Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009OΛΥΜΠΙΑΔΑ
:


Η ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑ


Ἡ ἁγία Ὀλυμπιάδα ὑπῆρξε μία δεσπόζουσα προσωπικότητα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ἀσυνήθιστων διαστάσεων. Στενὴ συνεργάτρια τῆς γιγαντιαίας προσωπικότητας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Τὰ κείμενα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν ἴ. Χρυσόστομο κάνουν ἐκτενῆ ἀναφορὰ καὶ σ’ αὐτήν.
Ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἱστορικὸς Νικηφόρος Κάλλιστος παρομοιάζει τὴν Ὀλυμπιάδα μὲ τὴν ἁγία Θέκλα, στενὴ συνεργάτρια τοῦ ἀποστόλου Παύλου.


Ἡ κατὰ σάρκα καταγωγὴ τῆς ἀριστοκρατική. Ὁ παπποὺς τῆς Ἀβλάβιος ἀναδείχθηκε σὲ κυβερνήτη τῆς περιοχῆς Ἀσίας καὶ Θρᾴκης, ἐνῷ ἡ ὁμώνυμη θεία τῆς παντρεύτηκε τὸν βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας Ἀρσάκη. Γονεῖς τῆς Ὀλυμπιάδας ἦταν ὁ Σέλευκος καὶ ἡ Θεοδοσία, ἀδελφή του διάσημου Ἀμφιλοχίου, ἐπισκόπου του Ἰκονίου. Ἡ κατὰ πνεῦμα καὶ ἀρετὴ ἐξέλιξη τῆς σπουδαία. Μάλιστα κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο, αὐτὴ ἡ κατὰ πνεῦμα καὶ ἀρετὴ ἐξέλιξη ἀποτελεῖ τὴν πνευματική μας γενεαλογία, τὴν κατὰ Θεὸ θὰ λέγαμε καταγωγή μας, καὶ μποροῦμε νὰ καυχώμεθᾳ ἐν Κυρίῳ γι’ αὐτὴν μᾶλλον, παρὰ γιὰ τὴν κατὰ σάρκα καταγωγή μας.

Ἃς δοῦμε τὰ στοιχεῖα αὐτῆς τῆς πνευματικῆς καταγωγῆς.
Μένει ὀρφανὴ σὲ μικρὴ ἡλικία καὶ ἀπὸ τοὺς δυὸ γονεῖς της καὶ τὴν κηδεμονία τῆς ἀναλαμβάνει ὁ συγγενής της Προκόπιος, ἔπαρχος Κῶν/πόλεως. Ἐνῷ ὅμως χάνει τοὺς γονεῖς της καὶ μένει ἀπροστάτευτη καὶ ἀκαθοδήγητη, ὁ Θεὸς στέλνει στὴν Κῶν/πόλη τὸν Γρηγόριο τὸ θεολόγο ὡς ἀρχιεπίσκοπο κατὰ τὰ ἔτη 379-381.
Ἡ Ὀλυμπιάδα ποὺ γεννήθηκε τὸ 368, ἦταν τότε ἡλικίας δώδεκα ἕως δεκατριῶν ἐτῶν καὶ δέχθηκε τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῶν περίφημων θεολογικῶν του λόγων. Πάντοτε τὰ πλὴν ἔχουν καὶ τὰ ἀντίστοιχα σὺν στὴν ἱστορία τοῦ Θεοῦ.
Τὰ μειονεκτήματα συνοδεύονται καὶ ἀπὸ πλεονεκτήματα.
Ἀλήθεια, τὴ σπουδαία καὶ ἀνεπανάληπτη εὐκαιρία γιὰ ἕνα νεαρὸ κορίτσι, νὰ σφραγισθεῖ ὁ χαρακτῆρας τοῦ ἀνεξίτηλα ἀπὸ ἕνα κολοσσὸ τῆς θεολογίας, τῆς ρητορείας, τῆς θύραθεν καὶ τῆς θείας γνώσεως!
Καὶ στερημένο ἀπὸ τὴν συντροφιὰ καὶ τὴν βοήθεια τῶν γονέων του νὰ παραδοθεῖ, σὰν πονεμένο καὶ πεντάρφανο ποὺ ἦταν, στὴν πλήρη ἀπορρόφηση καὶ ἐντρύφηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Γρηγορίου. Καὶ δὲν ἦταν ἁπλῶς ἀκροάτρια τοῦ μεγάλου πατρὸς ἀλλὰ ὑπῆρξε καὶ προσωπικὴ σχέση καὶ σύνδεσμος. Διότι ἀργότερα τὸ 366, ὅταν ἡ Ὀλυμπιάδα ἦταν 18 ἐτῶν καὶ παντρεύτηκε τὸν Νεβρίδιο ἔπαρχο τῆς Κῶν/πόλεως, ὁ Γρηγόριος, ποὺ εἶχε αὐτοεξορισθεῖ λόγω τῆς ἀθλίας στάσεως τῶν συνεπισκόπων του καὶ δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ στὸ γάμο της, ἀφιέρωσε σ’ αὐτὴν «ἕνα θαυμάσιο ποίημα, πραγματικὸ γυναικεῖο καθρέπτη, ποὺ παρουσιάζει τὸ ἰδεῶδες πρότυπό της ἔγγαμης γυναίκας».
Τὰ βάσανα ὅμως καὶ οἱ δοκιμασίες συνεχίζονται. Ὁ Νεβρίδιος πεθαίνει γρήγορα καὶ ἡ Ὀλυμπιάδα μένει χήρα.
Ἦταν τόσο γρήγορος ὁ χαμός του, ποὺ ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἱστορικὸς Παλλάδιος γράφει' «λέγεται ἀμίαντος κεκοιμήσθαι παρθένος». Ἡ Ὀλυμπιάδα ἀρνήθηκε ἐπίμονα νὰ παντρευτεῖ ξανά, τὸν Ἐλπίδιο ποὺ τῆς πρότεινε ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας, ὁ μέγας Θεοδόσιος. «Ἂν ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ συζῶ μὲ ἄνδρα δὲν θὰ μοῦ ἔπαιρνε τὸν πρῶτο» ἀπάντησε' καὶ πῆρε τὴν ἀμετάκλητη ἀπόφαση νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν Ἐκκλησία.

Ὁ διάδοχός του Γρηγορίου, ὁ Νεκτάριος, τὴν χειροτόνησε τότε διακόνισσα σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν, τὸ 393. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ δώρισε στὴν Ἐκκλησία μεγάλα χρηματικὰ ποσὰ καὶ κτήματα.

Τὸν Νεκτάριο διαδέχεται ὁ ἅγιος Χρυσόστομος μὲ τὸν ὁποῖο συνδέθηκε ἰδιαίτερα ἡ Ὀλυμπιάδα. Παρέδωσε τότε στὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς περιουσίας της καὶ ἔγινε κτίτωρ μοναστηριοῦ, δίπλα στὸν καθεδρικὸ ναό, ὅπου συγκέντρωσε πλῆθος ἀφιερωμένων γυναικῶν. Μαζί της ἦταν ἡ Πενταδία χήρα ἐνὸς στρατηγοῦ, ἡ Καρτερία, ἡ Χαλκιδία.
Μὲ τὴ βοήθεια αὐτῶν τῶν γυναικών, ὁ ἴ. Χρυσόστομος ἐπιδόθηκε σὲ πολύπλευρο καὶ εὐρὺ ἔργο κοινωνικῆς προνοίας, ἱεραποστολῆς, καὶ διεκκλησιαστικῶν σχέσεων. Ἕνα ἰδιαίτερο ἔργο, ποὺ ἀνέλαβε ἐπιπλέον ἡ Ὀλυμπιάδα, ἦταν νὰ προετοιμάζει τὰ ἐφόδια ποὺ χρειαζόταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης γιὰ τὴ λιτὴ διαβίωσή του.


Ὁ Χρυσόστομος ἐξορίζεται τὸν Ἰούνιο τοῦ 404 ἀπὸ τὴν Κῶν/πόλη καὶ ἡ Ὀλυμπιάδα μένει αὐτὴ τὴ φορὰ πνευματικὰ ὀρφανή.
Αὐτὴ ἡ ὀρφάνια ἦταν φοβερή γιὰ νὰ τὴν κατανοήσουμε ἂς θυμηθοῦμε τί κραύγαζαν ἀπελπισμένα οἱ πιστοί, ὅταν ἐξοριζόταν ὁ Χρυσόστομος

«καλύτερα νὰ σβήσει ὁ ἥλιος παρὰ το στόμα του Χρυσοστόμου».
Γι’ αὐτὸ ἡ Ὀλυμπιάδα δὲν μπόρεσε ποτὲ νὰ τὴν ἀντέξει.
Προσπάθησε μὲ τὶς γνωριμίες ποὺ εἶχε νὰ ἀνατρέψει τὴν ἀπόφαση ἢ νὰ φέρει τὸν Χρυσόστομο πιὸ κοντὰ στὴν Κῶν/πόλη, ὅμως δὲν τὸ κατάφερε.
Ἔτσι ἐπιχείρησε νὰ μεταβεῖ κοντὰ στὸν ἐξόριστο ἐκκλησιαστικὸ ἡγέτη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συλληφθεῖ καὶ νὰ ἐξορισθεῖ στὴν Νικομήδεια.
Ἔτσι γνώρισε καὶ τὸ πνευματικὸ ἀγαθὸ τῆς ἐξορίας.


Καὶ ἔρχονται τὰ σὺν τοῦ Θεοῦ νὰ ἀντισταθμίσουν τὰ πλὴν τοῦ χωρισμοῦ.
Ὁ Χρυσόστομος, γιὰ νὰ παρηγορήσει καὶ νὰ ἐμψυχώσει τὴν ἀφοσιωμένη συνεργάτιδά του, γράφει 17 ὑπέροχες ἐπιστολὲς πρὸς αὐτήν, ποὺ εἶναι ἀριστουργήματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ ποὺ παρέχουν τὴ δροσιὰ καὶ τὴν θαλπωρὴ συγχρόνως, αἰῶνες τώρα, σὲ ἀναρίθμητες ψυχές.
Ὅπως ἡ φυλάκιση τοῦ Παύλου καὶ ἡ πνευματικὴ ὀρφάνια τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἐπὶ μέρους πιστῶν μας χάρισαν τὶς ἐπιστολὲς τῆς αἰχμαλωσίας (Ἐφεσίους, Φιλιππησίους, Κολασσαεῖς, Φιλήμονα), ἔτσι ἡ ἐξορία τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἡ ὀρφάνια τῆς Ὀλυμπιάδας χάρισαν τὴ πνευματικὴ ποδηγέτηση σὲ ἀναρίθμητους ὀρφανοὺς καὶ ἀπελπισμένους πιστούς.
Πόσα ὀφείλουμε στὴν ἐξορία τοῦ Χρυσοστόμου καὶ στὴν ἀθυμία τῆς Ὀλυμπιάδας! Ἦταν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερές τους προσφορές.

Ὁ κατατρεγμὸς τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου συνεχίζεται καὶ οἱ συνεχεῖς μετακινήσεις του -κουραστικὲς καὶ μαρτυρικές- τὸν φέρνουν ὅλο καὶ μακρύτερα ἀπὸ τὴν Κων/πολη.
Ἐξαντλημένος πεθαίνει καθ’ ὁδὸν στὰ Κόμανα, στὶς 14 Σεπτεμβρίου 407. Πεθαίνοντας τὰ χείλη τοῦ ψιθυρίζουν τὶς ἀγαπημένες τοῦ λέξεις'
«δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Ἡ πιστὴ ἀλλὰ καὶ εὐαίσθητη Ὀλυμπιάδα δὲν ἀντέχει καὶ τὸν ἀκολουθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν μνήμη της στὶς 25 Ἰουλίου.


ΓΑΜΗΛΙΟ ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

(καθρέφτης όλων των γυναικών, όλων των αιώνων)


Η διάκονος Ολυμπιάδα (368-407), την οποία η Εκκλησία μας γιορτάζει την 25η Ιουλίου, είχε την ευλογία να γνωρίσει και να συνδεθεί με τρεις αρχιεπισκόπους της Κων/πόλεως.
Το Γρηγόριο το Θεολόγο, με τον οποίο συνδέθηκε σαν έφηβος·
το Νεκτάριο, ο οποίος τη χειροτόνησε και διάκονο·
και το Χρυσόστομο, του οποίου υπήρξε στενή, αφοσιωμένη και μακροχρόνια συνεργάτιδα.

Το Γρηγόριο το Θεολόγο τον γνώρισε 12-13 ετών και τον έχασε γρήγορα, αφού παρέμεινε αρχιεπίσκοπος μόνο από το 379-381.
Πάντως η σχέση της με τον Γρηγόριο ήταν στενή, γιατί δεν ήταν απλώς ακροάτρια ή γνωστή του, αλλά τον είχε πνευματικό πατέρα και καθοδηγό της.
Γι’ αυτό το 386, που παντρεύτηκε με τον έπαρχο της Κων/πόλεως Νεβρίδιο και ο Γρηγόριος δεν παρέστη στους γάμους της, αφού είχε αυτοεξορισθεί, της έστειλε για δώρο στο γάμο της ένα ωραίο ποίημα στο οποίο την συμβούλευε πως πρέπει να είναι μια χριστιανή σύζυγος.
Απ’ αυτό το ωραίο ποίημα θ’ αποσπάσουμε μερικές σκέψεις του αγίου Γρηγορίου και θα τις παρουσιάσουμε σε περιληπτική διασκευή.


Η πραγματική χριστιανή πρέπει και να φαίνεται κι όχι μόνο να είναι.
Γι’ αυτό να προσέξεις την εξωτερική σου εμφάνιση.
Μη κοιτάζεις μόνο την επιτηδευμένη εξωτερική ωραιότητα.
Να έχεις φιλαρέσκεια και για την εσωτερική ομορφιά, την ομορφιά της ψυχής.
Να ξέρεις ότι το καλύτερο στολίδι είναι η αρετή και όχι τα κοσμήματα.
Η λάμψη της λάμπει ακόμη και στους τυφλούς.


Να γίνεις γυναίκα του αγίου Πνεύματος·
μόνο έτσι θα καταλάβεις την υψηλή κλήση του γάμου, που είναι κλήση για να γίνουμε άγιοι και μάρτυρες.
Να φροντίσεις λοιπόν ν’ αποκτήσεις τους καρπούς του αγίου Πνεύματος.
Να έχεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθωσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια (Γαλ. 5,22).

Ν’ αγαπάς και να σέβεσαι τον άνδρα σου «ως τω Κυρίω» (Εφεσ. 5,22).
Για να καταλάβεις τη σημαίνει αυτή η φράση πρέπει να γνωρίσεις και ν’ αγαπήσεις πρώτα τον Κύριο.
Αν δεν το κάνεις δεν μπορείς να κατανοήσεις τη διδασκαλία του.

Αν καταλάβεις ότι ο άνδρας σου σε αγαπά περισσότερο απ’ ότι τον αγαπάς εσύ, μη του πάρεις τον αέρα και εκμεταλλευτείς την αγάπη του κάνοντάς τον υποχείριο σου.
Να παραμένεις στη θέση που ορίζει το ευαγγέλιο.
Και συ έχεις μεγάλο προορισμό αλλά διαφορετικό από τον άνδρα.
Μη νομίσεις ότι αν γίνεις εσύ κεφαλή έγινες μεγάλη και σπουδαία.
Όχι, μείνε στη θέση σου.
Αυτό θα σε καταστήσει ανώτερη και δυνατή.
Θα καταλάβεις ότι αυτοί που έχουν κατώτερη θέση μπορεί να εξουσιάζουν αυτούς που έχουν την ανώτερη.
Και μάλιστα εκείνοι να μη το καταλαβαίνουν.

Ο άνδρας μοιάζει με το λιοντάρι.
Είναι σωματώδης, μεγαλοπρεπής, επιβλητικός, θυμώνει εύκολα και βρυχάται όπως το λιοντάρι.
Κι όμως εσύ θα πρέπει να γίνεις ο θηριοδαμαστής του.
Να τον συλλάβεις με την αγάπη σου, να τον εκπαιδεύσεις με υπομονή, να τον υποτάξεις με την ταπείνωση και την ανεκτικότητά σου.
Πρέπει να γίνεις ο παιδαγωγός του.

Τι μεγάλο αξίωμα έχεις· πόσο σπουδαία η αποστολή σου.
Να παιδαγωγήσεις όχι μόνο τα παιδιά σου αλλά και τον άνδρα σου.

Να μη επαινείς εκείνο που ο άνδρας σου δεν αγαπά ούτε να προσπαθείς με δόλο να τον κάνει φίλο του.
Να είσαι ειλικρινής και ευθεία απέναντί του.
Να έχετε κοινά τα πάντα· και τις χαρές και τις λύπες.
Και τις ευθύνες και τις απολαβές.
Να λυπάσαι στην αρχή για λίγο για να νοιώσει ότι τον συμπονείς αλλά μετά να γίνεις χαρούμενη και να τον κάνεις κι αυτόν.
Η γυναίκα πρέπει να είναι το ακύμαντο λιμάνι στο θλιμμένο και ταλαιπωρημένο σύζυγο.


Η σκέψη σου να πετά πάντα στα ψηλά και όχι στα γήινα…


Τ’ αυτιά σου να τα στολίζεις ακούγοντας μόνο καλά λόγια…


Τα μάτια σου δείχνουν το εσωτερικό σου. Να είναι απλά και αθώα…


Τη γλώσσα σου να την ελέγχεις.
Κι αν έχεις χίλια χαρίσματα και δεν προσέξεις τη γλώσσα σου, τότε εξασφάλισες την εχθρότητα του άνδρα σου…

Προτίμησε τη σιωπή ακόμη κι όταν έχεις δίκαιο…


Πρόσεξε ακόμη και το βάδισμά σου…


Τις ιερές μέρες να έχετε φιλόθεα εντρύφηση και ενασχόληση παρά σαρκική ομιλία.


Αυτό το δώρο σου προσφέρω.
Δέξου το και βάλτο μέσα στα βάθη της ψυχής σου όπου έχεις και τον εξαίρετο σύζυγό σου.Ο γάμος της Ολυμπιάδος κράτησε ελάχιστα, γιατί ο σύζυγός της πέθανε γρήγορα. Αλλά υπήρξε αφορμή να γραφεί αυτό το ωραίο ποίημα…
«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν».p.meletios

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Οικουμενιστική «απάτη» στην Ημερίδα της Θεσσαλονίκης;

Απαντήστε μας καθηγητά κ. Πέτρο Βασιλειάδη

Μεγάλο ηθικό θέμα εγείρεται, μετά την σημερινή διάψευση του Αρχιεπισκόπου. Σύμφωνα με τη διάψευση αυτή, ο κληρικός που εμφανίστηκε στην Ημερίδα της Θεσσαλονίκης (20 Μαΐου 2009) ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου και εκφώνησε μήνυμά του, δεν είχε σταλεί από τον Αρχιεπίσκοπο(!) και το ακόμα χειρότερο, ο Αρχιεπίσκοπος δεν είχε στείλει κανένα μήνυμα στην Ημερίδα!!!

Ερωτώνται οι διοργανωτές της Ημερίδας καθηγητές και συμπρόεδροι του Διαλόγου:

Τι συνέβη;

Η κατασκευή ενός κατά φαντασίαν εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου και ενός κατ’ επιθυμίαν μηνύματος ως τάχα δικό του, ήταν ένα κάλπικο «ακαδημαϊκό» κόλπο των διοργανωτών της Ημερίδας, για να προσδώσουν κύρος σε όσα απαράδεκτα οικουμενιστικά ακούστηκαν εκεί;

Ήταν εντολή άνωθεν;

Επειδή εμείς, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, έχετε την καλωσύνη να διαφωτίσετε και να αποκαλύψετε το παρασκήνιο που οδήγησε σ’ αυτή την απάτη;

Προς το παρόν παραθέτουμε ένα στοιχείο[1].

Την παράκληση από τον προεδρεύοντα της Ημερίδας κ. Πέτρο Βασιλειάδη προς τον π. Παύλο, να ανέβη στο βήμα και να εκφωνήσει το «ανύπαρκτο» μήνυμα του Αρχιεπισκόπου:


Βασιλειάδης:


«Μόλις έφτασε ένα σημείωμα από την Ι. Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου θα παρακαλέσω τον π. Παύλο Κουμαριανό να πει ένα σύντομο χαιρετισμό».


Κουμαριανός (π. Παύλος):

«Υπήρξε κάποιο πρακτικό πρόβλημα και μόλις χθες ο Μακαριώτατος έλαβε την πρόσκληση και τώρα πήρα αυτή την (είδηση) από το ιδιαίτερο γραφείο του.

Σεβ/τε καρδινάλιε Βάλτερ Κάσπερ, Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Σπιτέρη (Παπικός Μητροπολίτης), Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Δημήτριε (ο Ουνίτης Επίσκοπος Αθηνών Δημ. Σαλάχας)[2], Σεβ/τε Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, Σεβ/τε Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομε…

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριώτατος χαιρετίζει αυτήν την Ημερίδα, εύχεται ολόψυχα την επιτυχή εξέλιξη των εργασιών και αυτή η ευχή εντάσσεται σε μία γενικότερη ευχή και προσευχή του Μακαριωτάτου για την κατευόδωση του Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και της Καθολικής Εκκλησίας, με απώτερο όραμα και σκοπό την εκπλήρωση της πλήρους ενότητας και εν Χριστώ κοινωνία της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας».


Για τη Φιλορθοδόξη Ένωση «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»

Ο Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο Ο Γραμματέας Παναγιώτης Σημάτης

«ριθμ. Πρωτ./Χ/ΕΞ. 2278/2009,
ν θήναις τ 8 ουλίου 2009.
Πρός
τόν κ. Γεώργιον Ζερβόν,
Διευθυντήν
Συντάξεως φημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», Κάνιγγος 10, 10677 ΑΘΗΝΑΣ
ξιότιμε Κύριε Ζερβέ,
πί το δημοσιευθέντος ες τό π ριθμ. 1788/ 19-06-2009 φύλλο τς φημερίδος σας ρθρου το κ. Παν. Σημάτη πό τόν τίτλονπέτυχον ες Θεσσαλονίκην νά περάσουν τούς περί πρωτείου στόχους τς Ραβέννης”, σς διευκρινίζουμε σεπτ ντολ το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β, τι ναφερόμενος (κληρικός) στό παραπάνω ρθρον οτε παρέστη ς κπρόσωπος το ρχιεπισκόπου οτε καμμία ντολήν κφωνήσεως κάποιου μηνύματος το Μακαριωτάτου εχε. πως καί ρθρογράφος σας λλωστε σημειώνει, κληρικός ξ δίας πρωτοβουλίας παρέστη καί μίλησε κφράζοντας διες απόψεις. ν λόγω κληρικός κλήθη πό το Πρωτοσυγκέλλου καί το γιναν ο δέουσες συστάσεις.
Σ
ς μεταφέρουμε τίς εχές το Μακαριωτάτου.
Μέ τήν
ν Κυρί γάπη
κ το διαιτέρου Γραφείου το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου
ρχιμ. θηναγόρας Δικαιάκος».

Από εφημ. Ορθόδοξος Τύπος, φ. 1793, 24 Ιουλίου 2009.
[1] Περισσότερα στην απάντηση σε επιστολή που μας έστειλε ο καθηγ. της Θεολογικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης κ. Π. Βασιλειάδης.

[2] Οι εντός παρενθέσεως διευκρινήσεις είναι του συντάκτη και τέθηκαν για να φανεί, πως στο χώρο των Οικουμενιστών εξισώνονται πλέον ανενδοίαστα οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι με τους εκείνους της Ουνίας και του Παπισμού.Καταλάβατε τώρα γιατί εμείς ρωτούσαμε και ξαναρωτούσαμε σε προηγούμενη ανάρτησί μας, ποιός έστειλε στην Ουνίτικη ημερίδα της Θεσσαλονίκης τον Παύλο Κουμαριανό;

Κατι περισσότερα ξέραμε εμείς.


Τώρα βέβαια εγείρονται και πολλά νέα ερωτήματα.

Αρκεί μόνο μία απλή επίπληξι για την θρασύτατη και αγενέστατη αυτή πράξι του;

Πως τον αφήνει να αρθρογραφη στο περιοδικό Εφημέριος;

Μηπως επειδη ειναι διευθυντής του, ανθρωπος του Ζηζιούλα;

Μηπως, λοιπον, απεστάλη ο Κουμαριανός στην Ουνιτικη ημεριδα απο τον κ. Ζηζιουλα;

Κυριε Ζηζιούλα, ρωτάμε και οφειλεις να απαντησης. Αλλοιως, φρονιμα.

Λεμε φρονιμα.

Γιατι αν εξαντληθη η υπομονη μας, θα παψουμε ναμαστε ...φρονιμοι και θα γινουμε ...πολυ ατακτοι!!!

Και τοτε,

οσοι αμαρτωλοι,

που φυγετε;

Εκτος αν εσυ, δεν εισαι αμαρτωλος.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΟΛΑΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

Ο οικουμενισμός
"θριάμβευσε" σε γελοιοποίησι
στη Λυών της ΓαλλίαςΜε την παρουσία του ΟΥΝΊΤΟΥ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες οι εργασίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών στη Λυών της Γαλλίας.

Το Συμβούλιο αυτό είναι ένα ακόμη δημιούργημα του οικουμενισμού, παρόμοιο με εκείνο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Μετέχουν σε αυτό Ορθόδοξοι, Παλαιοκαθολικοί, Προτεστάντες κάθε είδους, Αγγλικανοί κλπ.
Όπως κάθε φορά έτσι και φέτος επικράτησε το συγκρητιστικό πνεύμα του οικουμενισμού.
Την Ορθόδοξη Εκκλησία εκπροσώπησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος (γνωστός και για την ενεργή συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών), ο τοπικός Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ (που πριν λίγες μέρες είχε επισκεφθεί τον Πάπα ως επικεφαλής της Ορθόδοξης Αντιπροσωπείας για την εορτή των αγίων Πέτρου και Παύλου), ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος (που έχει ορισθεί εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις εργασίες της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών τον Οκτώβριο στην Κύπρο), και αρκετοί ακόμη επίσκοποι και κληρικοί.


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επεσήμανε ότι

«αναβολές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.
Αντιθέτως, η συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών μας καθώς επίσης και η συνεργασία τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο πεδίο της πολιτικής, της οικονομίας και της Κοινωνίας είναι ουσιώδης και επείγουσα”.

Χωρίς μια κοινή μαρτυρία, συνέχισε, οι Ευρωπαίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι «χωρίς Χριστιανικές πνευματικές αξίες οι οποίες συνδέονται με οτιδήποτε αφορά την υποστήριξη και την προστασία του ανθρωπίνου προσώπου και της ταυτότητας του».

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά ο Πατριάρχης αντιμετώπισε όλες τις αιρετικές κακοδοξίες των προτεσταντών και παπικών ως «αδελφές Εκκλησίες» με τις οποίες επιδιώκει μάλιστα στενότερη συνεργασία.
Μίλησε για «χριστιανικές πνευματικές αξίες» αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτές δεν υπάρχουν μόνο στη Μία Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και στις αιρετικές κακοδοξίες των παπικών και προτεσταντών.

Ποιες είναι όμως οι «χριστιανικές αξίες» των «εκκλησιών» που εκτός από την αλλοίωση του δόγματος και της Πίστης δέχονται την ομοφυλοφιλία, χειροτονούν γυναίκες κληρικούς και επισκόπους, ευλογούν «γάμους» μεταξύ ομοφυλοφίλων και τόσα άλλα μιαρά και δυσώδη;

Δεν υπάρχουν κοινές «χριστιανικές αξίες» Ορθοδόξων και κακοδόξων, ούτε μπορούν οι αιρετικοί παπικοί και προτεστάντες να χαρίσουν στους ανθρώπους το σωτηριώδες μήνυμα του Χριστού αφού το έχουν μόνοι τους διαστρέψει και ισχύει για αυτούς το
«Μήτι δύναται τυφλός τυφλόν οδηγείν; ουχί αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται;» (Λκ. 6,39)


Κλόουν, τραγουδάκια
και προτεσταντικές ανοησίες στη Λυών


Αποκαλυπτικές είναι οι φωτογραφίες από τις εργασίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών στη Λυών που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου.
Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους.
Συγκρητιστικό παραλήρημα!
Ορθόδοξοι, μεθοδιστές, παπικοί, προτεστάντες, γυναίκες και άνδρες "κληρικοί" χαμογελούν και τραγουδούν σε κλίμα εύθυμο και με την παρουσία των κλόουν που φτιάχνουν ατμόσφαιρα!

ΑΙΣΧΟΣ !!!

το κείμενο λήφθηκε απο τα thriskeytika με καποιες ελάχιστες τροποποιήσεις

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009
Ο ΙΕΡΟΣ


ΚΡΑΤΗΡ
Δεν νοείται Χριστιανός, και μάλιστα Ορθόδοξος, χωρίς τη συμμετοχή του στο μέγα Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αν δεν παρευρίσκεται και δεν συμμετέχει στην μυστική Τράπεζα του Κυρίου. Αν δεν μεταλαμβάνει το πανάχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του. Αυτή, εξ’ άλλου, είναι και η σαφέστατη εντολή Του!

Έχει Θεία την προέλευση το μυστήριο τούτο και μέγα σκοπό και προορισμό, που δεν είναι άλλος απ’ τον αγιασμό μας και την ένωσή μας με τον ίδιο το Κύριο.

Με τη Θεία Κοινωνία γινόμαστε σαφώς «σύσσωμοι» και «σύναιμοι» μαζί Του, όπως μας τονίζει ο Απ. Παύλος. Γινόμαστε αληθινοί «Χριστοφόροι» αφού στα μέλη μας κυκλοφορεί πιά το ίδιο το Σώμα και το ίδιο το Αίμα Του. Γινόμαστε, δηλαδή, «κοινωνοί της Θείας φύσεως». Τι μεγαλείο!

Οι Πατέρες θα μας πουν, ακόμη, πως με την Θεία Κοινωνία, θερμαίνεται και καθαρίζεται η ψυχή μας με αποτέλεσμα να γίνεται λαμπρότερη απ’ το χρυσάφι, ο νους μας γίνεται καθαρότερος απ’ τη φωτιά, από δε την Aγία Tράπεζα αναβλύζει πηγή, που σχηματίζει πνευματικούς ποταμούς που απεργάζονται τη σωτηρία μας. Οπότε, πόσο αναγκαία και απαραίτητη δεν είναι στη ζωή μας!

Επιπλέον θα μας πουν για ποιους ακριβώς προορίζεται, κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε, ποια θα πρέπει να είναι η προετοιμασία μας, με ποιόν τρόπο να συμμετέχουμε, ότι γεύεται πείνα και θάνατο αυτός που δεν κοινωνεί, αλλά και τι συμβαίνει σ’ εκείνον που ανάξια μεταλαμβάνει παρασυρμένος πολλές φορές απ’ το «έθιμο» των μεγάλων εορτών. Κι έτσι όχι μόνο σε τίποτα δεν ωφελείται, αλλά και μοιάζει με τον Ιούδα ο οποίος τόσο ανάξια συμμετείχε στον Μυστικό Δείπνο του Κυρίου, με αποτέλεσμα να επιτύχει την καταδίκη του αλλά και να κυριευτεί απ’ τον διάβολο!

Είναι χρησιμότατο να τους ακούσουμε τους Πατέρες, κι ακόμη περισσότερο να εφαρμόσουμε τα εμπνευσμένα απ’ το Άγιο Πνεύμα λόγια τους, ώστε να επιτύχουμε τη σωτηρία κι όχι την καταδίκη μας…


ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ


Στη γρίπη των χοίρων αναφέρονται καθημερινά τα δελτία ειδήσεων, καθώς τα κρούσματα αυξάνουν με γοργό ρυθμό, το ίδιο και οι θάνατοι εξ αυτών. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έπαψε να καταμετρά τα θύματα. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, πάντως ο Έλληνας δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα, αν και έσπευσαν να τον ενημερώσουν ότι υπολογίζεται να ασθενήσουν περί τα 5,5 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας μας. Ίσως δεν έχει διάθεση να χάσει τις θερινές του διακοπές υποκύπτοντας στο διεθνές κλίμα τρομοκρατίας και τρομολαγνείας. Ας εξετάσουμε διάφορες πτυχές του σε εξέλιξη ζητήματος.

Η γρίπη εκδηλώθηκε αρχικά στο Μεξικό και τα περισσότερα θύματα είναι κάτοικοι της πρωτεύουσας αυτής. Οι πρώτες όμως επίσημες αναφορές για τη νέα ασθένεια προήλθαν από την πολιτεία Βερακρούς, όπου λειτουργεί η τεράστια φάρμα εκτροφής χοίρων της πολυεθνικής εταιρίας, αμερικανικών συμφερόντων, «Smithfield». Στις αρχές του Μαρτίου, οι τοπικές υγειονομικές αρχές εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για την εμφάνιση ενός νέου τύπου «γρίπης», ο οποίος μπορούσε να εξελιχθεί σε κανονική πανδημία. Η τοπική εφημερίδα «La Jornada» δημοσίευσε στοιχεία ότι το 60% του πληθυσμού που ζούσε κοντά στις εν λόγω εγκαταστάσεις εκτροφής έπασχε από γρίπη, πνευμονία ή βρογχίτιδα. «Οποιοσδήποτε έχει δει μια βιομηχανική μονάδα εκτροφής χοίρων, γνωρίζει τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο ασθενειών. Τεράστιες ποσότητες βρομιάς συγκεντρώνονται, τα άρρωστα και τα ετοιμοθάνατα ζώα στοιβάζονται μαζί με τα υγιή χωρίς διακρίσεις, και πλήθος από μύγες τρέφεται από τα περιττώματα, μεταδίδοντας στη συνέχεια τους ιούς και τα μικρόβια στους ανθρώπους», γράφει η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, Λάουρα Κάρλσεν. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Μεξικού αρνείται το ενδεχόμενο να εμφανίσθηκε εκεί ο ιός, και συνεχίζει να αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν ένα εντελώς αναπάντεχο φαινόμενο (τα στοιχεία από ιστοσελίδα του διαδικτύου). Πώς να δεχθεί η κυβέρνηση του Μεξικού την αλήθεια, αφού αυτή την καθιστά υπεύθυνη για την ασυδοσία των εταιριών αμερικανικών συμφερόντων στο έδαφος της χώρας; Ο εγκλεισμός των εκτρεφόμενων ζώων είναι μέθοδος δυτικής επινόησης, η οποία καθιστά κατά πολύ ευχερέστερη και πλέον οικονομική την εκτροφή τους, ενώ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο εμφανίσεως ασθενειών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν επιδημίες, αν όχι πανδημίες.

Η παγκόσμια Κοινότητα, μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας σπεύδει να ενημερώσει μέσω των ΜΜΕ τους πληθυσμούς για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή διάδοσης του ιού. Κανείς δεν κάνει λόγο για το αίτιο της εμφανίσεως που προαναφέραμε. Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι τρομακτικές και η δύναμη αυτών των οποίων τα συμφέροντα διακυβεύονται μέγιστη. Συνεπώς η παγκόσμια Κοινότητα θα καλείται κάθε φορά να πληρώσει τις συνέπειες της ασυδοσίας των άπληστων για κέρδη οικονομικά ισχυρών. Ακόμη δεν έχει εξεταστεί επαρκώς η κατάσταση υγείας των ανθρώπων που υπέκυψαν στον ιό της γρίπης. Μήπως ανήκουν αυτά σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με κλονισμένη την υγεία ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα; Προς το παρόν συζητείται έντονα η προμήθεια μεγάλου αριθμού εμβολίων, ώστε να καλυφθεί δια του εμβολιασμού μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Σε περίπτωση όμως που από το φθινόπωρο σημειωθεί έξαρση της νόσου, τότε η ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία απειλούνται σχεδόν με κατάρρευση: ασθένειες, φαρμακευτικές δαπάνες, απουσία από την εργασία, μείωση της παραγωγής, περιορισμός της κατανάλωσης ίσως αποτελέσουν το νέο ντόμινο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και αναμένεται η αθρόα παραγγελία να εκτοξεύσει στα ύψη την τιμή του εμβολίου (τύπος).

O...κατασκευασμένος ιός των χοίρων που φθάνει πλέον με ελάχιστους θανάτους αλλά πολλά κρούσματα μέσω του τρόμου των ΜΜΕ σε όλα τα σπίτια κάνει αναγκαίο το φάρμακο tamiflu. Και ενώ υπάρχουν και άλλα φάρμακα που αντιμετωπίζουν την νόσο μόνο αυτό έχει βγει παγκοσμίως ως το φάρμακο στο οποίο ο ιός είναι ευαίσθητος. Η ROCHE κάνει τρελές πωλήσεις και από πίσω βρίσκεται ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Το «γεράκι του Πενταγώνου», ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Ντόναλντ Ράμσφελντ! Και γιατί; Διότι είναι μεγαλομέτοχος της εταιρίας βιοτεχνολογίας «Gilead Sciens», η οποία έχει τα δικαιώματα του περιζήτητου φαρμάκου tamiflou (ταμιφλού) - παίρνει από την ελβετική «Roche» («Ρος») το 10% των πωλήσεων - του μόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της νόσου στους ανθρώπους. Το Tamiflu είναι ένα φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία οσελταμιβίρη. Κάποτε αυτό πήγε να γίνει με την νόσο των πουλερικών όταν και πάλι αναστατώθηκε όλος ο πλανήτης αλλά το tamiflu δεν έκανε καλή δουλειά. Τώρα όμως ο ιός είναι στα μέτρα του φαρμάκου. Το φάρμακο έγινε για τον ιό ή ο ιός για τον φάρμακο; (από ιστοσελίδα του διαδικτύου).

Άραγε θα βρεθεί κάποιος επιστήμων να διασώσει την εντιμότητα της επιστημονικής κοινότητας, η οποία έχει παραδοθεί άνευ όρων στη λαγνεία των χρηματοδοτήσεων εκ μέρους των οικονομικά ισχυρών, ώστε να σιωπά όταν κατάφωρα παραβιάζονται κανόνες ηθικής δεοντολογίας πλήρως αποδεκτοί από τον οποιοδήποτε άνθρωπο ανεξάρτητα από θρησκευτική πίστη ή ιδεολογία; Για τους ισχυρούς είναι πολύ εύκολο να πείσουν τον απληροφόρητο πολίτη ότι τα γραφόμενα από κάποιους στο διαδίκτυο είναι ανεύθυνα και αντιεπιστημονικά. Γιατί οι επιστήμονες-έμποροι σιωπούν; Στην περίπτωση της ατομικής βόμβας ο πατέρας της Οππενχάιμερ είχε διασώσει το κύρος της κοινότητας, όταν όλοι οι λοιποί συνεργάτες του στην έρευνα είχαν υποκύψει στη λαγνεία του “αμερικανικού ονείρου”.


Μεταξύ των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του ιού μελετώνται η αποφυγή συνωστισμού (αν είναι δυνατόν στα αστικά μέσα μεταφοράς, όπου καθημερινά ισχύει το αδιαχώρητο).
Κάποιοι κληρικοί πρωτοτύπησαν φθάνοντας στο σημείο να διακόψουν την Θεία Κοινωνία. Μεταξύ αυτών οι Αγγλικανοί και ο παπικός αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας Ντένις Χαρτ. Αυτός ζήτησε με επιστολή του από τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής να μην κοινωνούν τους πιστούς και να πλένουν τα χέρια τους πριν από την θεία λειτουργία. Παράλληλα, συμβούλεψε και τους εκκλησιαζόμενους να μην ανταλλάσουν μεταξύ τους χειραψίες κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας. Αναφερόμενος στα έκτακτα μέτρα, ιερέας της Μελβούρνης είπε ότι στην εκκλησία του, αντί να ανταλλάσουν ευχές δια χειραψίας, οι πιστοί εφαρμόζουν τον ασιατικό τρόπο χαιρετισμού, κάνοντας μια ελαφριά υπόκλιση και λέγοντας "η ειρήνη μαζί σου" (τύπος).
Αν και η είδηση δεν είναι απόλυτα ακριβής, καθώς το Βατικανό προσφέρει το “Σώμα του Χριστού” αποκλειστικά στους κληρικούς του, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι υπό κρίσιμες συνθήκες αποκαλύπτονται οι εμποράκοι της πίστεως.
Και η μεν απόφαση των Αγγλικανών, που έχουν ως αρχηγό της “Εκκλησίας” τους τη βασίλισσα της Αγγλίας ουδεμία εντύπωση προκαλεί.
Άλλωστε όσα πράττουν στους ναούς τους έχουν συμβολικό και αναμνηστικό χαρακτήρα και όχι σωτηριολογικό.

Ο παπικός όμως αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας θύμισε την αλησμόνητη εποχή των συχωροχαρτιών, τα οποία παρείχε ο μεγαλέμπορος της Ρώμης έναντι αμοιβής στους συγγενείς των νεκρών. Η αμφιβολία και μόνον είναι αρκετή για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ευτελισμό, πόσο μάλλον η δυσπιστία ή η απιστία. Προς το παρόν ο Ποντίφηξ της Ρώμης τηρεί σιγή και δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει το Βατικανό, αν η νόσος εξελιχθεί, όπως οι απαισιόδοξοι προβλέπουν, σε πανδημία.

Ατυχώς βρέθηκε και ορθόδοξος επίσκοπος να τονίσει σε δηλώσεις του, ότι τα ιερά σκεύη προστατεύουν εκ κατασκευής (και όχι λόγω του αγιασμένου περιεχομένου) τους πιστούς που προσέρχονται στο Μυστήριο.
Ίσως φθάσουμε στο κατάντημα να προσκομίζουμε πιστοποιητικό ISO ασφαλείας χρήσεως.
Τελικά το Tamiflu θα “σώσει” την κοινωνία μας και δεν γενικευθεί το κακό.
Έτσι δεν θα αποκαλυφθούν όλοι οι έμποροι της πίστης, που φαίνεται να είναι πολλοί.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009ΛΥΩΝ:

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
Καραγκιόζηδες και


καραγκιοζοπαίκτες


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Τους αξίζει

κάθε αποδοκιμασία.
Ακόμα και

...φασκελώματα ! ! !Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009


ΟΧΙ, ΟΧΙ,


να μήν


ανοίξη


η Χάλκη,


ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ ! ! !


Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Άγκυρα Eckart Cuntz είχε σήμερα στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Θα ήθελα να δηλώσω ότι για μια ακόμη φορά είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Παναγιότατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Συζητήσαμε το ζήτημα των θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία και την ίση μεταχείριση όλων των θρησκειών και η εκπαίδευση των κληρικών και των στελεχών τους».

Θέσαμε στον πρέσβη της Γερμανίας στην Άγκυρα κ. Cuntz το ερώτημα εάν ετέθη στο διαθρησκειακό συνέδριο που έγινε στην γερμανική πρεσβεία στα Θεραπειά για το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

«Ο αντιπρόεδρος της υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (Diyanet), ο οποίος ήταν παρών στο συνέδριο απάντησε πως η Υπηρεσία του δεν ήταν αρμόδια για να δώσει άδεια (σ.σ. εννοεί για την επαναλειτουργία της Σχολής). Αντιθέτως, υποστήριξε, ότι η Υπηρεσία Θρησκευτικών Υποθέσεων πάντοτε ήταν υπέρ της ισότητας όλων των θρησκειών και υπέρ των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση των θρησκευτικών λειτουργών. Όλοι μας ελπίζουμε ότι η Σχολή στην Χάλκη θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει».

Όλοι οι Μεγάλοι και οι Τρανοί της Γής έχουν κινητοποιηθή και ζητούν και επιμένουν να ζητούν, να λειτουργήση η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Θέλουν όλοι τους να ικανοποιήσουν την επιθυμία του «δικού τους» Βαρθολομαίου ο οποίος σχεδιάζει να προκατασκευάζη εκεί μέσα τα …τσιράκια του ! ! !

Εμείς φωνάζουμε με όλη την δύναμι των πνευμόνων μας ένα ΟΧΙ.

Να μην επαναλειτουργήση ΠΟΤΕ μία τέτοια Σχολή που δεν πρόκειται να προσφέρη τίποτα το θετικό στην Εκκλησία, κάτω από μία τέτοια Οικουμενιστική και Φιλοπαπική ηγεσία.

Το μόνο που θα επιφέρη μέσα στην Ορθοδοξία είναι «ερείπια» και συμφορές.

Μέχρι σήμερα, η μόνη προσφορά αυτής της Σχολής, ήταν η εξαγωγή πληθώρας οικουμενιστών και Λατινοφρόνων δεσποτάδων.

Και τίποτα άλλο.

Συνήθως αθεολόγητων ανθρώπων χωρίς ίχνος ορθοδόξου φρονήματος και ορθοδόξου ζωής.

Αχρωμων, άοσμων και άγευστων της Ορθοδοξίας.

Ξένων και αλλοτρίων της πίστεως των Προφητών, των Αγίων και των Πατέρων.

Και ως αποδεικνύουν τα πράγματα, η μη λειτουργία της τόσα χρόνια φαίνεται ότι είναι από Πρόνοια Θεού.

Ο Θεός δεν επιτρέπει την επαναλειτουργία της, γι αυτό και παραμένει κλειστή, φαινομενικά από τους «Φιλισταίους» Μογγολότουρκους, αλλά προνοία του Πανοικτίρμονος Θεού, ο οποίος λυπάται την Εκκλησία Του και δεν θέλει την εξαφάνισί Της.

Γιατί από εκεί, κατά τον Μέγαν Αθανάσιον, δεν βγαίνουν «ποιμένες επιστημονικοί, αλλά λύκοι αρπακτικοί» (ΒΕΠΕΣ 33, 197).

Ο κ. Ερντογάν, ως φαίνεται, εκτελεί, χωρίς να το γνωρίζει, «μυστικήν και ιεράν αποστολήν».

Η σκληρότητα των Μογγόλων εξυπηρετεί τα άδηλα σχέδια του Θεού και εξ αντιθέτου.

Αυτό δείχνει η προσεκτική παρατήρησι της ιστορίας των ανθρώπων και ιδιαίτερα των εκκλησιαστικών ανθρώπων.

Ο Θεός είναι παρών μέσα στην Ιστορία.

ΟΧΙ, λοιπόν, στο άνοιγμα της Χάλκης.

Να μην ανοίξη ΠΟΤΕ μία τέτοια σχολή θεολογική που θα δημιουργούνται, και θα κατευθύνονται από εκεί μέσα, οι Ιούδες της Εκκλησίας.


Δεν βλέπουμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη; Που γέμισε η Θεολογική Σχολή από Οικουμενιστάς και Λατινόφρονας; Και σήμερα ψάχνουμε σαν τον Διογένη και αναζητούμε να βρούμε ορθόδοξον καθηγητήν;

Οι περισσότερες έδρες κατακλήσθηκαν από Λατινόφρονας και Παπόδουλους.

Και εξ’ αιτίας αυτών των ανθρώπων που είναι οι πλέον επιρρεπείς και ενδοτικοί στις θελήσεις των κρατούντων, που τους ανταμείβουν με θέσεις και αξιώματα, κινδυνεύει σήμερα η Εκκλησία μας τον έσχατον κίνδυνον:

Την απώλεια της Πανυπερτέλειας καθαρότητάς Της, «αντί πινακίου φακής».


Και έρχεται μέσα από τον πόνο και την αγωνία του ο πιστός λαός, που «φόβο μεγάλου φοβείται και αγωνία πολλή συνέχεται» να καταθέση μία και μόνο επιθυμία και ένα στεναγμό καρδίας:

Πώς εγένετο πόρνη πόλις πιστή Σιών; Απόλεσον τους απειθούντας Σε Κύριε, και πάντας ανόμους κατάλυσον και πάντας υπερηφάνους ταπείνωσον». Και κατακαυθήσεται οι άνομοι και οι αμαρτωλοί άμα, και ούκ έσται ο σβέσων. (Ησαϊα κεφ.1ο).

Ω Κύριε, Κύριε, εις ποίους καιρούς τετήρηκας ημάς;


Και ενώ ήταν έτοιμο προς δημοσίευσι το παραπάνω σχόλιο, ΙΔΟΥ σαν επιβεβαίωσι των λεγομένων μας ήρθε, «ως από μηχανής θεός», ένα δημοσίευμα του παλαιού αποφοίτου της Χάλκης κ. Γεωργίου Λαιμόπουλου, ο οποίος «κατασκευάσθηκε» εκεί μέσα, για να σταλή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ως αναπληρωτής γενικός γραμματέας, ο οποίος …αφελέστατα μας αποκαλύπτει ότι:


«Στη Χάλκη η διδασκαλία της θεολογικής επιστήμης δεν ήταν κλασική.

Οι καθηγητές μας έρχονταν κάθε τόσο από οικουμενικά συνέδρια της Ευρώπης, γνώριζαν και μας μετέδιδαν τι θα πει ρωμαιοκαθολικός διάλογος, διάλογος με τους Αγγλικανούς, διάλογος με τη σύγχρονη κοινωνία.

Η Σχολή μού δίδαξε την αντίληψη της απόλυτης εμπιστοσύνης σε αυτό που είσαι και σε αυτό που αντιπροσωπεύεις.

Δεν ήταν απλώς ένα ίδρυμα, ήταν ένας θεσμός, ένας καθρέφτης της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου».


(Αφιέρωμα της Κ της Καθημερινής της 19.7.09).


Αλήθεια, τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων;

ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ,

να μην ανοίξη αυτή η Σχολή των προδοτών

της Πίστεως των Ορθοδόξων.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου