Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στα Ιεροσόλυμα με τα ΜΑΤΙΑ του «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» του 1964! Ο ρόλος των Πνευματικών.


Θέμα σωτηρίας η απομάκρυνση

από τους Οικουμενιστές!
 
Πρὶν ἕνα περίπου μῆνα, οἱ «Ὀρθόδοξοι» Οἰκουμενιστὲς ἡγέτες ἀνέβηκαν ἄλλο ἕνα σκαλοπάτι ἀποστασίας, ἐπειγόμενοι νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν προδοσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου. Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ προδοσία ποὺ συντελεῖται, καταφεύγουμε σὲ ἕνα δημοσίευμα τοῦ «ρθόδοξου Τύπου» ποὺ ἔγινε πρὶν πενῆντα χρόνια (φ. 36, 1964, σελ. 1-2)
 
Σὲ ἐκεῖνο τὸ δημοσίευμα, οἱ περὶ τὸν τότε Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ὀνομάζονται ὡς «ο Νέο-Αρετικο το Φαναρίου» καί, μ φορμ σα γιναν στ εροσόλυμα μεταξ Πάπα Παύλου κα Πατριάρχη θηναγόρα, χαρακτηρίστηκαν θηναγόρας κα τν κουστωδία του– «μπρηστς το Φαναρίου».
 
Στηριζόμενος τότε ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» στὴν σύσσωμον ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων, ἤλεγξε μὲ αὐστηρότητα τὸν Ἀθηναγόρα καὶ τοὺς ἐλάχιστους ἀκολούθους του, τονίζοντάς τους ὅτι τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐδῶ· ἂν νομίζετε «ὅτι θ μς πιάσετε στν πνον... ἀπατᾶσθε. Ἔχουν γνσιν ο φύλακες. Α χερες ν ρθοδόξων) μ τ σημεον το Σταυρο, κινονται πειλητικς πρς τν κατεύθυνσιν τν διστάκτων μπρηστν (το Φαναρίου). Α φλόγες τς νοσίου πυρκαϊς τν μητραλοιν τς Πίστεως εδοποίησαν δη τος ες τ σχατα το κόσμου ρθοδόξους, ν μ δίδουν πνον ες τος φθαλμος κα νάπαυσιν ες τ βλέφαρά των, φ’ σον ο νθρωποι το θηναγόρου θ θέλουν ν περβάλλουν τν ρχηγόν των ες ζλον φιλοπαπικόν».
 
« θηναγόρας κα κουστωδία ατο ντήλλαξαν φίλημα σκαριώτου μετ το πάπα κα τν Καρδιναλίων ατο». Δι τοτο φείλουν ο ρθόδοξοι «ν πάγουν ες τ Φανάριον κα ν ξιώσουν ν δοθ τέρμα ες τ δειν τς ρθοδοξίας».
 
Κα παρακάτω παρότρυνε τος ερομονάχους ν κάνουν ,τι πάντα καναν ο πιστοί, ταν προδίδετο Πίστη: Ν διακόψουν τ Μνημόσυνο το Πατριάρχη, ν ποτειχισθον π ατόν.
 
Λίγα χρόνια μετά, ἐπειδή, παρὰ τὴν προειδοποίηση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ πατριάρχης συνέχισε τὴν Οἰκουμενιστικὴ πορεία του, ο γιορετες διέκοψαν τὸ Μνημόσυνό του, κα ο τρες Μητροπολίτες ἔκαναν μερικὴ ἀποτείχιση. Αὐτὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1960-1970 πο τ περιστατικ προδοσίας τς ρθοδοξίας σαν λάχιστα καὶ στοὺς πολλοὺς ἄγνωστα, πληροφόρηση πενιχρ κα (πως γραφε π. πιφάνιος Θεοδωρόπουλος) ο οκουμενίζοντες πίσκοποι, μετρντο ες τ δάκτυλα τς μις χειρός!
Τελείωνε τ ρθρο το«ρθ. Τύπου» ς ξς:
 
 
Τότε, λοιπόν, οἱ ὀρθοφρονοῦντες συντάκτες τοῦ «ρθόδοξου Τύπου», (ὅπως φαίνεται στὶς τελευταῖες γραμμὲς τῆς παραπάνω φωτοτυπίας) διατύπωναν τὴν διαχρονικὴ Πατερικὴ Παράδοση, ὅτι δηλαδή, μὲ τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου ἀπομακρύνουμε ἀπὸ πάνω μας τὸν μολυσμὸ τῆς αἱρέσεως· μὲ τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου παύουμε νὰ ἀνήκουμε στὴν μερίδα τῶν αἱρετικῶν· μὲ τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου σώζουμε τὶς ψυχές μας (ἀσφαλῶς ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀποτείχιση, ἀλλὰ ἀκολουθώντας πιστὰ κατὰ πάντα τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου)· μὲ τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου «περιφυλάσσομε» τὴν Ὀρθοδοξία.
 
 Ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου καὶ ἡ Ἀποτείχιση, ἐφ’ ὅσον ὅλα τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴ σωτηρία μας, ἄρα, κι αὐτὴ εἶναι ἀναγκαία καὶ ὑποχρεωτική. Ἀσφαλῶς καὶ δυνητική, γιὰ ὅσους δὲν εἶναι ἐνημερωμένοι καὶ ἕτοιμοι ἢ δὲν θέλουν νὰ συνταχθοῦν μὲ τὴ χορεία τῶν Ἁγίων καὶ τῶν πιστῶν ποὺ τὴν ἐφάρμοσαν! Ατ ς τ βλέπουν ο τωρινο συντάκτες του κα ο χαράσσοντες τν γραμμν το «ρθόδοξου Τυπου».
 
Τώρα, πο  οἱ δίνουν πρὸς τὰ ἔξω τὴν ἐντύπωση ὅτι κατὰ βάσιν ἔχουν κοινὴ Πίστη, ὅπως τοῦτο σημειολογικὰ παρέχεται καὶ διὰ τῶν συμπροσευχῶν, οἱ ὁποῖες δν ποτελον πλέον μεμονωμένες περιπτώσεις, λλὰ ἐπίμονη πανδημία ἀσέβειας στὴν Πατερικὴ Παράδοση. Τώρα πο Οκουμενισμς δν εναι κάποια μιχλώδης πόθεση, μιὰ νέα αἵρεση ποὺ μόλις τώρα συνειδητοποιοῦμε τὴν ὕπαρξή της, λλ καταδικασμένη ἀπὸ Ἁγίους ὡς Παναίρεση, παρὰ τὶς νέες πτυχὲς ποὺ συνεχῶς ἐρευνῶνται. Τώρα, ποὺ παρόμοια αἴσχη μὲ ἐκεῖνα ποὺ διεπράχθησαν τότε, ἐπαναλήφθηκαν ἐφέτος μὲ ἑωσφορικὸ πεῖσμα ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, παρὰ τὶς ἐπὶ δεκαετίες διαμαρτυρίες, ἀλλὰ καὶ παρακλήσεις νὰ σταματήσουν τὸ ξεπούλημα τῆς Ὀρθοδοξίας.
 
Μάλιστα τὸν παρελθόντα Ἰούνιο, ἡ συνάντηση  στὰ Ἱεροσόλυμα πραγματοποιήθηκε μὲ ἀναβαθμισμένη συμπροσευχή, ἡ ὁποία μεταδόθηκε διὰ τῶν Μ.Μ.Ε. σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
 
Αὐτὴν τὴν ἐκτροπὴ καὶ βεβήλωση τῶν Ἁγίων Τόπων, δὲν τὴν ἀνέχτηκε οὔτε ὁ οὐρανός, καὶ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ἐκδηλωθεῖ ἐκείνη ἡ “ἀνεξήγητη”» φωτιὰ στὸ Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν Βηθλεέμ, μήπως καὶ οἱ «ἔμπρηστὲς τοῦ Φαναρίου» ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ οὐρανὸς τοὺς καταδεικνύει ὡς «ἐμπρηστὲς τῆς Ὀρθοδοξίας».
 
ς τ δον μως κα κάποιοι νιστόρητοι κα σκεμμένως φαντασιόπληκτοι ποὺ ἐπιμένουν νὰ βαπτίζουν τὶς αἱρετικὲς πράξεις τῶν Οἰκουμενιστῶν «ἀσχήμιες». Ἂς τὰ δεῖ καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Λαός (ἱερωμένοι, μοναχοί καὶ λαϊκοί) κι ἂς ἀναρωτηθοῦν:
 
Τότε οἱ πιστοί, μὲ πρωτοστάτες τοὺς μοναχοὺς τοῦ Αγίου Ὄρους,  ξεσηκώθηκαν. Σήμερα τί περιμένουν; Γιατί σιωποῦν; Τί φοβοῦνται; Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις, οἱ τιμές, τὰ τῆς ἐπιβιώσεως εἶναι ἀνώτερα ἀπὸ τὴν σωτηρία μας;
 
Γιατί, σήμερα, λοιδωροῦν ἐκεῖνα, ποὺ τότε θεωροῦσαν ὡς ἀναγκαῖα γιὰ τὴ σωτηρία μας;
 
Γιατί τώρα, ὄχι μόνο δὲν διακόπτουν τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν, ὄχι μόνο δὲν ἀφήνουν τοὺς πιστοὺς ἐλευθέρους νὰ ἀποτειχισθοῦν, δυνητικὰ ἔστω (ἀφοῦ αὐτὸ πιστεύουν γιὰ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα), ἀλλὰ τοὺς προτρέπουν νὰ παραμένουν στὴν αἵρεση, διδάσκοντας (καὶ τρομοκρατώντας τοὺς πιστούς) ὅτι ὅποιος ἐφαρμόσει τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποκρυσταλώθηκε στὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, αὐτὸς εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας;
 
 
Πέρα ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς κύκλους ποὺ διδάσκουν αὐτὴν τὴν ἀλλοίωση τῆς ἁγιοπατερικῆς στάσεως ἀπέναντι στην αἵρεση, μαθαίνουμε ὅτι καὶ κάποιοι Ἁγιορεῖτες τὰ ἴδια διδάσκουν (ὅπως κάποιος ποὺ ἔχει τὴν φήμη τοῦ Πνευματικοῦ, στὴν Καψάλα τοῦ Ἁγίου Ὄρους), λησμονώντας ὅτι οἱ Γέροντές τους διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη  π ρ ὶ ν  μισὸ αἰῶνα!
 
 
Μήπως εἶναι καιρὸς να σταματήσουν τὴν στάση σιωπῆς, τουλάχιστον οἱ Ἁγιορεῖτες; Μήπως ὁ ἐν λόγῳ Πνευματικός, θὰ θελήσει νὰ μιλήσει, καὶ νὰ μᾶς ἐξηγήσει, σὲ ποιά ἄγνωστα Πατερικὰ κείμενα στηρίζεται, ὥστε μὲ τόση πεποίθηση νὰ ὑποστηρίζει μιὰ τέτοια ἀντιπατερικὴ θέση; (Δὲν ἀποκαλύπτουμε τὸ ὄνομά του, ὥσπου νὰ διασταυρώσουμε τὶς πληροφορίες μας ἀπὸ περισσότερα στόματα πιστῶν).


ΜΕ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΣΛΑΜ-SELANIK»
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Η ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης, η αγιωτόκος Θεσσαλονίκη, η συνβασιλεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, η συμπρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, ξαναγίνεται με τις ευλογίες του περίφημου και παγκοσμίου φήμης δημάρχου της, η ισλαμική Selanik της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εκατό χρόνια μετά την απελευθέρωση της από τον οθωμανικό ζυγό.

Όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα, Milliyet, (24/7),  από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση μουσουλμανικό τέμενος, θα δημιουργηθεί μουσουλμανικό νεκροταφείο και παράλληλα θα εγκαινιαστεί Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης για να προβάλλεται και διεθνώς ο… μουσουλμανικός πολιτισμός της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά τα «ωραία» και τα «περίφημα»  τα ανακοινώσε ο ίδιος ο αξιότιμος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης στον γνωστό εκ δυτικής Θράκης σημερινό υπουργό Υγείας της Τουρκίας, Mehmet Müezzinoğlu, που πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία στην βόρειο Ελλάδα και επισκέπτεται διάφορα μέρη όπου «άκμασε» κατά την αντίληψη του, ο οθωμανικός πολιτισμός στην ευρύτερη περιοχή.

Αποτειχισι: Τι συμβαινει με την Αφρικανικη Ηπειρο απο την ημερα που κατελαβε τον ενδοξο Αλεξανδρινο θρονο ο Οικουμενιστης και Φιλομασωνος Θεοδωρος; Ποιους τυπους προωθει στα επισκοπικα αξιωματα με συνεπεια να σβυνει καθε καλη ιεραποστολικη προσπαθεια και να διωκονται συνεχως οι καλοι και δραστηριοι κληρικοι απο την Ελλαδα; Ποιοι κακοι δαιμονες κατελαβαν τους θρονους και κλονιζονται οι τοπικες εκκλησιες; Μηπως τον λογο τον εχει εκει η Μασωνια; Και οι Αντιχριστοι Παναιρετικοι Οικουμενιστες;

 =====================================

Kαι η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ στα γαμψά νύχια του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

Πηγή: http://agonasax.blogspot.gr/

Αυτόν τον χαριτωμένο άνθρωπο εξεδίωξε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας! Και ποιόν προτίμησε;

Δεῖτε τὴν ἀνάρτηση: http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2014/07/blog-post_2852.html

  Γιατί οι επίσκοποι του πατριαρχείου μπροστά στην αδικία σιωπούν ένοχα και δεν απαιτούν την άμεση αποκατάσταση του Ιεραποστόλου Θεολόγου;;;

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Δυστυχώς πληροφορούμεθα ότι και  ο πολυσχιδής  Πενταπόλεως Σεβασμιότατος   π. Ιγνάτιος  Μανδελίδης    πρώην Κεντρώας Αφρικής απομακρύνετε από την Διοίκηση   της Θεολογικής Σχολής.   Ο συνεχιστής του π. Χαρίτονος  Σεβασμ. π. Ιγνάτιος   με το τεράστιο Ιεραποστολικό 'Εργο   είναι εκείνος  ξεχώρισε και  προσκάλεσε τον  Θεολόγο στην Αφρική. Ο δε π. Θεολόγος προσκάλεσε τον τον π. Νικηφόρο ο οποίος διαδέχθει  τον π. Ιγνάτιο.  
   Πλεόνασε η αχαριστία και η αδικία στο χώρο της διοικούσας Εκκλησίας ...
Ο Πενταπόλεως Σεβασμιότατος   π. Ιγνάτιος  Μανδελίδης    πρώην Κεντρώας Αφρικής 

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ: Χριστιανοι Ορθοδοξοι ξυπνειστε. Οι Πατριαρχες και οι μητροπολιτες σας δεν ειναι πλεον επισκοποι αλλα ΙΜΑΜΗΔΕΣ του Γουρουνισιου ΙΣΛΑΜ. Ενας ενας αποκαλυπτονται με τα λογια και με τις πραξεις τους. ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΝΤΩΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Ξυπνειστε και αποδοκιμαστε τους, μην τους πλησιαζετε, αλλα και με οσους κοινωνουν και επικοινωνουν μαζι τους, οπως εκαμε και ο Αγιος Θεοδωρος ο Στουδιτης και αλλοι Αγιοι Πατερες με την ζευγομοιξια. Αυτη ειναι η γραμμη των Πατερων. Μακρυα τους. Αποτειχισθειτε απο αυτους και τους ομοιους τους.

  ======================================


Χαλκηδόνος Αθανάσιος: ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΣΤΟ İFTAR SOFRASI: "ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΣ…"Νά, λοιπόν, ποὺ οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς τοῦ Φαναρίου, τῆς Ἀλεξανδρείας κ.λπ., δὲν παρίστανται μόνον σὲ δεῖπνα Ραμαζανίου (İftar Sofras), ἀλλὰ ἀπευθύνουν καὶ ψυχωφέλιμους θεολογικοὺς λόγους, διανθίζοντάς τους μετὰ παιγνιώδους εὐτελοῦς φιλοσοφίας καὶ ὁμιλοῦντες γιὰ «ἕνα γευσιγνωστικὸ διαθρησκειακὸ διάλογο»! Ἐπὶ πλέον θεμελιώνουν ἐμπράκτως τὴν Διαθρησκειακὴ διδασκαλία "μοιράσου γιὰ νὰ γίνεις ἀδελφός…", ἀσχέτως σὲ ποιό Θεὸ πιστεύεις, ἐκθειάζουν τὴν Τουρκία ὡς «μία μεγάλη χώρα τῶν Αὐτοκρατοριῶν καὶ τῆς ἱστορίας», διαστρέφουν ἁγιογραφικὰ χωρία προσαρμόζοντάς τα στὶς Διαθρησκειακὲς Οἰκουμενιστικὲς προδιαγραφές τους, ὅπως «οἱ λόγοι (ἡ πίστις) ἄνευ τῶν ἔργων νεκροί εἰσιν (Ἰακ. 2, 20)» καὶ  δηλώνουν βαρύγδουπα ὅτι «ἐκ τῆς ἀθρησκείας προέρχονται ὅλα τὰ κακά», ἐνῶ (ὑπονοεῖται) ἐκ τῆς θρησκευτικῆς δαιμονοκρατίας τοῦ Ἰσλάμ ὅλα τὰ καλά!
Ἀπολαῦστε τὸν λόγο του καὶ ἐνημερῶστε τοὺς Ποιμένες γιὰ τὴν διαθρησκειακὴ πρόοδο. Πληροφορεῖστε τους δέ, ὅτι στὸν ποιμαντικὸ ὕπνο τους παρατηρεῖται τὸ ἐπικίνδυνο φαινόμενο τῆς ἄπνοιας, γεγονὸς ποὺ ὀφείλεται στὶς ὑπερτροφικὲς οἰκουμενιστικὲς ἐκβλαστήσεις!
 

Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος:
"ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΣ…"
ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΣΤΟ İFTAR SOFRASI
ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ (17. 7. 2014)
π Γέροντος Χαλκηδόνος θανασίου
Τ κυβερνν κόμμα (AK Parti) το Üsküdar (Χρυσουπόλεως), διοργάνωσε ες τς κοινωνικς γκαταστάσεις το Δήμου ν δεπνον π τ εκαιρί το Ραμαζανίου (İftar Sofrası) κατ τ ποον προσκληθες παρέστη κα ελαβς ποσημειούμενος, κφωνήσας κα τν κατωτέρω προσλαλιάν. Σημειωθήτω, τι Δμος προσφέρει δεπνον κατ τς μέρας το Ραμαζανίου ες 30.000 τομα, καθς κα λλα τρόφιμα καθημερινς ες τος οκονομικς ναξιοπαθοντας, ς τ ν λλάδι Συσσίτια τν . Μητροπόλεων, ες τ ποον προσέρχονται νίοτε καί τινες μ μουσουλμνοι, πιθυμοντες μάλιστα ν πληρώσουν! (Μήπως χομεν δ να γευσιγνωστικ διαθρησκειακ διάλογο;)! 
ξιότιμε κ. Πρόεδρε Aktaş, ξιότιμος κ. Πρόεδρος Altın, ξιότιμοι ρχαί, πολύτιμοι φίλοι, 
Εχαριστ θερμς δι τν λεπτν πρόσκλησίν Σας, ποία ερίσκεται π τν ραον λογότυπόν Σας "Μοιράσου γι ν γίνεις δελφός…". 
μιλία μου θ εναι σύντομος. 
Τουρκία εναι μία μεγάλη χώρα τν Ατοκρατοριν κα τς στορίας. Ἐὰν πάρχουν τινς ο ποοι δν βλέπουν τοτο, εναι τυφλοί. Θες μς προίκισεν μ δύο μάτια, τος καθρέπτας τούτους τς ψυχς, τ ποα στος στορικος τς τέχνης ποβαίνουν πι διερευνητικ κα νίοτε νελέητα! 
κάστην μέραν ντικρύζομεν θαύματα. Κα ατά, ς γνωστόν, π καταβολς κόσμου, δν χαροποιον "φίλους" μας τινάς. Κα μως μες τος γαπομεν κα φείλομεν ν τος γαπμεν.
καστον πλάσμα το Θεο χει καλς κα οχ καλς πλευράς. Καθότι νευ "κουσουρίων" τυγχάνει μόνον Πανάγαθος. 
Βασικς μως τυγχάνει συνδυασμς λόγων κα ργων. Διότι ο λόγοι ( πίστις) νευ τν ργων νεκροί εσιν (ακ. 2, 20) κα ποπλανητικοί. 
Θες ν φυλάττει τν ξοχ. Πρωθυπουργόν μας π πάσης "ρατς κα οράτου προσβολς" καθς κα τος ρχοντάς μας κα ν νυψώνει τ ργα των. 
Τν ξιότιμον κ. Nurcan Altın, Πρόεδρον τς πιτροπς τν Μειονοτήτων, γνωρίζω π τν. Τν συγχαίρω δι τ ργον της κα εχομαι πσαν ετυχίαν. πίσης εχαριστ τος ρχοντάς μας δι τ σα κα πρ μν λοποιον. 
ρκε μες ο κληρικο ν κατέχωμεν πολλς γνσεις, χωρς ν πωλέσωμεν τν ταυτότητά μας, ν εμεθα νοικτο κα νεκτικοί, ν συνεχίζωμεν τς Συνδιαλέξεις μας, κα μν εμεθα λαζόνες, ν πομακρυνόμεθα π τς μεσαιωνικς κα τν νεωτέρων χρόνων πιδείξεις σχύος κα γεμονισμο, ν μν κμεταλλευόμεθα τν θρησκείαν, κα τ σπουδαιότερον, ν μν πωλέσωμεν τν ξιοπιστίαν μας ες τν λαόν. Δι τ καλ το θνους κα τς νθρωπότητος. 
ξάλλου κατ τν F. von Baader "δν πάρχουν νθρωποι ο ποοι δν προσφέρουν θυσίας ες τν Θεν τος θεούς των". Διότι κ τς θρησκείας προέρχονται λα τ κακ (κουέτωσαν φίλοι μν τινες!). φ΄ σον τότε δν πάρχουν ρια, σύνορα στ ποα φρενάρει τις. δ Ernst Jünger λεγε: "Ες τ γκατατελειμμένα ερ κατοικοεδρεύουν Δαίμονες". ς μ πιτρέψωμεν λοιπν τοτο! 
 ς προχωρμεν πρς τ μπρς, 
μαζί, μ πράξεις κα Θες δν 
πρόκειται ν μς στερήσει π τν 
χερα κα τν σκιά Του. 
Πηγή: Ἰδιωτικὴ Ὁδός  Δὲς καί:
http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2014/07/blog-post_19.html