Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Η "νέα Εκκλησία" του Βαρθολομαίου θρασύτατα και επίσημα (αφού οι Ποιμένες και οι Επίσκοποι, έπαψαν να είναι "σκοποί" επί των επάλξεων της Πίστεως) επιβεβαιώνει την προσχώρησή της στὴν Υπερεκκλησία του Οικουμενισμού!

Η "νέα Εκκλησία" του Βαρθολομαίου θρασύτατα και επίσημα (αφού οι Ποιμένες και οι Επίσκοποι, έπαψαν να είναι "σκοποί" επί των επάλξεων της Πίστεως) επιβεβαιώνει την προσχώρησή της στὴν Υπερεκκλησία του Οικουμενισμού!

Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχη κατά την Θρονική Εορτή  

Ο χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, προς την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ρώμης κατά την Θρονική Εορτήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου.   

Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch, μετὰ τῆς ἐντίμου Συνοδείας ὑμῶν τῆς ἀποτελούσης τὴν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης,
Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπε Μονάχου καί Freising, Πρόεδρε τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Γερμανίας,
30/11/15: Πλημμύρισε πάλι ο Ναὸς στὸ Φανάρι ἀπὸ αἱρετικούς!
Ἐν ἀγάπῃ βαθείᾳ καὶ ἐξιδιασμένῃ τιμῇ χαιρετίζομεν τὴν ἐνταῦθα παρουσίαν ὑμῶν, κομιστῶν τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ τῶν συγχαρητηρίων εὐχῶν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, πεφιλημένου ἡμῖν ἀδελφοῦ, πρὸς τὸν ὁποῖον ἐκφράζομεν τὰς θερμὰς εὐχαριστίας ἡμῶν προσωπικῶς καὶ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως διὰ τὴν ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν φιλόφρονα συμμετοχὴν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸν ἐφετεινὸν ἑορτασμὸν τῆς Θρονικῆς ἡμῶν Ἑορτῆς. [σ.σ. Ἡ ἐξίσωση τῶν πάντων συνεχίζεται. Ἡ ἁγιότητα, ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ Ἐπίσκοποι σ’ αὐτούς τε καὶ ἡμᾶς εἶναι τοῦ ἴδιου βαθμοῦ! Ἐπιτύχαμε ἤδη τὸ «ἵνα πάντες ἓν ὦσι»].
Μετ᾿ ἰδιαιτέρας χαρᾶς καὶ εὐγνωμοσύνης ἀναμιμνησκόμεθα τῆς κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τοῦ παρελθόντος ἔτους προσωπικῆς παρουσίας τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ αὖθις ἐκφράζομεν τὰς θερμὰς ἡμῶν εὐχαριστίας, ἐκτιμῶντες αὐτὴν ὡς ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία, κατὰ τὸν Ἀπόστολον, «συνέχει ἡμᾶς» (Β΄ Κορ. 5, 14), καὶ ὡς συμπαράστασιν καὶ στήριξιν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν τῷ ἀγῶνι τῆς μαρτυρίας τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον. [σ.σ. Ἡ ἀγάπη τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα, τοῦ κατευθυνόμενου, ὅπως κάθε αἱρετικὸς ἀπὸ τὸν ἀρχέκακο διάβολο (κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων καὶ ἰδιαιτέρως τὴν διδασκαλία τοῦ Μ. Ἀθανασίου) εἶναι κατὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο «ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ»!!! Καὶ ἐπίσης, ὁ Πάπας στηρίζει τὴν Ἐκκλησία στὴν Ὁμολογία τοῦ Εὐαγγελίου! Πικρὴ ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ ἡ μαρτυρία τοῦ Φαναρίου πλέον, ταυτίζεται μὲ τὴν κακόδοξη «μαρτυρία» τοῦ αἱρετικοῦ Βατικανοῦ].
Ἡ σημερινὴ θρονικὴ ἑορτὴ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἐν πολλοῖς ἑορτὴν κοινὴν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, Παλαιᾶς καὶ Νέας Ρώμης. Καὶ τοῦτο διότι οἱ ἱδρυταὶ αὐτῶν, Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὑπῆρξαν κατὰ σάρκα αὐτάδελφοι, ἀλλὰ καί, κατὰ τὴν διήγησιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τὴν ὁποίαν ἠκούσαμεν ἀναγινωσκομένην κατὰ τὴν σημερινὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἀπὸ κοινοῦ συνήντησαν τὸν Κύριον καὶ ἀνεγνώρισαν Αὐτὸν ὡς τὸν Μεσσίαν καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. [σ.σ. Ναί, κύριε Βαρθολομαῖε Ἀρχοντώνη, ἀλλὰ σοῦ «διαφεύγει» ὅτι τὸν συνάντησαν καὶ τὸν ἀνεγνώρισαν, καὶ ἔμειναν πιστοὶ στὴν διδασκαλία Του, δὲν τὴν πρόδωσαν! Ἤδη, ἐπισημοποίησες ἄλλη μιὰ φορά, ὅτι προσχώρησες σὲ αὐτοὺς ποὺ πρόδωσαν τὸν Κύριο].
Ἔκτοτε ἐπὶ μίαν περίπου χιλιετίαν αἱ δύο Ἐκκλησίαι, τὰς ὁποίας οὗτοι ἵδρυσαν διὰ τοῦ κηρύγματος καὶ τοῦ μαρτυρίου των, συνεπορεύθησαν ἐν τῇ αὐτῇ πίστει, ἡνωμέναι ἐν τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ τῆς ζωῆς, ἔχουσαι κοινοὺς Πατέρας καὶ διδασκάλους, τιμῶσαι τοὺς αὐτοὺς ἁγίους καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τὴν πλήρη ταύτην κοινωνίαν καὶ ἕνωσιν ἐπιδιώκουν ἤδη αἱ δύο αὗται Ἐκκλησίαι νὰ ἐπανεύρουν ὑπερβαίνουσαι καὶ θεραπεύουσαι τὰς ἐπενεχθείσας κατὰ τὴν δευτέραν χιλιετίαν εἰς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας πληγὰς διὰ τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀληθείας, ὁ ὁποῖος ἤρξατο τῇ ἱστορικῇ πρωτοβουλίᾳ ἀοιδίμων ἡγετῶν ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ συνεχίζεται, θείᾳ χάριτι, μέχρι σήμερον. [σ.σ. Μᾶς λέγει ὅτι ἤδη ὑπάρχει κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, καὶ πὼς ὁδεύουμε πρὸς τὴν πλήρη ἕνωση, χωρὶς νὰ μετανοήσουν οἱ αἱρετικοί! Ἐπαναλαμβάνει δὲ ὁ ἴδιος ἀμετανοήτως καὶ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι διὰ τὰς «ἐπενεχθείσας πληγὰς» εὐθύνονται ἀμφότεραι αἱ Ἐκκλησίαι! Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὰ ἐν συνεχείᾳ λεχθέντα περὶ «μνησικακίας» ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων! Καὶ βέβαια ἀποκρύπτει ὅτι ὁ διάλογος δὲν εἶναι οὔτε διάλογος ἀγάπης, οὔτε ἀληθείας, ἀλλὰ σκοτεινῶν ἐγωϊστικῶν (ἑωσφορικῶν) συμφερόντων, ἀπάτης καὶ ψεύδους].
Ἐκ τῶν διαλόγων τούτων, ὁ διάλογος τῆς ἀγάπης ἤρξατο διὰ μιᾶς ἐξόχως συμβολικῆς Πράξεως ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ἐν ἔτει 1965
ἄρσεως τῶν ἑκατέρωθεν ἀναθεμάτων, διὰ τῶν ὁποίων, κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, αἱ Ἐκκλησίαι Ρώμης καὶ Κωνσταντινουπόλεως ἀπεσχίσθησαν ἀλλήλων κατὰ τὸ Σχῖσμα τοῦ 1054 μ.Χ., τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῶν θλιβερῶν γεγονότων, τὰ ὁποῖα ἐπηκολούθησαν εἰς τὰς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἐπὶ χίλια περίπου ἔτη. [σ.σ. Ἤδη ἀπὸ τὰ μέχρι τοῦδε λεχθέντα ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, καὶ χωρὶς νὰ διαβάσει κανεὶς τὴν συνέχεια, ἀντιλαμβάνεται ὅτι καὶ μὲ αὐτὸ τὸν λόγο, προετοιμάζονται οἱ πιστοὶ γιὰ ὅσα (τῆς ἰδίας οἰκουμενιστικῆς ἰδεολογίας) θὰ ἐπακολουθήσουν στὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο τοῦ 2016, ἂν ὁ Κύριος ἐπιτρέψει νὰ πραγματοποιηθεῖ].
Τῆς ἱστορικῆς ταύτης Πράξεως τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων ἑορτάζομεν ἐφέτος τὴν πεντηκοστὴν ἐπέτειον δοξάζοντες τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης, διότι ἀπήλειψεν ἀπὸ τῶν καρδιῶν ἡμῶν πᾶν ἴχνος μνησικακίας δι᾿ ὅσα κατὰ τὴν δευτέραν χιλιετίαν διετάραξαν τὰς ἀδελφικὰς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, καὶ διὰ τῆς «καθάρσεως τῆς μνήμης» κατέστησεν αὐτὰς καὶ πάλιν «ἀδελφὰς Ἐκκλησίας» ἀποζητούσας διὰ τοῦ διαλόγου τῆς ἀληθείας τὴν πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος αὐτῶν ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς Εὐχαριστιακῆς Τραπέζης. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον διὰ τὴν ἀποκατασταθεῖσαν ἀγάπην, ἥτις εἴθε νὰ παραμείνῃ ἀρραγὴς εἰς τοὺς αἰῶνας! [σ.σ. Νά, λοιπόν, π. Θεόδωρε Ζήση, π. Νικόλαε Μανώλη· ἡ νέα «Ἐκκλησία» ὁλοζώντανη μπροστά σας. Εἴμαστε καὶ πάλι «ἀδελφοί» μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς! Πᾶτε, λοιπόν, «ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, νὰ πάρετε τὴν εὐχή του»!].
Τοὺς ἀγλαοὺς καρποὺς τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης δρέπομεν καὶ ἀπολαμβάνομεν ἐν τῷ καθ᾿ ἡμέραν βίῳ τῶν πιστῶν ἡμῶν, ἰδίᾳ ἐν τῇ Διασπορᾷ καὶ εἰς τὰς χώρας, αἱ ὁποῖαι παραδοσιακῶς ἀνῆκον πάντοτε εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἔνθα ἡ ἁρμονικὴ καὶ δημιουργικὴ συνύπαρξις καὶ συνεργασία Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων εἶναι ἰδιαιτέρως ἰσχυρά. [σ.σ. Ἀσφαλῶς! Διότι ἐκεῖ ὁ ἐξ-Οἰκουμενισμὸς ἔχει ἐπιτευχθεῖ σὲ μεγάλο βαθμό, ὅπως ὁ π. Πέτρος Χίρς σὲ πρόσφατη ὁμιλία του βεβαίωσε].   Τοιοῦτος χῶρος ἀγαστῆς καὶ ἀδελφικῆς συνεργασίας τοῦ κλήρου καὶ τῶν πιστῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἡμῶν εἶναι καὶ ἡ Γερμανία, διό καὶ δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας τῆς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν παρουσίας τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος, Καρδινάλιε κ. Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπε τοῦ Μονάχου καὶ τοῦ Freising καὶ Πρόεδρε τῆς Συνόδου τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Γερμανίας, ὅπως ἐκφράσωμεν πρὸς ὑμᾶς προσωπικῶς καὶ τὴν ἧς ἡγεῖσθε τοπικὴν Ἐκκλησίαν τὰς θερμὰς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διὰ τὴν πολλαπλῆν καὶ πολύτιμον βοήθειαν, τὴν ὁποίαν προσφέρετε πρὸς τὸν ἀγαπητὸν ἀδελφόν Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους κληρικοὺς καὶ πιστοὺς αὐτοῦ, εἰς τὴν ἀπρόσκοπτον ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἀδελφῶν των. 
Εἴθε ἡ ἁρμονικὴ αὕτη συνύπαρξις καὶ συνεργασία νὰ ἑδραιῶται καὶ ἀναπτύσσηται διαρκῶς καὶ περισσότερον πρὸς προαγωγὴν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ προβολὴν τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον. [σ.σ. Νά, λοιπόν, καὶ τὰ συγχαρητήρια πρὸς τὸν Γερμανίας Αὐγουστῖνο, ποὺ δέχθηκε νὰ ἁγιασθεῖ ἀπὸ τὸν ἐκεῖ Καρδινάλιο! Καὶ αὐτὸν τὸν δέχτηκαν Ἕλληνες Ἐπίσκοποι, ὅταν ἦλθε στὴν Ἑλλάδα, σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα. «Ἀδελφὸς ὑπ’ ἀδελφοῦ βοηθούμενος» οἰκοδομεῖ προοδευτικὰ τὴν νέα Ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!]
Μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ ἀνυστάκτου προσευχῆς παρακολουθοῦμεν ὡσαύτως ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τούτου Κέντρου καὶ τὴν πορείαν τοῦ "διαλόγου τῆς ἀληθείας", τοῦ ἑτέρου τούτου πυλῶνος τῶν διμερῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ὅστις ἀπὸ τοῦ ἔτους 1980 καὶ ἑξῆς συνοδεύει σταθερῶς τὸν διάλογον τῆς ἀγάπης.
Γνωρίζομεν καὶ ἀναγνωρίζομεν τὰς δυσκολίας, τὰς ὁποίας ὁ διάλογος οὗτος διέρχεται, ἰδίᾳ κατὰ τὴν παροῦσαν φάσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐξετάζονται ἀκανθώδη ζητήματα, ὡς ἐκεῖνο τοῦ Πρωτείου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἀναθαρροῦμεν ὅμως διαπιστοῦντες ὅτι ἐτέθησαν ἤδη ἰσχυραὶ καὶ ὀρθαὶ βάσεις ἀντιμετωπίσεως τοῦ θέματος ἐν τῷ ἐξαιρέτῳ κοινῷ Κειμένῳ τῆς Ραβέννης, τὸ ὁποῖον θέτει τὸ πλαίσιον καὶ τὰς προϋποθέσεις ἀσκήσεως τοῦ Πρωτείου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τὸ ὁποῖον εἶναι πρωτεῖον διακονίας, ἐρριζωμένον εἰς αὐτὴν ταύτην τὴν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄκρως ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ. [σ.σ. Ὁ Ζηζιούλας τώρα δικαιώνεται. Ἔθεσε τὶς ὀρθὲς βάσεις περὶ τοῦ Πρωτείου!].
Ἐκτιμῶμεν βαθύτατα τοὺς κόπους, τοὺς ὁποίους καταβάλλει ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης, Καρδινάλιε κ. Kurt Koch, μετὰ τοῦ Ὀρθοδόξου συμπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου καὶ εὐχόμεθα ὅπως συνεχίσῃ ὁ Διάλογος οὗτος τὸ ἔργον αὐτοῦ, ἐνισχυόμενος ὑπὸ τῶν πλέον ἱκανῶν θεολογικῶν δυνάμεων καὶ μακρὰν οἱασδήποτε μορφῆς σκοπιμοτήτων πέραν τὴς μαρτυρίας τῆς ἀληθείας ἐν ἀγάπῃ.
Ἡ πορεία αὕτη πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν πραγματοποιεῖται ἐν τῷ μέσῳ ἑνὸς κόσμου σπαρασσομένου ὑπὸ μίσους καὶ ποικίλων ταραχῶν. Καθ᾿ ἡμέραν γινόμεθα μάρτυρες συγκρούσεων καὶ ἐπιθέσεων πολλάκις κατὰ ἀθώων ἀνθρώπων, μάλιστα δὲ καὶ ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ.
Τῆς καταστάσεως ταύτης θύματα εἶναι καὶ οἱ χριστιανοὶ εἰς τοὺς τόπους, ἔνθα ἐνεφανίσθη καὶ ἡδραιώθη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑποχρεούμενοι ἄλλοτε νὰ ἐγκαταλείψουν τὰς προγονικὰς ἑστίας των καὶ ἄλλοτε νὰ ὑποστοῦν μαρτύρια καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον.
Τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ ἀνθρωπίνη ζωὴ τείνουν νὰ ἀπολέσουν τὴν ἀξίαν των καὶ ὁ κόσμος βυθίζεται εἰς πρωτόγνωρον σκότος.
Ἡ καρδία ἡμῶν σπαράσσεται ἀπὸ πόνον καὶ ὀδύνην, καὶ ἡ προσευχὴ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης ἐντείνεται ἐκζητοῦσα τὴν παρέμβασιν Αὐτοῦ.
Συγχρόνως, καθίσταται πλέον ἐπιτακτικὸν τὸ χρέος ἡμῶν ὅπως ἐντείνωμεν τὰς προσπαθείας διὰ νὰ γίνωμεν οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύοντες μάρτυρες τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης "ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης" (Φιλ. 2, 15) παρέχοντες ἡμεῖς πρῶτοι τὸ ὑπόδειγμα τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς ἀγάπης. [σ.σ. Λοιπόν, κύριε Πατριάρχα, σέβεται καὶ πιστεύει εἰς Χριστόν, ὅποιος ὑποβιβάζει τὸ Ἅγιον Πνεύμα, καὶ διδάσκει πεισματικὰ ἐπὶ αἰῶνες, ὅτι Αὐτὸ ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, παρότι ὁ Κύριος (κατὰ τὸν Μ. Φώτιο) ΔΥΟ φορὲς μᾶς δίδαξε ὅτι ἐκπορεύεται ἐκ μόνου τοῦ Πατρός;].
Οὐδέποτε, ἴσως, ἄλλοτε ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν ἦτο τόσον ἐπιτακτικὴ καὶ ἐπιβεβλημένη ὅσον σήμερον. [σ.σ. Δυστυχῶς, κ. Ἀρχοντώνη· οὐδέποτε ἄλλοτε ἡ μὴ ἀποκατάσταση τῆς «ἑνότητος εἶναι τόσο ἐπιτακτικὴ, ὅσον σήμερον», ὁπότε ΟΧΙ μόνο οἱ παμπάλαιοι αἱρετικοὶ Παπικοὶ παραμένουν στὶς κακοδοξίες τους καὶ συνεχῶς τὶς αὐξάνουν, ἀλλὰ ἐπιπλέον, καὶ οἱ ἡγέτες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοὺς ἀκολουθοῦν! Μόνο ὑπὸ μίαν προϋπόθεση εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἑνότητα: νὰ καταφύγουν οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς Παπικούς, καθιστάμενοι Καρδινάλιοι τοῦ Πάπα.
Εἴθε ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἀποστόλου Του Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἀποστόλου Ἁγίου Πέτρου, ἐπὶ τοῦ κηρύγματος καὶ τοῦ μαρτυρίου τῶν ὁποίων ἐθεμελιώθησαν αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν, νὰ αὐξήσῃ τὴν συνδέουσαν ἡμᾶς ἀγάπην ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ δεινῶς δοκιμαζομένου σήμερον ἀνθρώπου καὶ πρὸς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.
Μετὰ τῶν σκέψεων καὶ αἰσθημάτων τούτων ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν κατὰ τὴν εὔσημον ἡμέραν ταύτην, εὐχαριστοῦντες καὶ αὖθις ἀπὸ καρδίας ὑμᾶς τε καὶ τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς Ἁγιώτατον ἀδελφὸν Ἐπίσκοπον Ρώμης σὺν πάσῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτοῦ.
"Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ἡμῶν" (πρβλ. Β΄ Κορ. 13, 11).  Ἀμήν!

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: π. Νικόλαος Μανώλης: «Ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του»!!!Πατερα Νικολαε Μανωλη. Μετα απο αυτην την δημοσια τοποθετησι σας εμεις δεν θελουμε πλεον καμμια ευχη απο σας, ουτε εις αυτην την ζωη, ουτε και εις την αλλη. Εισαι πλεον ΑΛΛΟΤΡΙΟΣ του Θεου και της Εκκλησιας Του.

Μένουμε άφωνοι! Οι αντι-Οικουμενιστές, όλοι, μα όλοι, χαράσσουν και ακολουθούν νέα, δική τους γραμμή στην Εκκλησία του Κυρίου! Διευκολύνουν την επικράτηση της νέας Εκκλησίας των Οικουμενιστών!

π. Νικόλαος Μανώλης: «Ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του»!!!
Μένουμε ἄφωνοι! Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, ὅλοι, μὰ ὅλοι, χαράσσουν καὶ ἀκολουθοῦν νέα, δική τους γραμμὴ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου. Διευκολύνουν προκλητικὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς νέας Ἐκκλησίας τῶν Οἰκουμενιστών! Εἶναι τραγικό!
Ἀπὸ τὴν μιά, δέχονται ὅτι ὑπάρχει ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ὁποίας ἀρχηγέτης καὶ ἐνσαρκωτὴς (λόγοις καὶ ἔργοις) ἐπὶ δεκαετίες εἶναι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος· μᾶς διδάσκουν τὸ παράδειγμα τῶν Ὁμολογητῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι δέχτηκαν φυλακίσεις, ἐξορίες, πύρινους στιγματισμούς, ἀποκοπὴ τῶν μελῶν τους, θαλάσσιους ἐπὶ Βέκκου καταποντισμοὺς κ.λπ. προκειμένου νὰ μὴν ἔρθουν σὲ ἐπικοινωνία καὶ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς (καταδικασμένους μή),
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δηλώνουν ὅτι ὅταν θὰ ἔρθει ὁ νέος Βέκκος, κι ὁ νέος Νεστόριος, κι ὁ νέος Πύρρος θὰ πάρουν τὴν εὐχή του: «Ὅταν θὰ ἔρθει ὁ Πατριάρχης νὰ λειτουργήσει, ἐγὼ θὰ πάω νὰ πάρω τὴν εὐχή του»!!!
 Ὥστε ἔτσι, πάτερ, Νικόλαε! Εἶναι μεγαλύτερο κακὸ ἡ ἀνάρτηση μιᾶς ἀφίσας, ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ θέα ἑνὸς ἀντι-Οἰκουμενιστῆ, νὰ προσκυνᾶ καὶ νὰ παίρνει τὴν εὐχὴ αὐτοῦ ποὺ προσκυνᾶ καὶ εὐλογεῖται ἀπὸ τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη Πάπα; Κι ἂς ξελαρυγγιάζεται ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία (διὰ προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων Πατέρων) νὰ μιλᾶ γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ ὅλους τοὺς αἱρετικούς! Ποιός ὑπολογίζει τὴν ἔτι περαιτέρω ἀλλοίωση τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν καὶ τὸν μολυσμὸ ποὺ ὑφίστανται, ὅσοι ἐπικοινωνοῦν μὲ αὐτούς;
Παναγιώτης Σημάτης 

ΟΜΟΛΟΓΙΑ:O Αγιος Πατηρ και Διδασκαλος Ποιμεναρχης της Φλωρινας Θρυλικος Νεοχρυσοστομος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ηταν παντοτε σταθερος στις αποψεις του και κατα της Αντιχριστης Δεσποτοκρατιας η οποια και σημερα ακομα ..ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ!!!Ειναι απο εκεινα τα τερατα που οταν κοβεις το ενα κεφαλι του βγαινουν δεκα. Και ομως αυτοι οι ελεεινοι τυποι παριστανουν τους ....επισκοπους ...εις τυπον και τοπον ΧΡΙΣΤΟΥ!!! Οι ...βλασφημοι και επιορκοι.Ο Θεος ΣΩΖΟΙ την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.


ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ

https://youtu.be/Jo6lP2g1TH4

Συνεχεῖς ἀγῶνες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης γιὰ τὴν κάθαρση τῆς Ἐκκλησίας


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΗΛΙΑ ΥΦΑΝΤΗ
ΟΧΙ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡ 

π. Ἠλία, δώσατε στὴν δημοσιότητα μιὰ ἁπλῆ ἐπιστολή, τὴν ὁποία στείλατε πρὶν ἀπὸ πάρα πολλὰ χρόνια στὸν ἀγωνιστὴ ἱεράρχη τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ τὸν κατηγορεῖτε γιὰ ἀλλαγὴ πορείας στὸ θέμα τῆς δεσποτοκρατίας. Τὸν κατηγορεῖτε ἐπίσης καὶ γιὰ ἀδυναμία νὰ σᾶς δώσῃ ἀπάντησι στὴν ἁπλῆ σας ἐπιστολή. Σὲ σχόλιο ἀναγνώστου σας ἐπὶ αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ἀπαντᾶτε·
παπα-Ηλίας: Κι όμως ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος δεν απάντησε. Και πιστεύω, επειδή δεν είχε τι ν’ απαντήσει.
π. Ἠλία, εἶναι ἀπορίας ἄξιο, γιατί τὸ κάνατε αὐτὸ μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Γέροντα! Δὲν νομίζουμε βέβαια νὰ περιμένατε ἀπάντησι ἀπὸ τὸν ἴδιο. Θὰ πάρετε ὅμως μία ἀπάντησι. Ἀνέθεσε σὲ πνευματικά του παιδιά, νὰ συγκεντρώσουν μετὰ τὴν κοίμησί του ὅλες τὶς κατηγορίες, ποὺ ἐκτόξευσαν δημόσια οἱ ἐχθροί του, καὶ νὰ γραφῆ ἕνα μεγάλο βιβλίο μὲ τὶς δικές του ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν κατηγοριῶν. Ἔχει ἀφήσει πάρα πολὺ ὑλικὸ στὶς ὁμιλίες του, στὰ βιβλία του καὶ στὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα». π. Ἠλία, λυπούμεθα ποὺ θὰ κατατάξουμε καὶ ἐσᾶς στοὺς δημόσιους κατηγόρους τοῦ Γέροντα, ἀφοῦ τὴν ἁπλῆ ἐπιστολή, ποὺ στείλατε στὸν π. Αὐγουστῖνο πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὴν ἀνεβάσατε τὸ 2011 –ἕνα δηλαδὴ χρόνο μετὰ τὴν κοίμησί του– στὸ διαδίκτυο, καὶ τὴν κυκλοφορήσατε σὰν ἀνοικτὴ πλέον ἐπιστολή. Ἡ ἀπάντησι στὸ γιατί δὲν σᾶς ἀπήντησε βρίσκεται ἐδῶ.
ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΠΗΝΤΗΣΕ ΤΟΤΕ, ΔΙΟΤΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ ΕΣΤΑΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ
Ὁ π. Αὐγουστῖνος εἶχε ἀρχές, ποὺ δὲν τὶς παραβίαζε. Δὲν ἀπαντοῦσε καὶ δὲν δημιουργοῦσε θόρυβο γιὰ κατηγορίες ποὺ διατύπωναν ἰδιωτικῶς καὶ προσωπικῶς κάποιοι ἐναντίον του. Κάποτε βρεθήκαμε στὸ γραφεῖο του καὶ δέχτηκε τότε ἕνα τηλεφώνημα, ὄχι ἀπὸ φίλο ἀλλὰ ἀπὸ ἐχθρό. Κλείνοντας τὸ τηλέφωνο τὸν ἀκούσαμε νὰ λέῃ· «Μᾶς κατηγορεῖ… Ἂς μᾶς κατηγορῇ καὶ αὐτός. Δὲν εἶναι οὔτε ὁ πρῶτος οὔτε ὁ τελευταῖος. Ὁ καθηγητής μας Ἀνδροῦτσος μᾶς ἔδωσε μιὰ συμβουλή· “Νὰ μὴ σᾶς κατηγορήσῃ ποτέ ἡ συνείδησί σας, γιατὶ εἶναι τρομερό”. Αὐτὲς τὶς κατηγορίες νὰ φοβόμαστε…».
Καὶ στὴν Πτολεμαΐδα σὲ κήρυγμά του ἔλεγε· «Δὲν ἔδωσα σὲ κανέναν ἀφορμὴ γιὰ νὰ σκανδαλισθῇ ἀπὸ διάφορες ἐνέργειές μου. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ συνείδησίς μου ὅτι διοικῶ τὴν Ἐκκλησία ὀρθοδόξως, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνας, τοὺς ὁποίους μελετῶ ἡμέρα καὶ νύκτα. Καὶ σᾶς εἶπα κατ᾿ ἐπανάληψιν· Ἐὰν –μὴ γένοιτο– παρουσιασθῶ ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος καὶ σᾶς κηρύξω ἐναντίον τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἐναντίον τῆς Πίστεώς μας, ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ διαλύσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε μέχρι τὸν Ἁλιάκμονα ποταμό. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ παραμένω Ὀρθόδοξος καὶ ὀρθοτομὸ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας» (Πτολ. 4.6.1990)
Στὰ στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως ρωτοῦσε νὰ μάθῃ, τί λέει ὁ κόσμος ἐναντίον του. Μιὰ φοιτήτρια τῶν Ἀθηνῶν ἀπήντησε, ὅτι ὁ καθηγητής της ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπό του καὶ τὸν χαρακτήρισε ὡς «ἀπολιθωμένο ὄν». Γέλασε καὶ εἶπε· «Τὸ ἀπολιθωμένο ὂν εἶναι σὰν μούμια καὶ δὲν μιλάει, ὁ Αὐγουστῖνος ἔχει στόμα ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ. Μ᾽ ἀρέσει ὅμως ὁ τίτλος. Θέλω νὰ μοῦ λέτε τὶς κατηγορίες ποὺ ἀκοῦτε, γιατὶ αὐτὰ εἶναι τὰ παράσημα, ποὺ μοῦ βάζουν οἱ ἐχθροί μου».
Πολλὰ τέτοια λόγια ἀπομαγνητοφωνημένα μποροῦμε νὰ δημοσιεύσουμε, π. Ἠλία, ποὺ δείχνουν ὅτι ὁ Γέροντας δὲν ἔδιδε βαρύτητα καὶ δὲν ἀπαντοῦσε σὲ κατηγορίες ποὺ δὲν ἔπαιρναν ἔκτασι· ἀπαντοῦσε μόνο σ’ αὐτὲς ποὺ γίνονταν δημόσια καὶ κλόνιζαν τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ σκανδάλιζαν τὸν πιστό λαό. Αὐτὲς φοβόταν καὶ αὐτὲς δὲν τὶς ἄφηνε ποτέ ἀναπάντητες. Γι’ αὐτὲς τὶς δημόσιες κατηγορίες ζήτησε νὰ γραφῇ τὸ βιβλίο μὲ τὶς ἀπαντήσεις του.
ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΑΣΙ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
Tὸ 1973 διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν ἀπολυταρχία τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος μὲ τὸ σύνθημα «κάτω ἡ δεσποτοκρατία». Καὶ στὰ στελέχη τῆς κατασκηνώσεως ἔλεγε·
«Ὁ μητροπολίτης δὲν πρέπει νὰ εἶνε δεσπότης (παράγωγο τοῦ ῥήματος δεσπόζω, ποὺ σημαίνει κυριεύω), ἀλλὰ ἐπίσκοπος (ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ ῥῆμα ἐπισκοπῶ, δηλαδὴ παρατηρῶ ἀπὸ πάνω μὲ προσοχή). Ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νὰ φροντίζῃ τὰ λογικὰ πρόβατα, τοὺς πιστούς, ὅπως καὶ ὁ Χριστός». Στὶς 18.5.1990 ἡ ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» γράφει· «Ἐξ ἄλλου, ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνος, προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν: “Κατάπληκτος πληροφοροῦμαι ὅτι, ἀργούσης τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου καὶ ἄνευ ἐκτάκτου προσκλήσεως καὶ ἐγκρίσεως τῶν συνοδικῶν αὐτῆς μελῶν, ὁ δικτατορικῶς ἐπὶ 17 ἔτη (ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ)…. Δὲν ἀνήκω εἰς οὐδεμίαν πολιτικὴν παράταξιν καὶ δὲν εἶμαι φίλος προσώπων καὶ πραγμάτων, ἀλλὰ φίλος ἰδεῶν. Μία δὲ ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων ἰδεῶν, τὰς ὁποίας ἀπὸ πεντηκονταετίας ὑποστηρίζω σθεναρῶς ἐν μέσῳ περιπετειῶν καὶ διωγμῶν, καθὼς καὶ διὰ εἰδικοῦ συγγράμματος ὑπὸ τὸν τίτλον ῾EΛEYΘEPA KAI ZΩΣA EKKΛHΣIA᾽, εἶνε ἡ ἰδέα, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ διοικῆται δικτατορικῶς, ἀλλὰ νὰ ἔχουν λόγον καὶ νὰ συμμετέχουν εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα σύμπας ὁ κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαός, καθὼς συνάγεται τοῦτο καὶ ἀπὸ τὰ χειροτονητήρια ἔγγραφα τῶν ἀρχιερέων”».

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΕΥΡΩΠΗ, ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ… ΝΕΑ «ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΑ», (βίντεο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΕΥΡΩΠΗ, ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ… ΝΕΑ «ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΑ», (βίντεο)Ένα σατιρικό τραγούδι που κυκλοφορεί στο διαδίχτυο, δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό και σατυρικό τρόπο το πώς η Γερμανία αλλά και όλη η Ευρώπη, θα γίνει αυτό που είχαν επισημάνει πριν από χρόνια ο Μουαμάρ Καντάφι, η Ιταλίδα δημοσιογράφος, Οριάνα Φαλάτσι, ακόμα και ο ίδιος ο Σαρκοζύ της Γαλλίας, δηλαδή μια «Νέα Μουσουλμανία»!
Αλλά ας δούμε τι λέει το τραγούδι αυτό :
Γερμάνια, Γερμανία ερχόμαστε παράνομα στην Γερμανία. Αν δεν το καταφέρουμε από την Τουρκία θα το προσπαθήσουμε από Ισπανία.
Η Σουηδία μας καλωσορίζει «ζεστά» αλλά είναι πλέον γεμάτη. Η Βρετανία πάλι δύσκολα πλησιάζεται.
Στο ταξίδι μας για εκεί μας προστατεύει ο Θεός. Ακόμα και τα σκυλόψαρα δεν μας πλησιάζουν όταν πρέπει να κολυμπήσουμε από Ανατολή την προς την Δύση.
Στο τηλέφωνο, -Εμπρός, δεν υπάρχει πλέον θέση στο φουσκωτό. Οι χώρες του κόλπου δεν μας δέχονται . Οι Άραβες μας διώχνουν. Η Συρία όμως παραμένει η μοναδική χώρα όπου και μια μέρα θα ξαναγυρίσουμε «νικητές».
Αλλά η Ευρώπη είναι μπροστά μας!
Γερμανία Γερμανία ερχόμαστε!


ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Ο λαός, ούτε καν... κομπάρσος!Ο λαός, ούτε καν... κομπάρσος!

 
 

 Ομολογια: Τελικα ο ανθρωπος αυτος αποδειχθηκε πολυ ....λιγος...Αφανταστα ...λιγος...


Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» είπε, μεταξύ άλλων, σχετικά με την οικονομική κρίση περίπου τα εξής αξιοπρόσεκτα:
«Πρέπει την οικονομική κρίση να τη ιδούμε στην πραγματική της διάσταση και να σοβαρευτούμε. Ο λαός πρέπει να είναι υπεύθυνος, αφού έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Και επομένως δεν πρέπει ν’ αγανακτεί, αφού του δίνεται η δυνατότητα ν’ αποφασίζει. Δεν μπορεί τη μια μέρα να ψηφίζει και την άλλη να λέει επαναστατώ. Πρέπει όλα να τα ιδούμε με τη σκέψη πώς ν’ απαλλαγούμε απ’ τη δύσκολη κατάσταση. Προσωπικά συνιστώ να μην μας πιάνει πανικός…».
Τα λόγια αυτά του Αρχιεπισκόπου είναι πολυσήμαντα. Και αξίζει νομίζω να τα σχολιάσουμε. Και πρώτα-πρώτα να εξετάσουμε γιατί ο λαός, ενώ, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο,«έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του» και «είναι υπεύθυνος» για την Πολιτεία, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για την Εκκλησία! Όπου τα πάντα αποφασίζονται άνωθεν. Τους επισκόπους και τον αρχιεπίσκοπο τους φορτώνει στο σβέρκο του λαού η ιεραρχία. Τους παπάδες ο δεσπότης. Τους επιτρόπους ο παπάς, πάντα με την έγκριση του δεσπότη. Και αν σε κάποιες περιπτώσεις, ο παπάς πέσει στη δυσμένεια της ρουφιανοκρατίας επιβάλλει ο δεσπότης όποιους θέλουν οι ρουφιάνοι.
Κι όσο για το το«χριστεπώνυμον πλήρωμα»,και «άλλα ηχηρά παρόμοια», που ξεφουρνίζουν οι δεσποτάδες, προκειμένου να εκμαιεύσουν την οποιαδήποτε προσφορά του,  ο λαός δεν είναι ούτε καν κομπάρσος. Ή μήπως δεν σας θυμίζει η περί του «υπεύθυνου και παντοδύναμου» λαού, γνώμη του Αρχιεπισκόπου κάποιο κινηματογραφικό έργο, στο οποίο ο πατέρας (Παντελής Ζερβός) θεωρεί το γιο του (Ντίνο Ηλιόπουλο) παλικάρι, προκειμένου να υπερασπιστεί την οικογενειακή τιμή, αλλά ανώριμο να έλθει «εις γάμου κοινωνίαν»!
Πρέπει, λέει εξάλλου ο Αρχιεπίσκοπος, «να σοβαρευτούμε και να ιδούμε την
 οικονομική κρίση στην «πραγματική της διάσταση». Αλλά αυτό ακριβώς είναι που ο Αρχιεπίσκοπος και οι υπόλοιποι δεσποτάδες δεν μπορούν  να κάμουν. Δηλαδή να σοβαρευτούν.
Γιατί, για να καταλάβεις στην «πραγματική τους διάσταση» τα πράγματα πρέπει να τα ζεις και όχι απλά να θεωρητικολογείς. Δεδομένου ότι οι δεσποτάδες δεν έχουν οικογένεια και ασφαλώς, ακόμη και κάτω απ’  τις τωρινές δυσμενείς συνθήκες, είναι μάλλον μεταξύ των προνομιούχων. Που σημαίνει ότι δεν βλέπουν τα παιδιά τους πεινασμένα και εξαθλιωμένα, ώστε να καίγεται η καρδιά τους. Κι ούτε κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους και τα σπίτια τους, όπως συμβαίνει με ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων, που τους πιάνει πανικός και απελπισία. Με αποτέλεσμα κάποιες χιλιάδες να οδηγούνται στην αυτοκτονία.
Γεγονός που σημαίνει ότι, για «να σοβαρευτούν» οι δεσποτάδες και να ιδούν τα πράγματα στην«πραγματική τους διάσταση», θα έπρεπε να ήταν έγγαμοι και μάλιστα πολύτεκνοι. Διαφορετικά μιλούν εκτός πραγματικότητας και συνεπώς δεν δικαιούνται να δίνουν μαθήματα  σοβαρότητας…
Λέει ακόμη ο Αρχιεπίσκοπος ότι «Ο λαός δεν πρέπει ν’ αγανακτεί, δεδομένου ότι του δίνεται η δυνατότητα ν’ αποφασίζει. Και δεν μπορεί τη μια μέρα να ψηφίζει και την άλλη να λέει επαναστατώ. Δεδομένου ότι είναι υπεύθυνος, αφού έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του»!
Αλήθεια από πού προκύπτει ότι στο χώρο της πολιτικής «ο λαός έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του»; Μήπως, επειδή από καιρού εις καιρόν «ψηφίζει»; Όταν υφίσταται καταιγισμό παραπλάνησης και κατατρομοκράτησης, τόσο απ’ τους πολιτικούς, όσο κι απ’ τα ΜΜΕ (=μέσα μαζικής εξαπάτησης)! Και ποιος εγγυάται ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δίνουν την αληθινή εικόνα του τι ψηφίζει ο λαός; Όταν σε πάμπολλες περιπτώσεις ισχύει η σατιρική μαντινάδα του σκιτσογράφου Χριστοδούλου, που σχετικά με τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων της Χούντας, έγραφε στη «Βραδυνή»:«Ποτέ δεν εματάγινε τέτοιο κουτί ρημάδι, να ρίχνεις ΟΧΙ το πρωί να βγαίνει ΝΑΙ το βράδυ»!Γιατί και τώραμπορεί άλλα να ψηφίζει ο λαός κι άλλα να βγάζουν οι κάλπες.
Πράγμα πουφαίνεται να έχει μυριστεί και το μισό περίπου των ψηφοφόρων, που δεν πάνε καθόλου να ψηφίσουν. Αφού καταλαβαίνουν ότι ζούμε σε μια περίοδο ανάλογη μ’ εκείνη της ρωμαϊκής παρακμής. Οπότε ο Καλιγούλας ανακήρυσσε αρχιερέα το άλογό του και ο Νέρωνας θεό τον πίθηκό του. Αφού και τώρα πίσω απ’ τις εκλογικές σκηνοθεσίες μπορεί να υπάρχουν κάποιοι Νέρωνες και Καλιγούλες, οι οποίοι μας φορτώνουν στο σβέρκο όποιους εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και προωθούν τα εγκληματικά τους σχέδια.
 Γιατί κάπως έτσι μπορεί να μας προέκυψε και η τωρινή άχρωμη, άοσμη και άγευστη Βουλή, η οποία ουσιαστικά δεν έχει αντιπολίτευση. Προκειμένου να περνούν «αβρόχοις ποσί» τα δολοφονικά μέτρα, που υποχρεώνουν το λαό στη ματαιοπονία να ρίχνει το αίμα της καρδιάς του στο πιθάρι Δαναΐδων  των τοκογλύφων. Και φαίνεται ότι κάτι ήξερε η κ. Μέρκελ όταν προεκλογικά ρωτήθηκε για την κρίση στην Ελλάδα και είπε ότι «τώρα πάμε για λύση»! Αλλά και κάποιοι «ημέτεροι», που επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά στις υπεραισιόδοξες προβλέψεις τους..
Ασφαλώς ο λαός είναι, κατά τεκμήριο, περισσότερο υπεύθυνος απ’ αυτούς, που τον κυβερνούν. Και κάτω απ’ τις τωρινές συνθήκες, έχει κάθε δικαίωμα και ν’ αγανακτεί αλλά και να επαναστατεί. Και μάλιστα εν ονόματι του ακροτελεύτιου άρθρου του Συντάγματος. Και ασφαλώς οι καλοβολεμένοι δεσποτάδες δεν έχουν το δικαίωμα ούτε καν να μιλούν….
Που σημαίνει ότι, για ν’ απαλλαγούμε απ’ τη δύσκολη κατάσταση χρειάζεται δικαιοσύνη. Και όχι η άβυσσος που χωρίζει τους αφεντάδες απ’ τον  είλωτα λαό, που λήσταρχοι τραπεζίτες και τοκογλύφοι του πίνουν το αίμα. Και που δεν είναι ούτε καν κομπάρσος στην άθλια τραγωδία που παίζεται σε βάρος του!...

παπα-Ηλίας