Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΟΛΟΙ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΝ 

ΦΙΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ
«Τον του Άθω φωστήρα και της Νάξου το βλάστημα,
και της Εκκλησίας απάσης τον θεόπτουν διδάσκαλον,
Νικόδημον τιμήσωμεν πιστοί,
ως έμπλεων σοφίας θεϊκής.
Διδαχάς γάρ ουρανίους και δαψιλείς,
βλυστάνει τοις κραυγάζουσι.
Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ,
δόξα τω σε στεφανώσαντι,
δόξα τω σε χορηγούντι διά σου ημίν τα πρόσφορα».

ΟΧΛΕΙΤΑΙ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑ


Ο ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 

8ης και 9ης
 
  
του Αγωνιστού Αντιοικουμενιστού και Αντιλατίνου

μητροπολίτου Πειραιώς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ  Πρός Τόν
Μακαριώτατον
᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν
καί πάσης ῾Ελλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
᾿Ιωαν. Γενναδίου 14
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
 


Μακαριώτατε Δέσποτα,
               Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί,
 


Προαγόμεθα διά τοῦ παρόντος, λαβόντες γνῶσιν διά τοῦ Ὑμετέρου ἀνακοινωθέντος τῆς καταρτισθείσης ἡμερησίας διατάξεως τῆς προσεχοῦς τακτικῆς συνελεύσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας (2 - 5 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.) ὅπως πάνυ εὐλαβῶς ὑπομνήσωμεν Ὑμῖν ὅτι διά τῆς εἰρημένης ἡμερησίας διατάξεως παραβιάζεται σαφῶς ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου 6 παραγρ. 2 ἐδαφ. 3 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» δι’ ἧς προβλέπεται ὅτι: «Ἡ ΙΣΙ συνεδριάζει βάσει ἡμερησίας διατάξεως. Ἐπί τακτικῆς συνελεύσεως ἡ ΔΙΣ καταρτίζει τήν ἡμερησίαν διάταξιν καί ὁ Πρόεδρος κοινοποιεῖ ταύτην... Ἐάν αἱ ἐργασίαι τῆς τακτικῆς συνόδου τῆς ΙΣΙ περατωθοῦν χωρίς νά ἐξαντληθῆ ἡ ἡμερησία διάταξις τά ὑπολειπόμενα θέματα συζητοῦνται ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κῶ ς καί κατά   π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α κατά τήν ἀμέσως προσεχῆ τακτικήν σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας».

 


Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι κατά τήν προλαβοῦσαν τακτικήν σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 2011, τά εἰς τήν ἡμερησίαν διάταξιν θέματα τῆς ὑποβολῆς προτάσεως εἰς τήν Γραμματείαν τῆς μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὡς Η΄ καί Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς ὄντως Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ ἔτους 880 ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθούσης ἐπί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἰσαποστόλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεγάλου Φωτίου, προστάτου καί ἐφόρου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Συνόδου καί τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ὡσαύτως συνελθούσης Συνόδου τοῦ ἔτους 1351 ἐπί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, δι’ ἧς ὡλοκληρώθη ἡ Θεόσδοτος θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας διά τῆς θεοπρεποῦς διακρίσεως ἀμεθέκτου θείας οὐσίας καί μεθεκτῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, ἀνεβλήθησαν καί δέν συνεζητήθησαν εὐλόγως ἀνιδρύεται θέμα νομιμότητος τῆς καταρτισθείσης ὑφ’ Ὑμῶν ἡμερησίας διατάξεως τῆς προσεχοῦς τακτικῆς συνελεύσεως τῆς ΙΣΙ, ἐφ’ ὅσον δέν περιλαμβάνοται εἰς τά ὑπό συζήτησιν θέματα «ὑποχρεωτικῶς καί κατά προτεραιότητα» τά ὡς ἄνω ὑπολειφθέντα καί μή συζητηθέντα θέματα.
 


Ἐνταῦθα δέον ὅπως ἐπισημειωθῇ ὅτι οἱ ἀξιολογώτατοι καί ἁρμόδιοι καθ’ ὕλην ὁρισθέντες εἰσηγηταί Σεβ. Μητροπολίται Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος καί Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἱερεμίας  ὀτρηρῶς ἠργάσθησαν ἐπί τῶν ἐν λόγῳ θεμάτων καί σαφῶς ἀπέδειξαν τήν ἀξίαν καί περιωπήν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῶν ὡς εἴρηται Συνόδων διότι τόσον ἡ ἐν Κων/πόλει συνελθοῦσα τό ἔτος 880 Σύνοδος ἐπί μεγάλου Φωτίου, συνεκλήθη ὑπό τοῦ Βασιλέως ὡς καί αἱ λοιπαί 7 Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, μετεῖχεν αὐτῆς ὁ Ὀρθόδοξος Πάπας Ρώμης Ἰωάννης Η΄ διά τῶν ἀντιπροσώπων του, διεκήρυξεν τήν Οἰκουμενικότητα Αὐτῆς, ἀνεγνώρισεν τήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον ὡς τοιαύτην, ἀπεκήρυξεν τήν μεταβολήν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (Νικαίας-Κων/πόλεως), ἐδικαίωσεν τόν Μ. Φώτιον ἐκ τῆς ληστρικῆς Συνόδου τοῦ ἔτους 870 καί ἐπανεβεβαίωσεν τά κανονικά ὅρια δικαιοδοσίας τῶν Θρόνων πρεσβυτέρας καί Ν. Ρώμης, καθώς καί ἡ ἐν Κων/πόλει συνελθοῦσα τό ἔτος 1351 κατεδίκασεν τάς κακοδοξίας τῶν Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου, ἐδικαίωσεν τόν ἱερόν Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν καί διετύπωσεν τήν ὀρθόδοξον θεολογίαν περί τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν ἐπιλύουσα οὕτως τάς ἡσυχαστικάς ἔριδας.
 


Τυγχάνει δέ ἐξόχως ἀπαράδεκτον τό γεγονός ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Σύνοδος ἀφ’ ἑνός νά θεωρῇ ὡς προστάτην καί ἔφορον Αὐτῆς τόν Ἰσαπόστολον Μ. Φώτιον, νά μήν χωρῇ εἰς τήν διαδικασίαν ὑποβολῆς προτάσεως ἀνακηρύξεως ὡς Η΄ Οἰκουμενικῆς τῆς δικαιωσάσης αὐτόν Συνόδου τοῦ ἔτους 880 καί ἀφ’ ἑτέρου νά συνομιλῇ καί νά συναγελάζεται μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς θρησκευτικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία διά προφανεῖς ἰδιοτελεῖς λόγους ἀποδέχεται ὡς Η΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τήν ληστρικήν Σύνοδον τοῦ ἔτους 870, ἡ ὁποία καθυβρίζει τόν Μ. Φώτιον ὡς δῆθεν «αἱρεσιάρχην».
 


Ὅθεν, ἡ πρόδηλος καταστρατήγησις τῆς προβλέψεως τοῦ Νόμου διά τήν νομιμότητα τῆς καταρτισθείσης ἡμερησίας διατάξεως ἐγκυμονεῖ ὑψίστους νομικούς κινδύνους διά τήν ἀκύρωσιν τῆς διαδικασίας πληρώσεως τῆς χηρευούσης Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ἐφ’ ὅσον προσβληθεῖ ὑφ’ οἱουδήποτε κακοπίστου καί ἀκυρωθεῖ ἡ ἡμερησία διάταξις ὑπό τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου.
 


Ὀφείλομεν ὅπως δηλώσωμεν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὅτι ἰδιαιτάτως σεβόμεθα τάς ἀποφάσεις Αὐτῆς καί μετ’ ἀφοσιώσεως πειθόμεθα Αὐτῇ, ἀλλά ἐπειδή ἐν τῇ παρούσῃ περιπτώσει ἀναλαμβάνει ἕκαστος ἐνώπιον τοῦ αἰωνίου καί Τρισαγίου Θεοῦ τάς προσωπικάς αὐτοῦ εὐθύνας ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, χρεωστῶμεν ὅπως καταθέσωμεν τήν προσωπικήν ἡμῶν ἔντονον διαμαρτυρίαν διά τήν μεθόδευσιν τῆς περιθωριοποιήσεως, ἀπομειώσεως καί οὐσιαστικῆς ἐγκαταλείψεως συζητήσεως τῶν ὑψίστων αὐτῶν διά τήν Ἁγιωτάτην ἡμῶν Ἐκκλησίαν ὁμολογιακῶν θεμάτων, γεγονός ὅπερ ἀποδεικνύεται διά τῆς ἀπαραδέκτου τύποις καί ἀνεπερείστου οὐσίᾳ ἐνστάσεως κατά τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς προλαβούσης τακτικῆς συνελεύσεως τῆς ΙΣΙ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου, τῆς ἐπακολουθησάσης ψηφοφορίας περί τῆς ἀναβολῆς συζητήσεως καί τῆς πρότριτα καταρτισθείσης κατά παράβασιν τῶν ὡς ἄνω διατάξεων ἡμερησίας διατάξεως τῆς τακτικῆς συνελεύσεως τῆς προσεχοῦς ΙΣΙ. 
Παρέλκει ὅπως ἀναφέρωμεν Ὑμῖν ὅτι ἐκ τῶν θεμάτων τούτων ἀσφαλῶς ὀχλεῖται ὁ δαίμων τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ καί οἱ συνοδοιποροῦντες αὐτῷ, ἀλλά ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι δι’ ἡμᾶς πρωτιστεύουσα καί οὐσιώδης κρίσις δέον νά ἀποτελῇ μόνον τό θέλημα καί ἡ βούλησις τοῦ Παναγίου Θεοῦ καί ὁδοδείκτης τῆς ἡμετέρας πορείας δέον ὅπως εἶναι ἡ ἔνθεος βιοτή τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων καί ὁ κραταιός αὐτῶν καί ἄφθιτος λόγος.
Κατασπαζόμενοι τάς Ὑμετέρας σεπτάς Δεξιάς διατελοῦμεν+o Πειραιως ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Orthodoxy Is

απο τον Τρελλογιαννη

Χωρις σχολια

Agharta - Η Υπόγεια Πολιτεία !
 
 Για την υπόγεια αυτή πολιτεία έχει μιλήσει και ο γνωστός επιστήμονας και αστρονόμος Halley, του οποίου το όνομα πήρε ο ομωνύμως κομήτης το 1692 , ότι δηλαδή , η γή είναι κούφια στο εσωτερικό της και κάτω από τον... φλοιό της , σε βάθος 800 χιλιόμετρα υπάρχει τεράστιο κενό, όπου δημιουργούνται οι συνθήκες κατοίκισής της , και ότι μάλιστα έχει και τρείς πλανήτες . 
Ο δε μαθηματικός L. Euler, από την Ελβετία, συμπλήρωσε ότι στο εσωτερικό της Γής υπάρχει εκτός από τους τρείς πλανήτες και ένας κεντρικός ήλιος. 
Πρόκειται για τον Ήλιο του Μεσονυκτίου όπως τον έχουν ονομάσει πολλοί οπαδοί αυτής της θεωρίας. 
Η πρωτεύουσα της, η Agharta, θυμίζει την Λάσα ή την Ποτάλα, όπου βρίσκεται το παλάτι του Δαλάι Λάμα. 
 Η Agharta είναι στην κορυφή ενός βουνού που σκεπάζεται από μοναστήρια και ο θρόνος του βασιλιά του κόσμου είναι περιτριγυρισμένος από ενσαρκωμένες θεότητες. 
Ο Φιλόστρατος που είχε γράψει την βιογραφία του Απολλώνιου Τυανέως , είπε ότι τον φιλοξένησε ένας βασιλιάς στα Ιμαλάια που είχε πάει , και πώς για υπηρέτες είχε ομοιώματα ανθρώπων , δηλαδή ρομπότ. 
Αφορά άραγε το ίδιο πρόσωπο αυτός ο βασιλιάς με τον αναμενόμενο ηγέτη που πρεσβεύει η νέα εποχή , και που η θρησκεία μας λέει ότι είναι ο αντίχριστος που θα έρθει να κυβερνήσει τον κόσμο;. 
Αφορά το ίδιο πρόσωπο με αυτό που λέγεται ότι θα εμφανισθεί σαν παγκόσμιος κυβερνήτης- δικτάτορας αφού όλοι οι πολιτικοί και τα πολιτικά συστήματα εξευτελιστούν και πέσουν από τις θέσεις τους; 
Λέγεται πως όταν ο βασιλιάς του κόσμου αφήνει το υπόγειο βασίλειό του και παρουσιάζεται στους ανθρώπους του πάνω κόσμου , αυτό σημαίνει ότι προαναγγέλλεται το πλησίασμα μιας νέα αυγής για την ανθρωπότητα. 
Γεγονότα καινούργια και φαινόμενα της φύσης συμβαίνουν, κατάρρευση συστημάτων και παλαιών κοινωνιών, και γίνεται η έναρξη μιας καινούργιας ιστορίας για τον πλανήτη. 
Η Νέα Εποχή πού πρεσβεύεται από την εποχή της Blavatsky, η οποία είχε πεί πώς μια νέα φυλή ανθρώπων θα κάνει την εμφάνισή της γιατί αυτό είναι το σχέδιο της εξέλιξης πού της ανήγγειλαν οι ανώτερες οντότητες πού ελέγχουν τον πλανήτη. 
Στα ερωτήματα όμως του πώς θα συμβούν όλα αυτά; 
Με ποιόν τρόπο μας χρησιμοποιεί η αδελφότητα ; 
Η απάντηση είναι πώς αυτοί γνωρίζουν πώς διαθέτουμε την δύναμη που αυτοί δέν έχουν . 
Μια δύναμη βέβαια την οποία έχουμε πάψει να χρησιμοποιούμε αφού έχουμε χάσει την θέλησή μας και την πίστη μας, και έχουμε εξ ολοκλήρου εξαρτηθεί από την ύλη μέσα από την καθοδήγηση των ιερατείων και των κοινωνικών συστημάτων που έστησαν. 
Και αυτοί που θα πρέπει τουλάχιστον να το σκεφτούν πιο καλά και να αφυπνισθούν, είναι οι Έλληνες ή οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας.
 
 http://tobiblion.blogspot.com

 

                ΔΗΛΩΣΙ   -   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

εναντίον του δειλού και άνανδρου

 παρανοϊκού κουκουλοφόρου της Αστόρια

 

Επειδή για πρωτη φορα ο εν λόγω ανισσόροπος κουκουλοφόρος της Αστόρια, αναφέρεται ονομαστικά στην ιστοσελιδα ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ, ότι τάχα την ελέγχει απόλυτα ο αρχιμανδρίτης Μελέτιος Βαδραχάνης κληρικός διαμάντι της Αγίας Εκκλησίας μας και καύχημα και καμάρι των πιστών, τον ΔΙΑΨΕΥΔΩ κατηγορηματικα με αποτροπιασμό και αηδία πραγματική για την κολοσσιαίων διαστάσεων καθημερινη και ακατασχετη ψευδολογία του.

Τον χαρακτηριζω "κουκουλοφόρο" γιατι σκόπιμα και δολια αποκρυπτει ολα τα στοιχεια του και εμφανιζει μονον το ονομα του, χωρις διευθυυνσι και τηλεφωνο ή αλλο στοιχειο της ταυτότητας του.

Και ενω κρυπτεται και αποκρυπτεται συνεχως και αδιαλλειπτα σαν δειλο και ....κουκουσκιαχτικο λαγουδακι και φοβισμενο βατραχακι, βγαινει απο την ιστοσελιδα του και μας παρουσιαζεται σαν νταης και σαν παλληκαρας. 

Που να μην αβασκαθης ρε δειλανθρωπε ψευτοχριστιανε Κυπριε κουκουλοφορε!!!

Αλλοιμονο αν οι χριστιανοι μαρτυρες ηταν δειλοι και ανανδροι σαν αυτον τον θρασυδειλο ψευτοχριστιανο και αχριστιανο και αντιχριστιανο της δεκαριτσας.

Καμνω ενωπιον Θεου και ανθρωπων την δηλωσι, οτι δεν ειχα ΟΥΔΕΠΟΤΕ δερβέναγα πάνω απο το κεφάλι μου, πράγμα το οποίο γνωρίζει και ο ιδιος ο ΟΝΤΩΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΣ Κύπριος ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ( κατά πολλούς ιατρούς που τους υποδείξαμε τα κείμενά του και τις πρωτοφανείς εξαλλότητες του, ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΣ και ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ),τον οποίον πρώτο το μπλόγκ Αποτειχισι εκανε το λάθος και τον φιλοξένησε για πρωτη φορα και τον εβγαλε στο ...κουρμπετι των ιστολογιων (να κοπή το χερι μας για το εκκλησιαστικο εγκλημα που διαπράξαμε) και γνωρίζει πολύ καλά, ότι ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ, και ΟΥΔΕΝ, διαφεντευε ποτε ή διαφεντευει την ιστοσελιδα μας. 

Αλλα επειδή η επιδεινωσι της καταστασης του είναι αθλια και ισως ακουσουμε απο τις τηλεορασεις οτι ανεβηκε στο αγαλμα της ελευθερίας και αυτοκτόνησε δεν νομιζω οτι πρεπει να προβω και σε αλλες αποκαλυψεις και το παρει κατακαρδα, αν και νομιζω οτι εφθασε στο ακρο αωτο της πληρους αναισθησιας.

Μας ειπαν οι γιατροί οτι η παθησί του εχει συνήθως αυτην την διαδρομή, την  επιλογή της αυτοκτονιας, πραγμα βεβαια που και εμεις απευχομεθα και το μονο που ζητουμε ειναι να συνελθη και να μετανοηση και να επανορθωση οσα αδικα ψευτικα και αναληθη εδω και χρονια καταμαρτυρει εναντιον του αγνου και ανιδιοτελους και λαμπρου μας κληρικου του αρχιμανδριτη Μελετιου Βαδραχάνη.

Μακαρι να ειχαμε και πολλους αλλους κληρικους σαν τον εξαιρετικο κληρικο μας Μελετιο Βαδραχανη.

Δυστυχως, δεν εχουμε πολλους.

Μαλιστα τωρα τελευταια πιανει στο στομα του και τους συγγενείς του π. Μελετιου, τους οποιους χαρακτηριζει και αυτους παρανοϊκους. 

Οντως η τρελλα του και η παρανοϊκοτητά του, εφθασε στο αποκορυφωμα της.

Τον π. Μελετιο Βαδραχανη εχω να συναντησω και να μιλησω εδω και χρονια και δεν εχω επικοινωνησει μαζι του, ουτε τηλεφωνικα, κατα το ιδιο χρονικο διαστημα.

Πως λοιπον ο π. Μελετιος "ελέγχει απόλυτα" το ιστολόγιο Αποτειχισι; 

Δινουμε την πληροφορια στους αναγνωστες του ιστολογιου μας οτι εχουμε καθημερινη πραγματικη ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ του παρανοϊκου Τελεβαντου με διαφορα σχολια και συνθηματα υβριστικα απευθυνομενα στο ιστολογιο μας, και ολα εναντιον του π. Μελετιου τον οποίο βλέπει συνεχεια στον υπνο του και στον ξυπνο του ως εφιαλτη.

Ευχηθειτε ολοι σας καποια μερα να βρη την θεραπεια του.

Η παθησι του ειναι μορφης ιδιαζουσας. 

Ιδου και μέρος από το τελευταιο ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ.

 -------------------------------------------------------------------

ΟΤΑΝ Ο ΠΑΡΑΝΟΙΚΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΒΑΔΡAΧΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ...
ΟΤΑΝ Ο ΠΑΡΑΝΟΙΚΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ...
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=============
Γράφει το ιστολόγιο “Αποτείχιση” που ελέγχει απόλυτα ο γνωστός παρανοικός και σατανικός Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Βαδραχάνης:
....................................................................................
Εκ πρώτης όψεως κάποιος σχηματίζει την εντύπωση ότι
1.) Το κείμενο αυτό είναι γραμμένο από κάποιο που υποστηρίζει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε Αποτείχιση.
2.) Οτι ενθαρρύνει τον κ. Σημάτη και την ένωση “Φλαμιάτος” στην αποτειχιστική πορεία τους.
3.) Οτι κατακρίνει τον “Ορθόδοξου Τύπο”, τον κ. Τάτση και όσους αλλους δεν δημοσιεύουν τα κείμενα του “Φλαμιάτου” και του κ. Σημάτη.
Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτό που λέγει το άρθρο.
Ο π. Μελέτιος Βαδραχάνης - τουτέστιν ο Αρχισυντάκτης του “Ορθοδόξου Τύπου” - γράφει άρθρο στο οποίο κατακρίνει τον “Ορθόδοξο Τύπο” επειδή λογοκρίνει τον κ. Σημάτη και την ένωση “Κοσμάς Φλαμιάτος”.!!!
Με άλλα λόγια καταδικάζει τον εαυτό του ο π. Μελέτιος Βαδραχάνης για το ατόπημα!!!
Είναι προφανές ότι ο παππούλης είναι σοβαρά παρανοικός και χρειάζεται εσπευσμένα βοήθεια.

Είναι επείγον
1.) Να κρεμάσει το πετραχήλι,
2.) Να απομακρυνθέι αμέσως από όλες τις επιτελικές θέσεις που τον διόρισε ο π. Θεόδωρος Ζήσης, και
3.) Προπαντός να πειστεί να πάρει τα κατάλληλα ψυχοφάρμακα για να βοηθηθεί ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΝΟΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Επαναλαβάνω λοιπόν την παράκληση που έκανα προς όλους. Τα ψυχοπαθολογικά προβλήματα ως γνωστόν είναι κληρονομικά. Ερευνήστε το άμεσο οικογενειακό δέντρο του π. Μελέτιου. Θα διαπιστωθεί - δεν έχω ίχνος αμφιβολίας - ότι έχει πολύ σοβαρές κληρονομικές καταβολές ψυχοπάθειας.
Ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια - και την χρειάζεται ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ - και ο νόμος της εν Χριστώ αγάπης επιβάλλει να βοηθηθεί άμεσα.

 ============================================


Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΕΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΑΡΚΟΝ.
Θεε και Κυριε του ελεους, ελεησον αυτον.


Οδυσσεας Τσολογιαννης, υπευθυνος κατα νομον, του ιστολογιου ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

 NAI "ελλογιμότατοι σοφοί",
το νά αρνείσαι την απερινόητη Σοφία και να ἀποδίδεις τα πάντα στό τίποτα καί στόν κανένα, στήν ἀσυνείδητη, ἀπρόσωπη καί ἄλογη ὕλη, εἶναι ἀναισχυντία καί δαιμονισμός. του αγωνιστού μητροπολίτου Πειραιώς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜὉ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Θεῖος Παῦλος ἀναφερόμενος στούς μακράν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εὑρισκομένους καί στερουμένους τῆς Θείας Χάριτος καί τοῦ Θείου φωτισμοῦ γράφει στήν πρός Ρωμαίους (1:22) ἐπιστολήν του «παρεδόθησαν εἰς ἀδόκιμον νοῦν. Καί φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν». 

Ἡ οὐσιώδης αὐτή κρίσις ἁρμόζει ad hoc σέ ὅλους ἐκείνους πού μέ ἐμπάθεια, κακότητα καί μέ πρόδηλη φασιστική νοοτροπία ἀφοῦ μόνον ἡ δική τους «ἀλήθεια» πρέπει νά ὑπάρχει καί ἀπαγορεύεται ἐπί ποινῇ γελοιοποιήσεως, ἐξυβρίσεως καί εὐτελισμοῦ ἡ δημοκρατικά κατοχυρωμένη ἔκφρασις ἀντιθέτου γνώμης μεθοδευμένα ἐπεδόθησαν σέ συστηματική διαστρέβλωση τῶν θέσεών μου, μέ ἀφορμή τό πρόσφατο ἀνακοινωθέν μου γιά τήν «θεοποιημένη» ἐκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ πειράματος Cern, ὄχι ἀσφαλῶς σέ ἐπιστημονικό πεδίο ἀλλά σέ ἠθικό, ὑπαρξιακό, πνευματικό καί φιλοσοφικό.Ἡ ἐμπαιχτική ἀπομείωση τοῦ ἀνακοινωθέντος πού δέν ἐπετίθετο στήν ἐπιστήμη ὅπως κακεντρεχῶς καί ἀναληθῶς ἀνέφεραν οἱ ἐπικριτές μου διότι ἡ ἐπιστήμη ἀποτελεῖ ἔργο τῆς θεόσδοτης στόν ἄνθρωπο λογικῆς ἀφοῦ μόνο ὁ ἄνθρωπος ἀπό ὅλα τά ἔμβια ὄντα εἶναι κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργημένος καί ὡς ἐκ τούτου κέκτηται τό «εἶναι» καί τό «συνειδέναι» καί ἑπομένως παρατηρεῖ καί πειραματίζεται καί ἀποπειρᾶται ἀπό τόν ἀβόλιστο ὠκεανό τῆς πανσοφίας καί παντοδυναμίας τοῦ Δημιουργοῦ νά ἀντλήσει μέ τό «κοχλιάριό» του μερικές σταγόνες, ἀλλά κατεδέικνυε τό σαθρό καί ἀπαράδεκτο νά προσδίδεται σέ μία ἄλογη καί ἀσυνείδητη ὑπομονάδα ἐνεργείας ἡ τελονομία, ἡ σκοπιμότης καί ἡ ἁρμονία τοῦ Σύμπαντος πού προϋποθέτει σκέψη καί ἀσφαλῶς νοῦν σκεπτόμενο.


Στούς ἐλλογιμωτάτους καί ἐντιμολογιωτάτους ἐπικριτάς καί ὑβριστάς μου πού ἐνσυνείδητα διεστρέβλωσαν τήν θέση μου γιά νά δικαιώσουν μέ κάθε ἀντιδημοκρατικό τρόπο τό ἀνύπαρκτο κοσμοείδωλό τους ἀφιερώνω μερικά ἐρωτήματα:


1.      Ἡ σύνθεσις τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα πού δέν τόν βλέπουμε, δέν τόν ἀκουμπᾶμε ἀλλά χωρίς αὐτόν πεθαίνουμε, μποροῦν νά μᾶς ἐξηγήσουν ποιός εἶναι ὁ χημικός πού ὥρισε τήν ἐκπληκτικῆς σοφίας χημική ποσόστοση ἀερίων, νά ἀπαρτίζεται δηλαδή ἀπό 78% ἄζωτο, 20,9% ὀξυγόνο, 00,10% διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος, 0,02% νέον, 0,0053 ἤλιο καί 0,001% κρυπτό; Ἐάν ὁ ἀέρας ἀποτελεῖτο ἀπό 100% ὀξυγόνο πού εἶναι τό ἀέριο τῆς ζωῆς, ὁ πλανήτης θά ἀνεφλέγετο σέ κλάσματα δευτερολέπτων. 
Αὐτή τή θαυμαστή χημική ποσόστοση ἀερίων μπορεῖ λογικός ἄνθρωπος νά τήν ἀποδόσει σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη μονάδα ἐνεργείας ἤ σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη φυσική ἐπιλογή;


2.         Τό θαλασσινό νερό πού ἀποτελεῖ τά 2/3 τοῦ πλανήτου μας ἔχει τίς ἰδιότητες νά μήν σαπίζει, νά μήν βρωμίζει καί νά συντηρεῖ ἑκατομμύρια εἰδῶν ζωῆς. Δέν εἶναι ὅμως μόνο Η2Ο ἀλλά τίς ἰδιότητες αὐτές τίς προσδίδει ἡ ἐκπληκτική χημική ποσόστοση διαλελυμένων σέ αὐτό ἁλάτων πού εἶναι τά ἀκόλουθα: Χλωριοῦχο Νάτριο (NaCI) 23,48, Χλωριοῦχο ἀσβέστιο (MgCI2) 4,98, Θειϊκό νάτριο (Νa2SO4) 3,92, Χλωριοῦχο ἀσβέστιο (CaCI2) 1,10, Χλωριοῦχο κάλιο (KCI) 0,66, Δισανθρακικό νάτριο (NaHCO3) 0,19, Βρωμιοῦχο κάλιο (KBr) 0,10, Βορικό ὀξύ (H3BO3) 0,03, Χλωριοῦχο στρώντιο (SrCL2) 0,02 
Αὐτή τή θαυμαστή χημική ποσόστοση ἰχνοστοιχείων μπορεῖ λογικός ἄνθρωπος νά τήν ἀποδόσει σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη μονάδα ἐνεργείας ἤ σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη φυσική ἐπιλογή;


3.      Ὁ μικροσκοπικός ἀδένας τῆς ὑποφύσεως πού εὑρίσκεται στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο ἔχει 3 λωβούς, ὁ ἕνας λωβός ἐκκρίνει τήν σωματότροπο αὐξητική ὁρμόνη πού διαπλάθει τό σῶμα, ὁ δεύτερος λωβός ἐκκρίνει τίς γοναδοτροπίνες ὁρμόνες πού τρέπουν σέ λειτουργία τοῦ γεννητικούς ἀδένες οἱ ὁποίοι ἐκρίνουν τά ἀνδρογόνα ἤ τά οἰστρογόνα ἀναλόγως μέ τό φῦλο καί διαμορφώνονται ἔτσι τά δευτερογενῆ χαρακτηριστικά τοῦ φύλου καί ὁ τρίτος λωβός ἐκκρίνει τήν ὁρμόνη πού ἐλέγχει τήν λειτουργία τοῦ θυροειδοῦς ἀδένα ὁ ὁποῖος ἔχει τήν καθολική εὐθύνη τοῦ μεταβολισμοῦ στόν ὀργανισμό. 
Αὐτή τό θαυμαστό ἀδένα μέ τίς τρεῖς κεχωρισμένες καί διάφορες λειτουργίες μπορεῖ λογικός ἄνθρωπος νά τήν ἀποδόσει σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη μονάδα ἐνεργείας ἤ σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη φυσική ἐπιλογή;


4.      Πῶς ἡ διά διχοτομήσεως ἀναπαραγωγή τῶν πρώτων μονοκυττάρων ὀργανισμῶν μετεβλήθη καί διεμορφώθησαν πολυκύτταρα ὄντα ἰδιαίτερα συστήματα καί ὄργανα ζωῆς καί ἀναπαραγωγῆς στά ὁποῖα ἐξαστράπτει ἄπειρος σοφία, ἁρμονία, σκοπιμότης καί πρόνοια;


Πῶς τά ζῶα καί ὁ ἄνθρωπος στερήθηκαν τῆς εἰδικῆς ἱκανότητος τῆς μεταβολῆς ἀνοργάνων στοιχείων τήν ὁποίαν ἱκανότητα μέ τήν φωτοσύνθεση ἔχουν τά φυτά καί τά δένδρα;


Πῶς ὑπό τίς αὐτές συνθῆκες καί τίς αὐτές γεωλογικές περιόδους μερικά ἀπό τά ὄντα ἀνεπτύχθησαν σέ κολοσσούς (πανύψηλα δένδρα, φάλαινα, ἐλέφας) καί ἄλλα παρέμειναν νάνοι;


Πῶς προῆλθε ὁ ἀπ’ ἀρχῆς ἰσχῦον νόμος τῆς κληρονομικότητος καί πῶς χωρίσθησαν τά ἄτομα τοῦ ἰδίου εἴδους ἤ γένους μέ εἰδικά καί ἀναλλοίωτα ἕκαστο ἀπ’ ἀρχῆς ὄργανα ἀναπαραγωγῆς;


Πῶς ἡ χημική σύστασις τοῦ αἴματος διηρέθη σέ εἰδικές παραλλαγές γιά κάθε γένος ἀποκλειούσας τήν μετάγγιση ἀπό ἕνα γένος σέ ἄλλο καί πῶς τό αἵμα τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε τελείως διάφορο τοῦ αἵματος ὅλων τῶν ἄλλων ζώων (μηδέ τοῦ τόσο ὑμνηθέντος πηθίκου ἐξαιρουμένου), ὥστε νά ἀποκλείεται ἡ μετάγγισις στόν ἄνθρωπο αἵματος οἱουδήποτε ζώου ἐπιφέρουσα ἀμέσως τόν θάνατο;


Πῶς ἀνεπτύχθησαν ἀπ’ ἀρχῆς τά ὑπέροχα ἔνστικτα ὁρισμένων ζώων, ἐντόμων κλπ καί ἰδιαίτερα στούς ἀπογόνους τους πού δέν γνωρίζουν τούς γεννήτορές τους ἀπό τῆς πρώτης ἐμφανίσεώς τους ἀναλλοίωτα μεταβιβαζόμενα;


Πῶς ἀνεπτύχθησαν οἱ αἰσθήσεις στά ἀνώτερα ὄντα πού δέν ὑπάρχουν στά μονοκύτταρα καί στά κατώτερα μέ τά ὑπέροχα συστήματα καί ὄργανα καί τά συναισθήματα χαρᾶς, λύπης, ἀγάπης, φόβου;


Πῶς ἔγινε ὁ χωρισμός τῶν μικροβίων σέ ὠφέλιμα καί ἐπιβλαβῆ, ὁ ἔμφυτος μεταξύ τους πόλεμος ἀλλά καί ἡ μυστηριωδῶς διατηρουμένη μεταξύ τους ἰσορροπία;


Πῶς στά αὐτά ἐδάφη χωρίζονται τά δένδρα σέ διαφορετικά εἴδη, καρποφόρα καί μή καί ἀναθάλλουν οἱ ὑπέροχοι ἰδιαίτεροι χρωματισμοί τῶν ἀνθέων καί ἡ ἰδιαίτερα εὔοσμη ἀπόπνοιά τους;


Πῶς οἱ σπόνδυλοι τῶν καλάμων τῶν σιτηρῶν κλπ καί τό κοῖλο κενό τοῦ ἐσωτερικοῦ τους γιά νά ἀντέχουν περισσότερο στό βάρος τῶν κορυφῶν καί στίς ταλαντεύσεις τοῦ ἀνέμου;


Ποιός διδάσκει τήν κοινωνική ζωή στά μυρμήγκια καί τίς μέλλισσες καί τό ἑξάγωνο τῆς κηρήθρας τῶν τελευταίων;


 Πῶς προέκυψαν οἱ θαυμάσιοι χρωματισμοί τῶν δερμάτων καί τῶν τριχωμάτων τῶν χερσαίων καί ἐναλίων ζώων, οἱ ὑπέροχοι χρωματισμοί τῶν πτηνῶν καί ἰδιαίτερα τῶν παραδεισίων τήν ἐναρμόνιση καί διάταξη τῶν ὁποίων δέν εἶναι δυνατόν νά σκεφθεῖ καί ὁ καλύτερος καλλιτέχνης καί διακοσμητής;


Ὅλα τά ἀνεφερθέντα καί ἄπειρα ἄλλα, ἰδιαίτερα οἱ παγκόσμοι καί παγκρατεῖς νόμοι τοῦ σύμπαντος ἀποτελοῦν τυρρηνικές σάλπιγγες γιά τήν ἄπειρη σοφία, σκοπιμότητα, παντοδυναμία καί πάνσοφη πρόνοια τοῦ Δημιουργοῦ καί ὄχι ἀσφαλῶς κάποιας ἀσυνείδητης καί ἄλογης ὑπομονάδας ἐνεργείας. 


Τό νά διερευνᾶς αὐτήν τήν ἀπερινόητη σοφία ἔστω καί στό πολλοστημόριό της ἀσφαλῶς εἶναι ἀξιόλογο ἔργο καί ἐπαινετό, τό νά τήν ἀρνεῖσαι ὅμως καί νά τήν ἀποδίδεις στό τίποτα καί στόν κανένα στήν ἀσυνείδητη, ἀπρόσωπη καί ἄλογη ὕλη εἶναι ἀναισχυντία καί δαιμονισμός.Καί τέλος άπαντα στά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, πού γιά προφανεῖς λόγους ἔσπευσαν νά συσχηματισθοῦν μέ τήν παράνοια τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας, ὁ  Κυριακός λόγος: «οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. 6:26). 


Διερωτῶμαι ἐννοοῦν ἆραγε αὐτό πού ἐκ καθήκοντος ψάλλουν πολλάκις καί στόν Κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: «οὐκ ἐλάτρευσαν τήν κτίσιν οἱ θεόφρονες παρά τόν κτίσαντα»;  

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ


+ ὁ Πειραιῶς  Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
O ερημίτης Λάζαρoς ζει σε σπηλιά στο όρος του Μ.Αντωνίου στην έρημο τής Νιτρίας... 

Άθεος καθηγητής (Πανεπιστημιακός) στην Αυστραλία , στράφηκε προς τον Θεό αφού η μητέρα του πέθανε μέ οδυνηρό τρόπο από καρκίνο...

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Η ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ 

 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΦΕΛΕΙΣ,

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ


Λέγει τὰ αὐτονόητα, 

ἀλλά ἀρνεῖται νὰ κάνει τὰ στοιχειώδη

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν ἡμι-ορθόδοξη κατήχηση καὶ τὴν ἀντι-αιρετικὴ παραγωγὴ τῶν τελευταίων ἑβδομάδων. Ἔχει ἐπιδοθεῖ στὴ συγγραφὴ ἄρθρων-κηρυγμάτων(1), τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν πείθουν γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῶν προθέσεών του, ἀλλὰ προέρχονται ἐκ τῆς σκοπιμότητος νὰ πείσει περὶ τῆς «ὀρθοδοξίας» του, τὴν ὁποία τραυμάτισε σοβαρότατα, ὅταν, φοβούμενος τὴν Πατριαρχικὴ «ράβδο», ἀπέσυρε τὴν ὑπογραφή του ἀπὸ τὴν «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ὡσὰν μιὰ γραία πού, μὴ γνωρίζουσα γραφὴ καὶ ἀνάγνωση, ...ἀγνοοῦσε τί εἶχε ὑπογράψει!

Κατέστη τοῖς πᾶσι φανερὸ τότε, ὅτι ἡ ἀπόσυρση τῆς ὑπογραφῆς του ἔγινε διὰ νὰ μὴν πέσει στὴν δυσμένεια τοῦ αἱρετίζοντος Πατριάρχη! Γι’ αὐτὸ ὑπῆρξαν πολλὲς ἀντιδράσεις ἐναντίον του καί, ὅπως εἶχε γραφεῖ σὲ ἱστολόγιο, «μὲ τὴν ἀνάκλησί του ὁ κ. Ἱερεμίας Φούντας ἐξευτέλισε σφόδρα τὸν ἑαυτό του, προκειμένου νὰ καταπραΰνη» τὸν ἔνοικο «τοῦ Φαναρίου, ποὺ “ἄναψε καὶ φούντωσε” μὲ ὅσους ὑπέγραψαν τὴν Ὁμολογία Πίστεως!».


Μάλιστα τότε, ἀκόμα κι ἕνας συνάδελφός του, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, εἶχε γράψει κείμενο-κατηγορητήριο πρὸς τὸν κ. Ἱερεμία, σημειώνοντας ὅτι οἱ ἐναντιώσεις ὅσων ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ  τὴν “Ὁμολογία Πίστεως” (καὶ οἱ ὕβρεις τοῦ Γόρτυνος κ. Ἱερεμία κατὰ τῶν ὑπογραψάντων) εἶναι ἀστήριχτες «δυστυχῶς ...καὶ προσχηματικαὶ ἐκ σκοπιμότητος ἢ ἰδιοτελείας ὁρμώμεναι»!


Ἔρχεται, λοιπόν, σήμερα, ὁ κ. Ἱερεμίας νὰ «ἀποδείξει» μὲ τὰ ἄρθρα του τὴν Ὀρθοδοξία του, α) ἔχοντας ξεχάσει, ὅσα τότε ἔγραψε καὶ β) ἀφήνοντας ἔξω ἀπὸ τὴν κριτική του τὸν ἡγέτη τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχη Βαρθολομαῖο!!!Θὰ τοῦ θυμίσουμε, λοιπόν, τί ἔγραφε τότε, καὶ θὰ περιμένουμε τὴν ἀπάντησή του, γιατὶ στὴν ἐποχὴ τῶν ἐσχάτων ποὺ βρισκόμαστε (ὅπως ὅλο καὶ περισσότεροι Πατέρες λένε, ἀλλὰ καὶ τὰ γεγονότα δείχνουν), πρέπει νὰ ἐμπιστευόμαστε μόνο ἀνθρώπους συνεπεῖς, τῶν ὁποίων οἱ λόγοι ἀκολουθοῦνται ἀπὸ πράξεις.


Ἀναδημοσιεύουμε, λοιπόν, κάποιες φράσεις ἀπὸ τὸ δακρύβρεκτο «Ἐγκύκλιο γράμμα» ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη αἴτηση "συγνώμη" τοῦ Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ἱερεμία ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπέπληξε ἐπειδὴ ὑπέγραψε τὴν "Ὁμολογία Πίστεως"  (amen).


Στὸ «Ἐγκύκλιο γράμμα» δικαιολογοῦσε στοὺς ἱερεῖς καὶ στοὺς μοναχοὺς τῆς Μητροπόλεως, πῶς, ἐξαπατηθείς, ὑπέγραψε τὴν «Ὁμολογία Πίστεως», νομίζοντας ὅτι δὲν στρέφεται «ἐναντίον Ἐκκλησιαστικῶν Ταγῶν καὶ μάλιστα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου»!


Στὴ συνέχεια τοὺς πληροφοροῦσε ὅτι κάποιοι Ἱεράρχες τοῦ ἐξήγησαν ὅτι δὲν εἶναι «ἐκκλησιολογικὰ» σωστὸ δυό-τρεῖς Ἱερομόναχοι νὰ λαμβάνουν πρωτοβουλία γιὰ ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως, τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν τόσοι καὶ τόσοι Ἐπίσκοποι, καὶ μάλιστα νὰ ζητοῦν «νὰ ὑπογράψουμε τὸ κείμενό τους ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι»! (σ.σ. Πόσο μεγάλη γνώμη ἔχουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ὥστε, ἀντὶ νὰ ἐπαινέσουν τοὺς Ἱερομόναχους γιὰ τὴν ὑπὲρ τῆς Πίστεως ἐγρήγορση καὶ ἀγωνιστικότητα ποὺ ἐπέδειξαν, αὐτοὶ θεώρησαν ταπεινωτικὸ ποὺ τοὺς ξυπνοῦσαν ἀπὸ τὸν μακάριο ὕπνο τους! Ὁποία κατάπτωση συγχρόνων Ἐπισκόπων!).


Τοῦ εἶπαν δὲ οἱ Ἱεράρχες αὐτοί, συνεχίζει, καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὅταν εἶναι ὁ καιρὸς νὰ κάνουμε ἀγῶνες γιὰ τὴν Πίστη, θὰ ἀποφασίσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὸ κέλευσμα Αὐτῆς θὰ ἀκολουθήσει κλῆρος καὶ λαός»!!!


Ἐξομολογεῖτο πρὸς τοὺς ἱερεῖς του, στὴ συνέχεια, ὅτι τὸν ἔκαναν ν’ ἀλλάξει γνώμη καὶ νὰ πάρει πίσω τὴν ὑπογραφή του, καὶ τα λόγια ποὺ εἶπε γι’ αὐτὸν ὁ Πατριάρχης: «Πῶς τό ἔκανε αὐτό ὁ Γόρτυνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου αὐτός, πού πρέπει νά βλέπει μέ θεολογική εὐρύτητα τά πράγματα;»!!!


Ὅλα αὐτὰ τὸν ἔκαναν νὰ σκεφθεῖ: «Τί, λοιπόν; ἔλεγα μέσα μου. Ἐγὼ εἶμαι ὀρθόδοξος καὶ οἱ Μητροπολίτες Σπάρτης καὶ Ναυπάκτου..., Δρυϊνουπόλεως, Ὕδρας καὶ Φλωρίνης, γιὰ παράδειγμα, ποὺ δὲν ὑπέγραψαν, δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι; Ἐγὼ εἶμαι ὀρθόδοξος καὶ οἱ Μητροπολίτες καὶ τόσοι-τόσοι ἄλλοι, ποὺ δὲν ὑπέγραψαν τὸ κείμενο αὐτό, δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι; Στὴν συνείδησή μου ἡ σκέψη αὐτὴ μοῦ ἔφερε πραγματικὰ κρίση... Ὅταν δὲ ἔβλεπα τὰ Τίμια Πρόσωπα τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων καὶ ἰδιαίτερα Αὐτὸν τὸν Ἀρχιεπίσκοπό μας κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, ἔνοιωθα ἐντροπή..., γιατὶ ἐγὼ μὲ τὴν ὑπογραφή μου σὰν νὰ παρέστησα τὸν ἑαυτό μου ὀρθοδοξότερο ἀπὸ αὐτούς», καθὼς μάλιστα στὸν «χειροτονητήριο λόγο μου εἶχα ὑποσχεθεῖ..., τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα..., ὅτι σὲ ὅ,τι κάνω θὰ εἶμαι ἑνωμένος μὲ ὅλους τοὺς Ἱεράρχες καὶ δὲν θὰ προπορεύομαι στοὺς ἀγῶνες, γιὰ νὰ γίνομαι ἐγὼ μπροστάρης, ἀλλὰ θὰ ἀκολουθῶ»!Στὴ συνέχεια ἐξηγεῖ: «Ἐπρόκειτο νὰ ἔλθει στὴν Τρίπολη ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας Κος Κος ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ... Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐγὼ τὸν ἐκάλεσα ...νὰ ἔλθει καὶ στὴν Δημητσάνα μας, γιὰ νὰ μᾶς εὐλογήσει». Ὅμως, «ἡ ἀπάντηση τοῦ Πατριάρχου ἦταν ἀρνητική... καὶ αὐτὸ πιὰ μοῦ ἔγινε μεγαλύτερη ὀδύνη, γιατὶ ἔγινα ἐγὼ αἰτία νὰ στερηθεῖ ἡ Ἐπαρχία μου τῆς εὐλογίας ...τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους μας κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Μετὰ πιὰ ἀπὸ αὐτὸ ...ἀπέστειλα fax στὸ Πατριαρχεῖο» καὶ ζητοῦσα «συγγνώμη ἀπὸ τὸν Πατριάρχη μας γιὰ τὴν πικρία ποὺ τοῦ ἐπροξένησα: “Παναγιώτατε, ...καταθέτω τόν ἑαυτόν μου μέ τήν μικράν του δύναμιν ὡς στρατιώτην Σας διά ὑπέρ τῆς πίστεως ἀγῶνες..., πρόθυμον εἰς τά κελεύσματά Σας μέχρι θυσίας. Οὐδέποτε ὅμως θέλω νά φαίνεται ὅτι προπορεύομαι ἐγώ μετ᾿ ἄλλων, δίχα καί ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Κεφαλῆς τῶν Ὀρθοδόξων, τῆς Ὑμετέρας, λέγω, Παναγιότητος ἢ Ἱ. Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ Προέδρου Αὐτῆς, προσκυνητοῦ μοι καὶ πολυσεβάστου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου”»!Αὐτὲς  τὶς πεποιθήσεις εἶχε ὁ κ. Ἱερεμίας τὸ 2009!
Τὰ δικά μας ἐρωτήματα, τώρα:


1) Ἀπὸ τότε, κ. Ἱερεμία, ὁ Οἰκουμενισμὸς μὲ μπροστάρη τὸν κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν κ. Ζηζιούλα, καλπάζει καὶ ἔχει παραλύσει τὰ ὀρθόδοξα ἀντανακλαστικὰ τῶν πιστῶν ἕως ἐξαφανίσεως.


Οἱ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς πραγματοποιοῦνται ἀνεξέλεγκτα καὶ μὲ ἕνα ἰλιγγιώδη πλέον ρυθμό· οἱ αἱρετικὲς θεωρίες τοῦ κ. Ζηζιούλα, τοῦ κ. Ἰγνάτιου Δημητριάδος καὶ τῆς Ἀκαδημίας Βόλου ἐξαπλώνονται· ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου, ὅπου διδάσκεται καὶ προωθεῖται ἡ Μεταπατερικὴ Θεολογία (τῆς ὁποίας ἰσχυρίζεσθε ὅτι εἶστε πολέμιος), στηρίζονται καὶ ἐπιβραβεύονται ἀπὸ τὸν Πατριάρχη σας καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ Οἰκουμενιστὲς τοῦ Φαναρίου.


Ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας, τοῦ ὁποίου τὶς αἱρετικὲς θέσεις περὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας» καυτηριάζετε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἄρθρα σας, ἂν καὶ εἶχε παραιτηθεῖ, ἐξελέγη καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Σύνοδο νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσει στὸ Π.Σ.Ε. Δηλαδή, ὅπως καταδεικνύουν τὰ γεγονότα, ἐκεῖ στὴ Σύνοδο ὅλα λειτουργοῦν σὰν μιὰ παιδικὴ χαρά· τὸ 2010 ὁ Μεσσηνίας κατηγορηθεὶς ἐπὶ αἱρέσει, εἶχε ἀπειλήσει μὲ παραίτηση, ἀλλὰ ἡ «σεβάσμια» καὶ «Ἱερὰ» Σύνοδος δὲν εἶχε κάνει δεκτὴ τὴν παραίτησή του! Τὸ 2011 ὁ Μεσσηνίας ἀναγκάζεται σὲ «τελεσίδικη» παραίτηση, λόγῳ τοῦ σάλου ποὺ προκαλοῦσαν οἱ συνεχιζόμενες ἄστοχες καὶ ἀντορθόδοξες πράξεις καὶ λόγοι του, καὶ σεῖς οἱ φύλακες τῆς Πίστεως, ποὺ τάχα θὰ ἀγωνιζόσαστε ὑπὲρ αὐτῆς, τὸν ἐπαναφέρετε, ὡσὰν νὰ μὴν εἶχε ἐκφράσει αἱρετικὲς θέσεις, ὡσὰν νὰ μὴν πιστεύει αὐτὲς τὶς αἱρετικὲς θέσεις ὡς καὶ σήμερα!


Τὸ ὅτι αἱρετίζει τὸ ἔχετε γράψει κι ἐσεῖς: Καὶ μόνο ἂν ποῦμε, γράψατε, (πόσο μᾶλλον ἂν αὐτὸ τὸ διδάξουμε κιόλας) πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι διηρημένη εἶναι «μεγάλο λάθος καὶ αἵρεση αὐτό, ἂν τὸ ποῦμε»! Ὁ κ. Σαββᾶτος, ὅμως, καὶ τὸ ἔγγραψε, καὶ τὸ ὑποστήριξε, καὶ λοιδόρησε τὴν ΦΕΚΦ, καὶ ὕβρισε τὸν καθηγητὴ Τσελεγγίδη καὶ τὸν μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφεὶμ ποὺ τοῦ ὑποδείξαμε τὴν αἵρεσή του! Καὶ οἱ συνάδελφοί σας κι ἐσεῖς προσωπικά, ἀνέχεστε στὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας ἕναν ἀμετανοήτως κηρύττοντα τὴν πλάνη, ἐπίσκοπο!


Καταλαβαίνουμε, βεβαίως, γιατὶ γίνονται ὅλα αὐτά· γιατὶ ὁ «πατερούλης» τοῦ Φαναρίου, σᾶς τὸ ἐπέβαλε! Ὅλα αὐτὰ γίνονται ὑπὸ τὰ «προστατευτικὰ» ὄμματα τοῦ Πατριάρχη καὶ ὑπὸ τὴν σκέπη του· τοῦ Πατριάρχη ποὺ δὲν δίστασε, πρὶν λίγες μέρες στὴν Κοζάνη, νὰ ἀποκαλέσει τὸν θεωρητικὸν τῆς αἱρετικῆς «βαπτισματικῆς θεολογίας» καὶ γενικὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ. Ζηζιούλα, ὡς «τὸν στιβαρὸν θεολογικὸν βραχίονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας»!


Ἡ πεποίθησή σας, λοιπόν, τὴν ὁποία τὸ 2009 μᾶς μεταφέρατε, ἦταν: «Ὅταν εἶναι ὁ καιρὸς νὰ κάνουμε ἀγῶνες γιὰ τὴν Πίστη, θὰ τὰ ἀποφασίσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὸ κέλευσμα Αὐτῆς θὰ ἀκολουθήσει κλῆρος καὶ λαός».


Αὐτὰ λοιπόν, τὰ ἐκθεμελιωτικὰ τῆς Πίστεως ποὺ συμβαίνουν δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀποφασίσει τὸ ὑγιὲς μέρος τῶν μητροπολιτῶν τῆς Ἱεραρχίας τὸν ὑπὲρ τῆς Πίστεως ἀγῶνα; Ἐσᾶς προσωπικὰ δὲν σᾶς κάνουν νὰ ἀγανακτεῖτε γιὰ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ποὺ συντελεῖται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐσεῖς (τί εἰρωνεία!) περιμένετε νὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τῆς Πίστεως;


Βλέπετε, ἄραγε, νὰ ἀντιδρᾶ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ θέματα Πίστεως ἡ Ἱεραρχία; Μήπως ἀντίδραση θεωρεῖτε τὴν προϋπάντηση τοῦ Πατριάρχη ἀπὸ 30 μητροπολίτες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐγκωμιάζατε, ὅπως ὁ λόγιος ἐπίσκοπος Ναυπάκτου, ὁ Φλωρίνης κ. ἄ., ποὺ ὑποδέχτηκαν καὶ λιβανίζουν τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν «στιβαρὸν θεολογικὸν βραχίονά» του κ. Ζηζιούλα; Ἢ μήπως, ἀλήθεια, βλέπετε τὸν Πατριάρχη νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία;


Τέτοιες συμπεριφορές, σεβασμιώτατε, μόνο σὲ σχιζοφρένεια μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν τοὺς πιστούς· δηλαδὴ κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο, στὸ τέλος «θὰ μᾶς τρελλάνετε» μὲ τὰ καμώματά σας. Εἶναι αὐτὴ συμπεριφορὰ σοβαρῶν ἐπισκόπων εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ, ποὺ θέλουν μάλιστα νὰ ἐμφανίζονται καὶ ὡς ἀγωνιστὲς καὶ οἱ μόνοι ἁρμόδιοι νὰ ἀφυπνίσουν τὸ ποίμνιο ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός;


Δυστυχῶς, κ. καθηγητά, μητροπολίτα κ. Ἱερεμία Φούντα, πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς Ἀρχιερεῖς ἀποτελοῦν τοὺς λύκους, ποὺ τάχα φυλᾶνε τὰ πρόβατα! Γιὰ σκεφθεῖτε μήπως κι ἐσεῖς συναριθμεῖστε σ’ αὐτούς. Ἐσεῖς, ποὺ ἐνῶ γνωρίζατε ἀπὸ χρόνων πολλῶν τὴν αἱρετίζουσα συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχη, τοῦ ὑποσχεθήκατε ὅτι παραδίδετε «τὸν ἑαυτόν σας μέχρι θυσίας... ὡς πρόθυμον στρατιώτην δι’ ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς πίστεως... στὰ κελεύσματά» καὶ ὑπὸ τὰς διαταγάς, (ποιοῦ;) τοῦ οἰκουμενιστῆ πατριάρχη. Ἐσεῖς, ποὺ ἐσχάτως, χωρὶς νὰ ἀνασκευάσετε ὅσα ἔχετε πεῖ καὶ κάνει, χωρὶς νὰ μετανοήσετε, πράττετε τὸ εὔκολο: μιλᾶτε, χρησιμοποιώντας θεωρητικὰ «εὐσεβείας» ἐπίχρισμα γι’ αὐτὰ ποὺ στὴν πράξη δὲν κάνετε!2)  Τότε, δηλώνατε στὸ «Ἐγκύκλιο γράμμα» σας, πὼς δὲν θεωρούσατε τὸν ἑαυτό σας ἱκανὸ νὰ δρᾶ ξεχωριστὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους συνεπισκόπους σας. Δὲν ἀντέχατε τὸ γεγονός, ἐσεῖς νὰ ἀγωνίζεστε ὑπὲρ τῆς Πίστεως, στενοχωρώντας «τά Τίμια Πρόσωπα τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων», δηλαδὴ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀγωνίζονταν ὑπὲρ τῆς Πίστεως! Καὶ λέγατε πὼς γι’ αὐτὸ «ἔνοιωθα ἐντροπή»(!), ἔνοιωθα «σὰν νὰ διαχωρίζομαι ἀπὸ ὅλους αὐτούς»! Ὅτι ἔτσι διαχωριζόσαστε ἀπὸ τὸν Χριστό, τὸ νοιώσατε ποτέ, σεβασμιώτατε; Πάντως, λίγες φορὲς στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἕνας ἐπίσκοπος ἐκδηλώνει αἰσθήματα ντροπή, ἐπειδὴ ὑποστήριξε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη!


Ἀλλὰ ἂς δοῦμε πόσο σταθερὸς καὶ συνεπὴς εἶστε στὶς ἀπόψεις σας, σεβασμιώτατε. Μιὰ φορὰ προδώσατε τὶς ἀπόψεις σας (κατὰ τὰ λεγόμενά σας) τότε, τὸ 2009, καὶ γίνατε «μπροστάρης» ὑπογράφοντας τὴν «Ὁμολογία»! Μετὰ μετανοιώσατε γι’ αὐτὸ καὶ ἀποσύρατε τὴν ὑπογραφή σας. Καὶ τώρα, πάλι γινήκατε «μπροστάρης» μὲ τὴν ἀρθρογραφία σας, καυτηριάζοντας ἔμμεσα τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ τοὺς μεταπατερικοὺς θεολόγους καὶ κατηγορώντας ἐκ νέου τὸν ὑποστηρίζοντα τὴν αἵρεση περὶ «διηρημένης» Ἐκκλησίας κ. Σαββᾶτο καὶ τὸν κ. Ἰγνάτιο Γεωργακόπουλο, τὸν στυλοβάτη τῆς μετα-πατερικῆς θεολογίας!


Νὰ περιμένουμε, σεβασμιώτατε, πὼς αὔριο θὰ ἀλλάξετε καὶ πάλι, ἂν ὁ ψυχικὸς σας κόσμος βρεθεῖ σὲ ἄλλη ψυχικὴ κατάσταση; Ἢ μήπως νὰ περιμένουμε ὅτι θὰ τολμήσετε νὰ πολεμήσετε τὴν κεφαλὴ τῆς αἱρέσεως, τὸν κ. Βαρθολομαῖο;


Μακάρι νὰ γινόταν κάτι τέτοιο. Τότε χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ! Πῶς εἶναι δυνατόν, ὅμως, νὰ προχωρήσετε σὲ κάτι τόσο γενναῖο ἐσεῖς, κ. Ἱερεμία Φούντα; Ἐσεῖς ποὺ κολακεύοντας αἰσχρὰ τὸν αἱρετίζοντα Πατριάρχη, καὶ χρησιμοποιώντας κριτήριο νηπίου (ἐσεῖς ὁ πανεπιστημιακὸς δάσκαλος!) δώσατε πιστοποιητικὸ Ὀρθοδοξίας στὸν κ. Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη, μὲ μόνο κριτήριο τὸ ὅτι γονάτισε στὸν τάφο τοῦ γέροντος Παϊσίου!!!


Γράψατε στὸ ἴδιο ὡς ἄνω «Ἐγκύκλιο γράμμα» πρὸς τοὺς ἱερεῖς σας τὸ ἑξῆς φοβερὸ καὶ ἀμίμητο: «Τώρα συγκρίνετε καὶ πεῖτε μου: Ποιός εἶναι ὀρθόδοξος; ...Μερικοὶ τάχα ἀγωνιστὲς (σ.σ. ἐννοεῖ ὅσους τὸν κατηγόρησαν ἐπειδὴ ὑποτάχτηκε στὸν Πατριάρχη καὶ πῆρε πίσω τὴν ὑπογραφή του) ποὺ δὲν ἔχουν νοῦν καθαρὸ γιὰ νὰ δοῦν τοὺς ἁγίους..., ἢ ὁ Πατριάρχης μας, πού, ὅπως τὸ βλέπουμε σὲ φωτογραφία, κάνει γονατιστὸς Τρισάγιο στὸν Τάφο τοῦ πατρὸς Παϊσίου;!»!!!


Ἔλεος πιά, κ. Φούντα! Καὶ ἡ κολακεία, καὶ ἡ προπαγάνδα, καὶ ἡ ὑποτίμηση τῆς νοημοσύνης τῶν ποιμνίων σας ἔχουν καὶ τὰ ὅριά τους!»Θεσσαλονίκη, 11 Ἰουλίου 2012
«τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας
ἥτις λίαν εὔφρανε τοὺς ὀρθοδόξους, καὶ κατῄσχυνε τοὺς κακοδόξους,
κυρώσασα θαυμαστῶς, ἃ οἱ τότε Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν»,
καὶ οἱ σύγχρονοι “πατέρες” κακῶς καταλύουσι!


«ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ “ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ”

__________________________________________


(1) Ἀναφερόμαστε σὲ τελευταῖα ἄρθρα του, ὅπως Ι) «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολικὴ γιατὶ εἶναι Πατερική. Πατερικὴ καὶ ὄχι μεταπατερική!», «Ἀθεολόγητος καί βλάσφημος ὁ λόγος, μεγαλοσχήμου κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος ὀνόμασε τὸν Πάπα “ἁγιώτατο”!...», ΙΙ) «Ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία, εἶναι ΜΙΑ. Καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΟΝΟΝ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ΙΙΙ) «Μία ἡ πραγματικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», IV) «Λανθασμένη ἡ ἔκφραση “διηρημένη Ἐκκλησία”. Ὄχι ἕνωση μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς χωρὶς τὴ μετάνοιά τους» κ. ἄ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου