Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Ἀναστάσιος Μαρίνος,

Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.

Πάλι τά ἴδια

πηγή: ΕΣΤΙΑ, 14/1/2011


Τοῦ Ἀναστασίου Ν. Μαρίνου Δρος Ν.
Ἀντιπροέδρου τοῦ ΣτΕ ἐ.τ.


Ἐπανέρχεται στήν ἐπικαιρότητα τό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ προσπάθειες ὅλων αὐτῶν πού δέν δέχονται τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος αὐτοῦ στά σχολεῖα ἔτειναν ἀρχικῶς, καί μάλιστα μετά μεγάλης μαχητικότητος, εἰς τήν πλήρη κατάργηση τῆς διδασκαλίας του. Ἡ προσπάθεια αὐτή ἔλαβε, ἐν συνεχείᾳ, ἄλλην μορφήν, δηλαδή περιορίσθηκαν οἱ ἐκπρόσωποι αὐτῆς τῆς ὁμάδος νά δεχθοῦν, ἀντί τῆς πλήρους καταργήσεως τῆς διδασκαλίας, τήν θρησκειολογικήν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος, προβάλλοντας ὡς δικαιολογίαν (παντελῶς βλακώδη) ὅτι διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ θά ἀπετρέπετο ὁ κίνδυνος τῆς παντελοῦς καταργήσεώς του.

Οἱ προσπάθειες αὐτές εἴτε ὑπό τήν μίαν, εἴτε ὑπό τήν ἄλλην τῶν δύο ὡς ἄνω μορφῶν ἄρχισαν ἀπό τήν ἐποχή ἤδη τῆς Μεταπολίτευσης, ὡς συνέχεια τῆς τότε διατυπωθείσης πρός τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Σεραφείμ ἀπειλῆς διά τῆς γνωστῆς φράσεως: «Θά χωρίσουμε τά τσανάκια μας», τά ὁποῖα ὁ τότε ἀπειλήσας προσεπάθησε μέν νά τά «χωρίσει», καί μάλιστα κατά τρόπον ὕπουλον, πλήν ὅμως ἀπέτυχε.

Τελικῶς τό θέμα τό ὁποῖον οὐδόλως ἔθιξε, παρά τίς ἀσκηθεῖσες ἀφόρητες πιέσεις, ἡ ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος τοῦ 1986, ἔφθασεν εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ), τό ὁποῖον ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ ὑπογράφοντος τό παρόν κείμενο ἐδέχθη ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νά διδάσκεται ὑποχρεωτικῶς κατά τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα, ἀπαλλασσομένων τῆς παρακολουθήσεως αὐτοῦ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι θά δηλώσουν ὅτι ἔχουν πρόβλημα συνειδήσεως διότι εἶναι ἄθεοι, ἑτερόθρησκοι ἤ ἑτερόδοξοι (βλ. τίς ἀποφάσεις ὑπ΄ ἀριθ. 3356/1995 καί 2176/1998 τοῦ Στ΄ Τμήματος τοῦ ΣτΕ).


Παρά τήν ἔκδοση τῶν δύο ὡς ἄνω ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ, οἱ ἐπιθέσεις κατά τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν μορφήν αἰτήματος εἴτε καταργήσεως αὐτοῦ, εἴτε μετατροπῆς του εἰς θρησκειολογικόν συνεχίσθησαν ἐν ὄψει μάλιστα τῆς προαγγελθείσης δευτέρας ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, ἀλλά ἡ Ἀναθεωρητική Βουλή τοῦ 2001 δέν ἐδέχθη νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήματα αὐτά παρά τίς ἀσκηθεῖσες καί πάλι πιέσεις.


Παρ΄ ὅλα αὐτά, νέες κινήσεις ἐκδηλώνονται τίς τελευταῖες ἡμέρες πρός τήν κατεύθυνση καί πάλιν τῆς μετατροπῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογικήν. Καί τήν προσπάθειάν τους αὐτήν ἐπιχειροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τήν θέσουν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, διάφοροι δέ πληροφορίαι λέγουν ὅτι ἡ κ. Διαμαντοπούλου, πεισθεῖσα πλέον ὅτι κατάργηση τοῦ μαθήματος θά προσέκρουεν εὐθέως πρός τό Σύνταγμα, πού δέν θά ἤθελε νά τό διακινδυνεύσει, ἐρωτοτροπεῖ πρός τήν ἰδέαν τῆς μετατροπῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος εἰς θρησκειολογικήν.


Ἀναγκάζομαι νά ἐπανέλθω διά μίαν ἀκόμη φοράν ἐπί τοῦ θέματος, ἐλπίζοντας μήπως τυχόν παύσουν αὐτές οἱ ἐπιθέσεις.


Τό Σύνταγμά μας ὁρίζει εἰς τό ἄρθρον 16, παρ. 2 ὅτι:

«Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς Ἐθνικῆς καί Θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».

Ἐφ΄ ὅσον λοιπόν τό ΣτΕ ἑρμήνευσε τήν λέξη «θρησκευτική» ὡς ἀναφερομένη εἰς τήν κατά τό ὀρθόδοξον δόγμα διαμόρφωση αὐτῆς, ἀνάλογον ἑρμηνεία πρέπει νά δώσουμε καί εἰς τήν λέξη «ἐθνική», δηλαδή «ἑλληνική» καί ὄχι πολυεθνική. Ἐκτός καί ἐάν «οἱ καθ΄ ἕξιν δημοκράτες τοῦ συρμοῦ» θέλουν καί πολυεθνική συνείδηση γιά τούς Ἕλληνες μαθητές, νά τούς μάθουμε δηλαδή νά εἶναι Κινέζοι, Γιαπωνέζοι, Ἰνδοί, Τοῦρκοι, Ἰσπανοί, Γερμανοί καί οὕτω καθ΄ ἑξῆς. Μήπως θέλουν πράγματι καί αὐτό καί δέν τολμοῦν ἀκόμη νά τό ὁμολογήσουν;


Τέλος, θά πρέπει νά σημειώσω καί τήν ἀπόφαση McCollum τοῦ ἔτους 1943 τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἐδέχθη ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά διδάσκονται στά δημόσια σχολεῖα διαδοχικά διάφορα θρησκεύματα (χριστιανισμός, ἰουδαϊσμός, βουδισμός κ.λπ.) διότι τό Κράτος τῶν ΗΠΑ εἶναι κοσμικό καί πρέπει νά εἶναι ἀθρησκευτικό.

Πῶς λοιπόν ζητοῦν νά θεσπισθεῖ θρησκειολογική διδασκαλία στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει ἐπικρατοῦσα θρησκείαν; Καί τέλος, ἀφοῦ διαπιστώνουν ὅτι ὁ Ἕλληνας ἀναθεωρητικός νομοθέτης ἀρνήθηκε δύο φορές, παρά τίς φορτικές πιέσεις τους, νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήματά τους σχετικά μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιατί ἐπιμένουν;

Αὐτή ἡ ἐπιμονή τους καί ἡ περιφρόνησή τους πρός τήν συντριπτική πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι σύμφωνες μέ τήν ἔννοιαν τῆς Δημοκρατίας, τήν ὁποίαν λένε ὅτι ὑπηρετοῦν;

Ἄς σταματήσουν λοιπόν καί ἄς μήν ὑποκρίνονται ὅτι μέ τήν θρησκειολογική διδασκαλία θέλουν νά ἀποτρέψουν τήν ὁλοκληρωτική κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἄς μήν μᾶς περνοῦν γιά ἠλιθίους.

Μήν μᾶς προκαλοῦν περαιτέρω ὅλοι αὐτοί, οἱ ἐπώνυμοι καί οἱ ἀνώνυμοι.

Ἀρκετά τούς ἀνεχθήκαμε.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΑΡΙΣΜΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.


ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ;


Ο καραμπινάτος Οικουμενιστής "πατριάρχης" Ρουμανίας Δανιήλ.
Φανατικός Παπόφιλος και Μέγας Λατινόφρονας.
Οργανωτής της ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ του ΣΑΤΑΝΑ.


Από το Γραφείο Τύπου του Πατριαρχείο Ρουμανίας ανακοινώθηκε ότι:

Μετά από διαβουλεύσεις του Ρουμανικού Πατριαρχείου με τους ηγέτες των χριστιανικών εκκλησιών στο Βουκουρέστι, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της προσευχής για την εβδομάδα χριστιανικής ενότητας (18-25 Ιανουαρίου 2011), συμφωνήθηκε το γενικό πλαίσιο των οικουμενικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

- Την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, Πατριαρχικός Καθεδρικός Ναός ( Metropolitan Hill) ώρα 16.00 ?

- Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, CA Ευαγγελική Εκκλησία ( οδός Λουθηρανική 2), 17.00?

- Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, Αρμενική Εκκλησία ( Boulevard Carol I, 43 ), 17.00?

- Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου Reformed Church (εκκλησία Calvineum, strada Luterană 13 bis ), 17.00?

- Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, Ελληνικό-Καθολική Εκκλησία (ΟΥΝΙΤΙΚΗ)( strada Sirenelor 39), 17.00?

- Κυριακή, 23 Ιανουαρίου σε κάθε εκκλησία θα προσευχηθούν για την ενότητα των Χριστιανών?

- Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου Εκκλησία της Αγγλίας ( strada Arthur Verona 3 ), 17.00?

- Τρίτη, 25 Ιανουαρίου Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιωσήφ ( strada General Berthelot 19 ), 17.00.

Το Ρουμανικό Πατριαρχείο υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου nr. 6745/29 octombrie 2008, στον Πατριαρχικό Καθεδρικό ναό και σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς της χώρας και του εξωτερικού οι εκπρόσωποι των άλλων χριστιανικών ομολογιών θα παραστούν στην προσευχή χωρίς λειτουργική συμμετοχή.

RUGĂCIUNE ŞI COOPERARE PRACTICĂ PENTRU UNITATEA Crestina

Από τις Ακτινες


«ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ»ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΜΕ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟ


συνοδοιπόρος Ὀρθόδοξος Ἀγωνιστικὸς Σύλλογος «Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης» (Λάρισα–Βόλος) μᾶς ἔστειλε τὴν παρακάτω ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα καὶ ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ἰσραηλητικῆς Κοινότητας Βόλου πρὸς τὸν «ὀρθόδοξο» ἐπίσκοπο Βόλου κ. Ἰγνάτιο, ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα «Θεσσαλία» (12/1/2011, σελ. 37).


Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ἐξαιρετικὴ σημασία γιὰ τὰ οἰκουμενιστικὰ τεκταινόμενα ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀποφασίσαμε νὰ τὴ σχολιάσουμε. Σπεύδουμε, μως, ξ ρχς ν διευκρινίσουμε —προλαβαίνοντας τν φαρμογ κα σ’ μς τς μεγάλης πάτης τς σιωνιστικς προπαγάνδας— τι διαχωρίζουμε τος Σιωνιστς π τν βραϊκ λαό, ποος εναι τ πρτο κα διαχρονικ θύμα τους· τν βραϊκ λα γαπομε, πως λους τος λαούς· τν συμπονομε δ διαιτέρως, πως κα τν παλαιστινιακ λαό, γι τ τρομακτικ δειν πο ες μφοτέρους πεφύλαξαν τ νεοεποχίτικα, παγκοσμιοκρατικά, ρατσιστικ κα φασιστικ σχέδια το Σιωνισμο. Εμαστε πολύτως σαφες!


πιστολή:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ


Προς το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιο


Σεβασμιότατε,


Μας είναι φυσικά γνωστό ότι έχετε πολλά αποθέματα αγάπης για όλους τους ανθρώπους.

Για τη δική Σας προσωπικότητα είναι απολύτως φυσιολογική τόσο η παρέμβασή Σας για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ, όσο και η δημόσια στήριξή Σας, που εκφράστηκε στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό του Αγ. Νικολάου κατά την κοπή της βασιλόπιτας.


Σεβασμιότατε,


Επιτρέψτε μας με το θάρρος που αντλούμε από την αγάπη Σας, να Σας πούμε ότι είστε ο πραγματικός εκφραστής της Χριστιανικής θρησκείας, την οποία σεβόμαστε ευλαβικά, γιατί διδάσκει αγάπη και μόνο αγάπη.

Για μια ακόμη φορά, Σας εκφράζουμε, εκτός από τις θερμές μας ευχαριστίες, την αγάπη και το σεβασμό μας επιθυμώντας να Σας τονίσουμε ότι Σας θεωρούμε πραγματικό ποιμενάρχη μας.


Με σεβασμό και τιμή


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαρσέλ Σολομών

Βίκτωρ ΦιλοσώφΜὲ αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ οἱ ρόλοι ἀποκαλύπτονται καὶ οἱ μάσκες πέφτουν. Ὁ Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, αἰσθάνθηκε πιὸ κοντὰ στοὺς Ἰσραηλίτες παρὰ στὸν συνεπίσκοπό του Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.


Μὲ τὸν Σεβασμιώτατο κ. Σεραφεὶμ διαφωνήσαμε στὸ παρελθὸν (γιὰ τὴν ἄρνησή του νὰ πάρει ἀποστάσεις καὶ νὰ καταγγείλει ὀνομαστικὰ τοὺς ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ κα γιὰ τν ποστήριξή του πρς τν οκουμενιστ ἐπίσκοπο Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο). Συμφωνοῦμε, ὅμως, μὲ τὴν παρρησία του στὸ θέμα περὶ τοῦ Σιωνισμοῦ καὶ ἐπικροτοῦμε τὰ λεγόμενά του.


ναφέρθηκε ὁ κ. Σεραφεὶμ σὲ συγκεκριμένα ἱστορικὰ γεγονότα, περιστατικὰ καὶ πρόσωπα καὶ παρουσίασε ἀντικειμενικὰ τὴν ἀλήθεια. Γι’ ατ δέχθηκε νορχηστρωμένη πίθεση σ παγκόσμια κλίμακα π τν Διεθν Σιωνισμό, συνεπικουρούντων τς λληνικς Κυβερνήσεως, πολιτικν, δημοσιογράφων κ.., ο ποοι, κατ τ σύστημα τς σιωνιστικς προπαγάνδας, διέστρεψαν σα επε κα τ πνεμα τν λεγομένων του, λλ κα φαλκίδευσαν τν στορία κα τν λήθεια.


Ὁ κ. Ἰγνάτιος, ἀντίθετα, ὑπερασπίστηκε τοὺς Ἰσραηλίτες ἐπιστολογράφους του καὶ ὄχι τὴν ἀλήθεια. Ἦρθε ἀλληλέγγυος στὴν παγκόσμια ἐκστρατεία τῆς σιωνιστικῆς ἐπιβουλῆς τους, ποὺ στοχεύει στὴν φίμωση κάθε ἐλεύθερης φωνῆς ποὺ θὰ τολμήσει νὰ ρίξει φῶς στὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους, ἄρα καὶ στὴ φίμωση τῆς φωνῆς καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Καὶ ἐνῶ γνωρίζει καλὰ τὴν πραγματικότητα ὁ κ. Ἰγνάτιος, πῆρε τὸ μέρος τῶν Ἰσραηλιτῶν, κατηγορώντας τὸν Πειραιῶς γιὰ «ρατσισμὸ καὶ ἀντισημιτισμό»! Σημειώνει μάλιστα στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε —οἰκτρὰ ψευδόμενος—, ὅτι τὰ λόγια τοῦ Πειραιῶς «δὲν μποροῦν νὰ ἐκφράζουν τὴν πίστη καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερα τοῦτες τὶς ἡμέρες, οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν λησμονοῦμε ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς γεννήθηκε Ἑβραῖος».


Ὥστε ἔτσι Σεβασμιώτατε; Ἂν ὅμως, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε τὴν ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ θὰ πρέπει νὰ ξεχνοῦμε τὰ μαρτύρια στὰ ὁποῖα τὸν ὑπέβαλαν οἱ Ἑβραῖοι, τὸ φραγγέλιο, τὸν σταυρό, τὴν λόγχη καὶ τὴν δολοφονία Του; Ἐὰν δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ὑπῆρξαν ὁ ἐκλεκτὸς λαός Του, γιατὶ θὰ πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ἕως καὶ σήμερα εἶναι μεγάλοι ἀρνητές Του; Γιατὶ θὰ πρέπει νὰ λησμονοῦμε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὶς ἑρμηνεῖες τους, τὶς ἐθνοκαθάρσεις τύπου Γάζας κ.λπ.; Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως διδάσκει διὰ τῶν Πατέρων καὶ τῶν λειτουργικῶν της ὕμνων, ὄχι μόνο νὰ συγχωροῦμε, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν τὰ ξεχνᾶμε. Καὶ στὴν αὐτοσυνειδησία της ἡ Ἐκκλησία γιὰ ποιμαντικοὺς λόγους καὶ ὄχι ἐκ λόγων ἀντιπαραθέσεως μὲ τοὺς σύγχρονους Ἑβραίους, —ποὺ γι’ αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία, μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ἐκφράζεται ἐν παροξυσμῷ ἀγάπης—, μιλᾶ τὴν Μ. Ἑβδομάδα μὲ αὐστηρὲς ἐκφράσεις γιὰ τὴν ποιότητα τῶν πράξεων ἐκείνων τῶν Ἑβραίων καὶ ὅσων ἀπὸ μᾶς τοὺς ὁμοιάζουν.


(Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία: Μήπως γι’ αὐτὸ δεχθήκατε τὴν ἀπαλοιφὴ κάποιων ὕμνων τῆς Μ. Ἑβδομάδος ἀπὸ τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἐπεχείρησε ὁ προκάτοχός σας στὸν Βόλο μακαριστὸς Χριστόδουλος, ἐπειδὴ ἀκριβῶς οἱ ὕμνοι διεκτραγωδοῦν τὴν ἀλήθεια τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους; Μήπως ἐκτελεῖτε κάποιο μακρόπνοο σιωνιστικὸ σχέδιο κατὰ τῆς ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ποὺ καμιὰ σχέση δὲν ἔχει μὲ τὴν ἀγάπη;).


Ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ μᾶς ἐξηγήσετε, Σεβασμιώτατε ποιμενάρχα τῶν Ἰσραηλιτῶν τοῦ Βόλου (καὶ ποιῶν ἄλλων ἀκόμα;), γιὰ ποιόν λόγο μπλέκετε τὴν καταγωγὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν περὶ Ἰουδαίων αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ὅσα εἶπε περὶ τῶν συγχρόνων Σιωνιστῶν ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς; Ἔχουν κάποια σχέση καὶ κάποια σύνδεση;


Οὐδεμία σχέση ἔχουν, γιατὶ ὁ κ. Σεραφεὶμ δήλωσε πὼς τιμ τοὺς Ἰσραηλίτες, λλ καταγγέλλει τὸν ἀντιχριστιανικὸ καὶ νθελληνικ Σιωνισμό, τὸν ὁποῖο καὶ πολλοὶ Ἑβραῖοι μετὰ λόγου γνώσεως καταγγέλλουν, γιατὶ ἔχουν συνειδητοποιήσει πάνω στὸ πετσί τους καὶ στὶς συμφορές τους— ὅτι ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς εἶναι τὸ πρῶτο καὶ διαχρονικὸ θῦμα του!!! Καὶ μάλιστα ὁ κ. Σεραφεὶμ ἔδωσε ἁπτὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἱστορία γιὰ τὰ θέματα αὐτά. Ἂν οἱ Σιωνιστὲς ἑρμηνεύουν διαφορετικὰ τὰ γεγονότα (καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν τὰ παρερμηνεύουν σκοπίμως;) ἐμεῖς πρἐπει νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε;


Ἀλήθεια, ὁ κ. Ἰγνάτιος ποὺ εἶναι ἕνας ἔξυπνος ἄνθρωπος, γνώστης τῆς παγκόσμιας καταστάσεως (ὅπως δείχνει πλήρως ἐνημερωμένος στὶς ἀπὸ τηλεοράσεως ἐκπομπές του)— δὲν κατάλαβε τίποτα γιὰ τὸν ρόλο τῶν Σιωνιστῶν, ὅπως παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ ἄμεσα στὸν παγκόσμιο ἠλεκτρονικὸ ἱστό; Ἀγνοεῖ τὶς πληροφορίες ὅτι οἱ Σιωνιστὲς προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλουν μιὰ παγκόσμια δικτατορία; Ἀγνοεῖ πὼς διὰ τῆς σιωπῆς κα δι τς κατατρομοκρατήσεως τν λευθέρων κα σκεπτομένων νθρώπων πιδιώκουν νὰ κρατήσουν μυστικότητα, ὅσο γίνεται, γύρω ἀπὸ τὶς κινήσεις καὶ τοὺς στόχους τους, ὥστε νὰ προωθοῦν τὰ σχέδιά τους ἀνενόχλητοι;


Οὔτε κατάλαβε «τι ποιον μιλε ναντίον το Διεθνος Σιωνισμο κα τν γκλημάτων του ες διαφόρους χώρας» προσπαθοῦν νὰ τὸν βγάλουν ρατσιστή, ἢ νὰ τὸν φιμώσουν μὲ ποικίλους τρόπους (δικαστικοὺς κ.ἄ.); Δὲν ἀντελήφθη, οὔτε ἄκουσε ποτέ του, ὅτι ὁ Σιωνισμὸς λεγχε καὶ ἐλέγχει τ τραπεζικ σύστημα καὶ τὰ Μ.Μ.Ε., ὅτι ἐπιδιώκει (ἐκτὸς τῶν ἄλλων) «τν διάβρωσιν το κλήρου» εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ὁ ἴδιος ἀνήκει; Ποιός, τέλος πάντων, εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Σεβασμιώτατου; Μήπως τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ Σιωνισμοῦ;


Μήπως, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν «μπόρεσε» νὰ καταλάβει ὁ,τιδήποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά, γι’ αὐτὸ πῆρε τὰ εὔσημα καὶ τὶς εὐχαριστίες τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Βόλου καὶ τὴν ἀστεία —ἕως ὑποκριτικὴ— διαβεβαίωση τῶν ποιμαινομένων ἀπὸ ραββίνους ποιμένες, οἱ ὁποῖοι γράφουν στὴν παραπάνω ἐπιστολή: «Σᾶς θεωροῦμε πραγματικὸ ποιμενάρχη μας»;


Ἐδῶ ταιριάζει ἡ παροιμία: «Στὶς δυσκολίες ὁ φίλος φαίνεται». Καὶ ὁ Δημητριάδος «ἀπέδειξε» ποιοὺς θεωρεῖ φίλους του. Προτίμησε νὰ «ἀδειάσει» τὸν συνεπίσκοπό του κ. Σεραφείμ, γιὰ χάρη τους, ὅπως προτιμᾶ τοὺς Οἰκουμενιστές, κάθε εἴδους αἱρετικοὺς καὶ ἀλλόθρησκους, ἀπὸ τοὺς πιστούς, τοὺς ὁποίους συνηθίζει νὰ νομάζει φανατικούς, κραίους, ζηλωτς κα σοπερ-ρθόδοξους, ἐπειδὴ τοῦ ὑποδεικνύουν τὶς δογματικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς παρεκκλίσεις του.


Μήπως, τέλος, ὁ κ. Ἰγνάτιος (ὅπως γράφει ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος») ἔκανε βιαστικὰ τὶς δηλώσεις αὐτές, θέλοντας «νλάβη “κδίκησιν” δι τς θέσεις το Πειραις ναντίον τς μεταπα-τερικς θεολογίας, καὶ δν ντελήφθη τι Πειραις “κτύπα” τν σιωνισμν κα χι τος βραίους”»; Πιθανόν νὰ ἰσχύει καὶ αὐτό, ἀλλὰ ἕνας ἄνθρωπος, ὅπως ὁ κ. γνάτιος, ποὺ διακρίνεται γι τν εφυΐα του, δὲν κάνει τέτοια λάθη!


πίσης εἶναι πορίας ξιον, πς σραηλιτικ Κοινότητα το Βόλου, ποὺ ἀκολουθεῖ μιὰν ἄλλη θρησκεία, —πολλὰ ἀπὸ τὰ κείμενα τῆς ὁποίας περιπαίζουν καὶ ὑβρίζουν αἰσχρότατα τὴν ἠθικὴ ἀκεραιότητα τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Χριστοῦ—, νὰ δείχνει τάχα ὅτι ἀποδέχεται ἕναν Ἐπίσκοπο, τοῦ ὁποίου τὸν ἱδρυτὴ καὶ ἀρχηγό, τὸν Ἰουδαῖο Ἰησοῦ Χριστό, τόσο σκαιῶς ὑβρίζουν; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαινεῖ ὡς ἰδανικὸ ἐκφραστὴ ἀγάπης, τὸν «ἐκπρόσωπο» μιᾶς ἐχθρικῆς πρὸς αὐτοὺς θρησκείας;


Δυστυχῶς, στὴν ἐποχὴ τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅλα μποροῦν νὰ συμβοῦν, ἀφοῦ μέσα στὸ χωνευτῆρι τοῦ πανθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πίστη το ραββίνου το Βόλου κα το ἐπισκόπου κ. γνατίου συναντῶνται, ἐφόσον τὸ κοιν χαρακτηριστικ γνώρισμά τους, δὲν εἶναι ἡ μοναδικότητα τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ μιὰ ἄχρωμη πίστη σὲ ναν κοινὸ ἀπροσδιόριστο Θεό, διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν Τριαδικό Θεὸ τῆς ἀληθινῆς Ἀγάπης.


πι πάνω πιστολὴ τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Βόλου, δεν κφράζει τὶς εχαριστίες της στὸν κ. γνάτιο ς πρὸς Ἕλληνα πολίτη, ὁ ὁποῖος ποστήριξε τὶς θέσεις τς Κοινότητας δημοσίως κα κατήγγειλε τς δηλώσεις το Μητροπολίτου Πειραις. Ἐπαινεῖται ὁ κ. Ἰγνάτιος μὲ νόημα, ὡς Ἐπίσκοπος ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ δικός τους! Παράξενο, ἀλλὰ πραγματικό: οἱ Ἰσραηλίτες στὸ θρήσκευμα, θεωροῦν καὶ εὐχαριστοῦν τὸν κ. Ἰγνάτιο ς ποιμενάρχη τους!!! Καὶ ο σιωνιστς δν εχαριστον ποτ κανέναν· μόνον χρησιμοποιον τος πάντες, σο τος εναι χρήσιμοι στ σχέδιά τους.


σο κα νὰ θέλουμε νὰ παραβλέψουμε κα νὰ παραθεωρήσουμε τὸ σαφὲς καὶ ἄκρως ἀποκαλυπτικὸ μήνυμα ατῆς τῆς ἐπιστολῆς, δὲν εἶναι δυνατν νὰ μν ντιλαμβάνεται κα πλέον καλοπροαίρετος ρθόδοξος Χριστιανός, τι τέτοια ἐπαινετικὴ ἐπιστολή, οὐδέποτε θὰ ἐγράφετο γιὰ κάποιον κραιφν ρθόδοξο κα μαχητικ στὰ τς Ὀρθοδόξου Πίστεως εράρχη. Ἕνας τέτοιος Ἱεράρχης, ὡς ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, μόνον λοιδορίες θὰ εἰσέπραττε.


Εναι ἔτσι λίου φαεινότερο, τι οἱ Ἰσραηλίτες, μόνον σ’ ἕναν Δεσπότη (ὅπως τὸν ἐπίσκοπο το Βόλου), —ὁ ὁποῖος χει ριστες σχέσεις μ βραίους, Εαγγελικούς, Παπικούς, Ροταριανος κλπ.— θὰ μποροῦσαν νὰ πλέξουν τέτοιο ἐγκώμιο, στὰ πλαίσια ἀσφαλῶς το αἱρετικοῦ διαλόγου κα τς ἀντίχριστης συνύπαρξης-σύμπραξης μ λους τος αρετικος κα λλόθρησκους στ Μητρόπολη Δημητριάδος, πο κατέστη πλέον ντρο νεοεποχίτικων κακοδοξιν.


Καὶ αὐτὸς ὁ ἔπαινος ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Ἐφόσον ὁ κ. Ἰγνάτιος τὸν ἀποδέχεται ἀδιαμαρτύρητα, καὶ ἴσως μὲ καύχηση, δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ στὸ μέλλον νὰ ἐκφραστεῖ ἀρνητικὰ γιὰ τοὺς Ἰσραηλίτες (σιωνιστές), πο ποκάλυψαν ποιός κα τί πραγματικ εναι Βόλου κ. γνάτιος. Καὶ ἀποδέχτηκε τὸν ἔπαινο, ἐνῶ γνωρίζει ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἀρνοῦνται ἀκόμα καὶ σήμερα καὶ λοιδοροῦν μὲ τὴ ζωή τους καὶ τὰ βιβλία τους τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ.


Πῶς, ἀλήθεια εἶναι δυνατόν, αὐτός, ὁ «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ» ἐπίσκοπος, νὰ ἀποδέχεται ἀδιαμαρτύρητα τὴν ἀναγνώριση ποὺ τοῦ κάνουν οἱ Ἰσραηλίτες, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ θρησκεία τους ὑβρίζει τὸν Χριστό; Δὲν εἶναι σὰν νὰ ἀποδέχεται ὁ ἴδιος νὰ τιμᾶται περισσότερο ἀπὸ τὸν Χριστό, καὶ νὰ ναγνωρίζεται π τος ντίχριστους —ἕνεκα τῆς πολλῆς ἀγάπης του— ὡς νώτερος π τν θεάνθρωπο Χριστό, τ δεύτερο πρόσωπο το Τριαδικο Θεο!!! Φίλος, λοιπόν, κα «ποιμενάρχης» κ. γνάτιος γι τος σραηλίτες πο μισον τν Χριστό, τὸν ρχηγ κα ρχιερέα τς κκλησίας που διακονε Δημητριάδος!!!


Ἀντί, λοιπόν, νὰ βρίσκεται ὁ Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος πόλογος νώπιον τς Ἱερᾶς Συνόδου τς Ἱεραρχίας τῆς κκλησίας τς λλάδος γιὰ τ πλεστα σα χει πεῖ καὶ πράξει κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καὶ διὰ τῶν ὁποίων ἄλλους σκανδαλίζει καὶ ἄλλους πνευματικὰ ἐκμαυλίζει ἀπὸ τος πιστος τς Μητροπόλεώς του —κα χι μόνον ατούς—, βρίσκεται ὑπόλογος ὁ Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ, ἐπειδὴ κφράζει θαρραλέα τὶς θέσεις κα τὶς νησυχίες το πιστο Ὀρθόδοξου Λαο.


Πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νὰ ἐπανέλθουμε σὲ ἄλλο Δελτίο μας καὶ νὰ θυμίσουμε κάποιες ἀντορθόδοξες καὶ ἀμφιλεγόμενες ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτη Δημητριάδος· ὅπως τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸν κ. Ἰγνάτιο τῶν αἱρετικῶν-προδοτικῶν γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θέσεων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, τὶς θέσεις του γιὰ τὶς συμπροσευχές, τοὺς διαλόγος μ τοὺς Παπικούς, τὴν Κάρτα το Πολίτη, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικν, τὴν μεταγλώττιση λειτουργικν κειμένων, τὴν μετα-πατερικ Θεολογία κλπ.


Τίθεται, ἐν κατακλείδι, ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ ρώτημα: ερ Σύνοδος τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος λειτουργεῖ ὡς ἁγιοπνευματικὸς ἢ ὡς πολιτικὸς-κοσμικὸς ὀργανισμός; Ποιές προτεραιότητες θέτει καὶ μὲ ποιά θέματα ἀσχολεῖται; Ἐνεργεῖ κατὰ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἐχθρικοῦ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ τρέμει μήπως τὸν θίξει, ἢ ὑποστηρίζει τὶς εὔλογες, ἱστορικές, ἀντικειμενικὲς καὶ ὀρθόδοξες (οὐδόλως ρατσιστικὲς) θέσεις ἑνὸς μέλους τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ μέλους τῆς Ἱεραρχίας;


Ἡ ἀπάντηση, —ὅσο κι ἂν θλίβει κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ— εἶναι, πὼς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δικαίωσε τὶς θέσεις τοῦ Δημητριάδος καὶ τῶν Σιωνιστῶν, καὶ πῆρε ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, κυριολεκτικὰ τὸν «ἄδειασε», ὅπως ἐγράφη στὸν Τύπο· οὐδέποτε, ὅμως, ἀνακάλεσε στὴν θέση του καὶ στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογικὴ τάξη τὸν Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο, γιὰ τὶς ἀστοχίες καὶ τὶς ἀντορθόδοξες θέσεις του σὲ θέματα Πίστεως· οὐδέποτε μίλησε γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοὺς ἡγέτες του.


Γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὰ κορυφαῖα θέματα τῆς Πίστεως εἶναι ὡς νὰ μὴ ὑφίστανται· συνέρχεται καὶ ἀποφασίζει γιὰ τὶς μετοχὲς στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, γιὰ τὰ περιουσιακά, γιὰ τὴν σύνταξη στοὺς πολύτεκνους τῆς Θράκης, γιὰ τὰ ζητήματα τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου καὶ λοιπὰ λιγότερο ἢ περισσότερο ἀναγκαῖα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὰ ἐκκρεμοῦντα καὶ πρωτεύοντα θέματα τῆς Πίστεως.


Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐκεῖνα τὰ θέματα (ποὺ κατόπιν μεγάλης πιέσεως ἀποφάσισε νὰ συζητήσει), ὅπως γιὰ τὴν Κάρτα το πολίτη, τὴν ὑποβάθμιση/κατάργηση τοῦ μαθήματος θρησκευτικν κ.., μεθόδευσε νὰ τὰ παραπέμψει σὲ χρονοβόρες ἐπιτροπές, ὥστε νὰ δώσει χρόνο στὴν Κυβέρνηση νὰ προχωρήσει στὴν μερικὴ ἢ καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ποὺ ἔχει δρομολογήσει, στηρίζοντας οὐσιαστικὰ τὰ ντίχριστα αὐτὰ μέτρα κατ τς λευθερίας κα το ατεξουσίου το προσώπου.


Θεσσαλονίκη, 15 Ἰανουαρίου 2011

Γιὰ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωσι “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»


Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

Ὁ Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου