίας. Καί γάρ οὗτος ὁ τήν ἐξουσίαν λαβών δεσμεῖν καί λύειν καί τοῦ δεσμοῦ φοβερόν ἅμα καί κραταιόν (μέχρι γάρ αὐτῆς ἀναφέρεται τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν), οὗτος δή μεγάλη καί διαπρυσΐῳ κέκραγε τῇ φωνῇ∙ “Κἄν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὅ εὐαγγελιζόμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω”.

»Παῦλος ἡ ἀσίγητος τῆς Ἐκκλησίας σάλπιξ ὁ τοσοῦτος καί τηλικοῦτος τούς παρά τό Εὐαγγέλιον ἕτερόν τι τολμῶντας φρόνημα λαβεῖν καί παρεισάγειν τῷ ἀναθέματι παραπέμπει, καί οὐ τούς ἄλλους μόνον, οἵτινες τοῦτο τολμήσειαν, ἀραῖς ἀνυπερβλήτοις ὑπάγει, ἀλλά καί ἑαυτόν, ἔνοχος εἰ ὀφθείη, πρός τήν ἴσην συνωθεῖ δίκην. Καί οὐδέ μέχρι τούτου τό φοβερόν τῆς ἀποφάσεως περιγράφει, ἀλλά καί τόν οὐρανόν αὐτόν ἐρευνᾷ∙ κἄν ἄγγελον εὕρῃ τοῖς ἐπί γῆς ἐκεῖθεν ἐπιστάντα καί ἕτερόν τι παρά τό εὐαγγελικόν εὐαγγελιζόμενον κήρυγμα, τοῖς ὁμοίοις δεσμοῖς ὑποβάλλει καί τῷ διαβόλῳ παραπέμπει» (ΕΠΕ 4,396,30).
Ἐδῶ, ὁμολογεῖ κατ’ ἀρχάς ὁ Μ. Φώτιος ὅτι ὁ Παῦλος ἔλαβε τήν ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καί λύειν καί ὄχι, ὅπως ἐσεῖς ἀναφέρετε πατέρες, τήν ἐξουσία τοῦ νά παραπέμπη στήν Σύνοδο τούς αἱρετικούς. Μάλιστα ἀναφέρει ὁ ἅγιος, ἡ ἐξουσία του ἐπεκτάθηκε καί στόν οὐρανό, ἐφ’ ὅσον δηλαδή ἀναθεματίζει καί ἀγγέλους, ἄν κηρύττουν κάτι ἀντίθετο στό εὐαγγελικό κήρυγμα. Ἀναφέροντας ἐν συνεχείᾳ τό χωρίον τοῦ Παύλου (Γαλατ. 1,8) τό ἑρμηνεύει λέγοντας ὅτι «τούς παρά τό Εὐαγγέλιον ἕτερον τι τολμῶντας φρόνημα λαβεῖν καί παρεισάγειν τῷ ἀναθέματι παραπέμπει».
Ἄρα λοιπόν, ὅλους αὐτούς, ὁ Παῦλος τούς παραπέμπει εἰς τό ἀνάθεμα, σύμφωνα μέ τόν Μ. Φώτιο καί ὄχι στήν Σύνοδο. Τά λόγια τοῦ ἀπ. Παύλου ὁ Φώτιος τά ἀναφέρει ὡς καταδικαστική ἀπόφασι: «Καί οὐδέ μέχρι τούτου τό φοβερόν τῆς ἀποφάσεως περιγράφει». Ἐν συνεχείᾳ ἐπεκτείνει τήν ἐξουσία τοῦ Παύλου στόν οὐρανό: «ἀλλά καί τόν οὐρανόν αὐτόν ἐρευνᾷ». Στήν ἔρευνα τοῦ οὐρανοῦ ἐξετάζει τό φρόνημα τῶν  ἀγγέλων: «κἄν ἄγγελον εὕρη τοῖς ἐπί γῆς ἐκεῖθεν ἐπιστάντα καί ἕτερόν τι παρά τό εὐαγγελικόν εὐαγγελιζόμενον κήρυγμα...». Αὐτούς τούς ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι θά ἔχουν ἄλλο φρόνημα ἀπό τό εὐαγγελικό «τοῖς ὁμοῖοις δεσμοῖς ὑποβάλλει καί τῷ διαβόλῳ παραπέμπει».EINAI ...XAΣΑΠΗΔΕΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ,

ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΙΒΑΛΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ;


Διαλογος μεταξυ δυο ιατρων
 
του ιατρου κ. Κυπριανου Χριστοδουλιδη
Παρακολουθούμε αυτές τις μέρες την πορεία της υγείας ενός νεαρού ηθοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και η κατάστασή του είναι κρίσιμη. 
Μερικοί είπαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός και άλλοι το διέψευσαν. 
Υπήρξαν μάλιστα σχόλια σε ιστοσελίδες και σας μεταφέρω κάποια από αυτά
 


- Επειδη διαπιστωνω στα σχολια σας,παντελη ελλειψη παιδειας και μηδενικη γνωση πανω στα ιατρικα θεματα εχω να πω τα εξης: 

1) Αυτοι που αποκαλουν τους γιατρους χασαπηδες,οταν αρρωστησουν να μην πανε σε νοσοκομειο,να κατσουν σε μια γωνια και να ψοφολογησουν 

2)Υπαρχουν 2 ειδη καταστολης.
Το κωμα στο οποιο βρισκεται πχ ο Τομας εχει ελπιδες να ξυπνησει δηλ. να επανελθει,διοτι πολυ απλα ο εγκεφαλος ζει, δεν ειναι νεκρος, απλως υπολειτουργει.
Οταν καποιος λοιπον βρισκεται σε τετοιου τυπου κωμα, δεν γίνεται ποτέ λογος για δωρεα οργανων,διοτι ακριβως υπαρχει πιθανοτητα εστω 0,1% το ατομο να συνελθει.

Ο εγκεφαλος μας ειναι το πιο περιπλοκο οργανο του σωματος που κατευθυνει τα παντα και πολλες φορες καταφερνει να "γιατρεψει" τις πληγες του και να κανει επανεκκινηση.
Για το λογο αυτο μερικοι ανθρωποι ξυπνουν απο κωμα ακομη και μετα απο μηνες ή και χρονια!  

Και τωρα ερχομαστε στο δευτερο ειδος κωματος.
Οταν ο εγκεφαλος υφισταται τεραστια ζημια,υπαρχει πιθανοτητα να νεκρωθει.
Απο τη στιγμη που επερχεται η νεκρωση του εγκεφαλου,δεν υπάρχει καμια πιθανότητα,ουτε 0,00000001 ο ασθενης να ξυπνησει.
Τοτε και μονο τοτε,μπορει η οικογενεια του να προχωρησει σε δωρεα των ζωτικων οργανων του που συνεχιζουν να λειτουργουν,εκτος του εγκεφαλου φυσικα που ειναι πλεον νεκρος .
Ειναι ντροπη λοιπον καποιοι απο εσας να αποκαλειτε χασαπηδες,ανθρωπους που για πενταροδεκαρες αγωνιζονται νυχτα μερα να σωσουν ζωες. 
 - Κι εσύ, όταν δεν είσαι γνώστης των ιατρικών πραγμάτων να μην αποφασίζεις να μας παραδώσεις μαθήματα. 
Γράφεις : "Οταν καποιος λοιπον βρισκεται σε τετοιου τυπου κωμα, δεν γίνεται ποτέ λογος για δωρεα οργανων,διοτι ακριβως υπαρχει πιθανοτητα εστω 0,1% το ατομο να συνελθει.".  
Αυτού του είδος το κώμα, με τις 0,1% πιθανότητες να υφεθεί και το άτομο να συνέλθει, βρίσκεται εντός των ορίων του λεγόμενου εγκεφαλικού θανάτου, η πιστοποίηση του οποίου απαιτεί χρόνο. 
Όχι διότι ξέρουμε ότι έχει γίνει νέκρωση, όπως επιπόλαια και μη γνωρίζοντας γράφεις. 
Για να τεθεί η διάγνωση της νέκρωσης του εγκεφάλου ή του στελέχους, χρειάζεται βιοψία, η οποία όμως δεν γίνεται. Είναι ανέφικτο και ιατρικώς απαράδεκτο. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται, είναι να δοθεί χρόνος στον άρρωστο, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή του. 
Τόσο η μετεγχειρητική, όσο και η μετατραυματική ή άλλη, με τη συνοδό θεραπεία που εφαρμόζουμε. Ο χρόνος αυτός είναι άλλοτε άλλος, κυμαίνεται δε σε διάστημα 15 ημερών και ενίοτε μεγαλύτερο. 
Όχι μετά από 2 ή 3 εξετάσεις, σε διάστημα 2 εικοσιτετράωρων, όπου τα σημεία βλάβης του εγκεφαλικού στελέχους επιμένουν, να έρχονται οι συνάδελφοι γιατροί και να βεβαιώνουν τους συγγενείς ότι ο άρρωστος είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρός και ο εγκέφαλός του έχει νεκρωθεί. 
Νέκρωση του εγκεφάλου μόνο με βιοψία διαπιστώνεται, το επαναλαμβάνω, αλλά βιοψία στον εγκέφαλο δεν γίνεται παρά μόνο όταν υπάρχει όγκος, ο οποίος είναι ξένος προς τον εγέφαλο.
 


- Κυριε (...),σαν παντογνωστης και ξερολας παιρνετε αριστα,σαν γιατρος παλι,κατω απο τη βαση.
Εαν ησασταν τοσο εξυπνος,ας περνουσατε στην Ιατρικη οπως εγω.
Φυσικα και διαθετουμε οργανα με τα οποια οι νευρολογοι μπορουν να μετρησουν την δραστηριοτητα του εγκεφαλου,μεσω ερεθισματων που του προκαλουν.
Βιοψια στο εγκεφαλο για να δουμε εαν ειναι νεκρος,πρωτη φορα ακουω!!
Ισως θα επρεπε να σας καλεσουμε στο Πανεπιστημιο να μας αναλυσετε τις θεωριες επιστημονικης φαντασιας σας..
Πλακα θα εχει,να γελασουμε κι εμεις λιγο!
Αλλα τι περιμενεις απο ενα ατομο που αποκαλει τους γιατρους χασαπηδες και ειναι κατα της δωρεας οργανων;
Η αμορφωσια στο μεγαλειο της!
Λυπαμαι αλλα εγω δεν θα πεσω αλλο στο επιπεδο σας.
Ενα θα πω.
Ειθε να μην χρειαστειτε ποτε μοσχευμα,ουτε εσεις ουτε καποιο αγαπημενο σας προσωπο.
Αν και ο Θεος τιμωρει τα μεγαλα και παχια λογια σαν τα δικα σας.
Και συνηθως με το ιδιο νομισμα.
Καληνυχτα και περαστικα.
 - Είσαι μάλλον νεαρός και άπειρος, οπότε συγχωρούνται οι χαρακτηρισμοί που μου αποδίδεις. 
Αν δεν ήξερες τη λέξη σεβασμός και είχες περάσει στην Ιατρική, προφανώς θα είχες μάθει τι σημαίνει.
 Ήταν το πρώτο πράγμα που μαθαίναμε εμείς της παλαιάς Ιατρικής. 
Εσείς οι νεότεροι, και ανώτεροι ημών, γινόσαστε γιατροί, αλλά τη λέξη αυτή δεν τη γνωρίζετε. 
Απόδειξη τα γραπτά σου. 
Εδώ, μπορώ να πω κι εγώ ότι λυπάμαι ειλικρινά.
 Ουδέποτε αποκάλεσα συναδέλφους μου "χασάπηδες". Παραβλέπω και αυτή την ατεκμηρίωτη εμπαθή κατηγορία και πάω στα ιατρικά. 
Ο όρος νέκρωση, είναι όρος που αφορά στην Παθολογοανατομία και τίθεται κατόπιν βιοψίας. 
Εκτός αν πρόκειται περί εμφράγματος, όπου άλλα είναι τα ενδεικτικά, και έμμεσα, σημεία. 
Στον εγκέφαλο, υπάρχουν επίσης τα έμμεσα σημεία, αλλά πάντα είμαστε επιφυλακτικοί στη χρήση του όρου αυτού. 
Στα θρομβοεμβολικά εγκεφαλικά επεισόδια δεν κάνουμε χρήση του όρου αυτού, αν δεν κάνω λάθος. 
Για καταστροφή τμήματος του εγκεφάλου κάνουμε λόγο και όχι για νέκρωση.
 Εφόσον λοιπόν θέλουμε να είμαστε ακριβείς στο έργο μας, είναι άλλωστε το ζητούμενο της επιστήμης, δεν μπορούμε να αποφαινόμαστε ελαφρά τη καρδία, ότι έχουμε νέκρωση του εγκεφάλου ή νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους. 
Όπως λεπτές είναι οι λειτουργίες του εγκεφάλου, οφείλουμε κι εμείς με επιστημονική λεπτότητα και διάκριση να χρησιμοποιούμε τους ιατρικούς όρους. 
Απλώς, θυμίζω εδώ, για να αντιληφθούμε πόση διαστροφή των λέξεων γίνεται, ότι οι μεταμοσχεύσεις άρχισαν με τον όρο "πτωματικός δότης", αργότερα όμως απεσύρθη. 
Δεν μας είπαν τους λόγους. 
Ωστόσο, η παραπλανητική διαφήμιση έπιασε τόπο. 
Το αποτέλεσμα μετράει. 
Τα φάλτσα σφυρίγματα κρίνονται, αν κρίνονται, αργότερα από τους δικαστικούς αθλητές - ως συνήθως θάβονται.
 


Όσο για την αμορφωσιά μου και το επίπεδό μου, ό,τι μου λείπει σου το χαρίζω. 
Το έχεις σε πλεονάζουσα ποσότητα, αλλά δεν θα σου συνιστούσα να το μεταδώσεις σε άλλους
 


"Αν δεν ήξερες τη λέξη σεβασμός και είχες περάσει στην Ιατρική, προφανώς θα είχες μάθει τι σημαίνει", αυτό σου έγραψα, αλλά  προτίμησες να μου ευχηθείς "περαστικά και καληνύχτα"
 Γράφει ο θρασύς σχολιαστής, υποτίθεται γιατρός, με περισσή αναίδεια. 
Και γιατί όχι; 
Σήμερα ουδείς γνωρίζει τη λέξη σεβασμός. 
Επόμενο, να αδυνατεί να σεβαστεί τον άρρωστο, που του ζητά βοήθεια. Ο εγκεφαλικά νεκρός, διδάσκουν οι σοφές κεφαλές, είναι νεκρός, είναι αναίσθητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν έχει ζωή. 
Αλλά δεν παύει να είναι ένας άρρωστος που χαροπαλεύει, κατά τη λαϊκή έκφραση. 
Αυτό όμως δεν τους το διδάσκουν. 
Λες και ο θάνατος δεν είναι ένα ένα κομμάτι κι αυτό της ζωής, λες και δεν άκουσαν ποτέ για την τραγωδία "Αντιγόνη" του Σοφοκλέους, που αγωνίστηκε να θάψει, να θάψει, επαναλαμβάνω, το νεκρό αδελφό της, όχι να του πάρει τα όργανα για να πεθάνει, όπως κάνουν οι σημερινοί θεράποντες της υγείας και της ζωής. 
Ο άρρωστος που πνέει τα λοίσθια είναι για τους νέους μας επιστήμονες ένα κομμάτι κρέας με ανταλλακτικά που πρέπει γρήγορα να του τα πάρουν. 
Και λένε ότι ενδιαφέρονται για τη ζωή! 
Τους συμπαρίστανται μάλιστα και ιεράρχες της εκκλησίας!!
 Τι άλλο να γράψω για το θλιβερό κατάντημα ανθρώπων, που εκπροσωπούν, υποτίθεται, θεσμούς και, υποτίθεται πάλι, τους σέβονται. 
Άλλωστε είμαι ένας "παντογνώστης", ένας "ξερόλας", και το Πανεπιστήμιο ασφαλώς δεν έχει κανένα λόγο να με καλέσει. 
Με τέτοιους γιατρούς που βγάζει, σαν αυτόν που με έλουσε με τόσο χαριτωμένα λόγια, καταλαβαίνω ότι θέση δεν υπάρχει για μένα. 
Οι έδρες θέλουν τους δικούς τους ανθρώπους "κατά τάς ιδίας επιθυμίας" των σοφών διδασκάλων.

Aποτειχισι:  

ΜΙΛΑ ΛΑΛΙΣΤΑΤΕ ΑΜΒΡΟΣΙΕ, 

σε προκαλουμε, τι εχεις να πης;

ΜΟΥΓΓΑ; 

 ================

 

Για όλα μιλούν, εκτός 

 

από την Παναίρεση 

 

του Οικουμενισμού

 
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ο Γεροντας ΕΦΡΑΙΜ της Αριζονας 

αναγνωριζει την Κανονικοτητα 

του μητροπολιτου Ρασκας 

και Πριζρενης, Αγιωτατου 

και Κεχαριτωμενου ΑΡΤΕΜΙΟΥ,

του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ πιστου τεκνου 

του Αγιου Ιουστινου Ποποβιτς, 

εν αντιθεσει με τους αλλους 

τρεις προδοτες και εξωμοτες του,

ΓΙΕΦΤΙΤΣ, ΜΠΟΥΛΟΒΙΤΣ, 

ΡΑΝΤΟΒΙΤΣ.Ως γνωστον, ο Κανονικος μητροπολιτης Ρασκας και Πριζρενης Κεχαριτωμενος Επισκοπος ΑΡΤΕΜΙΟΣ της Εκκλησιας των Κατακομβων της Σερβιας, μετεβη προς το τελος Φεβρουαριου στην Αμερικη, κατοπιν προσκλησεως πολλων Σερβων χριστιανων, αλλα και πολλων  πνευματικων του τεκνων.Με την ευκαιρια αυτη, επισκεφθηκε και τον Γεροντα Εφραιμ της Αριζονας και πολλα απο τα Μοναστηρια του.Ο Γεροντας Εφραιμ τον υποδεχθηκε με πολυ αγαπη και ενθουσιασμο, τον ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ως Επισκοπο και ως Κανονικο Επισκοπο και τον παρακινησε να τελεση  διαφορες ιερατικες πραξεις στο μοναστηρι του.Η τιμη και η αγαπη και η φιλοξενια που του επιφυλαξε ο Αγιος Γεροντας ΕΦΡΑΙΜ της Αριζονας - με τον οποιο ο ιστολογος της ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ συνδεονταν μαζι του απο την νεοτητα του οταν ασκητευε στην Νεα Σκητη του Αγιου Ορους - και τον  φιλοξενησε στα μοναστηρια του, ηταν πρωτοφανης και τιμητικοτατη και απο τον ιδιο και απο τα πνευματικα του τεκνα.
Εδω στην πατριδα μας, στην ταλαιπωρη και κακοπαθημενη Ελλαδα, που κυκλοφορουν πολλοι ΜΑΥΡΟΙ ΟΓΚΟΙ, που απλα κυκλοφορουν σαν ογκοι κρεατος και μονον, τις περισσοτερες φορες, χωρις να σκεπτονται ανθρωπινα, αλλα και χωρις να σκεπτονται και λογικα πριν ενεργησουν, ανακηρυξαν τον ΑΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΤΕΜΙΟ ως....Μοναχο, εκτελουντες τις επιθυμιες των ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ Ρασοφορων της Σερβιας Γιεφτιτς, Μπουλοβιτς, Ραντοβιτς και των αλλων παρομοιων τους.Εκεινα εκει τα ρασοφορα κτηνη, που απομιμηθηκαν τα δικα μας ρασοφορα κτηνη, που ΣΦΑΓΙΑΣΑΝ εν ΨΥΧΡΩ 12 σεμνους και καλους μητροπολιτες, χωρις δικη και χωρις απολογια και χωρις να τηρησουν κανενα μα κανενα δικονομικο μετρο, αλλα ετσι απλα με μια πραξι του φθονου τους και της κακιας τους, μονο σε μια στιγμη μεσα σε μια νυχτα και απο κει και περα συνεχισαν και συνεχιζουν την ....καλοφαγαδικη ζωη τους, και τελειως μα τελειως ασυνειδητα καταπινοντες ολοκληρα Αγια Ποτηρια.
Τηρησαν ή δεν τηρησαν τελειως απανθρωπη κτηνωδη τακτικη;Και μην ενοχοποιησετε μονο τους ιδιους τους σφαγιαστες της εποχης εκεινης που εφυγαν απο τη ζωη ή και καποιοι που ζουν ακομα, αλλα και ολους γενικα τους σημερινους, αφου το προβλημα το διατηρησαν και συνεχιζουν να το διατηρουν
- εφθασαν στο σημειο να κανουν την μητροπολι της Αττικης χιλια κομματια για να εξαφανισουν τελειως την παληα μητροπολι Αττικης και Μεγαριδος, με την συμπραξι και των διεφθαρμενων και προσκυνημενων δοσιλογων πολιτικων,  που ο λαος μια ημερα θα τους κρεμαση.

Αρα ειναι το ιδιο ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ, αιμοδιψεις και φθονεροι και κακοι και κακοτατοι, αφου ομιλουν ακομα και σημερα, για τα απροβλεπτα και ανυπαρκτα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ επιτιμια της ακοινωνησιας, οι  ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ και οι ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΙ.Μην με κακιζετε, για την φρασεολογια μου. 
Προερχεται απο ιερη αγανακτησι.
Εκφραζω την ιδια την πραγματικοτητα, που ισως ειναι και χειροτερη.
Αναρωτιεται κανεις: Δεν ανοιξαν ποτε τους Ιερους Κανονες, να δουν οτι ολες οι πραξεις τους, κατα τους Ιερους Κανονες, τους οποιους ωρκιστηκαν να τηρουν αφου συνεχως υποτιθεται οτι τους μελετουν, ειναι εξ υπαρχης ΑΚΥΡΕΣ και ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ οταν δεν τηρουν, οχι μονο την νομιμη διαδικασια, αλλα ουτε καν τα προσχηματα, αλλα ουτε καν τα στοιχειωδη δικονομικα μετρα;
Τι ειναι αυτοι, μωρε;
Γουλιμηδες;
Τραλαλαδες τελειως;
Και μας παριστανουν τους επισκοπους, ενω δεν ειναι οχι δεσποταδες,αλλα ουτε ...κατσαπλιαδες;Και ιδου, που μολις τους ηρθε μια ...βομβα, επανω στο κεφαλι τους.
Ο Μεγαλος Γεροντας ΕΦΡΑΙΜ της Αριζονα, αναγνωριζει ως Κανονικο τον Επισκοπο ΑΡΤΕΜΙΟ και Αρχιεπισκοπο της Εκκλησιας των Κατακομβων της Σερβιας, και τον υποδεχεται με τις τιμες εν ενεργεια επισκοπου και τον τιμα και τον υπερτιμα και τον αποθεωνει ως ΜΑΡΤΥΡΑ και ως ΑΓΙΟ.

Ἀφιερωμένο στὸ 99%πιλογ ποσπασμάτων, πόδοση κα Σχόλια*:Δάφνη Βαρβιτσιώτη, στορικς


 Τ 1849, Ρσος συγγραφέας Φιοντρ Μ. Ντοστογιέφκυ συνελήφθη ς μέλος συνομωτικς μάδας, ποία περγαζόταν τν νατροπ το τσαρικο καθεσττος. φο δικάσθηκε, καταδικάσθηκε σ θάνατο.
Διπλ Σωτηρία: Πρ το κτελεστικο ποσπάσματος, Ντοστογιέφσκυ –πού, μέχρι τότε, ταν θεος– εδε τν λιο ν νατέλλει πίσω π τν Σταυρ το καμπαναριο μις κκλησίας καί, ξαφνικά, ασθάνθηκε τν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή του ν συγκλονίζονται π μι κρηξη πόλυτης πίστης κα γάπης πρς τν Τριαδικ Θεό.
Τότε, συνέβη τ νέλπιστο: τν τελευταία στιγμή, κατέφθασε μήνυμα τι Τσάρος μετέτρεψε τν θανατικ ποινή του σ ποιν κάθειρξης, σ στρατόπεδο καταναγκαστικν ργων, στν Σιβηρία. κε, Ντοστογιέφσκυ παρέμεινε ως τ 1859, χοντας ς μόνη πνευματικ τροφή του τ Εαγγέλιο.
Προσωπικ Βίωμα; νδεκα χρόνια μετ τν ποφυλάκισή του (δηλαδή, τ 1870), Ντοστογιέφσκυ –βαθι ρθόδοξος πλέον– κδίδει τος «Δαιμονισμένους», τ ποο ναφέρεται σ μι συνομωσία λίγων κα «κλεκτν», γι τν πιβολ νς νέου λοκληρωτικο κοινωνικο συστήματος, το «σιγκαλιεφισμο». πρωτοτυπία το συστήματος ατο συνίσταται στ τι χειραγωγε τν νθρωπόμαζα τόσο παραπλανητικ κα ποτελεσματικά, στε ατ ν συνεργε νθουσιωδς στν δια της τν ποδούλωση.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου