Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Σηκωθηκε θυελλα στη Ναυπακτο.


Οι ευσεβεις χριστιανοι αποδοκιμαζουν τον δεσποτη κ. Ιεροθεο Βλαχο και ζητουν να εγκαταλειψει την μητροπολι και να φυγη.


Δειτε τις εντονες και αποφασιστικες αποδοκιμασιες του πιστου λαου της Ναυπακτου.                                          

                ΕΝΣΤΑΣΗ        ΑΙΤΗΣΗ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ Κατατέθηκε σήμερα (περί ώρα 4,15 μμ.) ενώπιον του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου, Σεβ. κ. Ιερόθεου Βλάχου, η ακόλουθη ΕΝΣΤΑΣΗ. 
Παρά την προσπάθεια του παρόντος συνηγόρου κ. Χάρη Φαρμάκη, ώστε να παραλάβει ένα αντίγραφό της, ως "παρελήφθη όμοιο, "το "δικαστήριο", αρνήθηκε παντελώς, να υπογράψει ότι την παρέλαβε!
Μετά το γεγονός αυτό, συνήγορος και κατηγορούμενος, απεχώρησαν της διαδικασίας, επιφυλασσόμενοι γιά την νομιμότητα της όλης διαδικασίας.


ΕΝΩΠΙΟΝΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ


Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μουΤου Ιγνατίου Σταυροπούλου, (κατά κόσμο Πλάτων Απόστολος) του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ναυπάκτου, ιδρυτικού μέλους και γραμματέα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, (ίδρυση ως νπδδ το 1980), κατοίκου Ναυπάκτου, εγκαταβιούντος και φιλοξενουμένου, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Σκάλα, Δήμου Ναυπακτίας.ΚΑΤΑ1. Του υπ' αριθμ. 491 / 17.12.2012 κλητηρίου Θεσπίσματος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. Ιεροθέου, Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου (ως προς την ένσταση).2. Του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου (ως προς την αίτηση εξαιρέσεως).Ενίσταμαι κατά του ως άνω κλητηρίου θεσπίσματος και ζητώ την εξαίρεση του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου από τα καθήκοντα του Πρόεδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου που θα κρίνει επί του ανωτέρω κλητηρίου θεσπίσματος, για τους κάτωθι λόγους (επιφυλασσόμενος του δικαιώματός μου να προσθέσω εν καιρώ και άλλους):1. Με το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 491 / 17.12.2012 κλητήριο θέσπισμα μου αποδίδεται η κατηγορία «ότι δεν υπακούω σε Απόφαση της από 12.10.2001 της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας (ΙΣΙ)», την οποία, όμως, Απόφαση ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΝΟΩ. Την 6.12.2012 είχα υποβάλει αίτηση προς τον διενεργήσαντα την ανάκριση πρωτ. Θωμά Βαμβίνη, προκειμένου να μου χορηγηθούν πλήρη αντίγραφα της σε βάρος μου σχηματισθείσης δικογραφίας, προκειμένου να λάβω γνώση του περιεχομένου της, να λάβω προθεσμία και να απαντήσω στις σε βάρος μου κατηγορίες. Στα αντίγραφα που μου χορηγήθηκαν (Βλ. το συνημμένο νομίμως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο «Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Φακέλλου» του «Ανακριτικού έργου επί της υποθέσεως του Ιερομονάχου Ιγνατίου Σταυροπούλου») ΔΕΝ υπήρχε η ανωτέρω Απόφαση, η «παραβίαση» της οποίας άλλωστε δεν μου είχε καν αποδοθεί κατά το ανακριτικό στάδιο!Μετά ταύτα, είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι τόσο το κλητήριο θέσπισμα όσο και η γενομένη ανάκριση ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, δεδομένου ότι έχει συμπεριληφθεί κατηγορία για την οποία ουδέποτε έλαβα γνώση ανακριτικώς (ώστε δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω επ’ αυτής), ούτε έλαβα, κατά ανωτέρω, αντίγραφο της από δωδεκαετίας Απόφασης της ΙΣΙ, την οποία υποτίθεται πως παραβίασα, όλα δε τα ανωτέρω τελούν ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου, κ.κ. Ιεροθέου.Με την ανωτέρω συμπεριφορά του ο Πρόεδρος του Επισκοπικού Δικαστηρίου προέβη σε αυταπόδεικτη παράβαση καθήκοντος (ολοκληρώνοντας και «νομιμοποιώντας» την σχετική παράβαση του ανακριτικού υπαλλήλου: Σημειώνεται ότι αμφότεροι είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 Π.Κ. και υπόκεινται στην ποινική ευθύνη για την παράβαση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και των Ειδικών Ποινικών Νόμων που τελείται από υπαλλήλους, όπως εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 259 Π.Κ.). Η παράβαση του Σεβ. κ. Προέδρου συνίσταται στην παράλειψή του α) να κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του παρανομήσαντα ανακριτικού υπαλλήλου που συνέταξε το προσβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα, κατ’ αρχήν μη χορηγώντας μου την επίμαχη Απόφαση (εφόσον αυτή υφίσταται) και κατά δεύτερον προσθέτοντας στο κλητήριο θέσπισμα κατηγορία επί της οποίας ΔΕΝ με κάλεσε να απολογηθώ, και β) να διατάξει μετά ταύτα, ως είχε ρητή προς τούτο υποχρέωση κατ’ άρθρο 117 § 1 ν. 5338/1932, την συμπλήρωση της γενομένης ανακρίσεως.


 
 2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 § 1 & 2 
του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 
περί αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων 
«1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, 
πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

  2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των 
συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από 
κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή 
σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης 
εφόσον α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός 
τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης ή … 
γ) έχουν ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους 
ενδιαφερομένους».

 


Όπως είναι γνωστό, μεταξύ εμού προσωπικώς (πέραν του Νομικού Προσώπου της Ιερας Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου) και του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου κ.κ. Ιεροθέου, υφίσταται ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ενώπιον των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, στα οποία έχω προσφύγει τόσον εγώ εναντίον του κ.κ. Ιεροθέου, όσον και ο ίδιος ο κ.κ. Ιερόθεος, με υποβολή αγωγών, μηνύσεων κ.λ.π. Συνιστά επομένως ΠΡΟΦΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του κ.κ. Ιεροθέου, κατά τα ανωτέρω, να ΑΠΕΧΕΙ από τα καθήκοντα του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου το οποίο καλείται να αποφασίσει επί της ενοχής μου ή μη επί του (προσβαλλομένου) κλητηρίου θεσπίσματος, άλλως ΘΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ σοβαρότατη παράβαση καθήκοντος, η οποία διώκεται τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά.Για όλες τις ανωτέρω εκτιθέμενες πειθαρχικές παραβάσεις και αξιόποινες πράξεις και παραλείψεις επιφυλάσσομαι να προσφύγω ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων της Εκκλησίας της Ελλάδος και του αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ


ΖΗΤΩ


1. Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση - αίτηση εξαιρέσεως.


2. Να ακυρωθούν άπασες οι ανακριτικές πράξεις και το σε βάρος μου κλητήριο θέσπισμα.


3. Να εξαιρεθεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος από τα καθήκοντα του Πρόεδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου που θα κρίνει επί του ανωτέρω κλητηρίου θεσπίσματος,Ναύπακτος, 21 Δεκεμβρίου 2012


Ο Ενιστάμενος – Αιτών Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


Αρχιμ. Δρ. Ιγνάτιος Σ. Σταυρόπουλος 

Δικηγορος  Χάρης Κων. Φαρμάκης
Aναστατωμενος 

ο πιστος λαος της Ναυπακτου 


Επεσε "ξυλο" 

στη μητροπολι Ναυπακτου


Ο δεσποτης που βλεπει το ...ακτιστο φως, λυσσαλεα αγωνιζεται, με θεους και δαιμονες, να κλειση την μονη της Μεταμορφωσεως του Σωτηρος.


Φωνες ακουγονταν σε ολη την Ναυπακτο ρυθμικα λεγοντας ΑΝΑΞΙΟΣ.Ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σταυρόπουλος κλήθηκε από τον μητρόπολιτη Ναυπάκτου κύριο Ιερόθεο να απολογηθεί  διότι, παρά την απαγόρευση της  Ιεράς Συνόδου , Ιερουργεί στο Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως  Ναυπάκτου.Στις 3:30μ.μ. παρουσιάστηκε στο Επισκοπείο μαζί με άλλους Μοναχούς για να απολογηθεί.


Μόλις πληροφορήθηκαν οι κάτοικοι της Ναυπάκτου το λόγο που παρουσιάστηκαν οι Μοναχοί στη Μητρόπολη ξεσηκώθηκαν και τουλάχιστον 150 άτομα περικύκλωσαν το Επισκοπείο  Ναυπάκτου, φωνάζοντας να φύγει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος  από τη Ναύπακτο ως ανεπιθύμητος και ως πολέμιος της Μονής Μεταμορφώσεως την οποία έχτισε ο Ναυπακτιακός λαός.


Φωνές ακουγόντουσαν σε όλη την Ναύπακτο ρυθμικά λέγοντας ΑΝΑΞΙΟΣ.


Τα αίματα άναψαν όταν εμφανίστηκε ο πατήρ Θεμιστοκλής και ο πατήρ Καλλίνικος, δεξιά χέρια του Μητροπολίτου Ναυπάκτου.


Το πλήθος άρπαξε από τα γένια τον π. Θεμιστοκλή πετώντας τον στο έδαφος.


Ο δε Ιερομόναχος Καλλίνικος πρόλαβε και τράπηκε σε φυγή.


Ειδοποιήθηκαν Αστυνομικές δυνάμεις από το Αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου και με ενισχύσεις από την αστυνομία Μεσολογγίου για να προστατέψουν τον Μητροπολίτη και τους κληρικούς που έχει φέρει μαζί του.


Αυτήν τη στιγμή  πληροφορίες που λαμβάνουμε μας αναφέρουν ότι, δε θα αφήσουν να λειτουργήσει ξανά ο Μητροπολίτης  μόνο με τα ΜΑΤ και την Αστυνομία θα μπορεί να λειτουργεί.Δυστυχώς γεγονότα που βιώσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες στη Μητρόπολη Λαρίσης και στη Μητρόπολη Αττικής, αναβιώνουν τώρα στην Ναύπακτο.
Οι κάτοικοι λένε ότι, ο Μητροπολίτης προκαλεί   το λαό με τα όσα κάνει εις βάρος  της Μονής  Μεταμορφώσεως, οι λύσεις όπως μας ενημερώνουν οι αγανακτισμένοι πολίτες, είναι δύο ή να αλλάξει τακτική ή να παραιτηθεί από την Μητρόπολη Ναυπάκτου και να πάει σε άλλη Μητρόπολη, εάν βέβαια τον δέχονται αλλού.pentapostagma.grΑποτειχισι: 

Πηραμε μια διαψευσι των γραφομενων, οσον αφορα την βιαιοπραγια κατα του π. Θεμιστοκλη, οτι δεν ειναι αληθεια.
Απλα ο π. Θεμιστοκλης επιασε καποιον απο το λαιμο και εσπευσαν καποιοι χριστιανοι και τον απωθησαν.
Αυτο και μονον ειναι η αληθεια και οχι οτι τον επισαν απο τα γενια και τον εριξαν κατω.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ο αειμνηστος Αρχιεπισκοπος Κυπρου Χρυσοστομος Α’ και αλλοι επισκοποι κοροϊδευουν τον «κουρελοαφορισμο» του Ομολογητου Θεολογου κ. Νικολαου Σωτηροπουλου

 

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α’ και άλλοι επίσκοποι κοροϊδεύουν τον «αφορισμό» του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

 

 
O παρανοϊκός Αθανάσιος Γιέφτιτς μέλος ενεργό και δραστήριο και υπογειο της ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΣ του Βελιγραδίου, φόρεσε την ΠΑΠΙΚΗ ΤΙΑΡΑ και δια του τρόπου αυτού και ολων των αλλων αντιχριστιανικών δραστηριοτήτων του, διακηρύττει την προσχώρησί του όχι μονον στην Παμπάλαια Φραγκολατινική Αίρεσι των Παπολατίνων, αλλα και στην ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ που εχει αλωσει σχεδόν όλα τα πάλαι ποτε πατριαρχεία και τις εκκλησίες.
Ιδού ο ηγαπημενος  και στοργικοτατος πατερούλης του παρανοϊκου Αθανασιου Γιεφτιτς.

Εχει παντοτε ανοιχτες τις αγκαλες του για να υποδεχθει στην μανδρα του τα ...απωλολοτα προβατα του οικου Ισραηλ, οπως ειναι ολόκληρο το Σερβικο Κογκλαβιο των ρασοφορων ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ, που επισκεπτονται τις Εβραϊκες Χαβρες και τους Παπολατινικους ναους του Εωσφορου.


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗτου κ. Δημητρίου Τσουμάκου


απο τη ΜελβούρνηΠρος όλους του κουκουλοφόρους και μασκοφόρους, που ηδονίζονται και χαιρεκακούν υβρίζοντες ανάνδρως πίσω από το κάλυμμα της ανωνυμίας,

"Κύριοι". 
Είσθε ΔΕΙΛΟΙ και ΓΕΛΟΙΟΙ! 
ΑΙΣΧΟΣ και ΝΤΡΟΠΗ σας! 
Αφαιρέσετε τα παντελόνια και φορέσετε φούστες. 
Τα πυρά σας είναι άσφαιρα, δεν βρίσκουν τον στόχο τους. 
Τον γίγαντα θεολόγο και βράχο της Ορθοδόξου Πίστεως και διακεκριμένο επιστήμονα Νικόλαο Σωτηρόπουλο δεν τον φτάνετε ούτε μπορείτε να τον μειώσετε. 
Και μόνον ότι ασχολείσθε, έστω και ανωνύμως, τόσες ημέρες με ένα "αφορισμένο" είσθε για γέλια και αποδεικνύετε, ότι τον υπολογίζετε τα μέγιστα, σας ενοχλεί και σας τσουρουφλίζει. 
Όπως ενοχλείται και ο Διάβολος από τον Σταυρό και το λιβάνι. 
Όσο για τους χαρακτηρισμούς και τα παράσημα, με τα οποία τον στολίζετε και τον αγιάζετε, μάθετε ότι και τον ίδιο τον Χριστό τον ύβριζαν οι αρχαίοι ομότροποί σας, λέγοντας ότι "εν Βεελζεβούλ τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια" (Λουκ. ια' 15). 
 Την ίδια ανησυχητική διαστροφή εμφανίζετε και σεις.

Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τι λέγετε και τι γράφετε σεις οι δειλοί ανωνυμογράφοι και οι προσκυνημένοι. 
Μας ενδιαφέρει τι λέγει ο ίδιος ο Χριστός. 
Ο Χριστός λοιπόν σαφώς, ρητώς, κατηγορηματικώς και απεριφράστως σας "αδειάζει", και ΜΑΚΑΡΙΖΕΙ όσους αφορίσθηκαν για το όνομά του.  
"Μακάριοι εστε όταν μισήσωσιν υμάς οι άνθρωποι, και όταν αφορίσωσιν υμάς και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το όνομα υμών ως πονηρόν ένεκα του Υιού του ανθρώπου.  
Χάρητε εν εκείνη τη ημέρα και σκιρτήσατε· ιδού γαρ ο μισθός υμών πολύς εν τω ουρανώ" (Λουκ. στ' 22-23). 

Τέτοιος αφορισμός είναι αφορμή χαράς και αγαλλιάσεως, διότι ο μισθός θα είναι μεγάλος στον ουρανό.  
ΜΑΚΑΡΙΟΣ και ΕΥΤΥΧΗΣ λοιπόν ο Σωτηρόπουλος, σύμφωνα με το αδιάψευστο στόμα του Θεού. 
Και ελεεινοί και όντως αφορισμένοι όσοι καταφονείτε τον αιώνιο λόγο Του και βγάζετε ψεύτη τον ίδιο τον Θεό.

Πέρα από τον λόγο του Χριστού, μας ενδιαφέρει και τι λέγει η υγιής συνείδηση της Εκκλησίας και όχι ο οχετός των ανωνύμων μασκοφόρων και κουκουλοφόρων. 
Παραθέτω δύο μόνο εκδηλώσεις συμπαραστάσεως προς τον διακεκριμένο επιστήμονα και ομολογητή Θεολόγο Σωτηρόπουλο εν σχέσει προς τον παράνομο και παράλογο αφορισμό του. 
Εν ευθέτω χρόνω θα παρουσιασθούν και άλλα στοιχεία.

Πρώτον
Το ομόφωνο ψήφισμα της 10 Μαρτίου 1996 της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), παρουσία 2.000 Ελλήνων Θεολόγων, που συνήλθαν στο ξενοδοχείο Caravel των Αθηνών, και αποφάνθηκαν ότι ο περιβόητος αφορισμός του συναδέλφου Νικολάου Σωτηροπουλου είναι "πλήγμα στο σώμα των ορθοδόξων θεολόγων" και παρακαλούν το Πατριαρχείο για την "άμεση άρση του άνευ απολογίας αφορισμού" του. 
Το ψήφισμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΠΕΘ και Καθηγητή Πανεπιστημίου Κωνσταντίνο Μουρατίδη (http://niksothropoulos.wordpress.com/2012/12/20/a-122/).

Δεύτερον
Την από 01-03-2001 γραπτή δήλωση του Μητροπολίτου Κορινθίας Παντελεήμονος, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως και ευθαρσώς το έγκυρον του επιβληθέντος αφορισμού. 
Γράφει λοιπόν απαντητικώς ο Παντελεήμων με αφορμή προηγηθείσα διαμαρτυρία του Αυστραλίας Στυλιανού προς αυτόν, διότι τόλμησε να καταφρονήσει την άδικη ποινή της Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου και να προσκαλέσει τον Σωτηρόπουλον ως επίσημο ομιλητή στους εορτασμούς του Αποστόλου Παύλου στην Μητρόπολη Κορινθίας:

"Αγνοεί ο Αρχιεπίσκοπος, ότι ακόμη και η Υπερτελής και Μείζων Σύνοδος υποχρεούται, προ αποφάσεώς της, να δεχθή και την Απολογίαν του Κατηγορουμένου, βεβαιωμένου δραστηρίου Χριστιανού βεβαπτισμένου, και δια την δεοντολογίαν, και δια την ολοκλήρωσιν των σκέψεών της, και δια την λογικήν, και δια την ψυχολογίαν, και δια την αδιάβλητον εμφάνισιν της τιμωρίας προς τα έξω, και, εις τους καιρούς μας, ακόμη και δια τα ανθρώπινα δικαιώματα".


Αυτά επί του παρόντος. 
Είναι θλιβερό και σημείο των καιρών να αφορίζονται και να διώκονται ευσεβείς και καταξιωμένοι εργάτες του Ευαγγελίου την ώρα που στην κοινωνία μας πλεόνασε η ασέβεια και η πρόκληση. 
Ουδείς εκ των συντελεστών του αισχροτάτου θεατρικού έργου CORPUS CHRISTI δεν αφορίσθηκε. 
Δεν αφορίσθηκε ούτε ο ρυπαρότατος και κομπλεξικός Μίμης Ανδρουλάκης, που ύβρισε αισχρά τον Αρχηγό της Πίστεώς μας, τον Χριστό, με πορνογράφημά του. 
Απεναντίας ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον προσκάλεσε στο Φανάρι και συζήτησαν για το πορνογραφικό και βλάσφημο βιβλίο. 
Μετά δε τη συζήτηση ο Ανδρουλάκης δήλωσε: 
"Ο Πατριάρχης, ως άνθρωπος μεγάλης πνευματικότητας, κατανόησε πολύ καλά ότι δεν είχα καμία πρόθεση να θίξω τον Ιησού". 
Ο Πατριάρχης, όπως έδειξε κατανόηση απέναντι του ρασοφόρου υβριστού του Θεανθρώπου, του Αυστραλίας Στυλιανού, έτσι έδειξε κατανόηση και απέναντι του ομοίου του λαϊκού υβριστού του Θεανθρώπου, του Μίμη Ανδρουλάκη. 
O tempora! O mores!

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώ τους Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Κώστα Νούση και τους όπισθεν αυτών γραφικούς μασκοφόρους και κουκουλοφόρους ομοϊδέατες τους: 


Ανάμεσα σε αναριθμήτους ασεβείς και αντιχρίστους της εποχής μας, γιατί κρίθηκε άξιος αφορισμού μόνον ο Σωτηρόπουλος; 
Αμείλικτο το ερώτημα...
Τελικες απαντήσεις 

στους Συνηγορους του Διαβολου του κ. Νικολαου Πανταζη 
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ:  

Η συζήτησι για τον αδικο και ανεντιμο και αυθαιρετο  ΚΟΥΡΕΛΟΑΦΟΡΙΣΜΟ, του δαιμονιου Αρχιμαχαραγια και Αρχιαιρεσιαρχου Βαρθολομαιου, κατα του Ανιδιοτελεστατου Αγωνιστου και Ομολογητου Θεολογου Νικολαου Σωτηροπουλου, συνεχιζεται εντανικα, πραγμα που αποδεικνυει οτι το ζητημα αυτο απασχολει εντονα τους πιστους ανθρωπους. 
Ηδη τα σχολια των επισκεπτων μας υπερεβησαν σημερα πρωι Παρασκευη τα 75. 
Ο κ. Νικολ. Πανταζης θετει τελος στον διαλογο του με τους εν Ελλαδι ...Συνηγορους του Διαβολου.
Εμεις το ζητημα του ΚΟΥΡΕΛΟΑΦΟΡΙΣΜΟΥ δεν θα το αφησουμε. 
Θα επανερχομαστε συνεχεια και θα κακιζουμε την αμετανοησια των γνωστων ΕΝΟΧΩΝ δεσποταδων, που δεν εννοουν με τιποτα να καταλαβουν το λαθος τους.
Ο Διαβολος τους κλεινει τα ματια της ψυχης τους και δεν τους αφηνει να δουν καταματα το φταιξιμο τους, για να αποκαταστασουν τα πραγματα οικοθεν, αλλα ζητουν απο τον δεδιωγμενο ενεκα ομολογιας και δικαιοσυνης Θεολογο Νικολαο Σωτηροπουλο, ταπεινωτικες δηλωσεις μετανοιας, ανατρεποντας την πρακτικη και το ηθος της Εκκλησιας.


 Παρέμβασι ΝΟΥΣΗ

Στην αρχη θεωρησα αναξια αντισχολιασμου το δικα σου παραπανω. ωστοσο θα κανω δυο επισημανσεις, αδελφικα:

εχεις δικιο που με στελνεις στην κολαση, διοτι δε νομιζω πως ειμαι αξιος του παραδεισου. αλλα θα σε παρακαλουσα αντι να με ριχνεις εκει, να προσευχεσαι για μενα.

θα ηθελα επισης να σου τονισω οτι ισως το σχολιο μου για τον ν.σ. δεν εγινε με την πρεπουσα προς αυτον αγαπη, οποτε και προκαλεσε αντιδρασεις.

αναφορικα με την ειδωλοποιηση: θα σε παρακαλουσα να μην προσκολλασαι σε προσωπα, αλλα στον Χριστο. ακομα και αν θαυμαζεις καποιον, ποτε δεν πρεπει να τον υπερεκτιμας.προφανως επισης δε γνωριζεις πως οχι μονο ο σωτηροπουλος, αλλα και ο Στυλιανος ηταν φιλος με τον γεροντα Παισιο.για τον μη τονισμο μου εχω εξηγησει και παλιοτερα. θα ηθελα ομως οταν κρινεις καποιον για κατι, να φροντιζεις στον ιδιο τομεα να εισαι πιο προσεχτικος, οπως για παραδειγμα με την ορθογραφια σου εδω. αλλιως φαινεται εμπαθης και βεβιασμενη η παρεμβαση σου.
δεν καταλαβα επισης πού κολλαει εδω ο π. Αθανασιος Μυτιληναιος και ποτε τον ανεφερα με λαθος τροπο, ωστε να ενοχληθεις. ωστοσο χαιρομαι που τον αγαπας ως μεγαλη εκκλησιαστικη προσωπικοτητα, οπως αλλωστε και εγω. για την ιστορια σου αναφερω οτι τον ειχα γνωρισει εν ζωη, ακουγα συχνα τα κηρυγματα του και ειχαμε μια καλη διαπροσωπικη σχεση.

τελος, να σε συγχαρω για το θαρρος της επωνυμιας σου, εστω και αν διαφωνω με το υφος και τον τροπο σου.

ολοι ειμαστε εξαλλου ενα εν Χριστω.

Κώστας Νούσης

Αγαπητέ Κώστα Νούση,
Δεν σε τιμούν αδερφέ μου, και συμπατριώτη μου, οι τυφλές, πεισματικές σου αντιπαραθέσεις και τα ειρωνικά σου χλευάσματα, ξεσπάσματα του εγωϊσμου σου. 
Λυπάμαι πάρα πολύ που είσαι και Θεολόγος και χρειάζεται να σου εξηγήσω την αναφορά μου στο Αγιογραφικό-χωρίο για τους αδίκους, και το ότι δεν το κατάλαβες (ή κάνεις πως δεν το κατάλαβες για να ξαναπουλήσεις εντυπώσεις και να «γοητέψεις» το κοινό με ταπεινολογίες) αυτό αποδεικνύει μεγάλη πνευματική φτώχεια. 
Η επίκληση του χωρίου δεν σημαίνει καμία παραπομπή σου στην κόλαση, Κωνσταντίνε, διότι ΔΕΝ στέλνω εγώ τους αδίκους αλλά ο Δικαιοκρίτης Χριστός ο Ίδιος που το λέει, όχι αυτός που υπενθυμίζει το χωρίο προς σωφρονισμό.

 

Η σωστή Θεολογική ερμηνεία (δεν σε δασκαλεύω και συγνώμη που κάνω τον Θεολόγο στον Θεολόγο αλλά ανατρέπω την ανεπίτρεπτη παρερμηνεία σου) είναι ότι θα πάνε στην κόλαση οι άδικοι εφ΄ όσον μέχρι θανάτου τους και κατά τον χωρισμό της ψυχής τους από το σώμα, δεν μετανοήσουν. 
Εσύ δεν εκοιμήθης αδερφέ οπότε έχεις περιθώρια μετανοίας, όπως και εγώ που τα γράφω, όμως φοβούμαι και φοβούμαι ότι στην κόλαση θα καταλήξω εκτός εάν αξιωθώ το μέγα έλεος που νυχθημερόν επικαλούμαι. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αδικούμε και να σπιλώνουμε εργάτες του Ευαγγελίου, δεδιωγμένους ένεκεν δικαιοσύνης.Δεύτερον, μιλάς για «ειδωλοποίηση» και ότι «προσκολλούμαι και υπερεκτιμώ». 
Και αυτά όλα είναι, τί κρίμα, αισχρές κακοήθειες και ασύστολα ψεύδη που πάλι τον εαυτό σου ντροπιάζουν! 
Γιατί το κάνεις αυτό αδερφέ μου; 
Γιατί σου αρέσει να δίνουμε τόσο εύκολα τόπο στον διαβολο και να τον δοξάζουμε με συκοφαντίες; 
Γνωρίζεις ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ότι «είδωλο» σε όλα τα Λεξικά σημαίνει «αυτό που θεωρούμε και λατρεύουμε ΣΑΝ ΘΕΟ». 
Τον κ. Σωτηρόπουλο ΔΕΝ τον λατρεύω για Θεό, ΔΕΝ τρελλάθηκα και ΔΕΝ τον εκτιμώ παραπάνω από τον Χριστό, άπαγε της βλσφημίας!
 Να θυμάσαι στην Δευτέρα Παρουσία αυτές σου τις συκοφαντίες και από την κόλαση που θα βρίσκομαι θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. 
Ομως εδώ στη γη, δόξα τω Θεώ δεν προσκύνησα «θεώ αλλοτρίω» και συ πας ύπουλα να μου επισυνάψεις την αίρεση της προσωπολατρείας.
 Δεν σου το επιτρέπω. 
Αποκάλεσέ με ότιδήποτε άλλο θέλεις, οποιαδήποτε άλλη αισχρή και ανήθικη ετικέτα αλλά αιρετικό ΠΟΤΕ! Περιμένω τη συγνώμη σου. 
Τρίτον, όποιος δεν έχει επιχειρήματα καταφεύγει στην εντόπιση ορθογραφικών λαθών. 
Και πάλι αδυνατώ να διανοηθώ από ποιό σχιζοφρενικό συμπέρασμα το συνάγεις ότι από τα ορθογραφικά μου λάθη (για τα οποία ειλικρινά ζητώ δημοσίως, παγκοσμίως συγνώμη) λες ότι από αυτά «φαίνεται εμπαθής και βεβιασμένη η παρέμβασή σου»... 
Αυτό πού κολάει;
 Όταν έγραφα την απάντηση, εδώ στην Αυστραλία ήταν περασμένα μεσάνυχτα αφού είμαστε 9 ώρες μπροστά και με την εκτεταμένη αυπνία από τα δίδυμα μωρά μας και το φόρτο εργασίας τεχνικού υπολογιστή και λογισμικών ασφαλείας, μου διέφυγαν. 
Και πάλι ας μου το συχγωρέσουν όλοι. 
Θα δείξω στο μέλλον περισσότερη επιμέλεια. 
Τέτοιο όμως μέλλον χριστιανικής λογομαχίας ας μου λείπει.

Και μία μικρή απάντηση στους υπολοίπους που αναφερθήκαν σε μένα. 
Το ότι ήρθε ο ΑΓΙΟΣ Γέροντας Παϊσιος στην Αυστραλία το γνωρίζω. 
Το ότι όμως οι Άγιοι Γέροντες «υπερ-αγαπούσαν» τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας δεν στηρίζεται πουθενά και δεν ευσταθεί καθόλου, και όποιος αμφιβάλλει ας ανατρέξει στα φρικτά και αποκαλυτπικά συμπεράσματα του Αγίου Γέροντα Παϊσίου καταγεγραμμένα στους σχετικούς Τόμους, που ντρέπομαι κιόλας να τα δανειστώ... Όσο για τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, που γνώρισα από κοντά και αξιώθηκα ο όντως ανάξιος τρομερές υπερφυσικές αποκαλύψεις, και που θα’πρεπε να ντρεπόμαστε που τον βάζουμε και στο στόμα μας, γνωρίζω όμως από πρώτο χέρι ότι σεβόταν, εκτιμούσε αφάνταστα και αγαπούσε πάρα πολύ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ και αποκάλυψε ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ Θεοσημείες στον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο, εν όψει των καταγγελιών του για τις βλασφημίες του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας.

Ακόμη και ο ΑΓΙΟΣ, Χαρισματικότατος Πνευματικός μου από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, (και ΔΕΝ επιχειρώ κοντά στον Θείο Βασιλικό Ηγούμενο να ποτίσω την γλάστρα υπόληψή μου) ο Νέος Θεολόγος και Μέγας Ερμηνευτής της Εκκλησίας μας, Πατήρ (με Κεφαλαίο ‘Π’) Αθανάσιος Μυτιληναίος έτρεφε και εξέφραζε δημοσίως στις Θεοδίδακτες ανεπανάληπτες Ομιλίες του, ιδιαίτερη αγάπη και τιμή στο πρόσωπο του κ. Νικολάου Σωτηροπούλου, αυτό σημαίνει πως ΚΑΤΙ γνώριζαν και διέβλεπαν οι Άγιασμένοι και Όντως Φωτισμένοι αυτοί Νόες). 
Εσείς οι φιλοοικουμενιτές «το χαβά σας!»
 Απαξιώ και δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σας. 
Δικαίωμά σας να λέτε ότι θέλετε. 
Η φρικτή εκείνη ημέρα της Αδεκάστου Κρίσεως όλων μας θα δείξει. 
Το μόνο που έχω να πω και να επισφραγίσω είναι πως εάν ο αφορισμός γινόταν σε σένα προσωπικά Κώστα ή σε αυτούς που με εχθρεύονται (και δεν τους κρατώ κακία, ο Θεός να τους συγχωρεί) με τον ίδιο άδικο τρόπο χωρίς κλήση σε απολογία, ΠΑΛΙ θα ήλεγχα με το ίδιο σθένος αυτή τη μεγάλη αδικία, αντικανονικότητα και αντορθόδοξη τακτική. 
Δεν είναι μόνο το πρόσωπο του κ. Σωτηροπούλου, το οποίο σέβομαι, αγαπώ και εκτιμώ (όχι υπερ-εκτιμώ) αλλά η καθεαυτή αδικία (ιδίως όταν προέρχεται από Εκκλησιαστική Αρχή), είναι μεγάλη αμαρτία σε όποιον και εάν γίνεται.

Με ερωτά ο π. Δημήτριος, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικώς, εάν ο κ. Σωτηρόπουλος κοινώνησε στην Αδελαϊδα από ψευτοπαπά. 
Δεν τον ακολούθησα σε καμία περιοδεία του και δεν γνωρίζω το περιστατικό, ούτε δέχομαι τους σχισματικούς εν Αυστραλία, με τους οποίους δεν έχω καμία σχέση και δεν αναγνωρίζω. 
Παραμένω σταθερά κάτω από την επίσημη Εκκλησιαστική μου αρχή, διακονώ την ενορία μου ως Ιεροψάλτης (κατά δύναμιν) με σεβασμό και αγάπη, ασχέτως εάν με έπαψαν πολύ άδικα να επιτελώ κηρύγματα σε Ναούς χωρίς να μου αποδώσουν (όπως επιβάλλει το Εκκλησιαστικό Δίκαιο) συγκεκριμένη κατηγορία ή να με καλέσουν σε απολογία (συνηθισμένη πρακτική)...

 

Το ότι τους σέβομαι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα σιωπήσω ή θα φοβηθώ να ομολογήσω την Αλήθεια και να ελέγξω την οποιαδήποτε αίρεση.* Και είναι ΑΙΡΕΣΗ να γράφει ο Αυστραλίας κ. Στυλιανός ότι ο Χριστός δεν ήταν αναμάρτητος εξ άκρας συλλήψεως, όπως ακριβώς μας παρέδωσαν οι Αγιοι Πατέρες, ούτε κατέβηκε από τον ουρανό Αναμάρτητος αλλά «κατέκτησε» την αναμαρτησία σταδιακώς, "βήμα προς βήμα, με οδύνη» (υπονοεί την οδύνη της ηδονής) κατόπιν (αδικαιολογήτου, ανυπάρκτου και παντελώς αντιδογματικού) «αγώνος και πάλης» μεταξύ των δύο φύσεων και των δύο θελήσεών του και έπειτα «κατέκτησε» την αναμαρτησία και αναδείχθηκε ηθικώς θριαμβευτής... (ίδε την περιβόητη Εγκύκλιο «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» (τεύχος Δεκεμβρίου 1988).* Είναι ΑΙΡΕΣΗ να υπογράφει στη Συμφωνία του Μπαλαμάντ την αιρετική ψευτοθεωρία των κλάδων, των πολλών Εκκλησιών και όχι ΜΙΑ κατά τους 318 Θεοφόρους Πατέρες της Α Οικουμενικής Συνόδου,* Είναι ΑΙΡΕΣΗ να αποδέχεται Αποστολική Διαδοχή και κοινά μυστήρια με τα αιρετικά δόγματα (ίδε ολόκληρο το αισχρό και ντροπιαστικό Κείμενο της Συμφωνίας του Μπαλαμάντ),* Είναι ΑΙΡΕΣΗ να υπερασπίζει, να διαφημίζει και να θαυμάζει έντονα από επισήμου κρατικής τηλεοράσεως SBS την απολύτως ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΟΡΝΟΤΑΙΝΙΑ που δείχνει το Χριστό να επιθυμεί σεξουαλικούς έρωτες από πάνω στο σταυρό, να κάθεται στην ουρά έξω από οίκο ανοχής μεθυσμένος μαζί με τον Ιούδα και άλλα αισχρά (ας μη βρωμίζω περισσότερο τα χείλη μου και τα αυτιά των αναγνωστών μας) και ο Αυστραλίας να εξυψώνει τον ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ Καζαντζάκη ότι του έκανε μάλιστα «έντονη εντύπωση και ότι ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ..». 
Οχι κύριοι συνευδοκούντες με αιρετικούς και οικουμενιστές Αρχιερείς. 
Η Βλασφημία του Αναμαρτήτου Προσώπου του Χριστού και Θεού που λατρεύουμε ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ «ποιητική αδεία». 
Είναι δειλεία και υποκρισία να κατηγορεί ο Αυστραλίας τον Πατριάρχη για δειλό και άλλα επίθετα σε τοπικές εφημερίδες για προσωπικά θέματα και να ΣΙΩΠΑ όταν τον βλέπει να συμπροσεύχεται με τον Πάπα και να τον αποκαλεί ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟ και να τον αναγνωρίζει σαν ΕΚΚΛΗΣΙΑ με Αποστολική Διαδοχή.Και έρχεται τώρα ο π. Χρήστος Θεοδωρίδης να μας λέει πως λυπάται που επηρεάστηκε από τον κ. Σωτηρόπουλο και να επαινεί την διακονία του Αρχιεπισκόπου. 
ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ π. Χρήστο που πιάνεις στα χέρια σου το Δισκοπότηρο και φοβάσαι να ομολογήσεις Τον Αναμάρτητο Κύριό σου και να με τόση αχαριστία κατηγορείς τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο που ΑΔΙΚΑ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ και με γελοίο, αντικανονικό και αντορθόδοξο τρόπο "αφορίστηκε" και συ φοβάσαι να μιλήσεις για αυτήν την μεγίστη αδικία. 
Όταν όμως η αδικία γίνεται στα πρόσωπά μας, τότε γινόμαστε έξω φρενών. 
Όταν αδικείται ένας μεγάλος πνευματικός ευεργέτης μας που μας πότισε με αγάπη Χριστού, αγάπη Ευαγγελίου και αγάπη Ορθοδοξίας, τότε σιωπούμε μήπως τεθούμε σε αργία και χάσουμε τη βολευτική μας θέση.ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Νικόλαος Πανταζής

Μελβούρνη, Αυστραλία.


Αν και απαξιώ να ασχοληθώ με «Ανωνύμους», συμφωνώ απολύτως με τον «Φίλο» που παρακαλεί να σταματήσουμε τις εχθροπραξίες και να μην κάνουμε το χατίρι του καταστροφέα Εωσφόρου. 
Αν διαβάσουν τη διχόνια μας οι αιρετικοί, θα ψυχρανθούν και θα αποτραβηχτούν άλλο τόσο... 
Αμήν, ότι ειπώθηκε, φτάνει πια η λασπολογία. 
Υπάρχουν απανωτές αθωωτικές αποφάσεις. 
Οι συκοφάντες του κ. Σωτηροπούλου εξευτελίστηκαν στα κοσμικά Δικαστήρια. 
Ας μην εξευτελιστούν και στα επουράνια, όταν Βίβλοι ανοίγονται και λόγια και πράξεις ελέγχονται...
ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Νικόλαος Πανταζής

Μελβούρνη, Αυστραλία.Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου