Κυριακή, 20 Απριλίου 2014


Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ

 
«Ακριβή δε ώραν τιθέναι επιζητείς και ώρα πάνυ μεμετρημένην,
όπερ και δύσκολον, και σφαλερόν εστί».(Διονυσιος Αλεξανδρειας).

  
 
1. Το Ακριβές της Αναστάσεως
Είναι δύσκολο να πει κανείς πό­τε, ποια ώρα ακριβώς, αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Κανένας από τους Ευαγγελιστές δε κάνει σαφή λόγον. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει μέχρι την ανατολή του η­λίου της πρώτης ημέρας της εβδο­μάδος, δηλαδή τη Κυριακή· «Οψέ Σάββατων τη επιφωσκούση εις μί­αν σαββάτων» (κεφ. 28,1). Ο Μάρ­κος λέγει όταν πέρασε η ημέρα του Σαββάτου, Μετά τη δύση του ηλί­ου που άρχιζε η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, δηλαδή η Κυριακή·
«Και διαγενομένου του σαββάτου… λίαν πρωί της μιας σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατείλαντος του ηλίου» (κεφ. 16, 1-2). Ο Λουκάς αναφέρεται στα βαθιά χαράματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήτοι την Κυριακή· «Τη δε μια των σαββάτων, όρθρου βαθέως ήλθον επί το μνήμα» (κεφ. 24, 1). Και ο Ιωάννης λέγει, όταν πέρασε η ημέρα του Σαββάτου κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, δη­λαδή τη Κυριακή, που ήταν ακόμη σκοτάδι· «Τη δε μια των σαββάτων… έρχεται πρωί σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον» (κεφ. 20, 1).
 
 
Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, ως ημέρα αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αναφέρουν την αρχή της ημέρας της Κυριακής· «Διαγενομένου του Σαββάτου· της μιας σαββάτων (= όταν επέρασε η ημέρα του Σαββάτου και άρχιζε η άλλη ημέ­ρα)» χωρίς να ορίζουν την ακριβή ώρα. Ο καθένας αναφέρεται σε διαφορετικά χρονικά όρια της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, που άρχιζε μετά το Σάββατο, ήτοι της Κυριακής. Δεν τους ενδιαφέρει η ακριβής ώρα, αλλά η ημέρα για ν’ απο­δείξουν το τριήμερο, όπως ακριβώς είχε διαβεβαιώσει ο Χριστός τους μαθητές του, ότι θα αναστηθεί· «Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τοις μαθηταίς αυτού, ότι δει αυτόν απελθείν εις Ιεροσόλυμα και πολλά παθείν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήναι και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι» (Ματθ. 16, 21).
Λοιπόν, πότε ακριβώς αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός:
 
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Διονύσιος, που ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, απάντησε, ότι τούτο είναι πολύ δύσκολο και αβέβαιον· «Ακριβή δε όρον τιθέναι επιζητείς και ώρα πάνυ μεμετρημένην, όπερ και δύσκολον και σφαλερόν εστίν» («Σύνταγμα θείων και Ιερών Κανόνων», Γ. Ράλλη – Μ. Πότλη, τομ. Δ΄, σελ. 1. Επιστολή προς Επίσκοπον Βασιλείδην).
 

 

Ὁ Χριστὸς ἀνέστη – 12 μαρτυρίες

 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ιστ.Η πίστι μας, ἡ Ἐκκλησία μας, εἶνε, ἀγαπητοί μου, δεντρὶ ποὺ τὸ φύτευσε ἡ δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου. Καὶ ὅπως τὸ δέντρο ἔχει ῥίζα, ἔτσι καὶ τὸ δέντρο αὐτὸ ποὺ λέγεται Ὀρθοδοξία ἔχει ῥίζα. Ποιά εἶνε ἡ ῥίζα; Δύο λέξεις· «Χριστὸς ἀνέστη». Ἢ ἀνέστη, ἢ δὲν ἀνέστη. Λέμε λοιπὸν σὲ ὅλους, ὅτι ἡ ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ εἶνε γεγονὸς ἱστορικό, τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ ὅσα συνέβησαν στὴν ἱστορία. Γεγονὸς μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία, γεγονὸς ποὺ ἔσεισε καὶ τὸν ᾅδη ἀκόμα, γεγονὸς κοσμογονικό. Θὰ μοῦ πῇ ὅμως κάποιος· Αὐτὰ εἶνε λόγια· ἐμεῖς θέλουμε ἀποδείξεις. Ἀποδείξεις; Πολλές, ἀμέτρητες, ὅπως οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου.  
Ἂς στήσουμε σήμερα ἕνα δικαστήριο. Καὶ στὴν ἕδρα νὰ βάλουμε ὡς κριτὴ τὴν ἱστορία. Τὴν ἱστορία, ποὺ δὲν πείθεται μὲ μύθους καὶ παραμύθια, ἀλλὰ θέλει γεγονότα, τεκμήρια, ἀποδείξεις. Ἡ ἱστορία, λοιπόν, ζητάει μάρτυρες γιὰ τὴν Ἀνάστασι. Ὑπάρχουν; Βεβαίως. Κανένα ἄλλο γεγονὸς δὲν ἔχει τόσους μάρτυρες ὅσους ἡ ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε ἡ ζωὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου δὲν εἶνε τόσο βεβαιωμένη· τέσσερις – πέντε ἱστορικοὶ μαρτυροῦν γι᾿ αὐτόν, καὶ μετὰ σιγή. Ἐνῷ ἡ Ἀνάστασι ἔχει πλῆθος μάρτυρες. Ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ἐκλέγουμε ἐνδεικτικῶς τέσσερις τριάδες, δηλαδὴ ἐν συνόλῳ 12 μαρτυρίες.

* * *

Πρῶτοι μάρτυρες παρουσιάζονται οἱ ΠΡΟΦΗΤΑΙ. Πρὶν ἀκόμα γίνῃ ἡ Ἀνάστασι, μαρτυροῦν γι᾿ αὐτὴν μὲ προτυπώσεις.   
Πρῶτος ὁ Μωϋσῆς γράφει γιὰ τὸ Χριστό· «ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος» (Γέν. 49, 9). Κοιμήθηκες, λέει, Χριστέ, σὰν τὸ λιοντάρι. Ἂν δῇς λιοντάρι νὰ κοιμᾶται, σὲ ρωτῶ, τολμᾷς νὰ πᾷς νὰ τὸ ξυπνήσῃς; Παρακαλᾷς νὰ μὴ ξυπνήσῃ. «Τίς ἐγερεῖ αὐτόν;»· ποιός νὰ τὸν ξυπνήσῃ; Σὰν λιοντάρι ποὺ κοιμᾶται, «σκύμνος λέοντος Ἰούδα» (ἔ.ἀ.) εἶσαι, λέει, Χριστέ.   
Ἔρχεται κατόπιν ὁ Δαυῒδ καὶ ψάλλει μὲ τὴ χρυσῆ του λίρα· «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν» (Ψαλμ. 67,2), αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ἀκοῦμε στὴν Ἀνάστασι.   
Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἠσαΐας, ὁ λεγόμενος πέμπτος εὐαγγελιστής, ἀφοῦ περιγράφει τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ, προτρέπει τὴ Νέα Ἰερουσαλήμ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία, νὰ χαρῇ καὶ νὰ πανηγυρίσῃ γιὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Τὰ δικά του λόγια χρησιμοποιεῖ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος στὴν ἀναστάσιμη ἀκολουθία ὅταν λέει· «Φωτίζου φωτίζου, ἡ νέα Ἰερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε…» καὶ «Ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου, Σιών, καὶ δε· ᾿ἰδού γὰρ ἥκασί σοι… τὰ τέκνα σου» (Ἠσ. 60,1-4 καὶ θ΄ ᾠδὴ Πάσχα).  
Χριστος Ανεστη.


Μυριες φορες Χριστος Ανεστη.Δημοσιογραφος Νικος Χειλαδάκης: 

 

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 

 

ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

 

 Οικουμενισμός - Ελλάδα - Τουρκία (βιντεο)

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο από ομιλία του Αγωνιστου Χριστιανου δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Χειλαδάκη περί Οικουμενισμού και Ορθοδοξίας καθώς και μια εύστοχη και ιστορική αναδρομή στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας...   

το βίντεο είναι από τον χρήστη Ασυμβίβαστοι Ελληνες

Εμείς ετοιμαζόμαστε για την Ανάσταση. Κάποιοι άλλοι όμως;


Πηγή: http://oimos-athina.blogspot.co.uk/2014/04/blog-post_1270.html

ΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ


ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΠΑΠΙΚΗ ΜΟΝΑΧΗ


ΑΛΛΑ Ο ΠΑΠΑΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΕ

ΟΙ ΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΠΑΠΙΚΗ ΜΟΝΑΧΗ. Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΑΠΑΣ ΟΜΩΣ

"ΩΣ ΕΙ ΚΩΦΟΣ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΕΝ"  

ΒΙΝΤΕΟ


 " Το Πάσχα στη Συρία ήρθε πιο νωρίς. Αναρτήθηκε βίντεο στο διαδίκτυο στις 22/03/14  που παρουσιάζει την σταύρωση ενός νέου άντρα σε δημόσιο χώρο στη πόλη Ράκκα της Συρίας.Η ανάρτηση που το συνοδεύει χρεώνει αυτό το φρικιώδες έγκλημα στην ISIS Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Μ.Ανατολής.

         Το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι την όλη σκηνή απαθανατίζουν μικρά παιδιά και έφηβοι με τα κινητά αλλά και το γεγονός ότι η αποκρουστική εικόνα του Προμηθέα Δεσμώτη κατά την συριακή εκδοχή διαδραματίζεται σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης.Ανάμεσα στο πλήθος που αρέσκεται να περιεργάζεται τον εσταυρωμένο της Συρίας υπάρχουν διάσπαρτοι κουκουλοφόροι που επιβλέπουν και επιθεωρούν την κατάσταση. Το θύμα ενδέχεται να είναι χριστιανός σύμφωνα με την σημειολογία της εκτέλεσης  και διαπόμπευσής του. Προφανώς έχει θανατωθεί αφού δεν δίνει σημεία ζωής".Το Βίντεο στο http://oimos-athina.blogspot.co.uk/2014/04/blog-post_1270.html  

Αυτά δημοσιεύτηκαν στις 23 Μαρτίου.
Τώρα η αδελφή Ραγίντ, η οποία διηύθυνε το σχολείο του ελληνοκαθολικού πατριαρχείου της Δαμασκού και ζει σήμερα στη Γαλλία,  κατήγγειλε σε μια συνέντευξή της η οποία μεταδόθηκε χθες από το ραδιόφωνο του Βατικανού ότι Χριστιανοί οι οποίοι αρνήθηκαν να προφέρουν τη μουσουλμανική ομολογία πίστεως ή να πληρώσουν λύτρα σταυρώθηκαν από τζιχαντιστές στη Συρία

Είπε συγκεκριμένα ότι «σε πόλεις και χωριά που έχουν καταληφθεί» από τζιχαντιστές και μέλη εξτρεμιστικών μουσουλμανικών οργανώσεων προτείνουν στους χριστιανούς είτε (να απαγγείλουν) τη Σαχάντα (την ομολογία πίστεως των μουσουλμάνων) ή το θάνατο. Μερικές φορές, ζητούν λύτρα».

«Είναι αδύνατον», πρόσθεσε,«οι χριστιανοί να απαρνηθούν την πίστη τους, γίνονται μάρτυρες. Και γίνονται μάρτυρες με έναν τρόπο εξαιρετικά απάνθρωπο, με μια ακραία βία η οποία είναι ακατονόμαστη. Εάν θέλετε παραδείγματα, στη Μααλούλα σταύρωσαν δύο νέους διότι δεν ήθελαν να απαγγείλουν τη Σαχάντα. Τους είπαν "λοιπόν, θέλετε να πεθάνετε όπως ο δάσκαλός σας στον οποίο πιστεύετε. Έχετε μια επιλογή: ή θα πείτε τη Σαχάντα, ή θα σταυρωθείτε"».

«Υπήρξε ένας ο οποίος σταυρώθηκε μπροστά στον πατέρα του. Σκότωσαν και τον πατέρα του. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στην Άμπρα, μια βιομηχανική περιοχή στα προάστια της Δαμασκού», υποστήριξε η ίδια.
Επιπλέον, σύμφωνα με την αδελφή Ραγίντ, έπειτα από σφαγές τζιχαντιστές μερικές φορές «έπαιρναν (ανθρώπινα) κεφάλια και έπαιζαν ποδόσφαιρο με αυτά»,έπαιρναν έμβρυα και «τα κρέμαγαν σε δέντρα από τους ομφάλιους λώρους» τους. Το ραδιόφωνο του Βατικανού μετέδωσε αυτή τη συνέντευξη χθες Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα που η χριστιανική εκκλησία τιμά τη σταύρωση του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, αλλά ο Πάπας ενώ έχει τεράστια οικονομική δύναμη αλλά και διπλωματική επιρροή, φαίνεται ότι έκανε πως δεν άκουσε, αλλιώς έπρεπε να σηκώσει την τεράστια ράβδο του με τον σταυρό του Χριστού και να κατακεραυνώσει δυτικούς και μουσουλμάνους για αυτά τα αίσχη.
 

Αλλά τί ζητάμε; Αφού κι αυτός είναι μέρος της αθέατης εξουσίας που επιδιώκει την παγκόσμια κυριαρχία...