Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


του π. Βασίλειου Βολουδάκη
Αναγνώστες που διάβασαν τα αποσπάσματα της Εισηγήσεως μου στο Πολεμικό Μουσείο θέλησαν επιπλέον εξηγήσεις πάνω σε διατυπωθείσες απόψεις μου, γι' αυτό, θα προσπαθήσω να εξηγήσω περισσό­τερο τις διατυπώσεις μου:

1.
Ερώτηση:

Η φράση η Εκκλησία είναι το περιέ­χον και όχι το περιεχόμενο του Κράτους, σημαίνει ότι η Εκκλησία διεκδικεί Κρατική εξουσία;

Δεν εννοώ με την διατύπωση μου αυτή ότι ή Εκκλησία διεκδικεί την κρατική εξουσία, αλλά ότι έχει η Εκκλησία την ύψιστη Εξουσία, που είναι ή Πνευματική Εξουσία. Και η Πνευματική Εξουσία «τα πάντα ανακρίνει και υπό ουδενός ανακρίνεται».
Αυτός πού αρνείται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Εκκλησίας, πού είναι οδηγίες του Χριστού, και υπακούει στις αντιχριστιανικές οδηγίες των πολιτικών, παύει να είναι χριστιανός και πρέπει να το γνωρίζει καλά. Γιατί δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε πτώση του, μια οποιαδήποτε αμαρτία, που από αδυναμία όλοι μπορεί να διαπράξουμε, αλλά πρόκειται για ενσυνείδητη αντίδραση στις οδηγίες του Θεού και υιοθέτηση άλλων οδηγιών, εντάλματα και επινοήματα ανθρώπων.

Ή Εκκλησία οφείλει, λοιπόν, λόγω της Πνευματικής Της εξου­σίας, δηλαδή της ευθύνης Της, να ειδοποιεί τους ανθρώπους, ότι με την τακτική τους αυτή, έχουν αλλοιώσει στην ζωή τους τον Χριστιανισμό και γι' αυτό τους αποκόπτει.
Οι πολιτικοί μας, όμως, θεωρούν ότι αυτοί ως Κράτος πρέπει να προσδιορίζουν και την Εκκλη­σία, ότι ή Εκκλησία είναι ένας επιπλέον φορέας της δικαιοδοσίας τους, και γι' αυτό Της απαγορεύουν να πληροφορεί τον λαό για την αντιχριστιανικότητα της πολιτικής τους, κάνοντας τους κριτική στο νο­μοθετικό τους έργο. Αυτό είναι ωμή καθυπόταξη της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία μας ποτέ δεν επεθύμησε πολιτική εξουσία αλλά και ουδέποτε εγκατέλειψε την πνευ­ματική της εξουσία για να υποκύψει στον αυταρχισμό του κράτους, παρά μόνο όταν οι Κληρικοί Της ήσαν σε πνευματική παρακμή.

Είναι, επίσης, έξω από την Θεανθρώπινη Φύση Της να θελήσει να επιβάλει δια της βίας την Πίστη στους ανθρώπους.
Πρέπει, όμως, και το Κράτος να σεβασθεί την πλειοψηφία και όχι να πλαστογραφεί την μειοψηφία ανυψώνοντας την πάνω από την πλειοψηφία.

Στην Πατρίδα μας αυτό γίνεται συστηματικά μετά τον Καποδίστρια και μέχρι και σήμερα.
Η πλειοψη­φία των πολιτικών -κυρίως αυτών που κυβερνούν-επειδή στην πράξη είναι άθεοι ή αδιάφοροι περί την Πίστη, προσπαθούν με κάθε τρόπο εδώ και χρό­νια να γκρεμίσουν οτιδήποτε χριστιανικό σ' αυτό τον τόπο, παρουσιάζοντας μια πλαστή κοινή γνώμη ώστε η Ελληνική κοινωνία να εμφανίζεται αποχριστιανισμένη.

Αυτό το κατορθώνουν εκτός της νομοθεσίας τους, και με το να τοποθετούν σε καίριες θέσεις, κυρίως στα Μ.Μ.Ε. ότι πιο σάπιο σε πνευματική ποιότητα έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία.
Γι' αυτό είναι καιρός να μετρηθούμε.
Πόσοι είμαστε και πόσοι είναι.
Και τότε τα λέμε καλύτερα.

2. Ερώτηση:


Πώς η Εκκλησία μπορεί να ευλογεί πιστούς να εισέλθουν στη πολιτική;


Είναι εντολή της Εκκλησίας να «προΐστανται κα­λών έργων οι πεπιστευκότες τω Θεώ».
Και είναι υποχρέωση των Ποιμένων της Εκκλησίας να ευλο­γούν και να ενθαρρύνουν και να συμπράττουν με τούς πιστούς στα καλά έργα.
Δεν υποκαθιστούμε την Εκκλησία δίδοντες ευλογία σε πιστούς ανθρώ­πους να πολιτευθούν.
Είμαστε υποχρεωμένοι από την Εκκλησία να το κάνουμε, γιατί ή πολιτική, όταν εμπνέεται και πηγάζει από την Εκκλησία, δεν είναι μια βρώμικη ενασχόληση, αλλά έργο Θεού.
Ενεργοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης με το Φως της Καινής.

Δεν είναι άλλο πράγμα η πνευματική ζωή και άλλο η πολιτική.
Εδώ βρίσκεται η πλάνη πού έχουν πολ­λοί και γι' αυτό νομίζουν πως εμείς καινοτομούμε.
Όμως πρέπει να ξέρουν ότι διαφωνούν όχι μ' εμένα άλλά με τον Μακρυγιάννη, τον Κολοκοτρώνη, τον Καποδίστρια, τον Παπαδιαμάντη.

Είναι, άραγε, τυχαίο ότι αυτοί, πού ανέφερα, ήσαν Ρωσόφιλοι;
Και ήσαν Ρωσόφιλοι, γιατί πίστευαν ότι τα ομόθρησκα κράτη θα μας ενίσχυαν την πνευ­ματικότητα μας, όπως πεντακάθαρα διακήρυξε ο Καποδίστριας (ο οποίος, σημειωτέον, με τον φωτισμό του από την Ορθόδοξη Πίστη, έκανε κράτος όχι μό­νο την Ελλάδα αλλά και την Ελβετία και εν πολλοίς τη Γερμανία και την Ολλανδία) στην μέχρι πρότινος ανέκδοτη Εγκύκλιο Επιστολή του, γραμμένη τό 1819 στην Κέρκυρα:

«Τό καλλιώτερον δι' ημάς Σχολείον είναι εκείνο, το οποίον μας προοφέρουοι τα ομό­θρησκα μας χριστιανικά Έθνη και τα Έθνη τα ελευθέρα.
Εις την Ρωσσίαν μεν εμπορούμεν ημείς να ίδωμεν πώς εκ της Εκκλησίας πηγάζουσιν η του Έθνους ευδαιμονία και αι πρόοδοι του πολι­τισμού.
Εις δε την Ελβετίαν, την Αγγλίαν και την Αμερικήν δυνάμεθα να μάθωμεν με το ελκυστικόν των παραδειγμάτων την επιστήμην και την τέχνην της ελευθερίας».

Κοντολογίς, για να ύπαρξη πραγματική αναγέν­νηση στον τόπο μας, πρέπει να ξεχάσουμε όσα περί πολιτικής μάθαμε μετά τον Καποδίστρια και να επανασυνδεθούμε με τους Πατέρες μας, που έκαμαν την Πατρίδα μας να μεγαλουργήσει.
Πρέπει να μας γίνει συνείδηση, ότι, η πολιτική για την Ελλάδα, δεν είναι κομματικό ζήτημα, ούτε καν εθνικό.
Είναι καθαρά πνευματικό!
Διότι ή πολιτική ρυθμίζει το πρόγραμμα, το περιεχόμενο και το ήθος της καθημερινής μας ζωής.

Κακά τα ψέματα!
Αν δεν αλλάξει ριζικά η πολιτική ζωή του τόπου μας ή Λειτουργική ζωή δεν θα κρατήσει για πολύ τον λαό μας.
Και το λέω αυτό, όχι γιατί αμφισβητώ την Θεία και Ουράνια Δύναμή Της, αλλά γιατί ο αγώνας είναι συντριπτικά άνισος και μόνο οι ήρωες της πίστεως θα αντέξουν μέχρι τέλους.
Οι υπόλοιποι, όμως, δεν μας ενδιαφέρουν;
Πρέπει να τους αφήσουμε αβοήθητους, χωρίς καμμία προσπάθεια να αλλάξουμε τις πνευ­ματικές συνθήκες της Πατρίδος μας;

(από το βιβλίο του π.Βασιλείου Βολουδάκη ,"Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ"
χορός διαβόλων...


Θυμάστε, βέβαια τον αλήστου μνήμης πρόεδρο των ΗΠΑ. Που, όταν έφευγε απ’ τον κατάμαυρο Λευκό Οίκο, ο λαός αναστέναξε με περισσή ανακούφιση. Πράγμα, που θα συμβεί, ασφαλώς πολύ περισσότερο, όταν κι εμείς απαλλαγούμε από κάποιους «δικούς μας» κατάμαυρους «λαοσωτήρες».

Ο κ. Μπους, ως γνωστόν, χρησιμοποιούσε, σαν πρόσχημα, σε βάρος όσων ήθελε να καταστρέψει την περί τρομοκρατίας κατηγορία. Την οποία υποχρέωνε να αναμηρυκάζουν και όλα τα πιόνια, στη διεθνή σκακιέρα, υποτελών του.
Και άλλα πάμπολλα παραδείγματα θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί, προκειμένου να αποδειχτεί η αυτονόητη αλήθεια. Ότι, δηλαδή, πάμπολλοι ηγέτες κακουργούν σε βάρος των λαών και ολάκερης της ανθρωπότητας. Αποδίδοντας σε βάρος των λαών, που επιλέγουν, κάθε φορά να εξοντώσουν, κατηγορίες, που δεν ισχύουν. Ή που ισχύουν, στο ελάχιστο, συγκριτικά, με την πολλαπλάσια των αρχιτρομοκρατών τρομοκρατική δραστηριότητα..

Ε, λοιπόν, η τακτική τους αυτή είναι η τακτική του Διαβόλου.

Πήγε, μας λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός στη χώρα των Γαδαρηνών. Όπου συνάντησε έναν άνθρωπο, που τον είχε κυριέψει λεγεώνα δαιμόνων. Ό άνθρωπος πάνω στις φοβερές κρίσεις, που του προκαλούσαν τα δαιμόνια, γύρναγε γυμνός. Έφευγε από το σπίτι του και πήγαινε και ζούσε στα νεκροταφεία,. Τον έδεναν οι δικοί του άνθρωποι με αλυσίδες και χειροπέδες, αλλά τα δαιμόνια τις έσπαγαν και τον πήγαιναν στις ερημιές, όπου υφίστατο τα πιο δυσμενή επακόλουθα.

Που σημαίνει ότι είχαν βυθίσει τον άνθρωπο στην πλέον αφόρητη κόλαση και δυστυχία. Και, μάλιστα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, για πολλά χρόνια.

Κι όμως, όταν είδαν το Χριστό και κατάλαβαν την πρόθεσή του να απαλλάξει τον άνθρωπο απ’ τα βασανιστήριά τους, διαμαρτυρήθηκαν και τον κατηγόρησαν ακριβώς ως βασανιστή:

«Γιατί, του είπαν, ήρθες εδώ να μας βασανίσεις»!

Που σημαίνει ότι για τα δαιμόνια υπέρτατη ηδονή ήταν να βασανίζουν τον άνθρωπο. Και βασανιστήριό τους ήταν το να μη μπορούν να τον βασανίζουν. Όπως και για κάποιους τρομοκράτες ηγέτες τρομοκρατία είναι, όταν δεν μπορούν να τρομοκρατούν τους λαούς.

Ποια σχέση μπορούν να έχουν όλα αυτά με μας;

Έχουν και μάλιστα μεγάλη. Γιατί ο, τι συνέβαινε στη χώρα των Γαδαρηνών συμβαίνει και σήμερα, ιδιαίτερα, δυστυχώς κι εδώ στην Ελλάδα.

Με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Και κυρίως με τα οικονομικά βασανιστήρια, στα οποία μας έχουν επιβάλλει οι «έξω από δω» διαβολάνθρωποι σε συνεργασία με τους «μέσα από δω» ομογάλακτους και ομοϊδεάτες τους.

Φαίνεται όμως ότι δεν τους αρκούν μόνο τα οικονομικά βασανιστήρια. Και, για να ολοκληρώσουν την κόλαση, θέλουν να μας υποβάλλουν και σε νομικά. Πηγαίνοντας τα κολαστήρια πιο πέρα ακόμη κι απ’ τον πατέρα τους και δάσκαλό τους, το διάβολο.

Όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει με τον διαβόητο «περί εχθροπάθειας» νόμο.

Όπου οι διαπνεόμενοι από αβυσσαλέο μίσος εναντίον των Ελλήνων θέλουν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και να αποδώσουν τη δική τους δόλια και ασίγαστη εχθροπάθεια για τους Έλληνες, στους ίδιους στους Έλληνες. Κι όχι μόνο την εχθροπάθεια αλλά και ρατσιστικές τάσεις να μας αποδώσουν οι αρχιρατσιστές της υφηλίου.

Και ισχυρίζονται οι κακούργοι αυτοί, που δολοφονούν εκατομμύρια ανθρώπων σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της Γης πως ο, τι κάνουν, το κάνουν ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών!

Και βέβαια φροντίζουν, με τα καταχθόνια μέσα και τους τρόπους, που, όπως φαίνεται, σε παγκόσμια κλίμακα διαθέτουν, να προωθούν σε κατάλληλους θώκους εξουσίας τις κατάλληλες μαριονέτες εντολοδόχων τους.

Γεγονός που ισχύει στην προκειμένη περίπτωση και σχετικά με την Ελλάδα. Που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο έλεος της αυθαιρεσίας αυτών, που διακρίνονται για την απέραντη εχθροπάθειά τους απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Πράγμα, που επιβεβαιώνεται κι τόσο απ’ τα λόγια τους, όσο κι απ’ τα έργα τους.

Και έρχονται τώρα κοντά στις τόσες άλλες λάσπες, που πέταξαν στους Έλληνες να τους πετάξουν και την «περι εχθροπάθειας» και «ρατσισμού» λάσπη. Και να νομοθετήσουν σχετικά νομικά βασανιστήρια σε βάρος των Ελλήνων. Με το πρόσχημα ότι οφείλουν να συμμορφωθούν προς το καθεστώς της διεθνούς νομιμότητας. Που βασικά είναι η νομιμότητα των διαβολανθρώπων.

Έτσι ώστε να μπορούν οι πάσης αποχρώσεως μισέλληνες να δρουν ελεύθερα και να βασανίζουν τους Έλληνες. Να υπονομεύουν την εθνική, και θρησκευτική τους συνείδηση. Και γενικότερα την πολιτισμική τους παράδοση. Χωρίς οι Έλληνες να διαθέτουν την απαραίτητη νομική θωράκιση, για να αμυνθούν απέναντι στην απροκάλυπτα εχθρική τους καταδρομή.
Και νομοθετούν, όπως ακριβώς αποφασίζουν και διατάσσουν αυτοί, που, σε παγκόσμια κλίμακα, δολοφονούν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Και σε τελική ανάλυση τον ίδιο τον άνθρωπο.
Και τα υποχείρια ανδρείκελα των εγχώριων ακολουθούν, χωρίς ντροπή και συνείδηση, «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»….

π. Ηλίας

«Άγιος» ο «Μέγας»,


για τους ΣκοπιανούςΤης Τόνιας Φιλιππή
Έχουν πάρει φόρα οι γείτονες και να δούμε πού θα φτάσουν, αφού σε «Άγιο» ανακήρυξε η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων, τον Μέγα Αλέξανδρο!

Η αρχαιοποίηση στα Σκόπια ξεπερνά κάθε ανθρώπινη ανοησία, αφού έφτασαν στο σημείο να απεικονίσουν τον Μέγα Αλέξανδρο, ως «Άγιο Αλέξανδρο το Μακεδόνα» μεταξύ των Αγίων της Χριστιανικής θρησκείας.
Αυτή την πρωτοφανή κίνηση έκανε η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων, που καλεί και άλλες εκκλησίες ανά την Οικουμένη να ανακηρύξουν «Άγιο» τον Αλέξανδρο.

Η συγκεκριμένη εκκλησία, που δεν είναι αναγνωρισμένη από την επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτοαποκαλείται «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» και επικεφαλής της είναι ο αυτοαποκαλούμενος «Αρχιεπίσκοπος Οχρίδας», Στέφαν.

Ο «βανδαλισμός» έγινε στον τρούλο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Στιπ, όπου ζωγραφίστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος ως «Χριστιανός Άγιος».


Στην «αγιογραφία» εμπεριέχεται -όπως βλέπετε- και το ειδωλολατρικό σύμβολο ο ήλιος της Βεργίνας, το οποίο ήταν σύμβολο του βασιλιά Φίλιππου της Αρχαίας Μακεδονίας.

Εκτός από το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στους προ-χριστιανικούς χρόνους, αυτό είναι απαράδεκτο σε ναό του Θεού να απεικονίζονται ειδωλολατρικά σύμβολα.

Για ακόμα μία φορά βλέπουμε την «υπερπροσπάθεια» των Σκοπιανών, να κατοχυρώσουν με κάθε τρόπο την «κηδεμονία» του Μακεδόνα στρατηλάτη, ίσως γιατί κατά βάθος ξέρουν και οι ίδιοι πως δεν έχουν και μεγάλη σχέση μαζί του.

Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε;

Η Σκοπιανή γελοιότητα και αλλοίωση της ιστορίας δεν γνωρίζει όρια;

ΠΗΓΗ:Newsbomb


Α΄Απάντησι στον "πατριάρχη" Βαρθολομαίο


Yπακοή εις Αιρετικούς προεστώτες

ή υπακοή εις τον Χριστόν

και εις τους Αγίους;Τήν 17ην Ὀκτωβρίου ἐπραγματοποιήθη σύναξις Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί μοναχῶν.
Αὐτή ἠσχολήθη μέ τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν ὁμιλίαν του εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγίστης Λαύρας.
Ἡ Σύναξις διεπίστωσε τά ἀκόλουθα:

«῞Ενα ἀκόμη ἀδιάψευστο τεκμήριο τῆς μεγάλης ζημίας πού ἔχει ὑποστῇ ἡ θεολογική σκέψη τῶν ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπετέλεσε ἡ πρός τόν ῾Ηγούμενον Πρόδρομον ἀντιφώνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στήν ῾Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας τό Σάββατο 8 ᾿Οκτωβρίου· ταυτοχρόνως ἀποτελεῖ καί πλήρη δικαίωση γιά μιά ἀκόμη φορά τῆς “῾Ομολογίας Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ”, ἡ ὁποία εὑρέθη ἀφανῶς στό στόχαστρο τῆς πατριαρχικῆς ὁμιλίας...

Τό κείμενο τῆς ὁμιλίας πάσχει καί πάλι τόσο ἀπό τήν ἀδυναμία νά ἀρθρώσει στερεό ἐκκλησιολογικό λόγο ἔναντι τῆς “῾Ομολογίας Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ”, ὅσο καί ἀπό τό ὅτι ἀγνοεῖ ἤ ἀποκρύπτει τήν αἰτία τῆς θεολογικῆς ἀντιπαραθέσεως μεταξύ οἰκουμενιστῶν καί τῶν καλουμένων “ζηλωτῶν”· ἡ ὁποία βεβαίως δέν εἶναι οἱ διάλογοι μέ τούς ἐκτός ᾿Εκκλησίας, ἀλλά ἡ ἔγγραφος ἀποδοχή αἱρετικῶν ἐκκλησιολογικῶν καί ἄλλων γενικωτέρων δογματικῶν θέσεων ὑπό τοῦ Φαναρίου καί ἄλλων δικαιοδοσιῶν, καί ἡ de facto σταδιακή ἕνωση με τούς αἱρετικούς, μέσῳ τῆς λατρευτικῆς κοινωνίας μέ αὐτούς καί τῆς λοιπῆς ψυχολογικῆς προετοιμασίας τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος.

Οἱ τῆς Μεγίστης Λαύρας ὀρθοφρονοῦντες Μοναχοί, τούς ὁποίους ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετ’ ἐκεῖνον δέ καί τά ΜΜΕ, ἀδίκως προσομοίωσαν πρός τήν παλαιά ἀδελφότητα τῆς ᾿Εσφιγμένου, ὑπέστησαν τό κατηγορητήριο καί τή σειρά τῶν νουθεσιῶν ὑπέρ μιᾶς τυφλῆς ἄλογης ὑπακοῆς, ὄχι διότι διέκοψαν τό μνημόσυνον (ὅπως ἡ παλαιά ῾Ι. Μ. ᾿Εσφιγμένου) ἤ διότι συνεπλάκησαν περί τήν κυριότητα Μονῶν καί κτιρίων, ἀλλ’ ἐπειδή ἁπλῶς προσυπέγραψαν καί ὑπερασπίσθηκαν τήν “῾Ομολογία κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ”, ἡ ὁποία καί μόνη θέτει ὀρθῶς τό ζήτημα τῶν σχέσεων μέ τούς αἱρετικούς ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους.

Δυστυχῶς, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ποτέ δέν προσεπάθησε -οὔτε καί τώρα- νά ἀντιπαρατεθεῖ ἐκκλησιολογικῶς πρός τό κείμενο τῆς “῾Ομολογίας κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ”· προφανῶς, διότι τότε θά ἔπρεπε νά συνειδητοποιήσει ὅτι ἀπαιτεῖται ἐπισήμως νά μεταπηδήσει στήν πλευρά τῆς “μεταπατερικῆς” θεολογίας καί ἐκκλησιολογίας πού ὁπωσδήποτε –καθ’ ὅτι δέν εἶναι ἡ “ἅπαξ παραδοθεῖσα τοῖς ῾Αγί οις πίστις” (᾿Ιούδα 3) - δέν εἶναι ὀρθόδοξη, ἀλλά “παρ΄ ὅ” οἱ ᾿Απόστολοι “εὐηγγελίσαντο ἡμῖν” (Γαλ. 1, 8).

῾Ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος χρησιμοποίησε μιά συρραφή χωρίων ἁγιογραφικῶν καί πατερικῶν ὑπέρ τῆς ὑπακοῆς πρός τούς Προεστῶτας καί τοῦ ἀτέρμονος διαλόγου μέ τούς ἑτεροδόξους.
᾿Αλλά τό γεγονός ὅτι ἔφερε σέ κατά πρόσωπον ἀντιπαράθεση καί ἀνυπακοή τόν ῞Αγιο ᾿Ιωάννη τῆς Κλίμακος πρός τόν ᾿Απόστολο Παῦλο, πού παραγγέλλει “μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτεῖσθαι” (Τίτον 3, 10) τούς αἱρετικούς, ἀποδεικνύει ὅτι τά χωρία αὐτά ἑρμηνεύθηκαν ἐκτός συναφείας καί παρά τόν γενικόν “νοῦν” τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας.

᾿Εντός τῶν ἑπομένων ἡμερῶν λεπτομερής σχολιασμός τοῦ πατριαρχικοῦ λόγου θά ἀποδείξει τά ἀνωτέρω.
῾Ο ἴδιος ὁ ῞Οσιος ᾿Αθανάσιος ὁ ᾿Αθωνίτης, ὁ κτίτωρ τῆς Μεγίστης Λαύρας, νουθεσίες τοῦ ὁποίου χρησιμοποίησε ὁ κ. Βαρθολομαῖος, κατοχυρώνει τήν συνειδησιακή ἀποστασιοποίηση τῶν Μοναχῶν ἀπό στοιχεῖα “ἑτερόθρησκα καί ἑτερόδοξα”.

Συμφωνοῦμε μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διαπιστώσαντος ὅτι ἡ “κατέχουσα τήν ᾿Αλήθειαν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία δέν ἔχει νά φοβᾶται οἱανδήποτε ἔκπτωσιν ἤ παραχάραξιν τῆς ἁγίας ἡμῶν Πί στεως”, κατά τήν ῾Αγίαν Γραφήν (Ματθ. 16, 18).
Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο καί μέ ὅσους ἀρχιερεῖς, λοιπούς κληρικούς, θεολόγους καί λαϊκούς παρεχάραξαν τήν Πίστη καί κατετάγησαν δυσφήμως ὑπό τῆς συλλογικῆς ἐκκλησιαστικῆς μνήμης μεταξύ τῶν αἱρεσιαρχῶν καί αἱρετικῶν.

Διά τοῦτο, ἐπειδή ἡ ὑπακοή τῶν Μοναχῶν εἶναι ἔλλογος καί Θεανθρωποκεντρική καί ὄχι γκουρουϊστική, καί ἔτσι ἀπαιτεῖ νά διακρίνει στόν ᾿Επίσκοπο καί στόν Γέροντα ἕνα minimumὁμοιώσεως πρός τόν Χριστόν, ἀπαγορεύεται ὑπό τῶν ῾Αγίων ἡ ὑπακοή σέ Προεστῶτες πού ἀποκλίνουν τῶν δογμάτων καί τῶν ἱ. Κανόνων.

Καί μόνον τό προδοτικό κείμενο τοῦ Ρorto Allegre, ὅπου ἔγινε δεκτή ἡ προτεσταντική ἐκκλησιολογία καί τό ὁποῖο “φωτογραφίζεται” ἀπό τά ἴδια τά ἀντιαιρετικά βιβλία τῆς ᾿Εκκλησίας μας ὡς κακόδοξο, ἀρκεῖ νά ἀποδείξει ὅτι -ἀντιθέτως μέ τά λεγόμενα τοῦ Πατριάρχου - τό πρόβλημα δέν ἔγκειται στή διεξαγωγή διαλόγων, ἀλλά στό τί συμφωνεῖται ἐκεῖ πανηγυρικῶς καί ἐνυπογράφως, πρός καθησυχασμό καί ἀπώλεια τῶν ἑτεροδόξων, καί εἰς πρόσκομμα τῶν ᾿Ορθοδόξων.

Εἶναι ἐμφανές ὅτι μετά τήν ἀποτυχία τῶν “κορυφῶν” νά συμφωνήσουν θεολογικῶς, προωθεῖται ἕνωση ἐκ τῶν κάτω, ἐκ τοῦ ποιμνίου, τό ὁποῖο διατηρεῖται σέ δογματική ἄγνοια.
᾿Επειδή ἡ “῾Ομολογία Πίστεως” ἀποσοβεῖ τήν ἐξέλιξη αὐτή, εἰσπράττει τόν πόλεμον τοῦ κ. Βαρθολομαίου.
Αὐτή εἶναι ἡ ἑρμηνευτική κλείδα, πού ἐξηγεῖ τήν πατριαρχική καταφορά κατά τῶν παραδοσιακῶν Λαυρεωτῶν, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης μετέβη στόν ῎Αθωνα, ὑποτίθεται, πρός ἤρεμον δοξολογίαν καί εὐχαριστίαν.
῾Η κλείδα αὐτή φανερώθηκε σέ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου στόν Λαγκαδᾶ λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ὅπου καί πάλι ἐπιτέθηκε σέ “ὀργανώσεις ζηλω τῶν οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν”, οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν “ὁμολογίες πίστεως”.

Πάντως, κατά εἰρωνεία τῆς συναφείας τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως καί ὁμιλίας, ἡ Μεγίστη Λαύρα εἶναι τό μέρος ὅπου ἡ θεία Δίκη τιμώρησε παραδειγματικῶς ὅσους ἐπί τοῦ ἀποστάτου πατριάρχου Βέκκου προτίμησαν τήν ὑπακοή σέ σφάλλοντες προεστῶτες ἀπό τήν ὑπακοή στόν “Χριστόν παρατεινόμενον εἰς τούς αἰῶνας”, στό Σῶμα Του τῆς ᾿Εκκλησίας καί στά ἄτρεπτα δόγματά Του.

Γιά τήν Σύναξη ᾿Ορθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν
17ῃ ᾿Οκτωβρίου 2011


᾿Αρχιμ. ᾿Αθανάσιος ᾿Αναστασίου,
Προηγούμενος, Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου,
᾿Αρχιμ. Σαράντης Σαράντος, ᾿Εφημέριος ῾Ι. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, ᾿Αμαρούσιον ᾿Αττικῆς,
᾿Αρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Καθηγούμενος ῾Ι. Μ. ῾Αγ. Τριάδος, ῎Ανω Γαζέας Βόλου,
Γέρων Εὐστράτιος ῾Ιερομόναχος, ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας ῾Αγ. ῎Ορους,
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, ῾Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν,
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, ῾Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011
Oι διαχρονικες

Αγιορειτικες προδοσιες

και διαφορες άλλες

ασχημιες τουςΠρο ημερων δημοσιευσαμε τον προδοτικο ορο της συνόδου Φεραρας-Φλωρεντιας.
Εκτός από το αναισχυντο δεσποτομάνι που παρηλασε, πρώτη και καλυτερη παρηλασε και η ... Αγιορειτικη νομενκλατουρα!!!η Αγιορειτικη αφροκρεμα!!!
Προδοτικοί και υποχωρητικοί οι Αγιορειτες παντοτε αρκεί να έχουν την ησυχία τους και τις επι γης απολαυσεις τους.
Ο αγιος Μαρκος ο Ευγενικος εμεινε ΜΟΝΟΣ ΜΟΝΩΤΑΤΟΣ να θηριομαχει με τους Λατινους αλλα και με τους Λατινοφρονες.
Και νικησε κατα κρατος ΟΛΟΥΣ.
Οι δε ηττημενοι;
Θα μεινουν τα ονοματα τους στην καταισχυνη της ιστοριας ως προδοται.

Μηπως διδαχθηκαν οι ΗΜΕΤΕΡΟΙ απο το παρελθον;
Ε, οχι δα.
Μηπως διδαχθηκε απο την ιστορια, το Αγιον Ορος;
Ε, οχι δα.
Ιδιοι και χειροτεροι ειναι οι σημερινοι Αγιορειτες.
Πολυ χειροτεροι.
Υποχωρητικοι, ενδοτικοι, μειοδοτικοι, προδοτικοι.
Δεν φοβουμαστε να το πουμε.
Αυτη ειναι η αληθεια.
Αυτοι οι λιγοι γενναιοι μοναχοι, που προ ημερων στις Καρυες αποδοκιμασαν τον Ουνιτη Βαρθολομαιο, στα ματια του Θεου ησαν ΜΥΡΙΑΔΕΣ.
Αυτοι οι θαρραλεοι μοναχοι εκφραζουν την Ορθοδοξη Πιστι και Ευσεβεια.
Αυτοι οι λιγοι εκφραζουν τον Αγιο Μαρκο, τον Μεγα Φωτιο, τον Αγιο Γρηγοριο τον Παλαμα.
Οι αλλοι εκφραζουν .....ή την κοιλία τους .....ή την δειλία τους.
Αυτοι ησαν και θα ειναι παντοτε οι Αγιορειτες.
Ντραπητε ορθοδοξοι για την υπαρξι ενος τετοιου κειμενου.

Αυτα γραφαμε προ ημερων.
Σημερα αποκαλυπτουμε δυο ακομα Αγιορειτικα κειμενα ντροπης που δεν τους περιποιουν καμμια τιμη.
Αραγε μετανοιωσαν ποτε οι Αγιορειτες γι αυτες τους τις ασχημιες;
Αμφιβαλουμε.
Μηπως καποιος επισκεπτης μας μπορει να μας ενημερωση σχετικα;
Διαβαστε λοιπον τα παρακατω κειμενα ντροπης για να αισθανθητε αηδια για τους Αγιορειτες.
Ο ελληνικος λαος τουφεκιζονταν, ταπεινωνονταν και κατακρεουργουνταν απο το Χιτλερικο καθεστως και αυτοι του εστελναν κολακευτικα γραμματα για να μην ...πειραξη το τομαρι τους!!!
ΑΙΣΧΟΣ.Επιστολή Πρώτη:


Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.


Εξοχότατε,


Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Αθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι και αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς και Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και διαδόχους τούτων.


Το Αγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μεν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δε αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών και Κυριάρχων Μονών και πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν και κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων Αυτών.


Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι' αλλεπαλλήλων τυπικών και Χρυσοβούλων των ιδρυτών και ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος (882), Ιωάννου Τσιμισκή (972), Κωνσταντίνου Μονομάχου (1046), Στεφάνου Δουσάν (1346) και άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων και των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.


Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν και αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων και επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ'; απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων.


Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως και Εθνικότητος, σκοπός και αποστολή καθ' όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή και εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής και κλασσικής φιλολογίας και καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος και η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.


Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.


Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως


Πηγή: Ιστορικόν Διπλωματικόν Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αναδημοσίευση: περιοδικόν Ελληνικόν Πάνθεον, τεύχος 13, Ιουνίου-Αυγούστου 2001, σελίδα 18.Επιστολή Δεύτερη:


Ανοικτή Επιστολή Ιεράς Επιστασίας


Προς την Αυτού Εξοχότητα

Αρχηγόν του Γ΄ Ράιχ

Αδόλφον Χίτλερ


Ημείς οι 20 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των ισάριθμων ιερών μονών των αποτελουσών την Μοναστικήν Πολιτείαν του Αγιωνύμου Όρους Άθω δημοσιεύομεν εις επήκοον πάντων την ανοικτήν ταύτην συγχαρητήριον επιστολήν διά τάς κατά των Σοβιετικών νίκας σας.


Καί αγαλλόμενοι κραυγάζομεν εν θαυμασμώ:


Έπεσεν το Ζιτομίρ καί εσώθη η Χριστιανοσύνη.


Κύριος ο Θεός κρατύνη την υμετέραν εξουσίαν εις έτη πλείστα.


Οι 20 αντιπρόσωποι της ενιαυσίου συνάξεως των 20 κυριάρχων μονών της Αθωνικής Πολιτείας.


Α΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Λαύρας, Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Εσφιγμένου.


Β΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλου,

Σταυρονικήτα.


Γ΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Ιβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίμωνος Π¨ετρας.


Δ΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Χιλιανδαρίου, Ξηροποτάμου, Αγ. Παύλου, Οσίου Γρηγορίου.


Ε΄ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Αγ. Διονυσίου, Ζωγράφου, Αγ. Παντελεήμονος, Κωνσταμονίτου»."


Ορθόδοξος κληρικός


σε ουνίτικη εκδήλωσηΣε παπική εκδήλωση - σόου στην Κέρκυρα από τους εκεί ουνίτες είναι απορίας άξιο πως ο μητροπολίτης Κερκύρας (τον οποίο η παπική είδηση στην ουνίτικη εφημερίδα ούτε καν αναφέρει το όνομά του) έστειλε, λέει, αντιπρόσωπό του αρχιμανδρίτη, ο οποίος στο τέλος της τελετής διάβασε και χαιρετισμό του (και πάλι δεν αναφέρει το όνομά του.

Φαίνεται η υπόληψη που του έχουν, παρόλο ότι αυτός φέρεται δουλικά απέναντί τους).


Εμείς θα θέλαμε με όλο το σεβασμό να ρωτήσουμε την ιερά Σύνοδο της εκκλησίας της Ελλάδος, κατά πόσον ένας ορθόδοξος επίσκοπος έχει ένα τέτοιο δικαίωμα να στέλνει αντιπρόσωπό του σε τελετές ουνιτών, που είναι επίσημα γνωστό ότι υπονομεύουν την ορθόδοξη πίστη και ορέγονται, ως αλεπούδες τα κοτόπουλα, του ορθοδόξου πληρώματος;

Και αν μεν έχει δικαίωμα, να μας το πει.

Αν όμως δεν έχει, και δεν έχει βεβαίως, διότι οι ουνίτες είναι αιρετικοί, με ποιο δικαίωμα ο δουλοπρεπής και φιλοπαπικός μητροπολίτης Κερκύρας προβαίνει σε μια απαγορευμένη πράξη;

Ρώτησε και πήρε την άδεια της Συνόδου;

ή την αγνόησε και την έγραψε στα παλιά του υποδήματα;

Και τί θα πράξει η κεντρική διοίκηση της ελλαδικής εκκλησίας στην περίπτωση του Κερκύρας;


Και αν δεν έχει αποφανθεί η Σύνοδος είναι καιρός να το κάνει, διότι και άλλοι μητροπολίτες έχουν παπικούς στην εκκλησιαστική τους επαρχία, και θα πρέπει να γνωρίζουν την θέση της επισήμου ορθοδόξου εκκλησίας, για να εναρμονίζονται με τη Σύνοδο, και να μην ενεργούν ο καθένας τυχάρπαστα.

Κάθε αμέλεια ή αναβολή θα σημάνει ανοχή και ενοχή.

Αν η σύνοδος το θεωρεί ζήτημα αμελητέο, τότε γιατί να φέρεται μονομερώς στην περίπτωση των ουνιτών;

Γιατί να μην κάνει ανοχή στο να στέλνουν αντιπροσώπους τους οι ορθόδοξοι μητροπολίτες και σε εκδηλώσεις χιλιαστών, μουσουλμάνων, και άλλων θρησκευμάτων;


Πέρα από κάθε αναμονή απαντήσεως εμείς θα θέλαμε πάντως να τονίσουμε, ότι ο ψυχή και σώματι δοθείς στον παπισμό αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, (τώρα θα τόχει μετανιώσει βέβαια, αλλά είναι αργά) τελικά αποδεικνύεται ότι ήξερε ποιόν τοποθέτησε στην δοκιμαζόμενη από το παπικό σινάφι Κέρκυρα.

Άξιο τέκνο αξίου πατρός.

Ίσως με την τοποθέτηση του κ. Ντόβα να φρόντισε ο Χριστόδουλος περισσότερο για τους παπικούς ουνίτες, να έχουν έναν νεροκουβαλητή μητροπολίτη δίπλα τους που θα τους κάνει όλα τα αιρετικά χατίρια, για δημιουργία «καλύτερης» σχέσεως με τους αιρετικούς, και λιγότερο για την ορθόδοξη τοπική εκκλησία της Κερκύρας, που η ιστορία της απαιτεί ηγέτη υψηλών προδιαγραφών, εφάμιλλο του Νικηφόρου Θεοτόκη και του Ευγενίου Βουλγάρεως.


Απο το περιοδικο ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μηνος Οκτωβριου 2011κΓια να μην ξεχναμε

========================

Κωνσταντινος Κουκιδης


Το αφιερωνουμε στους Ευρωπαίους
Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα...απόσπασμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό Έλσνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευκη από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και να υψώσει τη σβάστικα.

Δεξιά ο Παρθενώνας, αριστερά οι Καρυάτιδες.
Από την ελιά τής Αθηνάς οι Γερμανοί αντικρίζουν στο ακραίο σημείο τού βράχου τής Ακρόπολης πού δεσπόζει τής πόλης, την γαλανόλευκη σημαία πού θ' αντικατασταθεί από τον αγκυλωτό σταυρό.

Η εθνική Σημαία με το μεγάλο σταυρό στην μέση λάμπει και τα χρώματά της τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα που στέκει αγέρωχος και όμορφος όπως πάντα.

Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο του Ιερού Βράχου ο επικεφαλής του αποσπάσματος ζήτησε από τον εύζωνο που φρουρούσε τη σημαία μας να την κατεβάσει και να την παραδώσει.

Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωί έφθασαν μπροστά του οι κατακτητές της χώρας μας και με το δάκτυλο στην σκανδάλη των πολυβόλων τους, τον διέταξαν να κατεβάσει το Εθνικό μας σύμβολο, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα.
Δεν πρόδωσε την τρικυμία της ψυχής του.
Ψυχρός, άτεγκτος και αποφασισμένος.. απλά αρνήθηκε!
Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε περάσει δίπλα στην σημαία, τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση "ΟΧΙ"!

Αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο.
Μια απλή λέξη, με πόση όμως τεράστια σημασία και αξία.
Η Ελληνική μεγαλοσύνη σε όλη την απλή μεγαλοπρέπειά της κλεισμένη μέσα σε δύο συλλαβές!
Ξέρουν απ' αυτά οι Έλληνες..

Ο λοχαγός Γιάκομπι διέταξε έναν Γερμανό στρατιώτη να το πράξει.
Ο στρατιώτης την κατέβασε κι αφού με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του την δίπλωσε πολύ προσεκτικά, την παρέδωσε στα χέρια του Έλληνα φρουρού.
Ο εύζωνας κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα με κατεβασμένο κεφάλι το διπλωμένο γαλανόλευκο πανί πάνω στα χέρια του.
Κι ύστερα τυλίχτηκε με τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του Ιερού Βράχου και μπρος στα μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ' ένα σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα του.

Οι Γερμανοί σκύβουν πάνω από το κενό: 60 μέτρα πιο κάτω, κείτεται ο Εύζωνας, νεκρός πάνω στον βράχο, σκεπασμένος με το σάβανο πού διάλεξε.

Οι δύο Γερμανοί αξιωματικοί, πού είναι επί κεφαλής των εμπροσθοφυλακών, ο αρχηγός ιππικού Γιάκομπι και ο λοχαγός Έλσνιτς τής 6ης ορεινής μεραρχίας, χρησιμοποιούν τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών για να στείλουν μήνυμα στον Χίτλερ:

«Μάϊν Φύρερ, στις 27 Απριλίου, στις 8 και 10, εισήλθαμε εις τας Αθήνας, επί κεφαλής των πρώτων γερμανικών τμημάτων στρατού, και στις 8 και 45, υψώσαμε την σημαία τού Ράϊχ πάνω στην Ακρόπολη και στο Δημαρχείο. Χάϊλ, μάϊν Φύρερ».

Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυβέρνηση Τσολάκογλου να δημοσιεύσει στον Τύπο ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο φρουρός της σημαίας μας, υπέστη έμφραγμα από την συγκίνηση όταν του ζητήθηκε να την παραδώσει.
Όμως οι στρατιώτες κι οι επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί απ' αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό.
Στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύθηκε στην DAILY MAIL με τίτλο: "A Greek carries his flag to the death" (Ένας Έλληνας φέρει την σημαία του έως τον θάνατο).

Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερμανό φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλα στη γερμανική.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί στα Αναφιώτικα κάτω από τον Ιερό Βράχο, ζούσαν ακόμα αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλικάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα μάτια τους τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη.
Και κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη μνήμη του.
Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει την μαρτυρία τους.

Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η Σημαία μας.

Μας τον έχουν κρύψει, μας τον έχουν κλέψει.
Κλείστε κι αυτόν τον εθνομάρτυρα στην ψυχή σας κοντά στους άλλους. Απαιτείστε να γραφτεί τ' όνομά του στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας, κάθε φορά που αντικρίζετε τη σημαία μας.
Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η σημαία, έχει βυζάξει
ποταμούς ελληνικού αίματος, για να μπορεί αγέρωχη να κυματίζει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011
Ο Λαος ξεσηκωθηκε και απαιτει να φυγουν αμεσα οι ξενοκινητοι Προσκυνημενοι

O Kατοχικός Εξωγήινος δεν υπολογίζει τίποτα, παρά μονο τους Αφεντάδες του

Η θεσι του ειναι στο Γουδι με ολα τα ανδρεικελά του για να λογοδοτησουν
Στα λεγομενα χριστιανικα ιστολογια δεν βλεπουμε τιποτα...
Δεν συμετεχουν οι χριστιανουληδες στους αγωνες του λαου;
Μονο να καρπωνονται τα κερδη θελουν;
Μονο για τραλαλα υπαρχουν;
Εαν το αλας μωρανθη, εν τινι αλισθησεται;


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Αθήνα,19 Οκτωβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. 20111019-07
Η Παράταξή μας
  • Μετά τις αλλεπάλληλες Προτάσεις, υποδείξεις αλλά και ενέργειές της προς τους Πολιτικούς, τους φορείς και τους Πολίτες της Χώρας μας.

  • Μετά από βαθειά μελέτη του Συντάγματος και του Νομικού Πλαισίου που ρυθμίζουν την Δημοκρατική λειτουργία της Πατρίδος μας και κατοχυρώνουν την Εθνική μας κυριαρχία.

  • Με συναίσθηση των ευθυνών της έναντι του μαρτυρικού Γένους μας αλλά και των ψηφοφόρων που στηρίχθηκαν σ' αυτήν με εμπιστοσύνη,
Ανακοινώνει τα ακόλουθα:
  1. Θεωρούμε από τώρα και στο εξής παράνομη, καταχρηστική και προδοτική τη διακυβέρνηση της Χώρας από την Κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία, προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία, δεν διστάζει να εκχωρεί την Εθνική μας κυριαρχία και να ατιμάζει την Πατρίδα μας, παραδίδοντάς την στην καθημερινή χλεύη των άλλων Εθνών.

  2. Καλούμε τον Ελληνικό λαό σε ανυπακοή έναντι των δουλικών και εξευτελιστικών οικονομικών και άλλων ταπεινώσεων που τον υποβάλλουν οι κρατούντες κάθε μέρα και, βεβαίως, στην άρνηση της Φοροκάρτας και στην άρνηση της πληρωμής οιουδήποτε φεουδαρχικού χαρατσιού με το κατ' ευφημισμόν προσωνύμιο της "έκτακτης εισφοράς" ή του "ειδικού τέλους". Ο λαός μας πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα τολμήσουν οι κυβερνώντες να "κόψουν το ρεύμα" σε κανένα σπίτι που δεν θα πληρώσει, αφού σε χιλιάδες σπίτια υπάρχουν ασθενείς συντηρούμενοι με ιατρικά μηχανήματα. Αλλά και αν ακόμη ξεπέσουν τόσο πολύ ώστε να διαπράξουν αυτήν την αθλιότητα, τότε θα επισπευθεί το τέλος της εγκληματικής τους διακυβέρνησης, αφού με αυτή τους την ενέργεια θα έχουν εξευτελίσει πλήρως τον εαυτό τους αλλά και τη Χώρα μας στα μάτια της Παγκόσμιας Κοινής Γνώμης με την δικτατορική επιβολή Πανελλαδικής συσκότισης!

  3. Θεωρούμε όλα τα Κόμματα της Βουλής συνυπεύθυνα για το πολιτικό και Εθνικό αδιέξοδο, στο οποίο έχουν οδηγήσει τη Χώρα μας, τη Χώρα των ηρώων και των μαρτύρων και καλούμε τον Ελληνικό λαό να αποστρέψει παντελώς και για πάντα το πρόσωπό του και από τους 300 Κοινοβουλευτικούς και τα πολιτικά σχήματα που επί 40 χρόνια μας εμπαίζουν, άλλοι μεν κυβερνώντες και άλλοι ανεχόμενοι ή και συμπράττοντες με τους παρανόμους! Ο τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε ότι αρκούν 10 βουλευτές για να συρθεί σε δίκη ο ολετήρας Πρωθυπουργός και, παρά ταύτα, δεν βρίσκονται ούτε 10 για να το πράξουν!

  4. Καλούμε τον λαό να μη δεχθεί τη μείωση του αφορολογήτου. Η Παράταξή μας διεκδικεί και υπόσχεται το αφορολόγητο έως τις 40.000 Ευρώ ετησίως ανά οικογένεια. Είναι αδιανόητο να φορολογείται ένας μισθωτός για οικογενειακά έσοδα ευπρεπούς διαβιώσεως, τα οποία εξαντλούνται πριν ολοκληρωθεί ο μήνας. Φορολογητέο πρέπει να είναι το περίσσευμα, το πλεόνασμα και όχι το υστέρημα!

  5. Η Παράταξή μας θα κλιμακώση τον αγώνα της έως ότου ολόκληρη η μεταπολιτευτική πολιτική γενεά, αυτή η ληστρική και ανήθικη κουστωδία, οδηγηθεί στις φυλακές ή έξω και μακρυά από την Πατρίδα μας!

  6. Καλούμε τον λαό μας να αγρυπνεί γιατί εμείς αγρυπνούμε και σύντομα θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Η νομιμοφανής Χούντα της Βουλής πρέπει να γίνει πολύ σύντομα παρελθόν!

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΔΕΛΦΙΑ!

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!


Γραφείο Τύπου
Πολιτικής Παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ελλάδα επί ποδός

για να αναχαιτίσει

τους αποικιοκράτες…


«Ηλίθιοι δήμιοι! Η "τάξη" σας είναι χτισμένη πάνω στην άμμο. Η επανάσταση αύριο "θα υψώσει τη βροντερή φωνή της ως τους ουρανούς". Τρομαγμένοι θ' ακούσετε το νικητήριο της σάλπισμα: - Ήμουν, είμαι και θα είμαι».
(Ρόζα Λούξεμπουργκ)

Ήταν βροντερό το «νικητήριο σάλπισμα» του ελληνικού λαού σήμερα σε ΟΛΗ την Ελλάδα…
Κατατρόμαξε όχι μόνο τα ανδρείκελα της κυβέρνησης αλλά ΟΛΑ τα καθεστωτικά ανδρείκελα κάθε χρώματος, τους αφεντάδες και τους σπόνσορές τους, όλα τα προπαγανδιστικά τους ιερατεία…
Ο πανικός τους αποτυπώθηκε αρχικά στην υποβάθμιση του λαϊκού σεισμού…
Δεν τόλμησαν να ψελλίσουν ότι ο κόσμος που κατέβηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, ΜΟΝΟ στην Αθήνα, ήταν τουλάχιστον πάνω από 700. 000!!!!

Οι πιο έξυπνοι προπαγανδιστές
του καθεστώτος μίλησαν απλώς για μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αλλά δεν τόλμησαν να δώσουν, έστω και μια χοντρική αρίθμηση της λαϊκής παλίρροιας.

Δεν αποτόλμησαν να πούνε π.χ. τούτο: ότι το Ολυμπιακό Στάδιο χωράει 70. 000 καθήμενους και η σημερινή συγκέντρωση ήταν, με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, τουλάχιστον 10 στάδια:

Το Σύνταγμα μέχρι το Ζάπειο και τους γύρω δρόμους πλημμυρισμένο…

Σταδίου-Πανεπιστημίου-Ακαδημίας γεμάτες: Ο Συνωστισμός της Ρεπούση…

Πατησίων «πηχτή» μέχρι Τοσίτσα…

Αφήνουμε τους κάθετους δρόμους που και αυτοί ήταν ορμητικοί χείμαρροι…

Μέχρι την Πλατεία Κολωνακίου υπήρχε κόσμος σε διαρκή κινητικότητα…

Όλα αυτά είναι πολύ πάνω από 10 Ολυμπιακά Στάδια, δηλαδή πολύ πάνω από 700. 000…

Η ίδια εκρηκτική λαϊκή παλίρροια υπήρξε σε ΟΛΗ την ΕΛΛΑΔΑ…


Σύσσωμος ο ελληνικός λαός κατέβηκε στο δρόμο υψώνοντας με την βροντερή φωνή του το «νικητήριο σάλπισμα»: «Ήμουν, είμαι και θα είμαι»!!!!

Γι αυτό έσπειρε τον πανικό στο καθεστώς, στους «νταβάδες»του και τα ανδρείκελά τους…

Πολύ εύστοχα ο φίλος «Κλασσικοπερίπτωση» παρομοιάζει το σημερινό ξεσηκωμό με «στιγμές του 1973» και γράφει:

«Είναι πανικοβλημένοι, ξέρουν ότι το τέλος τους πλησιάζει και για αυτό χρησιμοποιούν το τελευταίο οχυρό τους που είναι η αστυνομική καταστολή.
Το σχέδιό τους είναι να μην υπάρχουν κάμερες και δημοσιογράφοι εκεί όπου ο Αθηναϊκός λαός θα συγκεντρωθεί για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, το Σύνταγμα και το πολίτευμα.
Δυστυχώς για αυτούς ήδη από χθες έχουν ακροβολιστεί σε κτίρια δεκάδες κάμερες ελληνικών και ξένων καναλιών, πράγμα που σημαίνει ότι όπως και τότε το ΄73 ,όσο και να θέλουν δεν μπορούν να κρύψουν την εξέγερση ενός ολόκληρου λαού…»


ΕΔΩ:
http://klassikoperiptosi.blogspot.com/2011/10/1973.html


Η κυβέρνηση των ανδρεικέλων καταρρέει με πάταγο…

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ και κανένας κουκουλοφόρος δεν μπορεί να τη διασώσει…


Τα επιτελεία των αφεντάδων της βαρβαρότητας και των νέων αποικιοκρατών το γνωρίζουν αυτό , έχουν ακριβή εικόνα αυτής της κατάρρευσης…

Για αυτό δουλεύουν πυρετωδώς στο εξωτερικό και στο εσωτερικό για το ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ της διάδοχης κατάστασης…

Τον ίδιο πυρετό έχουν και τα κόμματα-προτεκτοράτα και κάθε πολιτικός απατεώνας παντός είδους και χρώματος…

ΟΛΟΙ διακατέχονται από νευρική πολιτική κινητικότητα και «οργασμούς» πολιτικής εξαπάτησης του ελληνικού λαού: σφυρηλατούν τις νέες μάσκες των αποικιοκρατών δούλων…

Θα μιλήσουμε πάνω σε αυτά και στις κυοφορούμενες πολιτικές εξελίξεις σε άλλα κείμενά μας…


Διαβάστε και εδώ:
http://www.resaltomag.gr/forum

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

π. Βασιλειος Βολουδακης:

Θα αφήσουμε την Ιεραρχια.
Διοτι πολλα απο τα μελη της εχουν ταυτισθη απολυτα με αυτούς που κυβερνουν επι 30κ χρονια, εχουν απολυτα συνδεθει και διαπλακει με ολα αυτα τα συμφεροντα.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥΠρος τον εξοχότατον Πρωθυπουργό της Ελλάδος,
κ.κ. Γεώργιον Ανδρ. Παπανδρέου
Βουλή των Ελλήνων, 03/10/2011


Κοινοποίησις: α) Υπουργόν των Εξωτερικών,
β) Διοικητήν του Αγίου Όρους,
γ) Ιεράν Επιστασίαν Αγίου Όρους,
δ) Ελληνικόν και Ξένον Τύπον,ΘΕΜΑ: Η ΜΕΤΕΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κύριε Πρωθυπουργέ,

ανάμεσα στην πολυάσχολο μετ’ αυτοθυσίας μέριμνα, την οποίαν επιδεικνύετε επί της τρεχούσης λίαν επωδύνου Εθνικής και οικονομικής κρίσεως για το Έθνος αφ’ ενός, αλλά και ευκλεώς ποδηγετουμένης αφ’ ετέρου, με την υπερτάτην προσωπικήν κυρίως προσπάθειάν σας δια την διάσωσιν των Ελληνικών συμφερόντων, επιτρέψατε να αναφερθούμε εισέτι στην ευαισθησίαν σας σε θέματα δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ταλανίζουν αδίκως εννέα προς δέκα χρόνια την Ιερά Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους.

Ο υπογράφων ιατρός της Ι.Μ.Ε, από τριακονταετίας διακονών αυτήν και κύριος μάρτυς υπερασπίσεως αυτής σε όλα τα δικαστήρια (εις βάρος της οποίας καταφέρεται μια μικρή ομάδα -πέντε ατόμων- που αποτελούν την νέαν αδελφότητα εν Αγίω Όρει), καθώς και εκπρόσωπος όλων των καθ’ άπασαν την επικράτειαν Συλλόγων και Κοινοτήτων ως έπεται, καθώς και αναριθμήτων Ενοριών και Ιερών Μονών, που έχουν την μετάνοιά τους στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερα στην Ι.Μ.Ε, υπό την πνευματικήν καθοδήγησιν του Καθηγουμένου και Πνευματικού Πατρός κ. Μεθοδίου. Όλοι αυτοί ουχί ευκαταφρονήτως, τελούν ως ενεργοί πυρήνες Πίστεως πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευλαβών προσκυνητών. Όλοι εμείς, ανησυχούμε για την εν συνόλω Εκκλησιαστική μηχανή που επιτρέπει παρόμοιους διωγμούς ή συνηγορεί σιωπηλώς προς αυτούς.

Με αγάπη και εκτίμηση, λοιπόν, σας παρακαλούμε να ενσκήψετε και σε αυτό το θέμα (μείζον για εμάς), διότι αφορά την πρωτοφανή ταλαιπωρία ανθρώπων, που δεν είναι χειρότεροι όλων ημων που απολαμβάνουμε ελευθέρως τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη άνευ πείνας και στερήσεων. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν πράγματα και θάματα, κατά παράβασιν βασικών άρθρων του Συντάγματος, ανθρωπίνων ελευθεριών και δικαιωμάτων, περιθωριοποιώντας αδύναμα γεροντάκια, μπροστά στα αμήχανα όμματα όλων ημων και την σιωπηράν αδιαφορίαν κλήρου και λαού.

Αυτή τη στιγμή υποφέρουν επειδή:

• Τους έκοψαν το ρεύμα και τα τηλέφωνα (που πλήρωναν κανονικά).

• Τους έκοψαν το ταχυδρομείο (παρακρατείται παρανόμως, οτιδήποτε τους αποστέλλεται).

• Τους πήραν το τρακτέρ (όχημα πρώτης ανάγκης γεωργικών και άλλων αναγκών).

• Τους πήραν τα λίγα ενοίκια που ελάμβαναν από περιουσιακά στοιχεία της Ιεράς Μονής.

• Τους αφαίρεσαν τις κρατικές επιχορηγήσεις που έπαιρναν ανέκαθεν.

• Τους απαγόρεψαν το ψάρεμα (μπροστά στα «πόδια» τους).

• Τους κατάσχεσαν τις λίγες βάρκες αμέσου ανάγκης και επιβιώσεως.

• Τους απαγόρεψαν οιανδήποτε είσοδο τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης (καταδικασμένοι εις τον δια λιμού θάνατον).

• Τους απαγόρεψαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απελάζοντας τον ιατρό της μονής με εγκληματικές συνέπειες, ώστε οι θάνατοι που ακολούθησαν μετά το 2005 να παραμένουν αδιάγνωστοι σε αβοήθητους ανθρώπους.

• Απαγορεύουν την είσοδο προσκυνητών και όλων όσων θέλουν να επικοινωνούν με την Ι.Μ.Ε.

• Απαγορεύεται η είσοδος - έξοδος ακόμα κα των ιδίων πατέρων της Μονής.

• Τους αφαίρεσαν την ατέλεια των καυσίμων, αντιθέτως πληρώνουν αυτά σε μαύρη αγορά.

• Τους αναγκάζουν προκειμένου για την επιβίωσιν των, να κινούνται με δικό τους τρόπο, όχι τον ενδεδειγμένο – τους αναγκάζουν σε παρανομία.

• Εξεδίωξαν μοναχούς της πατροπαράδοτης Ι.Μ.Ε. από το Κονάκι στις Καρυές (Αντιπροσωπείο), με βαριοπούλες και λοστούς κατά παράβασιν της μοναχικής ιδιότητος, διότι δεν είχαν άλλα «δικαιότερα» μέσα.


Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τον ανηλεή διωγμό των κανονικών πατέρων, τους οποίους όλοι εμείς γνωρίζουμε πάππον προς πάππον πνευματικώς, μετά των οποίων συνομολογούμε την Πίστην μας με την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες αυτοί, το μόνο κακό που έκαναν ήταν το να παραμείνουν πιστοί στις παραδόσεις και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, δηλαδή να παραμείνουν Ορθόδοξοι μετά ζήλου, προκειμένου να αποδείξουν έμπρακτα τους λόγους για τους οποίους ευρέθησαν στο Άγιον Όρος, οπλισμένοι με το κομποσκοίνι, την αγάπη και την υπομονή και όχι με βαριοπούλες, λοστούς και αλλεπάλληλα εξουθενωτικά δικαστήρια, όπως συμπεριφέρεται η νέα μικρή ομάδα, που φέρεται ως νέα διεκδικούσα (από το πουθενά) αδελφότητα.

Για τους τελευταίους, πρέπει να γνωρίζουν, ότι το Άγιον Όρος δεν είναι τόπος παραθερισμού, ούτε κατασκήνωσις ασκουμένων προσκόπων, ούτε θέρετρο αναψυχής, συναλλαγών, απολαβών και απολαύσεων. Το Άγιον Όρος είναι τόπος μαρτυρίου, το περιβόλι της Παναγίας Θεοτόκου και το λιμάνι Σωτηρίας όλων των Πιστών. Για την Ελλάδα «ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ». Πάσα κακία, πας διωγμός, πάσα φιλονικία, πάσα εμμονή και δόλος, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ.

Ναι, οι γνήσιοι Πατέρες της Ι.Μ.Ε., διαφοροποιούνται από πάσαν καινοτομίαν και κακότητα.

Ναι, ήλεγξαν ποιμένες και ποιμενάρχες… Βεβαίως καλώς έπραξαν! Αυτός είναι ο σκοπός όπως αντιστοιχεί και στο Συναξάρι της Εκκλησίας.

Ναι, ήλεγξαν αιρετικούς ποιμένες για εκτροπές εκ των Ιερών Κανόνων και την άρση κωλυμάτων και ακοινωνησίας μεταξύ Ανατολής και Δύσεως και καλώς έπραξαν.

Ναι, διέκοψαν το μνημόσυνο μνημονευτών, λατινοφρόνων και λοιπών αιρετικών Ιεραρχών ακολουθούντες όχι ιδίαν πρωτοβουλίαν, αλλά τους Ιερούς Κανόνες, ως γνώμονα Πίστεως.

Ναι, διέκοψαν και το μνημόσυνο του νυν Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Κατά την Εκκλησιαστική Παράδοση πολλοί δεν εμνημόνευσαν Πατριάρχες, όπως φαίνεται στο Συνοδικό και το Συναξάρι της Εκκλησίας, όμως δεν εδιώχθησαν, αντιθέτως η Εκκλησίας τους τίμησε και τους ανακήρυξε ως Αγίους, Ομολογητάς της Πίστεως.

Ναι, υποτίμησαν τα χρήματα της Δύσεως παραδειγματικά (πακτωλόν πολλών εκατομμυρίων ευρώ), από τα οποία τώρα διώκονται διασυρόμενοι σε δεκάδες εξουθενωτικά δικαστήρια, από την ως άνω νέα, μικρά αδελφότητα (οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κατευθύνονται από εντολές του Πατριάρχου μας, φυσικά δεν γνωρίζουμε εάν γνωρίζει σχετικά ο Πατριάρχης).

Ναι, ηρνήθησαν την Ένωσιν των Εκκλησιών ως ορίζουν τα Πατερικά κείμενα.

Ναι, κατέκριναν το Πρωτείον του Πάπα Ρώμης, το οποίον τρείς φορές εψήφισεν η επικρατούσα Εκκλησία της Ελλάδος (σε Ραβέννα 2007, σε Βιέννη 2009 και Κύπρο 2010).

Ναι, αντιδρούν σε αντικανονικές πράξεις συμπροσευχών και συλλείτουργων, κοινού Ποτηρίου με διαφόρους αιρετικούς, καθώς και «ψευτοδιαλόγων» σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρας Ιωάννην Χρυσόστομον και Βασίλειον τον Μέγα.

Όλα τα ανωτέρω, μας μαρτυρούν ότι εκεί που εξαντλείται η κοινή λογική και το συμφέρον, αρχίζει η χάρις του Θεού… διότι όλη τους η συμπεριφορά αφορά εφαρμογή των εντολών των Αγίων Πατέρων και των επτά Οικουμενικών Συνόδων και σαφώς δεν πρόκειται για ιδιοτροπία της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.


Κύριε Πρωθυπουργέ, οι Πατέρες της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, υπό τον Θεοδώρητον Ηγούμενον κ. Μεθόδιον, για όλους εμάς τους συνυπογράφοντες την παρούσα, όχι μόνον αποτελούν τον σωτηριώδη δρόμο, τον ποθούμενον από την Εκκλησία μας, αλλά και θαυμαστοί στην σταθερότητα της Πίστεως, χαρακτηριζόμενοι πνευματικά ως γνήσιοι κληρονόμοι της αλωβήτου Πίστεως.

Η όλη τους θαυμαστή συμπεριφορά και ασκητική διακονία, αποτελεί τον «Φάρο» του ζηλωτισμού, μέσω των Ιερών Αγώνων για θέματα εικονομαχίας, σχίσματος, αιρέσεων, οικουμενισμού, φιλενωτικών τάσεων των εκάστοτε κατά πλάνην εκκλησιομάχων, αγιομάχων και Θεομάχων, προσευχόμενοι για όλους αυτούς, πάντοτε εν μετανοία, αγρυπνία, νηστεία και προσευχή. Φυσικά, όχι με χέρια οπλισμένα με λοστούς και βαριοπούλες…! Έτσι έπρεπε να κάνουν, γι’ αυτούς τους λόγους πήγαν στο Άγιον Όρος.

Ποίον έβλαψαν; Ποίου τα συμφέροντα έθιξαν; Ποίον εμείωσαν; Ποίους κακομεταχειρίστηκαν; Ποίους εδίωξαν δικαστικά; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ. Αντιθέτως, υπέστησαν υπομονετικά όλες τις ανωτέρω δοκιμασίες, ως γνήσιοι μάρτυρες της Ορθοδόξου Πίστεως και εγεύθησαν τις τεχνικά επιβαλλόμενες ανυπόστατες κατηγορίες, περί δήθεν αιρετικών και καταληψιών της Μονής. Έτσι ευκολότερα θα ετίθεντο εκτός Αγίου Όρους, όπως προβλέπεται για παρόμοιες περιπτώσεις στο καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους.

Επιτέλους κύριε Πρωθυπουργέ! Περιμένουμε από εσάς τις δικές σας ενέργειες για μια νόμιμη, δίκαιη και πραγματική λύση υπέρ των γερόντων (σήμερα 107) της παλαιφάτου Ι.Μ.Ε. Πάρτε θαρραλέα θέση ενώπιον Θεού και ανθρώπων!

Επειδή ο τύπος βοά, από το 2002 έως σήμερα, ενοχοποιώντας τον Πατριάρχη ως υπαίτιο του διωγμού της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Οικουμενικός θα έπεφτε τόσο χαμηλά και ύπουλα, να προωθεί άλλους αντί άλλων και να καταπιέζει ένα Άγιο Μοναστήρι, όχι εν λευκω αλλά εν κρυπτω και παραβύστω, είτε επειδή δεν έχει το δικαίωμα και γι’ αυτό δρα απροσώπως και υπογείως. Για ότι κακό διασύρεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την μικρή ομάδα, υπό την καθοδήγηση του κ. Χρυσοστόμου Κατσουλιέρη, θα πρέπει να αποκατασταθεί η φήμη του παγκοσμίως, δηλαδή σε κάθε σημείο της γης που έφθασαν τα σκάνδαλα από οπουδήποτε και αν προήλθαν εις βάρος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, την οποία αγαπά σέβεται και ακολουθεί ολόκληρη η Ελλάδα.

Κύριε Πρωθυπουργέ, επί τη δοθείση ευκαιρία της επισκέψεώς σας, την 09/10/2011 εις το Άγιον Όρος, σας εφιστούμε την προσοχή ανθρωπίνως, αξιοπρεπώς και με το αξιόκριτο μάτι της εμπειρίας την οποία διαθέτετε και την οποία, επιβάλλεται, να λάβετε υπ’ όψιν σας για ότι αφορά τις ανησυχίες εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που σας παρακολουθούν και περιμένουν από εσάς, ότι περνάει από το χέρι σας, ανεπηρέαστα και αξιοκρατικά, διατηρώντας αλώβητη την προσωπική σας ακτινοβολία:

Α) Προς δόξαν Θεού.

Β)Προς ανακούφισιν των 107 Πατέρων, των εισέτι μαστιζομένων και καταδικασμένων σε πείνα και αποκλεισμό άνευ λόγου και αιτίας.

Γ) Προς διευκόλυνση του ποιμνίου, των προσκυνητών, των έως άρτι αποκλειομένων και εμποδιζομένων να επιτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και ιδιαίτερα το δικαίωμα της μετάνοιάς των, στην εν λόγω Ι.Μ.Ε., όπως πάντοτε έπρατταν ακώλυτα.

Δ)Προς αναζήτησιν του υστερήματος αγάπης του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, επί τη ευκαιρία της επετείου των 20 ετών, από την ενθρόνισίν του. Περιμένουμε και από αυτόν την άμεσο λύση, ως δείγμα ανωτέρου πνευματικού ανδρός, με αρετές ανάλογες του σχήματος, των μεγάλων Πατριαρχών που χαίρουν το «ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ».

Ε) Χάριν της ειρήνης και της ευημερίας όλων των Ελλήνων εντός και εκτός του Αγίου Όρους.

Ζ) Για την συνέχιση της Ιστορίας, όπως οι Πατέρες διατήρησαν το Άγιον Όρος μέχρι σήμερα, δηλαδή στο άπλετον φως της αγάπης και της μετανοίας και όχι στο σκότος της μισαλλοδοξίας, της κακίας, του μίσους, της εκδικήσεως, της αδιαλλαξίας, της περιθωριοποιήσεως και μοχθηρίας, έναντι αδελφών εν Χριστω, διότι τότε το ΟΡΟΣ αυτό δεν θα είναι ΑΓΙΟΝ, αλλά ΑΓΡΙΟΝ. Με αναλόγους ρασοφόρους που δεν θα λέγονται πλέον ΠΑΤΕΡΕΣ, αλλά ΠΑΤΡΙΟΙ αλλόφρονες.

Τέλος κ. Πρωθυπουργέ πράξατε το καθήκον σας. Προς οποιαδήποτε πίεση σταθείτε ακμαίος και μην παίρνετε βάρος στη συνείδησή σας και στην ψυχή σας. Γνωρίζουμε ότι οι πιέσεις που ήδη δέχεσθε ή που πρόκειται να δεχθείτε είναι πολλές και ποικίλες εν μεσω ασταθμήτων παραγόντων. Μην επιτρέψετε περαιτέρω αδικίαν και χρονοτριβήν, προς τα Άγια Γεροντάκια της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν αδελφοί και Πατέρες που διώκονται αδίκως.
Πράξατε κατά το ήθος σας και να είσθε βέβαιος ότι η Ζώσα, Έφορος του Αγίου Όρους, η Υπεραγία Θεοτόκος, θα σας ανταμείψει!


Κύριε Πρωθυπουργέ όλων των Ελλήνων, στα 400 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς, ακόμα και επί γερμανικής κατοχής, ουδείς μοναχός ενοχλήθη ή εξεδιώχθη από το Άγιον Όρος. Άπαντες σεβάστηκαν τον λατρευτικό αυτόν τόπο. Σήμερα, το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη διακηρύσσει ότι του καταπατούνται ελευθερίες και δικαιώματα από το ξένο Τουρκικό Κράτος... Εμείς θα επιτρέψουμε τα ίδια και χειρότερα στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου;


Υ.Γ. (α): Είμαι εις την διάθεσίν σας δια πάσα διευκρίνησιν και περαιτέρω πληροφορία.

Υ.Γ. (β): Επιφυλασσόμεθα επί των απανθρώπων συμβάντων στην Ι.Μ.Ε. για κοινοποίηση στον Ελληνικό και ξένο τύπο, καθώς και τα διεθνή Μ.Μ.Ε.Μετά τιμής,
Αθανάσιος Νικ. Παπαγεωργίου
Ιατρός – Χειρουργός
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος του Συλλόγου
«Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», Παιανίας
Τηλ.: 210- 6642641
Κιν.: 6937024386

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου