Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Η φωτιά του Οικουμενισμού κατακαίει τα πάντα. Οι πρόσφατες ενέργειες αποδόμησης της Εκκλησίας του Χριστού.


σο ἐπιταχύνονται καὶ ἐντείνονται οἱ ρυθμοὶ ἐμπεδώσεως τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ λοιμοῦ, τόσο οἱ Ἐπίσκοποι βυθίζονται στὸ τέλμα τῆς ἀπραξίας, τῆς δειλίας, τῆς ὀλιγωρίας. Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ ἐπίσκοποι ἀποδομοῦν συστηματικὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴν προδίδουν, οἱ δὲ λοιποὶ ποιμένες καθεύδουν! Ἔχουν ἀφήσει τὴν φωτιὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀνεξέλεγκτη νὰ κατακαίει τὰ πάντα.
Ρώμη, 21/4/2014, Προσευχή γιὰ τὴν Εἰρήνη!
 Τὰ πρόσφατα βλάσφημα κατορθώματα τῶν Οἰκουμενιστῶν  ἀποδεικνύουν καὶ πιστοποιοῦν τὴν ἀδράνεια τῶν ποιμένων, ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ, ποὺ κατάφεραν μὲ ὅπλο τῆς ὑπακοῆς στοὺς Ἐπισκόπους νὰ τὸν εὐνουχήσουν. Ἔτσι ἀποδέχεται ἀπαθὴς καταστάσεις, ποὺ ἄλλοτε θὰ προκαλοῦσαν κύματα ὀργῆς καὶ σεισμὸ ἀντιδράσεων Ποιμένων καὶ πιστῶν.
Ρώμη, Προσευχή γιὰ τὴν Εἰρήνη
Πρωτοστατοῦν δὲ στὴν ἐμπέδωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὰ ἱστολόγια ποὺ (καὶ τὶς τελευταῖες μέρες) δημοσιεύουν αὐτὲς τὶς αἱρετικὲς ἀθλιότητες, ἀφοῦ, παρουσιάζοντας τὶς φωτογραφίες τῶν συμπροσευχῶν, συντελοῦν στὸν ἐθισμὸ κλήρου καὶ λαοῦ στὰ γεγονότα αὐτά, χαρακτηρίζοντας μάλιστα δόλια καὶ παραπλανητικὰ τὴν αἱρετικὴ γραμμὴ τῶν συμπροσευχῶν ὡς «ἀσχήμιες»!


    Ὁ ἐθισμὸς θὰ ἀποφευγόταν, μόνο ἂν ὑπῆρχε ἡ –ἐξ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως– ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικὰ ἀσχημονοῦντας, ὅπως ἔκαναν πάντα οἱ Ἅγιοι Πατέρες σὲ παρόμοιες περιπτώσεις, κάτι ποὺ τώρα δὲν γίνεται. Ἀντίθετα τὰ καταγγέλλοντα ἱστολόγια καὶ οἱ ὄπισθεν αὐτῶν ποιμένες, ἐνῶ τοὺς καταγγέλλουν, ταυτόχρονα παραμένουν στὴν ἀγκαλιὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ  (ἐφαρμόζοντας μια σχιζοφρενικὴ τακτική) τοὺς μνημονεύουν καὶ «κοινωνοῦν» μὲ αὐτούς, ποὺ κατὰ τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς «ποδηγετοῦνται ἀπὸ τὸ διάβολο»!
Γράφει συγκεκριμένα ὁ κ. Σεραφεὶμ τὸ 2011: «Πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀποδέχονται χριστιανοὶ ἐπίσκοποι συμπροσευχὰς» μὲ τοὺς μύστες τῆς «δαιμονικῆς παναιρέσεως» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, «μὲ τοὺς δαιμονιῶντας ὀπαδοὺς τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειῶν τῶν ὁποίων  μέντωρ, ἐμπνευστὴς καὶ ποδηγέτης εἶναι ὁ διάβολος; ...Ἡ ἀπροκάλυπτος ...καταπάτησις τῶν Θείων καὶ Ἱ. Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ διά τούς ἀνωτέρω ὄνειδος καί πτῶσιν» (Βέβαια, ὁ κ. Σεραφεὶμ διαζωγραφίζει διὰ τῶν ἀνωτέρω τὴν δική του καὶ τῶν ὁμοίων του πτώση, ἀφοῦ, παρότι ἔχει διαπιστώσει τὴν πτώση του, δὲν παραλείπει νὰ ὑποδέχεται καὶ νὰ μνημονεύει τὸν πεπτωκότα Πατριάρχη, τόν ἄξιο «ὀνειδισμῶν», τὸν συμπροσευχόμενο μὲ τοὺς «ποδηγετούμενους ὑπὸ τοῦ Διαβόλου»!).
Ἂς θυμηθοῦν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποιμένες, ποὺ πολλάκις ἀναφέρονται στὸν ἀγωνιστὴ Καντιώτη, τὸν θεωροῦν δάσκαλό τους καὶ καπηλεύονται τὸ ὄνομά του, τί ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος γιὰ θέματα πίστεως καὶ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως πολὺ μικρότερης σημασίας. Σήμερα τὰ πάντα προδίδονται καθημερινῶς καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν ποιμένων εἶναι μηδενική. Οὔτε τὸ ἓν δέκατο, ὅσων ἔκανε ὁ Καντιώτης κάνουν, ἐναντίον τῆς ἐσχάτης στὴν ἱστορία παναιρέσεως, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα τὸν ἐξυμνοῦν!

Ἀπὸ τὸ 2009, μετὰ τὴν ἐλπιδοφόρα «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἔπαθαν καθίζηση. Προανήγγειλαν τὴν ἐκτύπωση τῶν «Λεχθέντων καὶ Πραχθέντων», διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἀποδεικνυόταν μὲ λόγο καὶ εἰκόνα «τὸ βδέλυγμα» τῆς προδοσίας τῆς περὶ τὸ Φανάρι συμμορίας τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ἀλλὰ εἶναι τόσος ὁ ζῆλος τους καὶ τὸ θάρρος τους, ὥστε μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια νὰ μὴ ἔχουν καταφέρει ἀκόμα, ὄχι μόνο νὰ τὰ κυκλοφορήσουν, ἀλλ’ οὔτε κἂν νὰ τὰ συντάξουν! Ποιός τοὺς σταμάτησε, ἂν ὄχι ὁ φόβος ἀπὸ τὰ ἐναντίον τους μέτρα τῶν ἡγετῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Καὶ κατόπιν ὁμιλοῦν περὶ δυνητικῆς διακοπῆς μνημοσύνου!
Ἂς δοῦμε ὅμως τὰ νέα Οἰκουμενιστικὰ κατορθώματα καὶ τὶς νίκες, τὶς ὁποῖες ἐπιτυγχάνουν οἱ Οἰκουμενιστές, ἀγωνιζόμενοι οὐσιαστικὰ χωρὶς ἀντίπαλο. Καὶ βέβαια «ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτοὺς καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς», ἀλλὰ φοβούμαστε μήπως, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς συμβιβασμένους οἰκτρά πλέον κληρικούς,  μαζί τους «ἐκγελάσεται» καὶ τὸν ἄσφαιρο ἀγῶνα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν.

1. Βοστώνη, 19 και 20 Απριλίου 2014. – Συνηθισμένα νοσηρά οικουμενιστικά φαινόμενα στη Μητρόπολη Βοστώνης. Φέτος στον Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο οικουμενι(στι)κή  Αναστάσιμη Λειτουργία παρουσία του Καρδινάλιου Seán P. O'Malley. (Σ.σ.: Προσέξτε, οἱ "Ἀκτίνες" συμβάλλουν στὸν Οἰκουμενιστικὸ Μιθριδατισμό, βαπτίζοντας "συνηθισμένα" τὰ φαινόμενα τῶν συμπροσευχῶν!) http://aktines.blogspot.gr/2012/04/blog-post_7566.html

(Στὴ Βοστώνη) διάβασε ο Καρδινάλιος το Ευαγγέλιο, σαν να ήταν αληθινός Κληρικός της Εκκλησίας, έδωσαν κατόπιν και Λειτουργικό ασπασμό αγάπης, σαν να είναι πνευματικοί αδελφοί, που μάλλον έτσι νοιώθουν ο ένας για τον άλλο.
http://apotixisi.blogspot.gr/2014/04/blog-post_6814.html
Μετέδωσαν οἱ μὲν στοὺς δὲ τὸ φῶς (ἢ τὸ σκότος;) τῆς Ἀναστάσεως, μοίρασαν καὶ τσούγκρισαν αὐγὰ ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῶ ὀρθόσοξοι καὶ αἱρετικοί!
 2. Ρώμη- Τρίτη 15/04/2014. Στις 15 Απριλίου στη Βασιλική της Santa Maria in Trastevere τελέσθηκε Εσπερινός στη μνήμη των μαρτύρων που θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό σε όλο τον κόσμο τον τελευταίο αιώνα.

(σ.σ. Ἄρα ἀποδίδουμε ἴση τιμὴ στοὺς μάρτυρες, αἱρετικοὺς καὶ Ὀρθόδοξους! Καὶ ἐφευρίσκουν συνεχῶς νέες ἑορτές!).  Η συμπροσευχή  οργανώνεται κάθε χρόνο την Μεγάλη Εβδομάδα από την Παπική  Κοινότητα  του Αγίου Αιγιδίου.

3. Μητρόπολη Ἀθηνῶν, 20/04/2014. Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, υπήρχαν και δυο Αρμένιοι κληρικοί και όλοι μαζί έψαλλαν το "Χριστός Ανέστη".
4. Ρώμη, 21 Απριλίου 2014, Οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ γιὰ τὴν Εἰρήνη.
Η Παπική οικουμενιστική Κοινότητα Αγίου Αιγιδίου, μαζί με Ορθόδοξους και Προτεστάντες, εκπροσώπους των χριστιανικών κοινοτήτων που υπάρχουν στη Ρώμη συγκεντρώθηκαν στη βασιλική της Santa Maria in Trastevere, με την ευκαιρία του κοινού Πάσχα, για να συμπροσευχηθούν για την ειρήνη.

5. Μετά την «μεταπατερική» έρχεται και η «μετακανονική» θεολογία!
 Ἡ «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος ποὺ «γέννησε» καὶ ἀνέθρεψε τὴν «μεταπατερικὴ θεολογία» ἐγκυμονεῖ καὶ ἑτοιμάζεται νὰ κυοφορήσει τὴν «μετακανονικὴ θεολογία».
6. Στὴν Κύπρο, στὸν ἅγιο Γεώργιο Ἀμμοχώστου, στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, δίπλα στὸν Κωνσταντίας Βασίλειο ἦταν ὁ Μουσουλμάνος Μουφτής (ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴ θρησκεία του δὲν πιστεύει, ὅτι ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε καὶ ἀπέθανε καὶ ἐτάφη, ἀλλὰ ὅτι κάποιον ἄλλον ἔβαλαν στὴ θέση του...)!
7. «Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Βελιγραδίου.  Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Επίσκοπος Ρεμεζιάνας Ανδρέας και Παπική αντιπροσωπεία  με επικεφαλής τον Αποστολικό Νούντσιο Orlando Antonini. Μετά τη λειτουργική σύναξη ο Πατριάρχης παρέθεσε δεξίωση και αντάλλαξε ευχές στο κτίριο του Πατριαρχείου».
http://aktines.blogspot.gr/2014/04/blog-post_6112.html
Γιὰ νὰ μὴ ἔχει λοιπόν, καμία ἀμφιβολία καὶ ὁ πλέον καχύποπτος ἢ ἀδαὴς πιστός, ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς εἶναι προδότες τῆς Πίστεως καὶ προχωροῦν κατόπιν συγκεκριμένου σχεδίου καὶ χρονοδιαγραμμάτων (ἐλαστικῶν καὶ προσαρμοζομένων ἀνάλογα μὲ τὴν ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων), παραθέτουμε ἄλλη μιὰ φορά δύο, ξεχασμένα ἀπὸ πολλούς, πειστήρια τοῦ ἐγκλήματος:
Ὁ μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπολογούμενος μάλιστα στὸ Βατικανό, ἐπειδή καθυστεροῦμε νὰ δηλώσουμε ὑποταγή(!)– εἶπε τὰ ἑξῆς ἐξωφρενικά:

«Στην Ελλάδα βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ λεπτή κατάσταση, γιατί, ενώ ο αρχιεπίσκοπος (σ.σ. Χριστόδουλος) και οι μητροπολίτες επιθυμούν να έχουν μια σημαντική συνεργασία με την Καθολική Εκκλησία, (σ.σ. ουδεμία αναφορά για επιστροφής τους στην Ευαγγελική Αλήθεια και αποκήρυξη την αιρέσεων) αυτοί έχουν και ευθύνες προς τον κόσμο, τους πιστούς, πολλοί από τους οποίους δεν είναι προετοιμασμένοι στην προοπτική του διαλόγου, ενώ άλλοι έχουν μια άποψη πιο φονταμενταλιστική για την Εκκλησία. Αυτό για μας είναι η μεγάλη πρόκληση να προετοιμάσουμε τον κόσμο, να τον διαπαιδαγωγήσουμε, για να μη αντιδράσει επηρεασμένος από τις προκαταλήψεις και πληροφορίες, που δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα... Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι έχουμε ανάγκη χρόνου, ελπίζω όχι υπερβολικού,  για να  σχηματίσουμε τη συνείδηση  του  κόσμου»!!!  ρθόδοξος Τύπος», 1444, 1/2/2002).
Αυτές οι δηλώσεις του Αχαΐας Αθανασίου έχουν ιστορία, και η πρόσφατη αφετηρία τους βρίσκεται στις αποφάσεις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού(!!!), οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον οικουμενιστή πατριάρχη Αθηναγόρα και όσους τον ακολουθούν. Την αποκάλυψη, όσων προαποφασίστηκαν από τα οικουμενιστικά κέντρα και προοδευτικά πραγματοποιοῦνται ἐρήμην τοῦ λαοῦ καὶ μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν «ὀρθοδοξούντων» ἐπισκόπων, μᾶς δίνει ἤδη ἀπὸ τὸ 1967 ὁ τότε ἀρχιμανδρίτης καὶ κατόπιν Μητροπολίτης Τυρολόης Παντελεήμων Ροδόπουλος, παρατηρητὴς τῆς Β΄ Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ. Έγραφε: «Διετυπώθη ὑπό τινων ΡΚαθολικῶν συνέδρων μία παράδοξος θεωρία περὶ ἐπιτεύξεως τῆς ἑνώσεως μεταξὺ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου». Ἡ Ἕνωση θὰ «ἐπιτευχθῆ σταδιακῶς καὶ οὐχὶ διὰ διαπραγματεύσεων ἐκκλησιαστικο-θεολογικῶν» σὲ  τρία στάδια:
«α) Φιλία καὶ ψυχολογικὴ προπαρασκευή,
  β) μερικὴ  μυστηριακὴ  κοινωνία καὶ
  γ) πλήρης μυστηριακὴ κοινωνία».
(Μπιλλη Σπυρ., ἀρχιμ., Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Β΄, σ. 413).
Π.Σ.


ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2015 

Ο ΑΓΩΓΟΣ ΙΣΡΑΗΛ  ΤΟΥΡΚΙΑΣΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Σε άλλη μια μεγάλη στρατηγική ήττα των ελληνικών συμφερόντων εξελίσσεται η υπόθεση των ενεργειακών κοιτασμάτων της Κύπρου και του οικοπέδου Λεβιάθαν του Ισραήλ, καθώς όλες οι εκτιμήσεις ότι το φυσικό αέριο της ανατολικής Μεσογείου θα προωθούνταν μέσω Κρήτης και κυρίως Ελλάδας στην Ευρώπη, με όλα τα αβαντάζ για την ελληνική οικονομία μιας τέτοιας εξέλιξης, φαίνεται πως δεν επαληθεύονται, όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Άλλωστε είναι χαρακτηριστική  η εγκατάλειψη κάθε διεκδίκησης σε αυτό το σημαντικότατο γεωστρατηγικό θέμα από την ελληνική πλευρά, ενώ η Κύπρος στριμωγμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως θα αναγκαστεί να συμβιβαστεί με τους τουρκικούς σχεδιασμούς να προωθηθεί το φυσικό αέριο της κυπριακής ΑΟΖ μέσω Τουρκίας προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με ένα πολύ ενδεικτικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, Milliyet, επικαλούμενη σχετική ανταπόκριση του γνωστού πρακτορείου ειδήσεων, Reuters, μέσα στο 2015 αναμένεται να αρχίσει με εντατικούς ρυθμούς  η κατασκευή του αγωγού Ισραήλ-Τουρκίας από την μια μεριά, και Ισραήλ-Αιγύπτου και διώρυγας Σουέζ από την άλλη, διοχετεύοντας το φυσικό αέριο του Ισραήλ αλλά και της κυπριακής ΑΟΖ προς την Τουρκία στον Βορρά και προς το Σουέζ στο νότο με κατεύθυνση την Ασία.

Πρός τούς αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες ἀγαπολογοῦντες


Πηγή: "Κατάνυξις"

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Συμπροσευχές Βοστώνης 

 

και Παπαδαριό Γαστούνης
του Θεολογου Νικολαου Πανταζη


Δεν ἐχω ξαναδεί τόσο αηδιαστικές και εμμετικές φωτογραφίες! 
ΣΙΧΑΜΑ σκέτο! 
Αυτοί πάνε πακέτο αλλά οι παρόντες "πιστοί" πάνε περίπατο σκέτο! 
Θέλετε να ξέρετε ΠΟΙΟΣ έχει την ευθύνη για αυτό το κατάντημα; 
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ! 
Κοιτάχτε τους! 
Θαυμάζουν και καμαρώνουν! 
Αυτοί είναι οι εντεταλμένοι που ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ εκτελούν την Θεϊκή Εντολή "Τας Θύρας, τας θύρας...
" ΠΟΙΑ θύρα; (θύρα να σου πετύχει στην κεφαλή...) 
Φταίνε ΑΥΤΟΙ που τα βλέπουν και τα ανέχονται! 
Φταίνε ΑΥΤΟΙ οι Λαϊκοί, που είναι "υποτίθεται" οι τάχα ΦΡΟΥΡΟΙ της Πίστεως! 
Δεν φταίνε αυτοί που τα διαπράττουν! 


Ο Άγιος Γέροντας Παϊσιος έλεγε: "Δεν κατηγορώ τον ηλίθιο που βγαίνει να πει κάτι ανόητο! 
Κατηγορώ τους ευσεβείς βλαμμένους που θα πιστέψουν εις αυτόν και θα ασπαστούν τις ιδέες του και θα τις μεταβιβάσουν! 
" ΦΤΑΙΕΙ λοιπόν Λαός ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ εν σκότει (μαύρα μεσάνυχτα) ο ΑΝΕΧΟΜΕΝΟΣ τους Λωποδύτες και ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ με τους Οικουμενιστές, ο ΕΝΟΧΟΣ ΛΑΟΣ που ΚΟΙΝΩΝΕΙ με τους Σιγονταροοικουμενιστές και ΠΡΟΩΘΕΙ την Παναίρεση με την ΕΠΑΡΑΤΗ ΣΙΩΠΗ του! 
Ο Λαός που τη μία φωνάζει "Ωσαννά" και την άλλη "Άρον, άρον σταύρωσον Αυτόν! 
Ο Λαουτζίκος που ανασταυρώνει τον Υιόν με την πωρωμένη ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ! 
Τί θα έπρεπε να κάνουν; 


Έπρεπε εκείνη ακριβώς  τη στιγμή να στρέψουν όλοι τα ΝΩΤΑ τους, να δείξουν τα "οπίσθιά τους" στους Βεβηλωτές-Οικουμενιστές και να ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ από το Ναό! 
Να ερημωθεί ΠΑΡΑΥΤΑ ο ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΣ και ΜΑΓΑΡΙΣΜΕΝΟΣ Ναός του Θεού που μεταμορφώθηκε σε ΝΑΟ του Διαβόλου, όπου τελείται όχι θυσία Εσπερινή αλλά θυσία Εωσφορική! 

Έπρεπε, (δέστε τη φωτογραφία με το Εκκλησίασμα) κυριολεκτικά ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ τα κεριά που κρατούσαν ΕΠΑΝΩ στα ΜΟΥΤΡΑ των βεβηλωτών, ΦΩΤΙΑ στα μπατζάκια τους να ανάψουν πυρανάλωμα του πυρός τα πανάκριβα, διεφθαρμένα τους ΡΑΣΑ! 
Πω πω κάτι κόκκινα ράσα... 
ΔΕ ντρέπονται να βλέπουν γυμνή την κεφαλή, τους ιερείς τους, ΕΝ ΠΛΗΡΗ ιερατική καταστολή να ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ, σε Τράπεζα Μοιχειακή και αυτοί, Ο ΕΝΟΧΟΣ ΛΑΟΣ να αποχαυνώνεται και να χασμουριέται και να γουρλώνουν τα μάτια του, λες και βλέπουν διασημότητες του εκκλησιαστικού "σταρσίστεμ" λες και παντρεύουνε το χάρο με το κουκοβιό κουμπάρο! 
Κάποιος βγάζει και βίντεο από το κινητό, τους εκλεκτούς του "σταρ" που γίνανε και "στιάρι... και πίτουρα για τις κότες" που έλεγε κι' ο Χατζηχρήστος! ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΕΝΟΝ θέαμα αγγέλοις και ανθρώποις!
Αύριο μεθαύριο θα βγούνε κάτι άλλοι νιόφερτοι και νιόπαντροι παπικοί τύποι κοκκινοσκουφίτσες ντυμμένοι και θα ντυθούνε τη γιαγιά, να μας κατασπαράξουν. Θα'ρθούνε κάτι διαόλοι λευκοφορεμένοι να μας ραντίσουν και να μας ποτίσουν την παπική όστια κι ο ΕΝΟΧΟΣ λαός θα τη χάψει κι αυτή όπως τα χάπτει όλα και θα κάνει "υπακοή" στην ανωτέρα εκκλησιαστική του Αρχή! 
Αρχι-ιέρειες του Σατανά θα βγουν να μας βαφτίζουν τα παιδιά και να μας παντρεύουν καρδινάλιοι ανώμαλοι που θα φορούν ζαρτιέρες. 

Και θα ρθει κι ο ΙΚ να μας πει "ε.. και τι έγινε; αυτά γινόταν και στο παρελθόν από Αγίους μάλιστα Πατέρες και δε διαμαρτύρονταν κανείς!" 
Λες και αυτό τον απολυτρώνει και τον δικαιώνει και τον πιστοποιεί να παραμένει εκεί που είναι και να προωθεί ακόμη περισσότερο το κακό... 

Θα έρθει να μας πει: "Εμείς, αυτά και άλλα χειρότερα τα έχουμε δει εδώ και αιώνες και δεν μας εκπλήσουν.

" Ωπα, τον "ψημμένο" και ωριμασμένο και γαλουχημένο στις προδοσίες που δεν εκπλήσσεται διότι δεν του καίγεται καρφί για την καταπάτηση της Πίστεως! 
Και συ, ταλαίπωρε που τα είδες ανά τους αιώνες και υπήρχες "πριν Αβραάμ γενέσθαι", τί έκανες τότε, ποιές διαμαρτυρίες και ποιούς αγώνες επιτέλεσες για περιορισμό του κακού και καταδίκη της αιρέσεως; 
Η πότισες τη γεννεά σου με της συμπορεύσεως τον Ωχαδερφισμό; 
Ή μέθυσες με της μεθέξεως τον φαύλο σου σκεπτικισμό; 
Και έρχεσαι να μας κάνεις κήρυγμα περί Αποτειχίσεως και πως δε θέλουμε όλα αυτά να τα παραδεχτούμε; 
Και σύ που τα παραδέχτηκες τί κατάφερες; 
Πόσο απέτρεψες το κακό με την υπερυψωμένη και φτασμένη σου γνώση, με έπαρση καμπόση; 
Εσύ που τα διάβασες, γιατί έτσι σε κούρδησαν κάποιοι να τα λες, τι δίδαξες, δάσκαλε που δίδασκες; 
Και ΠΟΙΑ δηλαδή είναι η δική σου διδασκαλία ως προς το ΠΟΙΑ πρέπει να είναι η ΣΤΑΣΗ η δική μας έναντι της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Παναιρέσεως του Οικουμενισμού; 

Μην απαντάς, δεν μας ενδιαφέρει. 
Πέστα μέσα σου, μόνος, εσύ και ο εαυτός σου! 
Να τρέχεις στο στίβο μόνος σου και να βγαίνεις πάντα δεύτερος... 
Τι περίεργο ε;


Η  ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΠΙΧΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ Δ. ΘΡΑΚΗΣ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Η υποκρισία έχει περισσέψει στο πολιτικό σύστημα που έχει καταρρακώσει κάθε ιερό και όσιο σε όλα τα εθνικά θέματα, όπως αυτό το τεράστιο θέμα της δυτικής Θράκης και της φανερής αντεθνικής δράσης του τουρκικού προξενείου.

Σύσσωμος  ο τουρκόφωνος τύπος της μειονότητας που ελέγχεται από το προξενείο και την Άγκυρα, πανηγύρισε με χαρακτηριστικό, (και ειρωνικό), τρόπο την απόσυρση της υποψηφιότητας της  Σεμιχα Σουλεϊμάν από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.  Ήταν το «μαύρο πρόβατο» για την τουρκική προπαγάνδα η οποία με την σκανδαλώδη εύνοια  του επισήμου ελληνικού κράτους αναγνωρίζει μόνο μια μειονότητα, την τουρκική και κατά συνέπεια το δικαίωμα της άμεση ανάμειξης της Άγκυρας, (κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης), στην περιοχή και την διεκδίκηση από τους Τούρκους το δικαίωμα να επεμβαίνουν, (όχι πως δεν το κάνουν μέχρι σήμερα αλλά έτσι αποκτούν και διεθνή δικαιώματα επεμβάσεων στην ευαίσθητη αυτή περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει τεράστια γεωστρατηγική σημασία) και να διαμορφώνουν φανερά τις εξελίξεις σύμφωνα με τα εθνικά τους συμφέροντα.

Αλλά το τραγικό δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε το φερέφωνο του προξενείου ένεκα και των αριστερίστικων του κόμπλεξ, γιατί δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Ποιος όμως έτρεξε να καταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑ για υποταγή του στις επιταγές του προξενείου που δεν ήθελε με τίποτα την ενοχλητική Σεμιχά σε ένα ψηφοδέλτιο με την προοπτική να πάει στην Ευρωβουλή και να καταγγείλει την καταπιεστική τουρκική πολιτική πάνω στην δική της μειονότητα ; (λες και δεν μιλάμε για ελληνική επικράτεια αλλά για τουρκικό βιλαέτι, εκεί καταντήσαμε). Μα, αυτοί που έχουν παραδώσει τα πάντα στο προξενείο, που οι υποψήφιοι των συνδυασμών τους αν δεν πάρουν πρώτα την  έγκριση του τουρκικού προξενείου δεν εγκρίνονται από τα κόμματα ΠΑΣΔΟΚ και ΝΔ. Αυτοί που παλαιοτέρα βουλευτές τους και μιλάμε για τον Ιλχάν Αχμέτ, αντί να πηγαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο πήγαιναν στο τουρκικό και έδιναν επίσημη αναφορά για την κατάσταση στην δυτική Θράκη ; Αυτοί που ο βουλευτής τους, Αχμέτ Χατζηοσμάν, είναι ο υπέρμαχος της δημιουργίας ανεξάρτητης τουρκικής δημοκρατίας της δυτικής Θράκης ; Αυτοί που ο υποψήφιοι τους στις περιφερικές εκλογές, όπως οι κ. Παυλίδης και Γιαννακίδης, είναι οι μεγαλύτεροι κόλακες του τουρκικού προξενείου και παλαιοτέρα έχουν εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές τουρκικού καναλιού σαν να… ήταν νομάρχες τουρκικής επαρχίας ; (για όσους ενδιαφέρονται υπάρχουν τα σχετικά βίντεο).

Αλλά ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην δυτική Θράκη χωρίς να κρυβόμαστε από την ίδια την σκιά μας. Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια ένας πολυπλόκαμος τουρκικός «ιστός της αράχνης» έχει απλωθεί σε όλη την δυτική Θράκη με την εύνοια της ελληνικής διοίκησης, προωθώντας ανεξέλεγκτα μια ανθελληνική και παράλληλα μια εθνικιστική τουρκική προπαγάνδα. Ο ιστός αυτός αποτελείται από  διάφορα τουρκόφρονα Ιδρύματα, Ενώσεις, Σωματεία, Θρησκευτικά Κέντρα, όπως οι δυο ψευτομουφτείες της Ξάνθης και της Κομοτηνής και το κυριότερο με ένα ισχυρό δίχτυο τουρκόφρονων ΜΜΕ. Όλα αυτά είναι  εντεταλμένα στην γραμμή του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, με κύριο στόχο την σε πρώτη φάση συνδοιήκηση της περιοχής με την Τουρκία και στη συνέχεια την πλήρη αυτονόμηση της κατά το παράδειγμα του Κοσσόβου, στα πλαίσια του νεοοθωμανικού τόξου που προβάλετε σαν η βασική σύγχρονη επιλογή του τουρκικού επεκτατισμού στην περιοχή. Όλοι οι εκάστοτε εκλεγμένοι μουσουλμάνοι βουλευτές, κινούνται σε αυτή την γραμμή, ενώ δεν κρύβεται ότι συχνά πηγαίνουν στην Άγκυρα για ανανέωση των απευθείας επαφών τους με την τουρκική πολιτική ηγεσία έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τον τουρκικό επεκτατισμό.