Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

"Αι ύβρεις και ψευδολογίαι του Αυστραλίας κ. Στυλιανού" κατά τον "Ορθόδοξο Τύπο"!


  
Στὴ χθεσινὴ ἀνάρτηση ἀσχοληθήκαμε μὲ τὴν προσπάθεια κάποιων νὰ δικαιολογήσουν ὄψιμα τὶς βλάσφημες καὶ αἱρετικὲς ἐκφράσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ. 
Σήμερα παρουσιάζουμε (πάλι ἀπὸ τὸν "Ὀρθόδοξο Τύπο" τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (φ. 836, 28/4/1989) τὶς ὕβρεις ποὺ ἐξαπέλυσε ὁ κ. Στυλιανὸς ἐναντίον ὅσων τὸν ἤλεγξαν, χωρὶς νὰ ἀνασκευάσει τίποτα· ἀρκέστηκε μόνο (ρίχνοντας "στάχτη στὰ μάτια") νὰ διαβεβαιώσει ὅτι πιστεύει ὀρθὰ περὶ τοῦ Κυρίου, (θεωρώντας "ὀρθὴ" τὴν κακοδοξία του) χωρὶς νὰ διευκρινίσει τὰ λεπτὰ ἐκεῖνα σημεῖα ποὺ στοιχειοθετοῦσαν τὴν αἵρεση  σύμφωνα μὲ τοὺς κατηγόρους του! 
Δὲν θυμήθηκε ὅτι ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ θεωροῦσαν ὡς σωστὲς τὶς κακοδοξίες τους, ἀλλιῶς δὲν θὰ τὶς ὑποστήριζαν;
"Πατερικὴ Παράδοση"
Πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν μας θὰ παραθέσωμεν ἐν συνεχείᾳ ἓν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ περιοδικὸν τοῦ Στυλιανοῦ, ὅπου στὸ κύριον ἄρθρο του φέρει τὸν τίτλον «Οἱ δολιοφθορεῖς τῆς πίστεως» ὑβρίζει τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον». 

Ἔτσι, θὰ ἀποκτήσουν οἱ ἀναγνῶστες μας μίαν γεῦσιν τῆς γλώσσης τοῦ Στυλιανοῦ Χαρκιανάκι, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» «Ὀρθόδοξον ρύπον»(!) (κατὰ τὸν προσφιλῆ τῶν «νεορθοδόξων» χαρακτηρισμόν μας), τὰς διαμαρτυρίας μας «κοάσματα βατράχων», τοὺς συντάκτας μας «καθορόαιμα γεννήματα ἐχιδνῶν» «πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ ἀναπήρους», ὅτι «ἡ ψυχή τους πλαντάζει στὸ σκοτάδι καὶ τὸ μῖσος» καὶ «γαυριάζοντας διαβόλους»!  

[σ. "Π.Π.": Αὐτοὶ τοὺς ὁποίου στολίζει ἐδῶ ὁ Αὐστραλίας μὲ αὐτὰ τὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα εἶναι ἀναστήματα σὰν τοὺς ἀειμνήστους Αὐγουστῖνο Καντιώτη (μητρ. Φλωρίνης), Ἀνδρέα Θεοδώρου (καθηγητὴ Ἱστ. Δογμάτων),  Θεόκλητο Διονυσιάτη (μοναχό) κ.λπ.].


Ἰδού, λοιπὸν ἓν μικρὸν δεῖγμα τῶν ἀρχιεπισκοπικῶν ὕβρεων καὶ ψευδολογιῶν τοῦ ἀμετανοήτου αἱρετικοῦ Στυλιανοῦ:


«Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνας ἄλλος πόλεμος ποὺ εἶναι ἀκόμη πιὸ δόλιος καὶ πιὸ σιχαμερός, γιατὶ προέρχεται «μέσα ἀπὸ τὰ τείχη», ἀπὸ δῆθεν πιστούς, καὶ ἀπὸ δῆθεν ἐναρέτους. 
Ποιὸς παρακολουθεῖ, ἰδιαιτέρως τὸν τελευταῖον καιρό, τὰ λίβελλογραφήματα τοῦ λεγομένου «Ὀρθόδοξου Τύπου» –μιᾶς φυλλάδας ποὺ κατάντησε τόσο ἐμετική, ὡστε δικαίως οἱ σοβαροὶ ἄνθρωποι νὰ τὴν ὀνομάζουν «Ὀρθόδοξος ρύπος»– καὶ δὲν αἰσθάνεται θλίψη καὶ οἶκτο γιὰ τοὺς ταλαίπωρους αὐτοὺς «ὑπερορθόδοξους»; 
Εἶναι τόση ἡ κυριολεκτικὰ λθσσώδης μανία ποὺ τοὺς ἔχει καταλαβει, ἐπειδὴ δὲν ἀπαντῶ στὰ ἀπὸ ἐτῶν «κοάσματά» των (εἶναι θλιβερὸ ὅταν ἄνθρωποι ὁμιλοῦν τὴν γλῶσσαν τῶν βατράχων!) ὥστε πλέον ἔχουν ἐκτραχυνθεῖ μέχρι τοῦ σημείου νὰ κάνουν ἐνέργειες ὄχι ἁπλῶς ἄστοχες καὶ βέβηλες, ἀλλὰ καὶ κολάσιμες ποινικῶς. 
Τὸ ἐὰν δὲν τοὺς σέρνω στὰ δικαστήρια, ὅπως θὰ τοὺς ἄξιζε, εἶναι γιατὶ δὲν ἔχω μήτε τὸν καιρό, ἀλλὰ μήτε καὶ τὰ χρήματα. Ἄλλωστε, ἔτσι ποὺ ἔχουν καταντήσει καὶ τὴν ἔρημη δικαιοσύνη σήμερα στὴν Ἑλάδα –πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστική– ποιὸς θὰ σοῦ δώσει τὸ δίκιο σου!
Κοπτόμενοι δῆθεν οἱ ἀργόσχολοι αὐτοὶ γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως, προβαίνουν κατ’ ἐξακολούθηση στὶς πιὸ βδελυρὲς καὶ ὕπουλες πράξεις, προκειμένου νὰ μὲ παρουσιάσουν ὡς αἱρετικό, προδότη καὶ ἐπιλήσμονα τῶν ἐπισκοπικῶν μου ὅρκων. Καὶ κάνουν ἑρμηνεῖες τῶ λεγομένων ἢ γρφομένων μου, ὄχι ἀπλῶς «τραβηγμένες ἀπὸ τὰ μαλλιά», ἀλλὰ μὲ ταχυδακτυλουργικὲς προσθαφαιρέσεις διαστρέφουν καὶ τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ἑκάστοτε λόγων μου, γιὰ νὰ μὲ βγάλουν «μὲ τὸ ζόρι» αἱρετικό! 
Ὅποιος ἄκουσε τὶς δηλώσεις μου στὴ δημόσια ἀπὸ τηλεοράσεως συζήτηση τοῦ ABC γιὰ τὸ φίλμ τοῦ Μ. Σκορτσέζε «Ὁ τελευταῖος πειρασμός», ἢ γιὰ τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ Ν. Καζαντζάκη, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀγανάκτησε –ἂν εἶχε ἔστω καὶ λίγο μυαλὸ καὶ φιλότιμο– γιὰ τὴν ἠθελημένη διαστροφὴ καὶ παραποίηση τῶν δηλώσεών μου. 
Ἂν ἦταν μόνο ἡ στενοκεφαλιὰ καὶ μωρία των ποὺ δὲν τοὺς ἄφησε νὰ δοῦν ἐκεῖνα ποὺ μὲ πολὺ πόνο καὶ μὲ πλῆρες τὸ αἴσθημα τῆς εὐθύνης μου ὡς συγχρόνου Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως ἔλεγα, θὰ τοὺς συγχωροῦσα καὶ θὰ τοὺς λυπόμουνα. 
Ἐπειδὴ ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μωρία καὶ τὴ στενοκεφαλιὰ διαθέτουν καὶ πρωτοφανῆ πονηρία, μοχθηρία, μῖσος καὶ θράσος, δὲν τοὺς λυποῦμαι ἀπλῶς, ἀλλὰ τοὺς οἰκτίρω καὶ τοὺς βδελύσσομαι. 
Καὶ ἀναγκάζομαι σήμερα νὰ γράψω τὸ παρὸν ἄρθρο, ὄχι γιὰ νὰ τιμήσω μὲ ἀπάντηση ἀνθρώπους ποὺ μὲ τὴν ἐν γένει συμπεριφορά τους δεἰχνουν πὼς εἶναι καθαρόαιμα «γεννήματα ἐχιδνῶν», ἀλλὰ γιὰ νὰ ξαναδηλώσω διὰ μυριοστὴν φορὰν γραπτῶς καὶ προφορικῶς πρὸς τοὺς τυχὸν σκανδαλιζομένους πιστοὺς ποὺ διαβάζουν τὰ ἐν λόγῳ ρυπαρογραφήματα, ὅτι μήτε, πρὸς Θεοῦ, τὴν ἀναμαρτησία τοῦ Κυρίου ἀρνήθηκα ποτέ, μήτε ὑπὲρ τοῦ φὶλμ «ὁ τελευταῖος πειρασμὸς» ἢ ὑπὲρ τοῦ Καζαντζάκη ἐπροπαγάνδισα, ὅπως χωρὶς φόβον Θεοῦ μὲ διασύρουν τὰ ἀβυσσαλέα αὐτὰ στόματα τῶν ἐν χορῷ γαυριαζόντων διαβόλων. 
Φτάνει νὰ διαβάσει κανεὶς μὲ πόση ἄνεση «πετσοκόβουν» κάθε τι ποὺ δὲν τοὺς συμφέρει ἀπὸ τὰ διάφορα κείμενά μου, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν τελευταία Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιό μου, (ἐδῶ) γιὰ νὰ διαπιστώσει πόσο σέβονται τὰ ἀντικειμενικὰ δεδομένα οἱ ἐπίδοξοι αὐτοὶ φωτιστὲς ποὺ ἡ ψυχή τους πλαντάζει ἀπὸ σκοτάδι καὶ μῖσος. 
Ἐπειδὴ οἱ ἴδιοι εἶναι ἄνθρωποι πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ ἀνάπηροι, θὰ ἤθελαν καὶ τὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ λειψή, παγερὴ καὶ ἀδιάφορη μέσα στὸν κόσμο καὶ τὴν ἱστορία ποὺ ἔζησε, ὡς τέλειος Θεός, ἀλλὰ καὶ τέλειος ἄνθρωπος ὁ Κύριος».


Ἐν συνεχείᾳ ὁ Στυλιανὸς χωρὶς ν’ ἀνακαλεῖ καμμίαν ἀπὸ τὰς αἱρέσεις ποὺ διατύπωσεν εἰς τὴν Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιόν του, προσπαθεῖ ἐντελῶς ἀνεπιτυχῶς νὰ δικαιολογήση τὰ ἀδικαιολόγητα. 
Ἐφ’ ὅλων αὐτῶν τῶν φαντασιοκοπημάτων τοῦ Στυλιανοῦ Χαρκιανάκι ἡ ἐφημερίς μας τοῦ ἀπαντᾶ τὰ κατωτέρω.
[σ. "Π.Π.": Δὲν παραθέτουμε ὅλη τὴν ἀπάντηση τῆς ἐφημερίδος, παρὰ μόνο τὰ ἀναφερόμενα στὴν κατηγορία τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας τοῦ κ. Στυλιανοῦ].
-Α-

 -Β-
-Γ-
-Δ-
-Δ-


Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Οι ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΛΜΟΥΣΑΝ. Και εκθρονιζονταν ή καρατομουνταν ή εξοριζονταν. Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΛΜΟΥΣΕ. Και μαρτυρησε με απαγχονισμο και ριψιμο στον ποταμο. . ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΛΑΪΚΟΙ, ΤΟΛΜΟΥΝ; ΄Η ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ....ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΕΣ;;;Ποιος και τι θα μας απαντηση;;;ΕΣΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΡΙΕ, που μας κοιτας καταματα, μας απαντησες στην Αποκαλυψι ΣΟΥ 21,8 και μας απαντας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ με τις αποτυχημενες εξετασεις που δινουμε. ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ.ΓΟΥΡΟΥΝΙΣΙΟΣ = ο νμος του ΙΣΛΑΜ, διδασκε ο αγιος Κοσμας, μεσα στην Τουρκιά.


Ητο νας Ελληνας μαν φορν κα λγει: ̓Εγ θλω ν γνω Εβραος.

Ενε τρες ν μοι·:νμος φυσικς ενε τν ̔Εβραων, σαρκικς τν Τορκων καὶ ὁ πνευματικς τν Χριστιανν.

Λγει ὁ῞Ελληνας: Ας πισω τν φυσικν νμον. Τν διαβζει κα λγει:

Οποιος σο πρη τ φρεμ σου, πρε του κα σ τ δικν του· ποιος σ δικση δκα γρσια, πρε του κα σ λλα δκα· ποιος σο σκοτ ση τν δελφν σου, σκτωσε κα σ.

Λγει Ελληνας: γ πηγανω ες να δρμον· ρ χεται νας ν μο πρη τ πανωφριον· γ θλω ν το πρω τ δικν του κατ τν νμον κενον· κενος δν μ φνει· πρπει ν τν φονεσω ν μ φονεση.

Λγει Ελληνας: Δν ενε καλς νμος τν ̔Εβραων.Τρα θλω ν γνω Τορκος.  Πινει τν σαρκικν, τν διαβζει κα λγει τι ν ντροπιζη τσας γυνακας κα πολλ λλα ασχρ.

Λγει Ελληνας: Δν μ ̓ ρσει κα ατς νμος, ενe Γουρουνσιος.Πλιν λγει: π Τορκος θλω ν γνω Χρι στιανς.

Πινει τν πνευματικν νμον, τν διαβζει κα ερσκει πο το λγει· Οποιος σο πρη τ να φρεμα, ν το δσης κα τ λλο· κα ποιος σο πρη δκα γρσια, ν το δσης λλα δκα· κα ποιος σο δση να ρπισμα π τ δεξιν, ν γυρσης κα τ ρι στερν ν σο δση κα λλο.Ττε λγει Ελ -ληνας· Ν μθω τν δοκιμν. ̓Εγ θλω ν πη γα νω ες να δρμον· ρχεται νας ν μο πρη τ να φρεμα γ κατ νμον πρπει ν το επ· Στσου, δελφ, ν σο δσω κα τ λλο. Ερχεται ν μο πρη δκα γρσια· γ ν το επω· Στσου, δελφ, ν σο δσω κα λλα δκα. Ερχεται ν μο δση να μπτσο· γ ν γυρσω κα π τ λλο μρος ν μο δση κα λλον.

̓Εμνα μο φανεται πς, σον κα ν ενε κακς νθρωπος κα γριος, γ μ τ ρεμον, σν το μιλσω ταπειν κα γλυκ λγια, κενος θα

παρακινηθ ν μο δση πσω τ μ μου κα ν μ μ φονεση. ιτι γ σν το ντισταθ θ μ φονεση θ τν φονεσω. οιπν τοτος νμος, πνευματικοςνε καλς, κα θ γνω Χριστιανς.


Ειναι ή δεν ειναι Αιρετικος, μαλλον Αιρεσιαρχης ο Βαρθολομαιος;
OI AΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ 

ΟΤΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ;


Μας εγραψε ο γνωστος μοναχος Προδρομος ο Γρηγοριατης, που ειχε αναστατωσει την Εκκλησια με τις φαιδροτητες του περι barcode και 666: 

Άλλοι αντιδρούν αλλοι όχι, όλους τους δεχόμαστε όπως ειναι (η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ειναι αγέλη) και τον Πατριάρχη που δεν ειναι αιρετικός όπως λές ( ο Πάπας ναι ειναι).

Ωστε  ο πατριαρχης δεν ειναι Αιρετικος; 
Και ενω το συμπαν βοα οτι αυτος ειναι οχι απλα Αιρετικος αλλα Αιρεσιαρχης, οι Αγιορειτες υπνοβατουν και Σιγονταροοικουμενιζουν διοτι θελουν να λενε οτι "ο πατριαρχης δεν ειναι Αιρετικος". 


Δηλαδη ολοι οσοι εδω και χρονια, τον κατηγορουν ως Αιρετικο με τα λεγομενα του που διακηρυσσει γυμνη τη κεφαλη και στεντορεια τη φωνη, με τα πραττομενα του στις υποδοχες και προσφωνησεις του Αιρετικου παπα Ρατσιγκερ, στις αποφασεις με τις υπογραφες του στα διαφορα Σατανικα συμβουλια του Μπαλαμαντ, του Πορτο Αλεγκρε και παει λεγοντας, στις προκλητικες και ατελειωτες συμπροσευχες  τους καταπατωντας τους Ιερους Κανονες, ολα αυτα και μυρια αλλα αποδεικνυουν οτι ο πατριαρχης τους ειναι ΑΘΩΟΣ, και κακως κακιστα τον κατηγορουμε και εμεις και αλλοι πολλοι, οσοι τον κατηγορουν, οτι ειναι Αιρετικος.


Μα, ειναι δυνατον, να ακουμε απο το στομα Αγιορειτων τετοια φληναφηματα;

Ειναι δυνατον να αποδεχθη ποτε χριστιανος ολα οσα κατα καιρους εξερευσε το απυλωτο στομα αυτου του χοιρωδους Αιρεσιαρχου ρασοφορου;

Ναι, ειναι χοιρωδης ρασοφορος αυτος που πουλαει τα πρωτοτοκια της Ορθοδοξιας, αντι πινακιου φακης.

Ειναι χοιρωδης ρασοφορος αυτος που ριπτει αδιαφορα τους μαργαριτας εμπροσθεν των χοιρων και δεν συγχωρειται με τιποτα να πραττη τετοια  ανοσιουργηματα και να αμνηστευεται βαναυσα και μαλιστα απο τα στοματα Αγιορειτων.    

Ειναι προσβολη προς την Ορθποδοξη Πιστι μας, ειναι υβρις εναντιον των Μεγαλων Αγιων Πατερων που υπερμαχησαν και ταλαιπωρηθηκαν αφανταστα και διωχθηκαν και εξοριστηκαν και δολοφονηθηκαν γι αυτην την Αιματοβαμεννη Πιστι, που οι σημερινοι αυτοι μειοδοτες και προδοτες, την χαλαλιζουν στις Πορνικες Αιρεσεις και την διαπραγματευονται ασυλλογιστα.

Πως ειναι δυνατον Αγιορειτες να μην αντιλαμβανονται απλα πραγματα;
Πως;

΄Η ειναι πλεον υποτεταγμενοι εν ολη καρδια στα θεληματα του Αρχιαιρεσιαρχη, ή ευρισκονται υπο μεγαλη Δαιμονικη επιρροη.

Και δεν μιλαμε βεβαιοτατα για ολους τους Αγιορειτες, αλλα γι αυτους που τον προσκυνουν, κοινωνουν και συγκοινωνουν μαζι του, τον αποδεχονται προσκυνητα, χωρις κανενα ενδοιασμο και αδιαμαρτυρητα.

Νεες φοβερες αποκαλυψεις για τον Αιρετικο αρχιεπισκοπο Αυστραλιας ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ.

Πρὶν μερικὲς μέρες, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνακήρυξη σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα (Πανεστήμιο Κρήτης) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, παρουσιάσαμε τὶς βλάσφημες αἱρετικὲς θέσεις του γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἐπειδὴ ἕνα οἰκουμενιστικὸ ἱστολόγιο δημοσίευσε ἕνα μεταγενέστερο κείμενο τοῦ Αὐστραλίας, μὲ τὸ ὁποῖο ματαίως προσπαθοῦσε νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα, προσπαθήσαμε νὰ βροῦμε κείμενα τῶν θεολόγων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τὰ ὁποῖα ἀναιροῦσαν τὶς κακόδοξες θέσεις τοῦ Αὐστραλίας, τὰ ὁποῖα φυσικὰ δὲν ἀνέτρεψε ὁ κ. Στυλιανός, οὔτε ποτὲ ζήτησε συγγνώμη γιὰ ὅσα εἶπε κατὰ τοῦ Κυρίου! Καὶ βρήκαμε. Θὰ τὰ δημοσιεύσουμε προσεχῶς.
Κατὰ τὴν ἴδια ἔρευνά μας, ὅμως, συναντήσαμε καὶ ἕνα δημοσίευμα τῆς ἰδίας περιόδου, ποὺ παρουσιάζει ἄλλη κακόδοξη θέση τοῦ Αὐστραλίας, ὅπως ἐπίσης (στὸ ἴδιο δημοσίευμα) μιὰ ἄγνωστη στοὺς πολλοὺς Ἀποτείχιση μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ Διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, γιὰ ἐνέργειες παρόμοιες μὲ αὐτὲς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. (Τότε ὑπῆρχααν ἀκόμη εὐαισθησίες στοὺς Ἁγιορεῖτες· σήμερα, ἄπνοια καὶ σιωπή!).
Συγκεκριμένα: Στὸ φ. 772 τῆς 15/1/1988 ἡ ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» δημοσίευσε Ἐπιστολὴ τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ τὴν ὁποίαν οἱ Ἁγιορεῖτες διεμαρτύροντο ἐντόνως γιὰ τὸ «συλλείτουργον» Πάπα καὶ Πατριάρχη Δημητρίου στὴν Ρώμη. Πληροφοροῦσε δὲ ὅτι «ἁγιορείτικαι συνοδεῖαι ἔπαυσαν τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου».Στὴ συνέχεια οἱ Ἁγιορεῖτες πληροφοροῦσαν τὸν πατριάρχη ὅτι «ἀνησυχοῦσαν βαθύτατα» γιὰ ὅσα ἀθεολόγητα εἶπε τότε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Στυλιανὸς Χαρκιανάκης, συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν (14 Ἰουνίου 1987). 

Τὰ λόγια τοῦ Στυλιανοῦ εἶναι τὰ ἐξῆς:

 
 «Τίς δύναται νὰ ἀρνηθῆ, ὅτι εἰς τὰς Ρ/Καθολικὰς ἀκολουθίας εἶναι παρὼν ὁ ἴδιος Κύριος Ἰησοῦς; καὶ τίς δύναται νὰ ἀρνηθῆ ὅτι τὸ πανσθενουργὸν Πνεῦμα εἶναι τὸ τελειοῦν ὅλας τὰ ἱερουργίας καὶ τὰ μυστήρια ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀμφοτέρων τῶν ἐδῶ ἐκπροσωπουμένων Ἐκκλησιῶν;».Ἐπίσης οἱ Ἁγιορεῖται ἐξέφραζον τὴν θλίψη τους καὶ δι’ ἕναν ἄλλο λόγο. Ὅτι δηλαδή, τὴν ἴδια θέση πρέσβευε καὶ ὁ πατριάρχης Δημήτριος: «Ὁμοίως θλῖψις καὶ ἀναταραχὴ ἔχει προκληθῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ ...ἡ ὑπογραφεῖσα κοινὴ διακήρυξις αἱ δύο Ἐκκλησίαι ἔχουν καὶ ἱερουργοῦν τὰ ἴδια ἱερὰ μυστήρια”».Καὶ ἀφοῦ ἐπαναλαμβάνουν τὴν θέση ὅτι «οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ εἶναι Σχισματικοὶ καὶ Αἱρετικοί, ἄνευ ἐγκύρων μυστηρίων καὶ Θείας χάριτος», τοῦ ἐπεσήμαιναν ὅτι τέτοιες ἐνέργειες καὶ δηλώσεις ἐπαυξάνουν τὴν Οἰκουμενιστικὴν σύγχυσιν τῶν καιρῶν, σκανδαλίζουν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἐξυπηρετοῦν τὰ προσηλυτιστικὰ σχέδια τοῦ Παπισμοῦ. Πληροφοροῦν δὲ τὸν Πατριάρχη ὅτι ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν του:«Μάλιστα ἐν Ἁγίῳ ὄρει οὐκ ὀλίγαι συνοδεῖαι ἀσκητῶν καὶ σκητιωτῶν ἔπαυσαν τὸ μνημόσυνον τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τῆς ἀναρρήσεως Ὑμῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Θρόνῳ».Ἀλλὰ οἱ ἐν λόγῳ Ἁγιορεῖτες, δὲν εἶχαν ἀποτειχισθεῖ μόνον ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅσους τὸν Μνημόνευαν, ἄρα καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους Ἁγιορεῖτες, ἀκολουθοῦντες τὴν διαχρονικὴ πράξη τῆς Εκκλησίας. 
Ἔτσι, (συνεχίζει στὴν Ἐπιστολὴ της ἡ Ἱερὰ Κοινότης), οἱ ἐν λόγῳ Ἁγιορεῖτες ἀποτειχίσθηκαν «μὴ δεχόμενοι πλέον κοινωνίαν ἐν τοῖς μυστηρίοις, μεθ’ ἡμῶν τῶν μνημονευόντων τὸ σεπτὸν Ὑμῶν ὄνομα ἐν τῇ Θείᾳ εὐχαριστίᾳ»!

Ἀναρτοῦμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ δημοσίευση καὶ στὸ τέλος τὶς πληροφορίες τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» γιὰ τὸ θέμα.  

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Η ΝΕΑ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
Η ΝΕΑ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! 
Μὲ ἀγκαλιές, χειροκροτήματα γιὰ τὸν αἱρετικό, ὑποκλίσεις στοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἱερατικοὺς ἀσπασμούς! 
Ἐν ποίῳ -ἄραγε- "πνεύματι";
Ἀλήθεια, συμφοιτητά, Εὐάγγελε Κατερέλο (νῦν Κύριλλε, Ἐπίσκοπε Ἀβήδου), ποτὲ δὲν περιμέναμε ὅτι θὰ γινόσουν ...ἀνεπίσκοπος Ἐπίσκοπος, διακοσμητικὸ στοιχεῖο σὲ χειροτονίες τῶν Παπικῶν!


Aποτειχισι: Βλεπετε τον εικονιζομενο; Ειναι ο επισκοπος (ανευ χαρτοφυλακιου;) Αβυδου Κυριλλος Κατερελος. Ειναι αυτος που στην Γερμανια ΕΦΤΥΣΕ τον Θεολογο Ομολογητη Νικολαο Σωτηροπουλο διοτι ηλεγχε τους Οικουμενιστες της Γερμανιας. Σημερα ειναι καθηγητης της Θεολογικης Αθηνων και ...μαϊντανος πασης Οικουμενιστικης συναξης. 

Αποτειχισι: Ο εικονιζομενος γνωστος ...υποκλινομενος και χειροκροτων, ειναι ο γραμματεας των Διορθοδοξων και Διαχριστιανικων Σχεσεων. Το ονομα του Ιγνατιος Σωτηριαδης. Ηταν υποψηφιος μητροπολιτης Κατερινης. Τον εφαγε το αλλο ...μπουμπουκι!!! Πηρε περισσοτερους ...ψηφους, αφου ο γνωστος "δραστηριος" γεροντας του .....χτυπησε περισσοτερα τηλεφωνα!!!  Ο Σωτηριαδης ειναι ...πασιγνωστος....τον γνωριζουν και ....οι κοτες !!! Αντε και δεσποτης παραλιακης μητροπολης Σωτηριαδη!!!


Ἀντιγράφουμε ἀπὸ τὴν Ρομφέα:


«Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου η χειροτονία του νέου Καθολικού Αρχιεπισκόπου Πανοσιολ. π. Σεβαστιανού Ροσσολάτου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου.
Την επισκοπική χειροτονία τέλεσαν ο απελθών Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών σεβ. π. Νικόλαος Φώσκολος, ο τέως Επίσκοπος Σύρου σεβ. π. Φραγκίσκος Παπαμανώλης και ο Αρχιεπίσκοπος Τήνου σεβ. π. Νικόλαος Πρίντεζης.
Στην τελετή συμμετείχαν οι Επίσκοποι σεβ. π. Ιωάννης Σπιτέρης, Κερκύρας, ο Σύρου, σεβ. π. Πέτρος Στεφάνου κ.ἄ.
Τίμησαν με την παρουσία τους, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού Θεοδώρητος, ο Επίσκοπος Αβήδου Κύριλλος (Κατερέλλος), ο Μητροπολίτης Ορθοδόξων Αρμενίων Χορέν Ντογραματζιάν, ο Επίσκοπος Αρμενίων Ορθοδόξων Χορέν Αρακελιάν, ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σωτηριάδης, ο Αγγλικανός Rev. Bradshow Malcolm και εκπρόσωποι των Ευαγγελιστών».


 Δὲν ξεχωρίζουμε πλέον, στὰ "ὀρθόδοξα" ἱστολόγια, ποιοί εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ ποιοί οἱ αἱρετικοὶ Ἐπίσκοποι! Δὲν παρουσιάζονται οἱ αἱρετικοὶ ἁπλῶς ὡς Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ καὶ ὡς Σεβασμιώτατοι!
       Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔλεγε:
"Τρεῖς εἶναι οἱ μεγάλες πτώσεις εἰς τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, 1) τοῦ Ἀδάμ, 2) τοῦ Ἰούδα καὶ 3) Oτοῦ Πάπα!
     Ἤδη ὁ Πάπας διέγραψε ἐκείνη τοῦ Ἰούδα! Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς διαγράφουν αὐτὴ τοῦ Πάπα;
Γιὰ νὰ μὴν σᾶς ρωτήσουμε κ. Κύριλλε Ἀβήδου καὶ π. Ἰγνάτιε Σωτηριάδη, γιὰ τὸ ἂν ὁ ἅγιος Κύριλλος καὶ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος θὰ παρίστατο σὲ μιὰ τέτοια τελετή (καὶ μᾶς πεῖτε πὼς τότε ἦσαν ἄλλοι οἱ καιροί), σᾶς ρωτᾶμε:


Ὁ σύγχρονός μας Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς (ποὺ μάλιστα ἀνεκήρυξαν ὡς Ἅγιο οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενιστές) θὰ παρευρισκόταν σὲ αὐτὴν φιέστα, ἀναγνωρίζοντας καὶ κυρίως προπαγανδίζοντας τὴν ἐγκυρότητα τῶν παπικῶν μυστηρίων καὶ ἐγκρίνοντας (τουλάχιστον ἐπικοινωνιακά, ὡς θὰ ἰσχυριστεῖτε) ὡς μία παράλληλη Ἐκκλησία τὴν «ἐκκλησίαν τῶν πονηρευομένων»;